Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K SD K SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...4 Aktivt miljøvern...6 Sikkerhetsregler....7 Hvordan kan du spare energi?...12 Inn- og utkobling av skapet...13 Før første gangs bruk...13 Rengjøring og stell...13 Betjening av kjøleskapet...13 Innstillingsmodus...14 Inn-/utkobling av tastetonen...14 Inn-/utkobling av sperren...15 Ved lengre fravær...15 Riktig temperatur ikjølesonen...16 Temperaturinnstilling...16 Mulige innstillingsverdier for temperaturen...17 Temperaturindikator Endring av temperaturindikatorens lysstyrke...17 Varselsignal...18 Utkobling av døralarmen...18 Innkobling av døralarmen...18 Bruk av Superkjøl og DynaCool...19 Funksjon Superkjøl...19 DynaCool m...19 God utnyttelse av kjølesonen...21 Forskjellige kjøleområder Matvarer som er uegnet for kjøling...22 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...22 Riktig oppbevaring av matvarer...22 Frukt og grønnsaker...22 Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Proteinrike matvarer...23 Kjøtt

3 Innhold Innredning...24 Flytting av hyller...24 Delt hylle...24 Flytting av serveringsbrett / dørhylle for flasker Flytting av flaskestøtte...26 Automatisk avriming...27 Rengjøring og stell...28 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer Dørpakning...31 Bakside - metallgitter Aktivkullfiltre...32 Utskiftning av aktivkullfiltre...32 Feil Årsaker til støy...36 Service/garanti...37 Elektrotilkobling Oppstillingsveiledning...39 Side-by-side oppstilling...39 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...39 Oppstilling av skapet...39 Justering av skapet...40 Støtte opp skapdøren...40 Apparatmål...41 Omhengsling av døren...42 Justering av skapdøren...49 Innbygging av skapet

4 Beskrivelse av skapet a Sensortast på/av b Sensortast for DynaCool c Sensortast for Superkjøl d Sensortast for innstilling av temperaturen ( for kaldere) e Kontrollampe for sperring (kun synlig når sperren er koblet inn) f Temperaturindikator g "Kjøle"-symbol h Sensortast for innstilling av temperaturen ( for varmere) i Av-tast for varselsignal (kun synlig ved døralarm) j Indikator for skifte av aktivkullfiltre (kun synlig ved oppfordring om å skifte aktivkullfiltre) 4

5 Beskrivelse av skapet a Ventilator b Takbelysning c Smør- og osterom d Eggholder/serveringsbrett e Universalboks f Hylle g Kassett med aktivkullfiltre h Flaskehylle i Renne og avløpshull for avrimingsvann j Flaskestøtte k Dørhylle for flasker l Frukt- og grønnsakskuffer 5

6 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 6

7 Sikkerhetsregler Dette kjøleskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen ~ Barn får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere skapet på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Pass på at barn ikke leker med skapet, f.eks. at de henger seg i skapdøren. ~ Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Kontroller før oppstilling at ikke kjøleskapet har ytre, synlige skader. Et skadet kjøleskap må ikke settes opp og tas i bruk. Et skadet kjøleskap kan være farlig å bruke! ~ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. ~ Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter og tilkall service. ~ Jo mer kjølemedium det er i apparatet, desto større må rommet være der apparatet bli oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. ~ Sikker drift av apparatet kan bare garanteres hvis det monteres og tilkobles i henhold til bruksanvisningen. ~ Før skapet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. ~ Kjøleskapet må ikke kobles til el-nettet via skjøtekabel eller flerveisstikkontakt. Skjøtekabler og flerveisstikkontakter gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (f.eks. fare for overoppheting). 8

9 Sikkerhetsregler ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). ~ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. ~ Reparasjon av skapet i garantitiden får kun utføres av fagfolk autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe ansvar ved påfølgende skader. ~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider må skapet være koblet fra el-nettet. Kjøleskapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: Støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at kravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av dette apparatet på ikke-stasjonære oppstillingssteder bare må utføres av fagfolk. 9

10 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk ~ Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Når termostaten kobles inn, kan det oppstå gnister, som kan få brennbare blandinger til å eksplodere. ~ Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. ~ Drikkevarer med høyt alkoholinnhold må stå loddrett i kjølesonen og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! ~ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! ~ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løsne fastfryste matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. ~ Bruk ikke olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. ~ Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. ~ Ikke dekk til skapets ventilasjonsgitre. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. ~ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. ~ Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. ~ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 10

11 Sikkerhetsregler For skap i rustfritt stål gjelder: ~ Ikke kleb post-it-lapper (selvklebende notatlapper), transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. ~ Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. Kassering av kjøleskapet ~ Ødelegg låsen på det gamle kjøleskapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. ~ Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 11

12 Hvordan kan du spare energi? Normalt energiforbruk Økt energiforbruk Oppstilling I ventilerte rom. I lukkede, ikke ventilerte rom. Beskyttet mot direkte solbestråling. Ved direkte solbestråling. Temperaturinnstilling termostat "cirka-tall" (trinnregulering) Temperaturinnstilling Termostat "gradnøyaktig" (digitaldisplay) Bruk Avriming Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur omkring 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ved middels innstilling fra 2 til 3. Lagringssone 8 til 12 C Kjølesone 4 til 5 C PerfectFresh-sone nær 0 C Frysesone -18 C Vinlagringssone 10 til 12 C Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Avkjøl varme matvarer og drikker utenfor apparatet først. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Rim av frysesonen når islaget er 0,5 cm tykt. Plassert ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy omgivelsestemperatur. Ved høy innstilling: Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! For apparater med vinterstilling, pass på at tasten er utkoblet ved omgivelsestemperaturer varmere enn 16 C eller 18 C! Hyppig og langvarig døråpning = kuldetap Mye leting betyr lange åpningstider for døren. Varm mat øker driftstiden for kompressoren (apparatet forsøker å kjøle ned). Fordamping og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. Et islag forringer kuldeavgivelsen til frysevarene, og strømforbruket stiger. 12

13 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk La skapet stå ca. 1/2 til 1 time etter transporten, før du kobler det til. Det er meget viktig for senere funksjon! Beskyttelsesfolie Listene av rustfritt stål og de rustfrie stålrammene er utstyrt med en beskyttelsesfolie. For skap i rustfritt stål, er også de utvendige flatene utstyrt med beskyttelsesfolie. ^ Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Rengjøring og stell ^ Puss de rustfrie stållistene og de rustfrie stålrammene inne i skapet med det vedlagte Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang du har tatt av beskyttelsesfolien ^ For skap i rustfritt stål, puss også sideveggene med det vedlagte Miele pleiemiddelet for rustfritt stål, med en gang beskyttelsesfolien er tatt av. Skapdørene har et spesielt belegg som tåler smuss. Disse skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål! Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm ved hver bruk! ^ Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk alt med en klut etterpå. Aktivkullfiltre ^ Sett de vedlagte aktivkullfiltrene i kassetten og sett kassetten i en vilkårlig hylle i kjølesonen (se "Aktivkullfiltre"). Betjening av kjøleskapet For betjening av skapet er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Innkobling av skapet ^ Hold på/av-tasten inne til temperaturindikatoren lyser. Kjøleskapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren er åpen. For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Utkobling av skapet ^ Trykk på/av-tasten til alle indikatorene slokner. Det innvendige lyset slokner og kjølingen er koblet ut. (Hvis det ikke er tilfelle, er sperren koblet inn!) 13

14 Inn- og utkobling av skapet Innstillingsmodus Det er visse innstillinger på apparatet som kun kan foretas i innstillingsmodus. Hvordan du kommer inn i innstillingsmodus og hvordan du endrer innstillinger, er beskrevet i de enkelte kapitlene. Oversikt over de funksjonene som kan velges i innstillingsmodus: Inn-/utkobling av tastetonen Hvis du ikke ønsker at hver berøring av en tast blir kvittert med en tastetone, kan du koble den ut. ^ Hold tasten inne, og Gå inn hhv. ut av innstillingsmodus c Inn-/utkobling av tastetonen (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Bekrefte skifte av aktivkullfiltre (se "Aktivkullfiltre") Inn-/utkobling av sperren (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Endring av temperaturindikatorens lysstyrke (se kap. "Riktig temperatur") Når du befinner deg i innstillingsmodus, blir døralarmen automatisk utkoblet. Når døren lukkes, blir døralarmen aktivert igjen. b ^ u d ^ trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). ^ Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. ^ Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atb vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten for å bekrefte. ^ Ved å trykke tasten, kan du nå velge om tastetonen skal være inneller utkoblet: b0: Tastetonen er utkoblet b1: Tastetonen er innkoblet b : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. ^ Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. ^ Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. 14

15 Inn- og utkobling av skapet Inn-/utkobling av sperren Med sperren kan du sikre skapet mot uønsket utkobling. ^ Hold tasten inne, og ^ trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). ^ Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. ^ Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atu vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten for å bekrefte. ^ Ved å trykke tasten, kan du nå velge om sperren skal være inn- eller utkoblet: u0: Sperren er utkoblet u1: Sperren er innkoblet u : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. ^ Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. ^ Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. Når sperren er koblet inn lyser kontrollampen X på temperaturindikatoren. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på lenge, ^ koble ut skapet, ^ trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, ^ rengjør skapet, og ^ la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis kjøleskapet er koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis døren er lukket. 15

16 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i kjøleskapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Kjøleskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur midt i skapet på 4 C. Temperaturinnstilling Temperaturen kan innstilles med de to tastene ved siden av temperaturindikatoren. Med trykking på tasten : blir temperaturen kaldere tasten : blir temperaturen varmere. Under innstillingen vises temperaturen blinkende. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist ønskede temperaturverdien blinker. For hvert nytt trykk: Temperaturen endres i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturen endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturverdien er nådd, forsvinner tasten hhv.. Ca. 5 sekunder etter siste berøring, omstilles temperaturindikatoren automatisk til den gjennomsnittlige, reelle temperaturverdien i skapet. 16

17 Riktig temperatur Når du har endret temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er lite varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er mye varer i skapet. Først da har den reelle temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen er for høy eller lav etter denne tiden, innstill temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles fra 2 Ctil9 C. Om den laveste temperaturen nås, er avhengig av oppstillingssted og omgivelsestemperatur. Ved høy omgivelsestemperatur er det ikke sikkert at den laveste temperaturen nås. Temperaturindikator Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser ved normal drift gjennomsnittstemperaturen i kjølesonen. Temperaturindikatoren blinker, når temperaturen ikke ligger innenfor det temperaturområdet som kan vises (0 C til 19 C), en annen temperatur blir innstilt. Endring av temperaturindikatorens lysstyrke Temperaturindikatorens lysstyrke kan tilpasses lysforholdene i rommet. ^ Hold tasten inne, og ^ trykk i tillegg på/av-tasten en gang (ikke slipp tasten!). ^ Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. ^ Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atd vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten for å bekrefte. ^ Ved trykking på tasten, kan du nå endre temperaturindikatorens lysstyrke: d0: Maksimal lysstyrke d1: Redusert lysstyrke d : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. ^ Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten for bekreftelse. ^ Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten. Du er ute av innstillingsmodus. 17

18 Varselsignal Skapet er utstyrt med et varselsystem, for å unngå energitap hvis døren blir stående åpen og for å beskytte matvarene mot varme. Varseltonen høres hvis skapdøren står åpen lenger enn ca. 2 minutter. Av-tasten for varselsignalet lyser rødt og "kjøle"-symbolet blinker. Når skapdøren lukkes, stanser varseltonen og indikatorene slokner. Utkobling av døralarmen Hvis skapdøren blir stående lenge åpen og varseltonen er forstyrrende, kan du koble ut varseltonen. ^ Trykk av-tasten for varselsignalet. Varseltonen stanser. Av-tasten for varselsignalet og "kjøle"-symbolet fortsetter å blinke til døren blir lukket. Innkobling av døralarmen Varselsystemet er automatisk klart til bruk igjen så snart døren lukkes. Det må ikke kobles inn separat. 18

19 Bruk av Superkjøl og DynaCool Funksjon Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl, hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. ^ Trykk Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobles automatisk ut etter ca. 6 timer. Skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. ^ Trykk Superkjøl-tasten, slik at det gule lyset dimmes. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. DynaCool m Uten den dynamiske kjølingen (DynaCool) oppstår det forskjellige kuldesoner i kjølesonen på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen (den kalde, tunge luften synker til det nederste området). Ta hensyn til dette når du lagrer matvarene (se kapittel God utnyttelse av kjølesonen ). Hvis du derimot i blant skal lagre en stor mengde av samme type matvare (f.eks. til et selskap), kan du få en relativ jevn temperaturfordeling over alle hyllene med den dynamiske kjølingen, slik at alle matvarene i kjølesonen kjøles omtrent like mye. Temperaturen kan fortsatt innstilles med temperaturvelgeren. Den dynamiske kjølingen bør dessuten kobles inn ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) og høy luftfuktighet. Innkobling av dynamisk kjøling ^ Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at den lyser gult. 19

20 Bruk av Superkjøl og DynaCool Utkobling av dynamisk kjøling Da energiforbruket øker litt når den dynamiske kjølingen er innkoblet, bør du koble ut den dynamiske kjølingen igjen ved normale betingelser. ^ Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at det gule lyset dimmes. Når døren er åpen, kobler viften seg automatisk og midlertidig ut! 20

21 God utnyttelse av kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i skapet. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er helt øverst i døren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over grønnsakskuffene. Bruk dette området for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato basert på en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarene for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen det er viktig for kjøleeffekten! 21

22 God utnyttelse av kjølesonen Matvarer som er uegnet for kjøling Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring i kjøleskap, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, granateple, mango, sitrusfrukter (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt), bananer, avokado, papaya, pasjonsfrukt Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Hvis matvarene har begynt å bli bedervet, er det for sent å gjøre noe med dette. Allerede ved et kjøleavbrudd på to timer utsettes matvarene for å bli bedervet. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene innpakket eller godt tildekket, så unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forsinkes formering av bakterier, f.eks. salmonella. Frukt og grønnsaker Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i grønnsakskuffene. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle frukt- og grønnsaksorter kan oppbevares i samme skuff. Lukt og smak kan overføres (gulrøtter opptar f.eks. raskt smak og lukt fra løk) og mange matvarer utskiller en naturgass (etylen), som andre matvarer reagerer svært ømfintlig på, og dermed blir fortere ødelagt. Eksempler på frukt og grønnsaker som utskiller mye naturgass: Eple, aprikos, pære, nektarin, fersken, plomme, avokado, fiken, blåbær, melon og bønner. 22

23 God utnyttelse av kjølesonen Eksempler på frukt og grønnsaker som reagerer spesielt ømfintlig på naturgass fra andre frukt og grønnsaksorter: Kiwi, brokkoli, blomkål, rosenkål, mango, honningmelon, eple, aprikos, agurk, tomat, pære, nektarin og fersken. Eksempel: Brokkoli bør ikke lagres sammen med epler, fordi epler utskiller mye naturgass og brokkoli reagerer svært ømfintlig på dette. Da får brokkolien mye kortere holdbarhet. Kjøtt Oppbevar kjøtt utildekket. (Åpne folier og skåler.) Uttørkingen av kjøttoverflaten virker bakteriehemmende og bidrar dermed til bedre holdbarhet. Forskjellige kjøttsorter må ikke berøre hverandre direkte, de må alltid atskilles med emballasje. Dermed unngås for tidlig ødeleggelse på grunn av bakterieoverføring. Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Atskill uemballerte matvarer fra dyreog planteriket. Skal matvarene oppbevares sammen, må de absolutt oppbevares innpakket. Da forhindrer du at det oppstår mikrobiologiske forandringer. Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det vil si at skalldyr og krepsdyr blir fortere ødelagt enn fisk, og fisk blir fortere ødelagt enn kjøtt. 23

24 Innredning Flytting av hyller Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene. ^ Løft opp hyllen, trekk den litt forover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover. Den bakre kanten på hyllen må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast. Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet. Delt hylle For at høye varer, f.eks. høye flasker eller beholdere, skal kunne stå, er det en delt hylle, hvor den fremre delen kan skyves forsiktig inn under den bakre delen. ^ Trykk den bakre halve glassplaten litt oppover fra undersiden. ^ Løft samtidig den fremre halve glassplaten litt foran og skyv den forsiktig inn under den bakre halvdelen. For å flytte den delte hyllen, ^ ta ut begge de halve glassplatene, ^ sett begge festelistene i ønsket høyde på venstre og høyre side på holderne. ^ skyv glassplatene inn etter hverandre. Glassplaten med kant må ligge bakerst! 24

25 Innredning Frukt- og grønnsakskuffer på teleskopskinner Frukt- og grønnsakskuffene på teleskopskinner kan tas ut for innsetting/uttaking av matvarer og for rengjøring. ^ Trekk skuffen helt ut og løft den av bak. Skyv skinnene inn igjen. Da unngås skader! Innsetting av skuffen, Flytting av serveringsbrett / dørhylle for flasker ^ Ta hyllen oppover ut av stålrammen. ^ Skyv stålrammen oppover og ta den ut fremover. ^ Sett stålrammen inn igjen på ønsket sted. Pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. ^ Sett hyllen i stålrammen. Hyllene kan tas helt ut av serveringsbrettet for innsetting/uttaking av matvarer. Hyllene kan også settes direkte på bordet for servering. ^ Legg skuffen på skinnene, som er trukket helt ut a. Skinnene må støte mot skuff-fronten foran b! ^ Skyv skuffen inn c. 25

26 Innredning Universalboks Universalboksen kan brukes både til oppbevaring og servering av mat. Flytting av flaskestøtte Flaskestøtten kan flyttes mot høyre eller venstre, slik at flaskene holdes på plass når døren åpnes og lukkes. Flaskestøtten kan (f.eks. for rengjøring) tas helt ut: ^ Skyv den fremre kanten på flaskestøtten opp og ta ut flaskestøtten. Universalboksen består av en dyp skål a og en lav skål b begge skålene kan settes inn i stålrammene som hyller. Hvis du vil bruke universalboksen til servering av mat, ^ sett den lave skålen b i stålrammen og bruk den dype skålen som lokk a. Slik kan universalboksen tas komplett ut av holderen for servering, og settes direkte på bordet sammen med maten. 26

27 Automatisk avriming Kjølesonen avrimes automatisk. Mens kjølemaskinen går, kan det avhengig av funksjonen dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen. Dette behøver du ikke å fjerne, da kjølesonen avrimes automatisk. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av kjøleskapet. Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Hold alltid rennen og avløpshullet for avrimingsvannet rene. 27

28 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! Døren i rustfritt stål har et spesielt belegg som tåler smuss. Den skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Da kan det dannes synlige striper! For pleie av de rustfrie stålflatene i skapet, bruk Mieles pleiemiddel for rustfritt stål (kan skaffes hos Mieles deleavdeling). Det inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, innholder det ingen polerstoffer. Da fjernes flekkene skånsomt, og ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen ^ Koble ut skapet. ^ Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. ^ Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. ^ Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. 28

29 Rengjøring og stell ^ For å rengjøre flaskehyllen og serveringsbrettene i døren, må du ta hyllene ut av stålrammene. Gå frem på følgende måte, for å fjerne stållisten fra lokket til smør- og osterommet (øverst i døren): ^ Ta smør- og osterommet helt ut. ^ Åpne lokket til smør- og osterommet. Stålkanten er spent over lokket og må løsnes med kraft. Innerrom, tilbehør ^ Rengjør skapet minst én gang i måneden. Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: smørboksen, eggholderen (begge avhengig av modell) flaske- og de andre hyllene i døren (uten stålrammer) smør- og osterommet (uten stållist) Stålrammene og stållistene i døren kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! ^ Løsne stålkanten fra siden av lokket som vist på tegningen (1.). ^ Trykk de hvite plastknappene ut av hullene (2.). ^ Fest stållisten på lokket igjen i omvendt rekkefølgen etter rengjøringen. Oppvaskprogrammet må ikke ha høyere temperatur enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen, hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker ikke delenes stabilitet. ^ Rengjør hyllene og skuffene inne i skapet for hånd, disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! ^ Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann ofte med en vattpinne eller lignende, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. 29

30 Rengjøring og stell ^ Vask innerrommet og tilbehøret med rent vann etter rengjøringen og tørk alt med en klut. La skapdøren stå åpen en kort stund. ^ Flekker kan fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, samtidig blir flatene av rustfritt stål beskyttet. ^ Puss stållistene og stålrammene etter hver rengjøring med Mieles pleiemiddel for rustfritt stål. Det beskytter stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra døren og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. ^ Rengjør overflatene med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. ^ Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. I tillegg gjelder følgende for skap i rustfritt stål: Dør Skapdøren er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og letter rengjøringen. På skapdøren må du ikke bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! Sidevegger ^ Flekker fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. ^ Puss sideveggene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål etter hver rengjøring. Ved hver bruk dannes det en vannog smussavvisende beskyttelsesfilm. Det beskytter de rustfrie stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! 30

31 Rengjøring og stell Ventilasjonsarealer ^ Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Etter rengjøringen ^ Sett alle delene inn i skapet. ^ Koble skapet til igjen og slå det på. ^ Koble inn Superkjøl en stund, slik at skapet blir raskt kaldt. ^ Legg matvarene inn i skapet og lukk døren. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og tørk den grundig med en klut. Bakside - metallgitter Metallgitteret på baksiden av apparatet (varmeutveksleren) må støvsuges minst en gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøring av metallgitteret, at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. 31

32 Aktivkullfiltre Oppfordringen om å skifte aktivkullfiltre kommer ca. hver 6 måned. For å bekrefte filterskifte, Når indikatoren for skifte av aktivkullfiltre lyser rødt, må aktivkullfiltrene skiftes. Utskiftning av aktivkullfiltre ^ Ta kassetten med aktivkullfiltre ut av hyllen. ^ hold indikatoren for skifte av aktivkullfiltre inne i ca. 2 sekunder. Indikatoren for skifte av aktivkullfiltre slokner, og tidstelleren blir nullstilt. Utskiftning av aktivkullfiltre til et senere tidspunkt Hvis du på det nåværende tidspunkt ikke har noen nye aktivkullfiltre tilgjengelig, kan du bestille nye hos Miele-forhandleren. Du kan også skifte aktivkullfiltrene til et senere tidspunkt. Hvis det røde lyset er forstyrrende, kan du koble ut indikatoren: ^ Hold indikatoren for skifte av aktivkullfiltre inne i ca. 2 sekunder. Indikatoren for skifte av aktivkullfiltre slokner. ^ Ta ut begge aktivkullfiltrene og sett de nye filtrene inn i kassetten med den omkransende kanten først. ^ Sett kassetten midt på den bakre kanten til hyllen, slik at den knepper på plass der. 32

33 Aktivkullfiltre Hvis du vil skifte aktivkullfiltre senere, og indikatoren for skifte av aktivkullfiltre er sloknet, må tidstelleren nullstilles via innstillingsmodus: ^ Hold tasten inne, Tips: Ved matvarer med veldig sterk lukt (f.eks. ost), sett kassetten med aktivkullfiltre på den hyllen hvor denne matvaren oppbevares, skift aktivkullfiltre tidligere ved behov (nullstill deretter tidstelleren), sett flere aktivkullfiltre (med kassett) i skapet. ^ trykk en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). ^ Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. ^ Trykk på nytt så mange ganger på tasten, at^ vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten for å bekrefte. ^ Trykk så mange ganger på tasten, at ^2vises på indikatoren. ^ Hold på/av-tasten inne i 2 sekunder for å bekrefte. Tidstelleren nullstilles. ^ Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. ^ Trykk på/av-tasten. Du er nå ute av innstillingsmodus. Aktivkullfiltre samt kassetter kan kjøpes hos forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 33

34 Feil Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatene, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Følgende feil kan du imidlertid rette på selv: Køleskapet kjøler ikke ^ Undersøk om skapet er skrudd på. Temperaturindikatoren skal lyse. ^ Undersøk om støpselet sitter ordentlig fast i stikkontakten. ^ Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Hvis den er det, tilkall service. Det for kaldt i kjølesonen ^ Innstill en høyere temperatur. ^ Funksjonen Superkjøl er fremdeles koblet inn. Den kobles automatisk ut etter 6 timer. Varseltonen høres Skapdøren har stått åpen lenger enn ca. 1 minutt! ^ Lukk døren! Kjølemaskinen kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker ^ Undersøk om ventilasjonsgitteret er stengt eller støvete. ^ Undersøk om metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet er støvete. ^ Skapdøren er blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn en stor mengde matvarer. ^ Undersøk om døren kan lukkes ordentlig. Kjølemaskinen går konstant For å spare energi, kobler maskinen om til lav hastighet ved lavt kuldebehov. Da øker maskinens innkoblingstid. Det innvendige lyset virker ikke lenger ^ Har skapdøren stått åpen lenge? Hvis døren har stått åpen lenger enn ca. 15 minutter kobles belysningen automatisk ut. Hvis det ikke er grunnen, er det innvendige lyset defekt. ^ Tilkall service. LED-belysningen skal kun repareres og skiftes ut av Mieles servicetjeneste. Under dekselet er det strømførende deler. Fare for skade! 34

35 Feil Dekselet må ikke tas av! Hvis dekslet er skadet eller er fjernet pga. skade - forsiktig! Laser (laserstråling klasse 1M) må ikke ses på med optiske instrumenter (lupe eller lignende)! Indikatoren for skifte av aktivkullfiltre lyser rødt ^ Skift aktivkullfiltre. Bestill samtidig nye aktivkullfiltre. Hvis du ikke kan rette på feilen ved hjelp av rådene ovenfor, tilkall service. Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. På temperaturindikatoren vises "_F " Det foreligger en feil. Tilkall service. På temperaturindikatoren vises "dn" Demonstrasjonsmodus er aktivert. ^ Tilkall service. Skapet kan ikke kobles ut Sperren er koblet inn. Bunnen i kjølesonen er våt Avløpshullet for avrimingsvannet er tett. ^ Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann. 35

36 Årsaker til støy Helt normal støy Brrrrr... Blubb, blubb... Klikk... Sssrrrrr... Knak... Hva forårsaker den? Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn eller ut. For et flersone- eller No-Frost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. Knakingen høres alltid når materialet i apparatet utvider seg. Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Hva forårsaker den, og hva kan du gjøre med den? Apparatet står ujevnt: Rett opp apparatet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Apparatet berører andre møbler eller apparater: Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast: Kontroller de uttagbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flasker eller beholdere berører hverandre: Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet: Fjern kabelholderen. 36

37 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet innvendig i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 37

38 Elektrotilkobling Apparatet leveres klart for tilkobling med kabel og støpsel for vekselstrøm 50 Hz V. Skapet må kun kobles til forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. Sikringen må være minst 10 A. Stikkontakten bør være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig. Det er ikke tillatt å koble til skapet via skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg. Når apparatet kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Apparatet må heller ikke brukes i forbindelse med energisparestøpsler. Energitilførselen til apparatet blir redusert, og apparatet blir for varmt. Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den kun skiftes ut av en kvalifisert elektrofagmann. 38

39 Oppstillingsveiledning Ikke sett apparater som avgir varme oppå skapet, f.eks. brødrister eller mikrobølgeovn. Energiforbruket øker! Side-by-side oppstilling Prinsipielt skal ikke kjøle-/fryseskap plasseres umiddelbart ved siden av andre modeller ("side-by-side"), for å unngå kondensvann, og de skadene som da vil oppstå. Dette kjøleskapet kan imidlertid plasseres "side-by-side" med bestemte modeller som har polstret varmeelement i sideveggen! Undersøk med Miele-forhandleren hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt kjøleskap! ^ Sett skapene sammen iht. bruksanvisningen som følger med kombinasjonsmodellen. Oppstillingssted Ikke plasser skapet ved siden av en komfyr eller varmekilde, ikke ved vindu med direkte sollys. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kjølemaskinen, og desto høyere blir strømforbruket. Et tørt rom med god ventilasjon er egnet. Klimaklasse Apparatet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. Klimaklasse SN N ST T Romtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen. Det kan føre til høyere temperaturer i kjøleskapet! Ventilasjon Luften på skapets bakvegg blir varm. For at problemfri ventilasjon skal være sikret, må ventilasjonsgitrene ikke dekkes til. Ventilasjonsgitrene må regelmessig rengjøres for støv. Oppstilling av skapet ^ Fjern først kabelholderen fra skapets bakside. ^ Undersøk at ingen deler bak på skapet er presset inntil bakveggen. Bøy eventuelt forsiktig bort deler som ligger inntil veggen. ^ Skyv skapet forsiktig på plass. ^ Sett skapet med baksiden direkte til veggen. 39

40 Oppstillingsveiledning Justering av skapet Støtte opp skapdøren ^ Bruk vedlagte fastnøkkel på de regulerbare føttene og juster skapet så det står støtt. For skap i rustfritt stål ^ Skrufoten c skal skrus ut til den når gulvet. Drei den deretter rundt med ytterligere 90. ^ Juster evt. også skapet ved hjelp av de to bakre justeringsaksene a med en pipenøkkel b. Drei justeringsaksene mot høyre for å løfte skapet bak. 40

41 Oppstillingsveiledning Apparatmål A B C K SD K SD ed/cs 1852 mm 600 mm 630 mm 41

42 Omhengsling av døren Skapet leveres med høyrehengsling. Hvis venstrehengsling er nødvendig, må dørhengslet flyttes: For omhengsling av døren behøves følgende verktøy: en stjerneskrutrekker, en vanlig skrutrekker, forskjellige størrelser av torx-skrutrekkere, en fastnøkkel. For å hengsle om døren, trenger du hjelp av en annen person. Ta av dørhåndtaket: ^ Når du drar i dørhåndtaket a, skyves håndtaksdelen på siden b bakover. ^ Trekk håndtaksdelen b kraftig bakover ut av føringen. ^ Løsne de fire skruene (Torx 15) i festeplaten og ta av håndtaket. ^ Løsne dekkplatene på motsatt side og sett dem på de ledige hullene. 42

43 Omhengsling av døren Avtaging av dørdemper: Dørdemperen befinner seg nederst på døren. ^ Åpne døren. ^ Sett sikringen b (følger med skapet) på dørdemperen c, slik at den knepper på plass. Når sikringen er satt på kan ikke leddet klappe igjen. Ikke fjern sikringen før du blir bedt om det! ^ Løft dekselet d forsiktig fra siden med en skrutrekker. ^ Få hjelp av en annen person og vipp skapet forsiktig bakover. ^ Løsne panelet a fra dørdemperen: Sett en skrutrekker ovenfra inn i utsparingene og løft panelet forsiktig av litt etter litt. Pass på at du ikke skader dørpakningen. Hvis dørpakningen er skadet, kan det hende at døren ikke kan lukkes ordentlig og kjølingen blir dermed utilstrekkelig! ^ Trykk bolten e ut nedenfra og oppover. Forbindelsen mellom dørdemperen og skapet er nå løsnet. ^ Ta av dekselet a. ^ Skyv panelet a i retning av skapet og la det først henge mellom døren og skapet. 43

44 Omhengsling av døren Forsiktig! Når hengselholderen fjernes, er ikke skapdøren lenger sikret! ^ Skyv demperbøylen f så langt som mulig mot håndtakssiden og løsne skruene g på dørdemperen. ^ Skyv dørdemperen så langt som mulig mot håndtakssiden ved hjelp av en skrutrekker og løft den ut fra siden. ^ Legg dørdemperen til side. Flytte om skapdøren: Ta matvarene ut av hyllene i skapdøren! ^ Løsne skruene d på den øvre hengselholderen c. Løft av hengselholderen. ^ Løft skapdøren forsiktig opp, ta den av og sett den til side. ^ Løsne dekselet e ved å føre en skrutrekker forsiktig nedenfra inn i utsparingen. ^ Ta av dekselet e sammen med festedelen f. ^ Løsne festedelen f fra dekselet e, ved å skyve det et stykke til venstre, og deretter ved å ta av dekseldelen foran. ^ Drei festedelen f 180. ^ Sett dekselet e foran på festedelen f og skyv det til høyre. Skriften må være tydelig. ^ Ta av dekselet g, drei det 180 og fest det på motsatt side. ^ Lukk skapdøren. ^ Skyv dekselet a bakfra og frem og løft det av. ^ Løft av dekselet b. 44

45 Omhengsling av døren ^ Fest dekselet e sammen med festedelen f på motsatt side. ^ Løft pluggen h ut av hengselhylsen i døren og sett den på motsatt side. ^ Skru hengseldelen h av fra hengselholderen f, drei den 180 rundt og skru den fast i det motliggende hullet i hengselholderen. ^ Sett pluggen d i det andre hullet. ^ Ta av dekselet g og sett det i hullene på motsatt side. ^ Skru hengselholderen f på motsatt side, bruk kun de to ytterste avlange hullene. Den midtre skruen faller bort. Bare på den måten kan skapdøren senere justeres ved hjelp av de ytterste avlange hullene!! ^ Viktig! Skru skrufoten c på hengselbolten a helt inn. ^ Sett den komplette hengselbolten a med skive b og skrufot c inn igjen. Viktig! Haken på hengselbolten må peke innover igjen. ^ Sett skapdøren ovenfra på hengselbolten a. ^ Lukk skapdøren. ^ Trekk den komplette hengselbolten a med skive b og skrufot c oppover. ^ Ta av pluggen d. ^ Løsne skruen e og ta av hengselholderen f. 45

46 Omhengsling av døren ^ Sett hengselholderen c på motsatt side, og fest den med skruene d. Lag eventuelt hullene på forhånd ^ Sett dekslene a og b på motsatt side. ^ Juster skapdøren til kabinettet ved hjelp av de avlange hullene i den nedre hengselholderen. Skru skruene godt til. Innsetting av dørdemper: ^ Sett dørdemperen inn i døren, begynn med å sette den inn på apparatsiden. ^ Skyv dørdemperen ved hjelp av en skrutrekker så langt som mulig mot apparatsiden. Skruehullene på venstre og høyre side må stemme nøyaktig overens. ^ Skru dørdemperen fast, først på apparatsiden, så på håndtakssiden med skruene c. Skyv den kraftig i retning av apparatsiden en gang til. ^ Løsne dekselet a fra panelet b, drei det 180 og sett det på motsatt side. 46

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer