Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K SD K SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av apparatet....4 Aktivt miljøvern...6 Sikkerhetsregler....7 Hvordan kan du spare energi?...15 Inn- og utkobling av skapet...17 Før første gangs bruk...17 Betjening av skapet...17 Innkobling av skapet...17 Innstillingsmodus...18 Inn-/utkobling av tastetonen...18 Inn-/utkobling av sperren...19 Ved lengre fravær...19 Riktig temperatur...20 I kjølesonen og i PerfectFresh-sonen...20 Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Innstilling av temperaturen...20 Mulige innstillingsverdier for temperaturen...21 Innstilling av temperaturen i PerfectFresh-sonen...21 Temperaturindikator Endring av temperaturindikatorens lysstyrke...22 Varselsignal...23 Utkobling av døralarmen...23 Innkobling av døralarmen...23 Superkjøl Funksjon Superkjøl...24 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder Kaldeste område...25 Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...26 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...26 Riktig oppbevaring av matvarer...26 Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen...27 Lagringstemperatur...27 Luftfuktighet...27

3 Innhold Lagring i PerfectFresh-sonen...27 Skuff med lav luftfuktighet Skuff med høy luftfuktighet...28 Innredning...31 Flytting av hyller...31 Delt hylle...31 Flytting av serveringsbrett / flaskehylle Universalboks...33 Flytting av flaskestøtte...33 Automatisk avriming...34 Kjølesone og PerfectFresh-sone...34 Rengjøring...35 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer Dørpakning...38 Bakside - metallgitter Aktivkullfiltre...39 Utskiftning av aktivkullfiltre...39 Feil Årsaker til støy...43 Service/garanti...44 Informasjon for forhandlere...45 Messeinnstilling...45 Elektrotilkobling Oppstillingsveiledning...47 Side-by-side oppstilling...47 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...48 Skap med vedlagte veggavstandsholdere...48 Oppstilling av skapet...48 Justering av skapet...48 Støtte opp skapdøren...49 Apparatmål...50 Omhengsling av døren...51

4 Innhold Justering av skapdøren For skap med høyderegulering (skap i rustfritt stål) Innbygging av skapet...61

5 Beskrivelse av apparatet På/av-sensortast Sensortast for Superkjøl Sensortast for innstilling av temperaturen ( for kaldere) Kontrollampe for sperrefunksjon (kun synlig når sperren er koblet inn) Temperaturindikator "Kjøle"-symbol Sensortast for innstilling av temperaturen ( for varmere) Av-tast for varselsignalet (kun synlig ved døralarm) Indikator for skifte av aktivkullfiltre (kun synlig ved oppfordring om å skifte aktivkullfiltre) 5

6 Beskrivelse av apparatet Ventilator Innvendig lys Smør- og osterom Universalboks Eggholder/serveringsbrett Flaskehylle Kassett for Active AirClean-filtrene Hylle Dørhylle for flasker Flaskestøtte Renne og avløpshull for avrimingsvann Skuff med lav luftfuktighet i PerfectFresh-sonen Regulator for innstilling av luftfuktigheten i skuffene med høy luftfuktighet Skuffer med høy luftfuktighet i PerfectFresh-sonen 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 7

8 Sikkerhetsregler Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Dette skapet er kun bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk. Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til kjøling av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. 8

9 Sikkerhetsregler Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn. De får bare bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen Barn under åtte år må ikke være i nærheten av skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 9

10 Sikkerhetsregler Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og de tilhørende EU-retningslinjene. Dette skapet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. 10

11 Sikkerhetsregler Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse før tilkobling. Spør en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveisstikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 11

12 Sikkerhetsregler Et skadet skap kan være farlig å bruke. Kontroller at skapet ikke synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er bare koblet fra el-nettet når: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, eller tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel, ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å koble den fra el-nettet. Ikke forskriftsmessige installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av servicefolk som er autorisert av Miele. Hvis skapet repareres av servicefolk som ikke er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Bruk Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. 12

13 Sikkerhetsregler Ventilasjonsarealene må ikke stenges eller dekkes til. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 13

14 Sikkerhetsregler For skap i rustfritt stål gjelder: Ikke kleb post-it-lapper, transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. Rengjøring og stell Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 14

15 Sikkerhetsregler Kassering av skapet Ødelegg låsen på det gamle skapet før du kaster det. Da forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 15

16 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/vedlikehold Ved støv på kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren). Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Fjern støv fra kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet minst en gang i året. Kjølesone 4 til 5 C Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! 16

17 Hvordan kan du spare energi? Bruk Normalt energiforbruk Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm omgivelsesluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. 17

18 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Beskyttelsesfolie Listene av rustfritt stål og de rustfrie stålrammene er utstyrt med en beskyttelsesfolie. For skap i rustfritt stål, er også de utvendige flatene utstyrt med beskyttelsesfolie. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Rengjøring og stell Puss de rustfrie stållistene og de rustfrie stålrammene inne i skapet med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang du har tatt av beskyttelsesfolien. For skap i rustfritt stål, puss også sideveggene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål, med en gang beskyttelsesfolien er tatt av. Skapdørene har et spesielt belegg som tåler smuss. Disse skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål! Aktivkullfiltre (Active AirClean-filtre) Sett de vedlagte aktivkullfiltrene i kassetten og sett den inn på en vilkårlig hylle i kjølesonen (se "Aktivkullfiltre"). Betjening av skapet For betjening av skapet er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Innkobling av skapet Hold på/av-tasten inne til temperaturindikatoren lyser. Skapet begynner å kjøle, og lyset tennes når døren er åpen. For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Utkobling av skapet Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm ved hver bruk! Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk alt med en klut etterpå. Hold på/av-tasten inne, til alle indikatorene slokner. (Hvis de ikke gjør det, er sperren koblet inn!) Det innvendige lyset slokner og kjølingen er koblet ut. 18

19 Inn- og utkobling av skapet Innstillingsmodus Det er visse innstillinger på apparatet som kun kan foretas i innstillingsmodus. Hvordan du kommer inn i innstillingsmodus og hvordan du endrer innstillinger, er beskrevet i de enkelte kapitlene. Oversikt over de funksjonene som kan velges i innstillingsmodus: Gå inn hhv. ut av innstillingsmodus Inn-/utkobling av tastetonen (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Bekrefte bytte av aktivkullfilter (se "Aktivkullfiltre") Inn- og utkobling av sperren (se kap. "Inn- og utkobling av skapet") Endring av temperaturindikatorens lysstyrke (se kap. "Riktig temperatur") Regulere temperaturen i PerfectFresh-sonen (se kap. "Riktig temperatur") Når du befinner deg i innstillingsmodus, blir døralarmen automatisk utkoblet. Når døren lukkes, blir døralarmen aktivert igjen. c b ^ u d Inn-/utkobling av tastetonen Hvis du ikke ønsker at hver berøring av en tast blir kvittert med en tastetone, kan du koble den ut. Hold tasten inne, og trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atb vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke tasten, kan du nå velge om tastetonen skal være inneller utkoblet: b0: Tastetonen er utkoblet b1: Tastetonen er innkoblet b : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. 19

20 Inn- og utkobling av skapet Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. Inn-/utkobling av sperren Med sperren kan du sikre skapet mot uønsket utkobling. Hold tasten inne, og trykk samtidig en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atu vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke tasten, kan du nå velge om sperren skal være inn- eller utkoblet: u0: Sperren er utkoblet u1: Sperren er innkoblet u : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges, blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten som bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Nå er du ute av innstillingsmodus. Når sperren er koblet inn lyser kontrollampen på temperaturindikatoren. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, koble ut skapet, trekk ut støpselet, rengjør skapet, og la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 20

21 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. I kjølesonen og i PerfectFresh-sonen Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 C midt i skapet. I PerfectFresh-sonen reguleres temperaturen automatisk, og ligger i området fra 0til3 C. Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Ventilatoren kobles alltid inn samtidig med kjølingen i kjølesonen, slik at de matvarene som oppbevares i kjøleskapet kjøles med omtrent samme temperatur. Innstilling av temperaturen Temperaturen innstilles med de to tastene ved siden av temperaturindikatoren. Med trykking på tasten : blir temperaturen kaldere tasten : blir temperaturen varmere. Under innstillingen vises innstillingstemperaturen blinkende. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist ønskede verdien blinker. For hvert nytt trykk: Innstillingsverdien endres i 1 C-skritt. 21

22 Riktig temperatur Tasten holdes inne: Innstillingsverdien endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturverdien er nådd, forsvinner tasten hhv.. Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk omstilles temperaturen automatisk til den gjennomsnittlige temperaturverdien som for øyeblikket gjelder skapet. Når du har endret temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er lite varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er mye varer i skapet. Først da har den reelle temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen er for høy eller lav etter denne tiden, innstill temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles fra 3 Ctil9 C. Om den laveste temperaturen nås, er avhengig av oppstillingssted og omgivelsestemperatur. Ved høy omgivelsestemperatur er det ikke sikkert at den laveste temperaturen nås. Innstilling av temperaturen i PerfectFresh-sonen I PerfectFresh-sonen ligger temperaturen automatisk på 0 til 3 C. Hvis du vil ha det varmere eller kaldere, f.eks. for oppbevaring av fisk, kan du endre temperaturen. Trykk tasten og hold den inne, Trykk i tillegg en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder til, til c vises på indikatoren. Trykk igjen så mange ganger på tasten, at vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke tasten, kan du nå endre temperaturen i PerfectFresh-sonen. Du kan velge mellom trinnene 1 til 9: 1: Laveste temperatur 9: Høyeste temperatur : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges blinker. Når du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten for å bekrefte. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Du er ute av innstillingsmodus. 22

23 Riktig temperatur Den forhåndsinnstilte temperaturen i PerfectFresh-sonen ligger ved 5. Ved en innstilling fra 1til 4kan minustemperaturer nås. Matvarene kan fryse! Temperaturindikator Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser ved normal drift gjennomsnittstemperaturen i kjølesonen. Temperaturindikatoren blinker, hvis temperaturen ikke ligger innenfor det området som kan vises (0 C til 19 C), en annen temperatur blir innstilt. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved trykking på tasten, kan du nå endre temperaturindikatorens lysstyrke: d0: Maksimal lysstyrke d1: Redusert lysstyrke d : Tilbake til menyen. Den valgte innstillingen lyser, den innstillingen som kan velges blinker. Etter at du har valgt en ny innstilling, trykk på/av-tasten for bekreftelse. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Du er ute av innstillingsmodus. Endring av temperaturindikatorens lysstyrke Temperaturindikatorens lysstyrke kan tilpasses lysforholdene i rommet. Hold tasten inne, og trykk i tillegg på/av-tasten en gang (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder til, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atd vises på indikatoren. 23

24 Varselsignal Skapet er utstyrt med et varselsystem, for å unngå energitap hvis døren blir stående åpen og for å beskytte matvarene mot varme. Varseltonen høres hvis skapdøren står åpen lenger enn ca. 2 minutter. Av-tasten for varselsignalet lyser rødt og "kjøle"-symbolet blinker. Når skapdøren lukkes, stanser varseltonen og indikatorene slokner. Utkobling av døralarmen Hvis skapdøren blir stående lenge åpen og varseltonen er forstyrrende, kan du koble ut varseltonen. Trykk av-tasten for varselsignalet. Varseltonen stanser. Av-tasten for varselsignalet og "kjøle"-symbolet fortsetter å blinke til døren blir lukket. Innkobling av døralarmen Varselsystemet er automatisk klart til bruk igjen så snart døren lukkes. Det må ikke kobles inn separat. 24

25 Superkjøl Funksjon Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir hele kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl, hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Trykk Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobles automatisk ut etter ca. 6 timer. Skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. Trykk Superkjøl-tasten, slik at den kun lyser lys gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 25

26 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med automatisk dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er helt øverst i døren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over PerfectFresh-sonen. Det er imidlertid enda lavere temperaturer i skuffene i PerfectFresh-sonen. Bruk disse områdene i kjølesonen og PerfectFresh-sonen for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen inne i skapet den er viktig for kjøleeffekten! 26

27 Lagring av matvarer i kjølesonen Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene innpakket eller godt tildekket (i PerfectFresh-sonen er det unntak). Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forsinkes formering av bakterier, f.eks. salmonella. Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Atskill uemballerte matvarer fra dyreog planteriket. Skal matvarene oppbevares sammen, må de absolutt oppbevares innpakket. Da forhindrer du at det oppstår mikrobiologiske forandringer. Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Hvis matvarene har begynt å bli bedervet, er det for sent å gjøre noe med dette. Allerede ved et kjøleavbrudd på to timer utsettes matvarene for å bli bedervet. 27

28 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen I PerfectFresh-sonen lagres matvarene ved lavere temperatur enn i en vanlig kjølesone. I tillegg kan luftfuktigheten reguleres, slik at den tilsvarer matvarenes egen luftfuktighet. Det gir optimale lagringsbetingelser for maten. Maten holder seg fersk vesentlig lenger og smak og vitaminer beholdes. Lagringstemperatur Temperaturen i PerfectFresh-sonen reguleres automatisk og ligger i området fra 0-3 C.Dette er optimal lagringstemperatur for mat som tåler kulde. Matvarene holder seg ferske vesentlig lenger enn i en vanlig kjølesone, fordi ødeleggelsesprosessen går langsommere ved denne temperaturen. Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat! Luftfuktighet Luftfuktigheten i PerfectFresh-sonen er avhengig av fuktighetsinnholdet i maten mengden matvarer som lagres. Ved hjelp av regulatoren, kan du regulere luftfuktigheten i PerfctFresh-sonen. Jo mer luftfuktigheten tilsvarer matvarenes egen fuktighet, jo sprøere og ferskere holder maten seg over lengre tid, fordi vanninnholdet i maten i stor utstrekning beholdes. Lagring i PerfectFresh-sonen PerfectFresh-sonen er delt inn i to områder, en skuff med lav luftfuktighet og en skuff med høy luftfuktighet (antall skuffer er modellavhengig). Skuff med lav luftfuktighet Denne skuffen har relativt lav luftfuktighet, som omtrent tilsvarer luftfuktigheten i kjølesonen. I denne skuffen handler det derfor mer om den lave temperaturen, enn om luftfuktigheten. Denne skuffen er egnet for lagring av spesielt ømfintlige matvarer, som fersk fisk, skalldyr, krepsdyr, kjøtt, fugl, pølse, meieriprodukter og delikatessesalat. Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir raskere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt. 28

29 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Oppbevar disse matvarene kun tildekket eller innpakket. Unntak: Kjøtt (uttørkingen av kjøttoverflaten virker bakteriehemmende og bidrar dermed til bedre holdbarhet. Forskjellige kjøttsorter må ikke berøre hverandre direkte, de må alltid atskilles med emballasje. Dermed unngås for tidlig ødeleggelse på grunn av bakterieoverføring). Skuff med høy luftfuktighet Ved hjelp av regulatoren kan du regulere luftfuktigheten i denne skuffen. Still regulatoren på ønsket relativ luftfuktighet: Innstilling = Høy luftfuktighet. Regulatoren stenger åpningene til skuffen og luftfuktigheten i skuffen beholdes. Hvor høy luftfuktigheten er, er avhengig av type og mengde matvarer. Vær oppmerksom på at den høye luftfuktigheten bare kan nås, og ha innvirkning på matvarene, hvis maten er uinnpakket eller pakket inn slik at luften kan trenge i gjennom. Ved høy luftfuktighet er skuffen egnet for lagring av ferske produkter, som grønnsaker, salater, urter, sopp, kål og innenlandsk frukt. Innstilling = Lav luftfuktighet. Regulatoren åpner åpningene til skuffen og luftfuktigheten kan slippe ut. Hvis regulatoren er innstilt på lav luftfuktighet, tilsvarer det omtrent luftfuktigheten i kjølesonen. Ved denne innstillingen er det den lave temperaturen som står i forgrunnen. Ved lav luftfuktighet har skuffen samme klima som skuffen med lav luftfuktighet. Ta matvarene ut av PerfectFreshsonen ca minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg. Kan alle typer matvarer lagres sammen? Ikke legg alle matvarer sammen i en skuff. Lukt og smak kan overføres (gulrøtter opptar f.eks. raskt smak og lukt fra løk) og mange matvarer utskiller en naturgass (etylen), som andre matvarer reagerer svært ømfintlig på, og dermed blir fortere ødelagt. 29

30 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Eksempler på frukt og grønnsaker som utskiller mye naturgass: Eple, aprikos, pære, nektarin, fersken, plomme, avokado, fiken, blåbær, melon og bønner. Eksempler på frukt og grønnsaker som reagerer spesielt ømfintlig på naturgass fra andre frukt og grønnsaksorter: Kiwi, brokkoli, blomkål, rosenkål, mango, honningmelon, eple, aprikos, agurk, tomat, pære, nektarin og fersken. Eksempel: Brokkoli bør ikke lagres sammen med epler, fordi epler utskiller mye naturgass og brokkoli reagerer svært ømfintlig på dette. Da får brokkolien mye kortere holdbarhet. 30

31 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), ta nok en gang hensyn til følgende råd: Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske. Rengjør PerfectFresh-sonen før du legger inn maten. Drypp av svært fuktig mat før innlegging. Ikke oppbevar kuldeømfintlige matvarer i PerfectFresh-sonen (se "Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap"). Ta hensyn til at ikke alle matvarer kan lagre sammen (se "Kan alle typer matvarer lagres sammen?). Velg riktig type PerfectFresh-skuff til matvaren (høy hhv. lav luftfuktighet). Oppbevar matvarene uinnpakket i skuffen med høy luftfuktighet. Høy luftfuktighet i PerfectFresh-sonen oppnås ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene. Hvis luftfuktigheten ikke skulle være høy nok, f.eks. hvis det er lagret for få matvarer, kan luftfuktigheten økes f.eks. ved hjelp av en våt svamp. Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh-sonen er for høy eller lav, prøv først å regulere temperaturen via kjølesonen, ved å endre temperaturen 1 til 2 C der. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh-sonen, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader. Hvis det har samlet seg for mye vann på bunnen i PerfectFresh-sonen, tørk bunnen med en klut. Drypp evt. av matvarene før lagring eller legg en rist på bunnen i PerfectFresh-sonen, slik at fuktigheten kan renne av. 31

32 Innredning Flytting av hyller Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene. Løft opp hyllen, trekk den litt forover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover. Den bakre kanten på hyllen må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast. Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet. Delt hylle For at høye varer, f.eks. høye flasker eller beholdere, skal kunne stå, er det en delt hylle, hvor den fremre delen kan skyves forsiktig inn under den bakre delen. Trykk den bakre halve glassplaten litt oppover fra undersiden. Løft samtidig den fremre halve glassplaten litt foran og skyv den forsiktig inn under den bakre halvdelen. For å flytte den delte hyllen, ta ut begge de halve glassplatene, sett begge festelistene i ønsket høyde på venstre og høyre side på holderne. skyv glassplatene inn etter hverandre. Glassplaten med kant må ligge bakerst! 32

33 Innredning Skuffer i PerfectFresh-sonen Skuffene i PerfectFresh-sonen har teleskopskinner og kan tas ut for innlegging/uttaking av mat og for rengjøring: Trekk skuffene helt ut og løft dem ut oppover. Skyv skinnene inn igjen. Da unngås skader! Flytting av serveringsbrett / flaskehylle Ta hyllen oppover ut av stålrammen. Skyv stålrammen oppover og ta den ut fremover. Sett stålrammen inn igjen på ønsket sted. Pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. Trekk dekselet mellom skuffene forsiktig litt fremover og ta det av nedover. For innsetting; løft dekselet nedenfra og oppover i holderne. Skyv det inn til det fester seg, For innsetting av skuffen; legg skuffen på skinnene, som er trukket helt ut. Skinnene må støte mot skuff-fronten foran! Skyv skuffen inn. Noen stålrammer er enklere å ta ut og sette inn, hvis du tar tak i rammen og den bakre kanten og trekker oppover. Sett hyllen i stålrammen. Hyllene kan tas helt ut av serveringsbrettet for innsetting/uttaking av matvarer. Hyllene kan også settes direkte på bordet for servering. 33

34 Innredning Universalboks (avhengig av modell) Universalboksen kan brukes både til oppbevaring og servering av mat. Flytting av flaskestøtte Flaskestøtten kan flyttes mot høyre eller venstre, slik at flaskene holdes på plass når døren åpnes og lukkes. Flaskestøtten kan (f.eks. for rengjøring) tas helt ut: Skyv den fremre kanten på flaskestøtten opp ta ut flaskestøtten. Universalboksen består av en dyp skål og en lav skål begge skålene kan settes inn i stålrammene som hyller. Hvis du vil bruke universalboksen til servering av mat, sett den lave skålen i stålrammen og bruk den dype skålen som lokk. Slik kan universalboksen tas komplett ut av holderen for servering, og settes direkte på bordet sammen med maten. 34

35 Automatisk avriming Kjølesone og PerfectFresh-sone Kjølesonen og PerfectFresh-sonen avrimes automatisk. Mens kjølemaskinen går, kan det avhengig av funksjonen dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen og PerfectFresh-sonen. Dette behøver du ikke fjerne. Det fordamper automatisk pga. varmen fra kjølemaskinen. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av kjøleskapet. Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne ut uhindret. Hold alltid rennen og avløpshullet for avrimingsvannet rene. 35

36 Rengjøring Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! Døren i rustfritt stål har et spesielt belegg som tåler smuss. Den skal ikke pusses med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Da kan det dannes synlige striper! For pleie av de rustfrie stålflatene i skapet, bruk Mieles pleiemiddel for rustfritt stål (kan skaffes hos Mieles deleavdeling). Det inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, innholder det ingen polerstoffer. Da fjernes flekkene skånsomt, og ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen Koble ut skapet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. For å rengjøre flaskehyllen og serveringsbrettene i døren, må du ta hyllene ut av stålrammene. 36

37 Rengjøring Gå frem på følgende måte, for å fjerne stållisten fra lokket til smør- og osterommet (øverst i døren): Ta smør- og osterommet helt ut. Åpne lokket til smør- og osterommet. Stållisten er spent over lokket, og må bøyes litt til siden! Ta tak i skilleplaten med begge hender og trekk den ut. Ta ut alle andre uttakbare deler for rengjøring. Innerrom, tilbehør Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden. Løsne stålkanten fra den ene siden av lokket som vist på tegningen (1.). Trykk de hvite plastknappene ut av hullene (2.). Ta ut skuffene i PerfectFresh-sonen og dekselet til skuffene (se "Innredning - Skuffer i PerfectFresh-sonen"). Ikke la tilsmussinger tørk inn, men fjern dem med en gang. Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: smørboksen, eggholderen (begge avhengig av modell) flaske- og de andre hyllene i døren (uten stålrammer) smør- og osterommet (uten stållist) Stålrammene og stållistene i døren kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! 37

38 Rengjøring Oppvaskprogrammet må ikke ha høyere temperatur enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen, hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker ikke delenes stabilitet. Rengjør hyllene, skuffene, dekselet til skuffene og skilleplaten inne i skapet for hånd. Disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann ofte med en vattpinne eller lignende, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Vask innerrommet og tilbehøret med rent vann etter rengjøringen og tørk alt med en klut. La skapdørene stå åpne en kort stund. Fjern eventuelle flekker på stålpanelene og stålrammene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Puss stållistene og stålrammene etter hver rengjøring med Mieles pleiemiddel for rustfritt stål. Det beskytter stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra døren og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Rengjør overflaten med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. 38

39 Rengjøring I tillegg gjelder følgende for skap i rustfritt stål: Dør Skapdøren er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og letter rengjøringen. På skapdøren må du ikke bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! Sidevegger Flekker fjernes med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Puss sideveggene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål etter hver rengjøring. Pleiemiddelet inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, innholder det ingen polerstoffer. Ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. Det beskytter de rustfrie stålflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! Ventilasjonsarealer Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut. Bakside - metallgitter Metallgitteret på baksiden av apparatet (varmeutveksleren) må støvsuges minst én gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøring av metallgitteret at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. Etter rengjøringen Skyv inn skilleplaten til du hører at den knepper på plass. Sett alle delene inn i skapet. Koble skapet til el-nettet og slå det på. Koble inn Superkjøl-funksjonen for en stund, slik at skapet blir raskt kaldt. Legg matvarene inn i skapet og lukk skapdøren. 39

40 Aktivkullfiltre Oppfordringen om å skifte aktivkullfiltre kommer ca. hver 6 måned. For å bekrefte filterskifte, Når indikatoren for skifte av aktivkullfiltre lyser rødt, må aktivkullfiltrene skiftes. Utskiftning av aktivkullfiltre Ta kassetten med aktivkullfiltre ut av hyllen. hold indikatoren for skifte av aktivkullfiltre inne i ca. 2 sekunder. Indikatoren for skifte av aktivkullfiltre slokner, og tidstelleren blir nullstilt. Utskiftning av aktivkullfiltre til et senere tidspunkt Hvis du på det nåværende tidspunkt ikke har noen nye aktivkullfiltre tilgjengelig, kan du bestille nye hos Miele-forhandleren. Du kan også skifte aktivkullfiltrene til et senere tidspunkt. Hvis det røde lyset er forstyrrende, kan du koble ut indikatoren: Hold indikatoren for skifte av aktivkullfiltre inne i ca. 2 sekunder. Indikatoren for skifte av aktivkullfiltre slokner. Ta ut begge aktivkullfiltrene og sett de nye filtrene inn i kassetten med den omkransende kanten først. Sett kassetten midt på den bakre kanten til hyllen, slik at den knepper på plass der. 40

41 Aktivkullfiltre Hvis du vil skifte aktivkullfiltre senere, og indikatoren for skifte av aktivkullfiltre er sloknet, må tidstelleren nullstilles via innstillingsmodus: Hold tasten inne, Tips: Ved matvarer med veldig sterk lukt (f.eks. ost), sett kassetten med aktivkullfiltre på den hyllen hvor denne matvaren oppbevares, skift aktivkullfiltre tidligere ved behov (nullstill deretter tidstelleren), sett flere aktivkullfiltre (med kassett) i skapet. trykk en gang på på/av-tasten (ikke slipp tasten!). Hold tasten inne i 5 sekunder, til c vises på indikatoren. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, at^ vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Trykk så mange ganger på tasten, at ^2vises på indikatoren. Hold på/av-tasten inne i 2 sekunder for å bekrefte. Tidstelleren nullstilles. Trykk så mange ganger på tasten, at c vises på indikatoren. Trykk på/av-tasten. Du er nå ute av innstillingsmodus. Aktivkullfiltre samt kassetter kan kjøpes hos forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 41

42 Feil Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatene, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Kjøleskapet kjøler ikke Undersøk om skapet er skrudd på. Temperaturindikatoren skal lyse. Undersøk om støpselet sitter ordentlig fast i stikkontakten. Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er utløst. Det kan være noe feil med kjøleskapet, spenningen i huset eller et annet apparat. Hvis det er tilfelle, tilkall service. På temperaturindikatoren vises "dn" Messeinnstillingen er aktivert. Den gjør det mulig for forhandlere å presentere skapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk. Koble ut messeinnstillingen (se "Informasjon for forhandlere - Messeinnstilling"). Det er for kaldt i kjølesonen Innstill en høyere temperatur. Superkjøl er fremdeles koblet inn. Den kobles automatisk ut etter 6 timer. Varseltonen høres Skapdøren har stått åpen lenger enn ca. 2 minutter! Lukk skapdøren! Kjølemaskinen kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker Undersøk om ventilasjonsarealene er stengt eller støvet. Undersøk om metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet er støvete. Skapdøren er blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn en stor mengde matvarer. Undersøk om døren kan lukkes ordentlig. Kjølemaskinen går konstant For å spare energi, kobler maskinen om til lav hastighet ved lavt kuldebehov. Da øker maskinens innkoblingstid. 42

43 Feil Det innvendige lyset virker ikke lenger Har skapdøren stått åpen lenge? Hvis døren har stått åpen lenger enn ca. 15 minutter, koles belysningen automatisk ut. Hvis det ikke er grunnen, er det innvendige lyset defekt. Tilkall service. LED-belysningen skal kun repareres og skiftes ut av Mieles serviceavdeling. Under dekselet er det strømførende deler. Stor fare for skade! Dekselet må ikke tas av! Hvis dekselet er skadet eller er fjernet pga. skade - Forsiktig! Ikke se på laseren (laserstråling klasse 1M) med optiske instrumenter (lupe eller lignende)! Skapet kan ikke kobles ut Sperren er koblet inn. Bunnen i kjølesonen er våt Avløpshullet for avrimingsvannet er tett. Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann. Hvis du ikke kan rette på feilen ved hjelp av rådene ovenfor, tilkall service. Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. Indikatoren for skifte av aktivkullfilter lyser rødt Skift aktivkullfilter. Bestill evt. nye aktivkullfiltre. På temperaturindikatoren vises "_F" Det foreligger en feil. Tilkall service. 43

44 Årsaker til støy Helt normal støy Brrrrr... Blubb, blubb... Klikk... Sssrrrrr... Knak... Hva forårsaker den? Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn eller ut. For et flersone- eller No-Frost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. Knakingen høres alltid når materialet i apparatet utvider seg. Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Hva forårsaker den, og hva kan du gjøre med den? Apparatet står ujevnt: Rett opp apparatet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Apparatet berører andre møbler eller apparater: Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast: Kontroller de uttagbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flasker eller beholdere berører hverandre: Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet: Fjern kabelholderen. 44

45 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet innvendig i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 45

46 Informasjon for forhandlere Messeinnstilling Med funksjonen "Messeinnstilling" kan skapet presenteres hos forhandlere eller på messer. Betjeningen og den innvendige belysningen virker, men kjølemaskinen forblir utkoblet. Aktivere/deaktivere/ messeinnstillingen Trykk så mange ganger på tasten, at P vises. Trykk på/av-tasten. Du er nå ute av innstillingsmodus. Messeinnstillingen er aktivert hhv. deaktivert. Slå på skapet. Berør tasten og hold fingeren på tasten. Trykk på/av-tasten en gang til (ikke slipp tasten!). Trykk 4 ganger på tasten. Når du trykker for femte gang, berør tasten og hold fingeren på tasten, til P vises. Trykk på nytt så mange ganger på tasten, atn vises. Trykk på/av-tasten for å bekrefte. Ved å trykke på tasten, kan du nå velge om messeinnstillingen skal være inn- eller utkoblet: n0: Messeinnstillingen er utkoblet n1: Messeinnstillingen er innkoblet n : Tilbake til menyen. Den aktuelle innstillingen lyser, den innstillingen som skal velges blinker. Trykk på/av-tasten for å bekrefte en ny innstilling. 46

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 090 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer