Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...4 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Hvordan kan du spare energi?...17 Inn- og utkobling av skapet...19 Før første gangs bruk...19 Betjening av skapet...19 Innkobling av skapet...19 Utkobling av skapet...20 Ved lengre fravær...20 Riktig temperatur...21 Temperaturindikator Innstilling av temperaturen...22 Bruk av SuperFrost...23 Temperatur- og døralarm...24 Temperaturalarm...24 Døralarm...25 Utkobling av varselsignalet...25 Flere innstillinger...26 Låsefunksjon...26 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...29 Sabbatmodus Innredning...32 Fryseskuffer på teleskopskinner...32 Hyller...32 Frysing og lagring...33 Maksimal frysekapasitet...33 Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?...33 Lagring av ferdig frysemat Matvarer som du fryser inn selv Vær oppmerksom på dette før du fryser inn matvarer...34 Innpakking...34 Før innleggingen Innlegging

3 Innhold Tining av frysevarer...36 Tilberedning av isbiter...36 Hurtigkjøling av drikker...36 Bruk av kjøleelement...37 Automatisk avriming...38 Rengjøring...39 Innerrom, tilbehør Ventilasjonsarealer Dørpakning...42 Feilretting...43 Årsaker til støy...50 Service / garanti...51 Garantitid og garantibetingelser Informasjon for testinstitutter Informasjon for forhandlere...53 Messeinnstilling Elektrotilkobling Monteringshenvisninger...56 Side-by-side Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...57 Før innbyggingen Hadde det gamle fryseskapet en annen hengslingsmekanikk? Innbyggingsmål...60 Innstilling av dørhengslene...61 Omhengsling av døren...62 Innbygging av skapet...66 Montering av møbeldøren...74 Adresser

4 Beskrivelse av skapet Betjeningspanel a Inn-/utkobling av hele skapet b Optisk grensesnitt (kun for kundeservice) c Inn-/utkobling av funksjonen SuperFrost d Innstilling av temperaturen ( for kaldere), valgtast i innstillingsmodus e Bekrefter et valg (OK-tast) f Innstilling av temperaturen ( for varmere), valgtast i innstillingsmodus g Inn- hhv. utkobling av innstillingsmodus h Utkobling av døralarmen i Display med temperaturindikator og symboler (symbolene er kun synlige i innstillingsmodus, ved en alarm/en melding; symbolforklaringer, se tabellen) 4

5 Beskrivelse av skapet Symbolforklaringer Symbol Betydning Funksjon Låsefunksjon Sikrer uønsket utkobling av skapet, uønsket temperaturregulering, uønsket innkobling av SuperFrost og uønsket endring av innstillinger Akustiske signaler Valgmuligheter for tastetone og varseltone ved dør- og temperaturalarm Displayets lysstyrke Innstilling av lysstyrken i displayet Sabbatmodus Inn- og utkobling av Sabbatmodus Nettilkobling Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet, selv om det ikke er slått på; blinker ved strømbrudd Alarm Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, strømbrudd og andre feilmeldinger Messeinnstilling (kun synlig når messeinnstillingen er koblet inn) Utkobling av messeinnstillingen 5

6 Beskrivelse av skapet Dette bildet er eksempel på én modell. a Betjeningspanel b Innvendig lys c NoFrost-innretning d Øvre fryseskuff, kan brukes som frysebrett e Fryseskuffer* * Antall avhengig av modell 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 7

8 Sikkerhetsregler Dette fryseskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis det ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den gir viktige råd om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Det er ikke bestemt for utendørs bruk. ~ Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt. 8

9 Sikkerhetsregler ~ Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter iht. direktivet for medisinprodukter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke betjene det uten tilsyn. De får kun bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen ~ Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 9

10 Sikkerhetsregler ~ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet ~ Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver. ~ Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, koble apparatet fra el-nettet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og kontakt kundeservice. 10

11 Sikkerhetsregler ~ Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. ~ Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. ~ Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen. ~ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. ~ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-nettet. ~ Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). ~ Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 11

12 Sikkerhetsregler ~ Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. ~ Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. ~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, eller støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra el-nettet. ~ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. ~ Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. 12

13 Sikkerhetsregler Bruk ~ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. ~ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. ~ Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. ~ Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon! 13

14 Sikkerhetsregler ~ Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! ~ Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! ~ Ikke berør frysevarer og metalldeler med våte hender. Hendene kan fryse fast. Fare for skade! ~ Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at de er tatt ut av frysesonen. På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene eller tungen fryse fast. Fare for skade! ~ Ikke frys inn igjen en matvare som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, eller mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt. ~ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! ~ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 14

15 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell ~ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. ~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet. ~ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. ~ Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. ~ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 15

16 Sikkerhetsregler Transport ~ Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader. ~ Skapet er tungt, og skal transporter ved hjelp av to personer. Stor fare for skade! Kassering av gamle apparater ~ Ødelegg evt. dørlåsen på det gamle skapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. ~ Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler, brekke av rør, skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 16

17 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/vedlikehold Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Frysesone -18 C Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved lav temperaturinnstilling: Jo lavere temperatur i frysesonen, desto høyere energiforbruk! 17

18 Hvordan kan du spare energi? Bruk Normalt energiforbruk Plassering av skuffer og hyller som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm romluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker gir tapt kjøleeffekt. 18

19 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Forpakningsmaterialer ^ Fjern alle forpakningsmaterialer fra skapet innvendig. Innkobling av skapet Når skapet er elektrisk tilkoblet, vises symbolet i displayet etter kort tid. Rengjøring Henvisningene i kapitlet "Rengjøring" må følges. ^ Rengjør skapet innvendig og tilbehøret. Betjening av skapet For å betjene skapet, er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se "Flere innstillinger - Akustiske signaler"). ^ Berør på/av-tasten. Symbolet slokner og temperaturen vises i displayet. Dersom den aktuelle temperaturen er over 0 C, blinker to streker i displayet. Skapet begynner å kjøle. Samtidig blinker temperaturindikatoren og symbolet for alarmen, helt til ønsket temperatur er nådd. Når skapdøren åpnes, tennes det innvendige lyset og LED-belysningen blir lysere, helt til maksimal lysstyrke er nådd. For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. 19

20 Inn- og utkobling av skapet Utkobling av skapet ^ Berør på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. Kjølingen er koblet ut. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, ^ slå av skapet, ^ trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, ^ rengjør skapet, og ^ la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 20

21 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. For å fryse inn ferske matvarer og lagre matvarer over lang tid, er en temperatur på -18 C nødvendig. Ved denne temperaturen er mikroorganismenes vekst i stor grad innstilt. Så snart temperaturen stiger over -10 C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). På grunn av de høye temperaturene blir de fleste mikroorganismer tilintetgjort. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere romtemperaturen er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Temperaturindikator Temperaturindikatoren i displayet viser ved normal drift den gjennomsnittlige temperaturen i frysesonen. Avhengig av romtemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og blir vist konstant. 21

22 Riktig temperatur Innstilling av temperaturen ^ Innstill temperaturen med de to tastene under displayet. Med tasten blir temperaturen lavere blir temperaturen høyere. Under innstillingen blinker temperaturen. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist innstilte temperaturverdien blinker. Hvert nytt trykk: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endres fortløpende. Etter at den høyeste hhv. laveste temperaturen er nådd, høres en negativ tastetone (dersom tastetonen er innkoblet). Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk endres temperaturen automatisk til den reelle temperaturen i skapet. Hvis du har regulert temperaturen, kontroller temperaturindikatoren etter ca. 6 timer hvis det er lite varer i skapet og etter ca. 24 timer hvis det er mye varer i skapet. Først da har den virkelige temperaturen blitt innstilt. Hvis temperaturen skulle være for høy eller lav etter dette, innstiller du temperaturen på nytt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen kan innstilles fra -15 C til -28 C. 22

23 Bruk av SuperFrost For å fryse inn matvarer optimalt, må du koble inn SuperFrost før innfrysing av ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares. Unntak: når du legger inn fryste matvarer. når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag. Innkobling av SuperFrost Funksjonen SuperFrost må kobles inn 6 timer før varene legges inn for frysing. Hvis den maksimale frysekapasiteten skal utnyttes, må SuperFrost kobles inn 24 timer på forhånd! Utkobling av SuperFrost Funksjonen SuperFrost kobles automatisk ut etter ca. 65 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn. SuperFrost-symbolet slokner, og skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi, kan du selv koble ut SuperFrost-funksjonen så snart en konstant temperatur på minst -18 C er nådd i frysesonen. Kontroller temperaturen i skapet. ^ Berør tasten SuperFrost, slik at den ikke lenger lyser gult. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. ^ Berør tasten for SuperFrost, slik at den lyser gult. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. 23

24 Temperatur- og døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket og for å hindre energitap hvis dørene står åpne. Temperaturalarm Hvis frysesonetemperaturen når et for varmt temperaturområde, blinker alarmsymbolet i displayet og et varselsignal høres. Når skapet registrerer at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen. Det akustiske og optiske signalet kan høres, når du slår på skapet, og temperaturen i en av temperatursonene avviker for mye fra den innstilte temperaturen, når det ved omsortering og uttak av frysevarer strømmer inn for mye varm luft, når du fryser inn en større mengde matvarer. etter et strømbrudd, hvis skapet er ødelagt. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varselsignalet, og alarmsymbolet slokner. Hvis det har vært varmere enn -18 C over en lengre periode, kontroller om matvarene er helt eller delvis tint. Hvis det er tilfelle, må du bruke dem så raskt som mulig eller bearbeide dem (koking eller steking) før du fryser dem igjen! Utkobling av varselsignalet Hvis du synes varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. ^ Trykk tasten for utkobling av temperaturalarmen. Varselsignalet stanser. Alarmsymbolet fortsetter å blinke til alarmtilstanden er over. 24

25 Temperatur- og døralarm Døralarm Hvis døren har stått åpen over lengre tid, høres et signal. Alarmsymbolet lyser. Hvor lang tid det tar før døralarmen høres, er avhengig av den valgte innstillingen, og utgjør 2 minutter (fabrikkinnstilling) eller 4 minutter. Døralarmen kan også kobles ut. (se "Flere innstillinger Akustiske signaler") Så snart døren lukkes, stanser varselsignalet og alarmsymbolet slokner i displayet. Utkobling av varselsignalet Hvis alarmen er forstyrrende, kan du koble den ut. ^ Berør sensortasten for utkobling av døralarmen. Signalet stanser. Alarmsymbolet fortsetter å lyse til skapdøren blir lukket. Hvis det ikke høres noen varseltone, selv om det foreligger en døralarm, er alarmtonen koblet ut i innstillingsmodus (se "Flere innstillinger Akustiske signaler"). 25

26 Flere innstillinger Det er visse innstillinger på skapet som du kun kan foreta i innstillingsmodus. Når du er i innstillingsmodus kobles døralarmen eller andre feilmeldinger automatisk ut, i displayet lyser imidlertid alarmsymbolet. Innstillingsmuligheter Inn-/utkobling av låsefunksjonen Inn-/utkobling av akustiske signaler Endring av lysstyrken i displayet Inn-/utkobling av sabbatmodus Låsefunksjon Med låsefunksjonen kan du sikre skapet mot: uønsket utkobling, uønsket temperaturregulering, uønsket valg av SuperFrost, uønsket regulering av innstillingene (det er kun mulig å koble ut låsefunksjonen). Du forhindrer at uvedkommende, f.eks. barn, slår av skapet eller endrer innstillinger. Inn-/utkobling av låsefunksjonen Alle de nevnte innstillingsmulighetene blir beskrevet i dette kapitlet. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 26

27 Flere innstillinger ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge om låsefunksjonen skal være inn- eller utkoblet: 0: Låsefunksjonen er utkoblet 1: Låsefunksjonen er innkoblet. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. 27

28 Flere innstillinger Akustiske signaler Skapet har akustiske signaler som tastetone og varseltone ved døralarm. Tastetonen og varseltonen ved døralarm kan du koble inn eller ut, temperaturalarmen kan ikke kobles ut. Du kan velge mellom fire innstillinger. Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs. at tastetonen og døralarmen er koblet inn. Inn-/utkobling av akustiske signaler ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå velge: 0: Tastetone av; døralarm av 1: Tastetone av; døralarm på (etter 4 minutter) 2: Tastetone av; døralarm på (etter 2 minutter) 3: Tastetone på; døralarm på (etter 2 minutter) ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 28

29 Flere innstillinger Displayets lysstyrke Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet. Displayets lysstyrke kan endres trinnvis fra 1 til 3. Fra fabrikken er maksimal lysstyrke, mulighet 3 innstilt. Endring av lysstyrken i displayet ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå endre displayets lysstyrke: 1: minimal lysstyrke 2: middels lysstyrke 3: maksimal lysstyrke. ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen og symbolet lyser. 29

30 Flere innstillinger Sabbatmodus For å understøtte religiøse skikker, har skapet en såkalt sabbatmodus. Når sabbatmodus er koblet inn, lyser symbolet, i displayet, samtlige av skapets funksjoner kobles ut og kan ikke lenger velges. Følgende blir koblet ut: det innvendige lyset ved åpen dør, alle akustiske signaler, temperaturindikatoren, SuperFrost (hvis koblet inn på forhånd), alle taster bortsett fra tasten for innstillingene, slik at sabbatmodus kan kobles ut. Skapets kjøleeffekt blir ikke påvirket på noen måte. Denne funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Skapet kan ikke kobles ut år det er i sabbatmodus. Du må først koble ut sabbatmodus eller trekke ut støpselet. Et evt. strømbrudd vises ikke under denne tiden. Innkobling av sabbatmodus ^ Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. ^ Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. ^ Ved berøring av tasten eller kan du nå koble inn sabbatmodus. Velg innstilling 1. 30

31 Flere innstillinger ^ Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet lyser. Sabbatmodus er innkoblet. Utkobling av sabbatmodus ^ Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av sabbatmodus. I displayet vises temperaturen, og det innvendige lyset tennes. 31

32 Innredning Fryseskuffer på teleskopskinner Noen av fryseskuffene går på teleskopskinner og kan tas ut for innlegging og uttaking av matvarer eller for rengjøring: ^ Trekk ut skuffen til den stopper. Hyller Hyllene kan tas ut. ^ Løft hyllen litt opp foran og trekk den fremover og ut. ^ Ta tak i skuffen på sidene bak og løft den først oppover og så fremover. Skyv deretter uttrekksskinnene inn igjen. Da unngås skader! Pass på ved rengjøring av skapet, at spesialfettet på teleskopskinnene ikke blir vasket vekk. Rengjør teleskopskinnene med en fuktig klut. Innsetting av skuffen: ^ Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn. ^ Skyv skuffen inn i skapet til den fester seg. 32

33 Frysing og lagring Maksimal frysekapasitet For at matvarene skal gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig, må den maksimale frysekapasiteten ikke overskrides. Den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finner du på typeskiltet "Frysekapasitet...kg/24 h". Den maksimale frysekapasiteten som er angitt på typeskiltet, er iht. normen DIN EN ISO Hva skjer når ferske matvarer fryses inn? Ferske matvarer må gjennomfryses så raskt som mulig for å beholde næringsverdi, vitaminer, utseende og smak. Jo langsommere matvarene gjennomfryses, desto mer væske siver ut av hver enkelt celle og inn i mellomrommene. Cellene krymper. Ved tining kan bare en del av væsken som rant ut tidligere, renne inn i cellene igjen. I praksis betyr dette at det oppstår et større safttap i matvaren. Dette ser du ved at det dannes en stor dam rundt matvaren når den tiner. Hvis matvaren er raskt gjennomfryst, har cellevæsken mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at safttapet blir meget lite. Det dannes bare en liten dam! Lagring av ferdig frysemat Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kontroller allerede når du kjøper maten i forretningen om emballasjen er skadet, holdbarhetsdatoen og temperaturen i salgsdisken. Hvis det er varmere enn -18 C i disken, blir matens holdbarhet redusert. ^ Kjøp frysematen helt til slutt og transporter den i avispapir eller i en kjølebag. ^ Legg frysematen i skapet omgående. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt), kan du fryse den på nytt. 33

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer