Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole I kommunestyrets møte den i sak nr. 29/06 ble det fattet flg. vedtak: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilgning på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr. 5,0 mill. utgår. 2. Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Med bakgrunn i vedtaket er denne redegjørelse gitt følgende innhold: 1. Innledning 2. Redegjørelse vedr. mengdekontroll (Årsak) 3. Oversikt over og detaljer vedr. økning av margin. (konsekvens) 4. Tiltak for fremtiden. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 1

2 1. Innledning. Ombyggingen av Eiendommen Solheim til Lunner barneskole har vært en stor utfordring for Lunner kommune så vel politisk som administrativt. Politisk var det et veiskille for skolestrukturen for nordre del av Lunner å vedta en skole og med det å legge ned 5 grendeskoler. Administrativt har det vært en stor oppgave å skulle administrere og organisere både utbygging/ombygging samt den organisatoriske skolemessige delen. Vedtaket om å åpne den nye skolen i august 2006 har satt krav innen mange områder som: Avklare eierforholdet Regulerings og planarbeid Vernemyndighetene Gangveinett og transportforhold Utnyttelse av anlegget til skoleformål hvordan bruke arealet best mulig. Byggeprosessen, herunder kvalitet, hastighet på utbygging, involvering av berørte. Bemanningsprosess, dvs. lærere og driftspersonell. Gruppering av elever og ivaretagelse av foreldre og barn generelt. Flytteprosess og idriftssetting sommeren På vedtakstidspunktet om å bygge ut til Lunner barneskole hadde prosjektet et budsjett på kr. 55 mill. Budsjettet ble utarbeidet internt. Senere ble budsjettet økt til kr. 87 mill., hovedårsakene til dette er : Det ble gjort feil betraktninger på m² priser og graden av nødvendig rehabilitering av anlegget, nærmere forklart at anlegget har en annen kompleksitet enn det sammenligningsgrunnlag som ble brukt. Det er blitt bygget en vesentlig større flerbrukshall enn det som først lå til grunn. Kostnader til vei og parkering/busslomme ble ikke godt nok vurdert. Det ble gjort en feilvurdering av at eksisterende fjernvarmerør kunne brukes til det nye biofyringsanlegget. Noen av disse forholdene kunne vært varslet på et tidligere tidspunkt enn det som ble gjort, administrasjonen beklager dette. Årsaken til at man ventet var at man ønsket en mer total oversikt. Vi ser i etterkant at man i notats form eller muntlig burde ha redegjort mer underveis. Innledningen så langt har omhandlet forhold som ikke er etterspurt for denne redegjørelse, det er imidlertid vurdert dit hen at det er nyttig å ha med seg dette bildet for den videre redegjørelse. Pr. dato, 11 dager før skolestart er det god kontroll på anlegget, noe arbeid gjenstår, men vi kan åpne skolen uten at de gjenværende arbeider vil gå ut over den daglige drift og undervisning. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 2

3 2. Redegjørelse vedr. mengdekontroll Mengdekontroll skal normalt gjennomføres av de utførende entreprenører innen de forskjellige fag før kontrakt skrives og arbeidet igangsettes. Til orientering er en mengdekontroll etter kontraktsstandard NS 8405 en kontroll entreprenørene blir pålagt å utføre for å kontrollere de mengdene som er angitt i beskrivelsen mot de tilsvarende mengder som fremgår av tilbudsgrunnlagets tegninger. For Lunner barneskole sin del var det nødvendig å avvike denne prosedyren i noen grad, dette for å rekke å sende ut beskrivelse (anbudsgrunnlag) i tide. Det var gitt en streng tidsplan for å rekke en byggestart som skulle muliggjøre en skolestart i august 06. Derfor var tegningene som ble sendt ut sammen med beskrivelsen noe mangelfulle men gode nok til at anbud kunne regnes. Arkitekt og rådgivende ingeniører skulle så arbeide videre med tegningene slik at disse var klare til tidspunktet for mengdekontroll. Sett i forhold til de kontrakter kommunen har med arkitekt og rådgivende ingeniører så skulle riktige tegninger strengt tatt vært ferdige til utsendelse, men pga. arbeidspresset ble det avtalt en fremdrift som fremkommer over. Arkitekt og rådgivende ingeniører klargjorde så tegninger til tidspunkt for mengdekontroll. Så langt hadde alt gått som planlagt, i mellomtiden hadde også kontrahering og innstilling av hvem som skulle tildeles de ulike utførende fag blitt utført. Hovedentreprisen (bygningsmessige arbeider) ble innstilt på Miljøbygg AS. Når disse skulle begynne med mengdekontroll ble det klart at det var store feil og mangler: Det ble oppdaget store feil, mangler og avvik på mengde og utførelse både i beskrivelse og på tegninger fra både arkitekt og tekniske tegninger fra rådgivende ingeniør bygg. I tillegg til store avvik mellom beskrivelse og tegninger var det også store vesentlige feil og mangler mot det som virkelig skulle utføres på byggeplass. Ovennevnte forhold medførte at Miljøbygg ikke anså det som mulig å gjennomføre mengdekontroll. Dette var en vanskelig situasjon, tidspunktet nærmet seg byggestart, Miljøbygg satte krav om kontrakt før byggestart. Kontrakt ble skrevet og byggestarten gikk som planlagt. Det viktigste for prosjektet var på dette tidspunktet å få frem riktige tegninger slik at arbeidene kunne starte. Kommunen har som nevnt i sin kontrakt med arkitekt og rådgivende ingeniører helt klare avtaler for når tegninger for tilbud, tegninger for mengdekontroll og arbeidstegninger skulle være klare. Dette til tross og etter hardt press mot spesielt arkitekt var det svært vanskelig å få ut opprettede og gode nok tegninger til å bygge etter, dette medførte en vanskelig byggestart hvor det var begrenset hvor mange bygg man kunne starte arbeider ved. Pr. 30. mai 06 var det fra Miljøbyggs side innkommet krav på 98 stk. endringsanmodninger, fra arkitekt 28 stk., fra rådgivende ingeniør bygg 55 stk. og fra byggeledelsen 15 stk. Pr. 30. mai 06 var det fortsatt slik at de fleste endringsanmodninger fra arkitekt og rådgivende ingeniør bygg var av en slik karakter at de ikke kan benyttes som avregninger i prosjektet. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 3

4 Som det fremkommer har ikke arkitekt og rådgivende ingeniør bygg oppfylt kravene i henhold til kontrakt, det har pågått tvist om dette, det er avsluttet mot arkitekt der resultatet ble et forlik. Det kunne fort ha endt opp med en rettslig tvist, belastningen med dette ble vurdert til å være for store i forhold til hva kommunen kunne få erstattet. Det er slik at selv om det er for lite beskrevne mengder, så kan ikke kommunen kreve dette betalt av arkitekt, imidlertid kan kreves av arkitekt og rådgivende ingeniører dekker utgifter som flg. av feil prosjektering og gale tegninger, dvs. de må betale arbeidet for retting og omprosjektering. I forhold til rådgivende ingeniør bygg så er tvisten ikke avsluttet. Man kan her stille spørsmål ved valg av arkitekt og rådgivende ingeniør bygg, og at kommunen må bli flinkere til å velge, forskriften og lovverket som regulerer dette gir oss imidlertid ikke muligheten til å kunne gjøre valgene på annen måte en det som ble gjort i dette tilfellet. I tillegg tilsa ingen av referansene noe om kapasitet til å levere tegninger til rett tid osv. Med utgangspunkt i dette kunne man tenke seg å kunne velge mye mer ut fra erfaring og de man kjenner til, men dette er det ikke gitt åpning for i lovverket. Rett nok har det blitt diskutert når forskrift og lovverk sist ble justert, KS hadde blant annet en høring om langt mer lokal frihet til valg, men frykt for korrupsjoner osv. har gjort sitt til at staten her har valgt å holde en stram linje. Ovenfor er nevnt forhold tilknyttet hovedentreprenør og arkitekt/rådgivende ingeniør bygg, for de andre entrepriser, dvs. forholdet knyttet mellom rådgivende ingeniører innen elektro, rørlegger, ventilasjon og biovarme mot utførende tekniske fag så har dette vært noe bedre. For disse fag ble mengdekontroll gjennomført før kontrakt ble skrevet, imidlertid viste kontrollen for lite beskrevne mengder. Utover dette har det også for de tekniske fag blitt avdekket prosjekteringsfeil og mangler underveis i byggingen. Sammendrag Mye av årsaken til det som er omtalt vedr. mengdekontroll går på kompetanse hos arkitekt og rådgivende ingeniør bygg. Man skal imidlertid ta med seg den erfaring det er å skulle bygge ut så store prosjekter innenfor den begrensede tid som var til rådighet. Som byggherre har kommunen erfart at mer tid til forberedende arbeider både til tidlige kalkyler og til planarbeid er å anbefale. Erfaringen har også gjort sitt til at det er innført nye rutiner både med hensyn til prosjektoppbygging og status, dette er også gjennomgått og omtales i forvaltningsrevisjonens rapport om styring av byggeprosjekter i Lunner kommune av Januar 06. Under pkt. 4 i denne redegjørelse vil dette bli nærmere omtalt. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 4

5 3. Oversikt over og detaljer vedr. økning av margin Prosjektet hadde en opprinnelig margin på kr. 7,7 mill., i prosentberegning var dette 12,1 % av huskostnad. Det er normal prosedyre å regne margin av huskostnad i byggeprosjekter. Bakgrunnen for å ha marginer i et prosjekt er at det alltid vil være noe uforutsett, det vil alltid være slik at mengdekontroll avslører noe feil, det vil ofte være noen prosjekteringsfeil. For Lunner barneskoles del har imidlertid mengden av ovenstående vært større, årsakene til dette er mangelfulle eller får dårlig utført arbeid av arkitekt og rådgivende ingeniører, dårlig tid til prosjektering og øvrige momenter nevnt på foregående sider. Det er slik at det i byggeprosjekter er mulig å senke marginene betraktelig, men dette krever en langt grundigere prosjektering, byggebransjen og byggherrer kommer stadig i en vurdering av hva som er rett bruk av tid og ressurser til dette. På den ene siden vil mer nøyaktig prosjektering gi mer forutsigbare budsjetter, på den andre side gir ikke dette nødvendigvis billigere bygg, ofte snarere tvert imot fordi man bruker mer tid til prosjektering, utførelsen må allikevel skje. Selvsagt viser arbeidet ved Lunner barneskole en for dårlig prosjektering, både kompetansemessig og tidsmessig er erfaringen at dette ikke var godt nok, men det er viktig å merke seg balansen i det som er beskrevet ovenfor når vi skal inn i nye prosjekter, det må være godt nok til å sannsynliggjøre budsjetter, det må samtidig ikke være så grundig at det unødig øker kostnadene. Vi må også stille oss spørsmålet om vi skal bruke større grad av skisseprosjekter før vi legger utbygginger inn i investeringsbudsjettet. Dette gir større forutsigbarhet og bedre beslutningsgrunnlag, men krever avsetning av noe midler som kan hende fører til at prosjekter ikke kommer til utførelse fordi prisen blir for høy. Marginforbruket for Lunner barneskole har med økningen på kr. 4,5 mill. gitt en margin på 19,4 % av huskostnad. Det er vanskelig å beskrive hva som ligger innenfor marginen på de opprinnelige kr. 7,7 mill. og hva som ligger i de kr. 4,5 mill. som utgir økningen. Årsakene er mange og spredt utover de fleste poster i prosjektets budsjett/regnskap: Imidlertid er det noen områder som kan tas frem som spesielt kostnadsdrivende: Utrasing av vei samt sikring av fjellmasser kr. 1,2 mill. Dekke i skolebygget måtte forsterkes kr. 0,7 mill. Mer fjell i grøft for fjernvarme kr. 0,5 mill. Andre områder hvor marginforbruket har vært større enn forventet eller hvor det har vært prosjekteringsfeil er: Mer fjell i grøfter for fjernvarme en prosjektert. Mer asbest enn beskrevet. For dårlig prosjektering av utskifting av bunnledninger. Generelt for lite beskrevne mengder innen det bygningsmessige fag, dvs. tømrer, malefag, mur, osv. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 5

6 I tillegg til ovenstående har det vært større utgifter til arkitekt, rådgivende ingeniører og byggeledelse enn beregnet. Utgifter knyttet til vernemyndigheten på ca. kr ,- er også en del av bildet. Dette er utgifter knyttet til skjøtselsplan og spesiell hensyntaging til røyser under utsprengning av tomt til flerbrukshallen. Mottiltak og differensiering av kvaliteter Det har vært diskutert om hvilke tiltak som er gjort få å få utgiftene ned, altså at overskridelsene i realiteten er enda større. I et hvert byggeprosjekt er det naturlig å sette inn tiltak i forhold til økonomi, dette er en prosess som lever gjennom et prosjekt fra første spadetak. At man differensierer på hvor en setter inn ulike kvaliteter er en helt naturlig del av et hvilket som helst prosjekt. Lunner barneskole hadde ikke i utgangspunktet noen beskrivelse av kvaliteter og detaljer på eks. uteanlegg, det som forelå var imidlertid et styringsbudsjett. Det at kantina som skal bli nytt formingsbygg kommer til utførelse litt senere og etter en litt annen lest er ikke å anse som en ytterligere overskridelse, men som et naturlig grep som må gjøres når økonomi er i fokus. Dette betyr selvsagt ikke at kantina ikke får fullt ut de kvaliteter et slikt bygg skal ha, man ble enig om at dette var en type bygg hvor man kunne tillate å senke nivået noe. Det samme gjelder for utomhusareal, en justering ned for å bruke mer andre steder, som sagt er justeringer i forhold til et styringsbudsjett helt naturlig i et hvert prosjekt, særlig gjelder dette der det velges hovedentreprise (Lunner barneskole) eller CM entreprise (Harestua og Grua skoler) Et eksempel fra Harestua er at det i styringsbudsjettet var tenkt skifer i kantina, et mottiltak var her å legge linoleum i stedet, allikevel er dette en kvalitet som fullt ut holder de mål og oppfyller de krav det skal. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 6

7 4. Tiltak for fremtiden Rådmannen har iverksatt et nytt system for delegering av vedtatte byggeprosjekter. Vedlagt ligger 2 eksempler på hvordan en prosjektoppbygging nå gjøres. Det er valgt å vise hvordan dette er gjort for rehabiliteringen av Frøystad samt for bygging av ny barnehage på Harestua. Vedlagt er også et skjema utviklet til bruk for oversikt over status i prosjekter og hvordan ansvar og oppgaver fordeles. Her er valgt å vise et skjema fra Januar 06. De nye rutinene er gjennomgått sammen med forvaltningsrevisjonen og omtales i rapport om styring av byggeprosjekter i Lunner kommune av Januar 06. Disse rutinene som er iverksatt for nye prosjekter fra og med 2006 mener vi skal gi oss en større bevissthet rundt alle forhold som berører et byggeprosjekt. I redegjørelsen er tidligere omtalt dette med å avsette midler til skisseprosjekter for å gi sikrere tall inn i budsjettprosesser, vurderingen er at dette for fremtiden bør gjøres, i hvert fall ved større prosjekter, man må imidlertid være klar over at dette totalt sett øker kostnadene. I tillegg bør vurderes å gjeninnføre byggekomiteer, vi ser at det politiske engasjementet er stort, noe som etter administrasjonens synspunkter er positivt at det er, derfor bør det vurderes gjeninnført. Vedlegg: Prosjektoppbygging Frøystad (prosjektet midletidig stoppet) Prosjektoppbygging nye Furumo barnehage Status bygg og eiendomsprosjekter av Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 7

8 LUNNER KOMMUNE Fordeling av bygg og eiendomsprosjekter vedtatt for 2006 Prosjektoppbygging Prosjekt : 502 Frøystad, ombygging til u-skole Prosjekt oppbygging: Beskrivelse: Prosjektleder GUK fom ( tom ) Det skal besørges god overlapping mellom GUK og fra og med Brukeransvarlig/gruppe HHE (Hilde Hanssen Erstad) med flg. faste medlemmer i prosjektmøter: Inspektør Elin Strand, Biblioteket ved Eva Engskar (vara: Anne Grønvold) Øvrige involveres: Tillitsvalgte Verneombud FAU AMU - SLT Kulturkontoret Nautilus Bibliotektjenesten Gruppa som arbeider med regionale idrettsanlegg. Familie og oppvekst. Økonomisk ramme ,- Fremdrift/tidsplan Arkitektkonkurranse og prosjektering: Gjennomføringsfase: Fremdrift i fht. driftskritisk Fasebygging Prosjektet må spesielt hensynta at skolen skal være i full drift i hele byggefasen. Føringer for prosjektet Prosjektleder (GUK) skal sammen med brukeransv. (HHE) og CM entreprenør utarbeide en plan for involvering av de ulike aktører (se under øvrige involveres) ved skisseprosjektets start. Planen skal forelegges k.sjef FRH. Prosjektet skal ha fokus på mest mulig pedagogisk utforming. Bygningsmessige og funksjonelle kvaliteter. Hovedfyringskilde skal være biobrensel i spekter som for Lub Hovedbiblioteket skal ha store nok lokaler og være plassert godt tilgjengelig for offentligheten. Universell utforming. Koordinering mot regionale idrettsanlegg på Frøystad Entrepriseform Prosjektets oppbygging i skisse/for og hovedprosj. Politiske behandlinger Evt. spesielle forhold CM entreprise Arkitektkonkurranse, arkitekt kontraheres av LK. og tiltransporteres til CM entreprisen når LK har kontrahert denne. 3 gangs behandling etter arkitektkonkurranse F.sk og Kst (Frode lager denne saken og inkluderer resten av ledergruppa) 4 gangs behandling ved ferdig prosjektering og før byggestart. Prosjektrapport ved ferdigstillelse. HMS blir spesielt viktig mht. at skolen er i drift under bygging. Prosjekteringen må ha spesielt fokus på riktig beskrivelse av asbestsanering, både mengde og gjennomføring. Det skal vurderes gjenbruk av lysarmaturer skiftet i Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 8

9 LUNNER KOMMUNE Fordeling av bygg og eiendomsprosjekter vedtatt for 2006 Prosjektoppbygging Prosjekt : 603 Nye Furumo barnehage Prosjekt oppbygging: Prosjektleder Brukeransvarlig/gruppe Økonomisk ramme Beskrivelse: FRH tom kontrahering av arkitekt, deretter GUK. Ragnar Kjørven (prosjektlederassistent) MHA (Mette Hagen) med følgende faste medlemmer i prosjektmøter: Gro Rudsengen, (Guri Kjærem) Øvrige involveres: Tillitsvalgte Verneombud FAU AMU - Familie og oppvekst Barnehagefaglig rådgiver. Ramme 2006: kr ,- inkl. mva. for prosjektering. Ramme 2007: kr ,- inkl.mva (gjennomføringsfase) Omfang for prosjektet Ca. 100 barn. Ca ansatte.(foreløpige tall pr ) m². (foreløpig ut fra normtall) Tomt ca. 12 daa. Fremdrift/tidsplan Fremdrift i fht. driftskritisk Føringer for prosjektet Ragnar Kjørven kunngjør begrenset konkurranse i doffin så raskt som mulig. Grunnlag ut (Ragnar Kjørven, Byggrådgivningen) ca Kjørven kontraherer ark. i samarbeid med MHA/GRU/FRH/ GUK Videre fremdriftplan lages etter ovennevnte kontrahering. Barnehagen ferdigstilles slik at den er klar til barnehageåret som starter i August Prosjektleder (GUK) skal sammen med brukeransv. (MHA) og valgt arkitekt utarbeide en plan for involvering av de ulike aktører (se under øvrige involveres) ved skisseprosjektets start, dvs. når arkitekten begynner sitt arbeid. Planen skal forelegges k.sjef FRH. Prosjektet skal ha fokus på mest mulig pedagogisk utforming. Bygningsmessige og funksjonelle kvaliteter. Det legges opp til vannbåren varme med fortrinnsvis biobrensel som fyringskilde. Prosjektet skal ivareta den stedlige natur og fauna på en slik måte at ønsket terreng og gjenstående trær består gjennom byggeprosessen. Prosjektet skal forholde seg til reguleringsplan med dens reguleringsbestemmelser, COWI v/bjørn Leifsen utarbeider planen som forventes ferdig vedtatt i okt./nov. 06. Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 9

10 Entrepriseform Prosjektets oppbygging i skisse/for og hovedprosj. Det skal vurderes hvorvidt dagens Furumo barnehage skal inngå som en del av den nye barnehagen eller om den skal nedlegges og dermed selges/leies ut. Totalentreprise. Arkitekt lager grunnlag for totalentreprisen. Arkitekt tiltransporteres totalentreprenør. Arkitektkonkurranse som fremkommer under fremdriftsplan Ragnar Kjørven skal på vegne av kommunen følge opp de videre arbeider i prosjekteringsfasen beskrevet nedenfor samt i gjennomføringsfasen, oppgavene vil bestå i å følge opp prosjektet mht. fremdrift, økonomi, kvaliteter, koordinering, byggesøknader osv. osv. Ragnar Kjørven skal rapportere til prosjektleder. Arkitekt arbeider sammen med kommunens brukergruppe gjennom hele prosessen fra skisseprosjekt, for og hovedprosjekt samt oppfølgingsfasen inkl. arbeidstegninger. Arkitekt skal på grunnlag av dette og på rett tidspunkt i forhold til fasene utarbeide grunnlag for totalentreprisen. Arkitekt skal også kontrahere totalentreprenør. Politiske behandlinger Evt. spesielle forhold 1. gangs behandling når forprosjekt er ferdig, saken skal inneholde budsjett etter forprosjekt samt en grovstrukturert fremdriftsplan. I korttekst betyr dette at prosjektet skal sannsynliggjøres. 2. gangs behandling ved ferdig prosjektering og før byggestart, saken skal inneholde budsjett og fremdriftspan etter hovedprosjekt. Det er naturlig at denne saken (slik den mest sannsynlig vil falle i tid) vil komme parallelt med og dermed innlemmes i behandlingen av budsjett for (Må være egen sak) Dette vil si at saken senest må bringes til formannskapets budsjettmøte (skrivefrist ) Saken sluttbehandles i kommunestyret Prosjektrapport ved ferdigstillelse. Kontrakt mellom Ragnar Kjørven og kommunen utarbeides i samarbeid med FRH, Kjørven lager utkast til kontrakt. Nøyaktig størrelse på barnehagen må være gjenstand for grundig vurdering. Antall nye plasser, hvordan dette forholder seg til tilskudd for opprettelse av nye plasser osv. må avklares. Ansvaret for å involvere barnehagefaglig rådgiver (GEA) i dette er prosjektleder (GUK). GEA på sin side er ansvarlig for å søke om tilskuddet når dette er riktig iht. prosjektet for øvrig. GUK/GEA har ansvaret for at nøyaktig tilskuddsbeløp er kjent før budsjettprosessen høsten 2006 (se datoer ovenfor) Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 10

11 LUNNER KOMMUNE Status bygg og eiendomsprosjekter Status pr (uttrekk av aktuelle prosjekter) Prosjektnr. Prosjektnavn Status Ansvar Frist 402 Harestua skole - Ferdigstilt aug. 04. Ferdigattest? Skateanlegg Søknad om utbetaling spillemidler Feb Ballbinge Grua skole Utsatt til 2006 eller 2007 (må vurderes) Makeskifte evt. kjøp av areal må avklares med Krakk. KNN Feb Solheim Ombygging til barneskole 502 Frøystad Ombygging til u-skole 503 Malmgruben bhg. påbygg 504 Grua skole, omb. SFO 505 PRO tilpasning/ ombygginger Melding om utsatt prosjekt til fylket etter arealavklaring mht. sikring av godkjente spillemidler God fremdrift. Utfordring økonomi. Inventar og uteareal i forberedelsesstadie FRH overtar som prosjektleder fra Arkitektkonkurranse i gang. CM grunnlag under utarbeidelse GUK overtar som prosjektleder fra Grunnmur støpt. Arbeidene gjennopptas så raskt som mulig etter Inngår som et av de 4 (5) oppdrag håndverkerne pr. nå er tildelt. Rolf R. er tildelt ansvar å koordinere disse prosj. Hjemmetjenestens lokaler ferdig, ferdigattest? FRH GUK GUK R.Rustad GUK R.Rustad Mars 06 P.plass ferdig, utførende bedt om å ordne med ferdigattest. (P Kr. Hagen) FRH Tilpasninger/ombygginger adm. del ikke ferdigstilt: Bæring, branncelle, arkitektonisk Utførelse: Egne håndverkere R.Rustad Feb 06 Avd. kontorer LS + div. tilpasninger R.Rustad Sammenstille økonomi. 2,5 mill. fra budsj. 05 og kr. 350` fra prosj. 208 FRH Feb 06 Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 11

12 434 Brannsikring k. Ferdig med unntak av noe merking, litt GUK bygg. usikkert, Guri sjekker dette. Flere Div. Gjennomgang mht. prosjektrapporter og klargjøre aktuelle ferdige prosjekter for politisk behandling. Finne møte m/frh for å gjennomgå praksis for prosj. GUK Mars 06 rapporter. Alle Alle Oppdatere rutiner etter at gjennomgang med revisjonen er ferdig. Møte GUK//FRH FRH Mars 06 Slike statusrapporter oppdateres og gjennomgås som hovedregel hvert kvartal. Ansvar for dette må drøftes men for 2006 vil dette bli et delt ansvar mellom GUK og FRH. I tillegg tom Rapportene skal ligge til grunn for muntlig rapportering til formannskap og evt. kommunestyre. Lunner kommune Frode Holst Kommunalsjef Redegjørelse avvik prosjekt 501 Lunner barneskole 12

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE Dato 13.04.16 Godkjent av rådmannen den 18.04.16 Prosjektplan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012 Søgne kommune Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012 Ref.nr: Prosjekt: Søgne rådhus - Renovering og ombygging. Referat fra byggekomitemøte.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12

Detaljer

Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 22/12: SCHWARTZGATE, BOLIGER FOR DEMENTE, STATUSRAPPORT

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/11882 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 19/12 BLENTENBORG, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr2/06 06/460 MØTEPLAN

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole 28.11.2012 MILJØPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 3 1.1 GENERELT 3 1.2 VISJON - MILJØAMBISJONER 3 2 MILJØSTYRING I PROSJEKTET 4 2.1 ORGANISERING OG ANSVAR 4 2.1 PROSEDYRER OG RUTINER 4 2.1.1 Oppdatering

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 17.3.2017 Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Formål

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Strømtilknytning busskur, Fase 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 13.01.2010 kl. 09.00 Sted: Sysle skole Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 13.01.2010 Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER Dialogseminar 22. mai 2013 Framdrift utbyggingsprosjekt Dialogseminar 22. mai 2013 Alf Birger Haugnes 1 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER Lov om offentlige anskaffelser forskrift

Detaljer

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang SKOLESTRUKTURPROSJEKTET - INFORMASJON OM STATUS JUNI 2013 1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: 3844002 Desember 2015 Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging...

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Sak 57/13. Sak 58/13

Sak 57/13. Sak 58/13 Side 2 Sak 57/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 Bjørn Hammer oppfordret kommunestyrets medlemmer til å bidra som sjåfører under TVaksjonen søndag 20.10. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage.

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. NOTAT 04.11.11 Til: Formannskapets møte 15.11.11 Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. I forbindelse med budsjett for

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Prosjekteringsfasen fram til byggestart 25.01.2016 Bakgrunn På bakgrunn av gjennomførte forhandlinger med Forsvarsbygg om erstatning for Hårberg skole,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim ANBUDSINNBYDELSE Trondheim 03.10.2012 OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET Kirkegata 11, 7600 Levanger Gnr.315 / Bnr.226 s 1/7 Anbudsinnbydelse Prosjekt: Gulbygget Ombygging av 1 etg. til lokaler for visning

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE

Detaljer

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015 Fjellveien 8 Sluttrapport Mandag 1 juni 2015 Tiltakshaver: Ås kommune 1 OPPSUMMERING Prosjektet har vært gjennomført med en meget god dialog mellom PL Håkon Reisvang, BL Vidar Mærlie, Totalentreprenør

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Bruprosjektering i totalentreprise, Prosjekterende

Bruprosjektering i totalentreprise, Prosjekterende Bruprosjektering i totalentreprise, Prosjekterende Sverre Wiborg, COWI AS 1 OPS/Totalentrepriser For rådgiver betyr forskjellen mellom OPS og andre totalentrepriser lite. Innlegget skiller mellom ulike

Detaljer