Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN S FN S FN S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av skapet...4 Aktivt miljøvern...5 Sikkerhetsregler....6 Hvordan kan du spare energi?...11 Inn- og utkobling...12 Ved lengre fravær...13 Riktig temperatur...14 Temperaturinnstilling...14 Temperaturindikator Varselsignal...16 Innkobling av varselsystemet...16 Utkobling av varselsignalet før tiden...16 Bruk av SuperFrost...17 Innkobling av SuperFrost...17 Utkobling av SuperFrost...17 Frysing og lagring...18 Maksimal frysekapasitet...18 Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?...18 Bruk av isolasjonsplate...18 Viktig å vite!...18 Lagring av ferdig frysemat Matvarer som du fryser inn selv Noen råd for frysing av matvarer...20 Innpakking...20 Før innleggingen Innlegging Innlegging av store frysevarer...21 Tining av frysevarer...21 Tilberedning av isbiter...22 Hurtigkjøling av drikker...22 Frysebrett Kjøleelement...23 Avriming...24 Rengjøring og stell...25 Innerrom, tilbehør Dør, sidevegger Ventilasjonsarealer

3 Innhold Dørpakning...26 Bakside - metallgitter Feil Årsaker til støy...30 Service/garanti...31 Elektrotilkobling Oppstillingsveiledning...33 Oppstillingssted Klimaklasse Ventilasjon...33 Oppstilling av skapet...34 Justering av skapet...34 Apparatmål...35 Oppstilling av en side-by-side kombinasjon Oppstilling av skapet...36 Sammensetting av skapene...36 Omhengsling av døren...40 Justering av skapdøren...45 Innbygging av skapet

4 Beskrivelse av skapet a På/av-tast b Tast for innstilling av temperaturen c Temperaturindikator d Tast og kontrollampe for SuperFrost e Av-tast og kontrollampe for varselsignal a NoFrost-innretning b Øvre fryseskuff, kan brukes som frysebrett c Fryseskuffer 4

5 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Pass på at skapets rør ikke skades før skapet blir kjørt bort og kondemnert på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Da er det sikret at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort (se kapittel "Sikkerhetsregler"). 5

6 Sikkerhetsregler Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis skapet ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke skapet. Den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av skapet. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Dette apparatet er kun bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene fryseskapet på en sikker måte, må ikke bruke dette fryseskapet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen ~ Barn får bare bruke fryseskapet uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere fryseskapet på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av fryseskapet. Pass på at barn ikke leker med skapet eller henger i skapdøren. i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Apparatet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Kontroller før oppstilling at ikke fryseskapet har ytre, synlige skader Et skadet fryseskap må ikke settes opp og tas i bruk. ~ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren. ~ Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en naturgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren kan det forekomme strømningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne. Pass på ved transport og oppstilling av skapet at ingen deler av kuldekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ved skader: unngå åpen ild eller gnisttennere, trekk ut støpselet, gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter og tilkall service. ~ Jo mer kjølemedium det er i apparatet, desto større må rommet være der apparatet bli oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemedium må rommet være minst 1m 3 stort. Mengden kjølemedium står på typeskiltet innvendig i apparatet. ~ Sikker drift av apparatet er kun sikret når apparatet er montert og koblet til iht. bruksanvisningen. ~ Før skapet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. ~ Skapet må ikke kobles til el-nettet med skjøtekabler eller flerveis-stikkontakter. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). 7

8 Sikkerhetsregler ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i skapet kan bare garanteres hvis skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen finnes. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). ~ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres fagfolk som er autorisert av Miele. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. ~ Reparasjon av fryseskapet i garantitiden skal kun foretas av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. ~ Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner, skal fryseskapet kobles fra el-nettet. Fryseskapet er koblet fra el-nettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: Støpselet på apparatet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å skille apparatet fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. ~ Defekte deler skal kun skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Kun for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av dette apparatet på ikke-stasjonære oppstillingssteder bare må utføres av fagfolk. 8

9 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk ~ Ikke berør frysevarer med våte hender. Hendene kan fryse fast. Fare for skade! ~ Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at de er tatt ut av fryseskapet. På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene eller tungen fryse fast. Fare for skade! ~ Frys ikke inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. Bruk varene så snart som mulig, ellers taper de næringsverdi og blir ødelagt. Tinte matvarer kan fryses inn igjen hvis de kokes eller stekes først. ~ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet! ~ Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Når termostaten kobles inn, kan det oppstå gnister, som kan få brennbare blandinger til å eksplodere. ~ Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i fryseskapet. Boksene eller flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! ~ Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i fryseskapet, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for skade! ~ Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne rim- og islag, løsne fastfryste isskåler og matvarer. De skader kjøleelementene, og skapet blir ødelagt. ~ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden. ~ Ikke dekk til skapets ventilasjonsarealer. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Strømforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler. ~ Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon. 9

10 Sikkerhetsregler ~ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen, slik at skapet ikke kan holde nødvendig temperatur. ~ Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet. ~ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige. ~ Damprenser må absolutt ikke brukes til avriming og rengjøring av skapet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og forårsake kortslutning. For skap i rustfritt stål gjelder: ~ Ikke kleb post-it-lapper (selvklebende notatlapper), transparent tape, maskeringstape eller andre klebemidler på dørens belagte overflate. Da blir belegget skadet og mister sin beskyttende virkning mot smuss. ~ Overflatebelegget på døren er ømfintlig for riper. Selv kjøleskapsmagneter kan forårsake riper. Kassering av fryseskapet ~ Ødelegg låsen på ditt gamle fryseskap før du kaster skapet. Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og komme i livsfare. ~ Ødelegg ikke deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler. brekke av rør. skrape av overflatebelegg. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 10

11 Normalt energiforbruk Økt energiforbruk Oppstilling I ventilerte rom. I lukkede, ikke ventilerte rom. Beskyttet mot direkte solbestråling. Ved direkte solbestråling. Temperaturinnstilling termostat "cirka-tall" (trinnregulering) Temperaturinnstilling Termostat "gradnøyaktig" (digitaldisplay) Bruk Avriming Ikke ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved ideell romtemperatur omkring 20 C. Ikke dekk til ventilasjonsarealene og fjern støv regelmessig. Ved middels innstilling fra 2 til 3. Lagringssone 8 til 12 C Kjølesone 4 til 5 C PerfectFresh-sone nær 0 C Frysesone -18 C Vinlagringssone 10 til 12 C Plassering av skuffer, hyller og oppbevaringssteder som ved levering. Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov. Plasser matvarene godt sortert. Avkjøl varme matvarer og drikker utenfor apparatet først. Plasser matvarene godt emballert eller godt tildekket. Legg frysevarene til tining i kjølesonen. Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. Rim av frysesonen når islaget er 0,5 cm tykt. Hvordan kan du spare energi? Plassert ved siden av en varmekilde (varmeelement, ovn). Ved høy omgivelsestemperatur. Ved høy innstilling: Jo lavere temperatur i apparatet, desto høyere energiforbruk! For apparater med vinterstilling, pass på at tasten er utkoblet ved omgivelsestemperaturer varmere enn 16 C eller 18 C! Hyppig og langvarig døråpning = kuldetap Mye leting betyr lange åpningstider for døren. Varm mat øker driftstiden for kompressoren (apparatet forsøker å kjøle ned). Fordamping og kondensering av væsker i kjølesonen gir tapt kjøleeffekt. Et islag forringer kuldeavgivelsen til frysevarene, og strømforbruket stiger. 11

12 Inn- og utkobling Før første gangs bruk La skapet stå ca. 1/2 til 1 time etter transporten, før du kobler det til. Det er meget viktig for senere funksjon! Beskyttelsesfolie For skap i rustfritt stål er døren, eventuelt også sideveggene, utstyrt med en beskyttelsesfolie. ^ Ikke ta av beskyttelsesfolien før skapet er plassert der det skal stå. Rengjøring ^ Rengjør skapet innvendig. Rengjør også tilbehøret. Bruk lunkent vann. Tørk med en klut etterpå. Innkobling av fryseskapet ^ Trykk på/av-tasten. Temperaturindikatoren og kontrollampen for varselsignaltasten blinker, til det er kaldt nok i frysesonen. For at temperaturen skal bli lav nok, la fryseskapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Kjøleelement Legg kjøleelementet i øverste fryseskuff eller på frysebrettet for å spare plass. Etter ca. 24 timers lagring kan kjøleelementet yte sin maksimale kjøleeffekt. Utkobling av fryseskapet ^ Trykk på/av-tasten til temperaturindikatoren slokner. Alle indikatorene slokner, og kjølingen er koblet ut. 12

13 Inn- og utkobling Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke fryseskapet på lenge, ^ koble ut skapet, ^ trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, ^ rengjør skapet, og ^ la skapdøren stå på gløtt, for å unngå luktdannelse. Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke rengjort, er det fare for muggdannelse hvis døren er lukket. 13

14 Riktig temperatur Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for lagring av matvarene. På grunn av mikroorganismer ødelegges matvarene raskt, men dette kan forhindres eller forsinkes med riktig lagringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismenes veksthastighet. Med synkende temperatur blir disse prosessene langsommere. For å fryse inn ferske matvarer og lagre matvarer over lang tid, er en temperatur på -18 C nødvendig. Ved denne temperaturen er mikroorganismenes vekst i stor grad innstilt. Så snart temperaturen stiger over -10 C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). På grunn av de høye temperaturene blir de fleste mikroorganismer tilintetgjort. Temperaturen i fryseskapet stiger, jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet, jo mer matvarer som blir lagret, jo mer ferske matvarer som fryses inn, jo høyere skapets omgivelsestemperatur er. Fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Temperaturinnstilling ^ Trykk så mange ganger på tasten for innstilling av temperaturen, at ønsket temperatur vises på temperaturindikatoren. Temperaturen endres fortløpende. Hvis innstillingen -32 C er nådd, startes det med -15 C igjen. Innenfor det temperaturområdet som kan vises (f.eks. mellom -15 og -18 C), kan temperaturen innstilles litt kaldere: ^ Trykk så mange ganger på tasten for innstilling av temperaturen, at -15 C vises på temperaturindikatoren. ^ Hold tasten for innstilling av temperaturen inne i 5 sekunder. Den lavere temperaturinnstillingen innenfor det lille temperaturområdet er lagret. Dette vises imidlertid ikke på temperaturindikatoren. 14

15 Riktig temperatur Temperaturindikator Temperaturindikatoren på betjeningspanelet viser alltid ønsket temperatur. Temperaturen kan innstilles fra -15 C til -32 C. Temperaturindikatoren blinker, hvis temperaturen i skapet ikke ligger innenfor det temperaturområdet som kan vises, en annen temperatur blir innstilt, temperaturen i skapet har steget med flere grader, for å varsle om et kuldetap. Dette kortvarige kuldetapet utgjør ingen risiko, hvis det har oppstått som følge av at skapdøren har blitt stående lenge åpen, f.eks. ved uttaking og innlegging av en større mengde matvarer, du fryser inn ferske matvarer. Hvis temperaturen i frysesonen har vært varmere enn -18 C over en lengre periode, kontroller om maten er helt eller delvis tint. Hvis det er tilfelle, må du bruke maten så raskt som mulig! 15

16 Varselsignal Skapet er utstyrt med et varselsystem for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket. Hvis temperaturen når et for varmt temperaturområde, lyder et varselsignal. Samtidig blinker temperaturindikatoren og kontrollampen for varselsignalet. Når skapet registrerer at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen. Det akustiske og optiske signalet kan f.eks. høres, hvis du fryser inn en større mengde matvarer, uten at du har koblet inn SuperFost. Kontroller, avhengig av temperaturen, om matvarene har begynt å tine eller er fullstendig tint. Hvis det er tilfelle, må maten bearbeides (kokes eller stekes) før den fryses inn igjen. Innkobling av varselsystemet Varselsystemet er alltid automatisk driftsklart. Det må ikke kobles inn separat. Utkobling av varselsignalet før tiden Så snart alarmtilstanden er over, stanser varselsignalet og kontrollampen slokner. Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før tiden. ^ Trykk av-tasten for varselsignalet. Varselsignalet stanser. Kontrollampen for varselsignalet lyser konstant, og slokner først når alarmtilstanden er over. Dermed er varselsystemet driftsklart igjen. 16

17 Bruk av SuperFrost For å fryse inn matvarer optimalt, må du før innfrysingen av ferske matvarer koble inn SuperFrost. Da blir matvarene raskt gjennomfryst og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak beholdes. Unntak: når du legger inn allerede fryste matvarer. når du legger inn bare inntil 2 kg matvarer pr. dag. Innkobling av SuperFrost SuperFrost må kobles inn 6 timer før varene legges inn for frysing. Hvis den maksimale frysekapasiteten skal utnyttes, må SuperFrost kobles inn 24 timer på forhånd! Utkobling av SuperFrost SuperFrost-funksjonen kobler seg automatisk ut etter ca. 65 timer. Kontrollampen slokner og skapet arbeider igjen med normal kjøleeffekt. For å spare energi kan du selv koble ut SuperFrost-funksjonen så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 C er nådd i frysesonen. Kontroller temperaturen i skapet. ^ Trykk SuperFrost-tasten, slik at kontrollampen slokner. Kjølingen i skapet arbeider igjen med normal effekt. ^ Trykk inn SuperFrost-tasten, slik at SuperFrost-kontrollampen lyser. Temperaturen i skapet synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. 17

18 Frysing og lagring Maksimal frysekapasitet For at matvarene skal gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig, må den maksimale frysekapasiteten ikke overskrides. Den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finner du på typeskiltet "Frysekapasitet...kg/24 h". Den maksimale frysekapasiteten som er angitt på typeskiltet er fastslått iht. normen DIN EN ISO Hva skjer når ferske matvarer fryses inn? Ferske matvarer må gjennomfryses så raskt som mulig, for å beholde næringsverdi, vitaminer, utseende og smak. Jo langsommere matvarene gjennomfryses, desto mer væske siver ut av hver enkelt celle og inn i mellomrommene. Cellene krymper. Ved tining kan bare en del av væsken som rant ut tidligere, renne inn i cellene igjen. I praksis betyr dette at det oppstår et større safttap i matvaren. Dette ser du ved at det dannes en stor dam rundt matvaren når den tiner. Hvis matvaren er raskt gjennomfryst, har cellevæsken mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at safttapet blir meget lite. Det dannes bare en liten dam! Bruk av isolasjonsplate (avhengig av modell; kan skaffes som tilbehør) Til dette skapet er det laget en isolasjonsplate. Med denne kan du "koble ut", dvs. isolere de fryseskuffene du ikke bruker, for å spare energi. Bruk denne isolasjonsplaten når du har lite varer i skapet. Viktig å vite! For frysing er det nødvendig med minst 3 fryseskuffer, inklusive frysebrettet. Alle de andre fryseskuffene kan du "koble ut" (isolere) ved behov, men ikke færre enn de 2 nederste skuffene. De fryseskuffene som skal brukes til frysing, må alltid være øverst i skapet. Isolasjonsplaten må skyves inn under den nederste fryseskuffen som brukes til frysing. Jo færre skuffer som skal brukes til frysing, jo mindre energi brukes. Ved bruk av isolasjonsplaten kan du spare mye energi! 18

19 Frysing og lagring I de "utkoblede" skuffene må du ikke oppbevare matvarer, fordi det kan oppstå store, ukontrollerte temperatursvingninger, og matvarene kan forderves. Eksempel Du trenger kun 3 fryseskuffer, inklusive frysebrettet, til å lagre frysevarene. ^ Legg frysevarene i de 3 øverste skuffene. Alle de andre skuffene er tomme. Lagring av ferdig frysemat Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kontroller allerede når du kjøper maten i forretningen om emballasjen er skadet, holdbarhetsdatoen og temperaturen i salgsdisken. Hvis det er varmere enn -18 C i disken, blir frysematens holdbarhet redusert. ^ Kjøp frysematen helt til slutt og transporter den i avispapir eller i en kjølebag. ^ Legg frysematen i skapet omgående. Ikke frys inn igjen en vare som er helt eller delvis tint. Først etter at maten er bearbeidet (kokt eller stekt), kan du fryse den på nytt. ^ Ta ut den fjerde fryseskuffen, og skyv isolasjonsplaten under den tredje fryseskuffen. Resten av de nedre fryseskuffene blir nå "koblet ut" (isolert). 19

20 Frysing og lagring Matvarer som du fryser inn selv Bruk bare ferske og feilfrie matvarer! Noen råd for frysing av matvarer Egnet for frysing: Ferskt kjøtt, fugl, vilt, fisk, grønnsaker, urter, rå frukt, meieriprodukter, bakervarer, matrester, eggeplomme, eggehvite og mange ferdigretter. Ikke egnet for frysing: Druer, bladsalat, reddiker, rømme, majones, hele egg med skall, løk, hele rå epler og pærer. For at farge, smak, aroma og vitamin C skal beholdes, bør grønnsaker og frukt forvelles før innfrysingen. Legg grønnsakene porsjonsvis i kokende vanni2-3minutter. Ta opp grønnsakene og kjøl dem raskt i kaldt vann. La vannet renne av. Magert kjøtt egner seg bedre til frysing enn fett kjøtt og kan oppbevares vesentlig lenger. Legg plastfolie mellom koteletter, biffer, snitsler osv. Da unngår du at varene fryser sammen til en blokk. Rå matvarer og forvellede grønnsaker skal ikke krydres og saltes før frysing, ferdige retter kan krydres og saltes lett. En del krydder forandrer smaksstyrke ved frysing. Avkjøl varm mat eller drikke før frysing, for å forhindre at allerede fryste matvarer begynner å tine og for å unngå økt strømforbruk. Innpakking ^ Frys inn maten i porsjoner. Egnet emballasje - plastfolie - rørformet folie av polyetylen - aluminiumsfolie - frysebokser Uegnet emballasje - pakkepapir - pergamentpapir - cellofan - søppelposer - brukte bæreposer ^ Trykk luften ut av emballasjen. ^ Lukk pakningen tett med - gummiringer - kunststoff-klips - hyssing eller - kuldebestandig tape. Poser og rørformet folie av polyetylen kan du også sveise med et folie-sveiseapparat. ^ Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato. 20

21 Frysing og lagring Før innleggingen ^ Hvis du skal legge inn en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, koble inn funksjon SuperFrost en stund før du legger inn maten (se Bruk av SuperFrost ). Da får de matvarene som allerede er lagt inn en kuldereserve. Innlegging Matvarene kan fryses inn overalt i frysesonen, men helst i de øverste fryseskuffene. Den øverste fryseskuffen kan belastes med maksimalt 15 kg. Alle de andre fryseskuffene og de enkelte glassplatene kan belastes med maksimalt 25 kg! ^ Legg frysevarene spredt utover på bunnen i fryseskuffene eller på glassplatene, slik at varene gjennomfryses til kjernen så raskt som mulig. ^ Legg inn tørre pakninger, for å unngå at varene fryser sammen eller fryser fast. Matvarer som skal fryses, må ikke berøre allerede fryste varer, da kan disse begynne å tine. Innlegging av store frysevarer Hvis du skal legge inn store frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut glassplatene mellom fryseskuffene. ^ Ta ut fryseskuffene, løft glassplaten litt opp og trekk den fremover! Når du tar ut fryseskuffene, pass på at luftespalten på bakveggen i skapet ikke dekkes til. Den er viktig for problemfri funksjon! Tining av frysevarer Frysevarer kan du tine i mikrobølgeovn, i stekeovn med "Varmluft" eller "Tining", ved romtemperatur, i kjøleskapet (kulden som avgis brukes til å kjøle matvarene), i dampkokeren. Flate kjøtt- og fiskestykker kan legges halvtinte i varm stekepanne. Frukt kan tines ved romtemperatur i pakningen eller i en tildekket skål. Grønnsaker kan vanligvis legges frosne i kokende vann eller dampes i varmt fett. Koketiden er noe kortere enn for ferske grønnsaker. Ikke frys inn igjen varer som er helt eller delvis tint. Først etter at du har bearbeidet matvarene (koking eller steking), kan du fryse dem på nytt. Den nederste fryseskuffen må alltid være i skapet! 21

22 Frysing og lagring Tilberedning av isbiter Frysebrett På frysebrettet kan bær, urter, grønnsaker og andre småvarer fryses skånsomt. Varene holder fasongen godt og fryser ikke sammen. ^ Fyll isskålen inntil tre fjerdedel full med vann og sett den på bunnen i en fryseskuff. ^ Hvis isskålen fryser fast, kan du løsne den med f.eks. et skjeskaft. ^ Isbitene løsner lett hvis du holder skålen litt under rennende vann. Hurtigkjøling av drikker Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i fryseskapet, må disse tas ut senest etter 1 time, ellers kan de eksplodere! ^ Legg varene spredt utover på frysebrettet. La varene gjennomfryses i 10 til 12 timer. Fyll dem over i fryseposer eller annen emballasje og legg dem i fryseskuffene. 22

23 Frysing og lagring Kjøleelement Ved strømbrudd forhindrer kjøleelementet en rask temperaturstigning i frysesonen. Legg kjøleelementet direkte på matvarene i den øverste fryseskuffen, eller på frysebrettet for å spare plass. Etter ca. 24 timers lagringstid kan kjøleelementet yte sin maksimale kjøleeffekt. Ved strømbrudd kan du legge kjøleelementet direkte på frysevarene i den øverste skuffen, for å kunne utnytte lengst mulig lagringstid. Hvis du vil legge inn ferske matvarer, bruk kjøleelementet som skille mellom fryste og ferske varer, slik at de fryste varene ikke begynner å tine. Kjøleelementet kan også brukes til å kjøle mat eller drikke i en kjølebag i kortere tid. 23

24 Avriming Skapet er utstyrt med et "NoFrost"-system, som gjør at skapet avrimes automatisk. Fuktigheten som oppstår avsettes på fordamperen, blir automatisk avrimt fra tid til annen og fordamper. Ved hjelp av den automatiske avrimingen holder frysesonen seg alltid isfri. Med dette spesielle systemet begynner ikke matvarene å tine! 24

25 Rengjøring og stell Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller ventilasjonsarealene. Ikke bruk damprenser. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i skapet og utløse en kortslutning. Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil! For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsspray, rengjøringsmiddel for glass, harde, skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, skarpe metallskraper! Før rengjøringen ^ Koble ut skapet. ^ Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. ^ Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted. ^ Ta ut fryseskuffene og glassplatene for rengjøring. Innerrom, tilbehør ^ Lunkent vann med litt håndoppvaskmiddel er egnet til rengjøring. Isbitskålen kan vaskes i oppvaskmaskinen. Temperaturen på oppvaskprogrammet må ikke være høyere enn 55 C! Kunststoffdeler kan bli misfarget i oppvaskmaskinen hvis de kommer i kontakt med naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater og ketchup. Disse misfargingene påvirker imidlertid ikke delenes stabilitet. ^ Rengjør fryseskuffene og glassplatene for hånd, disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen! ^ Vask over innerrommet og tilbehøret etter rengjøringen med rent vann og tørk alt med en klut. La skapdørene stå åpne en liten stund. 25

26 Rengjøring og stell Dør, sidevegger Fjern helst flekker fra døren og sideveggene omgående. Hvis flekkene får sitte lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. ^ Rengjør overflatene med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. ^ Vask over med rent vann til slutt og tørk alt med en myk klut. For døren til skap i rustfritt stål: Skapdøren er foredlet med et høyverdig overflatebelegg. Det beskytter mot smuss og letter rengjøringen. På skapdørene må du ikke bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål: Belegget blir skadet! Miele pleiemiddel for rustfritt stål: Det vil bli synlige striper! Ventilasjonsarealer ^ Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger. Støvlag øker energiforbruket. Dørpakning Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det vil gjøre den porøs med tiden. Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og tørk den grundig med en klut. 26

27 Rengjøring og stell Bakside - metallgitter Metallgitteret på baksiden av apparatet (varmeutveksleren) må støvsuges minst en gang i året. Støvlag øker energiforbruket! Pass på ved rengjøring av metallgitteret, at ingen kabler eller andre deler blir revet av, bøyd eller skadet. Etter rengjøringen ^ Sett alle delene inn i skapet. ^ Lukk døren. ^ Koble skapet til igjen og slå det på. ^ Koble inn funksjonen SuperFrost, slik at frysesonen blir raskt kald. ^ Skyv fryseskuffene med frysevarene inn i skapet, så snart temperaturen er lav nok. ^ Så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 C er nådd, kan du koble ut SuperFrost 27

28 Feil Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatene, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Skapet kjøler ikke ^ Er skapet skrudd på? Temperaturindikatoren må lyse. ^ Undersøk om støpselet sitter skikkelig fast i stikkontakten. ^ Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Hvis den er det, tilkall service. Skapdøren lar seg ikke åpne flere ganger etter hverandre Det er ingen feil. På grunn av sugeeffekten kan døren først åpnes etter en stund hvis du ikke bruker makt. Det er for kaldt i skapet ^ Still temperaturen på en høyere innstilling. ^ SuperFrost har ennå ikke koblet seg ut. Den kobles automatisk ut etter 65 timer. Kjølemaskinen kobles inn oftere enn vanlig, og innkoblingstiden øker ^ Undersøk om ventilasjonsarealene er tildekket eller støvet ^ Undersøk om metallgitteret (varmeutveksleren) på baksiden av skapet er støvet. ^ Skapdøren er blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn store mengder ferske varer til frysing. ^ Undersøk om døren kan lukkes ordentlig. Kjølemaskinen går konstant For å spare energi, kobler maskinen om til lav hastighet ved lavt kuldebehov. Da øker maskinens innkoblingstid. Varselsignalet høres og kontrollampen for varselsignalet blinker Temperaturen i frysesonen er for høy, fordi ^ Skapdøren er blitt åpnet ofte. ^ En stor mengde matvarer er blitt lagt inn uten at SuperFrost er koblet inn. ^ Det har vært et lengre strømbrudd. Når alarmtilstanden er over, slokner kontrollampen for varselsignalet og varselsignalet stanser. Kontroller, avhengig av temperatur, om matvarene har begynt å tine. Hvis de har det, må de bearbeides (kokes eller stekes), før de fryses inn igjen. 28

29 Feil Kontrollampen for SuperFrost-tasten blinker samtidig med temperaturindikatoren Det foreligger en feil. Tilkall service. SuperFrost-kontrollampen lyser ikke, men kjølemaskinen går ^ Kontrollampen er ødelagt. Tilkall service. Det danner seg is på panelet til NoFrost-innretningen Det er ingen feil. Det har oppstått kondens som har frosset. Det kan ha følgende årsaker: ^ Apparatdøren er blitt åpnet ofte og/eller har stått lenge åpen. ^ Store mengder ferske matvarer er lagt inn for frysing. ^ Luftfuktigheten i rommet er blitt høyere. Hold døren lukket i størst mulig grad i slike tilfeller. NoFrost-systemet avrimer automatisk islaget etter noen dager. Frysevarene er fastfryste Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. med et skjeskaft. Hvis du ikke kan rette på feilen ved hjelp av rådene ovenfor, tilkall service. Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig. 29

30 Årsaker til støy Helt normal støy Brrrrr... Blubb, blubb... Klikk... Sssrrrrr... Knak... Hva forårsaker den? Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn. Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet som renner gjennom rørene. Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn eller ut. For et flersone- eller No-Frost-apparat kan en lav støy stamme fra luftstrømningene innvendig i apparatet. Knakingen høres alltid når materialet i apparatet utvider seg. Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå! Støy som er lett å fjerne Skrangling, klapring, klirring Hva forårsaker den, og hva kan du gjøre med den? Apparatet står ujevnt: Rett opp apparatet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under apparatet eller legg noe under. Apparatet berører andre møbler eller apparater: Flytt apparatet bort fra møblene eller apparatene. Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast: Kontroller de uttagbare delene og sett dem eventuelt inn på nytt. Flasker eller beholdere berører hverandre: Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Transportkabelholderen henger fremdeles bak på apparatet: Fjern kabelholderen. 30

31 Service/garanti Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi apparatets modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet innvendig i skapet. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du på 31

32 Elektrotilkobling Apparatet leveres klart for tilkobling med kabel og støpsel for vekselstrøm 50 Hz V. Skapet må kun kobles til forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. Sikringen må være minst 10 A. Stikkontakten bør være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig. Det er ikke tillatt å koble til skapet via skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg. Når apparatet kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Apparatet må heller ikke brukes i forbindelse med energisparestøpsler. Energitilførselen til apparatet blir redusert, og apparatet blir for varmt. Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den kun skiftes ut av en kvalifisert elektrofagmann. 32

33 Oppstillingsveiledning Ikke plasser apparater som avgir varme, f.eks. brødrister eller mikrobølgeovn på fryseskapet. Energiforbruket øker! Dette skapet er utstyrt med varmeelement i sideveggen, og kan derfor plasseres direkte "side-by-side" ved siden av en annen modell! Forhør deg med forhandleren hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt skap! Oppstillingssted Ikke plasser skapet ved siden av en komfyr eller varmekilde, ikke ved vindu med direkte sollys. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kjølemaskinen, og desto høyere blir strømforbruket. Et tørt rom med god ventilasjon er egnet. Klimaklasse Apparatet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperaturområde), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet innvendig i skapet. Klimaklasse SN N ST T Romtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere romtemperatur fører til lengre stillstandsperiode for kjølemaskinen. Det kan føre til høyere temperaturer i skapet, slik at frysevarene evt. kan begynne å tine! Ventilasjon Luften på skapets bakvegg blir varm. Ventilasjonsgitrene må ikke dekkes til, ellers er ikke problemfri luftføring sikret. Ventilasjonsgitrene må også regelmessig rengjøres for støv. 33

34 Oppstillingsveiledning Oppstilling av skapet ^ Fjern først kabelholderen fra baksiden av skapet. ^ Undersøk om alle deler på bakveggen kan beveges fritt. Bøy eventuelt forsiktig bort deler som ligger inntil veggen. ^ Skyv skapet forsiktig på plass. ^ Sett skapet med baksiden mot veggen. Justering av skapet ^ Juster skapet ved hjelp av skruføttene med vedlagte fastnøkkel. 34

35 Oppstillingsveiledning Apparatmål A B C FN S FN S FN S edt/cs 1850 mm 600 mm 630 mm 35

36 Oppstilling av en side-by-side kombinasjon Prinsipielt skal ikke kjøle-/fryseskap plasseres umiddelbart ved siden av andre modeller ("side-by-side"), for å unngå kondensvann, og de skadene som da vil oppstå. Denne modellen er imidlertid utstyrt med et varmeelement i sideveggen, og kan plasseres "side-by-side" med andre modeller! Undersøk med Miele-forhandleren hvilke kombinasjoner som er mulige med ditt skap! Oppstilling av skapet ^ Fryseskapet hhv. det skapet som har frysedel, må plasseres på venstre side (sett forfra) av kjøleskapet. Fryseskapet hhv. det skapet som har frysedel, har et polstret varmeelement i sideveggen, som forhindrer at det dannes kondensvann mellom skapene! ^ Sett kombinasjonen allerede nå så nær oppstillingsstedet som mulig, slik at skapene kan tilpasses evt. ujevnheter i gulvet. Skapenes bakside må fortsatt være tilgjengelige for montering. Sammensetting av skapene For side-by-side monteringen behøves et vater, forskjellige skrunøkler, en torx-skrutrekker samt en pipenøkkel! ^ Ta av evt. beskyttelsesfolier fra utsidene av kabinettene før monteringen. ^ Sett skapene ved siden av hverandre, slik at de står i flukt foran og det er en spalte på 10 mm mellom dem. ^ Juster skapene til hverandre ved hjelp av et vater: Juster de fremre føttene a ved hjelp av en skrunøkkel b. 36

37 Oppstilling av en side-by-side kombinasjon ^ Lukk dørene innimellom, og kontroller om dørhåndtakene er justert i flukt med hverandre. Oversidene av skapene må være justert i samme høyde. Ellers vil ikke dekslene sitte skikkelig. ^ Trykk skapene godt sammen og juster dem en gang til. ^ Ta av dekslene på begge skapene. ^ Skru det nedre vinkelbeslaget c godt på med de vedlagte skruene d. Skapkombinasjonen må ikke flyttes før alle vinkelbeslagene er fast montert! ^ Ta av dekslene e på begge skapene. ^ Skru det store vinkelbeslaget f løst øverst på forsiden med den lange skruen g. Lag evt. hull på forhånd eller bruk drill. ^ Trykk skapene godt sammen og juster dem en gang til. ^ Skru skruene g fast til. 37

38 Oppstilling av en side-by-side kombinasjon ^ Sett de brede vinkelbeslagene h oppe og nede på baksiden av skapet og skyv det øvre vinkelbeslaget helt opp (z). ^ Klem vinkelbeslagene fast på siden med den vedlagte skruen i. OBS! Du må ikke under noen omstendigheter bore hull for disse skruene i apparatet. For å forbygge vibrasjonsstøy, må verken vinkelbeslagene eller skruene komme i kontakt med rørene på baksiden av skapet. ^ Trykk den lange rustfrie stållisten j inn i spalten på forsiden. Pass på at listen står oppå vinkelbeslaget c. Trykk begge stykkene til listen sammen til total lengde. Da er det lettere å føre listen inn i spalten. ^ Fest listen skikkelig i spalten. Bruk en myk klut, for å unngå bulker i listen. ^ Ta beskyttelsesfolien av listen. ^ Koble kombinasjonen til el-nettet iht. bruksanvisningen for de enkelte modellene. ^ Skyv kombinasjonen forsiktig på plass. Hvis du hever skapene foran, kan de beveges lettere ved hjelp av de bakre hjulene. Ved behov kan skapet etterjusteres i høyden. 38

39 Oppstilling av en side-by-side kombinasjon ^ Trykk den korte listen k inn i spalten på oversiden. Pass på at utsparingen i listen peker fremover. Listen må avsluttes i flukt med taket på skapet foran. ^ Fest dekselet l i mellomrommet mellom betjeningpanelene. Pass på at yttersidene av dekselet avsluttes i flukt med betjeningspanelene. Du kan trekke ut dekselet for å få det i flukt. Utsparingen i dekselet må peke nedover, for å sikre at det sitter skikkelig over den lange stållisten! ^ Sett på dekselet. Juster dørhåndtakene til begge skapene til hverandre (se "Omhengsling av døren). 39

40 Omhengsling av døren For omhengsling av døren behøves følgende verktøy : en stjerneskrutrekker, en vanlig skrutrekker, forskjellige størrelser torx-skrutrekkere, en fastnøkkel. Sørg for at du har hjelp av en annen person når du skal hengsle om døren. Ta av dørhåndtaket: ^ Når du drar i dørhåndtaket a, skyves håndtaksdelen på siden b bakover. ^ Trekk håndtaksdelen b kraftig bakover ut av føringen. ^ Løsne de fire skruene (Torx 15) i festeplaten og ta av håndtaket. ^ Løsne dekkplatene på motsatt side og sett dem på de ledige hullene. 40

41 Omhengsling av døren Flytte om skapdøren: ^ Lukk skapdøren. ^ Fest dekselet e sammen med festedelen f på motsatt side. ^ Skyv dekselet a bakfra og frem og løft det av. ^ Løft av dekselet b. Forsiktig! Når hengselholderen fjernes, er ikke skapdøren lenger sikret! ^ Løsne skruene d på den øvre hengselholderen c. Løft av hengselholderen. ^ Løft skapdøren forsiktig opp, ta den av og sett den til side. ^ Løsne dekselet e forsiktig ovenfra ved hjelp av en skrutrekker, og ta det av sammen med festedelen f. ^ Løsne festedelen f fra dekselet e, ved å skyve det et stykke til venstre. Ta deretter dekseldelen forover og av. ^ Drei festedelen f 180. ^ Sett dekselet e foran på festedelen f og skyv det til høyre. Skriften må være tydelig. ^ Ta av dekselet g, drei det 180 og fest det på motsatt side. 41

42 Omhengsling av døren ^ Løft pluggen h ut av hengselhylsen i døren og sett den på motsatt side. ^ Ta av fjærklemmen i nede på skapdøren ved hjelp av en skrutrekker, og sett den på motsatt side. ^ Trekk den komplette hengselbolten a med skive b oppover. ^ Ta av pluggen c. ^ Løsne skruene d og ta av hengelsholderen e. ^ Løsne litt på skruen til hengseldelen f på hengselholderen e. Skru den fast i det motliggende hullet i hengselholderen e og skru skruen godt til igjen. ^ Sett pluggen c i det andre hullet. ^ Ta av dekselet h. ^ Skru ut skruen g og skru den fast i det ytterste hullet på motsatt side. ^ Drei dekselet h 180 rundt og sett det i hullene på motsatt side. 42

43 Omhengsling av døren ^ Skru hengselholderen f på motsatt side, bruk kun de to ytterste avlange hullene. Den midtre skruen faller bort. Bare på den måten kan skapdøren senere justeres ved hjelp av de ytterste avlange hullene!! ^ Sett den komplette hengselbolten a med skive b inn igjen. Viktig! Haken på hengselbolten må peke innover igjen. ^ Sett skapdøren ovenfra på hengselbolten a. ^ Lukk skapdøren. ^ Sett hengselholderen c på motsatt side, og fest den med skruene d. ^ Sett dekslene a og b på motsatt side. ^ Juster skapdøren til kabinettet ved hjelp av de avlange hullene i den nedre hengselholderen. Skru skruene godt til. 43

44 Omhengsling av døren Montering av dørhåndtaket igjen: De følgende rådene for festing av håndtaket må følges. Hvis håndtaket monteres feil, kan dørpakningen bli skadet. OBS! Pass på at den delen som skal sitte på siden av håndtaket d ikke kommer borti dørpakningen når døren åpnes. Da blir dørpakningen ødelagt! Hvis dette skulle være tilfelle, ^ rett opp festeplaten c en gang til ved hjelp av settskruene a, til festeplaten og den delen som skal sitte på siden av håndtaket d har riktig vinkel og ikke berører pakningen når døren åpnes. ^ Skru først håndtaket løst på motsatt side med begge de fremre skruene b. Festeplaten c må ligge inntil dørkabinettet, slik at festeplaten ligger i flukt med ytterveggen på skapet når døren er lukket. Hvis den ikke gjør det, ^ bruk en unbrakonøkkel og skru begge de formonterte settskruene a så langt inn, at festeplaten c har riktig vinkel. ^ Skru alle de 4 skruene b skikkelig fast. ^ Skyv den delen som skal sitte på siden av håndtaket d fra apparatsiden inn i festeplatens føring, til du hører at den knepper på plass. 44

45 Justering av skapdøren Skapdøren kan senere justeres til kabinettet ved hjelp av de ytterste, avlange hullene i den nedre hengselholderen: For at det skal være lettere å se fremgangsmåten, vises ikke skapdøren lukket på neste tegning. ^ Fjern den midtre skruen a på hengselholderen. ^ Skru begge de ytterste skruene b litt ut. ^ Juster skapdøren ved å forskyve hengselholderen mot venstre eller høyre. ^ Skru skruene b godt til. Skruen a skal ikke skrus inn igjen. 45

46 Innbygging av skapet Ventilasjonsarelanene må ikke dekkes til eller stenges. Dessuten må de regelmessig rengjøres for støv. Ved innbygging i standardkjøkken (dybde maks. 580 mm) kan apparatet settes direkte ved siden av et kjøkkenskap. Apparatdøren står da 34 mm på siden og 55 mm på midten fra kjøkkenskapets front. Da kan døren åpnes og lukkes uten problemer. Ved oppstilling av apparatet inntil en vegg d, må det på hengselsiden være en avstand på 55 mm mellom veggen d og skapet b, slik at skapdørene kan åpnes helt (plass til håndtakene). a Påbyggingsskap b Apparat c Kjøkkenskap d Vegg Apparatet kan bygges inn i enhver kjøkkeninnredning. For å få samme høyde som kjøkkeninnredningen, kan et påbyggingsskap a plasseres over apparatet. For ventilasjon må det på baksiden av skapet være en utluftningskanal som er minst 50 mm dyp over hele bredden til påbyggingsskapet. Ventilasjonsarealet under taket må være minst 300 cm 2, slik at den oppvarmede luften skal kunne passere uhindret ut. Ellers må kjølemaskinen yte mer, noe som øker strømforbruket. 46

47 47

48 Rett til endringer forbeholdes / 4810 M.-Nr / 00 FN S, FN S, FN S edt/cs

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 275 670 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system og is-/vanndispenser F 1472 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med fryseboks og DynaCool K 37442 idf Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med PerfectFresh-sone, NoFrost-system og isbitmaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling -

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 761 160 Innhold

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 036 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 14827 S FN 14827 S ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap F 9212 i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 925 210 Innhold

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 362 070 Innhold

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 388 980 Innhold

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 199 110 Innhold

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer