Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge"

Transkript

1 Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge Utvikling, årsaker og konsekvenser Knut Thonstad, Samfunnspolitisk avdeling i LO, NOKUT 31. januar 2013

2 Krise i Europa og migrasjon til Norge - Europa i dyp økonomisk krise. - Svært god utvikling i Norge. - Hittil få innvandrere fra Sør-Europa. - En har tidligere undervurdert innvandringen generelt og fra Øst-Europa spesielt. - Disposisjon - Faktorer bak innvandring generelt - Omfang og prognoser - Drivkrefter for innvandring fra Europa hvor varige er de? - Innvandring og sysselsettingsutviklingen - Konsekvenser av innvandringen kort og lang sikt

3 Faktorer bak migrasjon Generelle forklaringsfaktorer Forskjell i inntektsnivå Forskjell i ledighet Folketall i hovedgrupper av senderland Brohodeeffekt, andel fra samme landgruppe i Norge i forhold til norsk befolkning. (jo flere her, jo flere kommer) ( SSB bruker faktorene over i framskrivinger) Geografisk avstand Regelverk og praktisering EØS og medlemskap Øst-Europa i Tjenesteimport, arbeidsliv og regler sosial dumping. Asylpolitikk, familiegjenforening.

4 Å lage prognoser er vanskelig. SSBs framskriving i 2002, undervurdering av EØS- utvidelsen, så ikke finans- og eurokrise

5 Befolkningsutviklingen (SSB)

6 Rekord i innvandring og befolkningsvekst i 2012 Befolkningen økte med (1,4 pst.). Globalt 1,2 pst. Fødselsoverskudd Nettoinnvandring ( i 2011) nær ¾ av befolkningsveksten. ( I SSBs Høyalternativ fra 2002 antatt , i Mellomalternativet 13000). Nettoinnvandringen fra EU-land i Øst-Europa over i Under 1000 innvandret til Norge fra Spania i 2011, tallet doblet i Under 500 fra hver av Portugal, Italia og Hellas i Få sør-europeeere fra før gir liten brohodeeffekt.

7 Innvandring etter land 3. kvartal 2012 (SSB)

8 SSBs innvandringsframskriving i Høyalternativet basert på uendret inntektsforskjell til Europa - Mellomalternativet gradvis redusert inntektsforskjell

9 Gobalisering, migrasjon og inntektsfordeling Globalisering. Integrasjon av utviklingsland, inkl Kina, India m.fl. og Øst- Europa i verdensøkonomien Nedbygging av handelshindringer Teknologisk utvikling forenkler kommunikasjon. Kraftig økning av eksport og migrasjon fra fattige land. Vinnere: De fleste i u-land. Mange i i-land som får billigere industrivarer og tjenester. Taperne: Særlig de lavt utdannete i i-land med konkurranse fra industri og tjenesteyting fra u-land og fra migrasjon. Større inntektsforskjeller. Spesielt i USA, med lav minstelønn. Landene i Sør-Europa har hatt stor innvandring fra fattigere land.

10 Finanskrisen oppsto i USA, spredte seg i finanssystemet Bakgrunn Økende rikdom på toppen finansierte økende boliglån til gjennomsnittsamerikaneren: Betalte ikke lån, pga lav lønnsvekst, men refinansiert mot økende eiendomsverdier. Da markedet snudde var det slutt. Lavrentepolitikk stimulerte boligmarkedet. Deregulering av finansmarkedet. Konsekvenser: Svekket statsfinanser og banker i industrilandene. Økte ledigheten. Utløste eurokrisen. Boligsektoren sentralt for svak utvikling i USA: Boligpriser på topp i 2006 med 100, før krisen sprakk i 2008 nede i 79, i 2012 nede i 65, i dag 71. Langvarig effekter.

11 Hvorfor er krise i eiendomsmarkedet spesielt alvorlig? Stor andel av arbeidsstyrken engasjert i bygging av boliger og næringsbygg, når problemer slår ut blir det stor ledighet. Boligverdier faller, boligeiere etterspør mindre, gjeldsproblem. Banker taper penger og blir forsiktige med å låne ut. Når inntekter faller reduseres etterspørsel etter boliger videre. Dette tar lang tid å korrigere. Lave eiendomspriser og lite byggeaktivitet svært lenge. Dette skjedde også i Norge på 1980-tallet.

12 Euro politisk prosjekt for integrasjon Felles valuta, rente og sentralbank i Land i Sør-Europa fikk lavere lånekostnad. Tyskland bedre konkurranseevne. Ikke felles budsjett, problemer om ulik økonomisk utvikling og rente og valutakurs ikke passer enkeltland. Devaluering ikke mulig for enkeltland for å bedre konkurranseevne. Vekst- og stabilitetspakten med krav til budsjett og gjeld, ikke fulgt opp.

13 Eurokrisen 1 Felles valutakurs for sterk for Italia og Portugal, konkurranse fra Kina. Lønn i Sør-Europa økte i forhold til Tyskland etter Statsfinansene i Hellas dårligere enn antatt. Lav felles rente ga stor fart i økonomien i Irland og Spania. Stor innvandring og stor aktivitet i byggevirksomhet. Innvandring til Spania økte fra i 2000 til i 2007, og er siden falt kraftig. I Irland økte innvandringen i samme periode fra til

14 Offentlig bruttogjeld andel av BNP Spania og Irland med gode budsjetter og fallende gjeld før krisen Hellas Italia Portugal Irland Spania * 2012*

15 30 Kraftig økende arbeidsløshet 25 Spania 20 Hellas 15 Irland EU (27) 10 Sverige 5 0 Kilde: Harmonisert ledighetsrate i pst fra OECD. *2012: Jan.- Nov. Norge * 4. feb side 15

16 Eurokrisen 2 Ingen felles politikk som passer alle land. Innstrammingene reduserer BNP mye mer enn forutsatt. Utgiftskutt reduserer sysselsetting mer enn skatteøkninger. Kraftig økte renter på statslån ift før krisen. Fortsatt innstramminger og nedgang i BNP i 2013, høyt gjeldsnivå som fortsatt øker. Kollaps i eiendomsmarkedet i noen land. Lenge før ledigheten går særlig ned. Stort utvandringspotensial i lang periode.

17 Norge med sterk utvikling -Kraftig vekst i oljeinvesteringer, lav rente og økende pengebruk over budsjettet stimulerer økonomien. Økende eksportpriser og billig import. Har omstilt oss vekk fra arbeidsintensiv industri. Kjøpekraften øker betydelig. Samordning av lønnsdannelse på nasjonalt nivå -Gir stabilt små lønnsforskjeller, gjør det lettere å kombinere lav ledighet og lav inflasjon. -Fagbevegelsen blir opptatt av gode statsfinanser. (Norden med netto fordringer. Eurosonen nettogjeld over 40 pst. av BNP.) -Kan tilby moderasjon mot ekspansiv politikk, når nødvendig. Ellers i Europa mer lokal lønnsdannelse. Lønn tar av når ledigheten reduseres. Myndighetene blir forsiktige med å stimulere.

18 Oljeinvesteringer Etterspørsel fra petroleumssektoren. Prosent av BNP for Fastlands-Norge Produktinnsats. Lønnskostnader. Bruttoinvestering i fast realkapital

19 Timelønnskostnader i norsk industri i forhold til EU gir inntrykk av økende forskjell i lønnsnivå (Kilde:TBU)

20 Timelønnskostnader i industrien i 2011 gir inntrykk av forskjeller i lønnsnivå (Kilde:TBU)

21 Sysselsettingsendring , antall personer Kilde: Sammenstilling SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (bosatt og lengre opphold) og lønnstakere på korttidsopphold (med midlertidig personnummer). 4. feb side 21

22 Sysselsettingsendring (4. kvartal ) Antall personer etter fødested Alle næringer Bygg/Anl+Vareh+Transp+Hot/Rest Innenlandsk Utenlandsk Kilde: Sammenstilling SSB s registerbaserte sysselsettingsstatistikk (bosatt og lengre opphold) og lønnstakere på korttidsopphold (med midlertidig personnummer) 4. feb side 22

23 Utenlandsandel i 2011 Kilde: Sammenstilling SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (bosatt og lengre opphold) og lønnstakere på korttidsopphold (med midlertidig personnummer) 4. feb side 23

24 Arbeidsinnvandringen til Norge - Lønnsforskjellene mot Europa særlig store for lavlønnsyrker. Her kreves også ofte mindre språkkunnskap. Derfor mye innvandring når det gjelder bygg- og anlegg og ufaglært tjenesteyting. Mindre i høyinntekt og offentlig sektor. - Fra finanskrisen til 2011 falt sysselsettingen blant nordmenn. Veksten i sysselsetting kom fra innvandring. - En viss fortrengning og sosial dumping. - Regler om vilkår tilsvarende tariffavtaler ved offentlig innkjøp i 2008, allmenngjøring av ulike tariffavtaler på ulike tidspunkter og annen innsats mot sosial dumping.

25 Alle tenker på Få tenker på Påvirker balansen i økonomien både positivt og negativt 4. feb side 25

26 Virkning av arbeidsinnvandring på økonomien Nettoeffekten som teller Arbeidsinnvandring øker tilbud av arbeidskraft, og produksjon. De som kommer skal også leve og ha bolig. Slik øker etterspørsel etter varer og tjenester og etter arbeidskraft. Forskjell på kort og lang sikt. De som kommer er sysselsatt. Ofte bidrar de til fjerning av flaskehalser. Etter hvert skal de ha bolig og også de går ut av arbeidsstyrken etter hvert. Erstatter de norsk arbeidskraft? I noen grad. Norske studier av byggebransjen tyder på at tidligere innvandrere og lavt utdannete delvis fortrenges og lønninger presses. Arbeidstakere fra Sverige fortrenger delvis norsk ungdom. Samtidig bedres situasjonen for bedre utdannet arbeidskraft. Tjenester blir billigere.

27 Utfordringer - At de lave lønningene i Europa smitter over på Norge. Kraftig økte lønnsforskjeller vil påvirke den norske modellen. Å motvirke sosial dumping og press nedover på lønnsnivået er viktig. - Krevende med planlegging av utdanningsbehov og infrastruktur. - For stor fart på økonomi og innvandring kan gjøre at eiendomsmarkedet kommer ut av lage slik som i Spania og Irland (og i Norge på 1980-tallet). Stadig flere økonomer bekymret for dette.

28 Boligprisutvikling

29 Konklusjoner og et håp -Vi har allerede høy arbeidsinnvandring. Innvandring fra Sør- Europa vil høyst sannsynlig øke betydelig. -Viktig å motvirke presset på lønningene og sosial dumping. Ellers går vi mot en mer amerikansk samfunnsmodell. -Risiko for at kombinasjon av stor innvandring, stimulans fra oljesektoren og lave renter gir overoppheting av eiendomsmarkedet. Et håp: At den fryktelige sosiale situasjonen i Europa bedrer seg. Det vil tjene både europeiske og norske arbeidstakere.

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/10 KRISELAND SPANIA 1. Jobb- men ikke gjeldskrise ennå i) Stor økning i ledighet men samtidig økt produktivitet ii) Renta har vært

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Mer konkurranseutsetting

Mer konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon 1/15 Mer konkurranseutsetting - en god ide i dagens Norge? Innhold 1. Hovedpunkter... 2 2. Tradisjonelle argumenter for og mot

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI De vestlige økonomiene strever med å få opp farten, flere EU-land er på tynn is, norsk økonomi klarer seg svært så bra på hjemmebane. Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord

Detaljer