SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions"

Transkript

1 SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions Program for gruppeveiledning juli 2016 Brukeorientert, personsentrert gruppe-veiledningsmetodikk for bedre livsmestring gjennom økt bevissthet og selvforståelse Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PhD HPH NORSK NETTVERK FOR HELSEFREMMENDE SYKEHUS OG HELSETJENESTER NORWEGIAN HPH NETWORK

2 2 Self-Awareness through Values and Emotions (SAVE) Verdibasert gruppeveiledning for livsmestring Overordnet mål med veiledningstilbudet Gi deltakerne mulighet til å ta vare på seg selv og egen helse. Ut fra hva som er viktig for dem kan de oppdage mer om seg selv og sin situasjon med langvarige helseproblemer. Slik kan de bruke egne ressurser målrettet og se nye muligheter til å gjøre hensiktsmessige valg og forandringer for et bedre liv; mer aktivt, ansvarlig og verdig. Helsefremmende utviklings-prosesser - skjer gjennom at deltakerne får gjøre egne oppdagelser. Dette skjer gjennom aktuelle tema, veiledning og at de får møte hverandre. Oppdagelsene gir dem større selvforståelse med økt egenkompetanse, og en bedre forståelse for egen situasjon (health literacy). Dermed får de bedre evne til å bruke seg selv også til kontakt, kommunikasjon og medvirkning. Programmets samlinger Samling 1: Meg selv Hva er mine erfaringer? Samling 2: Mine verdier Hva er viktig for meg? Samling 3: Mine følelser/reaksjoner Hvordan er det å være meg? Samling 4: Mine egenskaper Hvem er jeg? Samling 5: Mine kontakter/kommunikasjon Hvordan er mitt nettverk? Samling 6: Mine ressurser Hva gjør meg sterk i eget liv? Program for hver samling (2 timers samling) Dagens tema - kort presentasjon, hensikt Hvordan har det vært siden sist? Å lande : være her og nå Oppgave 1: individuelt og erfaringsutveksling Oppgave 2 hvis tid: videre selvrefleksjon og deling Felles oppsummering og avrunding Avslutning med 3 spørsmål : utfordring til egen hverdag 30 min 45 min 30 min 15 min

3 3 Samling 1: Meg selv Hva er mine erfaringer? Å forstå mer om seg selv ut fra egen historie, situasjonen nå og hva de ønsker. Å skape relasjoner og tilhørighet i gruppen: ved å bli kjent med hverandre og enige om gruppens rammer. Gjennom presentasjon blir den enkelte også mer kjent med seg selv. Egen bakgrunn (historie) og erfaringer er i fokus; særlig egne utfordringer og mestring: hvordan den enkelte møtte utfordringene. Å se egne ressurser er sentralt gjennom hele gruppeløpet. I presentasjonen av seg selv får deltakerne mulighet til å oppdage mer om seg selv: egne erfaringer og selvforståelse. Her er det sentralt å få sette ord på egne utfordringer samtidig som deltakerne tar fram hva som har vært til hjelp og støtte gjennom utfordrende opplevelser/ perioder. Videre er hoved-hensikten at deltakerne får dele opplevelser og erfaringer ved det å ha langvarige utfordringer. Respekt og trygghet er hovedbegrep når en gruppe skal dannes grupperegler står sentralt. All deling i gruppen er frivillig, noe vi stadig minner deltakerne om. Hensikten med hver samling og øvelse må alltid uttrykkes tydelig. Innføring av arbeidsbok og egen utfordring Presentasjon først av gruppeledere så deltakerne: Gi deltakerne god tid og mulighet til å finne ord og snakke med hverandre Trinn 1: Kort om meg selv (navn, bakgrunn, engasjement hvorfor her i gruppen) Hensikt: får høre egen og andres stemme, får vite alles navn og historie Start av selve tiltaket: kort om prosjektet + hensikt (FIG: Å se meg selv utenfra ) - Rammer ( grupperegler ): tid og sted stabilitet og punktlighet - taushetsplikt frivillighet Hensikt: å skape trygghet og forutsigbarhet i gruppen - Det jeg forventer meg av gruppe-veiledningen - Oppsummere på blablokk Hensikt: bevisstgjøre hva deltakerne vil med gruppen som også beskriver dem selv Trinn 2 Del 1: Sol-oppgave: Hvis jeg skulle si noe om det å være., så vil jeg si at Hensikt: Alle får uttrykke seg også skriftlig - og dele Del 2: tegne det å være meg Hensikt: oppdage mer ved kreative metoder Trinn 3 Del 1: Sol-oppgave: det jeg ønsker meg som. er. (gå rett på del 2 hvis det er liten tid) Hensikt: kan gi økt bevissthet om hva som er aktuelt /viktig for dem: Det de ønsker henger sammen med hva som er viktig: hva jeg vil? - og gjør? Del 2: tegne det jeg ønsker.. Hensikt: oppdage mer ved kreative metoder Avslutning: Hensikt: en tydelig avslutning ved å ta vare på nye oppdagelser og bli motivert til forandring i hverdagen. Eventuelt bare punkt 1 og 3 denne første samlingen 2. Det jeg vil gjøre noe med til neste gang ( egen utfordring ) 3. Hvordan det har vært å være her i dag --- (eventuelt fra 1-10 ) eventuelt egne evalueringsskjema til ulike grupper

4 4 Samling 2: Mine verdier Hva er viktig for meg? Å oppdage mer om at det alltid er noe som er viktig for dem i en annerledes og usikker situasjon. Det å bli bevisst hva som midt i den enkeltes utfordringer uansett er mest viktig, kan gi deltakerne nye erfaringer av at det likevel er noe som holder, noe som de vil og som blir en styrke til å klare situasjonen. Å bidra til at deltakerne finner det friske i seg selv, sin styrke og ressurser, gjennom å bli mer bevisst egne verdier som grunnlag for egen energi og motivasjon, samt til prioriteringer og valg. Å oppdage/ bli bedre kjent med hva som er viktig for en selv, bidrar til tydeligere opplevelse og forståelse av situasjonen; hva det er som er aktuelt nå, hva en selv virkelig ønsker (for eksempel ett år fram i tid) og derfor vil prioritere. Samlingen vektlegger at det som oppleves viktig henger sammen med det å kjenne egen styrke: at en vil noe og kan få det til Samtidig må en erkjenne egen sårbarhet og begrensning. Erkjennelsen av dette bådeog kan være en lang og krevende prosess; det kan forutsette forandring. Denne konklusjonen må hver enkelt gjøre igjen og igjen. Videre: legge til rette for at deltakerne får oppdage og finne egne ord: særlig i dialog med de andre deltakerne, men også ved oppgaver og veiledning av gruppeledere. Det å erkjenne egne tanker, reaksjoner og følelser på en ny måte kan gi en ny forståelse! Dagens tema noe er virkelig viktig fortsatt: det gir bevissthet om ansvar og valg - Øvelse om tilstedeværelse og oppmerksomhet: å lande (Innføres her) Oppg 1: SOL-oppgave: Det som er viktig for meg nå er Hensikt: deltakerne blir mer bevisst hva som er aktuelt /viktig for dem. Sett kryss ved de 3 viktigste solstrålene Oppg 2: Reise gjennom dagen Hensikt: Å oppdage mer om hvordan og i hvilken grad det som er viktig for den enkelte også får konsekvenser for hva de gjør gjennom en vanlig dag - og hvordan de selv og andre kan merke det. Hva ønsker de å bli mer bevisst/ eventuelt forandre på? Oppg 3: Eventuelt hvis tid: Burde ønske vil : en videre oppdagelse av hva en egentlig VIL! og hva/ hvem som ellers styrer det en selv faktisk gjør Hensikt: Det som er viktig, henger sammen med: hva en selv vil - og dermed velger, og gjør! Avslutning 2. Det jeg vil gjøre noe med til neste gang bruk tid på at deltakerne finner spesifikke, konkrete avtaler med seg selv 3. Hvordan det har vært å være her i dag --- (eventuelt fra 1-10 )

5 5 Samling 3: Mine følelser/reaksjoner Hvordan er det å være meg? Å bli mer oppmerksom på alle følelser som fyller en selv; sette navn på dem og kjenne etter hvor stor plass den enkelte tar. Å bli bevisst at følelser er sterke krefter som påvirker og er integrerte i alle erfaringer og situasjoner. Å oppdage mer om at følelser henger sammen med egne tanker og reaksjoner: hvordan en selv forstår, opplever og er i ulike situasjoner. Deltakerne får mulighet til å kjenne etter og reflektere over følelser. Følelser er sterke krefter som påvirker oss, og mer i den grad de ikke tas på alvor eller skal skjules. Slik er oppdagelse, aksept og bevissthet om egne følelser viktig for eget liv, men kan samtidig virke skremmende. Det er sentralt å virkelig kjenne etter for å oppdage og utforske mer hvilke følelser som fyller den enkelte i ulike situasjoner: Hvordan følelsene henger sammen med egen forståelse og reaksjon i den enkelte situasjonen kan gi nye perspektiv om hva som påvirker en selv, og dermed åpne for nye mulige valg og handling i de enkelte situasjonene. Deltakerne kan utforske kroppen som viktig ressurs, men også som utfordring; noe som igjen oppleves forskjellig. Samlingen kan ta opp temaer om kropp og selvfølelse: Å være god nok. Det legges vekt på deltakernes spekter av følelser og hva som kan bidra til opplevelse av glede og mestring. Temaet gir anerkjennelse av den enkeltes opplevelse og av reaksjonene deres som vanlige i uvanlige situasjoner. Dagens tema Følelser tanker kropp handlinger + knyttes til samlingen sist (det som er viktig) - og at hvordan verdier opplevelses også påvirker egne følelser. -Øvelse om tilstedeværelse og oppmerksomhet: å lande Oppg 1: SOL-oppgave: Del 1: A - Det som gir meg glede er à B - dele 2 og 2 à C tegne denne gleden; dele etterpå i 2 smågrupper Del 2: A Det motsatte av denne gleden er for meg à B dele à C tegne ELLER: Oppg 2: - Følelsessirkel ulike forslag til følelser kan evt. skrives på blablokk først. Deltakerne tegner en sirkel, De skriver så ned sine ulike følelser, velger en farge til hver følelse og kjenner etter hvor stor del hver følelse har hos dem Dette fylles inn i sirkelen. Kropp avhengig av hvem deltakerne er. Kjenne etter hvor de ulike følelsene sitter i kroppen. Hvis tid: kjenne litt på egen pust, tyngde, stivhet (tøyninger) avspenningsøv. Kjenne hvordan oppmerksomhet mot kroppen påvirker følelsene (kan gi ro). Avslutning 2. Det jeg vil gjøre noe med til neste gang (oppdage mer Det som gir meg glede ) 3. Hvordan har det vært å være her i dag

6 6 Samling 4: Mine egenskaper Hvem er jeg? Å oppdage mer om ulike sider ved seg selv; både rundt ulike egenskaper og hvordan egenskaper ofte blir gradert som gode eller dårlige, men at det mye er situasjonsavhengig. Eventuelt kan samlingen brukes til ulike aktuelle tema tatt opp av deltakerne om hvem jeg er? EKS: aksept, ansvar, hjelp ; hvordan situasjonen påvirker den enkelte, men også at den påvirker hvordan ulike egenskaper faktisk kan være nyttige og/ eller unyttige. Samlingen går videre på hvordan den enkelte oppfatter seg selv; i forhold til sin utfordrende situasjon og hvordan andre oppfatter dem. Hvordan møter de hverdagslivets ulike situasjoner? Slik kan deltakerne oppdage mer om og skille mellom hva de kan gjøre noe med til forskjell fra hva de ikke kan gjøre noe med. De kan bli mer bevisste på hva som er viktig og hva som styrer deres reaksjoner og handlinger også i perspektiv av egenskaper. - Samlingen gir videre mulighet til å utforske egen forståelse av andre tema de har tatt opp; og erfare at tankene kan vurdere og velge egen bruk av egenskaper. Dermed kan de erfare at de selv (sammen med andre) kan bidra til å påvirke sin opplevelse av situasjoner, hvor stor plass annerledeshet tar, og hvilken betydning dette har for ansvar, selvstendighet og hjelp. Dagens tema ulike egenskaper: gode og dårlige hvordan leve med seg selv, hvordan jeg er, tenker? -Hva påvirker og blir påvirket av min selv-forståelse? -Øvelse om tilstedeværelse og oppmerksomhet: å lande Oppg 1: Kjenn etter og finn en egenskap jeg har som jeg ikke liker/ setter pris på A: Sett navn på denne egenskapen, skriv det ned B: Tegn egenskapen C: Hva kan være positivt ved den? Oppg 2: Kjenn etter og finn en egenskap jeg har som jeg liker hos meg selv/ setter pris på A: Sett navn på denne egenskapen B: Tegn egenskapen C: Hva kan være negativt ved den? Oppg 3: Ulike SOL-oppgaver EKS: Det jeg forbinder med aksept er. Hvilket som helst aktuelt begrep/ tema kan utforskes individuelt ved en SOL-oppgave og utdypes/ reflekteres over sammen med gruppen etterpå Avslutning 2. Det jeg vil gjøre noe med til neste gang 3. Hvordan det har vært å være her i dag

7 7 Samling 5: Mine kontakter/kommunikasjon Hvordan er mitt nettverk? Å bli mer oppmerksom på hvordan mennesker gjensidig påvirker hverandre, hva som kjennetegner god kontakt og hvilke ulike relasjoner deltakerne selv har. Oppdage mer om hva som kan fremme godt samspill mellom dem selv og andre, samt forskjellige typer kontakter mellom familie, venner og andre nærpersoner. Bli mer bevisst det som skjer i deres nettverk og sosiale møter. Å øke deltakernes kompetanse på hvordan de kan utvikle nyttig samspill. Familie og venner er et vanskelig, sårbart tema for personer med langvarige helseproblemer. Det å bli kjent med og erkjenne hvordan kontakt og kommunikasjonen fungerer i egen familie og med venner, kan være utfordrende! Det er viktig med åpenhet og ærlighet, men også å vise tydelig respekt og tillit til forandringer. Bekrefte at kontakt og kommunikasjon er vanskelig oss mennesker i mellom - ikke minst i våre nærmeste relasjoner og i livets vanskelige faser. Utveksle erfaringer om hva som kan stimulere til god kommunikasjon og godt samspill. Dagens tema kontakt, kommunikasjon og nettverk: hvem har deltakerne rundt seg? -Øvelse om tilstedeværelse og oppmerksomhet: å lande Oppg 1: SOL-oppgave Med god kontakt forbinder jeg (Kan ta utgangspunkt i en opplevd god kontakt) Hvordan bli kjent med andre? Hva kan en si? Hvordan kan en vise at en er opptatt av andre? Hva er viktig? Hvordan er kontakter forskjellig, når er det ok? Oppg 2: Eget nettverkskart: 2-delt ark: Plassere Hjem storfamilie og Skole venner på hver sin side; plassere seg selv i midten og sette inn alle sine kontakter rundt (dette kan være sårbart i gruppen; kan fullføre oppgave hjemme) Erkjenne hvilke personer som står nær hvordan kontakter kan være forskjellig; hvem kan snakke med om ulike ting. Oppmerksom på hvem de ønsker nærmere, og hvem de ønsker lengre bort Hvordan kan det påvirke vennksap og de rundt at jeg har det tøft? Bli bevisst hva som gjør kontakt med nær familie annerledes enn venner/ andre Avslutning 2. Det jeg vil gjøre noe med til neste gang 3. Hvordan det har vært å være her i dag

8 8 Samling 6: Mine ressurser Hva gjør meg sterk i eget liv? Å bli mer oppmerksom og reflektere over egne resurser for å bli bedre kjent med egen styrke som kan bidra til oppdagelse av flere muligheter til å frigjøre energi, men også oppdagelse av egne behov. Det er viktig at deltakerne tar på alvor hvordan de kan ta best mulig vare på seg selv, samt hvordan ressurser og behov kan formidles til andre og til tjenesteapparatet. Se framtiden som begripelig, håndterbar og meningsfull - også ved å bli bevisst på og etterspørre rettigheter. Evaluere tiltaket. Viktig å understreke en tydelig avslutning av gruppesamlingene, der nettopp den enkeltes ressurser, som muligheter, valg og tro på egen mestring framstår klart Her blir også temaene medvirkning og refleksjon over egne rettigheter sentrale. Vi vil være forsiktige med å legge vekt på spesifikke rettigheter, men la deltakerne reflektere over begrepet og behovet for å ha gode fagpersoner å drøfte dette med! I det hele tatt vil nettverkskart og bevissthet fra sist: hvem jeg stoler på, hvem jeg tar opp hva med stå sentralt. Evaluering: Kanskje kan deltakerne erfare egen utvikling fra starten av gruppen og se forandring i hva de gjør, hvordan de tenker, føler og reagerer annerledes. Dagens tema Egne ressurser, energi og behov: både selvstendig og sårbar -Øvelse om tilstedeværelse og oppmerksomhet: å lande Oppg 1: Egne ressurser: Treet A: En tanke-reise hvor deltakerne finner sitt eget tre (se egen tekst) B: Tegne sitt eget tre C: Kjenne etter: - Jeg er treet og jeg er - Jeg er treet og jeg trenger D: Alle viser sitt tre og presenterer det for gruppen. Hvilke kommentarer har eventuelt de andre? Oppg 2: Om fenomenet Mestring - Hva betyr det for meg? i forhold til selvstendighet? Nå: i forhold til 1.samling om noe som var hjelpsomt/ ga krefter o hva gjorde/ gjør at den enkelte kan leve med det gode og det vanskelige? o Hvordan skille det som de kan forandre fra det som de ikke kan? Avslutning av gruppen som vanlig Evaluering: Fokusgruppe ut fra SOL-oppg: - Det jeg har oppdaget ved å delta i gruppen, er... Det som har vært viktig for å oppdage, er

9 9 Karen Therese Sulheim Haugstvedt er utdannet fysioterapeut, spesialist innen behandling av barn med funksjonsnedsettelser. Hun har mastergrad i spesialpedagogikk og doktorgrad i medisin (helsefremmende prosesser). I løpet av de siste 20 årene har hun utviklet, implementert og evaluert pedagogiske gruppebaserte veiledningsprogram for ulike målgrupper som har langvarige helseproblemer og deres familier. Hun har også gjennomført intervensjonsforskning på deltakernes endringsprosesser. Denne forskningen ble gjennomført ved Senter for helsefremmende arbeid, sekretariatet til Norsk HPH, på Akershus universitetssykehus HF. Ønsker du mer informasjon om SAVE? Tlf:

Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede ( ) Ahus og Sørlandet sykehus

Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede ( ) Ahus og Sørlandet sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede (2012 2014) Ahus og Sørlandet sykehus Karen Therese Sulheim Haugstvedt Prosjekts målsetning: å synliggjøre

Detaljer

PASIENTINVOLVERING I PASIENTOPPLÆRING

PASIENTINVOLVERING I PASIENTOPPLÆRING PASIENTINVOLVERING I PASIENTOPPLÆRING Erfaringer fra UMM pilot-prosjekt - Jenny Schøyen - Merethe Strand Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PhD, Senter for helsefremmende arbeid Langtidssykmeldte (2000-2002)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE?

Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE? Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE? Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PT, PhD FOR KONTAKT: angående Metodisk veiledningshefte (bilde 17), artikler (bilde 26) eller doktorgrad (bilde

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009 Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, mai 2009 2 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. 3 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet med den

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

Experiences of self-understanding among people living with long- lasting health problems

Experiences of self-understanding among people living with long- lasting health problems From helplessness between either or to confidence in both and Experiences of self-understanding among people living with long- lasting health problems Karen Therese Sulheim Haugstvedt Bakgrunn Økende antall

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Mestring og muligheter i motbakker. Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012

Mestring og muligheter i motbakker. Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012 Mestring og muligheter i motbakker Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012 Reidun Rønningen Seksjon Læring - og mestring Livsstyrketrening ( LST) en kommunikasjons- og veiledningsmodell

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? SELVHJELP NORGE Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo 12. og 13. mars 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset

Detaljer

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M44 26.10.17 SANDNES / 2017.10.30 / / SIDE 1 God kommunikasjon så viktig - og så komplisert / SIDE 2

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Hva kjennetegner en god Livsstyrketrener?

Hva kjennetegner en god Livsstyrketrener? Hva kjennetegner en god Livsstyrketrener? Kvalitetssikring av kompetanse Eldri og Liv Innhold Hvorfor og når er kompetanse viktig? Grunnleggende holdninger i oppmerksomt nærvær Utvikling og bruk av tilbakemeldingsskjema

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Læringsmiljø og relasjoner

Læringsmiljø og relasjoner Læringsmiljø og relasjoner Arbeide systematisk med kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen Et ønske om å synliggjøre det didaktiske arbeidet - der læringsprosessen og refleksjon gis større betydning

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Selvhjelp Norge

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Selvhjelp Norge Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp Norge - et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? - Nasjonal plan for selvhjelp - Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner.

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner. Hvordan bruke øvelsen Livets elv Denne øvelsen er egnet for mindre grupper på inntil 6-7 deltakere. Dette kan du oppnå I denne øvelsen arbeider pasientene med situasjoner og relasjoner som kan være utfordrende

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper

Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, februar 2009 1 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Utviklingsprosjekt august 2006 desember 2008 2 Nasjonal

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Helt sjef! - Et gruppetilbud for ungdom med langvarige helseutfordringer og deres foresatte.

Helt sjef! - Et gruppetilbud for ungdom med langvarige helseutfordringer og deres foresatte. Helt sjef! - Et gruppetilbud for ungdom med langvarige helseutfordringer og deres foresatte. Rapport fra gruppetilbudet Helt sjef! for ungdom med CFS/ME/utmattelse i alderen 16-19 år og deres foresatte,

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2016/2017 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Lyst brosjyre 15x15.indd 1 09.01.12 16:23 2 Lyst brosjyre 15x15.indd 2 09.01.12 16:23 Jeg har blitt mer bevisst på hva som gir meg lyst på livet

Detaljer

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egne egenskaper.

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egne egenskaper. Hvordan bruke øvelsen Livets elv Denne øvelsen er egnet for mindre grupper på inntil 6-7 deltakere. Dette kan du oppnå Gjennom denne øvelsen vil pasientene arbeide med å håndtere situasjoner og relasjoner

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? SELVHJELP NORGE Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. Et forpliktende arbeidsfelleskap en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke

Detaljer

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16.

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. Dag 2 Åpent igangsetterkurs Ålesund Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. oktober 2007 1 Tanker og refleksjoner siden i går? 2 1 Selvhjelp definisjon II Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Bruker - med - virkning. Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling,

Bruker - med - virkning. Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling, Bruker - med - virkning Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling, trulte.konsmo@fhi.no Hvordan kan dere skape en kultur som motvirker bruker-med-virkning? Fortellingen om far Brakk

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG Sted dato Denne presentasjonen er et av flere tema som presenteres i Aktiv Hverdag. Metodehefte, alle presentasjonene, støtteark med notater m.m. finner du på http://www.lister.no/aktivhverdag

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Relasjoner en beskyttelsesfaktor for sårbare barn og unge. May Britt Drugli Stryn, 16/

Relasjoner en beskyttelsesfaktor for sårbare barn og unge. May Britt Drugli Stryn, 16/ Relasjoner en beskyttelsesfaktor for sårbare barn og unge May Britt Drugli Stryn, 16/11-2016 Hva nærer barn og unges utvikling? (Getz & Vogt, 2013) Nære relasjoner med rom for tilknytning Følelse av tilhørighet

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Omsorg til personer i sårbare situasjoner

Omsorg til personer i sårbare situasjoner Omsorg til personer i sårbare situasjoner - Praksisfortellinger som inngang til forståelse Nærvær når identitet er truet En phd. studie av god omsorg Pleiernes fortalte erfaringer med god omsorg fra egen

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Hvordan lage et godt klima for samarbeid? Randi Mobæk, avd. dir. Avdeling for unge voksne, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF

Hvordan lage et godt klima for samarbeid? Randi Mobæk, avd. dir. Avdeling for unge voksne, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF Hvordan lage et godt klima for samarbeid? Randi Mobæk, avd. dir. Avdeling for unge voksne, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF Årsmøte konferanse NHV 7. februar 2013 Jeg har en drøm.. Når ingen brukere/

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes.

Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes. Samtaler med barn og informasjon til andre Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes. Han har litt annen farge

Detaljer

Sigfrid Stendahl Ass.avd.sjef med.avd div Lillehammer

Sigfrid Stendahl Ass.avd.sjef med.avd div Lillehammer Sigfrid Stendahl Ass.avd.sjef med.avd div Lillehammer Hvilken verdi har det at jeg går på jobb? Verdier Valg Holdninger og hverdagskultur Motivasjon Hva kan vi få til i praksis? eks fra Lillehammer Verdier

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer