Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) id K(S) id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...4 Ekstrautstyr...7 Flaskehylle...7 Aktivt miljøvern...8 Sikkerhetsregler....9 Hvordan kan du spare energi?...17 Inn- og utkobling av skapet...19 Betjening av skapet...20 Innkobling av skapet...20 Utkobling av skapet...20 Ved lengre fravær...20 Riktig temperatur ikjølesonen...21 Temperaturindikator Innstilling av temperaturen...22 Bruk av DynaCool og Superkjøl...23 DynaCool...24 Døralarm...25 Utkobling av varselsignalet...25 Flere innstillinger...26 Låsefunksjon...26 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...28 Sabbatmodus Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...32 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...33 Riktig oppbevaring av matvarer...33 Frukt og grønnsaker...33 Proteinrike matvarer

3 Innhold Innredning...34 Flytting av hyllene i døren...34 Flytting av flaskeholder...34 Hyller / hyller med belysning Flytting av hyller / hyller med belysning...34 Flytting av flaskehylle Automatisk avriming...36 Rengjøring og stell...37 Hyller / hyller med belysning Innerrom, tilbehør Dørpakning...40 Ventilasjonsarealer Feil Årsaker til støy...49 Service/garanti...50 Garantitid og garantibetingelser Informasjon for testinstitutter Informasjon for forhandlere...52 Messeinnstilling Elektrotilkobling Monteringshenvisninger...55 Side-by-side...55 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...56 Før innbyggingen Hadde det gamle kjøleskapet en annen hengslingsmekanikk? Front i rustfritt stål...58 Innbyggingsmål...59 Innstilling av dørhengslene...60 Omhengsling av døren...61 Innbygging av skapet...65 Festing av kjøleskapet i nisjen...70 Montering av møbeldøren

4 Beskrivelse av skapet Betjeningspanel a Inn-/utkobling av hele skapet b Optisk grensesnitt (kun for serviceavdelingen) c DynaCool-tast (automatisk temperaturfordeling) d Inn-/utkobling av funksjonen Superkjøl e Innstilling av temperaturen ( for kaldere), Valgtast i innstillingsmodus f Bekrefter et valg (OK-tast) g Innstilling av temperaturen ( for varmere), Valgtast i innstillingsmodus h Inn-/utkobling av innstillingsmodus i Utkobling av døralarmen j Display med temperaturindikator og symboler (symbolene er kun synlige i innstillingsmodus, ved en alarm/en melding; symbolforklaringer, se tabellen) 4

5 Beskrivelse av skapet Symbolforklaringer Symbol Betydning Funksjon Låsefunksjon Sikrer uønsket utkobling av skapet, uønsket temperaturregulering, uønsket innkobling av DynaCool og Superkjøl og uønsket endring av innstillinger Akustiske signaler Valgmuligheter for tastetone og varseltone ved døralarm Displayets lysstyrke Innstilling av lysstyrken i displayet Sabbatmodus Inn- og utkobling av Sabbatmodus Nettilkobling Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet, selv om det ikke er slått på Alarm Lyser ved døralarm; blinker ved feilmeldinger Messeinnstilling (kun synlig når messeinnstillingen er koblet inn) Utkobling av messeinnstillingen 5

6 Beskrivelse av skapet a Betjeningspanel b Ventilator c Hylle med belysning (FlexiLight) d Dørhylle / eggholder e Hylle f Flaskehylle g Dørhylle for flasker h Renne og avløpshull for avrimingsvann i Innvendig lys Frukt- og grønnsakskuff* j Frukt- og grønnsakskuff* * avhengig av modell Dette bildet er eksempel på en modell. 6

7 Beskrivelse av skapet Ekstrautstyr List i rustfritt stål med LED-belysning for hylle (FlexiLight) LED-belysningen befinner seg på hyllens stållist. Ved å flytte på hyllen, kan du få belysningen i kjølesonen slik du ønsker. Flaskehylle Flaskene kan oppbevares vannrett i flaskehyllen. Dermed sparer du plass i skapet. Flaskehyllen kan plasseres flere steder i skapet. Pleie for rustfritt stål Pleiemiddelet for rustfritt stål danner en vann- og smussavstøtende beskyttelsesfilm hver gang det brukes. Det fjerner skånsomt fingeravtrykk og andre flekker og etterlater en jevn og strålende overflate. Kluten for pleie av rustfritt stål er satt inn med pleiemiddel for rustfritt stål. Den har de samme rengjørende og beskyttende egenskapene som pleiemiddelet for rustfritt stål. Universal-mikrofiberklut Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv. Ekstrautstyret fås kjøpt hos forhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. 7

8 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 8

9 Sikkerhetsregler Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk ~ Dette skapet skal kun brukes i husholdningen og på husholdningsliknende steder. Det er ikke beregnet for utendørs bruk. ~ Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til kjøling og lagring av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. 9

10 Sikkerhetsregler ~ Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. De får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen ~ Barn under åtte år må ikke være i nærheten av skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn får ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. ~ Fare for kvelning! Under lek kan barn vikle seg inn i forpakningsmateriale (f.eks. folie) eller trekke den over hodet og kveles. Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene. 10

11 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver. ~ Dette skapet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. 11

12 Sikkerhetsregler ~ Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. ~ Før du kobler til apparatet, sammenlign tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, slik at det ikke oppstår skader på apparatet. Spør en elektroinstallatør hvis du er i tvil. ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. ~ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. ~ Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveis stikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). ~ Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). ~ Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). ~ Et skadet skap kan være farlig å bruke. Kontroller at skapet ikke har synlige skader før det tas i bruk. Et skadet skap må ikke tas i bruk. ~ Skapet skal kun brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. 12

13 Sikkerhetsregler ~ Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner, skal skapet kobles fra el-nettet. Skapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. skrusikringen i husintallasjonen er skrudd helt ut. støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. ~ Ikke forskriftsmessige installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. ~ Hvis skapet repareres av servicefolk som ikke er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. 13

14 Sikkerhetsregler Bruk ~ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. ~ Ikke dekk til luftinntaksarealet i sokkelen eller utluftningsarealet øverst i innbyggingsskapet. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. ~ Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. ~ Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. 14

15 Sikkerhetsregler ~ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! ~ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres til eller i skapet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Rengjøring og stell ~ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. ~ Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. ~ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. ~ Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. ~ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 15

16 Sikkerhetsregler Transport ~ Transporter alltid skapet stående og i transportemballasjen, slik at det ikke oppstår skader. ~ Skapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer. Stor fare for skade! Kassering av skapet ~ Ødelegg låsen på det gamle skapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. ~ Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 16

17 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/vedlikehold Ved støv på kompressoren og metallgitteret (varmeutveksleren). Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Fjern støv fra kompressoren og metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet minst en gang i året. Kjølesone 4 til 5 C Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved lav temperaturinnstilling: Jo lavere temperatur i kjølesonen, desto høyere energiforbruk! 17

18 Hvordan kan du spare energi? Bruk Normalt energiforbruk Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm omgivelsesluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. 18

19 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Forpakningsmaterialer ^ Fjern alle forpakningsmaterialer fra skapet innvendig. Tilbehør - flaskeholder Lamellene i flaskeholderen rager inn i flaskehyllen, slik at flaskene står støtt når døren åpnes og lukkes. Beskyttelsesfolie Stållistene og stålpanelene er belagt med en beskyttelsesfolie som tjener som transportbeskyttelse. ^ Ta beskyttelsesfolien av stållistene og stålpanelene. Rengjøring og pleie Se henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell". ^ Puss stålflatene med en gang beskyttelsesfolien er tatt av, med det vedlagte Miele pleiemiddelet for rustfritt stål. ^ Sett flaskeholderen midt på den bakre kanten til flaskehyllen. Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm hver gang den brukes! ^ Rengjør skapet innvendig og tilbehøret. Følg rådene i kapitlet "Rengjøring og stell ". 19

20 Inn- og utkobling av skapet Betjening av skapet For å betjene skapet, er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se "Flere innstillinger - Akustiske signaler"). Innkobling av skapet Når skapet er elektrisk tilkoblet, vises symbolet i displayet. ^ Berør på/av-tasten. Symbolet slokner og temperaturen vises i displayet. Skapet begynner å kjøle. Når døren åpnes tennes det innvendige lyset og LED-belysningen på hyllene blir lysere, helt til maksimal lysstyrke er nådd. For at temperaturen skal bli lav nok, skal du la skapet forhåndskjøle noen timer før du legger inn matvarer første gang. Utkobling av skapet ^ Berør på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. Det innvendige lyset slokner og kjølingen er koblet ut. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, ^ slå av skapet, ^ trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, ^ rengjør skapet, og ^ la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis kjøleskapet er koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis døren er lukket. 20

21 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Temperaturindikator Temperaturindikatoren i displayet viser ved normal drift den gjennomsnittlige temperaturen i kjølesonen. Avhengig av romtemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og blir vist konstant....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 C i kjølesonen. 21

22 Riktig temperatur Innstilling av temperaturen ^ Innstill temperaturen med de to tastene under displayet. Med trykking på tasten blir temperaturen lavere blir temperaturen høyere. Under innstillingen blinker temperaturen. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist innstilte temperaturverdien blinker. Hvert nytt trykk: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturen er nådd, høres en negativ tastetone (dersom tastetonen er innkoblet). Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk endres temperaturen automatisk til den reelle temperaturen i skapet. Eller ^ trykk OK-tasten for å bekrefte valget. Hvis du har regulert temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er mye varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er lite varer i skapet. Først da har den virkelige temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen skulle være for høy eller lav etter dette, innstiller du temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles fra 1 Ctil9 C. 22

23 Bruk av DynaCool og Superkjøl Funksjonen Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl, hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobler seg automatisk ut etter ca. 12 timer. Skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. ^ Trykk på Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. ^ Trykk Superkjøl-tasten, slik at den ikke lenger lyser gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 23

24 Bruk av DynaCool og Superkjøl DynaCool Uten den dynamiske kjølingen (DynaCool) oppstår forskjellige kuldesoner i kjølesonen på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen (den kalde, tunge luften synker til det nederste området). Ta hensyn til dette når du lagrer matvarene (se kapittel God utnyttelse av kjølesonen ). Hvis du derimot i blant skal lagre en stor mengde av samme type matvare (f.eks. til et selskap), kan du få en relativ jevn temperaturfordeling over alle hyllene med den dynamiske kjølingen, slik at alle matvarene i kjølesonen kjøles omtrent like mye. Temperaturen kan fortsatt innstilles. Den dynamiske kjølingen bør dessuten kobles inn ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) og høy luftfuktighet. Innkobling av dynamisk kjøling ^ Trykk på DynaCool-tasten, slik at den lyser gult. Ventilatoren er nå konstant innkoblet. Utkobling av dynamisk kjøling Da energiforbruket øker litt når den dynamiske kjølingen er innkoblet, bør du koble ut den dynamiske kjølingen igjen ved normale betingelser. ^ Trykk på DynaCool-tasten, slik at den ikke lenger lyser gult. Nå er ikke lenger ventilatoren konstant innkoblet. Den kobles automatisk inn når kjølemaskinen kobles inn. For å spare energi, kobles ventilatoren automatisk og midlertidig ut når døren åpnes. 24

25 Døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, for å hindre energitap hvis døren står åpen, og for å beskytte matvarene mot varme. Hvis døren har stått åpen over lengre tid, høres et signal. Alarmsymbolet lyser. Hvor lang tid det tar før døralarmen høres, er avhengig av den valgte innstillingen, og utgjør 2 minutter (fabrikkinnstilling) eller 4 minutter. Døralarmen kan også kobles ut. (se "Flere innstillinger Akustiske signaler") Så snart døren lukkes, stanser varselsignalet og alarmsymbolet slokner i displayet. Utkobling av varselsignalet Hvis alarmen er forstyrrende, kan du koble den ut. ^ Berør sensortasten for utkobling av døralarmen. Signalet stanser. Alarmsymbolet fortsetter å lyse til skapdøren blir lukket. Hvis det ikke høres noen varseltone, selv om det foreligger en døralarm, er alarmtonen koblet ut i innstillingsmodus (se "Flere innstillinger Akustiske signaler"). 25

26 Flere innstillinger Det er visse innstillinger på skapet som du kun kan foreta i innstillingsmodus. Når du er i innstillingsmodus kobles døralarmen eller andre feilmeldinger automatisk ut, i displayet lyser imidlertid alarmsymbolet. Innstillingsmuligheter Inn-/utkobling av låsefunksjonen Inn-/utkobling av akustiske signaler Endring av lysstyrken i displayet Inn-/utkobling av sabbatmodus Alle de nevnte innstillingene blir beskrevet i dette kapitlet. Låsefunksjon Med låsefunksjonen kan du sikre skapet mot: uønsket utkobling, uønsket temperaturregulering, uønsket valg av DynaCool og Superkjøl, uønsket regulering av innstillingene (det er kun mulig å koble ut låsefunksjonen). Du unngår at skapet slås av eller innstillinger endres av uønskede personer, f.eks. barn. Inn-/utkobling av låsefunksjonen ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 26

27 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge om låsefunksjonen skal være inn- eller utkoblet: 0: Låsefunksjonen er utkoblet 1: Låsefunksjonen er innkoblet. Akustiske signaler Skapet har akustiske signaler som tastetone og varseltone ved døralarm. Tastetonen og varseltonen ved døralarm kan du koble inn eller ut. Du kan velge mellom fire innstillinger. Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs. at tastetonen og døralarmen er koblet inn. Inn-/utkobling av akustiske signaler ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 27

28 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge: 0: Tastetone av; døralarm av 1: Tastetone av; døralarm på (etter 4 minutter) 2: Tastetone av; døralarm på (etter 2 minutter) 3: Tastetone på; døralarm på (etter 2 minutter) ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Displayets lysstyrke Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet. Displayets lysstyrke kan endres trinnvis fra 1 til 3. Fra fabrikken er 3 innstilt (maksimal lysstyrke). Endring av lysstyrken i displayet ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen og symbolet lyser. 28

29 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå endre displayets lysstyrke: 1: minimal lysstyrke 2: middels lysstyrke 3: maksimal lysstyrke. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Sabbatmodus For å understøtte religiøse skikker, har skapet en såkalt sabbatmodus. Når sabbatmodus er koblet inn, lyser symbolet i displayet, samtlige av skapets funksjoner kobles ut og kan ikke lenger velges. Følgende blir koblet ut: det innvendige lyset ved åpen dør alle akustiske signaler temperaturindikatoren Superkjøl og DynaCool (hvis koblet inn på forhånd) alle taster bortsett fra tasten for innstillingen, slik at sabbatmodus kan kobles ut. Skapets kjøleeffekt blir ikke påvirket på noen måte. Skapet kan ikke kobles ut år det er i sabbatmodus. Du må først koble ut sabbatmodus eller trekke ut støpselet. Et evt. strømbrudd vises ikke under denne tiden. 29

30 Flere innstillinger Innkobling av sabbatmodus Utkobling av sabbatmodus ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet lyser symbolet og den valgte innstillingen 1. Etter en kort stund endres visningen i displayet: Alle symbolene som kan velges lyser, symbolet blinker og innstillingen 0 lyser. Sabbatmodus er utkoblet. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå koble inn sabbatmodus. Velg innstilling 1. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Sabbatmodus er innkoblet. 30

31 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med dynamisk kjøling, og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk disse områdene f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over frukt- og grønnnsakskuffen(e) (avhengig av modell) og ved bakveggen. Bruk disse områdene for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. 31

32 Lagring av matvarer i kjølesonen Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapsdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Avhengig av matvare, kan utseende, konsistens, smak og/eller vitamininnhold endre seg ved for kald lagring. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, squash Fast ost (Parmesan) Ikke dekk til ventilatoren på bakveggen den er viktig for kjøleeffekten! 32

33 Lagring av matvarer i kjølesonen Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen og riktig lagringstemperatur. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Tips: Ta med en kjølebag når du handler og legg deretter matvarene i kjøleskapet med en gang. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene tildekket eller godt innpakket. Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Det er spesielt viktig ved matvarer fra dyreriket. Ved riktig temperaturinnstilling og god hygiene kan matens holdbarhet forlenges betydelig. Frukt og grønnsaker Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell). Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir raskere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt. 33

34 Innredning Flytting av hyllene i døren ^ Skyv hyllen oppover og ta den ut fremover. ^ Sett hyllen inn igjen på ønsket sted i døren og pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. Flytting av flaskeholder Flaskeholderen kan flyttes mot høyre eller venstre. Da får du bedre plass til drikkekartonger. Flaskeholderen kan tas helt ut (f.eks. for rengjøring): ^ Skyv flaskehyllen oppover og ta den ut fremover. ^ Ta flaskeholderen av den bakre kanten til flaskehyllen. Hyller / hyller med belysning LED-belysningen befinner seg på stållisten til hyllen. Ved å flytte hyllen kan du få belysningen i skapet slik du selv ønsker. Hvis belysningen ikke virker, kontroller om hyllen sitter skikkelig i holderne: Hyllen har metallplater (kontakter) på det venstre hjørnet foran, som forsyner LED-belysningen med strøm. Pass på når du skyver inn hyllen, at kontaktene fester seg i holderen. Flytting av hyller / hyller med belysning Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene: ^ Løft hyllen litt opp foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover Den bakre hyllekanten må peke oppover, slik at matvarene ikke berører bakveggen og fryser fast. 34

35 Innredning Hyllene er sikret mot uønsket uttrekking ved hjelp av stoppere. Flytting av flaskehylle (avhengig av modell) Frukt- og grønnsakskuffer (avhengig av modell) Frukt- og grønnsakskuffene går på teleskopskinner og kan tas ut for innlegging og uttaking av matvarer eller for rengjøring: ^ Trekk ut skuffen til den stopper, og løft den oppover og ut. Skyv deretter uttrekksskinnene inn igjen. Da unngås skader! Flaskehyllen kan settes inn flere steder i skapet. ^ Løft flaskehyllen litt foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparingene over holderne og sett den inn igjen på ønsket sted. Den bakre kanten må peke oppover, slik at flaskene ikke berører bakveggen. Flaskehyllen er sikret mot uønsket uttrekking ved hjelp av stoppere. Innsetting av skuffen ^ Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn. ^ Skyv skuffen inn i skapet til du hører at den fester seg. 35

36 Automatisk avriming Kjølesonen avrimes automatisk. Mens kompressoren går, kan det avhengig av funksjon dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen. Dette behøver du ikke å fjerne, da det fordamper automatisk pga. varmen fra kompressoren. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av skapet. Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Hold alltid rennen og avløpshullet for avrimingsvannet rene. 36

37 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen eller på metallplatene (kontaktene) i de venstre holderne. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! Henvisninger angående rengjøringsmidler For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! For rengjøring og pleie av de rustfrie stålflatene i skapet, bruk Miele pleiemiddel for rustfritt stål (kan kjøpes i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk). Det inneholder stoffer som er skånsomme mot materialet og, sammenlignet med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, inneholder det ingen polerstoffer. Da fjernes flekkene skånsomt, og ved hver bruk dannes det en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm. Vi anbefaler rengjøring med lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel. Viktige råd ang. rengjøring finner du på de neste sidene. 37

38 Rengjøring og stell Før rengjøringen ^ Slå av skapet. Displayet slokner og kjølingen er koblet ut. Hvis det ikke er tilfelle, er låsefunksjonen koblet inn (se "Foreta innstillinger Utkobling av låsefunksjonen"). ^ Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. ^ Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. ^ Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. For å fjerne stållisten med LED-belysning hhv. stållisten og den bakre beskyttelseslisten, gå frem på følgende måte: ^ Legg hyllen med oversiden ned på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten. Stållist med LED-belysning OBS! Løsne alltid først den siden som ikke har kontakter (metallplater) for LED-belysningen. Hyller / hyller med belysning Stållisten med LED-belysning hhv. stållistene på hyllene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Stållisten med LED-belysning på hyllene må ikke vaskes i vann! ^ Ta tak i plastkantens bakerste punkt på venstre side av stållisten. 1. Bøy plastkanten vekk fra hyllen, og 2. trekk samtidig av listen. Nå løsner også den motliggende siden. ^ 3. Trekk av beskyttelseslisten. ^ Etter rengjøringen festes stållisten hhv. beskyttelseslisten på hyllen i omvendt rekkefølge. 38

39 Rengjøring og stell Flaskehyllene og hyllene i døren Stållistene på flaskehyllene og hyllene i døren kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! For å fjerne stållistene fra dørhyllene, gå frem på følgende måte: ^ Legg hyllen med fremsiden ned på benkeplaten. ^ Ta tak i enden på listen og bøy den vekk fra hyllen. Nå løsner hele stållisten fra hyllen. ^ Fest stållisten i omvendt rekkefølge på hyllen etter rengjøringen. ^ Rengjør innerrommet med lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel. Vask over med rent vann og tørk alt med en klut. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: flaskeholderen, smørboksen, eggholderen (avhengig av modell) Flaskehyllene og hyllene i døren (uten stållister) Hyllene (uten stållist med LED-belysning/stållist og beskyttelseslist) Oppvaskprogrammet må ikke ha høyere temperatur enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen, hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker ikke delenes stabilitet. Innerrom, tilbehør Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden. Ikke la smuss tørke inn, men fjern det med en gang. 39

40 Rengjøring og stell Følgende deler kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen: Stållistene på flaskehyllene/hyllene i døren stållistene med LED-belysning/stållister og beskyttelseslister på hyllene flaskehyllen ^ Rengjør disse delene/dette tilbehøret for hånd. ^ Rengjør rennen og avløpsrøret for avrimingsvann ofte med en tynn gjenstand, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. ^ Fjern evt. flekker på stållistene med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. ^ Puss disse med Miele pleiemiddel for rustfritt stål etter hver rengjøring. Det beskytter ståloverflatene og forhindrer rask tilsmussing igjen! ^ La skapdøren stå åpen en kort stund. Ventilasjonsarealer ^ Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Etter rengjøringen ^ Sett alle delene inn i skapet. De venstre holderne til hyllene har metallplater (kontakter), som forsyner LED-belysningen med strøm. Pass på at kontaktene er rene og tørre, før du skyver inn hyllene med belysning. Skyv hyllen inn til du hører at den fester seg. Ellers virker ikke belysningen. ^ Koble skapet til igjen og slå det på. ^ Koble inn funksjonen Superkjøl en stund, slik at skapet blir raskt kaldt. ^ Legg matvarene inn i skapet og lukk døren. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut. 40

41 De fleste feil som oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. De påfølgende tabellene skal hjelpe deg med dette. Hvis du ikke kan finne årsaken til en feil eller rette feilen ved hjelp av tabellene, kontakt Mieles kundeservice. Unngå helst å åpne kjøleskapsdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. Ikke forskriftsmessige installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Problem Årsak Retting Skapet kjøler ikke, det innvendige lyset virker ikke når døren åpnes og displayet lyser ikke. Skapet kjøler ikke, men betjeningen av skapet og det innvendige lyset virker. Skapet er ikke slått på og i displayet lyser nettilkoblingssymbolet. Støpselet sitter ikke skikkelig fast i stikkontakten. Sikringen i husinstallasjonen er utløst. Det kan være noe feil med kjøleskapet, spenningen i huset eller et annet apparat. Messeinnstillingen er koblet inn, symbolet lyser i displayet. Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandlere å presentere skapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk. ^ Berør på/av-tasten. ^ Sett støpselet i stikkontakten. Når skapet er slått av, vises nettilkoblingssymbolet i displayet. ^ Tilkall elektrofagfolk eller Miele kundeservice. Feil ^ Koble ut messeinnstillingen (se "Informasjon for forhandlere - Messeinnstilling"). 41

42 Feil Kompressoren kobles inn oftere og lenger enn vanlig, temperaturen i skapet synker. Problem Årsak Retting Temperaturen i skapet er for lav. Der er innstilt for lav temperatur. ^ Reguler temperaturinnstillingen. Skapdøren er ikke skikkelig lukket. Funksjonen Superkjøl er fortsatt innkoblet. Den kobles automatisk ut etter ca. 12 timer. ^ Kontroller om døren kan lukkes skikkelig. For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl før den kobles ut av seg selv: ^ Trykk på Superkjøl-tasten. Kompressoren går konstant. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid. Ingen! 42

43 Feil Kompressoren kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker. Temperaturen i skapet synker. Problem Årsak Retting Kompressoren kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker Ventilasjonsarealene i innbyggingsskapet er stengt eller støvet. ^ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. ^ Fjern støv fra ventilasjonsarealene regelmessig. Skapdøren er åpnet ofte, eller det er lagt inn en stor mengde ferske matvarer. Romtemperaturen er for høy. Jo høyere romtemperaturen er, desto lenger går kompressoren. Skapet er ikke bygget skikkelig inn i nisjen. ^ Åpne døren bare ved behov og så kort tid som mulig. Nødvendig temperatur innstilles igjen automatisk etter en stund. ^ Følg rådene i kapittel "Monteringshenvisninger - Oppstillingssted". ^ Følg rådene i kapitlet "Monteringshenvisninger; Innbygging av skapet". 43

44 Feil Kompressoren kobles inn sjeldnere og kortere, temperaturen i skapet stiger. Problem Årsak Retting Det er for varmt i skapet. Ingen feil! ^ Reguler temperaturen. ^ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer. Meldinger i displayet Problem Årsak Retting I displayet vises "F0 Det foreligger en feil. ^ Tilkall service. til F9". 44

45 Feil Innvendig lys Problem Årsak Retting LED-belysningen på en enkelt hylle virker ikke. LED-belysingen på hyllene virker ikke. Hyllen sitter ikke skikkelig i holderne. Det har kommet væske på LED-belysningen til en hylle eller på metallplatene (kontaktene) på de venstre holderne. En sikkerhetsutkobling kobler ut det innvendige lyset. ^ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg. ^ Tørk stållisten med LED-belysningen med en fuktig klut, tørk den eller la den tørke utenfor skapet. Rengjør metallplatene (kontaktene) på holderne på samme måte. Pass på at kontaktene er rene og tørre før du setter inn hyllene med belysning. ^ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg. ^ Lukk skapdøren. Når du åpner skapdøren igjen, virker det innvendige lyset igjen. Hvis dette ikke er årsaken, foreligger det en feil. ^ Tilkall kundeservice. 45

46 Feil Innvendig lys Problem Årsak Retting LED-belysningen på hyllene virker ikke. Pga. fare for overoppheting, kobles LED-belysningen ut dersom skapdøren har stått åpen i ca. 15 minutter. ^ Lukk skapdøren. Når du åpner skapdøren igjen, virker det innvendige lyset igjen. LED-belysningen på stållistene er ødelagt. ^ Skift stållisten med LED-belysning (kan kjøpes i Mieles deleavdelin). Dekselet må ikke tas av! Hvis dekslet er skadet eller er fjernet pga. skade - forsiktig! Laser (laserstråling klasse 1 M). Ikke se inn i belysningen med optiske instrumenter (lupe eller lignende)! Det er strømførende deler under dekselet. Stor fare for skade! 46

47 Feil Innvendig lys Problem Årsak Retting LED-belysningen på frukt- og grønnsakskuffene (avhengig av modell) virker ikke. Pga. fare for overoppheting, kobles LED-belysningen ut dersom skapdøren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis dette ikke er årsaken, foreligger det en feil. ^ Lukk skapdøren. Når du åpner skapdøren igjen, virker det innvendige lyset igjen. ^ Tilkall kundeservice. LED-belysningen skal utelukkende repareres og skiftes ut av Mieles servicetjeneste. Det er strømførende deler under dekselet. Stor fare for skade! Dekselet må ikke tas av! Hvis dekslet er skadet eller er fjernet pga. skade - forsiktig! Laser (laserstråling klasse 1 M). Ikke se inn i belysningen med optiske instrumenter (lupe eller lignende!) 47

48 Feil Andre feil Problem Årsak Retting Skapet kan ikke slås av. Låsefunksjonen er innkoblet. I displayet lyser symbolet. ^ Koble ut låsefunksjonen (se "Foreta innstillinger Inn-/utkobling av låsefunksjonen"). Skapet kjennes varmt ut på sideveggene utvendig. Bunnen i kjølesonen er våt. Ingen feil! Den varmen som oppstår når det produseres kulde, blir brukt for å unngå kondens. Avløpshullet for avrimingsvannet er tett. Ingen! ^ Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann. 48

49 Årsaker til støy Helt normal støy Hva forårsaker den? Brrrrr... Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Blubb, blubb... Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikk... Klikkingen høres alltid når termostaten kobler motoren inn eller ut. Sssrrrrr... For et flersone- eller NoFrost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. For et skap med vanntank, høres summing fra pumpen når vannet føres ut av vanntanken. Knak... Knakingen høres alltid når materialet i skapet utvider seg. Vær klar over at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Årsak Apparatet står ujevnt. Apparatet berører andre møbler eller apparater. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Flasker eller beholdere berører hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet. Retting Rett opp skapet ved hjelp av vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Kontroller de uttakbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Fjern kabelholderen. 49

50 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Begge opplysningene finner du på typeskiltet i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 50

51 Testene skal gjennomføres iht. gjeldende normer og retningslinjer. I tillegg skal det tas hensyn til følgende produsentopplysninger ved forberedelser og gjennomføring: Henvisninger for oppfylling av kjøleskapet, henvisninger i bruks- og monteringsanvisningen. Informasjon for testinstitutter 51

52 Informasjon for forhandlere Messeinnstilling Med funksjonen "Messeinnstilling" kan skapet presenteres hos forhandlere eller på messer. Betjeningen og det innvendige lyset virker, men kompressoren forblir utkoblet, slik at skapet ikke blir kaldt. ^ Plasser en finger på tasten, og hold den der. Innkobling av messeinnstillingen ^ Berør på/av-tasten en gang til (ikke slipp tasten!). ^ Slå av apparatet ved å berøre på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. ^ Hold fingeren på tasten, til symbolet vises i displayet. ^ Slipp tasten. Messeinnstillingen er innkoblet, symbolet lyser i displayet. 52

53 Informasjon for forhandlere Utkobling av messeinnstillingen Symbolet lyser i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten eller, slik at 0 vises i displayet (det betyr: messeinnstillingen er koblet ut). ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen blir lagret, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker 1 (det betyr: messeinnstillingen er aktivert), symbolet lyser. ^ Berør tasten for innstillingene for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers forlater elektronikken automatisk innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Messeinnstillingen er utkoblet, symbolet slokner. 53

54 Elektrotilkobling Apparatet leveres klart for tilkobling med kabel og støpsel for vekselstrøm 50 Hz V. Sikringen må være minst 10 A. Skapet må kun kobles til forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømnettet, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig. Hvis stikkontakten ikke lenger er tilgjengelig etter at skapet er satt på plass, må det på installasjonsstedet være en skilleanordning for hver pol. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på minst 3 mm. Dette er overstrømvern, sikringer og jordfeilbrytere (EN 60335). Støpselet og nettkabelen til skapet må ikke berøre baksiden av skapet, da støpsel og nettkabel kan bli skadet av vibrasjoner fra apparatet. Dette kan forårsake kortslutning. Heller ikke andre apparatet skal kobles til stikkontakter som er plassert bak dette skapet. Det er ikke tillatt å koble til skapet via skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg. Når apparatet kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Apparatet må heller ikke brukes i forbindelse med energisparestøpsler. Energitilførselen til apparatet blir redusert, og apparatet blir for varmt. Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den kun skiftes ut av en kvalifisert elektrofagmann. 54

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 09 750 700 Innhold

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1 GRAM Compact K/F 610 Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 16 Bedienungsanleitung D... 25 Mode d'emploi F... 33 Gebruiksanwijzing NL... 42 Bruksanvisning S... 51 Bruksanvisning N... 59

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 324 190 Innhold

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer