Bruks-og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks-og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD S KD S edt/cs KD S-1 KD S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...4 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Hvordan kan du spare energi?...16 Inn- og utkobling av skapet...18 Ved lengre fravær...18 Riktig temperatur ikjølesonen ifrysesonen...19 Innstilling av temperaturen...20 Bruk av vinterstilling...21 God utnyttelse av kjølesonen...22 Forskjellige kjøleområder Kaldeste område...22 Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap...23 Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene...23 Riktig oppbevaring av matvarer...23 Frukt og grønnsaker...23 Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Proteinrike matvarer...24 Kjøtt Innredning...25 Flytting av hyller...25 Delt hylle...25 Flytting av hyllene i døren...25 Frysing og lagring...26 Maksimal frysekapasitet...26 Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?...26 Lagring av ferdig frysemat Matvarer som du fryser inn selv Vær oppmerksom på dette før du fryser inn maten...27 Innpakking...27 Ca. 24 timer før innleggingen Innlegging Ca. 24 timer etter innleggingen Tining av frysevarer...29 Tilberedning av isbiter...29

3 Innhold Hurtigkjøling av drikker...29 Avriming...30 Kjølesone...30 Frysesone...30 Rengjøring og stell...32 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer Bakside - kjølemaskin og metallgitter Dørpakning...33 Feil Årsaker til støy...38 Service/garanti...39 Elektrotilkobling Monteringshenvisninger...41 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...42 Skap med vedlagte veggavstandsholdere...42 Oppstilling av skapet...42 Justering av skapet...42 Apparatmål...43 Omhengsling av døren...44 Justering av skapdørene...50 Innbygging av skapet...51

4 Beskrivelse av skapet På/av- og temperaturregulator Vippebryter for vinterstilling Lysbryter 4

5 Beskrivelse av skapet KD S, KD S edt/cs Smør- og osterom Hylle Eggholder På/av- og temperaturregulator, innvendig lys og vinterstilling Dørhylle Renne og avløpshull for avrimingsvann Frukt- og grønnsakskuffer Flaskehylle Fryseskuffer 5

6 Beskrivelse av skapet KD S-1, KD S edt/cs-1 Smør- og osterom Hylle Eggholder På/av- og temperaturregulator, innvendig lys og vinterstilling Dørhylle Renne og avløpshull for avrimingsvann Frukt- og grønnsakskuffer Flaskehylle Fryseskuffer 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 7

8 Sikkerhetsregler Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og materiell. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Dette skapet er kun bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk. Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt. Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 8

9 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn. De får bare bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen Barn under åtte år må ikke være i nærheten av skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan betjene skapet på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare bruke skapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere skapet på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Pass på at barn ikke leker med skapet, f.eks. at de henger i skapdøren. 9

10 Sikkerhetsregler Ikke la barn leke med forpakningsmaterialer, f.eks. folie. Fare for kvelning! Teknisk sikkerhet Kontroller at skapet ikke har ytre, synlige skader før det settes opp. Et skadet skap må ikke settes opp og tas i bruk. Et skadet skap kan være farlig å bruke! Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å forhindre at brukeren utsettes for fare. Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: Unngå åpen ild eller gnisttennere trekk ut støpselet gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter og tilkall service. 10

11 Sikkerhetsregler Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Sikker drift av apparatet kan bare garanteres hvis det monteres og tilkobles i henhold til bruksanvisningen. Før skapet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveis-stikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Reparasjon av skapet i garantitiden skal kun foretas av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. 11

12 Sikkerhetsregler Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner, skal skapet kobles fra el-nettet. Skapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: Støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Bruk Ikke berør frysevarer med våte hender. Hendene kan fryse fast. Fare for skade! Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at de er tatt ut av frysesonen. På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene eller tungen fryse fast. Fare for skade! Frys ikke inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. Bruk varene så snart som mulig, ellers taper de næringsverdi og blir ødelagt. Tinte matvarer kan fryses inn igjen hvis de kokes eller stekes først. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Når termostaten kobler seg inn, kan det oppstå gnister, som kan få brennbare blandinger til å eksplodere. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. 12

13 Sikkerhetsregler Drikkevarer med høyt alkoholinnhold må stå loddrett i kjølesonen og være absolutt tett lukket. Eksplosjonsfare! Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løsne fastfryste isskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 13

14 Sikkerhetsregler Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke dekk til skapets ventilasjonsgitre. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. For skap i rustfritt stål gjelder: Ikke kleb post-it-lapper (selvklebende notatlapper), transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. 14

15 Sikkerhetsregler Kassering av skapet Ødelegg låsen på det gamle skapet før du kaster det. Da forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 15

16 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/vedlikehold Ved støv på kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren). Temperaturinnstilling Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Beskyttet mot direkte solbestråling. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Fjern støv fra kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet minst en gang i året. Ved middels innstilling fra 2 til 3. Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte solbestråling. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy omgivelsestemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved høy innstilling: Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! For apparater med vinterstilling, pass på at tasten er utkoblet ved omgivelsestemperaturer varmere enn 18 C! 16

17 Hvordan kan du spare energi? Bruk Avriming Normalt energiforbruk Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Ta med kjølebag når du handler, og sett maten raskt inn i skapet. Sett mat som er tatt ut av skapet raskt inn igjen, før den blir for varm. La varm mat og drikke avkjøles utenfor apparatet. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Rim av frysesonen når islaget er 0,5 cm tykt. Økt energiforbruk Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm omgivelsesluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. Varm mat og mat som har fått romtemperatur tar med seg varme inn i skapet. Skapet forsøker å kjøle ned og driftstiden til kompressoren øker. Fordampning og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. Et islag forringer kuldeavgivelsen til frysevarene, og strømforbruket stiger. 17

18 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Beskyttelsesfolie Listene av rustfritt stål inne i skapet er utsyrt med en beskyttelsesfolie, som tjener som transportbeskyttelse. For skap i rustfritt stål, er også døren, eventuelt også sideveggene, utstyrt med en beskyttelsesfolie. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er satt på plass. Rengjøring Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann og tørk med en klut etterpå. Innkobling av skapet Drei på/av- og temperaturregulatoren mot høyre, fra stilling "0". Jo høyere innstilling, desto lavere er temperaturen i skapet. Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset i kjølesonen tennes når døren åpnes. For at temperaturen i skapet skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle en stund før du legger inn matvarer første gang. Utkobling av skapet Drei på/av- og temperaturregulatoren fra "1" til 0". Du må forbi en liten "motstand". Kjølingen er koblet ut og det innvendige lyset slokner. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, koble ut skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, rim av frysesonen, rengjør skapet, og la skapdørene stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 18

19 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarer. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. Temperaturen i skapet stiger, jo oftere og lenger skapdørene blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes....ikjølesonen Vi anbefaler en kjøletemperatur på 4 Cmidt i skapet. Hvis du vil kontrollere temperaturen, plasser et glass med vann med et termometer i, i midten av skapet. Etter ca. 24 timer kan du lese av omtrentlig kjøletemperatur i skapet. Vær imidlertid oppmerksom på at vanlig badevanns- og andre hustermometre kan måle svært unøyaktig. Bruk helst et elektronisk temperaturmåleapparat. Ikke mål lufttemperaturen i skapet. Den gir ikke informasjon om temperaturen i matvarene. Mens målingen foregår, bør kjøleskapsdøren åpnes så lite som mulig, slik at ikke varm luft strømmer inn....ifrysesonen For å fryse inn ferske matvarer og lagre matvarer over lang tid, er en temperatur på -18 C nødvendig. Ved denne temperaturen er mikroorganismenes vekst i stor grad innstilt. Så snart temperaturen stiger over -10 C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). De høye temperaturene fører til at de fleste mikroorganismer blir tilintetgjort. 19

20 Riktig temperatur Innstilling av temperaturen Temperaturen innstilles med på/av- og temperaturregulatoren. Drei temperaturregulatoren til en innstilling mellom 1 og 7. Jo høyere innstilling, desto lavere er temperaturen i skapet. Vi anbefaler en middels innstilling. For at tilstrekkelig lave temperaturer for dypfryste varer skal være sikret, anbefales en innstilling mellom 4og7i frysesonen. Denne innstillingen bør også velges ved hyppig åpning av skapdørene, lagring av store mengder matvarer eller høy omgivelsestemperatur. 20

21 Bruk av vinterstilling Ved lave romtemperaturer under eller lik 18 C, kan det bli for varmt i frysesonen, fordi kjølemaskinen kobles sjeldnere inn ved lave romtemperaturer. Da kan frysevarene begynne å tine. For å forhindre dette, har skapet en vinterstilling. Innkobling av vinterstillingen Trykk på "1" på vippebryteren for vinterstillingen. Kjølemaskinen kobles nå oftere inn. Da synker temperaturen i frysesonen, slik at nødvendig temperatur er sikret. Utkobling av vinterstillingen Så snart romtemperaturen er høyere enn 18 C, skal vinterstillingen kobles ut, ellers bruker skapet unødig energi. Trykk på "0" på vippebryteren for vinterstillingen. Kjølingen av skapet arbeider igjen med normal effekt. For å fryse inn ferske matvarer optimalt, må du før innfrysingen koble inn funksjonen vinterstilling. Da gjennomfryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak beholdes. Unntak: Når du legger inn allerede fryste varer. Når du ikke legger inn mer enn 1 kg per dag. Innkobling av vinterstillingen Funksjonen vinterstilling må kobles inn 24 timer før innleggingen av matvarene som skal fryses inn. Trykk på "1" på vippebryteren for vinterstillingen. Temperaturen i frysesonen synker, fordi kjølemaskinen kobles inn oftere. Utkobling av vinterstillingen Ca. 24 timer etter innleggingen er de ferske matvarene gjennomfryst og vinterstillingen kan kobles ut. Trykk på "0" på vippebryteren for vinterstillingen. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. 21

22 God utnyttelse av kjølesonen Forskjellige kjøleområder På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen, blir det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker til det nederste området i kjølesonen. Utnytt de forskjellige kuldesonene når du legger inn matvarer! Varmeste område Det varmeste området i kjølesonen er helt øverst i døren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma. Kaldeste område Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over frukt- og grønnsakskuffene. Bruk dette området for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, f.eks.: fisk, kjøtt, fugl pølsevarer, ferdigretter, egg- eller fløteretter / -bakst fersk pasta, kake-, pizza-, quichedeig, råmelksost og andre råmelksprodukter, foliepakkede ferdiggrønnsaker og generelt alle matvarer med en minste holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 C. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser). Eksplosjonsfare! Drikkevarer med høy alkoholprosent må plasseres loddrett i skapet og være absolutt tett lukket. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, pass på at evt. fett eller olje som renner ut, ikke kommer i berøring med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Luften må kunne sirkulere godt mellom matvarene. Derfor må du ikke oppbevare matvarene for tett. oppbevare dem med en avstand på ca. 2 cm til den innvendige belysningen. Matvarene må ikke berøre bakveggen. De kan fryse fast til bakveggen. 22

23 God utnyttelse av kjølesonen Matvarer som er uegnet for oppbevaring i kjøleskap Ikke alle matvarer egner seg for oppbevaring ved temperaturer under 5 C, fordi de er kuldeømfintlige. Da blir f.eks. agurker glassaktige, auberginer bitre og poteter søte. Tomater og appelsiner taper aroma og sitrusfrukter får et hardt skall. Til disse kuldeømfintlige matvarene hører bl.a.: Ananas, avokado, bananer, granateple, mango, meloner, papaya, pasjonsfrukt, sitrusfrukt (f.eks. sitron, appelsin, mandarin, grapefrukt) Frukt som skal ettermodnes Auberginer, agurk, poteter, paprika, tomater, zucchini Fast ost (Parmesan) Hva du bør passe på allerede når du kjøper matvarene Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er at de er så ferske som mulig når de legges inn skapet. Dette er av avgjørende betydning for holdbarheten. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil. Hvis matvarene har begynt å bli bedervet, er det for sent å gjøre noe med dette. Allerede ved et kjøleavbrudd på to timer utsettes matvarene for å bli bedervet. Riktig oppbevaring av matvarer Oppbevar matvarene innpakket eller godt tildekket. Da unngås luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Ved riktig innstilling av temperaturen og god hygiene forsinkes formering av bakterier, f.eks. salmonella. Frukt og grønnsaker Frukt og grønnsaker kan oppbevares uinnpakket i grønnsakskuffene. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle frukt- og grønnsaksorter kan oppbevares i samme skuff. Lukt og smak kan overføres (gulrøtter opptar f.eks. raskt smak og lukt fra løk) og mange matvarer utskiller en naturgass (etylen), som andre matvarer reagerer svært ømfintlig på, og dermed blir fortere ødelagt. Eksempler på frukt og grønnsaker som utskiller mye naturgass: Eple, aprikos, pære, nektarin, fersken, plomme, avokado, fiken, blåbær, melon og bønner. 23

24 God utnyttelse av kjølesonen Eksempler på frukt og grønnsaker som reagerer spesielt ømfintlig på naturgass fra andre frukt og grønnsaksorter: Kiwi, brokkoli, blomkål, rosenkål, mango, honningmelon, eple, aprikos, agurk, tomat, pære, nektarin og fersken. Eksempel: Brokkoli bør ikke lagres sammen med epler, fordi epler utskiller mye naturgass og brokkoli reagerer svært ømfintlig på dette. Da får brokkolien mye kortere holdbarhet. Kjøtt Oppbevar kjøtt utildekket. (Åpne folier og skåler.) Uttørkingen av kjøttoverflaten virker bakteriehemmende og bidrar dermed til bedre holdbarhet. Forskjellige kjøttsorter må ikke berøre hverandre direkte, de må alltid atskilles med emballasje. Dermed unngås for tidlig ødeleggelse på grunn av bakterieoverføring. Uemballerte matvarer fra dyre- og planteriket Atskill uemballerte matvarer fra dyreog planteriket. Skal matvarene oppbevares sammen, må de absolutt oppbevares innpakket. Da forhindrer du at det oppstår mikrobiologiske forandringer. Proteinrike matvarer Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det vil si at skalldyr og krepsdyr blir fortere ødelagt enn fisk, og fisk blir fortere ødelagt enn kjøtt. 24

25 Innredning Flytting av hyller Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølevarene. Løft opp hyllen, trekk den litt forover, løft den med utsparingen over holderne og flytt den oppover eller nedover. Den bakre kanten på hyllen må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast. Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet. Delt hylle For at høye varer, f.eks. høye flasker eller beholdere, skal kunne stå, er det en delt hylle, hvor den fremre delen kan skyves forsiktig inn under den bakre delen. Trykk den bakre halve glassplaten litt oppover fra undersiden. Løft samtidig den fremre halve glassplaten litt foran og skyv den forsiktig inn under den bakre halvdelen. For å flytte den halve glassplaten, ta ut begge de halve glassplatene, sett begge festelistene i ønsket høyde på venstre og høyre side på holderne. skyv glassplatene inn etter hverandre. Glassplaten med kant må ligge bakerst! Flytting av hyllene i døren Skyv hyllen oppover og ta den ut fremover. Sett hyllen inn igjen hvor som helst i døren og pass på at den er trykket ordentlig fast på forhøyningene. 25

26 Frysing og lagring Maksimal frysekapasitet For at matvarene skal gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig, må den maksimale frysekapasiteten ikke overskrides. Den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finner du på typeskiltet "Frysekapasitet...kg/24 h". Den maksimale frysekapasiteten som er angitt på typeskiltet er fastslått iht. normen DIN EN ISO Hva skjer når ferske matvarer fryses inn? Ferske matvarer må gjennomfryses så raskt som mulig for å beholde næringsverdi, vitaminer, utseende og smak. Jo langsommere matvarene gjennomfryses, desto mer væske siver ut av hver enkelt celle og inn i mellomrommene. Cellene krymper. Ved tining kan bare en del av væsken som rant ut tidligere, renne inn i cellene igjen. I praksis betyr dette at det oppstår et større safttap i matvaren. Dette ser du ved at det dannes en stor dam rundt matvaren når den tiner. Hvis matvaren er raskt gjennomfryst, har cellevæsken mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at safttapet blir meget lite. Det dannes bare en liten dam! Lagring av ferdig frysemat Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kontroller allerede når du kjøper maten i forretningen om emballasjen er skadet, holdbarhetsdatoen og temperaturen i salgsdisken. Hvis det er varmere enn -18 C i disken, blir matens holdbarhet redusert. Kjøp frysematen helt til slutt og transporter den i avispapir eller i en kjølebag. Legg frysematen i frysesonen omgående. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt), kan du fryse den på nytt. 26

27 Frysing og lagring Matvarer som du fryser inn selv Bruk bare ferske og feilfrie matvarer! Vær oppmerksom på dette før du fryser inn maten Egnet for frysing: Ferskt kjøtt, fugl, vilt, fisk, grønnsaker, urter, rå frukt, meieriprodukter, bakervarer, matrester, eggeplomme, eggehvite og mange ferdigretter. Ikke egnet for frysing: Druer, bladsalat, reddiker, rømme, majones, hele egg med skall, løk, hele rå epler og pærer. For at farge, smak, aroma og vitamin C skal beholdes, bør grønnsaker og frukt forvelles før innfrysingen. Legg grønnsakene porsjonsvis i kokende vanni2-3minutter. Ta opp grønnsakene og kjøl dem raskt i kaldt vann. La vannet renne av. Magert kjøtt egner seg bedre til frysing enn fett kjøtt og kan oppbevares vesentlig lenger. Legg plastfolie mellom koteletter, biffer, snitsler osv. Da unngår du at varene fryser sammen til en blokk. Rå matvarer og forvellede grønnsaker skal ikke krydres og saltes før frysing, ferdige retter kan krydres og saltes lett. En del krydder forandrer smaksstyrke ved frysing. Avkjøl varm mat eller drikke før frysing, for å forhindre at allerede fryste matvarer begynner å tine og for å unngå økt strømforbruk. Innpakking Frys inn maten i porsjoner. Egnet emballasje - plastfolie - rørformet folie av polyetylen - aluminiumsfolie - frysebokser Uegnet emballasje - pakkepapir - pergamentpapir - cellofan - søppelposer - brukte bæreposer Trykk luften ut av emballasjen. Lukk pakningen tett med - gummiringer - kunststoff-klips - hyssing eller - kuldebestandig tape. Poser og rørformet folie av polyetylen kan du også sveise med et folie-sveiseapparat. Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato. 27

28 Frysing og lagring Ca. 24 timer før innleggingen Drei på/av- og temperaturregulatoren til en middels innstilling (ca.6). Koble inn funksjonen vinterstilling (se "Bruk av vinterstilling"). Da får de matvarene som allerede er lagt inn en kuldereserve. Innlegging Følgende maksimale mengder må overholdes: Fryseskuff = 25 kg Glassplate = 35 kg Matvarer som skal fryses, må ikke berøre allerede fryste varer, da kan disse begynne å tine. Legg inn tørre pakninger, for å unngå at varene fryser sammen eller fryser fast. Små mengder Legg frysevarene spredt utover på bunnen i fryseskuffene, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Maksimal frysemengde (se typeskiltet) Ta ut den nederste fryseskuffen. Legg frysevarene spredt utover på bunnen i skapet eller med kontakt til sideveggene innvendig, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. Etter innfrysingen: Legg de fryste matvarene i fryseskuffen og sett den inn igjen. Store frysevarer Hvis du skal legge inn store frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut glassplatene mellom fryseskuffene. Gå frem slik: Ta ut fryseskuffene, løft glassplatene litt opp og trekk dem fremover! Ca. 24 timer etter innleggingen Drei på/av- og temperaturregulatoren til en litt lavere innstilling. Koble ut vinterstillingen. 28

29 Frysing og lagring Tining av frysevarer Frysevarer kan du tine i mikrobølgeovn, i stekeovn med "Varmluft" eller "Tining", ved romtemperatur, i kjøleskapet (kulden som avgis brukes til å kjøle matvarene), i dampkokeren. Flate kjøtt- og fiskestykker kan legges halvtinte i varm stekepanne. Kjøtt- og fiskestykker (f.eks. kjøttdeig, kylling, fiskefilet) skal tines uten at de kommer i kontakt med andre matvarer. Samle opp tinevæsken og kast den. Frukt kan tines ved romtemperatur i pakningen eller i en tildekket skål. Grønnsaker kan vanligvis legges frosne i kokende vann eller dampes i varmt fett. Koketiden er noe kortere enn for ferske grønnsaker. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt) kan du fryse den på nytt. Tilberedning av isbiter Fyll isskålen inntil tre fjerdedel full med vann og sett den på bunnen i frysesonen hhv. i den øverste fryseskuffen. Hvis isskålen fryser fast, kan du løsne den med f.eks. et skjeskaft. Isbitene løsner lett hvis du holder skålen litt under rennende vann. Hurtigkjøling av drikker Ikke oppbevarer bokser eller flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Flasker som er lagt til hurtigkjøling i frysesonen (kun med drikker uten kullsyre), må tas ut igjen senest etter en time, ellers kan de eksplodere. 29

30 Avriming Kjølesone Kjølesonen avrimes automatisk. Mens kjølemaskinen går, kan det dannes rim og vanndråper på bakveggen i kjølesonen. Dette behøver du ikke å fjerne, det fordamper automatisk ved hjelp av varmen fra kjølemaskinen. Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpsrør inn i et fordampningssystem på baksiden av skapet. Pass på at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Hold alltid rennen og avløpshullet for avrimingsvannet rene. Frysesone Frysesonen avrimes ikke automatisk. Ved normal drift dannes med tiden rim og is i frysesonen, f.eks. på veggene innvendig. Hvor kraftig denne rim- og isdannelsen er, er også avhengig av følgende: Skapdøren er åpnet ofte og/eller over lengre tid. Store mengder ferske matvarer er lagt inn for frysing. Luftfuktigheten i rommet er blitt høyere. Hvis islaget er tykt, blir fryseskuffene vanskeligere å åpne, og under visse omstendigheter kan det hende at døren ikke kan lukkes skikkelig. Dessuten forringes kjøleeffekten, slik at strømforbruket stiger. Rim av skapet fra tid til annen. Senest når det har dannet seg et maks. 0,5 cm tykt islag flere steder. Benytt anledningen til å rime av skapet, når det er lite eller ingen varer i skapet, luftfuktigheten i rommet og omgivelsestemperaturen er lav. Ikke skrap av rim- eller islag. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander. De skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Før avrimingen Still på/av- og temperaturregulatoren på middels til kald innstilling (ca.6) én dag før avrimingen og koble inn vinterstillingen (se "Bruk av vinterstilling"). Da får frysevarene en kuldereserve og kan oppbevares noe lenger i romtemperatur. Ta frysevarene ut av skapet og pakk dem inn i flere lag avispapir eller i tepper. Oppbevar frysevarene på et kjølig sted til frysesonen er klar til bruk igjen. Ta fryseskuffene og glassplatene ut av skapet. 30

31 Avriming Avriming Gjennomfør avrimingen raskt. Jo lenger frysevarene oppbevares i romtemperatur, desto mer forkortes varenes holdbarhet. Du må ikke bruke damprenser til avriming av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake en kortslutning. Sett aldri elektriske varmeapparater, f.eks. tennrør inn i skapet, da kan kunststoffet blir skadet. Etter avrimingen Rengjør skapet og tørk det. Det må ikke komme vaskevann inn i avløpshullet for avrimingsvann. Lukk skapdøren. Koble skapet til igjen og slå det på. Sett glassplatene og fryseskuffene inn i skapet. Legg frysevarene inn i frysesonen igjen. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. De kan danne eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. Koble ut vinterstillingen og skapet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. La døren til frysesonen stå åpen. Tørk opp avrimingsvannet med en svamp. For at avrimingen skal gå raskere, kan du sette en gryte på gryteunderlag, med varmt (ikke kokende) vann i frysesonen. Da må døren være lukket, slik at varmen ikke slipper ut. 31

32 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i på/av- og temperaturregulatoren, belysningen eller ventilasjonsarealene. Det må ikke renne vaskevann gjennom avløpshullet for avrimingsvann. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen Koble ut skapet. Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. Rim av frysesonen. Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring. Innerrom, tilbehør Rengjør skapet regelmessig, minst en gang i måneden. Ikke la smuss tørke inn, men fjern det med en gang. Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskinen: smørboksen, eggholderen, isbitskålen (alt avhengig av modell) flaskehyllene og de andre hyllene i døren smør- og osterommet Temperaturen på oppvaskprogrammet må ikke være høyere enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker imidlertid ikke delenes stabilitet. 32

33 Rengjøring og stell Rengjør hyllene og skuffene inne i skapet for hånd. Disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvannet ofte med en vattpinne eller lignende, slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut. Vask over innerrommet og tilbehøret etter rengjøringen med rent vann og tørk alt med en klut. La skapdørene stå åpne en liten stund. Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra døren og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Rengjør overflatene med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. For dører til skap i rustfritt stål gjelder: Skapdørene er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og letter rengjøringen. På skapdørene må du ikke bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! Ventilasjonsarealer Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Bakside - kjølemaskin og metallgitter Kjølemaskinen og metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av apparatet må støvsuges minst en gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøringen, at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og tørk den grundig med en klut. 33

34 Rengjøring og stell Etter rengjøringen Sett alle delene inn i kjølesonen. Koble skapet til igjen, og slå det på med på/av- og temperaturregulatoren. Legg matvarene inn i skapet og lukk skapdørene. 34

35 Feil Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatene, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Følgende feil kan du imidlertid rette på selv: Skapet kjøler ikke Undersøk om på/av- eller temperaturregulatoren står på en annen innstilling enn "0". Undersøk om støpselet sitter ordentlig fast i stikkontakten. Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er utløst, om det kan være noe feil ved dette skapet, spenningen i huset eller et annet apparat. Tilkall elektrofagfolk eller Miele service. Det er for kaldt i kjølesonen Still på/av- og temperaturregulatoren på en varmere innstilling. Undersøk om frysesonedøren er skikkelig lukket. Har du lagt inn en stor mengde matvarer til innfrysing samtidig? Da øker kjølemaskinens innkoblingstid, og temperaturen i kjølesonen synker automatisk. Derfor skal du ikke fryse inn en større mengde matvarer samtidig enn det som er oppgitt på typeskiltet. Er vinterstillingen innkoblet? Kjølemaskinen kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker Undersøk om ventilasjonsarealene er steng eller støvet. Undersøk om omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsetemperaturen er, desto lenger går kjølemaskinen. Følg rådene i kapittel "Monteringshenvisninger - Oppstillingssted". Undersøk om metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet er støvete. Skapdørene er blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn store mengder ferske varer til frysing. Undersøk om dørene kan lukkes ordentlig. Se etter om det er et tykt rimlag i frysesonen. Hvis det er det, rim av frysesonen. 35

36 Feil Frysevarene tiner, fordi det er for varmt i frysesonen Er den romtemperaturen som skapet er bestemt for, underskredet? Øk romtemperaturen. Kjølemaskinen kobles inn sjeldnere hvis temperaturen i rommet er for lav. Derfor kan det bli for varmt i frysesonen. Koble inn vinterstillingen (se Vinterstilling ). Frysevarene er fastfryste Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. med et skjeskaft. Frysesonen har et tykt islag Undersøk om døren i frysesonen kan lukkes ordentlig. Rim av frysesonen og rengjør den. Et tykt islag reduserer kjøleeffekten, og strømforbruket stiger. Dekselet til den innvendige belysningen er varmt, selv om døren ikke har vært lenge åpen Det er ingen feil. Skapet er utstyrt med vinterstilling, og det betyr følgende: Hvis omgivelsestemperaturen synker til under 18 C, kobles kjølemaskinen inn sjeldnere ved skap uten vinterstilling. Da kan det bli for varmt i frysesonen. Vinterstillingen gjør imidlertid, at belysningen også kobles inn når skapdøren er lukket, dersom omgivelsestemperaturen er under 18 C. Da varmes kjølesonen opp. Ved denne oppvarmingen kobles kjølemaskinen inn oftere, slik at frysesonen holder seg tilstrekkelig kald. Ved en omgivelsestemperatur under 10 C er ikke skapets funksjon lenger sikret, selv om vinterstillingen er innkoblet! Sørg for en høyere omgivelsestemperatur! 36

37 Feil Det innvendige lyset i kjølesonen virker ikke lenger Kontroller om lysbryteren er klemt fast eller på/av- og temperaturregulatoren står på "0". Hvis det ikke er grunnen, er belysningen defekt. Skift lyspæren så raskt som mulig! Ellers fungerer ikke vinterstillingen, dersom den er innkoblet. Trekk ut støpselet eller koble ut den tilhørende sikringen i husinstallasjonen. Det må kun brukes original LED-belysning fra Miele. Denne fås kjøpt hos forhandleren eller i Mieles deleavdeling. Lignende LED-belysning må ikke brukes. Brannfare! Du kan også bruke en lyspære med følgende tilkoblingsdata: V, maks. 15 W, sokkel E 14, som kan kjøpes i Mieles deleavdeling. Skyv på lampedekselet og fest det. Bunnen i kjølesonen er våt Avløpshullet for avrimingsvannet er tett. Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann. Hvis du ikke kan rette på feilen ved hjelp av rådene ovenfor, tilkall service. Ta tak i lampedekselet bak, trykk området på siden oppover, og trekk av lampedekselet. Unngå helst å åpne skapdørene før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. Dersom dekselet er skadet eller er fjernet pga. skade - Forsiktig! LED-belysningen (laserstråling klasse 1M) må ikke ses på med optiske instrumenter (lupe eller lignende)! Skift LED-belysningen. 37

38 Årsaker til støy Helt normal støy Brrrrr... Blubb, blubb... Klikk... Sssrrrrr... Knak... Hva forårsaker den? Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn eller ut. For et flersone- eller No-Frost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. Knakingen høres alltid når materialet i apparatet utvider seg. Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Hva forårsaker den, og hva kan du gjøre med den? Apparatet står ujevnt: Rett opp apparatet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Apparatet berører andre møbler eller apparater: Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast: Kontroller de uttagbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flasker eller beholdere berører hverandre: Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet: Fjern kabelholderen. 38

39 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet innvendig i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 39

40 Elektrotilkobling Apparatet leveres klart for tilkobling med kabel og støpsel for vekselstrøm 50 Hz V. Sikringen må være minst 10 A. Skapet må kun kobles til forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømnettet, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig. Hvis stikkontakten ikke lenger er tilgjengelig etter at skapet er satt på plass, må det på installasjonsstedet være en skilleanordning for hver pol. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på minst 3 mm. Dette er overstrømvern, sikringer og jordfeilbrytere (EN 60335). Støpselet og nettkabelen til skapet må ikke berøre baksiden av skapet, da støpsel og nettkabel kan bli skadet av vibrasjoner fra apparatet. Dette kan forårsake kortslutning. Heller ikke andre apparatet skal kobles til stikkontakter som er plassert bak dette skapet. Det er ikke tillatt å koble til skapet via skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg. Når apparatet kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Apparatet må heller ikke brukes i forbindelse med energisparestøpsler. Energitilførselen til apparatet blir redusert, og apparatet blir for varmt. Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den kun skiftes ut av en kvalifisert elektrofagmann. 40

41 Monteringshenvisninger Ikke plasser apparater som avgir varme oppå skapet, f.eks. hybelkomfyr, dobbel kokeplate eller brødrister. Apparatet kan antennes. Brannfare! Dette kombiskapet må ikke plasseres direkte ved siden av en annen modell ("side-by-side")! Da skapet ikke er utstyrt med varmeelement i sideveggen, kan en "side-by-side" oppstilling føre til dannelse av kondensvann! Forhør deg med forhandleren. Oppstillingssted Ikke plasser skapet ved siden av en komfyr eller varmekilde, ikke ved vindu med direkte sollys. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kjølemaskinen, og desto høyere blir strømforbruket. Et tørt rom med god ventilasjon er egnet. Vær også oppmerksom på følgende ved oppstilling av skapet: Stikkontakten må være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig i nødstilfelle. Støpselet og nettkabelen til skapet må ikke berøre baksiden av skapet, da støpsel og nettkabel kan bli skadet av vibrasjoner fra apparatet. Heller ikke andre apparatet skal kobles til stikkontakter som er plassert bak dette skapet. Viktig! Ved høy luftfuktighet kan det avsettes kondens på skapets utvendige flater. Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på skapets yttervegger. For å forebygge dette, anbefales det å plassere skapet i tørt og/eller godt klimatisert rom. Forsikre deg om at skapdøren kan lukkes skikkelig etter oppstilling av skapet, at ventilasjonsarealene ikke er tildekket og at skapet er satt opp som beskrevet. Klimaklasse Apparatet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. Klimaklasse SN N ST T Romtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen. Det kan føre til høyere temperaturer i skapet. 41

42 Monteringshenvisninger Ventilasjon Luften på skapets bakvegg blir varm. Ventilasjonsarealene må ikke dekkes til, ellers er ikke problemfri luftføring sikret. Ventilasjonsgitrene må også regelmessig rengjøres for støv. Skap med vedlagte veggavstandsholdere For at det angitte energiforbruket skal oppnås, skal veggavstandsholderne, som er vedlagt noen modeller, brukes. Når veggavstandsholderne er montert, økes apparatdybden med ca. 35 mm. Hvis veggavstandsholderne ikke brukes, har det ingen innflytelse på skapets funksjon. Med kortere avstand til veggen, øker imidlertid energiforbruket for dette apparatet ubetydelig. Oppstilling av skapet Fjern først kabelholderen fra baksiden av skapet. Undersøk om alle deler på bakveggen kan beveges fritt. Bøy eventuelt forsiktig bort deler som ligger inntil veggen. Skyv skapet forsiktig på plass. Sett skapet med veggavstandsholderne (hvis de er montert) hhv. med baksiden direkte mot veggen. Justering av skapet Juster skapets skruføtter med vedlagte fastnøkkel, slik at det står støtt. Monter veggavstandsholderne på venstre og høyre side øverst på baksiden av skapet. 42

43 Monteringshenvisninger Apparatmål A B C KD S KD S edt/cs 1623 mm 600 mm 631 mm KD S-1 KD S edt/cs mm 600 mm 631 mm * Mål uten monterte veggavstandsholdere. Hvis de vedlagte veggavstandsholderne brukes, økes apparatdybden med 35 mm. 43

44 Omhengsling av døren Skapet leveres med høyrehengsling. Hvis venstrehengsling er nødvendig, må dørhengslet flyttes: Ta av dørhåndtakene: For omhengsling av døren behøves følgende verktøy: For å hengsle om døren, trenger du hjelp av en annen person. Når du drar i dørhåndtaket, skyves håndtaksdelen på siden bakover. Trekk håndtaksdelen kraftig bakover ut av føringen. Løsne de fire skruene (TX 15) i festeplaten og ta av håndtaket. Løsne dekkplatene på motsatt side og sett dem på de ledige hullene. 44

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer