ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland 3. Mange fra EU øst 4. 2/3 av sysselsettingsveksten 5. Kraftige utslag i enkeltbransjer 6. Høy sysselsettingsrate blant innvandrere fra EU øst 7....men lavere enn for befolkningen ellers Juni

2 * * * Allerede like etter utvidelsen av det indre arbeidsmarked i EØS-området i 2004 påpekte LO behovet for å fange opp sysselsettingsbidraget fra innvandringen; jfr bl.a Samfunnsnotat 4/2006 og Nasjonalbudsjettet for Etter hvert er dette blitt fulgt opp av myndighetene, slik at oversikten er blitt stadig bedre. Den årlige nettoinnvandringen har de siste 6 årene utgjort i gjennomsnitt. Korttidsinnvandrere er da ikke regnet med. Samlet siden 2004 har om lag personer innvandret og utvandret. Av nettoinnvandringen på om lag har om lag 45 pst 1 bakgrunn fra EU øst. De siste par årene har også innvandringen fra kriserammede EU-land i sør tatt seg opp, men utgjør foreløpig få personer. Innvandringen har stått for nær 2/3 av sysselsettingsøkingen i Norge etter Det tilsvarer personer. Utslagene er særlig store i enkeltbransjer. Samlet innen næringene bygg og anlegg, varehandel, transport og overnattings- og serveringsvirksomhet sto innvandringen for en sysselsettingsøking på om lag fra 4. kv.2008 til 4. kv Samtidig gikk sysselsettingen blant andre i disse næringene ned, slik at den samlede sysselsettingen gikk bare svakt opp. En stor andel av innvandrerne kanaliseres til arbeidsmarkedet gjennom arbeidsutleie 2. I 4. kvartal 2012 var vel halvparten av (de som registreres som) arbeidsutleide arbeidstakere innvandrere. Vel halvparten av disse hadde bakgrunn fra EU-øst. Det finnes ikke statistikk for hvor den utleide arbeidskraften jobber. Ulike undersøkelser antyder imidlertid at særlig byggeog anleggsnæringen, men også industri og privat tjenesteyting er blant næringene som benytter en god del innleid arbeidskraft. De fleste som har flyttet til Norge de senere årene har kommet for å få arbeid, og en høy andel er i aldergrupper der en normalt har høy yrkesdeltakelse. Innen sammenliknbare aldersgrupper er imidlertid sysselsettingsandelen lavere blant personer fra EU øst enn for befolkningen for øvrig. * * * 1 Basert på tall fra 2004 t.o.m Av vikarbyråer/bemanningsforetak 2

3 1. IKKE SÅ LETT Å TELLE Allerede like etter utvidelsen av det indre arbeidsmarked i EØS-området i 2004 påpekte LO at myndighetene undervurderte sysselsettingsbidraget fra innvandringen; jfr bl.a Samfunnsnotat 4/2006 og Nasjonalbudsjettet for Dette ville få konsekvenser for bedømmelsen av arbeidsmarkedssituasjonen og grunnlaget for penge- og finanspolitikken. Problemet skyldes at innvandring er krevende å fange i statistikken. Det gjelder særlig personer som kommer på korttidsopphold og de som flytter fram og tilbake over landegrensen. Det er gjort viktig arbeid fra SSB for å bedre situasjonen, men fortsatt er nok ikke fenomenet dekket på en fullstendig måte rent tallmessig. Det har også vist seg at advarslene om uverdige arbeidsforhold ikke på noen måte var overdrevne. Personer som kommer for opphold lengre enn 6 måneder skal i prinsippet bli fanget opp i Folkeregisteret som innflyttet til Norge ("bosatte"). Det er også disse som er utgangspunktet for den løpende arbeidsmarkedsstatistikken. Norge er blant få land som i tillegg har utviklet statistikk for sysselsatte lønnstakere på korttidsopphold. Statistikken skal dekke innvandrere med forventet opphold kortere enn 6 måneder. Det kan være vanskelig å skille mellom innvandrere som registreres på korttidsopphold og personer som har opphold lenger enn 6 måneder, og som skal bostedsregistreres. Bl.a. har svensker som pendler til Norge unntak fra hovedregelen om bostedsregistrering i Folkeregisteret. Og mange på korttidsopphold oppholder seg i realiteten lenge i landet 3. Innvandrere i dette notatet referer til personer som oppholder seg i Norge, og er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre. Innvandrere på lengre opphold refererer til innvandrere registrert som bosatte i Folkeregisteret, mens korttidsopphold gjelder personer med midlertidige personnummer som ikke er registrert som bosatte. 3 Av korttidsinnvandrere i Norge i 2007 hadde over 38% samme status to år etter. SSB: Økonomiske analyser 2/2011. Blir korttidsinnvandrere i Norge? 3

4 Litauen Latvia Irland Island Portugal Hellas Spania Kroatia Bulgaria Polen Romania Estland Slovakia Slovenia Frankrike Tsjekkia Ungarn Nederland Finland Tyskland Storbritannia Danmark Italia Østerrike Sverige Belgia Sveits Norge 2. NORGE ET INNVANDRINGSLAND Norge er blant landene i Europa som har sterkest befolkningsvekst. Det henger sammen med relativt høye fødselstall, men forklares først og fremst av at vi har stor innvandring. Nettoinnvandringen de siste seks årene utgjør nær , som er nesten tre ganger høyere enn i foregående seksårsperiode. I perioden utgjorde den årlige nettoinnvandringen til Norge i snitt ¼ pst. av befolkningen. I perioden hadde dette tallet steget til ¾ pst. I 2011 og 2012 utgjorde nettoinnvandringen nær 1 pst. av befolkningen. Innvandringen er her målt ved nettoinnflytting til landet. Innvandrere som oppholder seg på korttidsopphold er ikke regnet med. Nettoinnvandring i prosent av befolkningen ,5 0-0,5-1 -1,5 Kilde: Eurostat Innvandringen har således medført at befolkningsveksten i Norge nå er på topp i Europa. I 2012 økte folketallet i Norge med personer, som er om lag like mye som i rekordåret Innvandring har stått for mer enn 70 prosent av økningen i folketallet de siste to årene. 4

5 Personer 3. MANGE FRA EU ØST Bortsett fra unntaksårene 1970 og 1989 har det i nyere tid vært en positiv nettoinnvandring til Norge, det vil si det har vært flere som har innvandret enn som har utvandret, målt ved inn- og utflyttinger i Folkeregisteret. Etter EUs utvidelse østover i 2004 har innvandringen fra de fleste landgrupper økt, men særlig fra de nye EU-landene. I perioden sto personer fra EU-land i Øst-Europa for om lag 45 pst. av all nettoinnvandring, mot 6 pst. i tiåret før østutvidelsen. I tiåret før østutvidelsen utgjorde personer fra Asia 48 pst. av nettoinnvandringen. Etter 2004 er denne andelen redusert til 26 pst. 20 pst. av de som har innvandret til Norge i perioden er fra andre nordiske land, særlig Sverige. Det er imidlertid også mange i denne gruppen som flytter ut av Norge igjen, og derfor utgjorde nordiske innvandrere bare 6 pst. av nettoinnvandringen i samme periode. Mens det på og 1970-tallet var vanlig å emigrere til det landet man jobbet i, har det innen Norden blitt mer vanlig å pendle på 2000-tallet Nettoinnvandring, totalt og utvalgte landgrupper Norden EU-land i Øst-Europa Afrika og Asia Totalt Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk 4 "Nordisk pendlingskarta 2012". Tema Nord 2013:

6 Den landgruppen som særlig har preget innvandringen og arbeidsmarkedet står for 29 % av innvandret sysselsetting og 4 ½ % av samlet sysselsetting i Norge, slik det fremgår av etterfølgende tabell. Fra EU Øst (pr.4.kvartal 2012) Sysselsatte Andel av sysselsettingen i Norge 4 ½ % Andel av innvandrersysselsettingen 29% Herav registret som korttidsopphold (kun lønnstakere og ikke selvstendig næringsdrivende) Kilde: SSB. Registerbasert sysselsettingsstatistikk

7 4. 2/3 AV SYSSELSETTINGSVEKSTEN Figuren nedenfor viser sysselsettingsøkningen i Norge fra 4. kv 2004 til 4. kv 2012 fordelt på bidrag fra innvandring og sysselsetting ellers i befolkningen. Det framgår bl.a. at antallet sysselsatte samlet økte med om lag i denne perioden. Etter EU-utvidelsen i 2004 har utenlandsk arbeidskraft stått for om lag 2/3 av sysselsettingsveksten. Av disse er 65 pst. menn. Bidragene til økt sysselsetting har kommet både fra innvandrere på lengre og korte opphold. I tillegg kommer bl.a. utenlandske selvstendig næringsdrivende på korttidsopphold. Det reelle bidraget er derfor trolig enda noe høyere. I kjølvannet av finanskrisen gikk den samlede sysselsettingen ned i 2009, men har fra 2. kvartal 2010 tatt seg opp igjen. Det samlede antallet sysselsatte er nå betydelig høyere enn i Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2012 kan hele økningen i sysselsatte knyttes til innvandring. EU øst står for ¾ av økningen. Antallet sysselsatte fra denne landgruppen økte med , mens sysselsettingen i befolkningen eksklusive innvandrere ble redusert med Akkumulert økning i sysselsettingen fra 4. kv Bidrag fra innvandring Innvandrere (korttidsopphold) Innvandrere (lengre opphold) Befolkningen ekskl innvandrere Kilde: Statistisk Sentralbyrå, registerbasertsysselsettingsstatistikk 7

8 5. KRAFTIGE UTSLAG I ENKELTBRANSJER Andelen innvandrere har økt i de aller fleste næringene. Veksten har imidlertid vært klart sterkest innen "Formidling og utleie av arbeidskraft". I 4. kv.2011 var vel halvparten av de sysselsatte i denne næringen utenlandske arbeidstakere, en økning på 46 prosentenheter siden 4. kv Innen renhold utgjør utenlandsk arbeidskraft rundt 60 pst. av de sysselsatte. Også i andre større næringer for eksempel bygg og anlegg, varehandel, transport og overnatting og servering har det de siste årene vært en samlet økning i bruken av utenlandsk arbeidskraft. Samtidig har antallet sysselsatte i den øvrige befolkningen gått ned i flere av disse næringene. Sysselsettingsendring* 4. kv kv.2012 Innvandrere Befolkning ekskl. innvandrere Bygg og anlegg + 42 % 0 % Varehandel + 32 % - 6 % Transport + 34 % - 7 % Hotell og restaurant + 38 % - 11 % Alle næringer + 30 % -1 ¼ % *Lengre opphold og korttidsopphold Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk Nedenstående tabell viser store variasjoner i bruken av utenlandsk arbeidskraft i de ulike næringene. Den "reelle" utenlandsandelen er i noen av næringene høyere enn tabellen viser dersom en også regner med bruk av innleid arbeidskraft. Denne arbeidskraften regnes ikke inn i den næring der den faktisk jobber, men i en egen gruppering for utleide på tvers av bransjer. Innvandrerandel pst. av alle sysselsatte 1.. Utvalgte næringer. 4. kv.2012 Utleie av arbeidskraft 54 % Overnatting og servering 38 % Forretningsmessig tjenesteyting ekskl. arbeidsutleie 29 % Hvorav: Renhold 2 60 % Bygg og anlegg mv. 21 % Industri 18 % Transport 17 % Helse- og sosialtjenester 12 % Varehandel 11 % Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 5 % Alle næringer 1 Lengre opphold og korttidsopphold 2 Korttidsopphold ikke regnet med Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk 15 % 8

9 6. HØY SYSSELSETTINGSRATE BLANT INNVANDRERE FRA EU ØST Andelen i jobb blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa i alderen år var i 4. kvartal pst. Det er 4 ¼ prosentenheter høyere enn i hele befolkningen sett under ett. Forskjellen må ses i sammenheng med at en stor andel fra EU øst er i aldersgrupper med høy yrkesdeltakelse, og at det er flere menn enn kvinner (jf. at sysselsettingsandelen er høyere blant menn enn blant kvinner). Blant de sysselsatte i 4. kv 2012 var 88 pst. i aldersgruppen år mot 66 pst. for befolkningen i alt. Sysselsettingsandel år. Regnet i prosent av befolkningen. Per 4. kvartal 2012 I alt Menn Kvinner Befolkningen i alt 68,7 71,6 65,7 Innvandrere* 62,8 67,8 57,3 EU Øst 73,0 76,7 66,4 Afrika 42,5 46,9 37,4 Asia 54,6 60,4 49,7 *Innvandrere på lengre opphold Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk Oppgangsperioden for norsk økonomi i forkant av finanskrisen førte til økning i andelen sysselsatte både hos innvandrere og øvrig befolkning. Etter 2008 har den samlede andelen i jobb gått ned igjen. Det må ses i sammenheng med at antallet sysselsatte falt i 2009 og første halvår Samtidig har sysselsettingsøkingen fra 2. kvartal 2010 ikke vært sterk nok til å holde tritt med en svært kraftig befolkningsvekst som følge av sterk netto innflytting til Norge. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2012 gikk andelen i jobb i alderen år samlet sett ned med 3 prosentenheter. Innvandrere fra Afrika og Asia var blant gruppene med størst nedgang (hhv 7 ¼ og 2 ¼ prosentenheter), men også i befolkningen eksklusive innvandrere var det en betydelig nedgang (2 ¾ prosentenheter). For innvandrere med bakgrunn fra EU-øst og Norden var det mindre endringer i andelen sysselsatte (hhv. ned og opp ½ prosentpoeng). Det å sammenlikne totalbefolkningens deltakelse uavhengig av alderssammensetning gir et galt bilde av sysselsettingssituasjonen over tid. Den vil være relevant bare dersom innvandringen består i korttidsopphold og det stadig skjer utskifting av en ung befolkningsgruppe. 9

10 7. MEN LAVERE ENN FOR BEFOLKNINGEN ELLERS Dersom en sammenlikner sysselsettingsandelen for samme aldersgrupper, år og år, er andelen i jobb blant innvandrere 5 fra EU Øst i begge aldersgruppene 8 ½ prosentenheter lavere en for befolkningen eksklusive innvandrere, og hhv 4 ¾ og 6 ¼ prosentenheter lavere enn for befolkningen i alt (figur). Sysselsatte i pst. av befolkningen, etter alder og landbakgrunn*. 4.kv Hele befolkningen EU-land i Øst-Europa år år * Innvandrere på lengre opphold Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk Figuren nedenfor viser sysselsettingsandelen for samme aldersgrupper, men for kvinner. Som det framgår var andelen i jobb blant kvinner fra EU Øst i aldersgruppen år og år hhv. 8 ¾ og 7 ¼ prosentenheter lavere for befolkningen i alt. Forskjellen målt i forhold til befolkningen eksklusive innvandrere var hhv. 13 ¾ og 9 ¾ prosentenheter i de to aldersgruppene. Sysselsatte i pst. av befolkningen, etter alder og landbakgrunn*. Kvinner 4.kv Hele befolkningen EU-land i Øst-Europa år år * Innvandrere på lengre opphold Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk 5 Innvandrere på lengre opphold 10

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang 1/2005 Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Framskriving av folkemengden 2013-30

Framskriving av folkemengden 2013-30 Framskriving av folkemengden 213-3 1 Forord Hensikten med framskrivingen er å vise hvilken befolkningsutvikling vi får ved valg av ulike forutsetninger. De historiske sporene av fødsler, dødsfall og flyttinger

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer