Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Beskrivelse av skapet...6 Ekstrautstyr...9 Sikkerhetsregler Hvordan kan du spare energi?...20 Inn- og utkobling av skapet...22 Betjening av skapet...23 Innkobling av skapet...23 Utkobling av skapet...24 Separat utkobling av kjølesonen Innkobling av kjølesonen igjen...25 Ved lengre fravær...25 Riktig temperatur ikjølesonen ifrysesonen...26 Temperaturindikator Innstilling av temperaturen...27 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool...29 Funksjonen Superkjøl Funksjonen SuperFrost...30 DynaCool...31 Temperatur- og døralarm...32 Temperaturalarm...32 Døralarm...33 Utkobling av varselsignalet...33 Flere innstillinger...34 Låsefunksjon...34 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...36 Sabbatmodus

4 Innhold Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...40 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...41 Riktig oppbevaring av matvarer...41 Frukt og grønnsaker...41 Proteinrike matvarer...41 Innredning...42 Flytting av hyllene i døren...42 Flytting av flaskeholder...42 Hyller / hyller med belysning Flytting av hyller / hyller med belysning...42 Flytting av flaskehylle Frysing og lagring...44 Maksimal frysekapasitet...44 Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?...44 Lagring av ferdig frysemat Matvarer som du fryser inn selv Noen råd for frysing av matvarer...45 Innpakking...45 Før innleggingen...46 Innlegging Tining av frysevarer...47 Hurtigkjøling av drikker...47 Bruk av kjøleelement...47 Produksjon av isbiter...48 Isbitmaskin med integrert isbitskål...48 Vanntank...48 Forberedelser...49 Inn-/utkobling av isbitmaskinen...50 Produksjon av en større mengde isbiter Endring av størrelsen på isbitene...51 Innstilling av vannmengde Inn-/utkobling av isbitmaskinen med på/av-tasten...52 Avriming...53 Kjølesone

5 Innhold Rengjøring og stell...54 Skylling av isbitmaskinen Rengjøring av isbitskålen Innstilling av rengjøringsposisjon...57 Vanntank...58 Hyller / hyller med belysning Innerrom, tilbehør Dørpakning...61 Ventilasjonsarealer Feilretting...63 Årsaker til støy...75 Service/garanti...76 Garantitid og garantibetingelser Informasjon for testinstitutter Informasjon for forhandlere...78 Messeinnstilling Elektrotilkobling Monteringshenvisninger...81 Side-by-side...81 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...82 Før innbyggingen Innbyggingsmål...84 Innstilling av dørhengslene...85 Omhengsling av dørene...86 Innbygging av skapet...90 Montering av møbeldøren...97 Adresser

6 Beskrivelse av skapet Betjeningspanel a Inn-/utkobling av hele skapet b Optisk grensesnitt (kun for kundeservice) c Valg av kjølesone hhv. frysesone d Inn-/utkobling av funksjonen DynaCool (automatisk temperaturfordeling) e Inn-/utkobling av funksjonene Superkjøl hhv. SuperFrost f Innstilling av temperaturen ( for kaldere), valgtast i innstillingsmodus g Bekrefter et valg (OK-tast) h Innstilling av temperaturen ( for varmere), valgtast i innstillingsmodus) i Inn hhv. utkobling av innstillingsmodus j Utkobling av temperatur- hhv. døralarmen k Display med temperaturindikator og symboler (symbolene er kun synlige i innstillingsmodus, ved en alarm/en feilmelding; symbolforklaringer, se tabellen) 6

7 Beskrivelse av skapet Symbolforklaringer Symbol Betydning Funksjon Låsefunksjon Sikrer uønsket utkobling av skapet, uønsket temperaturregulering, uønsket innkobling av DynaCool, Superkjøl, SuperFrost og uønskede innstillinger Isbitmaskin Inn- og utkobling av isbitmaskinen; innstilling av vannmengden; skylling av isbitmaskinen; innstilling av rengjøringsposisjonen for isbitskålen; blinker ved visningen "tom vanntank" eller en feilmelding for isbitmaskinen. Akustiske signaler Valgmuligheter for tastetone og varseltone ved dør- og temperaturalarm Miele home (sammenkobling av husholdningsappar ater) Kun synlig når kommunikasjonsmodulen er satt inn og logget på (ikke aktuelt i Norge). Displayets lysstyrke Innstilling av lysstyrken i displayet Sabbatmodus Inn- og utkobling av Sabbatmodus Nettilkobling Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet, selv om det ikke er slått på; blinker ved strømbrudd Alarm Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, strømbrudd og andre feilmeldinger Messeinnstilling (kun synlig når messeinnstillingen er koblet inn) Utkobling av messeinnstillingen 7

8 Beskrivelse av skapet a Betjeningspanel b Ventilator c Eggholder / dørhylle d Hylle med belysning (FlexiLight) e Hylle f Flaskehylle g Vanntank h Dørhylle for flasker i Renne og avløpshull for avrimingsvann j Innvendig lys frukt- og grønnsakskuff k Frukt- og grønnsakskuff l Isbitskuff med automatisk isbitmaskin m Fryseskuffer 8

9 Beskrivelse av skapet Ekstrautstyr List i rustfritt stål med LED-belysning for hylle (FlexiLight) LED-belysningen b befinner seg på hyllens stållist. Den forsynes med strøm via små metallplater (kontakter) a. Ved å flytte på hyllen, kan du få belysningen i kjølesonen slik du ønsker. Flaskehylle Pleie for rustfritt stål Pleiemiddelet for rustfritt stål danner en vann- og smussavstøtende beskyttelsesfilm hver gang det brukes. Det fjerner skånsomt fingeravtrykk og andre flekker og etterlater en jevn og strålende overflate. Kluten for pleie av rustfritt stål er satt inn med pleiemiddel for rustfritt stål. Den har de samme rengjørende og beskyttende egenskapene som pleiemiddelet for rustfritt stål. Universal-mikrofiberklut Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv. Ekstrautstyret fås kjøpt hos forhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. Flaskene kan oppbevares vannrett i flaskehyllen. Dermed sparer du plass i skapet. Flaskehyllen kan plasseres flere steder i skapet. 9

10 Sikkerhetsregler Dette kombiskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis det ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den gir viktige råd om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Det er ikke bestemt for utendørs bruk. ~ Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt. 10

11 Sikkerhetsregler ~ Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter iht. direktivet for medisinprodukter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke betjene det uten tilsyn. De får kun bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen ~ Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 11

12 Sikkerhetsregler ~ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet ~ Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver. ~ Dette skapet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, koble apparatet fra el-nettet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og kontakt kundeservice. 12

13 Sikkerhetsregler ~ Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. ~ Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. ~ Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen. ~ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. ~ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-nettet. ~ Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). 13

14 Sikkerhetsregler ~ Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). ~ Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. ~ Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. ~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, eller støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra el-nettet. ~ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. ~ Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til apparatene, blir oppfylt. 14

15 Sikkerhetsregler Bruk ~ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. ~ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. ~ Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. ~ Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon! ~ Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! 15

16 Sikkerhetsregler ~ Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! ~ Ikke berør frysevarer og metalldeler med våte hender. Hendene kan fryse fast. Fare for skade! ~ Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at de er tatt ut av frysesonen. På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene eller tungen fryse fast. Fare for skade! ~ Ikke frys inn igjen en matvare som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, eller mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt. ~ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! 16

17 Sikkerhetsregler ~ Ta hensyn til følgende for produksjon av isbiter: Ved vanntanksdrift: Fyll bare kaldt og friskt drikkevann i vanntanken. Varmt eller kokende vann eller andre væsker kan skade vanntanken hhv. isbitmaskinen. Skift vann regelmessig, men i alle fall før du kobler inn isbitmaskinen, slik at det produseres ferske isbiter. Da forebygger du en mulig bakteriedannelse. Ikke bruk vann fra omvendte osmoseanlegg. Skapet kan bli skadet. ~ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Rengjøring og stell ~ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. ~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av avriming av skapet. ~ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. 17

18 Sikkerhetsregler ~ Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. ~ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. ~ Skyll isbitmaskinen og dermed også vanntilførselen: før første igangsetting, hvis isbitmaskinen ikke har vært i bruk på lang tid, regelmessig ved konstant drift (minst en gang per måned), for å fjerne isrester (tilstopping av vanntilførselen unngås) og før du slår av isbitmaskinen for en lengre periode. ~ For skylling av isbitmaskinen, fyll kun lunkent drikkevann i vanntanken. Ikke bruk varmt hhv. kokende vann. Ikke tilsett rengjøringsmidler, som f.eks. oppvaskmiddel, i vannet. 18

19 Sikkerhetsregler Transport ~ Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader. ~ Skapet er tungt, og skal transporter ved hjelp av to personer. Stor fare for skade! Kassering av gamle apparater ~ Ødelegg evt. dørlåsen på det gamle skapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. ~ Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler, brekke av rør, skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 19

20 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/ vedlikehold Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Kjølesone 4 til 5 C Frysesone -18 C Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved lav temperaturinnstilling: Jo lavere temperatur i kjøle-/frysesonen, desto høyere energiforbruk! 20

21 Hvordan kan du spare energi? Bruk Normalt energiforbruk Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm omgivelsesluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. 21

22 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Forpakningsmaterialer ^ Fjern alle forpakningsmaterialer fra skapet innvendig. Beskyttelsesfolie Stållistene og stålpanelene er belagt med en beskyttelsesfolie som tjener som transportbeskyttelse. ^ Ta beskyttelsesfolien av stållistene og stålpanelene. Tilbehør Flaskeholder Lamellene i flaskeholderen rager inn i flaskehyllen, slik at flaskene står støtt når døren åpnes og lukkes. Rengjøring og stell Henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell" må følges. ^ Puss stålflatene med en gang beskyttelsesfolien er tatt av, med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm hver gang den brukes! ^ Sett flaskeholderen midt på den bakre kanten til flaskehyllen. Kjøleelement Legg kjøleelementet i den øverste fryseskuffen. Etter ca. 24 timers lagringstid kan kjøleelementet yte sin maksimale kjøleeffekt. ^ Rengjør skapet innvendig og tilbehøret. ^ Rengjør isbitmaskinen. Når du har valgt innstillingen "Skylling av isbitmaskinen", skylles isbitmaskinen og vanntilførselen automatisk med vann fra vanntanken. 22

23 Inn- og utkobling av skapet Betjening av skapet For å betjene skapet, er det tilstrekkelig å berøre tastene med fingeren. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se "Flere innstillinger - Akustiske signaler"). Innkobling av skapet Når skapet er elektrisk tilkoblet, vises symbolet i displayet etter kort tid. ^ Berør på/av-tasten. Symbolet slokner og skapet begynner å kjøle. På betjeningsfeltet vises sensortastene for de sonene som kan velges: Når døren til kjølesonen åpnes, tennes det innvendige lyset og LED-belysningen på hyllene blir lysere, helt til maksimal lysstyrke er nådd. Ved første igangsetting blinker sensortasten for frysesonen og alarmsymbolet, helt til den innstilte temperaturen i frysesonen er nådd. Så snart den innstilte temperaturen i frysesonen er nådd, lyser sensortasten for frysesonen konstant og alarmsymbolet slokner. For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarer i frysesonen før temperaturen er lav nok (min. -18 C). Kjølesone Frysesone Sensortasten for kjølesonen lyser gult og i displayet vises den aktuelle temperaturen i kjølesonen. 23

24 Inn- og utkobling av skapet Du kan foreta individuelle innstillinger for hver av sonene. Utkobling av skapet ^ Berør sensortasten for den sonen du vil foreta innstillinger for. Den valgte sensortasten lyser nå gult. For kjølesonen kan du nå velge funksjonene Superkjøl og DynaCool eller regulere temperaturen. For frysesonen kan du nå velge funksjonen SuperFrost eller regulere temperaturen. Nærmere opplysninger finner du i de enkelte kapitlene. Når du velger en annen sone, beholdes de innstillingene du foretok for den forrige sonen. ^ Berør på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. Det innvendige lyset slokner og kjølingen kobles ut. Separat utkobling av kjølesonen Kjølesonen kan kobles ut separat, mens frysesonen fortsatt er innkoblet. Dette kan være fornuftig, f.eks. i ferien. ^ Trykk tasten for kjølesonen til ikke lenger lyser gult. I displayet vises streker en kort stund. 24

25 Inn- og utkobling av skapet Innkobling av kjølesonen igjen Kjølesonen kan kobles inn igjen separat. ^ Trykk tasten for kjølesonen til den igjen lyser gult. Temperaturindikatoren for kjølesonen lyser. Kjølesonen begynner å kjøle, og det innvendige lyset tennes når døren åpnes. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, ^ slå av skapet, ^ trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, og ^ tøm isbitskuffen, Hvis du ikke skal bruke skapet/kjølesonen (kjølesonen er koblet ut separat) på en lang stund, ^ tøm vanntanken og oppbevar den rengjort og tørket, ^ rengjør skapet/kjølesonen og ^ la skapdørene/kjølesonedøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet/kjølesonen blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. Dessuten kan det dannes mugg i vannet som er igjen i vanntanken. Infeksjonsfare! 25

26 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 C i kjølesonen....ifrysesonen For å fryse inn ferske matvarer og lagre matvarer over lang tid, er en temperatur på -18 C nødvendig. Ved denne temperaturen er mikroorganismenes vekst i stor grad innstilt. Så snart temperaturen stiger over -10 C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). På grunn av de høye temperaturene blir de fleste mikroorganismer tilintetgjort. 26

27 Riktig temperatur Temperaturindikator Temperaturindikatoren i displayet viser ved normal drift den gjennomsnittlige temperaturen i kjølesonen og temperaturen på det varmeste stedet i frysesonen. Hvis temperaturen i frysesonen ikke ligger innenfor det temperaturområdet som kan vises, blinker det kun streker i displayet. Avhengig av romtemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og blir vist konstant. Hvis det har vært varmere enn -18 C i frysesonen over lengre tid, kontroller om matvarene er helt eller delvis tint. Hvis det er tilfelle, må du bruke dem så snart som mulig! Innstilling av temperaturen Temperaturen i kjøle- og frysesonen kan innstilles uavhengig av hverandre. ^ Velg kjøle- eller frysesonen. ^ Innstill temperaturen med de to tastene under displayet. Med tasten blir temperaturen lavere blir temperaturen høyere. Under innstillingen blinker temperaturen. 27

28 Riktig temperatur Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist innstilte temperaturverdien blinker. Hvert nytt trykk: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturen er nådd, høres en negativ tastetone (dersom tastetonen er innkoblet). Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk endres temperaturen automatisk til den reelle temperaturen i skapet. Eller ^ trykk OK-tasten for å bekrefte valget. Hvis du har regulert temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er mye varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er lite varer i skapet. Først da har den virkelige temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen skulle være for høy eller lav etter dette, innstiller du temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles: fra 1 C til 9 C i kjølesonen. fra -15 C til -26 C i frysesonen. 28

29 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool Funksjonen Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl, hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobler seg automatisk ut etter ca. 12 timer. Skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl, så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. ^ Trykk Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. ^ Berør tasten for kjølesonen. Symbolet for kjølesonen lyser gult. ^ Trykk Superkjøl-tasten, slik at den ikke lenger lyser gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 29

30 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool Funksjonen SuperFrost For å fryse inn matvarer optimalt, må du koble inn SuperFrost før innfrysing av ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares. Unntak: når du legger inn fryste matvarer. når du kun legger inn inntil ca. 2 kg matvarer pr. dag. Innkobling av SuperFrost SuperFrost må kobles inn 6 timer før varene legges inn for frysing. Hvis den maksimale frysekapasiteten skal utnyttes, må SuperFrost kobles inn 24 timer på forhånd! Utkobling av SuperFrost Funksjonen SuperFrost kobles automatisk ut etter ca timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn. SuperFrost-symbolet slokner, og skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut SuperFrost-funksjonen så snart en konstant temperatur på minst -18 C er nådd i frysesonen. Kontroller temperaturen i skapet. ^ Berør tasten for frysesonen. Symbolet for frysesonen lyser gult. ^ Trykk SuperFrost-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. ^ Trykk SuperFrost-tasten, slik at et den ikke lenger lyser gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 30

31 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool DynaCool Uten den dynamiske kjølingen (DynaCool) oppstår forskjellige kuldesoner i kjølesonen på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen (den kalde, tunge luften synker til det nederste området). Ta hensyn til dette når du lagrer matvarene (se kapittel Lagring av matvarer i kjølesonen ). Hvis du derimot i blant skal lagre en stor mengde av samme type matvare (f.eks. til et selskap), kan du få en relativ jevn temperaturfordeling over alle hyllene med den dynamiske kjølingen, slik at alle matvarene i kjølesonen kjøles omtrent like mye. Temperaturen kan fortsatt innstilles med temperaturvelgeren. Den dynamiske kjølingen bør dessuten kobles inn ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) og høy luftfuktighet. Innkobling av dynamisk kjøling ^ Trykk DynaCool-tasten, slik at den lyser gult. Ventilatoren er nå konstant innkoblet. Utkobling av dynamisk kjøling Da energiforbruket øker litt når den dynamiske kjølingen er innkoblet, bør du koble ut den dynamiske kjølingen igjen ved normale betingelser. ^ Trykk DynaCool-tasten, slik at den ikke lenger lyser gult. Nå er ikke ventilatoren konstant innkoblet mer. Den kobles automatisk inn igjen når kompressoren kobles inn. For å spare energi, kobles viften automatisk og midlertidig ut når døren er åpen! 31

32 Temperatur- og døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket og for å hindre energitap hvis dørene står åpne. Temperaturalarm Hvis frysesonetemperaturen når et for varmt temperaturområde, blinker sensortasten for frysesonen. Samtidig blinker alarmsymbolet i displayet og et varselsignal høres. Når skapet registrerer at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen. Det akustiske og optiske signalet kan høres, når du slår på skapet, og temperaturen i en av temperatursonene avviker for mye fra den innstilte temperaturen, når det ved omsortering og uttak av frysevarer strømmer inn for mye varm luft, når du fryser inn en større mengde matvarer. etter et strømbrudd, hvis skapet er ødelagt. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varselsignalet, og alarmsymbolet slokner. Tasten for frysesonen lyser igjen konstant. Hvis det har vært varmere enn -18 C over en lengre periode, kontroller om matvarene er helt eller delvis tint. Hvis det er tilfelle, må du bruke dem så raskt som mulig eller bearbeide dem (koking eller steking) før du fryser dem igjen! Utkobling av varselsignalet Hvis du synes varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. ^ Trykk tasten for utkobling av temperaturalarmen. Varselsignalet stanser. Tasten for frysesonen og symbolet fortsetter å blinke til alarmtilstanden er over. 32

33 Temperatur- og døralarm Døralarm Hvis døren har stått åpen over lengre tid, høres et signal. Alarmsymbolet lyser. Hvor lang tid det tar før døralarmen høres, er avhengig av den valgte innstillingen, og utgjør 2 minutter (fabrikkinnstilling) eller 4 minutter. Døralarmen kan også kobles ut. (se "Flere innstillinger Akustiske signaler") Så snart døren lukkes, stanser varselsignalet og alarmsymbolet slokner i displayet. Utkobling av varselsignalet Hvis alarmen er forstyrrende, kan du koble den ut. ^ Berør sensortasten for utkobling av døralarmen. Signalet stanser. Alarmsymbolet fortsetter å lyse til skapdøren blir lukket. Hvis det ikke høres noen varseltone, selv om det foreligger en døralarm, er alarmtonen koblet ut i innstillingsmodus (se "Flere innstillinger Akustiske signaler"). 33

34 Flere innstillinger Det er visse innstillinger på skapet som du kun kan foreta i innstillingsmodus. Når du er i innstillingsmodus kobles døralarmen eller andre feilmeldinger automatisk ut, i displayet lyser imidlertid alarmsymbolet. Innstillingsmuligheter Inn-/utkobling av låsefunksjonen Inn-/utkobling av isbitmaskinen; (innstilling av vannmengde; skylling av isbitmaskinen; innstilling av rengjøringsposisjon for isbitskålen) Inn-/utkobling av akustiske signaler Endring av lysstyrken i displayet Inn-/utkobling av sabbatmodus Alle innstillingsmulighetene for isbitmaskinen blir beskrevet i kapitlene "Produksjon av isbiter" og "Rengjøring og stell". Alle de andre innstillingene blir beskrevet i dette kapitlet. Låsefunksjon Med låsefunksjonen kan du sikre skapet mot: uønsket utkobling, uønsket temperaturregulering, uønsket valg av DynaCool, Superkjøl, SuperFrost, uønsket regulering av innstillingene (det er kun mulig å koble ut låsefunksjonen). Du forhindrer at uvedkommende, f.eks. barn, slår av skapet eller endrer innstillinger. Inn-/utkobling av låsefunksjonen ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 34

35 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge om låsefunksjonen skal være inn- eller utkoblet: 0: Låsefunksjonen er utkoblet 1: Låsefunksjonen er innkoblet. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Akustiske signaler Skapet har akustiske signaler som tastetone og alarmtone ved dør- og temperaturalarm. Tastetonen og alarmtonen ved døralarm kan du koble inn eller ut, temperaturalarmen kan ikke kobles ut. Du kan velge mellom fire innstillinger. Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs. at tastetonen og døralarmen er koblet inn. Inn-/utkobling av akustiske signaler ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 35

36 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge: 0: Tastetone av; døralarm av 1: Tastetone av; døralarm på (etter 4 minutter) 2: Tastetone av; døralarm på (etter 2 minutter) 3: Tastetone på; døralarm på (etter 2 minutter) ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Displayets lysstyrke Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet. Displayets lysstyrke kan endres trinnvis fra 1 til 3. Fra fabrikken er maksimal lysstyrke, mulighet 3 innstilt. Endring av lysstyrken i displayet ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen og symbolet lyser. 36

37 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå endre displayets lysstyrke: 1: minimal lysstyrke 2: middels lysstyrke 3: maksimal lysstyrke. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Sabbatmodus For å understøtte religiøse skikker, har skapet en såkalt sabbatmodus. Når sabbatmodus er koblet inn, lyser symbolet, i displayet, samtlige av skapets funksjoner kobles ut og kan ikke lenger velges. Følgende blir koblet ut: det innvendige lyset ved åpen dør, alle akustiske signaler, temperaturindikatoren, Superkjøl, SuperFrost eller DynaCool (hvis koblet inn på forhånd), isbitmaskinen (hvis koblet inn på forhånd), alle taster bortsett fra tasten for innstillingene, slik at sabbatmodus kan kobles ut. Skapets kjøleeffekt blir ikke påvirket på noen måte. Denne funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Skapet kan ikke kobles ut år det er i sabbatmodus. Du må først koble ut sabbatmodus eller trekke ut støpselet. Et evt. strømbrudd vises ikke under denne tiden. 37

38 Flere innstillinger Innkobling av sabbatmodus Utkobling av sabbatmodus ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av sabbatmodus. I displayet vises temperaturen, og det innvendige lyset tennes. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå koble inn sabbatmodus. Velg innstilling 1. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet lyser. Sabbatmodus er innkoblet. 38

39 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk disse områdene f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over frukt- og grønnnsakskuffen(e) (avhengig av modell) og ved bakveggen. Bruk disse områdene for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. 39

40 Lagring av matvarer i kjølesonen Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Avhengig av matvare, kan utseende, konsistens, smak og/eller vitamininnhold endre seg ved for kald lagring. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, squash Fast ost (Parmesan) Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen den er viktig for kjøleeffekten! 40

41 Lagring av matvarer i kjølesonen Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen og riktig lagringstemperatur. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Tips: Ta med en kjølebag når du handler og legg deretter matvarene i kjøleskapet med en gang. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene tildekket eller godt innpakket. Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Det er spesielt viktig ved matvarer fra dyreriket. Ved riktig temperaturinnstilling og god hygiene kan matens holdbarhet forlenges betydelig. Frukt og grønnsaker Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell). Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir raskere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt. 41

42 Innredning Flytting av hyllene i døren ^ Skyv hyllen oppover og ta den ut fremover. ^ Sett hyllen inn igjen på ønsket sted i døren og pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. Flytting av flaskeholder Flaskeholderen kan flyttes mot høyre eller venstre. Da får du bedre plass til drikkekartonger. Flaskeholderen kan tas helt ut (f.eks. for rengjøring): ^ Skyv flaskehyllen oppover og ta den ut fremover. ^ Ta flaskeholderen av den bakre kanten til flaskehyllen. Hyller / hyller med belysning LED-belysningen befinner seg på stållisten til hyllen. Ved å flytte hyllen kan du få belysningen i skapet slik du selv ønsker. Hvis belysningen ikke virker, kontroller om hyllen sitter skikkelig i holderne: Hyllen har metallplater (kontakter) på det venstre hjørnet foran, som forsyner LED-belysningen med strøm. Pass på når du skyver inn hyllen, at kontaktene fester seg i holderen. Flytting av hyller / hyller med belysning Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene: ^ Løft hyllen litt opp foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover Den bakre hyllekanten må peke oppover, slik at matvarene ikke berører bakveggen og fryser fast. 42

43 Innredning Hyllene er sikret mot uønsket uttrekking ved hjelp av stoppere. Flytting av flaskehylle (avhengig av modell) Frukt- og grønnsakskuffer (avhengig av modell) Frukt- og grønnsakskuffene går på teleskopskinner og kan tas ut for innlegging og uttaking av matvarer eller for rengjøring: ^ Trekk ut skuffen til den stopper, og løft den oppover og ut. Skyv deretter uttrekksskinnene inn igjen. Da unngås skader! Flaskehyllen kan settes inn flere steder i skapet. ^ Løft flaskehyllen litt foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparingene over holderne og sett den inn igjen på ønsket sted. Den bakre kanten må peke oppover, slik at flaskene ikke berører bakveggen. Flaskehyllen er sikret mot uønsket uttrekking ved hjelp av stoppere. Innsetting av skuffen ^ Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn. ^ Skyv skuffen inn i skapet til du hører at den fester seg. 43

44 Frysing og lagring Maksimal frysekapasitet For at matvarene skal gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig, må ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Maksimal frysekapasitet pr. 24 timer finner du på typeskiltet "Frysekapasitet...kg/24 h". Den maksimale frysekapasiteten som er angitt på typeskiltet, er iht. normen DIN EN ISO Hva skjer når ferske matvarer fryses inn? Ferske matvarer må gjennomfryses så raskt som mulig for å beholde næringsverdi, vitaminer, utseende og smak. Jo langsommere matvarene gjennomfryses, desto mer væske siver ut av hver enkelt celle og inn i mellomrommene. Cellene krymper. Ved tining kan bare en del av væsken som rant ut tidligere, renne inn i cellene igjen. I praksis betyr dette at det oppstår et større safttap i matvaren. Dette ser du ved at det dannes en stor dam rundt matvaren når den tiner. Hvis matvaren er raskt gjennomfryst, har cellevæsken mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at safttapet blir meget lite. Det dannes bare en liten dam! Lagring av ferdig frysemat Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kontroller allerede når du kjøper maten i forretningen om emballasjen er skadet, holdbarhetsdatoen og temperaturen i salgsdisken. Hvis det er varmere enn -18 C i disken, blir matens holdbarhet redusert. ^ Kjøp frysematen helt til slutt og transporter den i avispapir eller i en kjølebag. ^ Legg frysematen i skapet omgående. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt), kan du fryse den på nytt. 44

45 Frysing og lagring Matvarer som du fryser inn selv Bruk bare ferske og feilfrie matvarer! Noen råd for frysing av matvarer Egnet for frysing: Ferskt kjøtt, fugl, vilt, fisk, grønnsaker, urter, rå frukt, meieriprodukter, bakervarer, matrester, eggeplomme, eggehvite og mange ferdigretter. Ikke egnet for frysing: Druer, bladsalat, reddiker, rømme, majones, hele egg med skall, løk, hele rå epler og pærer. For at farge, smak, aroma og vitamin C skal beholdes, bør grønnsaker og frukt forvelles før innfrysingen. Legg grønnsakene porsjonsvis i kokende vann i2-3minutter. Ta opp grønnsakene og kjøl dem raskt i kaldt vann. La vannet renne av. Magert kjøtt egner seg bedre til frysing enn fett kjøtt og kan oppbevares vesentlig lenger. Legg plastfolie mellom koteletter, biffer, snitsler osv. Da unngår du at varene fryser sammen til en blokk. Rå matvarer og forvellede grønnsaker skal ikke krydres og saltes før frysing, ferdige retter kan krydres og saltes lett. En del krydder forandrer smaksstyrke ved frysing. Avkjøl varm mat eller drikke før frysing, for å forhindre at allerede fryste matvarer begynner å tine og for å unngå økt strømforbruk. Innpakking ^ Frys inn maten i porsjoner. Egnet emballasje - plastfolie - rørformet folie av polyetylen - aluminiumsfolie - frysebokser Uegnet emballasje - pakkepapir - pergamentpapir - cellofan - søppelposer - brukte bæreposer ^ Trykk luften ut av emballasjen. ^ Lukk pakningen tett med - gummiringer - kunststoff-klips - hyssing eller - kuldebestandig tape. Poser og rørformet folie av polyetylen kan du også sveise med et foliesveiseapparat. ^ Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato. 45

46 Frysing og lagring Før innleggingen ^ Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn SuperFrost-funksjonen en stund før innleggingen. (Se "Bruk av Super- Frost"). Da får de varene som allerede ligger i frysesonen en kuldereserve. Innlegging Følgende maksimale mengder må overholdes: Fryseskuff = 25 kg Glassplate = 35 kg Matvarer som skal fryses, må ikke berøre allerede fryste varer, da kan disse varene begynne å tine. ^ Legg inn tørre pakninger, for å unngå at varene fryser sammen eller fryser fast. Små mengder Legg frysevarene i den øverste fryseskuffen. ^ Legg frysevarene spredt utover på bunnen i fryseskuffene, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Vær oppmerksom på dette når du tar ut fryseskuffene: Den nederste fryseskuffen må alltid være i skapet! Når du legger maten på glassplaten, må maten plasseres slik at luftspalten på bakveggen i skapet ikke dekkes til. Den er viktig for problemfri funksjon og et normalt energiforbruk! Maksimal frysemengde (se typeskiltet) ^ Ta ut den øverste fryseskuffen. ^ Legg frysevarene spredt utover på den øverste glassplaten, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Etter innfrysingen: ^ Legg de fryste matvarene i fryseskuffene og sett dem inn igjen. Store frysevarer Hvis du skal legge inn store frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut glassplatene mellom fryseskuffene. Gå frem slik: ^ Ta ut fryseskuffene, løft glassplatene litt opp og trekk dem fremover! 46

47 Frysing og lagring Tining av frysevarer Frysevarer kan du tine i mikrobølgeovn, i stekeovn med "Varmluft" eller "Tining", ved romtemperatur, i kjøleskapet (kulden som avgis brukes til å kjøle matvarene), i dampkokeren. Flate kjøtt- og fiskestykker kan legges halvtinte i varm stekepanne. Kjøtt- og fiskestykker (f.eks. kjøttdeig, kylling, fiskefileter) skal tines slik at de ikke kommer i kontakt med andre matvarer under tiningen. Samle opp avrimingsvannet og kast det omhyggelig. Frukt kan tines ved romtemperatur i pakningen eller i en tildekket skål. Grønnsaker kan vanligvis legges frosne i kokende vann eller dampes i varmt fett. Koketiden er noe kortere enn for ferske grønnsaker. Ikke frys inn igjen varer som er helt eller delvis tint. Først etter at du har bearbeidet matvarene (koking eller steking), kan du fryse dem på nytt. Hurtigkjøling av drikker Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må disse tas ut senest etter 1 time, ellers kan de eksplodere! Bruk av kjøleelement Ved strømbrudd forhindrer kjøleelementet en rask temperaturstigning i frysesonen. Da forlenges lagringstiden. ^ Legg kjøleelementet i den øverste fryseskuffen. Etter ca. 24 timers langringstid, kan kjøleelementet yte sin masimale kjøleeffekt. Ved et strømbrudd ^ Legg det gjennomfryste kjøleelementet direkte på maten i det fremre området i den øverste fryseskuffen. Hvis du vil legge inn ferske matvarer, bruk kjøleelementet som skille mellom fryste og ferske varer, slik at de fryste varene ikke begynner å tine. Kjøleelementet kan også brukes til å kjøle mat eller drikke i en kjølebag i kortere tid. 47

48 Produksjon av isbiter Isbitmaskin med integrert isbitskål Vanntank Isbitmaskinen i frysesonen forsynes med vann fra vanntanken i kjølesonen. Du kan også til enhver tid ta kaldt vann fra vanntanken. Vannkvaliteten må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet skapet skal brukes (f.eks. 98(83/EU). I isbitskuffen a er det en automatisk isbitmaskin b. Når isbitmaskinen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. I isbitmaskinen b er det en integrert isbitskål c, hvor isbitene produseres. Isbitskålen tømmes automatisk i skuffen, så snart isbitene er fryst. Bruk kun isbitmaskinen til produksjon av isbiter i mengder som er vanlig i en husholdning. Bruk egnet, kaldt drikkevann. Ikke fyll varmt eller kokende vann i vanntanken. Vanntanken kan bli ødelagt. Sukkerholdige væsker, som brus, fruktsaft, vann som er blandet med sirup eller konsentrat o.l. tetter pumpen Dette fører til skader på isbitmaskinen. Fyll kun kaldt drikkevann i vanntanken. Ikke fyll den med sukkerholdige væsker, som brus, fruktsaft, vann som er blandet med sirup eller konsentrat o.l. 48

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 070 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 100 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 09 748 870 Innhold

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 080 Innhold

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 090 Innhold

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 324 190 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 09 750 700 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 388 980 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer