Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K SD K SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av kjøleskapet...4 Aktivt miljøvern...6 Sikkerhetsregler....7 Hvordan kan du spare energi?...15 Inn- og utkobling av skapet...17 Ved lengre fravær...17 Riktig temperatur ikjølesonen...18 Temperaturinnstilling...18 Temperaturindikator Bruk av Superkjøl og DynaCool...19 Funksjon Superkjøl DynaCool...19 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...22 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...23 Riktig oppbevaring av matvarer...23 Proteinrike matvarer...23 Proteinrike matvarer...23 Innredning...24 Flytting av hyller...24 Delt hylle...24 Flytting av serveringsbrett / dørhylle for flasker Flytting av flaskestøtte...26 Automatisk avriming...27 Rengjøring og stell...28 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer Dørpakning...31 Bakside - metallgitter Feil Årsaker til støy...33 Service/garanti...34 Elektrotilkobling....35

3 Innhold Oppstillings av skapet Side-by-side oppstilling...36 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...37 Oppstilling av skapet...37 Justering av skapet...37 Støtte opp skapdøren...37 Apparatmål...38 Omhengsling av døren...39 Justering av skapdøren...44 Innbygging av skapet...45

4 Beskrivelse av kjøleskapet På-/av-tast Tast for temperaturinnstilling Temperaturindikator Tast og kontrollampe for Superkjøl Tast og kontrollampe for DynaCool (dynamisk kjøling) 4

5 Beskrivelse av kjøleskapet Vifte Takbelysning Smør- og osterom Eggholder/serveringsbrett Serveringsbrett med universalboks Hylle Flaskehylle Renne og avløpshull for avrimingsvann Flaskestøtte Dørhylle for flasker Frukt- og grønnsakskuffer 5

6 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 6

7 Sikkerhetsregler Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Dette skapet er kun bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk. Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til kjøling av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. 7

8 Sikkerhetsregler Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn. De får bare bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen Barn under åtte år må ikke være i nærheten av skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 8

9 Sikkerhetsregler Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og de tilhørende EU-retningslinjene. Dette skapet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. 9

10 Sikkerhetsregler Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse før tilkobling. Spør en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveisstikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 10

11 Sikkerhetsregler Et skadet skap kan være farlig å bruke. Kontroller at skapet ikke synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er bare koblet fra el-nettet når: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, eller tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel, ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å koble den fra el-nettet. Ikke forskriftsmessige installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av servicefolk som er autorisert av Miele. Hvis skapet repareres av servicefolk som ikke er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Bruk Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. 11

12 Sikkerhetsregler Ventilasjonsarealene må ikke stenges eller dekkes til. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 12

13 Sikkerhetsregler For skap i rustfritt stål gjelder: Ikke kleb post-it-lapper, transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. Rengjøring og stell Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 13

14 Sikkerhetsregler Kassering av skapet Ødelegg låsen på det gamle skapet før du kaster det. Da forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 14

15 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/vedlikehold Ved støv på kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren). Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Fjern støv fra kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet minst en gang i året. Kjølesone 4 til 5 C Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! 15

16 Hvordan kan du spare energi? Bruk Normalt energiforbruk Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm omgivelsesluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. 16

17 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Beskyttelsesfolie Listene og rammene av rustfritt stål er utstyrt med en beskyttelsesfolie. For noen skap er døren i rustfritt stål, eventuelt også sideveggene, utstyrt med en beskyttelsesfolie. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Rengjøring Puss de rustfrie stållistene og de rustfrie stålrammene inne i skapet med det vedlagte Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang du har tatt av beskyttelsesfolien. Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm ved hver bruk! Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk med en klut etterpå. Innkobling av skapet Trykk på/av-tasten, slik at temperaturindikatoren lyser. Skapet begynner å kjøle, og temperaturindikatoren viser ønsket temperatur. Det innvendige lyset tennes når døren er åpen. Utkobling av skapet Hold på/av-tasten inne, til temperaturindikatoren slokner. Kjølingen er koblet ut. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, koble ut skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, rengjør skapet, og la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis døren er lukket. 17

18 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i kjøleskapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Kjøleskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur midt i skapet på 5 C. Temperaturinnstilling Trykk tasten for temperaturinnstilling til ønsket temperatur vises på temperaturindikatoren. Når du trykker første gang, blinker den sist innstilte temperaturen. Temperaturverdien endrer seg fortløpende; når innstillingen 9 C er nådd, starter den på 1 C igjen. Den nye temperaturverdien som er valgt, blir innstilt etter kort tid. Den innstilte temperaturen lyser. Temperaturen kan innstilles litt lavere innenfor de temperaturområdene som vises. Denne innstillingsmuligheten vises i følgende eksempel: Mellom 5 og 7 C skal temperaturen innstilles litt lavere: Trykk så mange ganger på tasten for innstilling av temperaturen, at 5 C vises på temperaturindikatoren. Hold tasten for innstilling av temperaturen inne i ca. 5 sekunder til. Den laveste temperaturinnstillingen innenfor dette lille temperaturområdet er innstilt. Dette vises imidlertid ikke på temperaturindikatoren. Temperaturindikator Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser alltid ønsket temperatur. Temperaturen kan innstilles fra 1 Ctil9 C. 18

19 Bruk av Superkjøl og DynaCool Funksjon Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Trykk Superkjøl-tasten, slik at kontrollampen for Superkjøl lyser. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobles automatisk ut etter ca. 6-12timer. Kontrollampen slokner, og skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. Trykk Superkjøl-tasten, slik at kontrollampen for Superkjøl slokner. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. DynaCool Uten den dynamiske kjølingen (DynaCool) oppstår det forskjellige kuldesoner i kjølesonen på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen (den kalde, tunge luften synker til det nederste området). Ta hensyn til dette når du lagrer matvarene (se kapittel God utnyttelse av kjølesonen ). Hvis du derimot i blant skal lagre en stor mengde av samme type matvare (f.eks. til et selskap), kan du få en relativt jevn temperaturfordeling over alle hyllene med den dynamiske kjølingen, slik at alle matvarene i kjølesonen kjøles omtrent like mye. Temperaturen kan fortsatt innstilles med temperaturvelgeren. Den dynamiske kjølingen bør dessuten kobles inn ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) og høy luftfuktighet. Innkobling av dynamisk kjøling Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at kontrollampen lyser. 19

20 Bruk av Superkjøl og DynaCool Utkobling av dynamisk kjøling Da energiforbruket øker litt når den dynamiske kjølingen er innkoblet, bør du koble ut den dynamiske kjølingen igjen ved normale betingelser. Trykk tasten for den dynamiske kjølingen, slik at kontrollampen slokner. Når døren åpnes, kobles ventilatoren automatisk og midlertidig ut! 20

21 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk disse områdene f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over frukt- og grønnsakskuffene (avhengig av modell) hhv. i frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell) og ved bakveggen. Bruk disse områdene for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. 21

22 Lagring av matvarer i kjølesonen Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen det er viktig for kjøleeffekten! 22

23 Lagring av matvarer i kjølesonen Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen og riktig lagringstemperatur. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Tips: Ta med en kjølebag når du handler og legg deretter matvarene i kjøleskapet med en gang. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene tildekket eller godt innpakket. Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Det er spesielt viktig ved matvarer fra dyreriket. Ved riktig temperaturinnstilling og god hygiene kan matens holdbarhet forlenges betydelig. Proteinrike matvarer Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell). Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir raskere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt. 23

24 Innredning Flytting av hyller Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene. Løft opp hyllen, trekk den litt forover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover. Den bakre kanten på hyllen må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast. Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet. Delt hylle For at høye varer, f.eks. høye flasker eller beholdere, skal kunne stå, er det en delt hylle, hvor den fremre delen kan skyves forsiktig inn under den bakre delen. Trykk den bakre halve glassplaten litt oppover fra undersiden. Løft samtidig den fremre halve glassplaten litt foran og skyv den forsiktig inn under den bakre halvdelen. For å flytte den delte hyllen, ta ut begge de halve glassplatene, sett begge festelistene i ønsket høyde på venstre og høyre side på holderne. skyv glassplatene inn etter hverandre. Glassplaten med kant må ligge bakerst! 24

25 Innredning Frukt- og grønnsakskuffer på teleskopskinner Frukt- og grønnsakskuffene på teleskopskinner kan tas ut for innsetting/uttaking av matvarer og for rengjøring. Trekk skuffen helt ut og løft den av bak. Skyv skinnene inn igjen. Da unngås skader! Flytting av serveringsbrett / dørhylle for flasker Ta hyllen oppover ut av stålrammen. Skyv stålrammen oppover og ta den ut fremover. Sett stålrammen inn igjen på ønsket sted. Pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. Innsetting av skuffen, Legg skuffen på skinnene, som er trukket helt ut. Skinnene må støte mot skuff-fronten foran! Skyv skuffen inn. Noen stålrammer er enklere å ta ut og sette inn, hvis du tar tak i rammen og den bakre kanten og trekker oppover. Sett hyllen i stålrammen. Hyllene kan tas helt ut av serveringsbrettet for innsetting/uttaking av matvarer. Hyllene kan også settes direkte på bordet for servering. 25

26 Innredning Universalboks Universalboksen kan brukes både til oppbevaring og servering av mat. Flytting av flaskestøtte Flaskestøtten kan flyttes mot høyre eller venstre, slik at flaskene holdes på plass når døren åpnes og lukkes. Flaskestøtten kan (f.eks. for rengjøring) tas helt ut: Skyv den fremre kanten på flaskestøtten opp og ta ut flaskestøtten. Universalboksen består av en dyp skål og en lav skål begge skålene kan settes inn i stålrammene som hyller. Hvis du vil bruke universalboksen til servering av mat, sett den lave skålen i stålrammen og bruk den dype skålen som lokk. Slik kan universalboksen tas komplett ut av holderen for servering, og settes direkte på bordet sammen med maten. 26

27 Automatisk avriming Kjølesonen avrimes automatisk. Mens kjølemaskinen går, kan det avhengig av funksjonen dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen. Dette behøver du ikke å fjerne, da kjølesonen avrimes automatisk. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av kjøleskapet. Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Hold alltid rennen og avløpshullet for avrimingsvannet rene. 27

28 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! Døren i rustfritt stål har et spesielt belegg som tåler smuss. Den skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Da kan det dannes synlige striper! For pleie av de rustfrie stålflatene i skapet, bruk Mieles pleiemiddel for rustfritt stål (kan skaffes hos Mieles deleavdeling). Det inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, innholder det ingen polerstoffer. Da fjernes flekkene skånsomt, og ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen Koble ut skapet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. 28

29 Rengjøring og stell For å rengjøre flaskehyllen og serveringsbrettene i døren, må du ta hyllene ut av stålrammene. Gå frem på følgende måte, for å fjerne stållisten fra lokket til smør- og osterommet (øverst i døren): Ta smør- og osterommet helt ut. Åpne lokket til smør- og osterommet. Stålkanten er spent over lokket og må løsnes med kraft. Løsne stålkanten fra siden av lokket som vist på tegningen (1.). Trykk de hvite plastknappene ut av hullene (2.). Fest stållisten på lokket igjen i omvendt rekkefølge etter rengjøringen. Innerrom, tilbehør Rengjør skapet regelmessig, minst 1 gang i måneden. Ikke la tilsmussinger tørke inn, men fjern dem med en gang. Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: smørboksen, eggholderen (begge avhengig av modell) flaske- og de andre hyllene i døren (uten stålrammer) smør- og osterommet (uten stållist) Stålrammene og stållistene i døren kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Oppvaskprogrammet må ikke ha høyere temperatur enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen, hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker ikke delenes stabilitet. Rengjør hyllene og skuffene inne i skapet for hånd, disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann ofte med en vattpinne eller lignende, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. 29

30 Rengjøring og stell Vask innerrommet og tilbehøret med rent vann etter rengjøringen og tørk alt med en klut. La skapdøren stå åpen en kort stund. Flekker kan fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, samtidig blir flatene av rustfritt stål beskyttet. Puss stållistene og stålrammene etter hver rengjøring med Mieles pleiemiddel for rustfritt stål. Det beskytter stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra døren og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Rengjør overflatene med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. For skapdøren til kjøleskapet i rustfritt stål: Skapdøren er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og forenkler rengjøringen. Ikke behandle skapdøren med rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! 30

31 Rengjøring og stell Ventilasjonsarealer Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Etter rengjøringen Sett alle delene inn i skapet. Koble skapet til igjen og slå det på. Koble inn Superkjøl en stund, slik at skapet blir raskt kaldt. Legg matvarene inn i skapet og lukk døren. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og tørk den grundig med en klut. Bakside - metallgitter Metallgitteret på baksiden av apparatet (varmeutveksleren) må støvsuges minst en gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøring av metallgitteret, at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. 31

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer