1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen."

Transkript

1 /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til 3/07 Rapporter fra andre 1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle Råd- tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. mann 2. I tillegg vil kontrollutvalget også ha kopi av kommunens svar. 4/07 Eventuell kontakt med pressen. 1. Sekretariatsleder besvarer henvendelser fra pressen knyttet til selve sakslisten eller protokollen. 2. Uttalelser knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder. 5/07 Halvårsredegjørelse fra skatteoppkrever pr Kontrollutvalget innstiller ovenfor Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr , datert og kontrollrapport fra Skattefogden i Oslo og Akershus, datert , tas til 6/07 Informasjon fra enhetene omsorgstjenester. 7/07 Mer synlige kontrollutvalg? 1. Kontrollutvalget retter en henvendelse til kommunen og ber om at kontrollutvalget blir mer synliggjort på kommunens hjemmeside. 2. Sekretariatsleder undersøker muligheten av å lage en egen hjemmeside med bl.a. beskrivelser av de enkelte kontrollutvalgene i distriktet. 3. Kontrollutvalget anmoder også en om vurdere å lage egen hjemmeside. Sist redigert / Orienteringen utsettes til neste møte. Neste møte KU 13/07 Saken er fulgt opp fra kommunens side 8/07 Reglementer og retningslinjer. Sekretariatsleder legger fram i neste møte forslag til reglement Neste møte KU-17/07 og etiske retningslinjer for kontrollutvalget 9/07 Orientering fra. Kontrollutvalget tar ens rapportering til 10/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til kontrollutvalgsmedlemmene. 11/07 Eventuelt. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering og påpeker den saksbehandlingsfeilen som har kommet til syne. Referert i /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 13/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar Bryhn sin redegjørelse til omsorgsektoren. 14/07 Informasjon fra enhetene oppvekst. Kontrollutvalget tar Gullikstad sin redegjørelse til

2 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 15/07 Bestilling av forvaltnings. 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltnings for Grue kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningssprosjekt: Vurdering av ressursbruken i forhold til sykefravær og vikarbruk i omsorgsenheten. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: I. Hvordan organiseres vikarordningen innen omsorgsenheten i Grue kommune? i. Hvilke rutiner har man for innkalling av vikarer, faste, vikarpool eller andre måter? ii. Har man gode systemer for hvem som vikarierer for hvem? iii. Følges bestemmelsene for avlønning og arbeidstid? II. Hvor store kostnader har Grue kommune til vikarbruk innen omsorgsenheten sammenlignet med andre kommuner? III. Hvordan følges sykefraværet innen omsorgsenheten opp, herunder bestemmelser knyttet til IA-ordningen? 3. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. november /07 Bestilling av selskapskontroll. 1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Grue kommune for og bestiller selskapskontroll i SOR. 2. sekretæren legger fram bestillingsdokumentet med konkrete problemstillinger i det første møtet etter sommerferien. 3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer (totalt, ikke per kommune) og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen Behandlet Oppfølging Ferdig bestilling bestilling Jf. også KU-sak 37/07 Sist redigert

3 1. mars /07 Reglementer og retningslinjer. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med -015/07 Legges som vedlegg forslag til følgende vedtak: til årsplanen 1. Reglement for kontrollutvalget godkjennes. 2. Reglementet trer i kraft straks, men 1 gjelder først for valg av nytt kontrollutvalg høsten /07 Orientering fra. Revisjonens rapportering utsettes til neste møte. Neste møte 19/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til kontrollutvalgsmedlemmene. 20/07 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. Neste møte 21/07 Eventuelt. Ingen vedtak /07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til Ordf./ rådm. 23/07 Referater og orienteringer. 1. Sekretariatsleder undersøker saken om suppleringsvalg i kommune. Sjekkes opp beskjed til 2. Kontrollutvalget tar for øvrig referatene og orienteringen til etterretning. Kalleberg Orientert KU 24/07 Gjennomført eierskapskontroll i GIV. 25/07 Grue kommune - årsregnskap Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i GIV til 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning og følger opp de anbefalingene som går fram av rapportens pkt. 5. Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap 2006, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet Sist redigert sak 32/07-032/07-025/07 26/07 Informasjon fra enhetene Saken utsettes til neste møte. Neste møte landbruk og teknikk. 27/07 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalgets årsrapport for 2006 vedtas. -033/07 2. Årsrapport oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering 28/07 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets -034/07

4 årsplan for Årsplanen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2007 til 29/07 Orientering fra. Kontrollutvalget tar ens rapportering til 30/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar rapporteringen til kontrollutvalgsmedlemmene. 31/07 Eventuelt. Ingen vedtak /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til 33/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren, fagansvarlig økonomi og konstituert rådmann til 34/07 Oppfølging av merknader til Grue kommunes årsregnskap /07 Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse 1. hå /07 Informasjon fra enhetene, enhet for landbruk og teknikk. 37/07 Problemstillinger for selskapskontroll i SOR. 1. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til 2. Revisjonen følger opp saken videre i regnskapsavslutningen for Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers redegjørelse til Tilb.m. oppf.av rapport utsettes Følges opp Sist redigert Tas med i 2. hå Kontrollutvalget tar Solberg sin redegjørelse til 1. Følgende problemstillinger vedtas for selskapskontroll i SOR : Eierskapskontroll I. Foregår virksomheten i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir? II. Foregår virksomheten innenfor rammene av kommunestyrets vedtak og forutsetninger der samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål ivaretas? III. Har virksomheten en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? IV. Mottar kommunestyret tilstrekkelig og dekkende informasjon om selskapet? Forvaltnings I. Overholder SOR gjeldende bestemmelser om selvkost? Jf. KU-sak 16/07

5 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ II. Skjer det kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten i SOR? 2. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 38/07 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Kontrollutvalget Sekretariatet Selskapskontroll Revisjonen Poster Budsjett 2008 Godtgjørelser kontrollutvalget **) Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.fortj. Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Sum Ramme for virksomheten Inkludert i revisj./sekret.budsj. Ramme for virksomheten )* **)Vil bli endret som følge av eventuelle endringer i satser. *) Kan bli endret når endelig forslag foreligger. Grue kommune - Behandlet Oppfølging Ferdig Følges opp Vedtatt slik det er foreslått. Mail Ikke justert for endring i satser. 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune av kommunestyrets behandling sendes kontrollutvalget, og sekretæren til 39/07 Årsrapport 2006 og årsplan 2007 Årsrapport for 2006 og årsplan for 2007 for for sekretæren. sekretæren tas til 40/07 Revisjonssjefens Kontrollutvalget tar ssjefens egenvurdering for Grue uavhengighetserklæring for kommune for 2007 til 41/07 Orientering fra Kontrollutvalget tar ens rapportering til Sist redigert

6 . 42/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til kontrollutvalgsmedlemmene. 43/07 Eventuelt. Ingen vedtak /07 Velkommen til de nye Kontrollutvalget tar den foreløpige orienteringen til medlemmene. etterretning 45/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 46/07 Årsplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de Korr. medlemmene endringer som framkom i møtet. årsplan sendes medl /07 Orientering fra Kontrollutvalget tar ens rapportering til. 48/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til 49/07 Forvaltnings foreløpig Kontrollutvalget tar ssjefens orientering til etterretning Legges fram i neste status i arbeidet. og utsetter behandlingen til neste møte i kontrollutvalget. 50/07 Bestilling av forvaltnings. 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltnings for Grue kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningssprosjektet Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. 2. Prosjektet har følgende problemstilling: Overholder Grue kommune lov og forskrifter for offentlige anskaffelser? 3. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. april Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å iverksette bestilling av nytt forvaltningssprosjekt fra den Sist redigert bestilling møte.

7 vedtatte prioriteringslisten, innenfor tilgjengelig ressursramme og hvis tidsaspektet tillater det. Det bestilles da prosjekt knyttet til Vurdering av kommunens ITsikkerhet og informasjonssikkerhet, med problemstillinger som beskrevet i saksframstillingen i sak 50/ Sekretariatsleder orienterer kontrollutvalget om eventuell ny bestilling. 51/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget utsetter rapporteringen til neste møte. brev om kontrollutvalgsmedlemmene. sakspap. til komm /07 Eventuelt. Vedtak om et ekstraordinært møte den Neste møte /07 Sak om tyveri fra omsorgsbolig. 1. Kontrollutvalget ber administrasjonen klargjøre regelverket på dette feltet. 2. Kontrollutvalget vil ha en redegjørelse igjen i neste møte om hvilke tiltak som er gjennomført. Rådm. Kari Andreassen. Jf. sak 4/08 Sist redigert

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer