16/14 Protokoll styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16/14 Protokoll styremøte 20.05.14"

Transkript

1 16/14 Protokoll styremøte FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang, Ragnar Steinstad, Bjørn S Berg (vara uten stemmerett, til første del sak 13) og Anette Killengren. Forfall: Henrik Munthe, Finn Erik Thoresen, Inger Gjønnes, Jacob S Thompson og Arne Osland Fra sekretariatet: Generalsekretær Kari Solholm og kommunikasjonssjef Torbjørn Urfjell (fungerende sekretær for styret). Styremøtet startet kl 12 med tema menneskerettigheter. Leder av NGO-forum for menneskerettigheter, Ole Benny Lilleås (Helsingforskomiteen) innledet. Lilleås tok opp NGO-forums virksomhet, Norges Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd og ny norsk stortingsmelding om menneskerettigheter. Spørsmål og diskusjon. Styremøtet ble satt kl ved at innkallingen ble godkjent og de tilstedeværende registret. To saker ble meldt til eventuelt 1) FN-dagen som offisiell flaggdag 2) Styrets stemmeberettigede og innkallinger. 10/14 Protokoll fra styremøtet 18. mars 2014 Styreleder viste til at protokollen var sendt ut kort tid etter forrige møte. Vedtak: protokollen godkjennes 11/14 Orienteringer - Kommende aktiviteter, ved distriktsrådslederne: Nord mye aktivitet i juni om klima og miljø. Til høsten vil to lærerseminar bli gjennomført. Rogaland får som andre distrikter besøk av eksterne konsulentene som går gjennom FN-sambandet. Det er kommet til tre nye rådsmedlemmer. Mye aktivitet rundt markering av dager gir også nye samarbeid. Verdens miljøverndag 5. juni med Naturvernforbundet, Verdens matvaredag og FNs familielandbruksår med 4H. Markering av barnekonvensjonen 25 år. Global morgen er en suksess.

2 Sør klimapanel med klima- og miljøminister Tine Sundtoft og andre er på gang. Forberedelser til grunnlovjubileum. Forfatterbesøk om klima. Lærerkurs om demokrati og menneskerettigheter. FN-byvandring for 6. klassene i Arendal. - Status aktivitet, personal og oppdatering driftsrammer/informasjonsstøtten, ved generalsekretær: * Kommunikasjonssjefen har sagt opp sin stilling for å begynne i ny jobb 1. august. En erstatter vil det bli søkt etter i nær framtid. * Diverse permisjoner i forbindelse med barnefødsler har ført til to ettårige vikariater fra i sommer. Søknadsfrist 19. mai og over 350 søknader er kommet. * Styremøte WFUNA bedre forhold internt i WFUNA. Jobber med UN Legal Office om lovlighet for bruk av logo. Bra økonomi da det selges kurs særlig i Asia. Noe uenigheter om oppbygging av lovverket til WFUNA, noe som vil bli avklart på neste generalforsamling. - Oppstart av organisasjonsgjennomgang FN-sambandet, ved generalsekretær Oppstartsrapporten fra Konsulentnetværket er tilgjengelig for styret. Det er en krevende øvelse å gå gjennom opplegget og å bistå konsulentene med alt som trengs. Målet er å lære mest mulig av prosessen som skal være ferdig i løpet av sommeren. Konsulentene gjennomfører i fra og med 19. mai et besøk rundt om i organisasjonen som skal avsluttes med en workshop 28. mai. Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 12/14 Førsteutkast strategi Styreleder innledet om førsteutkastet til strategi før kommunikasjonssjef presenterte strategutkastet slik det er lagt ut på styreportalen. Deretter diskuterte styret strategiforslaget side for side: Stikkordene fra diskusjonen følger kronologisk etter sidetallene i det vedlagte forslaget til strategi: Side 2 - Utviklingsland er nevnt spesifikt i vedtektene - Skoler er nevnt spesifikt i formålet og trekkes med i prioriteringene. Burde vi ha organisasjoner, institusjoner og massemedier som egen målgruppe? Side 3 - Universiteter og høgskoler bør være tydeligere med. - Allmennheten bør være tydeligere med som målgruppe. - Viktigst nå er å spisse vår aktivitet og å være mer strategisk. Vi må prioritere og ikke definere flere målgrupper. Lærerutdanninga viktigst innen høyere utdanning. - Er det mulig å gi kvalitet i en så breie målgrupper som skoleverket generelt. - Si noe om FN-sambandets plass i organisasjonslivet samarbeid etc. - Rydde i begrepene i skoleverket. - Ansatte er ikke enig i spissing av Fred og nedrusting og i FNs bærekraftige utviklingsmål da dette reduserer muligheten til å nå ut bredt i skolen.

3 - I praksis vil vi jobbe med mye utenfor målgruppa, allsidigheten må ikke begrenses av strategiplanen. - Liker prioritering. Stusser på at kvinner er ute som prioritet og gender (kjønn, likestilling) er kanskje et bedre begrep enn kvinner. - Kvinner kan spesifiseres under tema menneskerettigheter. - Strategien må ikke begrense oss mer enn fornuftig. - Allmennheten må være et målgruppe. Vi bør prioritere media høyere. - Om FN-sambandet skal være for hele samfunnet, så kan en ikke begrense målgruppene så klart. - Skolen og lærerne må være vår prioritet. Allmennheten dekkes også godt ved å prioritere skolen. - Skeptisk til å vedta en strategi og samtidig akseptere at den ikke skal legge premisser for hva en skal jobbe med. Skoleverket dekker alle de vi skal nå. - Viktig å se hvilke andre organisasjoner som finnes, da det må være arbeidsfordeling mellom ulike organisasjoner. Organisasjonene i Norge får ikke tilgang til skoleverket, der har FN-sambandet en unik posisjon. - Strategien skal være grunnlaget for søknad om midler og som retningsgivende for organisasjonen. - Når skoleverket er så viktig for FN-sambandet, så må kanskje kompetansemålene i skolen være viktigere for strategien. - Strategien er for fire år og ikke et evighetsdokument, den kan revideres etter to år. - I et politisk uoversiktlig landskap er det viktig at FN-sambandet skiller seg ut. - Medlemsmasse endres til medlemmer. Side Aktivitet settes inn som egen linje i organisasjonskart og det ryddes litt i begrepene da. Side 4 - Legge til i hele lande til setningen FN-sambandets hovedmålgruppe er skoleverket Side 5 - Oppgaven med offentlige debattmøter kan tydeliggjøres mer og også storbysatsing eller annen spesifisering kan vurderes. - Flott å oppleve FN-sambandet i riksmedia og vil gjerne ha mer av det. Side 7 - Endre Nytt verdsbilete til verda Side 8 - FN-dagen 24. oktober som offisiell flaggdag. Side 9 Definere hvor ofte det skal måles. FN-sambandet som politisk aktør kan godt skjerpes for å skaffe fortsatt stor oppslutning om FN. - Definere i hvilken grad FN-sambandet skal være kontroversielle eller ei. - Viktig å opprettholde uavhengighet partipolitisk, men med klar holdning til FN og konvensjoner Side 10 Definere hvor mye mer vi vil møte elever i videregående opplæring Side 11 Definere som ungdomstrinnet. Legge inn: Være aktuelle og relevant og tilby

4 undervisningstilbud som dekker kompetansemål i skolen. Side 12 Definere rett, grunnskolelærerutdanninga. Hva med barnehagelærere? Side 13 Kople til kompetansemåla også her. Side 14 Forstår ikke behovet for å definere til Fred og nedrusting. Sikkerhet er et større begrep som dekker mer av det vi skal nå elever med. - Sikkerhet blir ofte brukt som argument for opprusting, derfor er innholdet også viktig. - Spørsmål om hvordan vi kommer inn i skolen er mer et spørsmål om innsalg enn om hva som står i strategien. Dersom styret vil ha en litt mer politisk retning, så bør vi velge nedrusting. - Kanskje legge inn et punkt: Jobbe for at Norge deltar i FNs fredsbevarende oppgaver. - Nedrusting er en god inngang til å snakke om bakgrunnen for krig og konflikt. - Fred og internasjonalt samarbeid er et alternativ til uenigheten om nedrusting og sikkerhet. - Fem stk i styret ser ut til å helle mot fred og nedrusting, to stk heller mot fred og sikkerhet, en foreslår fred og internasjonalt samarbeid Side 15 Menneskerettighetskonflikter rundt om i verden kan tas opp her. Hvilke spørsmål er aktuelle? - Jobbe med å problematisere MR hull eller stoler det er mulig å falle mellom. - Kjønn, gender, likestilling inn som eget punkt. - Arbeid med ratifiseringer må prioriteres. Side 16 FNs bærekraftige utviklingsmål er rett definert mål for oss. - Bedre med bredt enn med spissa i skoleverket. - Responsen blant ansatte er at en ikke ønsker å bli for begrenset i definisjonen, det kan være vanskelig å gå gjennomslag for aktivitet rundt spesifikke mål. Side 17 Allmenheten må være målgruppe innen klima spesielt. Side 19 med tanke på at skoleverket er prioritert, så bør kompetansepunktet si noe om hva som skjer i skolen og hvordan vi kommer oss inn der. - FN-sambandets ansatte må alltid være oppdatert på hva som skjer i FN-systemet. - Vedlikehold av kompetanse er viktig i tillegg til å styrke kompetansen Side 20 Medlemmer er også viktige samarbeidspartnere. Nettverksbygging er et område som kan defineres. - Definere FN-sambandet som landsdekkende organisasjon få inn behovet for å videreføre sterke distriktskontor, kanskje under punkt finansiering eller som en egen punkt. Stikkordene fra diskusjonen beskriver poenger og holdninger som kom opp og er ikke nødvendigvis holdningene til et samlet styre. Stikkordene og er også til dels motstridene i og med at de beskriver diskusjonen. Stikkordene tas med i det videre arbeidet med strategien og forvaltes av arbeidsgruppa som skal presentere et nytt utkast til styret før neste møte.

5 Vedtak: Arbeidsgruppa bes bearbeide innspillene gitt i styremøtet og la styrediskusjonen prege 2. utkast til strategi som styret skal ta stilling til i september. 13/14 Revidert virksomhetsplan 2014 Etter å ha mottatt tildelingsbrev fra Norad i vinter skal vi sende inn reviderte virksomhetsplan innen 31. mai. Virksomhetsplanen er godkjent av Norad som grunnlag for virksomheten fram til revidering. Kommunikasjonssjefen redegjorde for justeringene i virksomhetsplanen som var forelagt styret. Diskusjon i styret om nivået på aktiviteter. Generalsekretæren sørger for at oppfølgingen av jubileet for barnekommisjonen legges inn i virksomhetsplanen før den sendes Norad. Vedtak: Revidert virksomhetsplan for FN-sambandet 2014 godkjennes. 14/14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport er oversendt styret i to dokumenter. En oppsummering over to sider inkludert statistikk over nær på møter ansikt til ansikt og en oversikt over alle rapporterte aktiviteter, inkludert rapport over vekst i digitale treff. Vedtak: Kvartalsrapporten tas til orientering 15/14 Eventuelt 1) FN-dagen som offisiell flaggdag Rådsleder i Sør mener at FN for mange år siden har rådet medlemsstatene til å gjøre FN-dagen til offisiell flaggdag, men dette har ikke Norge gjennomført. Kan det være mulig for FN-sambandet sentralt å gjøre et framstøt for å få FN-dagen som offisiell flaggdag i forbindelse med 70-årsjubileet i 2015? Generalsekretæren bes om å gjøre undersøkelser om saken samtidig som Ragnar fortsetter å jobbe med dette med base i Telemark. 2) 2a Distriktsrepresentant og skifte av roller Distriktsrådrepresentantene skifter midt i perioden mellom rollene om hvem som har stemmerett og hvem som er vara til styret. Fra og med neste møte er stemmeberettigede styremedlemmer Anette Killengren fra Nord med Jacob S Thompson fra Trøndelag som vara, Arne Osland fra Vest med Inger Gjønnes fra Øst som vara og Bjørn S Berg fra Rogaland med Ragnar Steinstad fra Sør som vara.

6 2b Deltakelse fra vararepresentanter i styret Styreleder vurderer å kalle inn to varamedlemmer til styret fast til hvert møte fra og med neste møte for å sikre seg mot at forfall nært opp mot møtene fører til undertallighet. Neste styremøte avholdes 17. september kl

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo.

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo. Sakspapirer ForUM Årsmøte 2015. Side 1 av 88. Til ForUMs medlemsorganisasjoner Til orientering: Miljøverndepartementet og Norad Oslo, 24. mars 2015 2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vurdering av ordningen med driftsstyre ved Paradis skole

Vurdering av ordningen med driftsstyre ved Paradis skole Vurdering av ordningen med driftsstyre ved Paradis skole Anne Homme Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier Universitetsforskning Bergen Juni 2007 Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Framgangsmåte

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer