Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN SD-1 KFN SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av apparatet....5 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Hvordan kan du spare energi?...13 Inn- og utkobling av skapet...14 Før første gangs bruk...14 Rengjøring og stell...14 Betjening av skapet...14 Innkobling av skapet...14 Separat utkobling av kjølesonen...15 Innstillingsmodus...16 Inn-/utkobling av tastetonen...17 Inn-/utkobling av sperren...17 Ved lengre fravær...18 Riktig temperatur ikjølesonen ifrysesonen...19 Temperaturindikator Innstilling av temperaturen...20 Mulige innstillingsverdier for temperaturen...20 Endring av temperaturindikatorens lysstyrke...21 Varselsignal...22 Temperaturalarm...22 Døralarm...23 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool...24 Superkjøl...24 SuperFrost...25 Innkobling av SuperFrost...25 DynaCool...26 God utnyttelse av kjølesonen...27 Forskjellige kjøleområder Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...28 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...28

3 Innhold Riktig oppbevaring av matvarer...28 Frukt og grønnsaker...28 Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Proteinrike matvarer...29 Kjøtt Innredning...30 Flytting av hyller...30 Delt hylle...30 Flytting av serveringsbrett / flaskehylle Flytting av flaskestøtte...31 Frysing og lagring...32 Maksimal frysekapasitet...32 Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?...32 Lagring av ferdig frysemat Matvarer som du fryser inn selv Noen råd for frysing av matvarer...33 Innpakking...33 Før innleggingen...34 Innlegging Frysekalender...35 Tining av frysevarer...35 Tilberedning av isbiter...36 Hurtigkjøling av drikker...36 Kjøleelement...36 Automatisk avriming...37 Rengjøring og stell...38 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer Dørpakning...41 Bakside - metallgitter Aktivkullfiltre...42 Utskiftning av aktivkullfiltre...42 Feil Årsaker til støy...47 Service/garanti...48

4 Innhold Elektrotilkobling Oppstillingsveiledning...50 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...50 Oppstilling av skapet...50 Justering av skapet...51 Støtte opp skapdøren...51 Apparatmål...52 Omhengsling av døren...53 Justering av skapdørene...64 Innbygging av skapet...65

5 Beskrivelse av apparatet På/av-sensortast for hele skapet og på/av-sensortast for separat inn- og utkobling av kjølesonen Sensortast for DynaCool Sensortast for Superjkøl hhv. Super- Frost Sensortaster for innstilling av temperaturen ( for kaldere) Kontrollampe for sperrefunksjon (kun synlig når sperren er koblet inn) Temperaturindikator for kjøle- hhv. frysesonen Sensortast for å veksle mellom kjøleog frysesonen (øverst "kjøle"-symbol; nederst "fryse"-symbol) Sensortast for innstilling av temperaturen ( for varmere) Av-tast for varselsignalet (kun synlig ved dør- hhv. temperaturalarm) Indikator for skifte av aktivkullfilter (kun synlig ved oppfordring om å skifte aktivkullfilter) 5

6 Beskrivelse av apparatet Ventilator Innvendig lys Smør- og osterom Flaskehylle Eggholder/serveringsbrett Kassett for Active AirClean filter Hylle Renne og avløpshull for avrimingsvann Frukt- og grønnsakskuffer Flaskestøtte Flaskehylle Fryseskuffer med frysekalender 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 7

8 Sikkerhetsregler Dette kombiskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere skapet på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Pass på at barn ikke leker med skapet, f.eks. at de setter seg i en fryseskuff eller henger i skapdøren. på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Dette apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk. Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for 8

9 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at skapet ikke har ytre, synlige skader før det settes opp. Et skadet skap må ikke settes opp og tas i bruk. Et skadet skap kan være farlig å bruke! Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: Unngå åpen ild eller gnisttennere trekk ut støpselet gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter og tilkall service. Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Sikker drift av apparatet kan bare garanteres hvis det monteres og tilkobles i henhold til bruksanvisningen. Før skapet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveis-stikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). 9

10 Sikkerhetsregler Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Reparasjon av skapet i garantitiden skal kun foretas av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner, skal skapet kobles fra el-nettet. Skapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: Støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 10

11 Sikkerhetsregler Bruk Ikke berør frysevarer med våte hender. Hendene kan fryse fast. Fare for skade! Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at de er tatt ut av frysesonen. På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene eller tungen fryse fast. Fare for skade! Frys ikke inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. Bruk varene så snart som mulig, ellers taper de næringsverdi og blir ødelagt. Tinte matvarer kan fryses inn igjen hvis de kokes eller stekes først. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Når termostaten kobler seg inn, kan det oppstå gnister, som kan få brennbare blandinger til å eksplodere. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. Drikkevarer med høyt alkoholinnhold må stå loddrett i kjølesonen og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løsne fastfryste isskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 11

12 Sikkerhetsregler Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke dekk til skapets ventilasjonsgitre. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. For skap i rustfritt stål gjelder: Ikke kleb post-it-lapper (selvklebende notatlapper), transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. Kassering av skapet Ødelegg låsen på ditt gamle kjøle-/fryseskap før du kaster skapet. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 12

13 Normalt energiforbruk Økt energiforbruk Oppstilling I ventilerte rom. I lukkede, ikke ventilerte rom. Beskyttet mot direkte solbestråling. Ved direkte solbestråling. Temperaturinnstilling termostat "cirka-tall" (trinnregulering) Temperaturinnstilling Termostat "gradnøyaktig" (digitaldisplay) Bruk Avriming Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur omkring 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ved middels innstilling fra 2 til 3. Lagringssone 8 til 12 C Kjølesone 4 til 5 C PerfectFresh-sone nær 0 C Frysesone -18 C Vinlagringssone 10 til 12 C Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Avkjøl varme matvarer og drikker utenfor apparatet først. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Rim av frysesonen når islaget er 0,5 cm tykt. Hvordan kan du spare energi? Plassert ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy omgivelsestemperatur. Ved høy innstilling: Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! For apparater med vinterstilling, pass på at tasten er utkoblet ved omgivelsestemperaturer varmere enn 16 C eller 18 C! Hyppig og langvarig døråpning = kuldetap Mye leting betyr lange åpningstider for døren. Varm mat øker driftstiden for kompressoren (apparatet forsøker å kjøle ned). Fordamping og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. Et islag forringer kuldeavgivelsen til frysevarene, og strømforbruket stiger. 13

14 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Beskyttelsesfolie Listene av rustfritt stål og de rustfrie stålrammene er utstyrt med en beskyttelsesfolie. For skap i rustfritt stål, er også de utvendige flatene utstyrt med beskyttelsesfolie. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Rengjøring og stell Puss de rustfrie stållistene og de rustfrie stålrammene inne i skapet med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang du har tatt av beskyttelsesfolien. For skap i rustfritt stål, puss også sideveggene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang beskyttelsesfolien er tatt av. Skapdørene har et spesielt belegg som tåler smuss. Disse skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål! Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm ved hver bruk! Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk alt med en klut etterpå. Aktivkullfiltre (Active AirClean-filtre) Sett de vedlagte aktivkullfiltrene i kassetten og sett den inn på en ønsket hylle i kjølesonen (se "Aktivkullfiltre"). Betjening av skapet For betjening av skapet er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Innkobling av skapet Med på/av-tasten kobles kjøle- og frysesonen inn samtidig. Hold på/av-tasten inne til temperaturindikatoren lyser. Temperaturindikatoren for kjølesonen viser temperaturen i kjølesonen. Hvis temperaturen i frysesonen er over 0 C, lyser kun streker på temperaturindikatoren for frysesonen. Så snart temperaturen er under 0 C, viser temperaturindikatoren den aktuelle temperaturen i frysesonen. "Fryse"-symbolet og av-tasten for varselsignalet blinker til temperaturen i frysesonen er lav nok. Skapet begynner å kjøle, og lyset tennes når døren er åpen. 14

15 Inn- og utkobling av skapet For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg inn mat i frysesonen før temperaturen er lav nok (min. -18 C). Kjøleelement Legg kjøleelementet i øverste fryseskuff. Etter ca. 24 timers lagring kan kjøleelementet yte sin maksimale kjøleeffekt. Utkobling av skapet Med denne sensortasten veksler du mellom kjøle- og frysesonen. Hvis du ønsker å velge frysesonen (f.eks. for å kontrollere temperaturen), trykk så mange ganger på sensortasten for veksling mellom kjøle- og frysesonen at "fryse"-symbolet lyser gult. Avhengig av valgt temperatursone kan du velge funksjonen DynaCool, velge funksjonen Superkjøl hhv. SuperFrost eller regulere temperaturen. Flere informasjoner finner du i de enkelte kapitlene. Hold på/av-tasten inne, til alle indikatorene slokner. (Hvis de ikke gjør det, er sperren koblet inn!) Hvis kjølesonen var koblet inn først, kobles kjøle- og frysesonen ut etter hverandre. Det innvendige lyset slokner og kjølingen er koblet ut. Separat utkobling av kjølesonen Kjølesonen kan kobles ut separat, mens frysesonen fortsatt er innkoblet. Dette kan være fornuftig, f.eks. i ferien. Koble inn skapet hhv. velg kjølesonen. "Kjøle"-symbolet lyser gult. 15

16 Inn- og utkobling av skapet Hold på/av-tasten inne, til "kjøle"- symbolet slokner. Det innvendige lyset slokner og kjølesonen er koblet ut. Frysesonen forblir innkoblet, "fryse"- symbolet lyser. For å koble inn kjølesonen igjen, velg kjølesonen, slik at "kjøle"-symbolet lyser gult, og hold på/av-tasten inne, til temperaturindikatoren lyser, eller koble skapet ut og inn igjen på nytt. Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når kjølesonedøren åpnes. Innstillingsmodus Det er visse innstillinger på apparatet som kun kan foretas i innstillingsmodus. Hvordan du kommer inn i innstillingsmodus og hvordan du endrer innstillinger, er beskrevet i de enkelte kapitlene. Oversikt over de funksjonene som kan velges i innstillingsmodus: Gå inn hhv. ut av innstillingsmodus Inn-/utkobling av tastetonen (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Bekrefte bytte av aktivkullfiltre (se "Aktivkullfiltre") Inn-/utkobling av sperren (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Endring av temperaturindikatorens lysstyrke (se kap. "Riktig temperatur") Når du befinner deg i innstillingsmodus, blir døralarmen automatisk utkoblet. Når døren lukkes, blir døralarmen aktivert igjen. c b ^ u d 16

17 Inn- og utkobling av skapet Inn-/utkobling av tastetonen Hvis du ikke ønsker at hver berøring av en tast blir kvittert med en tastetone, kan du koble den ut. Inn-/utkobling av sperren Med sperren kan du sikre skapet mot uønsket utkobling. Hold tasten inne, og Hold tasten inne, og trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atb vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke tasten, kan du nå velge om tastetonen skal være inneller utkoblet: b0: Tastetonen er utkoblet b1: Tastetonen er innkoblet b : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atu vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke tasten, kan du nå velge om sperren skal være inn- eller utkoblet: u0: Sperren er utkoblet u1: Sperren er innkoblet u : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. Når sperren er koblet inn lyser kontrollampen på temperaturindikatoren. 17

18 Inn- og utkobling av skapet Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, koble ut skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, rengjør skapet, og la skapdørene stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 18

19 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....ifrysesonen For å fryse inn ferske matvarer og lagre matvarer over lang tid, er en temperatur på -18 C nødvendig. Ved denne temperaturen er mikroorganismenes vekst i stor grad innstilt. Så snart temperaturen stiger over -10 C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). På grunn av de høye temperaturene blir de fleste mikroorganismer tilintetgjort. Temperaturindikator Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser ved normal drift temperaturen i midten av kjølesonen hhv. på det varmeste stedet i frysesonen....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 Cmidt i skapet. 19

20 Riktig temperatur Innstilling av temperaturen Temperaturen i kjøle- og frysesonen kan innstilles uavhengig av hverandre. Velg kjøle- eller frysesonen. "Kjøle"- hhv. "fryse"-symbolet lyser gult. Innstill temperaturen med tipptastene ved siden av. Med trykking på tasten : blir temperaturen kaldere tasten : blir temperaturen varmere. Under innstillingen vises innstillingstemperaturen blinkende. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist ønskede temperaturverdien blinker. For hvert nytt trykk: Temperaturen endres i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturen endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturverdien er nådd, forsvinner tasten hhv.. Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk omstilles temperaturen automatisk til den gjennomsnittlige temperaturverdien som for øyeblikket gjelder i kjølehhv. i frysesonen. Når du har endret temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er lite varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er mye varer i skapet. Først da har den reelle temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen er for høy eller lav etter denne tiden, innstill temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles: fra 2 C til 11 C i kjølesonen fra -14 C til -28 C i frysesonen Om den laveste temperaturen nås, er avhengig av oppstillingssted og omgivelsestemperatur. Ved høy omgivelsestemperatur er det ikke sikkert at den laveste temperaturen nås. 20

21 Riktig temperatur Endring av temperaturindikatorens lysstyrke Temperaturindikatorens lysstyrke kan tilpasses lysforholdene i rommet. Hold tasten inne, og trykk i tillegg på/av-tasten en gang (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder til, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atd vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved trykking på tasten, kan du nå endre temperaturindikatorens lysstyrke: d0: Maksimal lysstyrke d1: Redusert lysstyrke d : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten for bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Du er ute av innstillingsmodus. 21

22 Varselsignal Skapet er utstyrt med et varselsystem for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket og for å hindre energitap hvis dørene står åpne. Innkobling av varselsystemet Varselsystemet er alltid automatisk driftsklart. Det må ikke kobles inn separat. Temperaturalarm Hvis temperaturen i frysesonen blir for høy, høres et varselsignal. Av-tasten for varselsignalet blinker rødt og "fryse"-symbolet blinker. Det akustiske og optiske signalet høres f.eks. når det ved innlegging eller uttaking av frysevarer strømmer inn for mye varmt luft. du fryser inn en større mengde matvarer. etter et strømbrudd. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varselsignalet og indikatorene slokner. Utkobling av temperaturalarmen Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Trykk av-tasten for varselsignalet. Varselsignalet stanser. Av-tasten for varselsignalet og "fryse"-symbolet fortsetter å blinke til alarmtilstanden er over. Hvis temperaturen i frysesonen har vært varmere enn -18 C over en lengre periode, kontroller om frysevarene er helt eller delvis tint. Hvis de er det, må du bruke dem så raskt som mulig! 22

23 Varselsignal Døralarm Hvis en av skapdørene har stått åpen i mer enn 2 minutter, høres et varselsignal. Av-tasten for varselsignalet lyser rødt og symbolet for den temperatursonen hvor døren står åpen, blinker. Så snart skapdøren er lukket, stanser varselsignalet og indikatorene slokner. Utkobling av døralarmen Hvis døralarmen er forstyrrende, kan du koble den ut. Trykk av-tasten for varselsignalet. Varselsignalet stanser. Av-tasten for varselsignalet lyser rødt, og symbolet for temperatursonen med åpen dør fortsetter å blinke til døren blir lukket. 23

24 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobles automatisk ut etter ca. 6 timer. Skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. Velg kjølesonen. "Kjøle"-symbolet lyser gult. Velg kjølesonen. "Kjøle"-symbolet lyser gult. Trykk Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Trykk Superkjøl-tasten på nytt, slik at den kun lyser lys gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. 24

25 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool SuperFrost For å fryse inn matvarer optimalt, må du før innfrysingen av ferske matvarer koble inn SuperFrost. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares. Unntak: når du legger inn fryste matvarer. når du legger inn bare inntil 2 kg matvarer pr. dag. Innkobling av SuperFrost SuperFrost må kobles inn 6 timer før varene legges inn for frysing. Hvis den maksimale frysekapasiteten skal utnyttes, må SuperFrost kobles inn 24 timer på forhånd! Utkobling av SuperFrost Funksjonen SuperFrost kobles automatisk ut etter ca. 30 til 65 timer, avhengig av innlagt matvaremengde. Skapet arbeider igjen med normal, energibesparende kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut SuperFrost-funksjonen så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 C er nådd. Velg frysesonen. "Fryse"-symbolet lyser gult. Velg frysesonen. "Fryse"-symbolet lyser gult. Trykk SuperFrost-tasten, slik at den kun lyser lys gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. Trykk SuperFrost-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i frysesonen synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt i frysesonen. 25

26 Bruk av Superkjøl, SuperFrost og DynaCool DynaCool Uten den dynamiske kjølingen (DynaCool) oppstår det forskjellige kuldesoner i kjølesonen på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen (den kalde, tunge luften synker til det nederste området). Ta hensyn til dette når du lagrer matvarene (se kapittel God utnyttelse av kjølesonen ). Hvis du derimot i blant skal lagre en stor mengde av samme type matvare (f.eks. til et selskap), kan du få en relativ jevn temperaturfordeling over alle hyllene med den dynamiske kjølingen, slik at alle matvarene i kjølesonen kjøles omtrent like mye. Temperaturen kan fortsatt innstilles. Den dynamiske kjølingen bør dessuten kobles inn ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) og høy luftfuktighet. Innkobling av dynamisk kjøling Utkobling av dynamisk kjøling Da energiforbruket øker litt når den dynamiske kjølingen er innkoblet, bør du koble ut den dynamiske kjølingen igjen ved normale betingelser. Velg kjølesonen. "Kjøle"-symbolet lyser gult. Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at den kun lyser lys gult. Når døren er åpen, kobler viften seg automatisk og midlertidig ut! Velg kjølesonen. "Kjøle"-symbolet lyser gult. Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at den lyser gult. 26

27 God utnyttelse av kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i skapet. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er helt øverst i døren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over grønnsakskuffene. Bruk dette området for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato basert på en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarene for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen det er viktig for kjøleeffekten! 27

28 God utnyttelse av kjølesonen Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, granateple, mango, sitrusfrukter (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt), bananer, avokado, papaya, pasjonsfrukt Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Hvis matvarene har begynt å bli bedervet, er det for sent å gjøre noe med dette. Allerede ved et kjøleavbrudd på to timer utsettes matvarene for å bli bedervet. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene innpakket eller godt tildekket, så unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forsinkes formering av bakterier, f.eks. salmonella. Frukt og grønnsaker Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i grønnsakskuffene. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle frukt- og grønnsaksorter kan oppbevares i samme skuff. Lukt og smak kan overføres (gulrøtter opptar f.eks. raskt smak og lukt fra løk) og mange matvarer utskiller en naturgass (etylen), som andre matvarer reagerer svært ømfintlig på, og dermed blir fortere ødelagt. Eksempler på frukt og grønnsaker som utskiller mye naturgass: Eple, aprikos, pære, nektarin, fersken, plomme, avokado, fiken, blåbær, melon og bønner. 28

29 God utnyttelse av kjølesonen Eksempler på frukt og grønnsaker som reagerer spesielt ømfintlig på naturgass fra andre frukt og grønnsaksorter: Kiwi, brokkoli, blomkål, rosenkål, mango, honningmelon, eple, aprikos, agurk, tomat, pære, nektarin og fersken. Eksempel: Brokkoli bør ikke lagres sammen med epler, fordi epler utskiller mye naturgass og brokkoli reagerer svært ømfintlig på dette. Da får brokkolien mye kortere holdbarhet. Kjøtt Oppbevar kjøtt utildekket. (Åpne folier og skåler.) Uttørkingen av kjøttoverflaten virker bakteriehemmende og bidrar dermed til bedre holdbarhet. Forskjellige kjøttsorter må ikke berøre hverandre direkte, de må alltid atskilles med emballasje. Dermed unngås for tidlig ødeleggelse på grunn av bakterieoverføring. Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Atskill uemballerte matvarer fra dyreog planteriket. Skal matvarene oppbevares sammen, må de absolutt oppbevares innpakket. Da forhindrer du at det oppstår mikrobiologiske forandringer. Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det vil si at skalldyr og krepsdyr blir fortere ødelagt enn fisk, og fisk blir fortere ødelagt enn kjøtt. 29

30 Innredning Flytting av hyller Hyllene i kjølesonen kan flyttes, alt etter høyden på kjølevarene. Løft opp hyllen, trekk den litt forover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover. Den bakre kanten på hyllen må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast. Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet. Delt hylle For at høye varer, f.eks. høye flasker eller beholdere, skal kunne stå, er det en delt hylle, hvor den fremre delen kan skyves forsiktig inn under den bakre delen. Trykk den bakre halve glassplaten litt oppover fra undersiden. Løft samtidig den fremre halve glassplaten litt foran og skyv den forsiktig inn under den bakre halvdelen. For å flytte den delte hyllen, ta ut begge de halve glassplatene, sett begge festelistene i ønsket høyde på venstre og høyre side på holderne. skyv glassplatene inn etter hverandre. Glassplaten med kant må ligge bakerst! Frukt- og grønnsakskuffer på hjul Frukt- og grønnsakskuffene på hjul kan trekkes helt ut av skapet når du skal legge inn/ta ut matvarer. Hjulplatene kan tas ut for rengjøring. 30

31 Innredning Flytting av serveringsbrett / flaskehylle Ta hyllen oppover ut av stålrammen. Skyv stålrammen oppover og ta den ut fremover. Sett stålrammen inn igjen på ønsket sted. Pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. Universalboks Universalboksen kan brukes både til oppbevaring og servering av mat. Noen stålrammer er enklere å ta ut og sette inn, hvis du tar tak i rammen og den bakre kanten og trekker oppover. Sett hyllen i stålrammen. Hyllene kan tas helt ut av serveringsbrettet for innsetting/uttaking av matvarer. De kan også settes direkte på bordet for servering. Universalboksen består av en dyp skål og en lav skål begge skålene kan settes inn i stålrammene som hyller. Hvis du vil bruke universalboksen til servering av mat, sett den lave skålen i stålrammen og bruk den dype skålen som lokk. Slik kan universalboksen tas komplett ut av holderen for servering, og settes direkte på bordet sammen med maten. Flytting av flaskestøtte Flaskestøtten kan flyttes mot høyre eller venstre, slik at flaskene holdes på plass når døren åpnes og lukkes. Flaskestøtten kan (f.eks. for rengjøring) tas helt ut: Skyv den fremre kanten på flaskestøtten opp ta ut flaskestøtten. 31

32 Frysing og lagring Maksimal frysekapasitet For at matvarene skal gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig, må den maksimale frysekapasiteten ikke overskrides. Den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finner du på typeskiltet "Frysekapasitet...kg/24 h". Den maksimale frysekapasiteten som er angitt på typeskiltet er fastslått iht. normen DIN EN ISO Hva skjer når ferske matvarer fryses inn? Ferske matvarer må gjennomfryses så raskt som mulig for å beholde næringsverdi, vitaminer, utseende og smak. Jo langsommere matvarene gjennomfryses, desto mer væske siver ut av hver enkelt celle og inn i mellomrommene. Cellene krymper. Ved tining kan bare en del av væsken som rant ut tidligere, renne inn i cellene igjen. I praksis betyr dette at det oppstår et større safttap i matvaren. Dette ser du ved at det dannes en stor dam rundt matvaren når den tiner. Hvis matvaren er raskt gjennomfryst, har cellevæsken mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at safttapet blir meget lite. Det dannes bare en liten dam! Lagring av ferdig frysemat Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kontroller allerede når du kjøper maten i forretningen om emballasjen er skadet, holdbarhetsdatoen og temperaturen i salgsdisken. Hvis det er varmere enn -18 C i disken, blir matens holdbarhet redusert. Kjøp frysematen helt til slutt og transporter den i avispapir eller i en kjølebag. Legg frysematen i skapet omgående. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt), kan du fryse den på nytt. 32

33 Frysing og lagring Matvarer som du fryser inn selv Bruk bare ferske og feilfrie matvarer! Noen råd for frysing av matvarer Egnet for frysing: Ferskt kjøtt, fugl, vilt, fisk, grønnsaker, urter, rå frukt, meieriprodukter, bakervarer, matrester, eggeplomme, eggehvite og mange ferdigretter. Ikke egnet for frysing: Druer, bladsalat, reddiker, rømme, majones, hele egg med skall, løk, hele rå epler og pærer. For at farge, smak, aroma og vitamin C skal beholdes, bør grønnsaker og frukt forvelles før innfrysingen. Legg grønnsakene porsjonsvis i kokende vann i2-3minutter. Ta opp grønnsakene og kjøl dem raskt i kaldt vann. La vannet renne av. Magert kjøtt egner seg bedre til frysing enn fett kjøtt og kan oppbevares vesentlig lenger. Legg plastfolie mellom koteletter, biffer, snitsler osv. Da unngår du at varene fryser sammen til en blokk. Rå matvarer og forvellede grønnsaker skal ikke krydres og saltes før frysing, ferdige retter kan krydres og saltes lett. En del krydder forandrer smaksstyrke ved frysing. Avkjøl varm mat eller drikke før frysing, for å forhindre at allerede fryste matvarer begynner å tine og for å unngå økt strømforbruk. Innpakking Frys inn maten i porsjoner. Egnet emballasje - plastfolie - rørformet folie av polyetylen - aluminiumsfolie - frysebokser Uegnet emballasje - pakkepapir - pergamentpapir - cellofan - søppelposer - brukte bæreposer Trykk luften ut av emballasjen. Lukk pakningen tett med - gummiringer - kunststoff-klips - hyssing eller - kuldebestandig tape. Poser og rørformet folie av polyetylen kan du også sveise med et foliesveiseapparat. Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato. 33

34 Frysing og lagring Før innleggingen Hvis du skal legge inn en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, koble inn funksjonen SuperFrost en stund før du legger inn maten (se "Bruk av SuperFrost"). Da får de matvarene som allerede er lagt inn en kuldereserve. Innlegging Følgende maksimale mengder må overholdes: Fryseskuff = 25 kg Glassplate = 35 kg Matvarer som skal fryses, må ikke berøre allerede fryste varer, da kan disse begynne å tine. Legg inn tørre pakninger, for å unngå at varene fryser sammen eller fryser fast. Små frysemengder Frys inn matvarene i de øvre fryseskuffene. Legg frysevarene spredt utover på bunnen i fryseskuffene, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Vær oppmerksom på dette når du tar ut fryseskuffer: Den nederste fryseskuffen må alltid være i skapet! Hvis du legger mat på glassplaten, pass på at vifteåpningen på skapets bakvegg ikke blir tildekket. Den er viktig for problemfri funksjon og et normalt energiforbruk! Maksimal frysemengde (se typeskiltet) Ta ut de øvre fryseskuffene. Legg maten spredt utover på de øvre glassplatene, slik at maten gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Etter innfrysingen: Legg den fryste maten i fryseskuffen og sett den inn igjen. Store frysevarer Hvis du skal legge inn store frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut glassplatene mellom fryseskuffene. Ta ut de øvre fryseskuffene, løft glassplatene litt opp og trekk dem fremover! 34

35 Frysing og lagring Frysekalender Frysekalenderen på fryseskuffene viser vanlig lagringstid i måneder, for forskjellige matvarer som legges ferske inn for frysing. Lagringstiden på pakken er avgjørende for resultatet. 2-3 måneder: Kaker, is, gryteretter 3-5 måneder: Fisk, sopp, brød 6-8 måneder: Svinekjøtt, kalv, fugl måneder: Oksekjøtt, frukt, grønnsaker Tining av frysevarer Frysevarer kan du tine i mikrobølgeovn, i stekeovn med "Varmluft" eller "Tining", ved romtemperatur, i kjøleskapet (kulden som avgis brukes til å kjøle matvarene), i dampkokeren. Flate kjøtt- og fiskestykker kan legges halvtinte i varm stekepanne. Kjøtt- og fiskestykker (f.eks. kjøttdeig, kylling, fiskefilet) må tines uten at de kommer i kontakt med andre matvarer. Samle opp væsken som renner ut under tining, og kast den. Frukt kan tines ved romtemperatur i pakningen eller i en tildekket skål. Grønnsaker kan vanligvis legges frosne i kokende vann eller dampes i varmt fett. Koketiden er noe kortere enn for ferske grønnsaker. Ikke frys inn igjen varer som er helt eller delvis tint. Først etter at du har bearbeidet matvarene (koking eller steking), kan du fryse dem på nytt. 35

36 Frysing og lagring Tilberedning av isbiter Fyll isskålen inntil tre fjerdedel full med vann og sett den på bunnen i en fryseskuff. Hvis isskålen fryser fast, kan du løsne den med f.eks. et skjeskaft. Isbitene løsner lett hvis du holder skålen litt under rennende vann. Hurtigkjøling av drikker Koble inn funksjonen Superkjøl for hurtigkjøling av drikker. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i fryseskapet. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Flasker (kun med drikke uten kullsyre) som du legger til hurtigkjøling i fryseskapet, må tas ut igjen senest etter 1 time, ellers kan de eksplodere! Kjøleelement Ved strømbrudd forhindrer kjøleelementet en rask temperaturstigning i frysesonen. Legg kjøleelementet direkte på matvarene i den øverste fryseskuffen. Etter ca. 24 timers lagringstid kan kjøleelementet yte sin maksimale kjøleeffekt. Ved strømbrudd kan du legge kjøleelementet direkte på frysevarene i den øverste skuffen, for å kunne utnytte lengst mulig lagringstid. Hvis du vil legge inn ferske matvarer, bruk kjøleelementet som skille mellom fryste og ferske varer, slik at de fryste varene ikke begynner å tine. Kjøleelementet kan også brukes til å kjøle mat eller drikke i en kjølebag i kortere tid. 36

37 Automatisk avriming Kjølesone Kjølesonen avrimes automatisk. Mens kjølemaskinen går, kan det avhengig av funksjonen dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen. Dette behøver du ikke fjerne. Det fordamper automatisk ved hjelp av varmen fra kjølemaskinen. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av skapet. Frysesone Apparatet er utstyrt med et "NoFrost"- system, som gjør at apparatet blir avrimet automatisk. Oppstått fuktighet avsettes på fordamperen, blir avrimet fra tid til annen og fordamper. På grunn av den automatiske avrimingen holder frysesonen seg alltid isfri. Dette spesielle systemet gjør at matvarene ikke begynner å tine! Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne ut uhindret. Hold rennen og avløpsrøret for avrimingsvannet rene. 37

38 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! Dørene i rustfritt stål har et spesielt belegg som tåler smuss. De skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Da kan det dannes synlige striper! For pleie av de rustfrie stålflatene i skapet, bruk Mieles pleiemiddel for rustfritt stål (kan skaffes hos Mieles deleavdeling). Det inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, innholder det ingen polerstoffer. Da fjernes flekkene skånsomt, og ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen Koble ut skapet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. 38

39 Rengjøring og stell For å rengjøre flaskehyllen og serveringsbrettene i døren, må du ta hyllene ut av stålrammene. Gå frem på følgende måte, for å fjerne stållisten fra lokket til smør- og osterommet (øverst i døren): Ta smør- og osterommet helt ut. Åpne lokket til smør- og osterommet. Stålkanten er spent over lokket og må løsnes med kraft. Innerrom, tilbehør Rengjør skapet minst én gang i måneden. Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: smørboksen, eggholderen, isbitskålen, frysebrettet (alt avhengig av modell) flaske- og de andre hyllene i døren (uten stålrammer) smør- og osterommet (uten stållist) Stålrammene og stållistene i døren kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Løsne stålkanten fra siden av lokket som vist på tegningen (1.). Trykk de hvite plastknappene ut av hullene (2.). Fest stållisten på lokket igjen i omvendt rekkefølgen etter rengjøringen. Oppvaskprogrammet må ikke ha høyere temperatur enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen, hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker ikke delenes stabilitet. Rengjør hyllene og skuffene inne i skapet for hånd, disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann ofte med en vattpinne eller lignende, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. 39

40 Rengjøring og stell Vask innerrommet og tilbehøret med rent vann etter rengjøringen og tørk alt med en klut. La skapdørene stå åpne en kort stund. Flekker kan fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Puss stållistene og stålrammene etter hver rengjøring med Mieles pleiemiddel for rustfritt stål. Det beskytter stålflatene og forhindrer raskt tilsmussing igjen! Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra dørene og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Rengjør overflatene med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. I tillegg gjelder følgende for skap i rustfritt stål: Dører Skapdørene er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og letter rengjøringen. På skapdørene må du ikke bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! Sidevegger Flekker fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Puss sideveggene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål etter hver rengjøring. Ved hver bruk dannes det en vannog smussavvisende beskyttelsesfilm. Det beskytter de rustfrie stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! 40

41 Rengjøring og stell Ventilasjonsarealer Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og tørk den grundig med en klut. Etter rengjøringen Sett alle delene inn i kjølesonen. Legg matvarene inn i kjølesonen. Koble skapet til igjen og slå det på. Koble inn funksjonen SuperFrost, slik at frysesonen blir raskt kald. Skyv fryseskuffene med frysevarene inn i skapet, så snart temperaturen er lav nok. Så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 C er nådd, kan du koble ut SuperFrost Bakside - metallgitter Metallgitteret på baksiden av apparatet (varmeutveksleren) må støvsuges minst en gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøring av metallgitteret, at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. 41

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 070 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 925 210 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 100 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer