Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /11 ÅRSRAPPORT Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.11-23/11 ÅRSRAPPORT 2010. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes."

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /11 ÅRSRAPPORT 2010 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: /

2 FunkisHuset`s stemme uttrykt i et broderi Laget av Bjørg Vedal, 2010 Side 2 av 20

3 Innhold 1.0 INNLEDNING ORGANISERING OG DRIFT ADMINISTRATIV FORANKRING FINANSIERING PERSONALGRUPPE MÅLSETNING MÅLGRUPPE BRUKERGRUPPEN NYE BRUKERE ALDERSSAMMENSETNING OG RUSPROFIL KOMMUNETILHØRIGHET TJENESTER OG TILTAK HELSETJENESTER Tjenester gitt på helserommet GU prosjekt Tannbehandling Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring PERSONLIG HYGIENE OG ERNÆRING AROMATERAPI SOSIALFAGLIGE TJENESTER OG INDIVIDUELL OPPFØLGING Individuell oppfølging Sosiale aktiviteter Månedens tema BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEID OG UNDERVISNING SAMARBEID UNDERVISNING OG KOMPETANSEBYGGING NABOUTVALG RUSFAGLIG FORUM OPPSUMMERING Side 3 av 20

4 1.0 Innledning FunkisHuset er et lavterskel helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige over 18 år i kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Tilbudet ble opprettet i mai På FunkisHuset tilstreber vi å møte alle med respekt og omsorg. Vi er fleksible, lite byråkratiske og må i blant ty til kreative løsninger for å hjelpe den enkelte. Det skal være enkelt å komme til oss og trygt å være her. Vi tilbyr noen faste rammer rundt et ellers hektisk og vanskelig liv. Åpningstiden er mandag, onsdag og fredag fra kl til kl Tirsdag og torsdag jobber vi med individuell oppfølging, faglig utvikling, styrking av samarbeidet med øvrig hjelpeapparat og driften generelt. Reglene er som de alltid har vært: vi aksepterer ikke kjøp, salg eller inntak av rusmidler inne på huset eller i nabolaget, ei heller trusler og vold. 2.0 Organisering og drift 2.1 Administrativ forankring Tilbudet er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Samarbeidet er organisert i en stiftelse hvor også Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge og Landsforbundet Mot Rusmisbruk avdeling Bryne og Jæren er med. Stiftelsens styre består av 8 styremedlemmer med stemmerett og 2 observatører. Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Karen Irene Stangeland styreleder og representant for stiftelseskommunen Sandnes Roar Norås nestleder og representant for Helse Stavanger HF Berit B Foss representant for Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, avd Bryne og Jæren Ingebjørg K Undheim representant for stiftelseskommunene Gro Tungland, fra Kåre Bøen - representant for stiftelseskommunene Olav Bergo - representant for stiftelseskommunene Stein M. Paulsen representant for Blå Kors Norge Helene G Fylkesnes representant for de ansatte Andreas Iversen observatør for Trones og Sentrum bydelsutvalg Rune Moen observatør for administrasjonen i Sandnes kommune Åse Odland daglig leder og styrets sekretær. Ikke stemmeberettiget Side 4 av 20

5 2.2 Finansiering Stiftelsen får støtte over statsbudsjettet til helsetiltak for rusmiddelmisbrukere. I 2010 fikk stiftelsen tilskudd med kr ,- og søknaden ble for første gang sendt som en del av Sandnes kommune sin søknad. Tilskudd fra kommunene utgjorde til sammen kr ,-. En ansatt ved Helse Stavanger HF, Put Sandnes, har gitt veiledning 2 timer annenhver uke til personalet. Sandnes kommune har bidratt med legeressurs tilsvarende ca 8 timer pr mnd. og Sola kommune har bidratt med lønnskjøring til redusert pris. Vi har også mottatt økonomisk støtte fra ulike legat, organisasjoner, firma og private givere gjennom året. 2.3 Personalgruppe Det er fire årsverk tilknyttet tiltaket og personalgruppen har i 2010 bestått av: - Åse Odland, sosionom med videreutdanning i Konsultasjon og veiledning, daglig leder. - Bjørg Vedal, sykepleier og sosionom. - Ann Helen Kartfjord, husmor/kjøkkenansvarlig. - Anne Trøstheim, sykepleier, sluttet Ragnhild Klungtveit, sykepleier med videreutdanning i Seprep og sosialpedagogikk. - Helene Fylkesnes, sosionom - Annvor K Undheim, sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i Praktisk Pedagogikk, 40% engasjement. 3.0 Målsetning Hovedmålet med våre tjenester er å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige ved å redusere de fysiske, psykiske og sosiale skadene, og påkjenningene som avhengigheten kan føre til. 4.0 Målgruppe Målgruppen for FunkisHuset er rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som er tungt belastet med et aktivt misbruk av illegale rusmidler. 4.1 Brukergruppen Rusmiddelavhengige er som alle andre mennesker forskjellige og spenner fra de som klarer seg relativt bra til de mer utslåtte. Side 5 av 20

6 Vi har registrert 316 forskjellige personer, 230 menn og 86 kvinner (27 %). Sammenlignet med 2009 (293) har antall brukere økt mens kvinneandelen har gått ned med 2%. Andelen brukere som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har i snitt vært 25 %, men økte til 31% i fjerde kvartal. Dette henger sannsynligvis sammen med nye retningslinjer. Det ble innført ny praksis i LAR siste halvår hvor de som ikke mestrer rusfrihet, får redusert dose. For mange fører dette til ytterligere misbruk av ulike rusmidler. Vi har fokus på å motivere brukere som er i LAR, til andre tilbud som er mer forenlig med rehabilitering. Type kontakt Besøk Telefon Oppsøkende Annet Totalt Antall Antall Endring 9% 37% -45% -13% 9%. Antall besøk vi har hatt gjennom hele året, alle ukedager. Telefon antall telefonsamtaler fra/til brukere. Oppsøkende når vi oppsøker brukere Annet når brukeren ikke registreres med besøk, oppsøkende eller telefon, men hvor det likevel har vært en eller annen form for aktivitet tilknyttet bruker. Den brukeren som har brukt oss mest i fjor er registrert med 123 oppføringer og har vært innom opptil flere ganger i uken hele året. Oversikt over besøkstall siden oppstart: År Besøk * 4700* Snitt besøk åpningsdager Nye brukere Kvinneandel av besøk 21 % 19 % 22 % 23 % 29 % 27% 28% *fra 2009 inkluderer tallet alle ukedager og en endring i registreringsrutiner. Det har i året som har gått vært en økning både i antall brukere, antall besøk og telefonkontakt. Oppsøkende kontakt er det eneste som er redusert. I 2009 var det spesielt tre brukere som vi oppsøkte en del på grunn av livssituasjonen, denne har nå har endret seg. Side 6 av 20

7 Antall brukere Årsrapport for FunkisHuset Gjennomsnitt besøk på åpningsdager var 28. Siste halvår registrerte vi en økning og i siste kvartal var det 30 i snitt. Besøkstallet på åpningsdager kan variere fra 25 til opp mot 50 personer. Besøk og individuell oppfølging tirsdag og torsdag har fortsatt å øke også i år, med 7 personer i snitt hver dag. Dette skyldes at flere brukere er blitt klar over at vi er tilgjengelige også disse dagene, samt at vi fra mars startet opp med lege på huset hver tirsdag. Vi har som mål å være fleksible og tilgjengelige når brukerne henvender seg. Når vi åpner døren vet vi aldri om det tar 5 minutt eller 3 timer og dagene er dermed ganske uforutsigbare. 4.2 Nye brukere I løpet av året har vi fått kontakt med 83 nye personer på FunkisHuset som kommer fra minst 13 ulike kommuner. Antall nye viser seg å være veldig stabilt sammenlignet med 2009 (85). Kommunefordeling nye brukere Sandnes Sola Gjesdal Hå Klepp Time Stavanger Andre Vet ikke Kommune De nye kom hovedsakelig fra Sandnes kommune og fordelingen ellers er veldig lik fjoråret. Det er kun Gjesdal kommune som ikke hadde nye brukere. Side 7 av 20

8 Antall bukere Årsrapport for FunkisHuset Alder nye brukere år 26-30år 31-40år 41-50år Over 50 år Ukjent Aldergsruppe Av 83 nye brukere mangler vi alder på 15 personer. Dette kan skyldes at noen er redde og mistenksomme i starten, og derfor ikke vil oppgi for mye personalia. Det kan også skyldes at vi ikke alltid har anledning til å gjennomføre en skikkelig mottakssamtale dersom det er mye besøk. De fleste nye kommer sammen med andre brukere som allerede kjenner oss. Det har vært en økning blant de yngste i alderen fra 10 i 2009 til 18 i (Tallet var 15 i 2008). Vi erfarer at de fleste av de yngste allerede har en etablert kontakt med hjelpeapparatet, men vi kartlegger og formidler videre dersom de ikke har kontakt. Vi møter også 2. generasjon i form av barn av tidligere brukere. 4.2 Alderssammensetning og rusprofil Aldersspredningen blant brukerne var fra 18 til 65 år. Side 8 av 20

9 Antall brukere Antall bukere Årsrapport for FunkisHuset Aldersfordeling år 26-30år 31-40år 41-50år Over 50 år Aldersgruppe Ukjent Majoriteten av brukerne er i alderen 30 og 50 år. Sammenlignet med fjoråret er den største endringer at aldersgruppen år økte med 18 personer.. Rusprofil Alkohol Cannabis Heroin Andre opiater Amfetamin Andre sentral-stimulerende Legemidler Annet rus LAR Rusmiddel Side 9 av 20

10 Vi registrerer rusprofil på bakgrunn av det brukerne forteller oss. Alle brukere har en sammensatt rusprofil, det vil si at de bruker flere ulike rusmidler samtidig. Tabellen viser at det er flest som oppgir at de bruker Amfetamin og Legemidler. Vår erfaring er at mange får utskrevet B-preparater hos fastlege og det er også kjent at det skjer en del import av legemidler via internett. Enkelte legemidler gir en spesiell atferd som er krevende og utfordrende å forholde seg til. De har ofte manglende selvinnsikt og vedkommende blir utilgjengelig for korrigeringer og grensesetting. I gruppen Andre opiater registrerer vi dem som bruker Subutex og Subuxone som kjøpes illegalt. Når noen klarer å slutte med Heroin går de ofte over til å kjøpe disse preparatene illegalt. Andre starter sin opiatavhengighet med disse buprenorfinpreparatene. De har en opplevelse av at det ikke er så farlig; det er jo bare Subutex, og det er bare å legge det under tunga. Slår vi sammen andre Heroin og Andre opiater får vi et bilde av hvor mange som er opiatavhengige. Når det gjelder bruk av alkohol er det sannsynligvis underrapportert, da det er de illegale rusmidlene som får mest fokus i vårt arbeid. Dette er noe vi bør ha mer fokus på fremover da vi ofte ser og hører at alkohol kombineres med illegale rusmidler. 4.3 Kommunetilhørighet Antall brukere fordelt pr kommune: Kommune Gjesdal Hå Klepp Sandnes Sola Time Andre* % andel brukere 2 % 3 % 3 % 62 % 7 % 4 % 19 % Antall brukere Andel kvinner 80% 60% 33% 24% 38% 33% *Andre gjelder alle andre kommuner som registreres og de vi ikke kjenner kommunetilhørigheten til. Andel brukere fra Stavanger kommune var 11%. Det er lite endringer i antall brukere fra de ulike kommunene sammenlignet med i fjor. 5.0 Tjenester og tiltak 5.1 Helsetjenester Det er en økning både i antall brukere som har benyttet seg av helsetilbudet og i antall tjenester. Tjenestene er gitt til 153 forskjellige brukere, hvor kvinneandelen utgjør 33%. Side 10 av 20

11 Vi har hatt totalt 632 henvendelser i forhold til helse i Sammenlignet med 2009 (436) er det en klar økning, men en må ta i betraktning at tallet for 2009 kun inkluderte 10 mnd. Disse tallene gjenspeiler at vi treffer målgruppen, samt at helsetilbudet er styrket og gjort mer synlig det siste året. Styrking av helsetilbudet består av: - Lege på huset tirsdager, kl Samarbeidsprosjekt med SUS Legetjenesten ble opprettet fra mars som en prøveordning. Det er Dr. Kjetil Hetta som er til stede tirsdager mellom kl Det er drop-in og brukerne kan komme uten timebestilling. Vi har hatt 41 konsultasjoner, fordelt på 30 tirsdager. Problemstillingene er av både fysisk, psykisk og sosial karakter og kan ha ulik alvorlighetsgrad. Økningen i bruk av helserommet må også ses i sammenheng med den øvrige økningen i besøkstall Tjenester gitt på helserommet Tjenester gitt på Antall 2010 Antall 2009 helserommet gjelder 10 mnd Samtale psykisk helse/rus Ernæringsinfo 3 3 Medisinsk oppfølging Undersøkelse Stasebånd Sårstell injisert Sårstell andre Smertestillende Overdoseberedskap 9 5 Vaksinering (Twinrix) Vaksinering (Influensa) 7 21 Legekonsultajon 41 - Annet* *Annet; utdeling av bandasjer, kremer, hostesaft, måling av blodtrykk etc. Rus og psykiske problemer preger brukerne i varierende grad. Det er tydelig at rusmidler påvirker den psykiske helsen. Den psykiske helsen kan også gjenspeile den generelle situasjonen som preger rusmiljøet. Stor boligmangel, redusert bruk av omsorgsinstitusjoner, Side 11 av 20

12 endring av regelverk i LAR (flere på halv dose kombinert med legemidler) og vedtak om nedlegging av behandlingsplasser. Medisinsk oppfølging er hjelp til å administrere ulike medikamenter og denne tjenesten er tredoblet fra Det er rimelig å sette det i sammenheng med samarbeidsprosjektet med SUS (se neste kapittel) og handler ofte om oppfølging av antibiotikakur. Utdeling av stasebånd er fordoblet fra Dette kan forklares med at vi har gått til innkjøp av et rimeligere produkt og dertil dårligere kvalitet. En annen faktor er at tilbudet nå er mer kjent i miljøet. Sårstell som er relatert til injisering er økende. Det kan forklares med at noen få brukere har hatt behov for omfattende sårstell over lengre perioder, samt at flere av de yngre føler seg trygge og ber om sårstell i en tidlig fase. Utdeling av smertestillende har hatt en klar økning i 2010 sammenlignet med Flere av brukerne sliter med sammensatt smerteproblematikk. Dette er ofte knyttet opp mot nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og helsesituasjonen. Det er for eksempel tannpine, hodeverk og generelt smerter i kroppen ved abstinenstilstander. Antallet twinrix vaksiner er tilnærmet lik fjoråret. Vi følger systematisk opp påbegynt vaksinering og er fornøyde med at 12 av 15 påbegynte vaksinasjonsprogram ble fullført. I forhold til influensvaksinen var det en drastisk nedgang. Det kan forklares med stort fokus på svineinfluensavaksinen i fjor og at mange har vegret seg for ny vaksinering grunnet opplevde og omtalte bivirkninger. Samarbeidsprosjektet med SUS, Korfor, Sandnes Kommune og Funkishuset Prosjektet er et tilbud om medisinsk oppfølging av rusmiddelavhengige etter sykehusinnleggelse. Gjennom året har vi fått henvist 12 brukere fra SUS. Vi har fulgt opp 7 av disse slik at medisinsk behandling er fullført. De resterende har enten ikke vært aktuelle for oppfølging eller har ikke ønsket oppfølging. Dersom brukeren samtykker kontakter SUS FunkisHuset og vi tilstreber å hente pasienten ved behov. Vi får da med epikrise og resepter, og avtaler videre oppfølging med brukeren. Side 12 av 20

13 5.1.2 GU prosjekt FunkisHuset har avtale med gynekolog Karen Time om generell undersøkelse, celleprøve og tilbud om prevensjon til kvinnene. Til sammen har 10 kvinner i alderen 19 til 50 år vært til konsultasjon. Kvinnene er fra kommunene Time, Sola, Hå og Sandnes. Fremmøteprosenten har vært 77% og er en klar forbedring fra tidligere år. Vi er bevisste på å ha en i reserve som kan stille på kort varsel ved manglende oppmøte. Flere av kvinnene hadde av ulike årsaker ikke hatt undersøkelse på mange år. De fleste ønsker testing av infeksjoner og kjønnssykdommer samt prevensjonsveiledning. Det er tydelig behov for tilrettelagt tilbud, da dette er kvinner som har høyere risiko enn normalbefolkningen for celleforandringer og infeksjoner, og som ikke minst har behov for sikker prevensjon. Kondomer og glidemiddel står lett tilgjengelig i oppholdsrommene på FunkisHuset Tannbehandling Vi mottar øremerkede midler til tannbehandling. Dette året har til tider vært preget av lav deltakelse hos tannlegen sammenlignet med Mange har store behov for behandling, men klarer i liten grad å benytte tjenesten på grunn av sin livssituasjon. For å få utnytte tilbudet krever det motivasjonsarbeid og tett oppfølging fra personalet. Oppmøteprosenten hos tannlegen har vært lavere i år og i perioder har vi sett oss nødt til å avlyse eller redusere tilbudet. I 2010 har det vært 78 konsultasjoner totalt. Vi har svært få registrerte ikke møtt, noe som skyldes tannlegens evne til å putte inn andre pasienter eller at brukerne får doble timer. Tannlegetilbudet er brukt av 24 ulike brukere. Disse representerer stiftelseskommunene Sandnes, Klepp, Sola og Hå. Dersom vi må avvise brukere som ønsker tannbehandling fordi de ikke er i målgruppen henviser vi til andre ordninger. I november og desember gjennomførte vi en brukerundersøkelse med tema tannbehandling. 37 brukere deltok derav 18 kvinner. Vi hadde tre mål for undersøkelsen: 1. kartlegge hvilke erfaringer brukerne hadde med tannlegeordningen 2. finne ut hvordan vi kan utnytte tannlegetilbudet bedre. 3. synliggjøre tilbudet ovenfor brukerne av FunkisHuset Det viste seg at kun 3 brukere var ukjent med tilbudet, noe som vi er svært fornøyde med. Brukerne ga ulike svar på hvordan vi kan hjelpe dem slik at de klarer å møte til tannbehandling. Ønske om henvisning til lystgass eller narkose bekreftet mange, selv om faktisk hele 27 brukere hadde vært hos tannlegen de siste 2 årene. Totalt 23 brukere sier at de har tannlegeskrekk og 7 mener de ikke klarer gå til tannbehandling. Side 13 av 20

14 21 brukere hadde vært til behandling hos vår tannlege. Alle opplevde mottakelsen og behandlingen hos han som enten meget god eller tilfredsstillende. Vi var positivt overrasket over at så mange faktisk hadde vært hos tannlegen de siste 2 årene. Flere av de som er mest preget av sitt rusmiddelmisbruk og har stort behov for tannbehandling, klarer likevel ikke å nyttegjøre seg tilbudet Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Sprøyteutdeling foregår fem dager i uken. Vi gir også veiledning i injeksjonsteknikk og informasjon om hygiene knyttet til sprøytebruk. Vi har hatt 2614 utleveringer av rent brukerutstyr i 2010 mot 2336 i En økning som henger sammen med økt besøkstall. Returen av brukte kanyler var på 72%, samme nivå som i fjor. Vi har gjennomført sprøyteplukk kvartalsvis og finner heldigvis lite på offentlige plasser. Sensommeren 2010 ble vi kontaktet av Amfi Vågen som hadde problem med økende injisering på toalettene. De ønsket samarbeid rundt denne problematikken. Vi iverksatte en holdningskampanje i miljøet med fokus på å ta ansvar. Vi oppmuntret også til bruk av puck og retur av brukte kanyler Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring Gjennom året har vi registrert 9 overdoseberedskap. Det vil si at vi har observert vedkommende kontinuerlig til vi har sikret god respirasjon. Dette er en økning fra fjoråret (5) som vi mener skyldes økt rusbruk hos enkelte av brukerne samt at vi er blitt mer bevisst på registrering. Vi opplever at mange har et stort forbruk av legemidler, noe som øker faren for overdose når det kombineres med opiater. Også i år har vi dessverre opplevd at flere brukere døde på grunn av overdose. Vi gir jevnlig førstehjelpsopplæring hvor Annedukken tas inn på stuebordet for praktiske øvelser. Dette gir en fin anledning til gode samtaler med brukerne om deres erfaringer angående overdoser. Vi opplever at det er store kunnskapshull angående førstehjelp hos brukerne. 5.2 Personlig hygiene og ernæring Vi tilbyr varm næringsrik mat på åpningsdagene. Havregrøt er blitt et fast innslag på onsdagene. Vi tilbyr kosttilskudd, frisk frukt, kjeks, varme og kalde drikker. Vår egen Funkis-smoothie med ernæringspulver er meget populær og et godt alternativ til de som ikke klarer å spise på grunn av nedsatt appetitt eller har problem med tyggefunksjon. I løpet av året har mange fått hjelp til å bedre sin personlige hygiene. I forbindelse med et innslag på lokal-tv opplevde vi en enorm respons fra folk som ville gi oss klær, noe som gjorde at Side 14 av 20

15 Antall tjenester Årsrapport for FunkisHuset denne tjenesten økte markant. I desember stilte Bohem frisør i Sandnes med gratis klipp på salongen til alle som ønsket det. Vi administrerte timene og hele 28 brukere benyttet seg av tilbudet. Personlig hygiene Antall 2009 Antall Vaske klær Dusj Utlevert klær Utlevert hygienske artikler Annet 5.3 Aromaterapi Det har vært tilbud om aromaterapi/massasje en dag i uken, til sammen 108 behandlinger. 43 personer har benyttet seg av tilbudet, 32 menn og 11 kvinner. Mange benytter tilbudet flere ganger, mens halvparten har benyttet tjenesten kun en gang. Ofte har de ikke tid til å vente på tur og haster av gårde. Dette er en populær tjeneste og brukerne gir uttrykk for at det gir velvære. 5.4 Sosialfaglige tjenester og individuell oppfølging Individuell oppfølging Vi gir daglig sosialfaglig råd og veiledning. Spørsmålene kan dreie seg om; hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp eller rekvisisjon til midlertidig bolig, informasjon og søknad om trygderettigheter, muligheter for behandling og informasjon om behandlingsapparatet, rettigheter i forhold til klage og annet. Omorganisering fra sosialkontor til Nav medførte frustrasjon hos mange brukere som ikke alltid vet hvem som er saksbehandler eller opplever at de er vanskelig å få tak i. Ofte trenger brukerne påminnelse, transport og følge til avtaler i hjelpeapparatet. Store deler av tirsdagene og torsdagene brukes til denne oppfølgingen. Side 15 av 20

16 Eksempel på instanser vi følger opp i forhold til er; pasientombud, fastlege, legevakt, sykehus, ruspoliklinikk, innleggelse til avrusning, omsorg eller behandling. Ikke sjelden trenger de praktisk hjelp til å ordne seg fødselsattest for å få ny legitimasjon, melde flytting til folkeregistrert, hente ut rekommandert sending når de mangler legitimasjon osv. Dette året har vi hatt en økning i antall saker som gjelder samvær / omsorg for barn som gir grunn for bekymring. Vi har alltid en dialog med brukerne rundt dette og vi har brukt ulik tilnærming i ulike saker. For eksempel har vi fått tillatelse til å kontakte omsorgspersonen og fått bekreftet at situasjonen er under kontroll. Andre har selv kontaktet barneverntjenesten. I to tilfeller sendte vi bekymringsmelding til barneverntjenesten Sosiale aktiviteter I løpet av året har vi hatt fem arrangement; filmkveld på huset med pizza, teaterstykke Lys av teatergruppa Ville veier, egen teaterkveld for kvinner med stykket Kvinde kjenn din kropp, gourmetkveld og juleverksted. Vi planla også grilling på takterrassen med vår egen frivillige kokk, men været gjorde at det ble grilling på terrassen istedenfor. Påmeldingen til disse arrangementene er som regel større enn det antall som klarer å møte opp til tross for påminnelser Månedens tema Månedens tema gir oss mulighet for å sette fokus på ulike tema på en systematisk måte i miljøet. Med disse temaene ønsker vi å gi jevnlige små drypp av kunnskap som vi opplever brukerne trenger. I år har vi valgt å ha samme tema over to måneder. Vi har hatt fokus på følgende tema: psykisk helse injisering smitteforebygging førstehjelp ved overdose tannhelse. Månedens tema gjøres synlig i informasjonsmateriell i oppholdsrommet, informasjonslapper i sprøytepakkene, endring av forsiden på brukernes internettilgang og en quiz i slutten av måneden som gir gode diskusjoner og læring. Side 16 av 20

17 5.5 Brukermedvirkning Vi ønsker at brukerne skal være en aktiv part på FunkisHuset, men det er frivillig å medvirke. Målet vårt er relasjoner preget av trygghet, tillit og gjensidighet, slik at brukerne ønsker å medvirke med sitt brukerperspektiv. Selvbestemmelse er en sentral verdi, brukeren har selv rett til å bestemme over eget liv, hvilke tiltak og hjelp som er best for å bedre situasjonen. Selvbestemmelsen kan for oss ansatte være utfordrende når vi ser at noen er i ferd med å gå til grunne, men ikke ønsker å benytte seg av den hjelpen som er tilgjengelig. Det er gjennomført husmøter hvert kvartal. Husmøtene gjennomføres på åpningsdager og det skrives referat slik at alle kan lese det i etterkant. På disse møtene tar vi opp aktuelle tema som for eksempel naboforhold, sosiale aktiviteter, tjenestetilbudet og miljøet på huset. Det er gjennomført en brukerundersøkelse med tema tannbehandling, se under tannbehandling for ytterligere informasjon. 6.0 Samarbeid og undervisning 6.1 Samarbeid Med målgruppe fra seks ulike kommuner har vi mange samarbeidspartnere innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i andrelinjetjenesten. Vi har valgt å registrere samarbeid ut fra telefonkontakt, deltagelse på møter og når vi følger brukere. Samarbeidspartnere er delt inn i følgende bolker; Nav, Rus/psykiatri kommune, Sykehus somatisk/psykiatrisk, Fastlege, Legevakt, Spesialisthelsetjeneste, Pårørende og Andre. Side 17 av 20

18 Instans Årsrapport for FunkisHuset Samarbeid andre NAV Rus/psy kiatri kommun Sykehu s Fastlege Legevak t psykisk/ Telefon Møte Følge Antall Spesiali sttjenest e Pårøren de Ansvars gruppe Andre Tabellen viser tydelig av det er den kommunale rus og psykiatri tjenesten vi samhandler mest med. Vi henviser brukere som er motivert for hjelp til dem og de tar kontakt med oss når de ønsker kontakt med brukere som går hos oss. Spesielt har vi hatt et godt samarbeid med prosjektet Behandlingsstart i Sandnes kommune. Vi har fortsatt med faste samarbeidsmøter med Mestringsenheten i Sandnes kommune. I høst gjennomførte vi en ny informasjonsrunde i våre seks stiftelseskommuner og vi er i en stadig dialog om hvordan vi best kan nå målgruppen. NAV blir kontaktet når det gjelder sosialhjelp/krisehjelp, midlertidig bolig og trygdeytelser. I likhet med brukerne opplever også vi at det kan være vanskelig å få kontakt med de rette personene. Fra pårørende får vi mest telefoner fra foreldre som er bekymret for sine barn. I nesten alle tilfeller får vi samtykke til å informere videre. Vi har hatt mer kontakt og samarbeid med sykehuset dette året på bakgrunn av samarbeidsprosjektet. Dette har også medført gjensidig hospitering og felles undervisning. Det er vanskelig å sammenligne med tall fra i fjor siden vi har endret på registreringen. Samarbeid med andre er også ganske høyt og her skjuler det seg Byprester, Crux, advokat, politi etc. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene /menighetene, Byprestene, Crux oppfølgingssenter og Veiledningssenteret via Samarbeidsforum hvor det er jevnlige samarbeidsmøter. Dagslaget, som er et lavterskel arbeidstilbud i Sandnes kommune, og NA leier lokaler på FunkisHuset.. Side 18 av 20

19 6.2 Undervisning og kompetansebygging Vi har jevnt over mye besøk fra ulike samarbeidspartnere og studenter som ønsker informasjon om tilbudet på FunkisHuset. Vi er imøtekommende til slike henvendelser og synes det er kjekt å formidle våre erfaringer. Det har vært en økende etterspørsel fra samarbeidspartnere om å hospitere hos oss og vi har hatt personer fra SUS v/oba, Stavanger kommune v/helsestasjonen, Odda kommune og Hå kommune. Vi har hatt både vernepleierstudent og sykepleierstudenter (2) i praksis samt en sosionomstudent i forbindelse med masteroppgave. Personalet har dette året hatt flere spennende undervisningsoppdrag ovenfor ansatte i Jæren tingrett, videreutdanningen i rus på UIS, Ortopedisk avdeling og Hudpoliklinikken på SUS. Vi har også arrangert felles foredrag på SUS med Marit Myklebust fra Gatehospitalet i Oslo som snakket om Hvordan motivere, hva skal til for å gi et optimalt tilbud til rusmiddelavhengige innlagt på sykehus. Vi har og hatt en felles fagsamling med legevakten i Sandnes hvor en tidligere rusmiddelavhengig fortalte om sitt møte med helsevesenet. De ansatte har veiledning annenhver uke med veileder fra Put Sandnes. Vi jobber i et utfordrende miljø der veiledning er viktig for å kunne gjøre en faglig god jobb, samt sortere og bearbeide følelser som dukker opp i arbeidet med vår målgruppe. Ansatte har hospitert på SUS v/oba, Sandnes legevakt, Rogaland A-senter og Straxhuset i Bergen. Vi har og besøkt 24SJU og Gatehospitalet i Oslo, samt deltatt på ulike kurs og konferanser. I september dro vi til Amsterdam på studietur hvor vi besøkte flere relevante steder og fikk ideer vi tok med oss hjem. Tre av oss deltok også på den årlige nettverkssamlingen for lavterskel helsetilbud i Norge. Vi har også invitert inn Tips og gatepresten i Stavanger i forbindelse med HIV dagen. 6.3 Naboutvalg Det har i løpet av året vært to møter i naboutvalget. Seks ulike naboer samt bydelsutvalget er representert i utvalget, foruten styreleder i stiftelsen og daglig leder fra FunkisHuset. Målet med møtene er å ha en dialog om naboforholdet og gi hverandre tilbakemeldinger. Oppmøte og tilbakemeldingene fra naboene er positive. Vi jobber kontinuerlig for å ha et godt naboforhold. Side 19 av 20

20 6.4 Rusfaglig forum Rusfaglig Forum arrangerer vi jevnlig for de seks kommunene som er med i samarbeidet. Dette er blitt et sted å øke kunnskapsnivået, drøfte felles faglige problemstillinger og styrke samarbeidet. Vi har arrangert fire Rusfaglige Forum med følgende tema i løpet av året; Brukermedvirkning v/kristin Hummerfeldt UIS. Nye retningslinjer i Lar v/ingvar Bjørheim Lar Helse Stavanger. Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon, v/åse Christiansen ruskonsulent SUS. Pasient og brukerombudet, v/gro Snortheimsmoen Bergfjord og Eva Marie Høiby Det har vært mellom 25 og 32 deltakere hver gang. De kommer primært fra våre seks stiftelseskommuner, men også fra samarbeidspartnere som Put, Byprestene og Crux. 7.0 Oppsummering Vi jobber kontinuerlig med å yte kvalitativt gode tjenester til våre brukere og finne gode samarbeidsformer med de andre aktørene på feltet. Dette året har vi startet opp to nye tiltak i forhold til helse, legetjenesten og samarbeidsprosjektet med SUS. Dette er tilbud som skal bidra til å bedre helsesituasjonen til våre brukere samtidig som det øker vår kompetanse. Vi har hatt et jevnt besøk hele året, men tidlig høst registrerte vi en endring i brukermiljøet til mer rus og mer krevende brukere. I henhold til rusprofilen er legemidler rusmiddel nummer to etter Amfetamin. Det er bekymringsfullt at det er så mye legemidler på markedet med tanke på faren for overdose, spesielt når disse brukes i kombinasjon med opiater. Økningen i andelen Lar brukere (31% i siste kvartal) henger trolig sammen med endringer i Lar regelverket. Dette er en gruppe som nok vil bruke lavterskeltilbud i større grad fremover selv om de er i rehabilitering. Det er fortsatt slik at de som er dårligst og har det vanskeligst, også har det mest travelt. De klarer ikke alltid å utnytte tilbudet vårt i den grad vi skulle ønske med tanke på deres livssituasjon. Vi er fleksible i forhold til å nå denne gruppen, men må samtidig akseptere de valg som blir gjort. Funkisprisen 2010 ble tildelt Berit Bromann Foss, en av flere initiativtagere til opprettelsen av FunkisHuset. Sandnes, Mai 2011 Åse Odland Daglig leder Side 20 av 20

ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no

ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 10.06.09-36/09 ÅRSRAPPORT 2008 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: 51 68 13 50 www.funkishuset.no / post@funkishuset.no Skulle møtt deg

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

S T R A X H U S E T. Mobilisering for et bedre liv. Årsrapport

S T R A X H U S E T. Mobilisering for et bedre liv. Årsrapport S T R A X H U S E T Mobilisering for et bedre liv Årsrapport 2008 STRAX-HUSET Nygårdsgaten 124, 5008 BERGEN Telefon 55 33 27 30 - Telefaks 55 31 45 35 e-post: Strax-huset@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/straxhuset

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere - delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon:

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Innhold Om ordningen lavterskel helsetiltak 5 Viktige lavterskeltiltak 7 Tromsø kommune Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter...

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter... Innhold Organisasjonsstruktur... 3 Økonomi... 4 Statistikk... 4 Avdekke og påvirke... 5 Gi omsorg, bistand og behandling... 6 Fremme rettigheter... 7 Fremme deltakelse... 8 Fremme aktivitet og arbeid...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Nye lokaler andre resultater? videreført evaluering av sprøyteromsordningen i Oslo

Nye lokaler andre resultater? videreført evaluering av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting og Hilgunn Olsen Nye lokaler andre resultater? videreført evaluering av sprøyteromsordningen i Oslo SIRUS-Rapport nr. 7/2009 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Statens

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

De åpne russcenene i Oslo sentrum

De åpne russcenene i Oslo sentrum Oslo kommune Velferdsetaten Administrasjonen De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes perspektiv En spørreundersøkelse november 2011 1 De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge www.lar-midt.no 1 Det nytter, men det koster. Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge har markert 10-års jubileum i år. Vår første

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 I året som gikk hadde Krisesenteret en økning på 30 40 prosent i de fleste kategorier, bortsatt fra antall dagbrukere som hadde en nedgang. Det

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer