FORPROSJEKTRAPPORT B15E Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKTRAPPORT B15E07 2015. Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune."

Transkript

1 FORPROSJEKTRAPPORT B15E Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Prosjektinformasjon 1 Bakgrunn 2 Prosjektma l 3 Problemstilling 4 Rammer og avgrensninger 5 Prosjektplan med tidsdiagram 6 Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk 8 Koder og standarder 9 Kontaktinformasjon 10 Vedlegg 11

3 Prosjektinformasjon BACHELOR Midtre Romerike Renseanlegg. DELTAKERE Lars Engen, Prosjektleder Thomas Moe, Prosjektdeltaker Anders Husa, Prosjektdeltaker OPPDRAGSGIVER COWI AS avd Fredrikstad er oppdragsgiver for denne oppgaven. VEILEDERE For COWI: Gunnar Morten Pettersen Tel: E-post: For Høgskolen i Østfold: Even Arntsen Tel: E-post: Lars Engen Prosjektleder April 1, 2015 Page 1

4 Bakgrunn Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum vedtok i slutten av 2012 a stifte selskapet Midtre Romerike Avløpsselskap - IKS. skal bygge, eie og drive et nytt felles renseanlegg pa Tangen ved Glomma (i Sørum kommune) med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. Prosjektet har en kostnadsramme pa ca. NOK 550 millioner. Renseanlegg planlegges ferdigstilt i Pa oppdrag fra COWI skal det elektriske anlegget i renseanlegget prosjekteres. Det skal ogsa tas med ba de adgangskontroll, alarm, tele/data, og byggautomasjon. Page 2

5 Prosjektma l HENSIKTEN MED PROSJEKTET Hensikten med oppgaven er a detaljprosjektere et sa godt og kostnadseffektivt elektrisk anlegg som mulig. KONKRETE MÅL Overordnet ma l for prosjektet er a utarbeide en sa god rapport som mulig basert pa de beregninger og tegninger som utarbeides underveis. Delma lene underveis er følgende: Plantegninger for Elektriske installasjoner i bygg og prosess Inntak, stigeledningsskjema inkl. effektberegninger Enlinjeskjema for fordelinger Kortslutningsberegninger Lysberegninger med armaturliste Effekt og energibudsjett Strømforsyning til prosessutstyr Plantegninger for IKT Skjema for IKT Brannalarmanlegg Adgangskontroll SD-anlegg HOVEDTILTAK For a sikre at prosjektma let og delma lene blir oppna dd er det viktig a tilegne seg nok kunnskap om ba de prosjektet og verktøyene som skal benyttes for utarbeiding av de ulike delma lene. Dette gjøres ved a sette seg inn i programvare, og spesifikasjoner pa komponenter som skal benyttes i bygget. Tegningsunderlaget utarbeides pa bakgrunn av gjeldende standarder og normer som nevnt i avsnitt om standarder og normer, samt ønsker fra byggherre og andre faggrupper. Page 3

6 Problemstilling Planlegge og prosjektere et bygg som er funksjonelt, smart, og energieffektivt. Bygget skal ivareta brukerne pa en best mulig ma te ved at det implementeres intelligente funksjoner for styring av lys, varme, og ventilasjon. Samtidig skal en miljøprofil prioriteres. Det er ønskelig a benytte sa energieffektive komponenter som mulig, men samtidig tenke pa kostnadsbildet. Page 4

7 Rammer og avgrensninger Prosjektet skal ikke inneholde prosjektering av prosessdelen i anlegget da dette blir tatt ha nd om av en underleverandør. Prosjektet skal inneholde en komplett beskrivelse av det elektriske anlegget i og rundt renseanlegget. Page 5

8 Prosjektplan med tidsdiagram AKTIVITET ANSVARLIG STARTDATO SLUTTDATO Forprosjektrapport Thomas 4-Mar Mar-15 Programvare Alle 11-Mar-15 7-Apr-15 Lysberegning Lars 17-Mar Mar-15 Tegne elektriske komponenter inn i CAD-tegningene Anders 23-Mar Apr-15 Første utbedring Alle 3-Apr-15 3-Apr-15 Webside Thomas 17-Mar May-15 Andre utbedring Alle 17-Apr Apr-15 Adgangskontroll Thomas 20-Apr-15 1-May-15 Brannalarmanlegg Anders 4-May-15 8-May-15 Enlinjeskjema Lars 11-May May-15 Stigeledningsskjema Thomas 13-May May-15 Effektberegning Anders 14-May May-15 Vurdering av ENØKtiltak Alle 18-May May-15 Prosjektrapport Alle 26-Mar-15 5-Jun-15 Forberedelse EXPO Alle 1-Jun Jun-15 EXPO Alle 15-Jun Jun-15 Page 6

9 RESSURSALLOKERING Vi ønsker a fordele ressursene slik at alle skal gjøre alt. Vi mener dette er mest hensiktsmessig med tanke pa læringsutbytte. Vi har derfor bestemt at vi skal ha en person som er ansvarlig for hver aktivitet, men at alle deltar pa alt. Med dette oppna r vi at alle fa r nytte av hele prosjektet, samt at en person sta r som ansvarlig for a følge frister og ferdigstillelse av gitt aktivitet. ORGANISASJONSKART ANSVARLIG MEDARBEIDER MEDARBEIDER COST-TIME-RESOURCE Se vedlegg. Page 7

10 Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk For a løse gitt problemstilling pa best mulig ma te, er det sammenfattet en liste med aktiviteter som ma løses i prioritert rekkefølge. Programvaren som skal brukes til a løse oppgaven er tung, stor og avansert. Det vil ta noe tid a sette seg inn i programmene som skal benyttes. Programvaren skal brukes til a tegne og beregne komponenter og kurser. Dette vil skje parallelt med resten av oppgaven, og vil ta mest tid i starten. Verktøy som skal brukes er: Autodesk Revit til tegning og 3D-modellering, OptiWin 3Dpro til lysberegning og FEBDok til beregning av effektbehov og andre tekniske beregninger. I tillegg skal det brukes en del annen programvare som Microsoft Word, Excel og AutoCAD til støttefunksjoner. Den elektriske planen inneholder ledningsnett, armaturer, sensorer, sikringer og vern, mm. Brannalarmanlegg samt adgangskontrollsystem tegnes ogsa i Autodesk Revit. Websiden(http://mirabachelor.com) er pa begynt og vil utvides kontinuerlig etter hvert som prosjektet ferdigstilles. Enlinjeskjema skal tegnes mot slutten av oppgaven, na r beregningene og kursfordelinger er klare. Effektberegninger for bygget foretas na r kurser er planlagt og det foreligger en komplett oversikt over det elektriske anlegget. Stigeledningsskjema utarbeides na r alle kurser og effekter er fastsla tt. Page 8

11 Koder og standarder Følgende koder og standarder legges til grunn for prosjektet: Under prosjekteringen benyttes gjeldende forskrifter og normer for elektriske installasjoner, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)400:2014 og Forskrift for Elektriske Lavspenningsanlegg(FEL). Lysberegningen baseres pa tabeller og standarder utarbeidet av Lyskultur. Effektberegning baseres pa standarder utarbeidet av COWI. Alle tegninger utarbeides ved hjelp av programmet Autodesk REVIT. Alle beregninger utarbeides ved hjelp av programmet FebDok. Alle lysberegninger utarbeides ved hjelp av programmet OptiWin 3D Pro. Tavler og fordelinger bygges etter tavlenorm. Page 9

12 Kontaktinformasjon THOMAS MOE PROSJEKTDELTAKER LARS ENGEN PROSJEKTLEDER ANDERS HUSA PROSJEKTDELTAKER Tel Tel Tel Bachelor Tel E-post Page 10

13 Vedlegg Page 11

14 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 6 dager Tittel: Forprosjektrapport Dato: A ferdigstille en god forprosjektrapport. Forprosjektrapporten skal besta av en enkel oversikt over prosjektets ma l. Rapporten skal beskrive oppgavens hovedma l og hvilket tidsperspektiv som er planlagt rundt hvert delma l. Rapporten skal inneholde en ressursfordeling av hovedma lene, hvor det fremkommer en grundig beskrivelse av følgende objekter: prosjektinformasjon, bakgrunn for oppgaven, ma let med oppgaven, hvilke problemstillinger som er forutsett, rammer og avgrensninger, en prosjektplan med et tidsdiagram, en sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk, hvilke koder og standarder som er satt, kontaktinformasjon, og vedlegg. En oversikt over helheten i prosjektet. Ingen Ingen Ingen 48 Thomas Anders Page 12

15 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 20 Tittel: Programvare Dato: Programmer som skal bruker er: Autodesk Revit, FebDok, OptiWin 3Dpro og Office pakken. Programvaren som skal brukes til a løse oppgaven er tung, stor og avansert. Det vil ta noe tid a sette seg inn i programmene som skal benyttes. Programvaren skal brukes til a tegne og beregne komponenter og kurser. Dette vil skje parallelt med resten av oppgaven, og vil ta mest tid i starten. Datamaskin fra COWI med installert programvare. Datamaskin fra COWI Antar at dette vil ta mye tid da det er avansert programvare. Ingen 66 Lars Thomas Page 13

16 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 5 3 Tittel: Lysberegning Dato: Beregne lysbehov og armaturantall i hele bygget. Alle rom skal lysberegnes og dokumenteres. Informasjon fra CAD-tegninger importeres inn i OptiWin 3Dpro, slik at luxverdi tilpasses hvert enkelt rom pa best mulig ma te. Armaturtype- og plassering bestemmes i OptiWin 3Dpro basert pa armaturenes spesifikasjoner og rommets behov. Lysbehovet blir hentet ut fra normerte tabeller. Armaturenes IP-grad og utførelse ma velges etter behov. Det skal fremstilles forslag til byggherre om armaturtype. Tegninger av bygget, spesifikasjoner fra byggherre og programvare. Tegninger fra arkitekt og VVS. Ingen 40 Lars Thomas Page 14

17 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 10 4 Tittel: Tegne elektriske komponenter inn i CADtegningene Dato: Fullføre elektroplanleggingen i administrasjonsdelen av bygget. En stor del av oppgaven besta r av a plassere elektriske komponentene i CAD-tegningene. Tegningsgrunnlaget kommer fra arkitekt, hvor rør og ventilasjon er tegnet inn. Det skal plasseres ut stikkontakter, lysarmatur, lysbrytere, sensorer, spjeld, og andre elektrotekniske komponenter ut fra byggherrens spesifikasjoner. Det er viktig at plasseringen av disse komponentene blir planlagt godt med tanke pa at det vil skape store utfordringer og kostnader a endre en slik plassering etter at bygget er ferdigstilt. Tegning fra arkitekt / VVS og datamaskin fra COWI Tegninger fra arkitekt og VVS. Ingen 60 Anders Lars Page 15

18 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 1 5 Tittel: Første utbedring Dato: Utbedre eventuelle feil pa arbeid sa langt Under første utbedring skal utført arbeid sa langt i prosjektet gjennomga s. Dette gjøres for a fa en oversikt over prosjektets gang. Tidsrammer ma evalueres og status pa prosjektets fremgang vurderes. Tilegnet informasjon brukes til revidering av tegninger og beregninger. Ingen Ingen Ingen 7 Lars Thomas Page 16

19 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 40 Tittel: Webside Dato: Konstruere en webside Som et arbeidskrav i hovedoppgaven, skal det settes opp en webside som beskriver oppgaven i sin helhet. Websiden skal inneholde forprosjektrapport, hovedprosjektrapport, informasjon om prosjektgruppen, informasjon om oppdragsgiver, pressemeldinger, informasjon om hvilke verktøy som blir tatt i bruk for a løse oppgaven, informasjon om byggeprosjektet generelt, og kontaktinformasjon. Websiden skal konstrueres ved hjelp av Wordpress CMS og hostingserver fra GoDaddy.com. Websiden skal ligge pa domenet og ma være pa begynt fra starten av prosjektet slik at utbedringer og addisjoner kan legges til etter hvert som prosjektet tar form. Kontinuerlig prosjektinformasjon Ingen Ingen Domene og webhost 40 Thomas Anders Page 17

20 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 1 Tittel: Andre utbedring Dato: Utbedre eventuelle feil pa arbeid sa langt Under andre utbedring skal det, i likhet med første utbedring, tas gjennomgang av prosjektet sa langt. Forbedringspotensialet og effektivisering av utført arbeid skal tas i betraktning. Ved andre utbedring skal hele det elektriske systemet revideres og utbedres i alle deler av bygget, hvis dette viser seg nødvendig. Det skal pa dette punktet foreligge en komplett oversikt over det elektriske anlegget slik at videre arbeid med adgangskontroll og brannalarmsystem kan pa begynnes. Arbeid sa langt Ingen Ingen 7 Lars Thomas Page 18

21 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 10 Tittel: Adgangskontroll Dato: Prosjektere adgangskontroll i hele bygget. Som en del av oppgaven skal adgangskontrollsystemet i hele bygget prosjekteres. Det ma derfor foreligge informasjon om hvilke sjekkpunkter som er viktige a forholde seg til og hvilke soner det er ønskelig a opprette i bygget. Det skal deretter tegnes inn komponenter pa ønskelige lokasjoner i henhold til byggherrens ønsker. Det skal ogsa utarbeides en spesifikasjonsliste pa hvordan dette skal programmeres og settes opp. Tegninger, spesifikasjoner fra byggherre. Tegninger fra arkitekt og VVS. Ingen 70 Thomas Anders Page 19

22 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 5 Tittel: Brannalarmanlegg Dato: Brannalarmanlegg i hele bygget Brannalarmanlegget ma, i likhet med adgangskontrollsystemet, prosjekteres i hele bygget. Det ma settes opp varslere og sensorer som tilfredsstiller forskrifter og standarder for industribygg. Dette vil være spesielt for prosessdelen av bygget, da det vil kunne oppsta uønskede gasser og lignende. Tegninger og gjeldene forskrifter. Tegninger fra arkitekt og VVS i tillegg til gjeldende forskrifter. Ingen 35 Anders Thomas Page 20

23 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 3 Tittel: Enlinjeskjema Dato: Tegne enlinjeskjema Enlinjeskjema skal beskrive det elektriske anlegget uten det arkitekturiske som bakgrunn. Det skal legges inn sikringsstørrelser, verntyper, kabeltype, lengde pa kabel, størrelse pa kabel, og fordelingskap. Det er nødvendig a ha dette i feilsituasjoner samt na r bygget skal effektberegnes. Tegninger fra arkitekt og VVS. Tegninger Ingen 21 Lars Anders Page 21

24 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 Tittel: Stigeledningsskjema Dato: Tegne stigeledningsskjema Stigeledningsskjema skal fortelle hvor de forskjellige fordelingene ga r og hvilket effektbehov disse har. Her skal det begrunnes sikringsstørrelser, størrelse pa vern og tverrsnitt pa kabel som skal forsyne underfordelingene. Tegninger og planlegging av resten av bygget. Tegninger Ingen 15 Thomas Lars Page 22

25 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 Tittel: Effektberegning Dato: Effektberegne bygget Na r et komplett bilde av det elektriske anlegget foreligger, skal bygget i sin helhet effektberegnes. Det er viktig at det totale effektbehovet er riktig da transformatoren til nettstasjonen som skal forsyne bygget ma beregnes i forhold til dette. Tegninger og planlegging sa langt. Tegninger Ingen 15 Anders Thomas Page 23

26 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 Tittel: Vurdering av ENØKtiltak Dato: Vurdere ENØK-tiltak Na r effektberegningen av bygget foreligger skal energiøkonomiske(enøk) tiltak vurderes. Ma let med dette er a bespare kostnader i det lange løp og minimere det daglige effektforbruket. Det skal settes opp et regnestykke pa hvor lang tid det vil ta a spare inn den opprinnelige utgiften pa forskjellige effektbesparende tiltak. Effektbehov Tegninger Dette punktet kan utga hvis tiden ikke strekker til. Ingen 15 Thomas Lars Page 24

27 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 52 Tittel: Prosjektrapport Dato: Ferdigstille prosjektrapport Utarbeiding av prosjektrapport vil pa ga parallelt med prosjektet. Dette er en viktig del av prosjektet og ma derfor prioriteres etter at forprosjektrapporten er levert. Prosjektrapporten skal inneholde bakgrunnsteori, begrunnelser pa valg som er tatt i prosjekteringsdelen, samt utregninger og beregninger som blir tatt ved prøving av forskjellige alternative løsninger. Forprosjektrapport Ingen Ingen 400 Lars Thomas Page 25

28 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 10 Tittel: Forberedelse EXPO Dato: Forberede EXPO-deltakelse Det skal planlegges deltakelse pa EXPO-messen. Her innga r det webside, videomontasje, samt bygging av stand med plakater og lignende. Det skal ogsa forberedes et muntlig foredrag som skal holdes under EXPO-messen, hvor prosjektoppgaven skal forsvares. Prosjektrapport, tegninger, webside, stand mm. Standutstyr. Stand 70 Thomas Lars Page 26

29 Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 Tittel: EXPO Dato: EXPO EXPO vil forega over 2 dager, 15. og 16. juni. Vi vil her sta pa stand samt forsvare prosjektoppgaven i en muntlig høring. Prosjektrapport, tegninger, webside, stand mm. Ingen Stand 10 Anders, Thomas og Lars Anders, Lars og Thomas Page 27

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori:

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

BIM og IFC Kort innføring i den nye hverdagen

BIM og IFC Kort innføring i den nye hverdagen BIM og IFC Kort innføring i den nye hverdagen buildingsmart-bim og IFC, ikke morgendagens, men dagens krav Du har sikkert hørt det, begrepene BIM og IFC. Noen sier buildingsmart, og andre nevner IAI. Det

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner

Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner Ørjan Ramskjell Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom.

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom. Forfatter Jon Harry Nilsen Valg av Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning. styringsparametere

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE Forord Formål Gatelys som settes opp i kommunale gater, veier og andre offentlige rom har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke trivselen i området. Kommunen ønsker at kommunal gatebelysning i byen

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

01.06.2011. Fagskolen i Oslo. Eksamen BIM-K. Fagmodellering. Bruk av Wall Framing i ArchiCAD til mengdeuttak og arbeidstegninger.

01.06.2011. Fagskolen i Oslo. Eksamen BIM-K. Fagmodellering. Bruk av Wall Framing i ArchiCAD til mengdeuttak og arbeidstegninger. Fagskolen i Oslo 01.06.2011 Eksamen BIM-K Fagmodellering Bruk av Wall Framing i ArchiCAD til mengdeuttak og arbeidstegninger AV Pa l Trollsa s 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. OPPGAVETEKST...

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer