Innkalling. Innkalling til styremøte 20. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Innkalling til styremøte 20. april 2012"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 20. april 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Hanne M. Narud Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Elverum, Terningen arena klasserom 8 Tid: kl 9 13 (tidspunktet for avslutning er ikke endelig) Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2012/22 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2012/24 Eventuelt HS 2012/25 Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2012 HS 2012/26 Forberedelser til etatsstyringsmøte 11. mai 2012 HS 2012/27 Det videre arbeid med mulig universitetsetablering HS 2012/28 Forlenget tilsetting i stilling som professor II i sykepleievitenskap HS 2012/29 Orienteringer Innspill til forskningsmeldingen fra HH Høgskolebibliotekets årsrapport 2011 Referat fra møte i Utdanningsutvalget

3 HS 2012/22 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2012/24 Eventuelt

4 Dato: Arkivref: /416 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/25 Høgskolestyret Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2012 Forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 1. tertial Saksframstilling Regnskap for 1. tertial 2012 skal sendes til Kunnskapsdepartementet ferdig styrebehandlet senest 01. Juni Arbeidet med regnskapet for 1. tertial vil ikke bli avsluttet før tett opp under fristen. Da Høgskolestyret ikke har møte før 13. Juni 2012 trenger rektor fullmakt til å godkjenne regnskapet.

5 Dato: Arkivref: /453 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/26 Høgskolestyret Forberedelser til etatsstyringsmøte 11. mai 2012 Forslag til vedtak: Høgskolestyret godkjenner de forslagene til svar som administrasjonen har lagt frem på de spørsmålene som Kunnskapsdepartementet vil stille i etatsstyringsmøtet med høgskolen knyttet til HHs målstruktur, med de endringene som fremkom i styrets behandling av saken. Saksframstilling Det vises til brev og føringer fra Kunnskapsdepartementet gitt i brevene av 19. mars og 26. mars i år, og Høgskolestyrets tidligere behandling av HHs mål- og resultatstyringsstruktur, HS 2011/69 - Halvårsrapportering på HHs mål og resultatstyringsstruktur og gjennomgang av foreløpig MRSstruktur for 2012 i styreseminar 14. desember 2011 (O-sak) og sist vedtaket om Rapport Planer 2012 (HS 2012/13). Saken danner grunnlaget for Høgskolestyrets møte med Kunnskapsdepartementet i det årlige etatsstyringsmøtet (11. mai 2012 for Høgskolen i Hedmark). Administrasjonen har satt sammen en powerpoint presentasjon der spørsmålene som vil bli stilt fra departementet i etatsstyringsmøtet fremgår og der det er utarbeidet forslag til svar på spørsmålene. Som Kunnskapsdepartementet (KD) viser til innebærer den nye målstrukturen en vesentlig delegasjon fra departementet og gir institusjonene nye muligheter men samtidig også et større ansvar for å utvikle egne virksomhetsmål og styringsparametre som gir et tydeligere bilde av institusjonens profil, satsinger og utfordringer. KD erkjenner at prosessen med å utarbeide en målstruktur tilpasset den enkelte institusjon er et omfattende og krevende strategisk arbeid er derfor en innføringsfase både for institusjonene og departementet. KD stiller noen overordnede spørsmål som de ønsker å drøfte i etatsstyringsmøtet og som de mener det er hensiktsmessig at institusjonen kjenner på forhånd. Spørsmålene er: Uttrykker virksomhetsmålene institusjonens profil (særpreg/egenart)? Hvordan er institusjonen forskjellig eller lik andre universiteter eller høyskoler? Er det sammenheng mellom virksomhetsmål og institusjonens strategi? Gir virksomhetsmålene (og styringsparametrene) uttrykk for institusjonens ambisjoner og prioriteringer? Fanger virksomhetsmål/styringsparametre opp de viktigste utfordringene institusjonen står overfor?

6 Er styringsparametrene egnet til å måle måloppnåelsen og kan ledelsen påvirke resultatene på styringsparametrene gjennom iverksettelse av tiltak? Hvordan følger institusjonen opp de politiske prioriteringene for 2012? Som et grunnlag for Høgskolestyrets diskusjon er det vedlagt en pptx. fil med forslag til svar til departementets spørsmål vedrørende HHs målstruktur. Disse svarene vil bli justert og komplettert gjennom styrets diskusjon av saken i møtet. Rektor vil videre i styremøtet presentere sitt forslag til innledning på etatsstyringsmøtet og få styrets kommentarer på denne (jf pkt 1 på dagsorden: kort presentasjon fra styreleder om ny målstruktur for institusjonen og prosessene omkring utarbeidelsen av denne ). Vedlegg 1. Brev fra KD : Dagsorden for etatsstyringsmøtet Brev fra KD : Dialog om ny målstruktur i etatsstyringsmøtet for Etatsstyring Tilbakemeldinger til institusjonen 4. HHs Planer 2012 til Kunnskapsdepartementet 5. Plansjeserie: MRS oppfølging

7 Dato: Arkivref: /562 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/27 Høgskolestyret Det videre arbeid med mulig universitetsetablering Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et Innlandsuniversitet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Ved alle tre høgskolene må det brukes tid til å vurdere konsekvensene av at det ble brudd på det forslaget som ble lagt frem fra UPS-styreleder 28. febr i år. Videre må det brukes tid på å konsolidere stillingen ved alle de tre høgskolene; faglig, administrativt og økonomisk. 3. Når det, på et senere tidspunkt, vil være aktuelt å gjenoppta arbeidet med å etablere et universitet i Innlandet må dette skje ved at organisasjonsprosessen restartes og at en derved starter med blanke ark. 4. Ved en restart av organisasjonsprosjektet vil HH blant annet legge følgende prinsipper til grunn: a. Det skal bygges en nettverksinstitusjon b. Universitetet skal bestå av de seks campusene som de tre høgskolene har pr i dag c. Fakulteter skal settes sammen på en måte som styrker samarbeidet mellom beslektede fagområder på tvers av de seks campusene. Alle campusene skal med i ledelsen av den nye organisasjonen d. For å få til faglig utvikling i alle deler av regionen skal alle campusene være en tydelig del av universitetssatsingen (høyere grads studier, minst på mastergradsnivå og forskningssatsing på fagområdene) e. Profesjonsutdanningstyngden må fremkomme tydelig i universitetet f. Universitetets lokale og regionale betydning og relevans for vekst og utvikling må tydelig forankres g. Betydningen av fleksible utdanningstilbud må tydelig forankres h. Betydningen av den store aktiviteten innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet må tydelig forankres i. Det hver enkelt av høgskolene bringer med inn i fusjonen vedrørende samlede økonomiske ressurser, antallet studenter og ansatte, må få betydning for det interne styrkeforholdet mellom høgskolene ved en fusjon j. HH vil primært gå inn for normalmodellen med valgt rektor og ansatt direktør

8 k. HHs erfaringer med å drive en flercampushøgskole må tydelig vektlegges og fremkomme ved organiseringen av et universitet i Innlandet l. De tre høgskolene kan ikke integreres administrativt før det foreligger et bindende fusjonsvedtak. 5. HH vil ta initiativet til at det etableres en samarbeidsavtale mellom de tre høgskolene som: a. Uttrykker en fortsatt felles ambisjon om å etablere et universitet i Innlandet b. Fastslår at hver av de tre høgskolene i tiden framover arbeider med å oppnå resultater på doktorgradsnivå og sikre robustheten i de fem vedtatte PhDprogrammene slik at den faglige framdriften i universitetskvalifiseringen sikres c. Fastslår at høgskoleledelsene møtes jevnlig for blant annet å oppdatere hverandre på status (faglig, administrativt og økonomisk) og på faglige samarbeidsprosjekter anslagsvis 1-2 ganger pr semester. Det må gis en årlig statusrapport til Høgskolestyret d. Skisserer et tidspunkt for når prosessen med å tegne det faglige- og administrative organisasjonskartet av et universitet i Innlandet kan startes opp igjen. Basert på dagens situasjon framstår studieåret som det mest realistiske tidspunktet for å restarte organisasjonsprosjektet e. Ved den årlige behandlingen av status i samarbeidsavtalen vil Høgskolestyret kunne vurdere hvorvidt det er grunnlag for å forsere en restart av organisasjonsprosessen slik at dette arbeidet eventuelt kommer i gang tidligere enn studieåret f. Høgskolestyret ber rektor og direktør, i samarbeid med høgskolene på Lillehammer og Gjøvik, om å komme tilbake til styret med et forslag til en samarbeidsavtale. 6. En konsekvens av at Høgskolestyret mener det ikke er mulig å sluttføre fusjonssøknaden på nåværende tidspunkt, er at oppfølgingsansvaret for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i den kommende fasen legges til hver enkelt av de tre høgskolene 7. Høgskolen i Hedmark må tilpasse den videre faglige utviklingen og den samlede driften til en situasjon der videre midler fra KUF-fondet bortfaller. Høgskolestyret ber om å bli løpende involvert i de vurderingene som i denne sammenhengen vil bli gjort 8. HHs nåværende strategiske plan er gjeldende ut En konsekvens av at fusjonen ikke blir realisert som planlangt fra 1. januar 2013, er at HH må igangsette arbeid med Strategisk plan for neste planperiode ( ). Styret ber om å få en sak om det forestående arbeidet på styremøte i juni i år. Saksframstilling Saken legges frem i samråd mellom rektor og direktør.

9 Det vises til HS 2012/14 av 28. februar i år og utviklingen i etterkant av bruddet i forhandlingene om å få på plass en helhetlig faglig- og administrativ organisering for en fusjonert Innlandshøgskole (fra 1. januar 2013, alternativt fra 1. august 2013). Det ble i Høgskolestyreseminaret 28. mars i år ikke fattet noen vedtak, men det ble gjort en oppsummering av status for prosjektet (se vedlegg 1). Forslaget til vedtak i den her foreliggende saken er basert på rektor og direktørs forståelse av den diskusjonen styret hadde av saken 28. mars i år samt av vurderingen av vedtakene og av utviklingen i etterkant. Rektor og direktør mener det er svært beklagelig at det ikke ble enighet om å fusjonere på det felles styremøtet 28. februar. Men erfaringene fra siste årets prosess, vedtakene fra de tre styrene på Honne og den videre utviklingen (eksemplifisert ved vedlegg 1-4) gjør det lite realistisk å tro at de tre høgskolene nå raskt kan enes om en faglig- og administrativ organisasjonsmodell som kan legges til grunn for en fusjon, slik KUF-fondet forutsetter for at de skal finansiere prosjektet videre. Det er vanskelig å fastsette tidspunkt for når en slik prosess kan starte på nytt, men i og med at KUF-finansieringen som en konsekvens av den manglende enigheten vil falle bort, trengs det tid til konsolidering for hver av de tre høgskolene. Et mer realistisk tidspunkt for en restart av organisasjonsprosjektet kan derfor se ut til å være studieåret I løpet av dette året vil alle de tre høgskolene være i gang med uteksaminering av PhD-kandidater og en vil få svar på robustheten av phd programmene og de øvrige faglige toppsatsingene (mastergrader) samt forskningsinnsats og kompetansenivå. Videre vil alle de tre institusjonene ha tilpasset den samlede fagporteføljen og den administrative organiseringen til en situasjon uten ekstern KUF-fond-finansiering. Dette betyr at den faglige-, administrative- og økonomiske risikoen ved en fusjon vil være lav på dette tidspunktet. På dette tidspunktet vil en også kunne ha oppnådd den statusen i det faglige utviklingsprosjektet som Opplandshøgskolene tydelig har uttrykt ønske om; at en skal kunne ta på universitetet før en fusjon av de tre høgskolene iverksettes. Forslaget til vedtak åpner likevel for at vi søker å etablere en ordning hvor spørsmålet om ny oppstart av arbeid med fusjon vurderes årlig av styrene. I tildelingsbrevet for 2011 ble hver institusjon bedt om å etablere et eget Råd for samarbeid med arbeidslivet. Som ledd i arbeidet med fusjonsforberedelsene avgjorde de tre høgskolestyrene i fjor at HH, HiG og HiL sammen skulle etablere et slikt råd (se HS 2011/27). HH tok initiativ til arbeidet og ledet arbeidet fram til etableringen i august Etter dette tidspunktet ønsket HiG å ha ansvaret. Det har imidlertid ikke vært nødvendig framdrift i saken, og i årets rapport til KD, måtte vi melde at vi ikke hadde lyktes med oppdraget vi fikk i tildelingsbrevet, nemlig å utvikle en strategi for samarbeid med arbeidslivet. I og med at fusjonen nå ikke blir en realitet i første omgang, vil det mest hensiktsmessige være at vi fram til en fusjon etablerer et eget råd der vi selv kan ha hånd om denne viktige strategiske utfordringen for fagområdene ved HH. Det felles rådet mellom de tre høgskolene måtte konsentreres til spiss-satsingene i PIU, med et eget råd kan HH få inkludert flere av våre fagområder og tydeliggjøre den strategiske betydningen samhandling med arbeidslivet har også for bachelornivået. En reorganisering av Råd for samarbeid med arbeidslivet vil kunne legges fram som styresak i juni.

10 Vedlegg 1. Ekstraordinært høgskolestyremøte 28.mars 2012, oppsummering foretatt av styreleder 2. Høgskolestyrevedtak ved HiG, 28.mars Høgskolestyrevedtak ved HiL, 19.mars Kronikker fra HiG, HiL og HH etter felles styremøte, 28.februar HS 2011/27 Råd for samarbeid med arbeidslivet (styresak uten vedlegg)

11 HS 2012/29 Orienteringer

12 Fra: Lise Iversen Kulbrandstad Sendt: 27. mars :14 Til: Kopi: 'Postmottak' Emne: Innspill til forskningsmeldingen fra Høgskolen i Hedmark Mvh Lise Iversen Kulbrandstad Rektor

13

14

15

16

17

18

19 Årsmelding Høgskolebiblioteket Høgskolen i Hedmark Innledning bibliotekets årsplan 2011, måloppnåelse Nasjonale Indikatorer Økonomi Bruk av høgskolebiblioteket Besøk Utlån og nedlastinger Brukertilfredshet Undervisning og veiledning Samlingsutvikling Arbeidsgrupper Cristin Informasjonskompetansegruppen Brage-Gruppen Gruppen for nytt biblioteksystem Webgruppen Referansehåndteringsverktøy (EndNote) GIR-gruppa (gruppen for interne rutiner) PIU-gruppen E-ressurser Høgskolens publikasjonsserie Prosjekter og utvikling Årsplan og prioriteringer

20 1. Innledning Høgskolebiblioteket er en støttetjeneste for høgskolens faglige virksomhet. Høgskolebiblioteket er en felles enhet, med 4 avdelingsbiblioteker, som skreddersyr sine tilbud til avdelingens aktiviteter og behov. Biblioteket er organisert i Høgskoleadministrasjonen. Leder for høgskolebiblioteket og arkivtjenesten rapporterer til høgskoledirektøren. Ledergruppen for høgskolebiblioteket består av Leder av høgskolebibliotek og ledere av de 4 avdelingsbibliotekene. Høgskolebibliotekets fellesoppgaver løses etter modellen distribuert spesialisering, der enten enkeltpersoner eller tverrgående arbeidsgrupper løser en spesialistoppgave for hele høgskolebiblioteket. Modellen og oppgavene presenteres i kapittel 7. Året 2011 har vært preget av 3 faktorer: 1) høgskolens universitetsambisjon, som innebærer både faglig og organisatorisk utvikling 2) teknologisk utvikling, som påvirker bibliotekets arbeidsmåter sterkt og 3) gjennomført omstilling, der man tilpasset bibliotekets bemanning og oppgaveløsning til både faglig utvikling og flytting til Terningen arena. 1) Høgskolens universitetsambisjon innebærer økt akademisering, flere master- og phdstudenter, som stiller større krav til bibliotekets samlinger og kompetanse enn bachelorstudenter. På det organisatoriske arbeidet man med organisering av høgskolebiblioteket i PIU. 2) Høgskolebibliotekets ressurser (tidsskrifter, fag- og forskningsartikler, bøker) blir stadig mer elektroniske og tilgjengelig på Internett. Biblioteket har ikke lenger monopol på verken informasjonsressurser eller søkeferdigheter. Våre brukere er stadig mer selvhjulpne, og finner sine ressurser på nettet. Biblioteket har allikevel fortsatt en sterk rolle i å sørge for tilrettelegging og tilgang til faglige ressurser. Bibliotekarene har i tillegg en helt sentral kompetanse i søk og vurdering av informasjonskilder, og tilbyr alle høgskolens studenter undervisning i informasjonskompetanse (kildekritikk, siteringsteknikk, søkeferdigheter). 3) Høgskolebiblioteket gjennomførte en omstilling der man styrket bibliotekarkompetanse på bibliotekene på FH og ØLR, og sekretærressurs på LUNA. Arbeid med elektroniske ressurser ble knyttet tettere til bibliotekene og med flere som er involvert i arbeidet, ble området mer robust og mer utviklingsorientert. For at biblioteket skal fortsatt kunne tilby høgskolen gode og relevante tjenester, og for å bidra til god studiekvalitet, gjennomstrømming og forskningsaktivitet, er tett samhandling med avdelingenes faglig ledelse, fagansatte og studenter vesentlig. Høgskolebiblioteket har arbeidet aktivt for å knytte den lokale biblioteklederen tettere til avdelingens faglig ledelse, og har innført årlige møter mellom høgskolebiblioteket og dekan med evt prodekaner på avdelingene. Disse møtene har vært gjensidig nyttige og fruktbare.

21 2. bibliotekets årsplan 2011, måloppnåelse I sin årsplan for 2011 hadde biblioteket følgende målsettinger: 1) Tilgjenglighet e-ressurser 2) Implementering av Cristin. 3) Sosiale medier 4) Informasjonskompetanse 5) Anbud på bøker Måloppnåelse Høgskolebiblioteket er generelt tilfreds med sin måloppnåelse 1) I løpet av året fikk høgskolebiblioteket i samarbeid med IT-seksjonen på plass en VPN-Proxyløsning, som gir studentene tilgang til bibliotekets ressurser også utenfor campus. Dette har en stor betydning, spesielt for våre masterstudenter og studenter som følger ulike fleksible studieløp, der hovedtyngden av studier ikke skjer på campus. I tillegg begynte man arbeidet for å gi våre brukere mer faginndelt inngang til elektroniske ressurser. Dette arbeidet kommer til å resultere i fagspesifikke biblioteksider, der studentene og ansatte på enkelte fag får presentert de mest relevante tidsskriftene, databasene og andre elektroniske kilder til sitt fag 2) Cristin, det nasjonale systemet for registrering av forskning ble tatt i bruk for høgskolesektoren i begynnelsen av året, og brukt til rapportering av forskningsdata for Systemet hadde startvansker på grunn av feil i overføring av data fra ForskDok til Cristin, men får for øvrig gode tilbakemeldinger. Ansatte gir tilbakemeldinger om god brukervennlighet. 3) Høgskolebiblioteket vurderte flere sosiale medier, og valgte å opprette en facebookside. Målsetting med siden var å være der studentene er. Siden er et forsøk, som er under evaluering samtidig som andre kanaler vurderes. De fleste studieplanene inneholder nå et punkt om informasjonskompetanse. Høgskolebiblioteket har arbeidet med å implementere sin undervisningstilbud på flest mulig studier. Undervisning løses noe forskjellig på forskjellige avdelinger. Bibliotekets ønske er å knytte sin undervisning tettest mulig til første oppgave/arbeidskrav studentene skriver slik at undervisning oppleves relevant og studentene har en naturlig anledning til å øve på ferdighetene de lærer på kurset. 4) Anbud på bøker ble lagt på is i påvente av PIU-prosessen

22 3. Nasjonale Indikatorer I september 2011 vedtok Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg å gå inn for å anbefale UH-bibliotekene å ta i bruk nasjonale indikatorer, som har som mål å si noe om det enkelte bibliotekets kvalitet og grunnlag for å kunne sammenligne med andre bibliotek det er naturlig å sammenligne seg med. De anbefalte indikatorene er: 1. Brukere per årsverk i biblioteket, der man beregner forholdet mellom antall brukere i primærmålgruppen og antall årsverk i biblioteket for å vise hvor store personalressurser som stilles til disposisjon for bibliotekets brukere samt indikere i hvilken grad institusjonen prioriterer bibliotektilbudet 2. Bruk av bibliotekets samlinger: utlån/nedlastede fulltekstdokumenter, som omfatter lån av fysiske dokumenter og nedlasting av fulltekstdokumenter fra elektroniske ressurser som høgskolen abonnerer på for å indikere bruk av bibliotekets samlinger 3. Kostnader til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen, der man beregner forholdet mellom bibliotekets utgifter til medieinnkjøp/tilgang og antall personer i målgruppen, regnet som heltidsekvivalenter og faglig tilsatte, angitt i kroner for å indikere institusjonens satsing på å tilby relevante samlinger. 4. Kostnader per utlån/nedlastet fulltekstdokument, der man beregner forholdet mellom bibliotekets utgifter til lønn og medieinnkjøp og lån/nedlasting av dokumenter. Disse indikatorene er nå til utprøving før de eventuelt tas systematisk i bruk for sektoren. Følgene tabeller viser utvikling av de utvalgte indikatorene for Høgskolen i Hedmark i årene : Brukere per bibliotekårsverk Bruk av bibliotekets samlinger ,9 23,3 22,9 21, Viser antall brukere per bibliotekårsverk (HTE+faglige) Viser antall utlån/nedlasting per bruker

23 982,2 Kostnad per bruker 1072, Kostnad per utlån/nedlastet dokument 200, , Kommentar til indikatorene for kostnader: Høgskolebiblioteket har i samarbeid med økonomiseksjonen gjennomgått prinsipper for periodisering av bibliotekets kostnader slik at disse tallene får høyere kvalitet fra og med Økonomi innkjøp av medier Lønn Høgskolen har over noen år hatt en stram økonomi, som også har preget høgskolebiblioteket, som har gjennomgått to omstillinger, den første i 2009 med nedtak av 2,5 stillinger. Høgskolebibliotekets mediebudsjett har holdt seg relativt stabilt. Høgskolebiblioteket har allikevel klart å omdisponere sine midler slik at man har kunnet gi tilstrekkelig tilbud av både trykte og elektroniske medier.

24 5. Bruk av høgskolebiblioteket 5.1. Besøk Diagrammene på besøk viser nedgang i 2010 og kraftig økning i Nedgang i 2010 skyldes ombygging på Evenstad og stenging av FH-biblioteket i forbindelse med flytting til Terningen Arena. Stor øking i 2011 skyldes nytt bibliotek på Terningen Arena. Nytt bibliotek gir studentene helt nye og betydelig bedre arbeidsforhold enn i de gamle lokalene. Bibliotekets brukere brukte biblioteket i snitt 95 ganger i løpet av Som brukere regner man heltidsekvivalenter og faglig tilsatte. Antall besøk, totalt Antall besøk per bruker Utlån og nedlastinger Høgskolebiblioteket ved HH merker foreløpig ikke den internasjonale trenden, der bruk av biblioteket er synkende. Tvert i mot øker både utlån og nedlasting av fulltekstdokumenter. Antall utlån og nedlastinger Utlån Nedlasting

25 Prosent tilfredse eller svært tilfredse Prosent tilfredse eller svært tilfredse Prosent tilfredse eller svært tilfredse Bibliotekfaglig Brukertilfredshet Den årlige tilfredshetsundersøkelsen har også bibliotek som tema. Undersøkelsen og kvalitetsrapporten viser stor tilfredshet med biblioteket Service på biblioteket Bibliotekets lokaler

26 6. Undervisning og veiledning Høgskolebiblioteket bidrar til studiekvalitet, studentenes læringsutbytte og gjennomstrømning. Et forventet læringsutbytte i kvalifikasjonsrammeverket er at student kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling. Biblioteket tilbyr et 2+2 timers kursopplegg i kilder og kildebruk samt søking. Biblioteket ser utviklingspotensial i å knytte bibliotekets undervisning tettere til studentenes arbeid med oppgaveskriving og ser at kurset kilder og kildebruk bør gjennomføres når studentene begynner sin første oppgave/innlevering slik at søk-, vurderings- og siteringsferdigheter knyttes til konkret oppgave. Antall undervisningstimer gikk ned da høgskolebiblioteket mistet 2,5 stillinger, men er i ferd med å ta seg opp. Biblioteket underviste om lag 2700 studenter i Undervisning Timer

27 7. Samlingsutvikling Høgskolebibliotekets totale samling har holdt seg relativt stabil de siste årene, mens både innkjøp og beholdning av trykte bøker og tidsskrifter er synkende. Som tabellene under viser, dominerer det elektroniske spesielt når det gjelder tidsskrifter. Stor økning fra 2008 til 2009 skyldes anskaffelse av en større fulltekstdatabase. Bøker og periodika Tidskrifter, antall titler tidsskrifter hvorav elektroniske Trykte tidsskrifter E-bøker

28 8 Arbeidsgrupper Høgskolebiblioteket løser sine gjennomgående fellesoppgaver etter modell for distribuert spesialisering, der enkeltpersoner og/eller arbeidsgrupper enten løser oppgaver for felleskapet, eller er spesialister på et bibliotekfaglig område. Tabell under viser arbeidsgruppene etter omstilling vår 2011 med deltakere, samt fagspesialistene. Arbeidsgrupper Leder gruppe Forskningsdokumentasjon/ Cristin Informasjonskompetanse Eva Reiten Sæta, LUNA Anne-Cathrine Børke Overskott, FH Sarah Loftheim, AØL Magni Melvær, ØLR Anne-C. Overskott, FH Anna Løken, HA Hanne Hopmark, ØLR Laila Bäckmark, LUNA Vitenarkiv /Brage Magni Melvær, ØLR Lene Svendsen, FH Ellen Nierenberg, LUNA, Sarah Loftheim, AØL Ny biblioteksystem Heidi Kristiansen, FH Wenche Nyberg, AØL Anne Gro Brodshaug, LUNA Web-utvikling og koordinering Anne Mill Aakrann Brækhus Anne Myrtrøen, LUNA Kjersti Øian Rødsdalen, ØLR EndNote Sarah Loftheim, AØL Karianne Hagen, LUNA Anne Mill Aa. Brækhus, FH GIR-gruppa (gruppe for interne rutiner Laila Bäckmark Wenche Nordsveen, FH Kirsti Iversen, ØLR Wenche Nyberg, AØL, Berit Østbye, LUNA PIU Anna Løken, FH Berit Skavern, ØLR Karianne Hagen, LUNA Spesialistoppgaver Elektroniske ressurser Sarah Loftheim, AØL Karianne Hagen, LUNA Publikasjonsserie Anne Myrtrøen, LUNA Kjersti Øian Rødsdalen, ØLR Katalogisering Lene Svendsen, FH Anne Gro Brodshaug, LUNA Innkjøp (tilvekst) Anne Gro Brodshaug, LUNA Anne Mill Aa. Brækhus, FH

29 8.1 Cristin Høgskolebiblioteket bidrar med å dokumentere og rapportere forskning og formidling ved HH ved å veilede forskere i registrering og ved å registrere for de som trenger assistanse. Cristingruppen ledes av Eva Reiten Sæta og har medlem /Cristin-ansvarlig på hver avdeling. Bibliotekleder Anna Løken er rapporteringsansvarlig. Styringsparamet ere Resultat Ambisjonsnivå 2011 Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 64,1:2 63 = 0,24 90,52: 287 = 0,32 74,51: 267,4 = 0,28 92,8:263, 6 = 0,35 88,07:2 73 = 0,38 0,322* Egendefinert Vitenskapelige konferanseinnlegg på nasjonale og internasjonale konferanser * 200 Antall og andel ansatte som bidrar til publikasjonspoeng 55 (21 %) 61 (21 %) 81 (30 %) 84 (32 %) 111 (41 %)* 96 (36 %) 8.2 Informasjonskompetansegruppen Arbeidsgruppen består av tre medlemmer og ledes av Anne-Cathrine B. Overskott. Gruppen rapporterer til Hovedbibliotekar. Gruppen har som sine oppgaver å: Revidere og holde oppdatert kurset: Kilder og Kildebruk. Dette kurset er registreringspliktig og skal implementeres ved alle avdelinger i Høgskolen (retningslinjer fra Utdanningsutvalget med bakgrunn i Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning) Bidra til vedlikehold av websiden studiehjelp og oppdatere APA eksempelsamling. Holde seg oppdatert og utarbeide støttemateriell innen området Informasjonskompetanse og være bidragsytere inn mot hele Høgskolebiblioteket og andre aktører. I 2011 hadde arbeidsgruppen 4 møter. På grunn av ny sammensetning, i august, etter omstilling i Høgskolebiblioteket ble ikke Handlingsplanen innfridd. Noen av punktene tas videre inn i arbeidet for Temaer det ble jobbet med i 2011 var:

30 Kontakt mot stipendiater og kartlegging av deres behov for ulike tjenester. Planlegge møte med HiG/HiL PhD undervisning fra Biblioteket Oppstart av revidering på kurset Kilder & Kildebruk VPN-proxy testing Oppstart for ny arbeidsgruppe og innføring i arbeidet fremover i Brage-Gruppen Brage er høgskolens institusjonelle arkiv, der høgskolens ansatte gjør sin forskning allment tilgjengelig (open access). Dette svarer til føringer fra forskningsmeldingen, departementet, NFR og UHR. I 2011 hadde Brage-gruppen, som ledes av Magni Melvær, fortsatt fokus på tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler, men på grunn av omrokkeringer i forbindelse med omstilling, nådde ikke sine mål i antall arkiverte vitenskapelige artikler. Resultat av arbeid med Brage rapporteres i høgskolens MRS-rapport. Ved årsskiftet har arkivet bidrag fra til sammen 625 personer med blant annet 132 artikler (86 fagfellevurderte), 5 avhandlinger, 161 masteroppgaver, 240 publikasjoner i høgskolens egen FoU-rapportserie og 71 andre bidrag Gruppen for nytt biblioteksystem UH-sektoren er i prosess for å skifte til et nytt biblioteksystem. Anbud for system ble gjennomført i 2010, men arbeidet med innføring er forsinket slik at arbeid for gruppen har vært begrenset til enkelte opprydningsoppdrag i eksisterende bibliotekkatalog for å forberede migrering av data til nytt system. Hovedbibliotekar Anna Løken deltar i sektorens styringsgruppe for biblioteksystem. 8.5 Webgruppen Webgruppen har ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle høgskolebibliotekets vevsider. Anne Mill Aakrann Brækhus leder gruppen, som fikk til dels ny sammensetning i forbindelse med omstillingen. Gruppen har kommet godt i gang, og har bidratt til positiv utvikling av bibliotekets vevsider. Besøk på sider har økt fra 2010 til 2011 Besøk på bibliotekets Websider Referansehåndteringsverktøy (EndNote) Gruppens medlemmer har holdt seg oppdatert på nye funksjoner i EndNote og har hatt opplæring og veiledet ansatte og studenter på hver campus.

31 8.7 GIR-gruppa (gruppen for interne rutiner) Gruppen er helt ny, ble opprettet ved omstilling vår Gruppen ledes av Laila Bäckmark (LUNA/FH), og har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde alle Høgskolebibliotekets interne arbeidsrutiner knyttet til Utlån og Fjernlån og sørge for at disse rutinene er effektive og enhetlige. Rutinene skal gi god arbeidsflyt til nytte for bibliotekets sluttbrukere. Gruppeleder legger rutinebeskrivelser, nye og oppdaterer, inn i Kvalitetsarkivet. I tillegg skal gruppen ha fokus på og videreutvikle god 1.linjeservice (kundeservice) ved Høgskolebiblioteket PIU-gruppen PIU-gruppen var en del av de 7 administrative grupper som hadde i oppdrag å beskrive overordnet organisering av fagområdet i PIU. Gruppen ledes av hovedbibliotekar Anna Løken, som også ledet den administrative arbeidsgruppen for bibliotek. Gruppen bidro til å utarbeide forslag til organisering av bibliotek i Innlandsuniversitetet. Rapport ble levert E-ressurser Gruppen for e-ressurser er helt ny fra sommeren Gruppen består av Sarah Loftheim og Karianne Hagen. Gruppen har kommet godt i gang med vedlikehold og administrasjon av elektroniske ressurser, håndtert bytte til ny lenketjener og startet arbeid med testing av nye e- bokplattformer. Gruppen bidrar også utvikling og til testing av ressurser på nye plattformer, som mobiltelefon og nettbrett Høgskolens publikasjonsserie Høgskolebiblioteket ivaretar grafisk utforming og trykking av høgskolens skriftserie. Anne Myrtrøen ved LUNA leder arbeidet. Publikasjonsserie Rapport notat oppdragsrapport

32 9 Prosjekter og utvikling Høgskolebiblioteket gjennomførte i samarbeid med HiG og HiL et utredningsprosjekt for å begynne å utvikle bibliotekundervisning for PhD-studenter. Ellen Nierenberg fra HH ledet prosjektet, som utredet tilbud på andre UH-institusjoner og gjennomførte en spørreundersøkelse blant PhD-studenter ved Innlandshøgskolene som grunnlag en anbefaling. Forslaget var planlagt til å bli sendt ut på høring etter fusjonsvedtaket, og er lagt på is men man fortsetter å utvikle undervisning ved HH. 10 Årsplan og prioriteringer 2012 Årsplan for 2012 har fortsatt fokus på elektroniske ressurser: Prioriteringer:. Elektroniske ressurser: utvikle personalets kompetanse, tilgang, formidling og markedsføring. o Fagsider o Utviklingsarbeidet Korteste vei til fulltekst o Oppfølging av VPN-proxy o Websider for smarttelefon o Nettbrett (øke egen kompetanse, undersøke og formidle applikasjoner) I tillegg har biblioteket fortsatt fokus på å utvikle vårt samarbeid med faglig ledelse både i HA og på avdelingene, og samhandle med faglig ansatte for bidra til høgskolens undervisnings- og studiekvalitet samt gjennomstrømning ved å tilby best mulig tilpassede ressurser og hensiktsmessig undervisning i våre fagområder (informasjonskompetanse, søk, referansehåndtering).

33 Referat fra møte i Utdanningsutvalget Tid Tirsdag kl Sted Terningen Arena, møterom 6 Innkalt av Anna L. Ottosen Referent Astrid Sandvoll Møteleder Anna L. Ottosen Saksnr 2012/107 Deltakere Øvrige Forfall Inger Lise Elvehøy (LUNA), Anette Gjerskaug (FH), Kristin Stevik (ØLR), Fred H. Johnsen (AØL), Eivind Skille (FH), Anne Skaret (LUNA), Simon W. Bringeland (studie- og forskningsdirektør), Einar Hugo (internasjonal rådgiver), Svein Foss (IKT-veileder), Anna Løken (leder høgskolebiblioteket) Tore Rydgren (IT), sak 12 Stian Bjørgeengen (student) Saksliste 2012/11 Godkjenning av referat og innkalling Det burde fremkommet av saksoverskriften at sak 2012/12 omhandler juks ved eksamen (ikke bare klagesaker). Referat og innkalling ble for øvrig godkjent. Anna L. Ottosen 2012/12 Klagesaker og behandling i høgskolens klagenemnd Leder av høgskolens klagenemnd, Nils Dalseide, var invitert til møtet for å snakke om sanksjoner ved fusk. Dalseide ble imidlertid forhindret fra å komme. Utvalget diskuterte om HH praktiserer for milde reaksjoner ved behandlingen av fuskesaker. Regelverket åpner for ulik praksis; annullering av eksamen og utvisning. HH har som en regel brukt annullering av eksamen. Mange i sektoren bruker imidlertid strengere reaksjoner; HiG og HiL har benyttet utestengelse som sanksjon over flere år. Det er imidlertid mangel på overordnet føring, ingen organisert samordning i sektoren. Avdelingene ønsker en strengere praksis enn annulering av eksamen når studenter tas i fusk. Kandidater som tas i fusk skal meldes videre til klagenemnda, det er ikke et alternativ å stryke kandidaten. Imidlertid har det vært eksempler på at sensor/faglærer ikke ønsker å melde inn kandidaten til klagenemnda, med begrunnelse i at det ikke oppleves hensiktsmessig når kandidaten uansett kun får annullert eksamen. En slik praksis er svært uheldig ettersom studenten ved stryk har rett til å klage på vurderingen, og dermed har mulighet til å få oppgaven vurdert til bestått etter klagesensur. For studenten som ligger dårlig an til eksamen er det ingenting å tape på å fuske etter gjeldende ordning. Dagsverkene som legges ned på avdeling for å forberede fuskesaker føles bortkastet. Retningslinjer må være tydelige når det gjelder hva som er plagiering og hva som er dårlig kildehenvisninger. Det må også vurderes hvor i studieløpet studenten befinner seg. 9 av 10 fuskesaker i klagenemnda omhandler plagiering. Informasjonskompetanse og kurset Kilder og kildebruk tilbys alle nye studenter og omtales i alle studieplaner. Studenter kan på denne måten ikke skylde på uvitenhet. Noen fag henger igjen i forhold til å tilrettelegg godt nok når det gjelder kurset. Studieansvarlige på avdeling bør kontakte lokal bibliotekar for å legge press på dette. Vedtak: Utdanningsutvalget anmoder høgskolens klagenemnd om å ta i bruk strengere reaksjoner ved fuskesaker, jmf. UH-loven 4-8 (3). Anna L. Ottosen Høgskolen i Hedmark Postadresse: Postboks 400, 2418 Elverum Telefon Telefaks E -post Org. nr

34 Saksliste 2012/13 Studieprogramprosessen Forslag til nytt årshjul. Etter en prosess i studieseksjonen og kommunikasjonsseksjonen, er det utarbeidet et forslag til ny studieprogramprosess. Prosessen presenteres i form av tidslinje med stopppunkter og tidsfrister. Man ønsker med dette å behandle kommende års studieprogram innen kalenderårets utgang. Prosessen skal starte tidlig på året, og det legges opp til mer dialog mellom avdelingene og sentralledd. Regionene skal også inviteres til dialog. Foreløpig studieprogram skal presenteres for HS før sommerferien. Etablering av nye studier behandles av HS i oktober, og det endelige programmet vedtas av HS i november. Det foreslås at alle endringer i planer og emner meldes inn til Studieplanutvalget innen På denne måten kan utvalget behandle planer og emner før programmet godtas i HS i november, og fullstendig og oppdatert studieprogram kan publiseres på nett før årsskiftet. Dette er et viktig poeng i forhold til markedsføringen av studiene som starter opp i januar. God og riktig informasjon til studentene så tidlig som mulig er et mål. Tilbakemeldinger fra utvalget: Et viktig aspekt at møtepunktene mellom sentralledd og avdelingene ved utarbeidelse av utkast til program tydeliggjøres i tidslinjen. Det bemerkes at det kan bli utfordrende å forholde seg til kun én frist på høsten, hvor både små og mindre endringer i planer og emnebeskrivelser skal være på plass for neste års program. Det må åpnes for å behandle unntak på et senere tidspunkt, der dette viser seg nødvendig. Det kan være spesielle utfordringer ved opprettelsen av nye studieprogram, man har ikke erfaringer nok til å binde seg for en lang periode. Her bør være mulig å gjøre endringer underveis. Fristen for revidering av litteraturlister og rutinene rundt dette bør gjennomgås på nytt. Engelskspråklige studier følger egne tidsfrister og vil ha en egen tidslinje. Astrid Sandvoll Simon W. Bringeland Vedtak: Utdanningsutvalget slutter seg til forslaget, med de merknader som har fremkommet i møtet. 2012/14 Program for Kvalitetskonferansen 2012 Tema: Digitale læringsressurser = økt læringsutbytte? Konferanse starter kl 12.onsdag Tentativt program: Innledning ved Kim Kantardjiev, leder av Norsk Studentorganisasjon. Digital tilstand i høyere utdanning (rapport) ca. ½ time Avd. Rena bidrar med med ulike tilnærminger og gode eksempler. Resultater fra Tilfredshetsundersøkelsen presenteres, og avdelingene kommenterer oppfølgingen av fjorårets undersøkelse. Utdeling av Pris for godt læringsmiljø. Avslutning ved Einar Øverengen (filosof) Dannelse i høyere utdanning. Anna L. Ottosen Ferdig program legges ut rett over påske. Hver avdeling må ta ansvar for å oppfordre ansatte til å delta, og ikke minst studentene. For å stimulere til deltagelse vil påmelding organiseres avdelingsvis. Forslag fra bibliotek om at HH også oppretter en pris for beste studentprestasjon. UU stiller seg positive til at det jobbes videre med denne saken fram mot Kvalitetskonferansen Det bør settes ned en arbeidsgruppe Side 2 av 5

35 Saksliste for å utvikle forslag til kriterier og rutiner for en slik pris. Adm.dir. foreslår at en pengepremie på kr øremerkes dette. 2012/15 Fellesgrader Søknad om prosjektmidler (vedlegg 2, 3 og 5). HH har ingen fellesgrader pr. dags dato. Definisjon av fellesgrad er streng. Joint degree er en grad som partnerne har fullt og helt i fellesskap. Man gjennomfører studiet i fellesskap og begge institusjoner kan utstede vitnemål. KD legger vekt på at flere institusjoner bør få på plass fellesgrader. 4,5 mill. kroner ( per institusjon, engangstildeling) er satt av til dette prosjektet. Universiteter og høgskoler kan søke på disse midlene for å gjøre jobben som ligger i forkant av å etablere fellesgrader. Drifting av fellesgraden må institusjonene selv stå for. Hovedpoenget er å styrke kvaliteten i utdanningen. Masterprogram er prioritert (120 poengs fulltidsmastere). Programmet må være engelsksspråklig. HH må vurdere langsiktige partnerinstitusjoner det er realistisk å etablere fellesgrad med. Mål: Fellesgrad med oppstart høst Sterke strategiske vurderinger må ligge til grunn ved utvalg av hvilke fagmiljøer som skal jobbe frem dette. Evenstad: Forskningsnettverk foreligger, én etablert engelskspråklig master, mulig å koble denne masteren med en internasjonal partner. Rena: MPA, langvarig samarbeid med svensk partner. Rekrutterer pr i dag ikke utenlandske studenter. Mulighet for å utvikle en engelskspråklig variant av MPA.. Elverum: Tannpleie. Master i Community Care; denne har vi ikke eierskap til per dato. Hamar: Fellesgrad innenfor Adapted Education ble jobbet frem tidligere, men ikke realisert. Ambisjonen til HH bør være å få på plass en fellesgrad, innen 3-4 år, som en del av høgskolens internasjonalisering. Det er flere utfordringer knyttet til dette; først og fremst å få på plass engelskspråklige mastere. Deretter å få dette til sammen med en ekstern partner. Hva er fortjenesten? Tilbudet til studenten blir det beste fra to institusjoner. Fellesgraden er en måte å systematisere mobilitet på. Man ser imidlertid økonomiske utfrodringer, det er dyrt å drifte masterutdanningene. Studiepoengsproduksjon, hvordan håndteres dette? Dette henger sammen med tildelinger. Tanken er at man i perioder får dobbelt så mange studenter inn. Egne studenter genererer studiepoeng. Vil det være samme kriterier fra NOKUT i forhold til antall fagansatte etc. når det gjelder å tilby graden? Det vil være reduserte kostnader i forhold til dette. Økonomistyringssamarbeid mellom institusjoner er en krevende, det kan foreligge helt andre ressurstildelingssystemer i andre land. Einar Graff Hugo Vedtak: Utdanningsutvalget støtter at det arbeides videre med en tilnærming til å utvikle fellesgrader på strategisk viktige områder for HH. Internasjonalt kontor vil, sammen med avdelingene, vurdere faglige områder hvor det kan være aktuelt å søke om prosjektmidler fra SIU til dette arbeidet. Det må gjøres en grundig økonomisk analyse i forkant. 2012/16 Masterutdanningene Søknadstall og gjennomstrømning. Anna L. Ottosen Side 3 av 5

36 Saksliste Saken behandles etter en henvendelse fra LUNA (Kari Nes), Master i tilpasset opplæring. Det fokuseres på en utvikling av veiledningen i forhold til masteroppgaveskriving for å få studentene raskere igjennom. Bildet på antall registrerte studenter på de respektive masterutdanningene og antall gjennomførte løp, er sprikende. Det er gjennomgående utfordringer i forhold til gjennomstrømning på alle masterprogrammer. Masteroppgaven er hovedutfordringen. Hvordan jobbe med dette? Utfordre de enkelte fagmiljøene til å se på dette og sette i verk tiltak. To grupper studenter; de som tar mastergrad som avslutning på studiene, og de som tar dette som en type videreutdanning. Ulike virkemidler for å ta tak i disse to ulike gruppene? Forslag om å ha et fellesmøte for studieledere for å gjennomgå måter å jobbe med dette på. Erfaringsutveksling. Når settes frister for innlevering av masteroppgave? Hvor mye veiledning? Vedtak: Tallmaterialet om gjennomstrømning på masterutdanningene diskuteres videre med avdelingene på dialogmøtene som skal avholdes i løpet av våren mellom høgskoleledelsen og avdelingene. Det tas initiativ til møte mellom de faglig ansvarlige for masterprogrammene hvor en diskuterer ulike utfordringer knyttet til MA-utdanningene. 2012/17 Sensorveiledning Videre arbeid (vedlegg 4). Temaet ble behandlet på januar-møtet. På BA nivå ble det sagt at læringsutbyttebeskrivelser vil kunne fungere som sensorveiledninger, men at egne sensorveiledninger skal utarbeides på masternivå. Imidlertid ser vi at det vil være hensiktsmessig å innføre dette også på BA-nivå. Vår Veileder til intern/ekstern sensor stadfester at sensorveiledning skal foreligge. På sikt bør det vurderes et system for publisering av eksamensoppgaver og sensorveiledninger etter modell av for eksempel NTNU. Dette kan også ses på som et tiltak for å øke gjennomstrømning, og er et studiekvalitetsfremmende tiltak. Anna L. Ottosen Hver avdeling utfordres til å kartlegge i hvor stor grad sensorveiledninger foreligger på avdeling. Henvendelse går til avdelingene for å kartlegge praksis. Det bør oppfordres til at man leverer inn sensorveiledning sammen med eksamensoppgaven. Rutinene rundt dette må gjennomgås. Vedtak: Hver avdeling utarbeider en oversikt over rutiner og praksis mht bruk av sensorveiledninger. Prodekan utdanning/utdanningsansvarlig skal, sammen med studieadministrasjonen på hver avdeling, ta initiativ til at det utarbeides sensorveiledninger til eksamensoppgaver på BA- og MA-utdanninger der hvor dette ikke er praksis pr i dag. 2012/18 Rapport og Planer Forsknings- og studiedirektør gjorde rede for årets arbeid med Rapport 2011 og Planer 2012, og gikk igjennom hovedtrekkene i dokumentet Rapporten utarbeides ihht mal fra KD. Sektormål med overordnede kvalitative og kvantitative styringsparametre. Virksomhetsmål utarbeides av institusjonen, dette er nytt fra i år. Målstruktur 2012 danner grunnlaget for rapportering 2012 som leveres mars Avdelingene utarbeider sine egne virsomhetsplaner. Dette blir totalt et sentralt dokument som danner et godt bilde av høgskolen. Dokumentet skal ha verdi som styringsdokument. Arbeidsprosessen rundt dette endres for Anna L. Ottosen Simon Bringeland Side 4 av 5

37 Saksliste kommende år. Målet er at avdelingene bør få et stadig større eierforhold til dokumentet. Dokumentet sendes ut sammen med referat fra møtet. 2012/19 Eventuelt Pris for godt læringsmiljø, frist for innmelding av saker er satt til 2. april. Avdelingene oppfordres til å melde inn forslag. Kandidatundersøkelsen: SEPU v/tomas Nordahl skal gjennomføre undersøkelsen. Allmennlærer/GLU, førskole og sykepleie skal inngå i undersøkelsen. Studieprogramprosessen: Dialogmøter, datoer ønskes satt. Ledergruppe på avdeling bør møte. Årshjul sendes til avdelingene sammen med bakgrunnsinformasjon. Kommunikasjon og opptak vil delta på møtene. Avdelingen avgjør selv hvem som møter (hensiktsmessig at instituttledere og leder av studieadministrasjonen møter). Kvalifikasjonsrammeverket: Dato for møte med erfaringsutveksling. Studie/fagplan presenteres fra den enkelte avdeling. 27. april, fra Simon sender innkalling. Dannelse: Antologien Dannelse: Tenkning Modning Refleksjon (Hagtvedt, B., & Ognjenovic, G.(Red.).(2011)) ble delt ut alle faglige representanter i utvalget. Enkelte artikler fra denne samlingen er tenkt som utgangspunkt for en felles tilnærming og strategi for en dannelesdiskurs i høgskolen. Sak for neste møte: Underveisevalueringer rutiner, praksis og erfaringer Anna L. Ottosen Side 5 av 5

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Stine Grønvold Utdanning - Hedmark Høgskolen i Innlandet Ca 1000 ansatte Ca 13500 studenter Over 100 studier 6 Campus Ca 8 500

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord.

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet?

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? HiST - bibliotekenes samling 9/4-2008 Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? Vårt utgangspunkt HiST-bibliotekenes visjon:

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer