Sluttrapport fra prosjektet Kompetente foreldre, veiledningsgrupper for foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra prosjektet Kompetente foreldre, veiledningsgrupper for foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom"

Transkript

1 Sluttrapport fra prosjektet Kompetente foreldre, veiledningsgrupper for foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom 1 Bakgrunn for prosjektet Foreldre til barn med funksjonshemming eller kronisk sykdom er en sentral brukergruppe (1,2). De har erfart at livet har blitt varig og vesentlig endret slik at det forventes omstilling og til dels betydelig ekstra egeninnsats av dem. Samtidig skal de leve med egne reaksjoner på barnets utfordringer og klare et vanlig voksenliv. Det finnes en del kunnskap om hvilke aspekter som er viktige for å kunne takle store utfordringer og bevare god helse (3,4). Styrking av selvrespekt og eget ansvar, empowerment, samt forhold som fremmer egen helse, salutogenese, har lenge vært ansett som viktig (3,5,6). Foreldrenes evne til innsats har stor betydning for barnets muligheter, og når det gjelder fungering i samfunnet er deres mestring og samarbeidsevne avgjørende for resultatet (7,8). Likevel har foreldrene ingen faglig oppfølging for egen del i dagens helsevesen. Habiliteringstjenesten bygger på FN s verdier om likestilt deltakelse der brukeren skal delta aktivt ved utforming av tiltak (1,2,9). Etter Lov om spesialisthelsetjenesten har helseforetak ansvar for oppfølging av pasienter og deres pårørende med hensyn til å klare sin nye hverdag (10). Opplæring likestilles med behandling, og det er opprettet Lærings- og mestringssentre som utvikler ulike kurstilbud for forskjellige brukergrupper i samarbeid med brukerne selv (4,11). Behovet for egenomsorg og fellesskap bekreftes i litteratur om foreldrenes situasjon (11). Foreldres forståelse av seg selv og sin mestring som brukere har likevel vært lite utforsket og beskrevet (12?). Utfordringen er å utvikle erfaringsbasert kunnskap om god metodikk for å kunne styrke brukere i den bearbeidingen og nyorienteringen som situasjonen krever. Problemstillingene rundt habilitering og behandling av barn er sammensatte og individuelle, og hensiktsmessige tiltak vil være forskjellig. At bruker har evne til å beskrive og vurdere egen situasjon blir vesentlig både for å kunne se mulighetene, utforme realistiske tiltak og for egen mestring (Groholt??). Forskning viser imidlertid at brukere ofte har havnet i en passiv rolle med lav selvtillit der de overlater ansvar og valg til fagpersoner (7,8). Brukernes beskrivelser vil henge sammen med deres forståelse av situasjonen. Selvforståelsen vil således påvirke evnen til god brukermedvirkning, som igjen er avgjørende for livskvalitet og mestring (7,13). Mange faktorer vil påvirke selvforståelse, både fagpersoners holdninger og egne innlærte holdninger til begreper som funksjonshemming, helse, menneskeverd og skam. Det er mulig å endre menneskets selvforståelse, selv om det kan være omfattende og smertefullt (7). Det finnes få tilbud i dag som sikter mot foreldrenes selvforståelse, helse og mestring. (Nasjonalt finnes selvhjelpsgrupper (Østfold), kortvarig samlivskurs ( Hva med oss ) i tillegg til samtalegrupper kommunalt på kveldstid ut fra Fyrtårn- prosjektet. I USA har de noe erfaring med veiledning av foreldre (12). Det er viktig å utvikle kunnskap som kan fremme gode tiltak. TA BORT?) Målsetning På denne bakgrunn ønsket vi å utvikle og prøve ut en pedagogisk gruppemodell for å gi foreldrene fellesskap, erfaringslæring og veiledning med mulighet til utvikling av selvforståelse og endring. Hovedmålet var å styrke den enkelte deltaker til aktiv brukermedvirkning og mestring i hverdagen med familien og i habiliteringssamarbeid. Målet 1

2 var videre å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å kunne utforme gode tiltak og veiledningsmetodikk for styrking av foreldrene. 2 Prosjektgjennomføring 2. 1 Teoretisk grunnlag for veiledningsprogrammet Selve intervensjonen i veiledningsgruppene er basert på konfluent pedagogikk som har utspring i Gestaltpsykologi, i tillegg til ønsker i samfunnet om empowerment av brukere og om å styrke den enkeltes helse i et salutogenetisk perspektiv. Innenfor Gestaltpsykologi blir mennesket oppfattet som eksistensielt i det det søker etter helhet og meningsfulle sammenhenger ut fra sine erfaringe, for å kunne takle tilværelsen og være forberedt (14,15). Ifølge teoriene vil mennesket endre sin forståelse gjennom nye erfaringer, som ved endrede livssituasjoner. Egen oppdagelse og erkjennelse blir avgjørende for menneskets oppfatning av situasjonen og seg selv, og dermed også for evnen til å akseptere nye muligheter og se egne ressurser (8,13,16). Konfluent pedagogikk har fokus på menneskets evne til utvikling gjennom egne oppdagelser (15,17-19). Vi har tatt utgangspunkt i ulike modeller for aktiv deltakelse, empowerment og mestring (8,13,20). For å oppnå dette kreves åpen, lyttende dialog mellom fagperson og deltaker (21-23). Det er imidlertid ikke enighet om hvordan og i hvilken grad fagpersoner kan bidra til andres mobilisering (24). Fagpersoner har ofte lagt mer vekt på problemer enn på ressurser og muligheter, noe som kan øke deltakerens følelse av avmakt (25). Det er beskrevet at andres anerkjennelse og kontakt er viktig for egen erkjennelse, aksept og utvikling (26,27). Helse oppfattes i et salutogenetisk perspektiv som en interaksjon mellom individets kapasitet og hverdagens krav (3,8). Antonovsky har definert Sense of coherence, en måte å oppfatte verden på som han fant hos mennesker som mestret store påkjenninger. Han beskriver tre vesentlige aspekter: begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Neimeyer tar også opp menneskets evne til å sette det som skjer inn i en helhet som et vesentlig element i menneskets bearbeiding og tilpasning etter store påkjenninger og tap (10). Berg vektlegger det å fortelle sin historie som ledd i det å skape ny helhet og sammenheng ut fra endrede livsforhold, i skapende dialog (21). Prosjektet ble gjennomført ut fra kunnskap om aksjonsforskning og grounded theory (28-30), med forståelsen av at kunnskap utvikles der forskeren deltar i refleksive prosesser for en bedret handlingskompetanse. Forståelsen ivaretar fokus på deltakernes opplevelse og erfaringer. 2.2 Utvikling av veiledningsprogrammet Veiledningsprogrammet er utviklet fra en læringsmodell for gruppeveiledning av langtidssykmeldte utarbeidet av Liv Haugli og Eldri Steen (31,32). I tiltak til ulike brukergrupper har vi utviklet programmet videre (33 +Brit,overvekt?). Vi dannet en arbeidsgruppe med to representanter fra foreldregruppen og to fagpersoner, (Ingunn Tveit Nafstad og prosjektleder). Arbeidsgruppen utformet og bearbeidet tema for hver gruppesamling. På bakgrunn av tidligere erfaringer valgte vi overordnede tema som kunne gi hver deltaker mulighet til å fokusere på og oppdage mer om det som var aktuelt for dem selv (33). Våre erfaringer av bevissthet om selverkjennelse og egne verdier som 2

3 grunnleggende for andre oppdagelser ble bestemmende for rekkefølgen av tema. De to fagpersonene utviklet øvelser og valgte metoder i forhold til gruppesamlingenes tema og målsetning. Dette ble prøvd ut sammen med foreldrerepresentantene. Ut fra vår samlede erfaring og kunnskap var vi opptatte av at tiltaket skulle være gjennomførbart for deltakerne. Vi valgte å ha fire gruppesamlinger første halvår og en oppfølgende samling hvert halvår tre ganger, totalt syv samlinger. Hver samling gikk over fire timer, etter hvert utvidet til fem timer. Vi planla grupper både på dagtid og kveldstid, men ingen meldte seg til kveldsgruppen fordi det ville kreve ekstra barnepass. Fordi tiltaket var i regi av spesialisthelsetjenesten hadde foreldrene rett til opplæringspenger. 2.3 Innholdet i veiledningsprogrammet Programmet bygger på trygghet, anerkjennelse og kontakt gjennom veiledningsmetodikk som fremmer den enkeltes oppmerksomhet på både egne tanker, følelser og kroppsreaksjoner. Ulike øvelser og veiledning utfordrer deltakerne til å oppleve, kjenne etter og sette ord på sine erfaringer og opplevelser (17-19). Deltakerne arbeider individuelt, samt i mindre og større grupper. Her står respekt og likeverdig dialog sentralt (21,26). Gruppeprosessen er også en vesentlig del av intervensjonen hvor foreldre som har liknende erfaringer skaper fellesskap og tilhørighet for mestring (13,22). Gruppesamlingene handler om å gi deltakerne erfaringer som kan gi dem nye oppdagelser og aksept av seg selv og sin situasjon (16). Veiledningen tar opp vanskelig tilgjengelige tema som egne følelser og hva som gir mening. Fokus er hele tiden den enkeltes ressurser og muligheter. Veiledningsdialogen er preget av aksepterende lytting og åpne spørsmål, men også utdyping av deltakernes forståelse og utfordring til konkrete endringer (21-23,26). På bakgrunn av erfaringer fra gruppesamlingen formulerer hver deltaker et antatt oppnåelig mål som prøves ut i egen hverdag til neste gruppesamling ( hjemmelekse ). Vi har hatt følgende hoved-tema for gruppesamlingene: 1. Hvem er jeg, og hvordan er det å være meg? 2. Verdier hva er viktig for meg, hva ønsker jeg å ivareta og hva trenger jeg? 3. Mine følelser glede og det motsatte av glede; hva preger meg og hva gjør jeg? 4. Mine sterke og svake sider egenskaper og polariteter 5. Ressurser oppdage muligheter for meg selv og familien min 6. Aksept hva rommer dette begrepet og hvordan kan jeg ivareta meg selv? 7. Kontakt og kommunikasjon veien framover 2.4 Opplæring av gruppeledere Våren 2007 gjennomførte vi et opplæringsprogram for nye gruppeledere. Vi inviterte fagpersoner fra kontaktkommunene og bydelene, og syv meldte seg på, fire er fortsatt gruppeledere. De hadde kunnskap fra helsefag, habilitering og pedagogikk (3 barnefysioterapeuter, 2 sosionomer, 1 spesialpedagog og 1 helsesøster). I tillegg hadde de erfaring med foreldregruppen og flere hadde videreutdanning innenfor veiledning. Opplæringsprogrammet besto av 20 timers teoretisk og praktisk gjennomgang av prosjektets veiledningspedagogikk hvor veiledningsprogrammet ble prøvd ut. Samlingene inneholdt også øvelser for utvikling av gruppeledernes personlige kompetanse. Deltakerne følte seg imidlertid ikke trygge til oppgaven som gruppeveiledere, så de hospitere i prosjektets foreldregrupper før de ble med som gruppeveileder sammen med en erfaren veileder. 3

4 Deltakerne evaluerte opplæringen som en viktig gjennomgang av veiledningsteori og bevisstgjøring av veilederrollen. Øvelsene syntes de dels var utfordrende, men også lærerike. Opplæringen ga dem tillit til innholdet i programmet, og i en skriftlig evaluering ga deltakerne 9,1p for innfrielse av forventninger og 9,3p for aktualitet (av maks 10p). Gjennom hospiteringen erfarte fagpersonene at deres største utfordring var å gå fra rollen som behandlende spesialist til tilstedeværende veileder. De beskrev utfordringene ved å stole på foreldrenes kompetanse og ikke alene egen fagkompetanse, å overlate ansvaret for hva som skulle skje til foreldrene i stedet for selv å skulle ordne opp, samt å stole på at foreldrene faktisk tålte sin egen virkelighet uten spesialisthjelp (som psykolog). Flere av gruppelederne ønsket i utgangspunktet å bruke sin nye kompetanse til å drive grupper i egen hjemkommune. Etter erfaring fra hospitering mente fagpersonene imidlertid at foreldrene fikk en bedre mulighet til egen oppdagelse, bearbeidelse og ny erkjennelse på en nøytral arena innenfor spesialisthelsetjenesten enn sammen med personer de kjente og skulle samarbeide med i egen kommune. Tiltak lokalt ville også bli vanskeligere i forhold til gruppenes sammensetning, ventetid før ny gruppe kan starte og veiledningskompetanse. I tillegg kommer praktiske og økonomiske forhold, som gjennomføring på dagtid og rett til opplæringspenger. 2.5 Gjennomføring av veiledningsprogrammet Første våren (2006) startet vi tre grupper og fortsatte med to nye grupper hvert halvår, totalt ni grupper. Gjennom Handikappede barns foreldreforening og andre brukerorganisasjoner, men også via fagpersoner i hver kommune og ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, inviterte vi foreldre til et informasjonsmøte om prosjektet. Vi utviklet et viktig interkommunalt samarbeid med kontaktpersoner i alle kommuner/bydeler tilhørende Ahus, etter modell fra sorgstøttearbeidet som drives ved vårt senter. Det første året presenterte vi tiltaket også i dagspressen (Romerikets blad), men sluttet fordi vi ikke kunne tilby grupper til alle som ønsket å delta. Likevel har det hele tiden også vært foreldre som ikke har visst om prosjektet og bare tilfeldig fått høre om det, så informasjonsarbeid er krevende. Informasjonsmøtet har vært viktig, både som en påminnelse til dem som skal invitere foreldre, som en avklaring av foreldrenes forventninger og som en motivasjonsfaktor for aktiv deltakelse. Etter informasjonsmøtet meldte foreldrene seg på og undertegnet en samtykkeerklæring. Det var få som møtte til informasjonsmøtet uten å melde seg på (1-3 hvert halvår). Vi har påpekt deltakernes ansvar overfor resten av gruppen ved å melde seg på uten å møte, men dette er en stadig utfordring. Påmeldte foreldre ble delt inn i grupper, og etter vår erfaring er det best med 8-10 deltakere i gruppene. Da får alle delta samtidig som deltakerne får flere erfaringer fra de andre. Det har vært mye plass til deltakernes egne historier og erfaringer. Deltakerne har hatt sin egen arbeidsbok for individuelt arbeid. Prosjektleder har vært med i prosessene både under samlingene og ved evalueringene under gjennomføringen. Endringer i opplegget har for eksempel vært rekkefølgen av oppgaver under samlingene, økt vektlegging av tema som sorg og aksept, samt økt fokus på forhold som kjønnsforskjeller og deltakernes egne historier. Det sentrale har vært å få tak i foreldrenes selvforståelse og hva som gir dem endring til ressursmobilisering og økt mestringsopplevelse. 4

5 2.6 Evaluering - Kvalitative data og analyse Evalueringen av de enkelte kurssamlingene og det samlede tilbudet ble gjennomført før veiledningsgruppene startet, etter fire samlinger og etter siste veiledningssamling, og ble gjennomført ved hjelp av åpne kvalitative intervjuer, både som fokusgrupper i prosjektgruppene og individuelle intervjuer av 19 foreldre, (29,34,35). Intervjuer i grupper åpnet for detaljerte og nyanserte data (36,37), mens individuelle intervjuer ga deltakerne mulighet til å beskrive forhold som de ikke ønsket å ta i gruppen. I tillegg har vi gjort opptak fra foreldresamlingene for å kunne gå tilbake og lytte til hva som egentlig ble sagt. Forskningsanalysen av materialet vil bli fullført ved hjelp av finansiering fra Helsedirektoratet og publisert i artikkelform. Analysen vil skje etter tekstanalyse basert på grounded theory, som er særlig egnet når det er prosesser som skal utforskes og på felt hvor det er utviklet lite teori, slik forholdet er angående prosesser som foreldre og kunnskap om deres situasjon og mestring (29,30) Analysen vil vektlegge - deltakernes beskrivelser av sine erfaringer og oppdagelser - hvilke endringsprosesser de erfarte - hva som påvirket deres endringsprosesser - Kvantitative data og analyse I tillegg til den kvalitative evalueringen har deltakerne fylt ut strukturerte spørreskjema før intervensjonen, samt etter fjerde og syvende gruppesamling. Her har vi valgt et spørsmål om egenvurdert helse (38), en kortversjon av GHQ med 20 spørsmål som anbefales når livskvalitet er fokus (39), et spørreskjema om Sense of Coherence utviklet av Antonovsky (40) og visuelle analoge skalaer (fra 0 10) for deltakernes vurdering av egen mestring samt sine erfaringer fra intervensjonen (41). De kvantitative data er bearbeidet ved hjelp av enkel statistikk gjennom statistikkprogrammet SPSS 18.0 (42). 2.7 Etiske betraktninger Utvikling og utprøving er viktig og nødvendig for samfunnet og for den enkelte som har rett til å stille høye krav til tiltak som blir prøvd, samt kunnskapsgrunnlag for å innføre de tiltak helsevesenet tilbyr folk i vanskelige livssituasjoner. De informanter som inngår i et prosjekt har også rett på beskyttelse av sin integritet og anonymitet. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Vi har også bestrebet oss på å følge deres etiske retningslinjer gjennom hele forskningsstudien. 3 Resultater og resultatvurdering Resultatene fra dette prosjektet vil inngå som tredje artikkel i mitt doktorgradsarbeid. Det er et stort materiale, og jeg er i gang med utskrifter og analyser av data fra intervjuene med foreldrene, både i grupper og individuelt. Arbeidet er noe forsinket fordi det har tatt ekstra tid å få antatt min første artikkel. Resultatene fra foreldrene vil bli ettersendt i artikkelform så snart den forligger. I denne sluttrapporten vektlegger jeg funn angående deltakerne, gjennomføringen av prosjektet og resultater fra spørreskjemaet. 3.1 Deltakerne I prosjektet gjennomførte vi ni veiledningsgrupper med totalt 76 foreldre til 47 barn. Etter prosjektperioden har vi fortsatt med to grupper hvert halvår tross manglende bevilgninger, og 5

6 til nå har 134 foreldre deltatt i våre veiledningsgrupper. Hver gruppe koster noe organisering og ca kr ,- i lønn ut over det NAV-avtaler dekker, hvilket skulle være en lav kostnad for et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak. Det har hele tiden vært stor pågang og venteliste av foreldre som ønsket å delta til tross for at all prosjekterfaring viser at det er vanskelig å få tak i nok deltakere. Vi oppfatter denne interessen som en tydelig bekreftelse av at dette er et viktig tiltak til en belastet gruppe som mangler oppfølging for egen del, noe deltakerne selv også understreket i samlingene og intervjuene. Av fem foreldre (6,6 %) som sluttet i løpet av programmets fire første samlinger, var tre foreldre til tenåringer fra første gruppen. Totalt sluttet åtte foreldre (10 %), hvorav to fordi tiltaket ikke svarte til forventningene (en aleneforelder og en med annet veiledningsbehov). Blant dem som ikke sluttet var frammøtet 92 % på de fire første samlingene, noe høyere blant fedre enn mødre, mens det var 90 % frammøte på de syv samlingene totalt. I tillegg til at tiltaket var viktig og etterlengtet, bekrefter det store engasjementet og frammøtet at deltakerne var ressurssterke. Av deltakerne var 41% fedre. Dette er interessant i forhold til diskusjonen om dårlig oppslutning blant menn i andre tiltak med veiledningsgrupper. 76 % av foreldrene kom som par, noe de også anbefalte i evalueringen. Fire var aleneforelder, en av dem sluttet med ønske om egne grupper, noe vi ikke har hatt nok deltakere til å kunne starte. Foreldrenes alder var fra år, med gjennomsnitt på 38,4 år. Flest hadde yrkesskoleutdanning (43%), mange hadde også høgskole- eller universitetsutdanning utover fire år (26%). Barnas alder var mellom 1-18 år, der deltakerne som ikke sluttet hadde barn fra 1-14 år (n=43), med gjennomsnittsalder 6,0 år. 60% av disse foreldrene hadde barn som var under 6 år, 5 hadde barn over 10 år. 29 av barna hadde eldre søsken, mens 23 hadde yngre søsken, 21 hadde mer enn ett søsken og 6 var enebarn. Vi vet lite om de foreldrene som ble inviterte uten å møte på informasjonsmøtene og hvor mange de var. Det at bare fire var aleneforeldre tilsier at denne gruppen kanskje trenger invitasjon til egne grupper eller andre typer tiltak. De er trolig enda mer presset på tid og ressurser enn de foreldrene som er to, eller det kan finnes andre grunner. En annen foreldregruppe som uttrykte store udekkede behov for veiledning, var foreldre til ungdommer. Det viste seg fort å være avgjørende å avklare deres forventninger til veiledning nøye på forhånd. De som deltok erfarte da at programmet også var viktig for dem. Vi oppdaget også at gruppesammensetningen her ble vesentlig slik at det fantes flere foreldre til eldre barn i samme gruppe. Samtidig påpekte foreldrene også nytten av å ha ulike aldre på barna fordi det ga flere erfaringer og perspektiv å dele med hverandre i gruppene. Det ble heller ikke så lett sammenligninger, noe de hadde opplevd mer i andre diagnoserettede tiltak. Vi prøvde flere ganger å danne en egen gruppe for foreldre til ungdommer over 14 år, men det ble umulig å finne et felles tidspunkt til en stor nok gruppe. 3.2 Deltakernes situasjon før intervensjonen I tillegg til egen forvirring og sorg over en uventet og uønsket situasjon, bekreftet foreldrene at de som oftest møtte lite kunnskap og erfaring om egen situasjon fra sitt nære nettverk. Dessuten følte de seg ofte uønsket i et samfunn der de opplevde å måtte kjempe for sine lovfestede rettigheter, og der dagspressen stadig har fokus på hvordan vi kan begrense antall barn med funksjonshemning. Dette er forhold som på ulike nivå kan svekke foreldregruppens helse og deres evne til å mestre egen situasjon, og det er vist at foreldres helse og livskvalitet reduseres mer dess sterkere funksjonshemningen er hos barnet (2,12). I tillegg fortalte foreldrene om store praktiske belastninger og utfordringer i hverdagen, noe de også opplevde 6

7 at de må dokumentere i detalj og helst svartmale for å nå fram til ansvarlige myndigheter. Selv om temaet ikke ble vektlagt i gruppeprogrammet, dukket det stadig opp i foreldrenes historier. Det er viktig å finne ressurser og gode strategier for å avhjelpe foreldrene med deres ekstrabelastning. 3.3 Deltakernes erfaringer fra veiledningsgruppene Foreldrene påpekte hvor vesentlig det hadde vært for dem å få dette tilbudet. De fleste hadde ikke fått noe lignende tiltak før. Noen hadde vært på samlivskurset Hva med oss og beskrev tiltaket som et bra opplegg for å bedre kommunikasjonen partene imellom, men uten fokus på å bearbeide sin forståelse av situasjonen eller følelser og reaksjoner. Det første de fleste foreldrene poengterte var verdien av å treffe andre i samme situasjon, noe også andre prosjekter har bekreftet (31,43). De påpekte også verdien av at gruppen ble en nøytral arena i forhold til slippe å treffe fagpersoner de samarbeidet med i andre sammenhenger som gruppeledere i gruppene. Trygghet og anerkjennelse er beskrevet som to nøkkelbegreper i det å oppdage seg selv (21,26). Det å erkjenne egen situasjon blir oppfattet som avgjørende for ny oppdagelse, ansvar og handling (15,18). Samtidig understreket foreldrene behovet for et konkret opplegg og styring fra kompetente gruppeledere. På en skala fra 0-10 der 10 var best, vurderte deltakerne veiledningsprogrammet til 8,5 i forhold til egne forventninger, og til 8,6 ut fra tema og innhold etter 4. samling. Etter 7. samling var deres vurderinger henholdsvis 8,5 og 8,7 (se tabell 1, vedlegg1). 3.4 Viktige forandringer for foreldrene I tillegg til foreldrenes beskrivelser av at det hadde vært viktig for dem å være med i gruppene, var vi svært opptatte av hvilke forandringer foreldrene hadde erfart og hva de selv hadde gjennomført gjennom prosjektet. Data fra spørreskjemaene avspeilet foreldrenes positive opplevelse ved at flere av skårene pekte på en trend av forbedret helse og mestring etter intervensjonen enn før. Eksempler på dette er en forbedring av summen for plager, nedsatt smerte (VAS-skala fra 0-10 der 10 er verst), økt subjektivt velvære (GHQ 20, der lavt tall er best og sum>43 tilsvarer psykiske plager ) og økt mestring (VAS-skala fra 0-10 der 10 er best, se tabell I, vedlegg1). Vurderingen av egen helse er likevel uforandret, mens foreldrenes tilfredshet med avlastning har økt mye. Deltakernes beskrivelser av egne forandringer fra intervjuene er imidlertid mer detaljert og konkret når det gjelder deres opplevelse av en bedret situasjon og erfaringer av forandring. Den kunnskapen som er viktigst for å gi gode tiltak til denne foreldregruppen vil være deltakernes erfaringer, det vil si resultatene fra de analyserte kvalitative dataene. I løpet av samlingene og i evalueringene støttet vi deltakerne på å være så presise som mulig i sine beskrivelser av hva de hadde forandret og hva som hadde blitt annerledes. Foreldrene ga mange eksempler på forandringer som de opplevde som avgjørende for deres nye aksept og mestring av egen situasjon. Noen av forandringene var mer abstrakte, som økt bevissthet eller mer glede, men de aller fleste hadde også konkrete eksempler på hva forandringene innebar for dem i hverdagen. Deres beskrivelser var som oftest knyttet til nye handlinger som de hadde gjennomført som følge av noe de hadde blitt enda mer oppmerksomme på eller oppdaget tydeligere gjennom gruppesamlingene. Noen eksempler er. - sette av egen tid med hvert barn for å bygge opp relasjon og samhørighet 7

8 - lese litt for et mindre søsken etter at eldre søsken med funksjonshemning var fulgt på skolen for å gi søsken oppmerksomhet og komme til ro igjen - å stå opp ca 15 minutter tidligere om morgenen for å gi mer rom for trivsel og samarbeid - la søsken ta mer del i oppgavene og aktivitetene med funksjonshemmet søsken - ta vare på seg selv på ulike måter, alt fra å sette av en stille stund til lesing eller musikk til å prioritere egen trening, hobbyer eller samvær med egne venner - å ta besteforelder eller andre avlastningspersoner med i butikken eller på andre aktiviteter, i stedet for å plassere barnet hos dem for å få gjennomført det foreldrene skal gjøre Flere foreldre valgte å gå ned til 80% jobb og erfarte at dette fungerte fint i ulike typer stillinger, fra forskning til salg eller transport. Antakelig burde alle foreldre til barn med spesielle behov få minst 20% omsorgslønn, uavhengig av diagnose og dokumentasjon av problemer eller høy belastning. 4 Oppsummering 4.1 Konklusjon Deltakerne har vist stort engasjement og høy grad av deltakelse i våre veiledningsgrupper, og de understrekte sitt behov for dette tiltaket der de kunne våge å være seg selv slik at de også kunne bli bedre kjent med seg selv, hvordan de hadde det, hva de tenkte og hvem de var, samt hvilke ressurser og muligheter de hadde. De beskrev først sin nye livssituasjon der egen tidligere forståelse ikke lenger hadde gitt mening. Samtidig hadde mange erfart at deres opplevelse ikke ble tatt på alvor i møte med helsevesenet, det ble en kamp å nå fram og å få tilgang på rettmessige tiltak. Foreldrene påpekte at det sentrale for endringsprosessene i prosjektet hadde vært å finne ut hva de ville og kunne gjøre med sine oppdagelser. I tillegg til hensiktsmessige tiltak på systemnivå viser prosjekt at denne foreldregruppen har behov for individuell oppfølging for egen del. I utfordrende situasjoner er det både vondt og krevende å oppdage hvordan en har det, akseptere forholdene og bearbeide egne reaksjoner. Foreldrene var imidlertid enige om at dette ble avgjørende både for egen glede og mestring, hjemme og i samarbeid med hjelpeinstanser. Kun det de orket å oppdage var det mulig for dem å gjøre noe med, og bare i den grad de klarte å formidle situasjonen sin kunne hensiktsmessige tiltak planlegges og gjennomføres. I møte med foreldrene er det viktig å ha kunnskap om deres erfaringer av hva de strever med i sin hverdag og hva som med forholdsvis enkle midler kan styrke dem i denne situasjonen. Kunnskap om selve endringsprosessene for bedre mestring og hva som bidrar til slike prosesser er også viktig for gode tiltak. Opplæring med sikte på bedre mestring har kommet i fokus flere steder i helsetjenesten og til flere brukergrupper, ikke minst pga Lov for spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget for videre opplæringstiltak og for å utvikle den personlige kompetansen til nye gruppeledere. 4.2 Videre planer Høsten 2009 fikk vi tildelt kr ,- fra Helsedirektoratet til utvikling av en manual for veiledningsprogrammet og ferdigstilling av en artikkel fra prosjektet. For oss ble dette en viktig bekreftelse på veiledningsgrupper som tiltak, og en konkret mulighet til å kunne dele våre erfaringer med andre. Vi ønsker å bidra til å spre kunnskap og motivasjon til å starte lignende tiltak gjennom foredrag, seminarer eller kurs, og vi håper at egen oppfølging kan bli 8

9 et obligatorisk tilbud til alle i denne foreldregruppen. Senter for helsefremmende arbeid vil fortsatt ha kontakt med lokal-pressen, Flere glade barn og Cp-bladet, samt andre interesserte aviser og tidsskrifter. I tillegg til nært samarbeid med brukerorganisasjoner og Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, har Senter for helsefremmende arbeid opprettet et nettverk med kontaktpersoner i hver kommune/ bydel tilhørende Ahus region. Med de gruppelederne vi har lært opp gjennom prosjektet ønsker vi å opprettholde vårt veiledningstilbud som fast tiltak ved Ahus. Vi vil fortsatt invitere til informasjonsmøter og samarbeide Barne-og ungdomsklinikken, samt med kontaktpersoner, helsesøstre og andre aktuelle ansatte i kommunene. Prosjektleder vil opprettholde kontakt med Handikappede barns foreldreforening (HBF) og andre brukerorganisasjoner, både angående rekruttering av foreldre og for gjennomføring av aktuelle temakvelder og for utvikling av veiledningetiltak for nye foreldregrupper, som etniske minoritetsgrupper, aleneforeldre og foreldre til ungdommer og voksne med funksjonshemning. Referanser (1) Sosial og helsedepartementet. Ansvar og meistring: mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk. 21( ) ed. [Oslo]: Departementet; (2) Groholt EK, Nordhagen R, Heiberg A. Sense of coherence for parents of disabled children. Tidsskr Nor Laegeforen 2007;127(4): (3) Antonovsky A. Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass; (4) Vifladt EH. Helsepedagogikk: samhandling om læring og mestring. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom; (5) Askheim OP. Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal akademisk; (6) Andersen M.J., Brok P.N. & Mathiasen H. (2000). Empowerment på dansk. Fredrikshavn: Dafolo Forlag. (7) Nygård R. Aktør eller brikke?: om menneskers selvforståelse. [Oslo]: Ad Notam Gyldendal; (8) Lie I. Rehabilitering og habilitering: prinsipper og praktisk organisering. Oslo: Ad notam Gyldendal; 2004 (9) Epel ES. Psychological and metabolic stress: a recipe for accelerated cellular aging? Hormones (Athens ) 2009 Jan;8(1):7-22. (10) Sosial og helsedepartementet. Om lov om spesialisthelsetjenesten m m. nr 10 ( ) ed. Oslo: Departementet; (11) Hvinden Ked. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming: et 2-årig utviklingsprosjekt. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, Aker universitetssykehus HF;

10 (12) Sloper P. Models of service support for parents of disabled children. What do we know? What do we need to know? Child: Care, Health & Development 1999;25(2): (13) Groholt B, Sommerschild H, Gjærum B. Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. [Oslo]: Tano Aschehoug; (14) Hostrup H. Gestaltterapi: indføring i gestaltterapiens grundbegreber. København: Hans Reitzels forlag; (15) Ginger S. Gestalt therapy: the art of contact. Paris: Marabout-EPG; (16) Kåver A. Å leve et liv, ikke vinne en krig: om akseptering. Oslo: Gyldendal akademisk; (17) Brown GI. Human teaching for human learning: an introduction to confluent education. Highland, N.Y.: The Gestalt Journal; (18) Grendstad NM. Å lære er å oppdage: prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo: Didakta; (19) Tveiten S. Veiledning: mer enn ord-. Bergen: Fagbokforl.; (20) Sorensen M, Graff-Iversen S, Haugstvedt KT, Enger-Karlsen T, Narum IG, Nybo A. [Empowerment in health promotion work]. Tidsskr Nor Laegeforen 2002 Oct 10;122(24): (21) Berg E. Det skapende mellomrommet: i møtet mellom pasient og lege. Oslo: Gyldendal akademisk; (22) Werner A, Malterud K. "The pain isn't as disabling as it used to be": how can the patient experience empowerment instead of vulnerability in the consultation? Scand J Public Health Suppl 2005 Oct;66:41-6. (23) Leenderts TA. Person og profesjon: om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Oslo: Universitetsforl.; (24) Askheim OP. Det tvetydige empowerment begrebet : konsekvenser og dilemmaer for sosialpedagogisk arbeid med psykisk utviklingshemmede. Tidsskrift for socialpædagogik 2001;(7): (25) Malterud K, Hollnagel H. From risk factors to health resources. From theory to medical practice. Nord Med 1997;112(8): (26) Schibbye ALL. The role of "recognition" in the resolution of a specific interpersonal dilemma. Journal of Phenomenological Psychology 1993;24(2): (27) Neimeyer RAe. Meaning reconstruction and the experience of loss. Washington, DC: American Psychological Association; (28) Aagaard Nielsen K, Svensson L. Action research and interactive research: beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing;

11 (29) Corbin JM, Strauss AL. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, Calif.: Sage; (30) Charmaz K. Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Sage; (31) Haugli L, Steen E, Laerum E, Finset A, Nygaard R. Agency orientation and chronic musculoskeletal pain: effects of a group learning program based on the personal construct theory. Clin J Pain 2000 Dec;16(4): (32) Steen E, Haugli L. From pain to self-awareness--a qualitative analysis of the significance of group participation for persons with chronic musculoskeletal pain. Patient Educ Couns 2001 Jan;42(1): (33) Haugstvedt, KT, Graff-Iversen, S, Sorensen, M, and Haugstvedt, Y. Sammen for egen vekst: mobilisering av ressurser hos sykmeldte: rapport fra NHO-prosjekt nr trinn III. Oslo: Folkehelseinstituttet, (34) Kvale S. Inter Views: an introduction to qualitative research interviewing. London: Sage; (35) Brown JR. The I in science: training to utilize subjectivity in research. Oslo: Scandinavian University Press; (36) Kitzinger J. Qualitative research. Introducing focus groups. Brit Med J 1995;311: (37) Lehoux P, Poland B, Daudelin G. Focus group research and "the patient's view". Soc Sci Med 2006;63: (38) Schou MB, Krokstad S, Westin S. [How is self-rated health associated with mortality?]. Tidsskr Nor Laegeforen 2006 Oct 19;126(20): (39) Goldberg DP, Gater R, Sartorius N, Ustun TB, Piccinelli M, Gureje O, Rutter C. The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychol Med 1997;27(1): (40) Eriksson M, Lindstrom B. Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health 2005;59(6): (41) Miller MD, Ferris DG. Measurement of subjective phenomena in primary care research: the Visual Analogue Scale. Fam Pract Res J 1993 Mar;13(1): (42) Altman DG. Practical statistics for medical research. London ; New York: Chapman and Hall; (43) Steihaug S, Ahlsen B, Malterud K. (2001). From exercise and education to movement and interaction. Treatment groups in primary care for women with chronic muscular pain. Scand J Prim Health Care, 19:

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av:

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av: FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system Sluttrapport Rapporten er skrevet av: Prosjektleder Mette Jørgensen, Avd. for forebyggende helsearbeid Desember 2003 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Bakgrunn for Helt sjef! 6 Sentrale begreper

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt.

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt. Emnekode: SPL4901 Emnenavn: MHPCC Oppgavetype: Masteroppgave Kull: 08V Christine Mathiesen På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Selvhjelp for pårørende

Selvhjelp for pårørende Arbeidsrapport nr. 206 Bente Hasle og Esther Risstubben Selvhjelp for pårørende Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda VOLDA 2007 Forfattarar

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer