Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vinskap"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...5 Døråpner...8 Åpning av døren...8 Lukking av døren...8 Tilbehør....9 Aktivt miljøvern...10 Sikkerhetsregler Hvordan kan du spare energi?...19 Inn- og utkobling av skapet...20 Før første gangs bruk...20 Beskyttelsesfolie...20 Rengjøring og stell...20 Betjening av skapet...20 Innkobling av skapet...20 Utkobling av skapet...21 Ved lengre fravær...21 Flere innstillinger...22 Låsefunksjon...22 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...24 Temperatur og luftkvalitet Temperatur...25 Innstilling av temperaturene...26 Mulige innstillingsverdier for temperaturen...27 Temperaturindikator Luftkvalitet og -fuktighet DynaCool (konstant luftfuktighet)...28 Luftutskiftning ved hjelp av aktivkullfiltre...29 Temperatur- og døralarm

3 Innhold Presentasjonslys...32 Inn- og utkobling av presentasjonslyset Innstilling av lysstyrken til presentasjonslyset...32 Innstilling av belysningstid for presentasjonslyset...33 Lagring av vinflasker...34 Trerister...34 Flytting av treristene...35 Tilpassing av treristene Merking av treristene...36 Dekorrist...37 Maksimal kapasitet...37 Automatisk avriming...38 Rengjøring og stell...39 Innerrom, tilbehør, yttervegger, skapdør Ventilasjonsarealer Dørpakning...41 Luftfilter...41 Aktivkullfilter...42 Utskiftning av aktivkullfilter Feilretting...44 Årsaker til støy...49 Service/garanti...50 Garantitid og garantibetingelser Informasjon for testinstitutter Informasjon for forhandlere...52 Messeinnstilling Elektrotilkobling

4 Innhold Monteringshenvisninger...55 Side-by-side-oppstilling Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...56 Før innbyggingen Begrensning av dørens åpningsvinkel...57 Apparatmål...58 Omhengsling av døren...59 Innbygging av skapet...63 Klargjøring av skapet Tilpasning av skapet til høyere møbeldører Innskyvning av skapet i nisjen...67 Festing av skapet i nisjen...68 Sidejustering av skapdøren...69 Adresser

5 Beskrivelse av skapet Inn-/utkobling av hele skapet Optisk grensesnitt (kun for kundeservice) Valg av øvre, hhv. nedre vintempereringssone Inn-/utkobling av funksjonen DynaCool (konstant luftfuktighet) Inn-/utkobling av presentasjonslyset Innstilling av temperaturen ( for kaldere) Bekrefter et valg (OK-tast) Innstilling av temperaturen ( for varmere) Inn- hhv. utkobling av innstillingsmodus Utkobling av temperatur- hhv. døralarmen Display med temperaturindikator og symboler (symbolene er kun synlige i innstillingsmodus; se tabellen for forklaring av symbolene) 5

6 Beskrivelse av skapet Symboler i innstillingsmodus: Symbol Betydning Funksjon Låsefunksjon Beskyttelse mot uønsket utkobling og mot regulering av innstillinger Akustiske signaler Inn- og utkobling av tastetonen og varseltonen ved døralarm Miele home (ikke aktuelt i Norge) Kun synlig når kommunikasjonsmodulen Miele home er satt inn og logget på (se "Miele home") Messeinnstilling (kun synlig når messeinnstillingen er koblet inn) Utkobling av messeinnstillingen Displayets lysstyrke Innstilling av lysstyrken i displayet Aktivkullfilter Lyser når det er nødvendig å skifte aktivkullfilter Nettilkobling (kun synlig når skapet er slått av eller ved strømbrudd) Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet, blinker ved strømbrudd Alarm (kun synlig ved temperatur- hhv. døralarm) Viser en temperatur- hhv. døralarm 6

7 Beskrivelse av skapet Døråpner (Push2open) Belysningslist (i begge vintempereringssonene) Aktivkullfilter Betjening av øvre og nedre vintempereringssone/isolasjonsplate for termisk deling av tempereringssonene Isolasjonslister for termisk deling av tempereringssonene Trerister med lister til å skrive på (FlexiFrames med Noteboard) Dekorrist Glassdør av UV-beskyttende sikkerhetsglass Ventilasjonsgitter med luftfilter 7

8 Døråpner Døråpner Push2open-systemet til vinskapet gjør det enkelt å åpne døren. Døren reagerer på trykk. Åpning av døren Trykk raskt mot døren. Deretter slipper du. Døren åpnes automatisk på gløtt. Åpne døren helt, når du f.eks. skal ta ut vinflasker. For å unngå skader på døråpneren: - ikke blokker døren under åpning. - ikke trykk inn døren eller hold den fast under lukking. Beskyttelse mot utilsiktet åpning: Dersom du ikke åpner døren ytterligere, etter at den er åpnet på gløtt, lukkes den automatisk etter ca. 3 sekunder. Lukking av døren Trykk døren igjen. 8

9 Tilbehør Medfølgende tilbehør Aktivkullfilter Aktivkullfilteret i bakveggen sørger for optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet i skapet. Luftfilter Luftfilteret bak ventilasjonsgitteret forhindrer at kjøleeffekten reduseres pga. støv. Kritt Brukes til å skrive på magnetlistene på treristene. Det gir god oversikt over de vinsortene som er lagret i skapet. Ekstrautstyr Aktivkullfilter (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Kritt (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Luftfilter (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Universal-mikrofiberklut Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv. Ekstrautstyret fås kjøpt hos forhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. 9

10 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 10

11 Sikkerhetsregler Dette vinskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis det ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den gir viktige råd om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Fare for skade!: Hvis skapet plasseres i en høyde på mer enn 1500 m, kan glassplatene i døren gå i stykker! Skarpe bruddstykker kan forårsake store skader! Forskriftsmessig bruk Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Det er ikke bestemt for utendørs bruk. Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til oppbevaring av vin. Annen bruk er ikke tillatt. 11

12 Sikkerhetsregler Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter iht. direktivet for medisinprodukter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke betjene det uten tilsyn. De får kun bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 12

13 Sikkerhetsregler Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver. Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, koble apparatet fra el-nettet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. 13

14 Sikkerhetsregler Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen. Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til elnettet. Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). 14

15 Sikkerhetsregler Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut, eller tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For apparater med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra el-nettet. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. 15

16 Sikkerhetsregler Bruk Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon! Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 16

17 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 17

18 Sikkerhetsregler Transport Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader. Skapet er tungt, og skal transporter ved hjelp av to personer. Stor fare for skade! Kassering av gamle apparater Ødelegg ev. dørlåsen på det gamle skapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler, brekke av rør, skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 18

19 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/ vedlikehold Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ta av luftfilteret minst én gang i året og støvsug det. Temperaturinnstilling Bruk Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved støv på luftfilteret. 10 til 12 C Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er energiforbruket! Plassering av trerister som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser vinflaskene godt sortert. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm romluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. 19

20 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Forpakningsmaterialer Fjern alle forpakningsmaterialer fra skapet innvendig. Beskyttelsesfolie Flatene av rustfritt stål er belagt med en beskyttelsesfolie, som tjener som transportbeskyttelse. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Begynn i et av de øverste hjørnene. Betjening av skapet For å betjene skapet, er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se "Flere innstillinger - Akustiske signaler"). Innkobling av skapet Når skapet er elektrisk tilkoblet, vises symbolet i displayet. Rengjøring og stell Henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell" må følges. Puss stålflatene med en gang beskyttelsesfolien er tatt av, med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm hver gang den brukes! Rengjør skapet innvendig og tilbehøret. Bruk lunkent vann, tørk deretter alt med en klut. Berør på/av-tasten. Symbolet slokner og skapet begynner å kjøle. På betjeningspanelet vises sensortastene for de to vintempereringssonene som kan velges: øvre og nedre vintempereringssone. Den vintempereringssonen som er valgt lyser gult, og i displayet vises temperaturen for den valgte sonen. Ved første igangsetting blinker sensortastene for vintempereringssonene og alarmsymbolet, helt til de innstilte temperaturene er nådd. 20

21 Inn- og utkobling av skapet Så snart den innstilte temperaturen er nådd, lyser sensortasten for vintempereringssonen konstant og alarmsymbolet slokner. Det innvendige lyset tennes når døren åpnes. Du kan foreta individuelle innstillinger for hver av sonene. Berør sensortasten for den sonen du vil foreta innstillinger for. Den valgte sensortasten lyser nå gult. Nå kan du innstille temperaturen, koble inn funksjonen DynaCool. Nærmere opplysninger finner du i de enkelte kapitlene. Når du velger en annen sone, beholdes de innstillingene du foretok for den forrige sonen. Utkobling av skapet Berør på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! På betjeningspanelet slokner sensortastene for de to vintempereringssonene. I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. Det innvendige lyset slokner og kjølingen kobles ut. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på en lang stund, slå av skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, rengjør skapet, og la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 21

22 Flere innstillinger Det er visse innstillinger på skapet som du kun kan foreta i innstillingsmodus. Når du er i innstillingsmodus kobles døralarmen automatisk ut. Låsefunksjon Med låsefunksjonen kan du sikre skapet mot: uønsket utkobling, uønsket temperaturregulering, uønsket valg av DynaCool, uønsket innkobling av presentasjonslyset. Inn-/utkobling av låsefunksjonen Ved berøring av tasten eller kan du nå velge om låsefunksjonen skal være inn- eller utkoblet: 0: Låsefunksjonen er utkoblet 1: Låsefunksjonen er innkoblet. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 22

23 Flere innstillinger Akustiske signaler Skapet har akustiske signaler som tastetone og varseltone ved dør- og temperaturalarm. Tastetonen og varseltonen ved døralarm kan du koble inn eller ut, temperaturalarmen kan ikke kobles ut. Du kan velge mellom fire innstillinger. Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs. at tastetonen og døralarmen er koblet inn. Inn-/utkobling av akustiske signaler Ved berøring av tasten eller kan du nå velge: 0: Tastetone av; døralarm av 1: Tastetone av; døralarm på (etter 4 minutter) 2: Tastetone av; døralarm på (etter 2 minutter) 3: Tastetone på; døralarm på (etter 2 minutter) Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 23

24 Flere innstillinger Displayets lysstyrke Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet. Displayets lysstyrke kan endres trinnvis fra 1 til 3. Fra fabrikken er 3 innstilt (maksimal lysstyrke). Endring av lysstyrken i displayet Ved berøring av tasten eller kan du nå endre displayets lysstyrke: 1: minimal lysstyrke 2: middels lysstyrke 3: maksimal lysstyrke. Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen og symbolet lyser. 24

25 Temperatur og luftkvalitet Vin utvikler seg hele tiden, avhengig av omgivelsesbetingelsene. Både temperaturen og kvaliteten på luften er av betydning for holdbarheten. Med en konstant temperatur som er avstemt til vinen, økt luftfuktighet og luktfrie omgivelser, har dette vinskapet optimale lagringsbetingelser for vinen. Dette skapet garanterer dessuten svært liten vibrasjon, slik at vinens modningsprosess ikke blir forstyrret. Temperatur Vin kan lagres ved en temperatur mellom 6 og 18 C. Hvis du vil lagre røde og hvite viner sammen, velg en temperatur mellom 12 og 14 C. Denne temperaturen er egnet både for hvit- og rødvin. For høy lagringstemperatur (over 22 C) gjør at vinen modnes for raskt, slik at aromaen ikke kan videreutvikles. Ved for lav lagringstemperatur (under 5 C) derimot, modnes ikke vinen optimalt. Ved varme utvider vinen seg, ved kulde trekker den seg sammen temperatursvingninger betyr stress for vinen, og modningen blir avbrutt. Derfor er det svært viktig å sikre at temperaturen svinger minst mulig. Vinsorter Anbefalt drikketemperatur Lette, fruktige +14 C til +16 C rødviner: Tunge +18 C rødviner Roséviner: +8 C til +10 C Fine, aromatiske +8 C til +12 C hvitviner: Tunge eller søte +12 C til +14 C hvitviner: Champagne, +6 C til +10 C sekt, prosecco: Tips: Fordi vinen varmes opp når den skjenkes i glass, bør du lagre den 1 til 2 C kjøligere enn anbefalt drikketemperatur. Tunge rødviner bør åpnes 2 3timer før de skal drikkes, slik at vinen får surstoff og kan utvikle aromaen skikkelig. 25

26 Temperatur og luftkvalitet Sikkerhetsinnretning ved lave omgivelsestemperaturer For at vinen skal beskyttes mot for lave temperaturer, er det en sikkerhetstermostat i skapet som sørger for at temperaturen i skapet ikke kan synke for mye. Hvis temperaturen utenfor skapet skulle bli for lav, kobles et varmeelement inn automatisk og holder den innvendige temperaturen konstant. Hvis temperaturen skulle synke ytterligere, kobles skapet til slutt automatisk ut. Isolasjonsplater for termisk deling Skapet har en fast isolasjonsplate, som deler skapet inn i to forskjellige temperatursoner. Du kan dermed lagre forskjellige vinsorter samtidig, f.eks. rødvin og champagne. Isolasjonslistene på innsiden av glassdøren forhindrer temperaturutveksling mellom de enkelte sonene. Innstilling av temperaturene Temperaturene kan innstilles i de to vintempereringssonene uavhengig av hverandre. Berør sensortasten for den vintempereringssonen du vil endre temperaturen for, slik at den lyser gult. I displayet vises nåværende temperatur for den valgte vintempereringssonen. Innstill temperaturen med de to tastene under displayet. Med trykking på tasten blir temperaturen lavere blir temperaturen høyere. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. eller vent i ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk. 26

27 Temperatur og luftkvalitet Under innstillingen blinker temperaturen. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist innstilte temperaturverdien blinker. Hvert nytt trykk: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endres fortløpende. Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk endres temperaturindikatoren automatisk til den reelle temperaturen i vintempereringssonen. Hvis du har regulert temperaturen, går det litt tid før ønsket temperatur er innstilt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen i de to vintempereringssonene kan innstilles fra 5 til 20 C. Temperaturindikator Temperaturindikatoren i displayet viser ved normal drift den reelle temperaturen i den enkelte temperatursonen. Hvis temperaturen i en sone ikke ligger innenfor det temperaturområdet som kan vises, blinker det kun streker i displayet. Avhengig av romtemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og blir vist konstant. Temperaturindikatoren i displayet viser alltid reell temperatur. 27

28 Temperatur og luftkvalitet Luftkvalitet og -fuktighet I et vanlig kjøleskap er luftfuktigheten for lav for vin, og derfor er ikke et kjøleskap egnet til lagring av vin. En høy luftfuktighet er svært viktig for lagring av vin, slik at korken holdes fuktig fra utsiden. Ved lavere luftfuktighet tørker korken ut fra utsiden og kan ikke lenger holde flasken tett. Derfor må vinflasker alltid lagres liggende, slik at vinen holder korken fuktig fra innsiden. Hvis det kommer luft inn i flasken, forderves enhver vin umiddelbart! DynaCool (konstant luftfuktighet) Med DynaCool øker den relative luftfuktigheten i hele skapet. Samtidig blir luftfuktigheten og temperaturen jevnt fordelt, slik at all vinen lagres under like gode betingelser. Da får skapet et konstant klima, som tilsvarer klimaet i en vinkjeller. Innkobling av DynaCool Hvis du vil bruke vinskapet til langvarig lagring av vin, anbefales det å ha funksjonen DynaCool permanent innkoblet. Du må ikke gjøre klimaet i skapet ekstra fuktig, f.eks. ved å sette inn en skål med vann. Luftfuktigheten stiger og kondenserer i skapet. Kondensvann kan føre til skader på skapet, f.eks. korrosjon. Berør tasten for konstant luftfuktighet, slik at den lyser gult. Også når DynaCool ikke er innkoblet, kobler skapet alltid inn ventilatoren, dersom kjølingen er innkoblet. Da er det sikret at det optimale klimaet for vinen opprettholdes. Når skapdøren er åpen, kobles ventilatorene automatisk midlertidig ut! 28

29 Temperatur og luftkvalitet Utkobling av DynaCool Fordi energiforbruket øker når DynaCool er koblet inn og lyden fra skapet er litt høyere, kan du koble ut konstant DynaCool innimellom. Berør tasten for konstant luftfuktighet, slik at den ikke lenger lyser gult. Luftutskiftning ved hjelp av aktivkullfilter Aktivkullfilteret sørger for en optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet. Ved hjelp av aktivkullfilteret kommer det frisk luft utenfra inn i skapet. Luften blir så jevnt fordelt i skapet ved hjelp av ventilatorene (DynaCoolfunksjon). Filtreringen av luften utenfra ved hjelp av aktivkullfilteret sikrer at det kun er frisk støv- og luktfri luft som kommer inn i skapet. Dermed er vinen ekstra sikret mot evt. luktoverføring, fordi lukt kan overføres til vinen via korken. Aktivkullfilteret bør skiftes regelmessig. Indikatoren i displayet minner deg på dette (se "Aktivkullfilter"). 29

30 Temperatur- og døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, slik at temperaturen i de to temperatursonene ikke skal kunne stige eller synke ubemerket, og dermed skade vinen. Temperaturalarm Hvis temperaturen i en av vintempereringssonene skulle stige eller synke under en bestemt verdi, blinker sensortasten for gjeldende vintempereringssone på betjeningspanelet, og samtidig blinker alarmsymbolet. I tillegg høres en varseltone. Det akustiske og optiske signalet kan f.eks. høres, når du slår på skapet, og temperaturen i en av temperatursonene avviker for mye fra den innstilte temperaturen, når det ved omsortering eller uttaking av vinflasker strømmer inn for mye varmt luft, når du legger inn en større mengde vinflasker, etter et langt strømbrudd. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varseltonen og alarmsymbolet slokner. Sensortasten for den enkelte sonen lyser igjen konstant. Utkobling av varselsignalet før det stanser av seg selv Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Berør sensortasten for utkobling av temperaturalarmen. Varseltonen stanser. Den aktuelle vintempereringssonen fortsetter å blinke på betjeningspanelet og alarmsymbolet fortsetter å blinke i displayet til alarmtilstanden er over. Sikkerhetsinnretning ved lave omgivelsestemperaturer For at vinen skal beskyttes mot for lave temperaturer, er det en sikkerhetstermostat i skapet som sørger for at temperaturen i skapet ikke kan synke for mye. Hvis temperaturen utenfor skapet skulle bli for lav, kobles et varmeelement inn automatisk og holder den innvendige temperaturen konstant. Hvis temperaturen skulle synke ytterligere, kobles skapet til slutt automatisk ut. 30

31 Temperatur- og døralarm Døralarm Hvis skapdøren har stått åpen i mer enn ca. to minutter, høres en varseltone. På betjeningspanelet blinker de to sensortastene for vintempereringssonene. I displayet lyser alarmsymbolet. Lukk skapdøren. De to sensortastene for vintempereringssonene og alarmsymbolet slokner og varseltonen stanser. Utkobling av varselsignalet før det stanser av seg selv Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Berør sensortasten for utkobling av døralarmen. Varseltonen stanser. De to sensortastene for vintempereringssonene blinker og alarmsymbolet fortsetter å lyse, til skapdøren blir lukket. Hvis det ikke høres noen varseltone, selv om det foreligger en døralarm, er alarmtonen koblet ut i innstillingsmodus (se "Flere innstillinger Akustiske signaler"). 31

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer