Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...5 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Hvordan kan du spare energi?...13 Inn- og utkobling av skapet...14 Innkobling av skapet...14 Betjening av skapet...14 Utkobling av skapet...15 Ytterligere innstillinger...16 Ved lengre fravær...17 Riktig temperatur ikjølesonen og i PerfectFresh-skuffene...18 Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Innstilling av temperaturen i kjølesonen...18 Temperaturenhet (Fahrenheit/Celsius) Temperaturindikator Temperatur- og døralarm...21 Bruk av Superkjøl...23 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder Kaldeste område...24 Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...25 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...25 Riktig oppbevaring av matvarer...25 Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen...26 Lagringstemperatur...26 Luftfuktighet...26 Lagring i PerfectFresh-skuffene Innredning...30 Flytting av hyller...30 Fullt uttrekkbar skuff...30 PerfectFresh-skuffer Flytting av hyllene i døren...31 Automatisk avriming...32

3 Innhold Rengjøring og stell...33 Før rengjøringen...33 Innerrom, tilbehør Spesialfiltre for luftfuktighet...34 Ventilasjonsarealer Dørpakning...35 Feil Årsaker til støy...39 Service/garanti...40 Elektrotilkobling Monteringshenvisninger...42 Oppstillingssted Nisjebunn Dørhengsler...43 Kjøkkeninnredning/inventar...43 Ventilasjon...43 Side-by-side-oppstilling Begrensing av skapdørens åpningsvinkel...45 Mål på skapdøren (åpningsvinkel 90 ) Mål på skapdøren (åpningsvinkel 115 ) Innbyggingsmål...47 Mål på møbelfronten...48 Innbygging av skapet...49 Nødvendig verktøy og tilbehør...49 Vekt på møbelfronten Innbygging i en romdeler...50 Ved enden av kjøkken-innredningen...50 Justering av innbyggingsnisjen...51 Kontroll av innbyggingsnisjen...51 Før innbyggingen...51 Klargjøring av innbyggingsnisjen...52 Monteringsmateriell...52 Tippesikring...53 Festing av alternativ tippesikring...55 Innskyvning av skapet i nisjen...56 Justering av skapet...57

4 Innhold Festing av skapet i nisjen...58 Forberedelse for montering av møbelfronten...60 Festing og justering av møbelfronten...62 Festing av deksler...63 Festing av sokkellisten...64 Festing av luftavleder...65

5 Beskrivelse av skapet Inngangstast Valg av kjølesone Valg av øvre PerfectFresh-skuff Valg av nedre PerfectFresh-skuff Innstilling av temperaturen i kjølesonen ( for kaldere; for varmere) Innstilling av luftfuktigheten i PerfectFresh-skuffen (venstre: høy luftfuktihet; høyre: lav luftfuktighet) Inn-/utkobling av funksjonen Superkjøl Utkobling av temperatur- hhv. døralarmen (kun synlig ved temperatur- hhv. døralarm) 5

6 Beskrivelse av skapet Smør- og osterom Hylle Dørhylle Skuff som kan trekkes helt ut Betjeningspanel Vippebryter for inn- og utkobling av hele skapet Spesialfiltre for luftfuktigheten i PerfectFresh-skuffene PerfectFresh-skuffer 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 7

8 Sikkerhetsregler Dette kjøleskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. OBS! Skapet er svært tungt og kan tippe forover når døren er åpen. Hold skapdøren lukket, til skapet er bygget inn og er festet i innbyggingsnisjen iht. bruks- og monteringsanvisningen. Forskriftsmessig bruk Dette apparatet er kun bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks. i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Dette apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk. Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 8

9 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere skapet på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må ikke være i nærheten av skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Pass på at barn ikke leker med skapet, f.eks. at de setter seg i en skuff eller henger i skapdøren. I området rundt dørhengslene er det fare for skade. Spesielt barn bør holdes vekk! Teknisk sikkerhet Kontroller at skapet ikke har ytre, synlige skader før det bygges inn. Et skadet skap må ikke tas i bruk. Et skadet skap kan være farlig å bruke! Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. 9

10 Sikkerhetsregler Sikker drift av apparatet kan bare garanteres hvis det monteres og tilkobles i henhold til bruksanvisningen. Før skapet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveisstikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Reparasjon av skapet i garantitiden skal kun foretas av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner, skal skapet kobles fra el-nettet. Skapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 10

11 Sikkerhetsregler Bruk Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Når termostaten kobler seg inn, kan det oppstå gnister, som kan få brennbare blandinger til å eksplodere. Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løsne fastfryste isskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. Drikkevarer med høyt alkoholinnhold må stå loddrett i kjølesonen og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til eller stenges. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. 11

12 Sikkerhetsregler Kassering av skapet Ødelegg låsen på ditt gamle kjøle-/fryseskap før du kaster skapet. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 12

13 Normalt energiforbruk Økt energiforbruk Oppstilling I ventilerte rom. I lukkede, ikke ventilerte rom. Beskyttet mot direkte solbestråling. Ved direkte solbestråling. Temperaturinnstilling termostat "cirka-tall" (trinnregulering) Temperaturinnstilling Termostat "gradnøyaktig" (digitaldisplay) Bruk Avriming Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur omkring 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ved middels innstilling fra 2 til 3. Lagringssone 8 til 12 C Kjølesone 4 til 5 C PerfectFresh-sone nær 0 C Frysesone -18 C Vinlagringssone 10 til 12 C Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Avkjøl varme matvarer og drikker utenfor apparatet først. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Rim av frysesonen når islaget er 0,5 cm tykt. Hvordan kan du spare energi? Plassert ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy omgivelsestemperatur. Ved høy innstilling: Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! For apparater med vinterstilling, pass på at tasten er utkoblet ved omgivelsestemperaturer varmere enn 16 C eller 18 C! Hyppig og langvarig døråpning = kuldetap Mye leting betyr lange åpningstider for døren. Varm mat øker driftstiden for kompressoren (apparatet forsøker å kjøle ned). Fordamping og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. Et islag forringer kuldeavgivelsen til frysevarene, og strømforbruket stiger. 13

14 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk med en klut etterpå. Hvis skapet har vært transportert liggende, skal det stå i ca. 8 timer etter transporten, før du kobler det til. Det er meget viktig for senere funksjon! Innkobling av skapet Åpne skapdøren. Trykk på vippebryteren. Vippebryteren befinner seg under betjeningspanelet på høyre side. Alle sonene i skapet kobles alltid inn og ut samtidig. Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren åpnes. La skapet kjøles ned i noen timer før du legger inn matvarer første gang, slik at temperaturen blir lav nok. OBS! Skapet er ikke koblet fra el-nettet når vippebryteren er slått av! Betjening av skapet For å betjene dette skapet, er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Vær oppmerksom på dette: En sensortast som kan velges er alltid hvit. En sensortast som er valgt lyser alltid gult. Berør inngangstasten med fingeren, slik at tasten lyser gult. I tillegg lyser inngangstasten på betjeningspanelet. På betjeningspanelet vises nå sensortastene for de tre sonene: kjølesonen, øvre og nedre PerfectFresh-skuff. 14

15 Inn- og utkobling av skapet For å foreta innstillinger på apparatet (f.eks. innstilling av temperaturen etc.), For å velge bort en sone, berør sensortasten for den sonen i skapet, som du vil foreta ytterligere innstillinger for. Den valgte sensortasten lyser gult, og avhengig av hvilken sone som er valgt, vises flere valgbare sensortaster på betjeningspanelet. Avhengig av den valgte sonen, kan du nå regulere temperaturen, velge funksjonene Superkjøl, foreta innstillinger for luftfuktigheten i PerfectFresh-skuffen. Nærmere opplysninger finner du i de enkelte kapitlene. berør nok en gang sensortasten for den sonen som var valgt, slik at den blir hvit, eller velg en annen sensortast direkte. For å gå ut av innstillingen, berør inngangstasten, slik at den blir hvit. De innstillingene som sist ble foretatt blir lagret. Selv om inngangstasten ikke berøres, kobler elektronikken skapet tilbake til utgangstilstanden etter en viss tid. Utkobling av skapet Trykk på vippebryteren. Kjølingen og belysningen kobles ut. 15

16 Inn- og utkobling av skapet Ytterligere innstillinger I innstillingsmodus kan du foreta ytterligere innstillinger. I innstillingsmodus kan du velge bestemte funksjoner for skapet og endre innstillinger for disse. Innstillingsmulighetene for de forskjellige funksjonene beskrives i de enkelte kapitlene. Oversikt over funksjoner som kan velges i innstillingsmodus: Inn-/utkobling av tastetonen Hvis du ikke ønsker å høre tastetonen hver gang du berører en sensortast, kan du koblet den ut. Berør inngangstasten, slik at den lyser gult. Funksjon Gå inn hhv. ut av innstillingsmodus Velge temperaturenhet (se "Riktig temperatur") Ingen funksjon Inn-/utkobling av tastetonen (se "Inn- og utkobling av skapet") Tekst som vises Berør sensortasten for kjølesonen, slik at den lyser gult. Merk deg posisjonen for tasten (ikke berør den med fingeren!). Berør igjen inngangstasten, slik at den blir hvit og alle andre taster slokner. Sett en finger på posisjonen til tasten og hold fingeren på tasten. Berør i tillegg inngangstasten én gang (ikke slipp tasten!). 16

17 Inn- og utkobling av skapet Hold fingeren på tasten i fire sekunder til, til også tastene c og lyser: Berør nå tasten så mange ganger, at en b vises. Berør inngangstasten på nytt. Ved å berøre tasten, kan du nå velge om tastetonen skal være inneller utkoblet: 0: Tastetonen er utkoblet 1: Tastetonen er innkoblet : Tilbake til menyen. Når du har valgt en ny innstilling, berør inngangstasten for å bekrefte innstillingen. Berør tasten så mange ganger, at vises. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet for en lengre periode; koble ut skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. rengjør skapet, la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis døren er lukket. Berør inngangstasten. Du er nå ute av innstillingsmodus. Så lenge du befinner deg i innstillingsmodus, blir døralarmen automatisk deaktivert. Så snart døren blir lukket, aktiveres den igjen. 17

18 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....i kjølesonen og i PerfectFresh-skuffene Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 C i kjølesonen. I PerfectFresh-skuffene reguleres temperaturen automatisk, og ligger rundt 1,5 C. Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Når kjølingen i kjølesonen kobles inn, kobles også ventilatoren inn automatisk. Dermed blir luften i kjølesonen jevnt fordelt, slik at de lagrede matvarene kjøles med omtrent samme temperatur. Innstilling av temperaturen i kjølesonen Berør inngangstasten, slik at den lyser gult. Berør sensortasten for kjølesonen, slik at den lyser gult. Innstill temperaturen med de to tastene ved siden av temperaturindikatoren. Med trykking på tasten : blir temperaturen lavere tasten : blir temperaturen høyere. Innstillingstemperaturen blinker under innstillingen. 18

19 Riktig temperatur Tasten trykkes én gang: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endrer seg fortløpende. Når den høyeste hhv. laveste temperaturen som kan innstilles er nådd, blir sensortasten eller usynlig. Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser alltid ønsket temperatur. Hvis du har regulert temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer når det er lite varer i skapet og etter ca. 24 timer når skapet er fullt. Først da har den virkelige temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen er for høy eller lav etter denne tiden, innstill temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles: fra 2 C til 8 C i kjølesonen. Om den laveste temperaturen nås, er avhengig av oppstillingssted og omgivelsestemperatur. Ved høy omgivelsestemperatur er det ikke sikkert at den laveste temperaturen nås. Temperaturenhet (Fahrenheit/Celsius) Temperaturen kan vises i grader Celsius eller grader Fahrenheit. Berør inngangstasten, slik at den lyser gult. Berør sensortasten for kjølesonen, slik at den lyser gult. Merk deg posisjonen for tasten (ikke berør den med fingeren!). Berør igjen inngangstasten, slik at den blir hvit og alle andre taster slokner. Sett en finger på posisjonen til tasten og hold fingeren på tasten. Berør i tillegg inngangstasten én gang (ikke slipp tasten!). Hold fingeren på tasten i fire sekunder til, til også tastene c og lyser: 19

20 Riktig temperatur Temperaturindikator Berør nå tasten så mange ganger, at en vises. Berør inngangstasten på nytt. Ved å berøre tasten, kan du nå velge om temperaturenheten skal vises i Fahrenheit eller Celsius: 0: Temperaturenhet Fahrenheit 1: Temperaturenhet Celsius : Tilbake til menyen. Når du har valgt en ny innstilling, berør inngangstasten for å bekrefte innstillingen. Berør tasten så mange ganger, at en c vises. Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser alltid ønsket temperatur. Temperaturindikatorene blinker, når en annen temperatur blir innstilt, temperaturen i skapet har steget med flere grader, for å varsle om et kuldetap. Dette kortvarige kuldetapet utgjør ingen risiko, hvis det har oppstått som følge av at skapdøren har blitt stående lenge åpen, f.eks. ved innlegging eller uttaking av en stor mengde matvarer. Berør inngangstasten. Du er nå ute av innstillingsmodus. Så lenge du befinner deg i innstillingsmodus, blir døralarmen automatisk deaktivert. Så snart døren blir lukket, aktiveres den igjen. 20

21 Temperatur- og døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, for at temperaturen i skapet ikke skal kunne stige ubemerket og for å hindre energitap hvis døren står åpen. Innkobling av varselsystemet Varselsystemet er alltid automatisk driftsklart. Det må ikke kobles inn separat. Temperaturalarm Hvis temperaturen i et av områdene blir for høy, blinker sensortasten for denne sonen på betjeningspanelet. Samtidig blinker sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen. I tillegg høres et signal. Det akustiske og optiske signalet høres f.eks. når det ved omsortering eller uttaking av matvarer strømmer inn for mye varmt luft. når du legger inn en større mengde matvarer. etter et strømbrudd. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varselsignalet og sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen slokner. Sensortasten for den enkelte sonen lyser igjen konstant. Utkobling av temperaturalarmen Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Berør sensortasten for temperaturhhv. døralarmen. Varselsignalet stanser. Sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen fortsetter å lyse, til alarmtilstanden er over. Den sonen det gjelder fortsetter å blinke på betjeningspanelet, til alarmtilstanden er over. Døralarm Hvis skapdøren har stått åpen i mer enn 5 minutter, høres et varselsignal. I tillegg lyser sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen. Så snart døren lukkes igjen, stanser signalet og sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen slokner. 21

22 Temperatur- og døralarm Utkobling av døralarmen Hvis døralarmen er forstyrrende, kan du koble den ut. Berør sensortasten for temperaturhhv. døralarmen. Sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen slokner og varselsignalet stanser. 22

23 Bruk av Superkjøl Superkjøl Med funksjonen Superkjøl blir hele kjølesonen meget raskt avkjølt til den kaldeste verdien (avhengig av romtemperaturen). Innkobling av Superkjøl Det lønner seg spesielt å koble inn Superkjøl, hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt. Utkobling av Superkjøl Funksjonen Superkjøl kobles automatisk ut etter ca. 6 timer. Sensortasten er hvit, og skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut funksjonen Superkjøl, så snart matvarene eller drikkene er kalde nok. Berør sensortasten for kjølesonen, slik at den lyser gult. Berør Superkjøl-tasten, slik at den lyser gult. Skaper arbeider nå med størst mulig kjøleeffekt i kjølesonen, og på temperaturindikatoren vises den nye innstilte temperaturen (2 C). Berør Superkjøl-tasten, slik at den blir hvit. På temperaturindikatoren for kjølesonen vises igjen den opprinnelig innstilte temperaturverdien. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 23

24 Lagring av matvarer i kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Dette er et skap med automatisk dynamisk kjøling (DynaCool), og temperaturen i skapet blir jevn når ventilatoren er i gang. Det er derfor ikke så stor forskjell på de forskjellige kuldesonene. Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er helt øverst i døren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over PerfectFresh-sonen. Det er imidlertid enda lavere temperaturer i skuffene i PerfectFresh-sonen. Bruk disse områdene i kjølesonen og PerfectFresh-sonen for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle ferske matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i kjøleskapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt. Ikke dekk til ventilasjonsåpningen på bakveggen inne i skapet den er viktig for kjøleeffekten! 24

25 Lagring av matvarer i kjølesonen Når du legger inn matvarer, sørg for å overholde en minimumsavstand på 35 mm under taket i skapet, slik at luften kan sirkulere skikkelig. La bare kjølevarene oppbevares en kort stund helt foran i nederste del av kjølesonen, og ikke la kjølevarene stå. De kan bli skjøvet bakover og velte når døren lukkes. Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Hvis matvarene har begynt å bli bedervet, er det for sent å gjøre noe med dette. Allerede ved et kjøleavbrudd på to timer, utsettes matvarene for å bli bedervet. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene innpakket eller godt tildekket (i PerfectFresh-sonen er det unntak). Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forsinkes formering av bakterier, f.eks. salmonella. Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Atskill uemballerte matvarer fra dyreog planteriket. Skal matvarene oppbevares sammen, må de absolutt oppbevares innpakket. Da forhindrer du at det oppstår mikrobiologiske forandringer. 25

26 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen I PerfectFresh-sonen lagres matvarene ved lavere temperatur enn i en vanlig kjølesone. I tillegg kan luftfuktigheten reguleres, slik at den tilsvarer matvarenes egen luftfuktighet. Det gir optimale lagringsbetingelser for maten. Maten holder seg fersk vesentlig lenger og smak og vitaminer beholdes. Lagringstemperatur Temperaturen i PerfectFresh-sonen reguleres automatisk og ligger i området fra 0-3 C.Dette er optimal lagringstemperatur for mat som tåler kulde. Matvarene holder seg ferske vesentlig lenger enn i en vanlig kjølesone, fordi ødeleggelsesprosessen går langsommere ved denne temperaturen. Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat! Luftfuktighet Luftfuktigheten i PerfectFresh-sonen er avhengig av fuktighetsinnholdet i maten mengden matvarer som lagres. Jo mer luftfuktigheten tilsvarer matvarenes egen fuktighet, jo sprøere og ferskere holder maten seg over lengre tid, fordi vanninnholdet i maten i stor utstrekning beholdes. Lagring i PerfectFresh-skuffene Velg den ønskede PerfectFresh-skuffen med sensortasten. Sensortasten for ønsket PerfectFresh-skuff lyser gult. I tillegg vises symboler for de matvarene som kan lagres: Venstre: Matvarer som skal lagres fuktig, som grønnsaker og frukt. Høyre: Matvarer som skal lagres tørt, som kjøtt, fisk og melkeprodukter Velg de matvarene du ønsker å legge i PerfectFresh-skuffen. Luftfuktigheten for disse matvarene innstilles automatisk. Ved å trykke sensortasten en gang til, velger du bort den enkelte matvaren. 26

27 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Vær oppmerksom på at du ikke kan velge matvarer som skal lagres fuktig og tørt, samtidig. Innenfor en gruppe, kan imidlertid flere matvarer velges samtidig. Legg matvarene i PerfectFresh-skuffen. Ved hjelp av et spesialfilter over PerfectFresh-skuffene, kan den luftfuktigheten som oppstår i skuffene reguleres. Disse filtrene er luftgjennomtrengelige, men holder fuktighet tilbake. Matvarer som bør lagres fuktig: ferske produkter, som grønnsaker, salater, urter, sopp, kål og innenlandsk frukt. Vær klar over at den høye luftfuktigheten kun kan nås og virke på matvarene hvis maten er uinnpakket eller pakket inn slik at luften kan trenge i gjennom. Matvarer som bør lagres tørt: fersk fisk, skall- og krepsdyr, kjøtt, fugl, pølse, meieriprodukter og delikatessesalat. Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir raskere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt. Oppbevar disse matvarene kun tildekket eller innpakket. Unntak: Kjøtt (uttørkingen av kjøttoverflaten virker bakteriehemmende og bidrar dermed til bedre holdbarhet. Forskjellige kjøttsorter må ikke berøre hverandre direkte, de må alltid atskilles med emballasje. Dermed unngås for tidlig ødeleggelse på grunn av bakterieoverføring). Ta matvarene ut av PerfectFreshsonen ca minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg. 27

28 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Kan alle typer matvarer lagres sammen? Ikke legg alle matvarer sammen i en skuff. Lukt og smak kan overføres (gulrøtter opptar f.eks. raskt smak og lukt fra løk) og mange matvarer utskiller en naturgass (etylen), som andre matvarer reagerer svært ømfintlig på, og dermed blir fortere ødelagt. Eksempler på frukt og grønnsaker som utskiller mye naturgass: Eple, aprikos, pære, nektarin, fersken, plomme, avokado, fiken, blåbær, melon og bønner. Eksempler på frukt og grønnsaker som reagerer spesielt ømfintlig på naturgass fra andre frukt og grønnsaksorter: Kiwi, brokkoli, blomkål, rosenkål, mango, honningmelon, eple, aprikos, agurk, tomat, pære, nektarin og fersken. Eksempel: Brokkoli bør ikke lagres sammen med epler, fordi epler utskiller mye naturgass og brokkoli reagerer svært ømfintlig på dette. Da får brokkolien mye kortere holdbarhet. 28

29 Lagring av matvarer i PerfectFresh-sonen Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), ta nok en gang hensyn til følgende råd: Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske. Rengjør PerfectFresh-sonen før du legger inn maten. Drypp av svært fuktig mat før innlegging. Ikke oppbevar kuldeømfintlige matvarer i PerfectFresh-sonen (se "Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap"). Ta hensyn til at ikke alle matvarer kan lagre sammen (se "Kan alle typer matvarer lagres sammen?). Velg riktig innstilling for den maten du ønsker å lagre (fuktig hhv. tørr lagring). Oppbevar matvarene uinnpakket i skuffen med høy luftfuktighet. Høy luftfuktighet i PerfectFresh-sonen oppnås ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene. Hvis luftfuktigheten ikke skulle være høy nok, f.eks. hvis det er lagret for få matvarer, kan luftfuktigheten økes f.eks. ved hjelp av en våt svamp. Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh-sonen er for høy eller lav, forsøk å regulere temperaturen via kjølesonen, ved å endre temperaturen 1 til 2 C der. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh-sonen, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader. Hvis det har samlet seg for mye vann på bunnen i PerfectFresh-sonen, tørk bunnen med en klut. Drypp evt. av matvarene før lagring eller legg en rist på bunnen i PerfectFresh-sonen, slik at fuktigheten kan renne av. 29

30 Innredning Flytting av hyller Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene. Ta tak med begge hender under hyllen og løft den litt opp, slik at den blir løftet over holderne på begge sider bak. Trekk hyllen fremover. Sett hyllen inn igjen på ønsket sted med stopperne bak. Pass på at hyllen settes inn rett. Fullt uttrekkbar skuff Skuffen over PerfectFresh-sonen har teleskopskinner og kan trekkes langt ut for innlegging/uttaking av mat. Skuffen kan tas helt ut for rengjøring: Trekk ut skuffen. Sett inn skuffen, slik at den fester seg foran og bak. Skyv skuffen helt inn. PerfectFresh-skuffer PerfectFresh-skuffene har teleskopskinner og kan trekkes langt ut for innlegging/uttaking av mat. PerfectFresh-skuffene kan tas helt ut for rengjøring: Trekk PerfectFresh-skuffen ut til den stopper. Som barnesikring, er den en lås på døråpningssiden, som må stilles vannrett for at skuffen skal kunne tas ut. Trekk spaken oppover på begge sider og ta skuffen ut oppover. Skyv teleskopskinnene til skuffen inn igjen. På den måten unngås skader! For å sette inn skuffen igjen: Trekk ut teleskopskinnene til de stopper. Stikk en egnet gjenstand inn i sprekken til låsen, og drei den til vannrett stilling. 30

31 Innredning Trekk spaken oppover på begge sider og ta PerfectFresh-skuffen ut oppover. Skyv teleskopskinnene til skuffen inn igjen. På den måten unngås skader! For å sette inn skuffen igjen: Trekk ut teleskopskinnene til de stopper. Sett inn PerfectFresh-skuffen, slik at den fester seg foran og bak. Drei låsen tilbake til loddrett stilling. Skyv PerfectFresh-skuffen helt inn. Flytting av hyllene i døren For å ta hyllen helt ut, Skyv hyllen helt opp langs føringene på siden, til den kan tas ut. For å sette den inn igjen: Sett hyllen inn i føringen igjen øverst og skyv den til ønsket sted. For rengjøring eller innlegging/uttaking av mat, kan hyllen tas helt ut av rammen. For å ta den øverste hyllen ut av rammen, skru skruene ut av hyllen og ta av lokket. Løft klaffen av holderen. Løft hyllen oppover og ta den av. Hylle over den fullt uttrekkbare skuffen Løft hyllen oppover og ta den ut. Pass på når du setter den inn igjen, at mothakene fester seg bak i hjørnene til hyllen. Hold hyllen fast med begge hender på rammen, løft den litt oppover og vipp den forsiktig forover. Skyv hyllen i vippet stilling oppover eller nedover langs føringene på siden, og fest den på ønsket sted. Pass på at hyllen settes inn rett. Hylle over PerfectFreshskuffene Ta ut den fullt uttrekkbare skuffen. Ta av den bakre dekklisten, skyv glassplaten litt bakover og løft den forsiktig av oppover. Sett den fullt uttrekkbare skuffen inn igjen. 31

32 Automatisk avriming Kjølesone og PerfectFreshsone Mens kjølemaskinen går, kan det avhengig av funksjonen dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen og PerfectFresh-sonen. Dette behøver du ikke fjerne. Det fordamper automatisk pga. varmen fra kjølemaskinen. 32

33 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen Slå skapet helt av, ved å trykke på vippebryteren. Vippebryteren befinner seg på høyre side under betjeningspanelet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. For å rengjøre hyllene i døren, må du ta hyllene ut av stålrammene. Innerrom, tilbehør Bruk lunkent vann med litt oppvaskmiddel. Vask alle delene for hånd, ikke i oppvaskmaskinen. Rengjør skapet minst én gang i måneden. Vask over innerrommet og tilbehøret med rent vann etter rengjøringen og gni alt sammen tørt med en klut. La skapdøren stå åpen en liten stund. 33

34 Rengjøring og stell Aluminiumsrammer Rammene til hyllene og dørhyllene er av aluminium. Aluminium er et levende materiale. Synsvinkel, lysinnfall og omgivende felt bestemmer den reflekterende virkningen og dermed inntrykket av apparatet. Aluminium er ømfintlig mot riper og snitt. Løsne filterdekselet og ta det ut sammen med filtermatten. Rammene av aluminium kan bli misfarget eller forandret hvis tilsmussinger får virke lenge. Fjern derfor tilsmussinger omgående. Spesialfiltre for luftfuktighet De to spesialfiltrene for luftfuktighet over PerfectFresh-skuffen må tas ut for rengjøring. Ta ut filtermatten. Rengjør filtermatten i lunkent vann, uten noen tilsetninger. Ikke rengjør filtermatten i oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen! Trekk PerfectFresh-skuffen helt ut og ta den av. La filtermatten lufttørke. Legg filtermatten i filterdekselet. Sett inn filterdekselet igjen, først bak deretter foran. Sett PerfectFresh-skuffen inn i skapet. 34

35 Rengjøring og stell Ventilasjonsarealer Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Etter rengjøringen Sett alle delene inn i skapet. Koble skapet til igjen og slå det på. Legg matvarene inn i skapet og lukk skapdøren. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut. 35

36 Feil Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatene, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Skapet kjøler ikke Undersøk om skapet er skrudd på. Inngangstasten lyser på betjeningspanelet. Undersøk om støpselet sitter skikkelig i stikkontakten. Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er utløst, det kan være noe feil med dette apparatet, spenningen i huset eller et annet apparat. Tilkall elektrofagfolk eller Miele service. Undersøk temperaturinnstillingen. Temperaturen i kjølesonen er for lav Innstill en høyere temperatur. Koble evt. Superkjøl. Undersøk om døren er skikkelig lukket. Kjølemaskinen kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker Undersøk om luftinntaks- hhv. luftutgangsåpningen nede i skapsokkelen er tildekket eller støvet. Skapdøren er blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn store mengder ferske varer i skapet. Undersøk om døren er skikkelig lukket. Kjølemaskinen går konstant For å spare energi, kobler maskinen om til lav hastighet ved lavt kuldebehov. Da øker maskinens innkoblingstid. Et varselsignal høres Skapdøren har stått åpen lenger enn ca. 5 minutter. Lukk skapdøren! Varselsignalet høres og sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen lyser eller blinker Skapdøren står åpen, eller temperaturen i en av sonene i skapet har steget mye, fordi for mye varm romluft har kommet inn i skapet, store mengder matvarer er lagt inn i skapet, det har vært et strømbrudd. Så snart alarmtilstanden er over, stanser signalet og sensortasten for temperatur- hhv. døralarmen slokner. På temperaturindikatoren vises en feilmelding med "_F"? Det foreligger en feil. Tilkall service. 36

37 Feil Det innvendige lyset i skapet virker ikke lenger Har skapdøren stått lenge åpen? Pga. overoppheting, kobler lyset seg ut hvis døren har stått åpen i ca. 5 minutter. Etter en viss avkjølingstid kobles lyset inn igjen. Hvis det heller ikke lyser når døren bare åpnes en kort stund, er belysningen defekt. Skru av skapet ved å trykke på vippebryteren. Atskill skapet fra el-nettet ved koble ut sikringen i husinstallasjonen. Øvre belysning: Ta ut den defekte halogenpæren. Sett den nye halogenpæren inn i holderen. Type halogenpære: 20 W/12 V/ versjon GY Sett lampedekselet på igjen bak og trekk det forover, slik at det knepper på plass. Sidebelysning: Ta tak med begge hender foran på lampedekselet og skyv det bakover. Løft lampedekselet ut forover. Ikke berør en halogenpære med fingrene! Bruk en myk klut når du skal skifte ut pæren. Drei lampedekselet mot klokken og ta det av. Ikke berør en halogenpære med fingrene! Bruk en myk klut når du skal skifte ut pæren. 37

38 Feil Trekk ut den defekte halogenpæren. Sett den nye halogenpæren inn i holderen. Type halogenpære: 5 W/12 V/ versjon G 4. Sett lampedekselet på igjen og drei det med klokken til det sitter fast. Koble skapet til el-nettet og skru det på. Hvis du ikke kan rette på feilen ved hjelp av rådene ovenfor, tilkall service. Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. 38

39 Årsaker til støy Helt normal støy Brrrrr... Blubb, blubb... Klikk... Sssrrrrr... Knak... Hva forårsaker den? Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn eller ut. For et flersone- eller No-Frost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. Knakingen høres alltid når materialet i apparatet utvider seg. Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Hva forårsaker den, og hva kan du gjøre med den? Apparatet står ujevnt: Rett opp apparatet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Apparatet berører andre møbler eller apparater: Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast: Kontroller de uttagbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flasker eller beholdere berører hverandre: Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet: Fjern kabelholderen. 39

40 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet innvendig i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 40

41 Elektrotilkobling Apparatet leveres klart for tilkobling med kabel og støpsel for vekselstrøm 50 Hz V. Skapet må kun kobles til forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. Sikringen må være minst 10 A. Stikkontakten bør være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig. Det er ikke tillatt å koble til skapet via skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg. Når apparatet kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Apparatet må heller ikke brukes i forbindelse med energisparestøpsler. Energitilførselen til apparatet blir redusert, og apparatet blir for varmt. Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den kun skiftes ut av en kvalifisert elektrofagmann. 41

42 Monteringshenvisninger Oppstillingssted Ikke plasser skapet ved siden av en komfyr eller varmekilde, ikke ved vindu med direkte sollys. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kjølemaskinen, og desto høyere blir strømforbruket. Et tørt rom med god ventilasjon er egnet. Hvis oppstilling ved siden av en varmekilde ikke er til å unngå, overhold følgende minsteavstander til varmekilden: Til elektrisk drevet komfyr 3 cm, Til olje- eller kulldrevet komfyr 30 cm. Klimaklasse Apparatet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. Sikker drift av skapet er kun sikret, hvis skapet er montert og koblet til iht. bruksanvisningen. OBS! Apparatet er svært tungt og kan tippe forover når døren er åpen. Hold døren lukket, til apparatet er bygget inn og er sikret i innbyggingsnisjen iht. bruks- og monteringsanvisningen. På grunn av apparatets tyngde og størrelse, må monteringen av apparatet gjennomføres ved hjelp av to personer. Et tomt skap veier: K 1801 Vi, K 1811 Vi...189kg K 1901 Vi, K 1911 Vi...205kg Klimaklasse SN N ST T Romtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen. Det kan føre til høyere temperaturer i skapet! 42

43 Monteringshenvisninger Nisjebunn For sikker oppstilling av skapet, og for at alle apparatets funksjoner skal fungere riktig, må nisjebunnen være jevn og vannrett. Nisjebunnen må bestå av hardt materiale som ikke gir etter. På grunn av den høye vekten når apparatet er fullt, er det nødvendig med en ekstremt bærekraftig bunn. Forhør deg med en arkitekt eller en bygningskyndig. Vekten for et fullt apparat er ca: K 1801 Vi, K 1811 Vi...452kg K 1901 Vi, K 1911 Vi...540kg Kjøkkeninnredning/inventar Apparatet skal festes med skruer til kjøkkeninnredning på sidene og på oversiden. Av den grunn må alle møblene som apparatet skal festes til, være forbundet med gulvet hhv. veggen. Ventilasjon Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til. De må også regelmessig rengjøres for støv. Dørhengsler Skapet leveres med fast dørhengsling. Tilkall service, hvis det er nødvendig å skifte hengselside! Du må ikke forsøke å hengsle om døren selv! 43

44 Monteringshenvisninger Side-by-side-oppstilling Dette skapet kan monteres "side-by-side" med et annet kjøle-/fryseskap! Oppstilling med skillevegg ved hjelp av side-by-side-monteringssettet Skilleveggen skal være minst 16 mm tykk. Et side-by-side-monteringssett kan skaffes hos Mieles deleavdeling. Forhør deg med forhandleren om hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt skap! Bruksanvisningen for side-by-sidemonteringssettet gir informasjon om hvordan skapene skal festes. Oppstilling uten skillevegg ved hjelp av side-by-side-monteringssettet Hvis det er en skillevegg mellom apparatene med en tykkelse mellom 16 mm og 160 mm, skal apparatene festes separat i hver sin nisje med vedlagte monteringsmateriell. I tillegg behøver du side-by-side-monteringssettet. Hvis det ikke er noen skillevegg mellom apparatene, skal apparatene forbindes direkte med hverandre ved hjelp av side-by-side-monteringssettet. Oppstilling med skillevegg uten side-by-side-monteringssett Hvis det er en skillevegg med en tykkelse på mer enn 160 mm mellom apparatene, skal apparatene festes separat i hver sin nisje med vedlagte monteringsmateriell (uten side-by-sidemonteringssett). 44

45 Monteringshenvisninger Begrensing av skapdørens åpningsvinkel Fra fabrikken er dørhengslene innstilt med vid døråpningsvinkel. Hvis skapdøren f.eks. vil støte mot en vegg når den åpnes, bør du begrense dørens åpningsvinkel til 90 : Åpne skapdøren. Sett stiftene som begrenser åpningsvinkelen ovenfra og ned i hengselet. Nå er dørens åpningsvinkel begrenset til

46 Monteringshenvisninger Mål på skapdøren (åpningsvinkel 90 ) * Målene for møbelfrontene og dørhåndtakene varierer avhengig av kjøkkenets utforming. A B C K 1801 Vi, K 1811 Vi 829 mm Møbelfront (maks. 38 mm)* Dørhåndtak* K 1901 Vi, K 1911 Vi 982 mm Møbelfront (maks. 38 mm)* Dørhåndtak* Mål på skapdøren (åpningsvinkel 115 ) K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi A B C D 829 mm 982 mm Møbelfront (maks. 38 mm)* Møbelfront (maks. 38 mm)* * Målene for møbelfrontene og dørhåndtakene varierer avhengig av kjøkkenets utforming. Dørhåndtak* Dørhåndtak* 363 mm 428 mm 46

47 Innbyggingsmål K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Nisjebredde A mm mm 47

48 Innbyggingsmål Plassering av elektrotilkoblingen Mål på møbelfronten K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi A B 2029 mm 756 mm 2029 mm 908 mm 48

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer