Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vinskap"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...5 Døråpner...8 Åpning av døren...8 Lukking av døren...8 Tilbehør....9 Aktivt miljøvern...10 Sikkerhetsregler Hvordan kan du spare energi?...19 Inn- og utkobling av skapet...20 Før første gangs bruk...20 Beskyttelsesfolie...20 Rengjøring og stell...20 Betjening av skapet...20 Innkobling av skapet...20 Utkobling av skapet...21 Ved lengre fravær...21 Flere innstillinger...22 Låsefunksjon...22 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...24 Temperatur og luftkvalitet Temperatur...25 Innstilling av temperaturene...26 Mulige innstillingsverdier for temperaturen...27 Temperaturindikator Luftkvalitet og -fuktighet DynaCool (konstant luftfuktighet)...28 Luftutskiftning ved hjelp av aktivkullfiltre...29 Temperatur- og døralarm

3 Innhold Presentasjonslys...32 Inn- og utkobling av presentasjonslyset Innstilling av lysstyrken til presentasjonslyset...32 Innstilling av belysningstid for presentasjonslyset...33 Lagring av vinflasker...34 Trerister...34 Flytting av treristene...35 Tilpassing av treristene Merking av treristene...36 Dekorrist...37 Maksimal kapasitet...37 Automatisk avriming...38 Rengjøring og stell...39 Innerrom, tilbehør, yttervegger, skapdør Ventilasjonsarealer Dørpakning...41 Luftfilter...41 Aktivkullfilter...42 Utskiftning av aktivkullfilter Feilretting...44 Årsaker til støy...49 Service/garanti...50 Garantitid og garantibetingelser Informasjon for testinstitutter Informasjon for forhandlere...52 Messeinnstilling Elektrotilkobling

4 Innhold Monteringshenvisninger...55 Side-by-side-oppstilling Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...56 Før innbyggingen Begrensning av dørens åpningsvinkel...57 Apparatmål...58 Omhengsling av døren...59 Innbygging av skapet...63 Klargjøring av skapet Tilpasning av skapet til høyere møbeldører Innskyvning av skapet i nisjen...67 Festing av skapet i nisjen...68 Sidejustering av skapdøren...69 Adresser

5 Beskrivelse av skapet Inn-/utkobling av hele skapet Optisk grensesnitt (kun for kundeservice) Valg av øvre, hhv. nedre vintempereringssone Inn-/utkobling av funksjonen DynaCool (konstant luftfuktighet) Inn-/utkobling av presentasjonslyset Innstilling av temperaturen ( for kaldere) Bekrefter et valg (OK-tast) Innstilling av temperaturen ( for varmere) Inn- hhv. utkobling av innstillingsmodus Utkobling av temperatur- hhv. døralarmen Display med temperaturindikator og symboler (symbolene er kun synlige i innstillingsmodus; se tabellen for forklaring av symbolene) 5

6 Beskrivelse av skapet Symboler i innstillingsmodus: Symbol Betydning Funksjon Låsefunksjon Beskyttelse mot uønsket utkobling og mot regulering av innstillinger Akustiske signaler Inn- og utkobling av tastetonen og varseltonen ved døralarm Miele home (ikke aktuelt i Norge) Kun synlig når kommunikasjonsmodulen Miele home er satt inn og logget på (se "Miele home") Messeinnstilling (kun synlig når messeinnstillingen er koblet inn) Utkobling av messeinnstillingen Displayets lysstyrke Innstilling av lysstyrken i displayet Aktivkullfilter Lyser når det er nødvendig å skifte aktivkullfilter Nettilkobling (kun synlig når skapet er slått av eller ved strømbrudd) Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet, blinker ved strømbrudd Alarm (kun synlig ved temperatur- hhv. døralarm) Viser en temperatur- hhv. døralarm 6

7 Beskrivelse av skapet Døråpner (Push2open) Belysningslist (i begge vintempereringssonene) Aktivkullfilter Betjening av øvre og nedre vintempereringssone/isolasjonsplate for termisk deling av tempereringssonene Isolasjonslister for termisk deling av tempereringssonene Trerister med lister til å skrive på (FlexiFrames med Noteboard) Dekorrist Glassdør av UV-beskyttende sikkerhetsglass Ventilasjonsgitter med luftfilter 7

8 Døråpner Døråpner Push2open-systemet til vinskapet gjør det enkelt å åpne døren. Døren reagerer på trykk. Åpning av døren Trykk raskt mot døren. Deretter slipper du. Døren åpnes automatisk på gløtt. Åpne døren helt, når du f.eks. skal ta ut vinflasker. For å unngå skader på døråpneren: - ikke blokker døren under åpning. - ikke trykk inn døren eller hold den fast under lukking. Beskyttelse mot utilsiktet åpning: Dersom du ikke åpner døren ytterligere, etter at den er åpnet på gløtt, lukkes den automatisk etter ca. 3 sekunder. Lukking av døren Trykk døren igjen. 8

9 Tilbehør Medfølgende tilbehør Aktivkullfilter Aktivkullfilteret i bakveggen sørger for optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet i skapet. Luftfilter Luftfilteret bak ventilasjonsgitteret forhindrer at kjøleeffekten reduseres pga. støv. Kritt Brukes til å skrive på magnetlistene på treristene. Det gir god oversikt over de vinsortene som er lagret i skapet. Ekstrautstyr Aktivkullfilter (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Kritt (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Luftfilter (Beskrivelse se "Medfølgende tilbehør"). Universal-mikrofiberklut Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv. Ekstrautstyret fås kjøpt hos forhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. 9

10 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 10

11 Sikkerhetsregler Dette vinskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis det ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den gir viktige råd om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på skapet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Fare for skade!: Hvis skapet plasseres i en høyde på mer enn 1500 m, kan glassplatene i døren gå i stykker! Skarpe bruddstykker kan forårsake store skader! Forskriftsmessig bruk Dette apparatet er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Det er ikke bestemt for utendørs bruk. Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til oppbevaring av vin. Annen bruk er ikke tillatt. 11

12 Sikkerhetsregler Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter iht. direktivet for medisinprodukter. Misbruk av skapet kan føre til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ikke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet på en sikker måte, må ikke betjene det uten tilsyn. De får kun bruke skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet. 12

13 Sikkerhetsregler Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Teknisk sikkerhet Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver. Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, koble apparatet fra el-nettet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og tilkall service. 13

14 Sikkerhetsregler Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1 m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen. Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til elnettet. Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller etc.). 14

15 Sikkerhetsregler Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk. Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut, eller tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For apparater med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra el-nettet. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. 15

16 Sikkerhetsregler Bruk Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon! Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 16

17 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. 17

18 Sikkerhetsregler Transport Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader. Skapet er tungt, og skal transporter ved hjelp av to personer. Stor fare for skade! Kassering av gamle apparater Ødelegg ev. dørlåsen på det gamle skapet før du kaster det. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler, brekke av rør, skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! 18

19 Hvordan kan du spare energi? Oppstilling/ vedlikehold Beskyttet mot direkte sollys. Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur rundt 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ta av luftfilteret minst én gang i året og støvsug det. Temperaturinnstilling Bruk Normalt energiforbruk I ventilerte rom. Økt energiforbruk I lukkede, ikke ventilerte rom. Ved direkte sollys. Ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy romtemperatur. Ved tildekkede eller støvete ventilasjonsarealer. Ved støv på luftfilteret. 10 til 12 C Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er energiforbruket! Plassering av trerister som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser vinflaskene godt sortert. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Hyppig og langvarig døråpning fører til kuldetap og at varm romluft strømmer inn. Skapet forsøker å kjøle ned, og driftstiden for kompressoren øker. 19

20 Inn- og utkobling av skapet Før første gangs bruk Forpakningsmaterialer Fjern alle forpakningsmaterialer fra skapet innvendig. Beskyttelsesfolie Flatene av rustfritt stål er belagt med en beskyttelsesfolie, som tjener som transportbeskyttelse. Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Begynn i et av de øverste hjørnene. Betjening av skapet For å betjene skapet, er det tilstrekkelig å berøre sensortastene med fingeren. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se "Flere innstillinger - Akustiske signaler"). Innkobling av skapet Når skapet er elektrisk tilkoblet, vises symbolet i displayet. Rengjøring og stell Henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell" må følges. Puss stålflatene med en gang beskyttelsesfolien er tatt av, med Miele pleiemiddel for rustfritt stål. Viktig! Miele pleiemiddel for rustfritt stål danner en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm hver gang den brukes! Rengjør skapet innvendig og tilbehøret. Bruk lunkent vann, tørk deretter alt med en klut. Berør på/av-tasten. Symbolet slokner og skapet begynner å kjøle. På betjeningspanelet vises sensortastene for de to vintempereringssonene som kan velges: øvre og nedre vintempereringssone. Den vintempereringssonen som er valgt lyser gult, og i displayet vises temperaturen for den valgte sonen. Ved første igangsetting blinker sensortastene for vintempereringssonene og alarmsymbolet, helt til de innstilte temperaturene er nådd. 20

21 Inn- og utkobling av skapet Så snart den innstilte temperaturen er nådd, lyser sensortasten for vintempereringssonen konstant og alarmsymbolet slokner. Det innvendige lyset tennes når døren åpnes. Du kan foreta individuelle innstillinger for hver av sonene. Berør sensortasten for den sonen du vil foreta innstillinger for. Den valgte sensortasten lyser nå gult. Nå kan du innstille temperaturen, koble inn funksjonen DynaCool. Nærmere opplysninger finner du i de enkelte kapitlene. Når du velger en annen sone, beholdes de innstillingene du foretok for den forrige sonen. Utkobling av skapet Berør på/av-tasten. Hvis det ikke er mulig, er låsefunksjonen koblet inn! På betjeningspanelet slokner sensortastene for de to vintempereringssonene. I displayet slokner temperaturindikatoren og nettilkoblingssymbolet vises. Det innvendige lyset slokner og kjølingen kobles ut. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke skapet på en lang stund, slå av skapet, trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, rengjør skapet, og la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis dørene er lukket. 21

22 Flere innstillinger Det er visse innstillinger på skapet som du kun kan foreta i innstillingsmodus. Når du er i innstillingsmodus kobles døralarmen automatisk ut. Låsefunksjon Med låsefunksjonen kan du sikre skapet mot: uønsket utkobling, uønsket temperaturregulering, uønsket valg av DynaCool, uønsket innkobling av presentasjonslyset. Inn-/utkobling av låsefunksjonen Ved berøring av tasten eller kan du nå velge om låsefunksjonen skal være inn- eller utkoblet: 0: Låsefunksjonen er utkoblet 1: Låsefunksjonen er innkoblet. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser symbolet i displayet. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 22

23 Flere innstillinger Akustiske signaler Skapet har akustiske signaler som tastetone og varseltone ved dør- og temperaturalarm. Tastetonen og varseltonen ved døralarm kan du koble inn eller ut, temperaturalarmen kan ikke kobles ut. Du kan velge mellom fire innstillinger. Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs. at tastetonen og døralarmen er koblet inn. Inn-/utkobling av akustiske signaler Ved berøring av tasten eller kan du nå velge: 0: Tastetone av; døralarm av 1: Tastetone av; døralarm på (etter 4 minutter) 2: Tastetone av; døralarm på (etter 2 minutter) 3: Tastetone på; døralarm på (etter 2 minutter) Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen, symbolet lyser. 23

24 Flere innstillinger Displayets lysstyrke Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet. Displayets lysstyrke kan endres trinnvis fra 1 til 3. Fra fabrikken er 3 innstilt (maksimal lysstyrke). Endring av lysstyrken i displayet Ved berøring av tasten eller kan du nå endre displayets lysstyrke: 1: minimal lysstyrke 2: middels lysstyrke 3: maksimal lysstyrke. Berør tasten for innstillingene. I displayet vises alle symbolene som kan velges, symbolet blinker. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. Den valgte innstillingen lagres, symbolet blinker. Berør tasten for innstilling av temperaturen ( eller ) så mange ganger, at symbolet blinker i displayet. Berør tasten for innstillingene, for å gå ut av innstillingsmodus. Ellers går elektronikken automatisk ut av innstillingsmodus etter ca. 1 minutt. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. I displayet blinker den sist valgte innstillingen og symbolet lyser. 24

25 Temperatur og luftkvalitet Vin utvikler seg hele tiden, avhengig av omgivelsesbetingelsene. Både temperaturen og kvaliteten på luften er av betydning for holdbarheten. Med en konstant temperatur som er avstemt til vinen, økt luftfuktighet og luktfrie omgivelser, har dette vinskapet optimale lagringsbetingelser for vinen. Dette skapet garanterer dessuten svært liten vibrasjon, slik at vinens modningsprosess ikke blir forstyrret. Temperatur Vin kan lagres ved en temperatur mellom 6 og 18 C. Hvis du vil lagre røde og hvite viner sammen, velg en temperatur mellom 12 og 14 C. Denne temperaturen er egnet både for hvit- og rødvin. For høy lagringstemperatur (over 22 C) gjør at vinen modnes for raskt, slik at aromaen ikke kan videreutvikles. Ved for lav lagringstemperatur (under 5 C) derimot, modnes ikke vinen optimalt. Ved varme utvider vinen seg, ved kulde trekker den seg sammen temperatursvingninger betyr stress for vinen, og modningen blir avbrutt. Derfor er det svært viktig å sikre at temperaturen svinger minst mulig. Vinsorter Anbefalt drikketemperatur Lette, fruktige +14 C til +16 C rødviner: Tunge +18 C rødviner Roséviner: +8 C til +10 C Fine, aromatiske +8 C til +12 C hvitviner: Tunge eller søte +12 C til +14 C hvitviner: Champagne, +6 C til +10 C sekt, prosecco: Tips: Fordi vinen varmes opp når den skjenkes i glass, bør du lagre den 1 til 2 C kjøligere enn anbefalt drikketemperatur. Tunge rødviner bør åpnes 2 3timer før de skal drikkes, slik at vinen får surstoff og kan utvikle aromaen skikkelig. 25

26 Temperatur og luftkvalitet Sikkerhetsinnretning ved lave omgivelsestemperaturer For at vinen skal beskyttes mot for lave temperaturer, er det en sikkerhetstermostat i skapet som sørger for at temperaturen i skapet ikke kan synke for mye. Hvis temperaturen utenfor skapet skulle bli for lav, kobles et varmeelement inn automatisk og holder den innvendige temperaturen konstant. Hvis temperaturen skulle synke ytterligere, kobles skapet til slutt automatisk ut. Isolasjonsplater for termisk deling Skapet har en fast isolasjonsplate, som deler skapet inn i to forskjellige temperatursoner. Du kan dermed lagre forskjellige vinsorter samtidig, f.eks. rødvin og champagne. Isolasjonslistene på innsiden av glassdøren forhindrer temperaturutveksling mellom de enkelte sonene. Innstilling av temperaturene Temperaturene kan innstilles i de to vintempereringssonene uavhengig av hverandre. Berør sensortasten for den vintempereringssonen du vil endre temperaturen for, slik at den lyser gult. I displayet vises nåværende temperatur for den valgte vintempereringssonen. Innstill temperaturen med de to tastene under displayet. Med trykking på tasten blir temperaturen lavere blir temperaturen høyere. Berør OK-tasten for å bekrefte valget. eller vent i ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk. 26

27 Temperatur og luftkvalitet Under innstillingen blinker temperaturen. Følgende forandringer kan ses på temperaturindikatoren ved trykking på tastene: Første gangs trykking: Den sist innstilte temperaturverdien blinker. Hvert nytt trykk: Temperaturverdien endrer seg i 1 C-skritt. Tasten holdes inne: Temperaturverdien endres fortløpende. Ca. 5 sekunder etter siste tastetrykk endres temperaturindikatoren automatisk til den reelle temperaturen i vintempereringssonen. Hvis du har regulert temperaturen, går det litt tid før ønsket temperatur er innstilt. Mulige innstillingsverdier for temperaturen Temperaturen i de to vintempereringssonene kan innstilles fra 5 til 20 C. Temperaturindikator Temperaturindikatoren i displayet viser ved normal drift den reelle temperaturen i den enkelte temperatursonen. Hvis temperaturen i en sone ikke ligger innenfor det temperaturområdet som kan vises, blinker det kun streker i displayet. Avhengig av romtemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og blir vist konstant. Temperaturindikatoren i displayet viser alltid reell temperatur. 27

28 Temperatur og luftkvalitet Luftkvalitet og -fuktighet I et vanlig kjøleskap er luftfuktigheten for lav for vin, og derfor er ikke et kjøleskap egnet til lagring av vin. En høy luftfuktighet er svært viktig for lagring av vin, slik at korken holdes fuktig fra utsiden. Ved lavere luftfuktighet tørker korken ut fra utsiden og kan ikke lenger holde flasken tett. Derfor må vinflasker alltid lagres liggende, slik at vinen holder korken fuktig fra innsiden. Hvis det kommer luft inn i flasken, forderves enhver vin umiddelbart! DynaCool (konstant luftfuktighet) Med DynaCool øker den relative luftfuktigheten i hele skapet. Samtidig blir luftfuktigheten og temperaturen jevnt fordelt, slik at all vinen lagres under like gode betingelser. Da får skapet et konstant klima, som tilsvarer klimaet i en vinkjeller. Innkobling av DynaCool Hvis du vil bruke vinskapet til langvarig lagring av vin, anbefales det å ha funksjonen DynaCool permanent innkoblet. Du må ikke gjøre klimaet i skapet ekstra fuktig, f.eks. ved å sette inn en skål med vann. Luftfuktigheten stiger og kondenserer i skapet. Kondensvann kan føre til skader på skapet, f.eks. korrosjon. Berør tasten for konstant luftfuktighet, slik at den lyser gult. Også når DynaCool ikke er innkoblet, kobler skapet alltid inn ventilatoren, dersom kjølingen er innkoblet. Da er det sikret at det optimale klimaet for vinen opprettholdes. Når skapdøren er åpen, kobles ventilatorene automatisk midlertidig ut! 28

29 Temperatur og luftkvalitet Utkobling av DynaCool Fordi energiforbruket øker når DynaCool er koblet inn og lyden fra skapet er litt høyere, kan du koble ut konstant DynaCool innimellom. Berør tasten for konstant luftfuktighet, slik at den ikke lenger lyser gult. Luftutskiftning ved hjelp av aktivkullfilter Aktivkullfilteret sørger for en optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet. Ved hjelp av aktivkullfilteret kommer det frisk luft utenfra inn i skapet. Luften blir så jevnt fordelt i skapet ved hjelp av ventilatorene (DynaCoolfunksjon). Filtreringen av luften utenfra ved hjelp av aktivkullfilteret sikrer at det kun er frisk støv- og luktfri luft som kommer inn i skapet. Dermed er vinen ekstra sikret mot evt. luktoverføring, fordi lukt kan overføres til vinen via korken. Aktivkullfilteret bør skiftes regelmessig. Indikatoren i displayet minner deg på dette (se "Aktivkullfilter"). 29

30 Temperatur- og døralarm Skapet er utstyrt med et varselsystem, slik at temperaturen i de to temperatursonene ikke skal kunne stige eller synke ubemerket, og dermed skade vinen. Temperaturalarm Hvis temperaturen i en av vintempereringssonene skulle stige eller synke under en bestemt verdi, blinker sensortasten for gjeldende vintempereringssone på betjeningspanelet, og samtidig blinker alarmsymbolet. I tillegg høres en varseltone. Det akustiske og optiske signalet kan f.eks. høres, når du slår på skapet, og temperaturen i en av temperatursonene avviker for mye fra den innstilte temperaturen, når det ved omsortering eller uttaking av vinflasker strømmer inn for mye varmt luft, når du legger inn en større mengde vinflasker, etter et langt strømbrudd. Så snart alarmtilstanden er over, stanser varseltonen og alarmsymbolet slokner. Sensortasten for den enkelte sonen lyser igjen konstant. Utkobling av varselsignalet før det stanser av seg selv Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Berør sensortasten for utkobling av temperaturalarmen. Varseltonen stanser. Den aktuelle vintempereringssonen fortsetter å blinke på betjeningspanelet og alarmsymbolet fortsetter å blinke i displayet til alarmtilstanden er over. Sikkerhetsinnretning ved lave omgivelsestemperaturer For at vinen skal beskyttes mot for lave temperaturer, er det en sikkerhetstermostat i skapet som sørger for at temperaturen i skapet ikke kan synke for mye. Hvis temperaturen utenfor skapet skulle bli for lav, kobles et varmeelement inn automatisk og holder den innvendige temperaturen konstant. Hvis temperaturen skulle synke ytterligere, kobles skapet til slutt automatisk ut. 30

31 Temperatur- og døralarm Døralarm Hvis skapdøren har stått åpen i mer enn ca. to minutter, høres en varseltone. På betjeningspanelet blinker de to sensortastene for vintempereringssonene. I displayet lyser alarmsymbolet. Lukk skapdøren. De to sensortastene for vintempereringssonene og alarmsymbolet slokner og varseltonen stanser. Utkobling av varselsignalet før det stanser av seg selv Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv. Berør sensortasten for utkobling av døralarmen. Varseltonen stanser. De to sensortastene for vintempereringssonene blinker og alarmsymbolet fortsetter å lyse, til skapdøren blir lukket. Hvis det ikke høres noen varseltone, selv om det foreligger en døralarm, er alarmtonen koblet ut i innstillingsmodus (se "Flere innstillinger Akustiske signaler"). 31

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 324 190 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 531 960 Innhold

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 822 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 476 500

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 324 191 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 439 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer