FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN."

Transkript

1 STRATEGI

2 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer og i mediene, samt gjennom debattskapende møter over hele landet. FN-sambandet skal være ledende i Norge på informasjon om FN og FNs arbeid, og bidra til at den norske befolkningen har god kunnskap om og tillit til FNs arbeid. Vi ønsker å skape debatt og diskusjon om internasjonale temaer lokalt og nasjonalt, og bidra til at Norge støtter opp om FN og multilaterale løsninger, samt respekterer sine internasjonale forpliktelser. Engasjement og deltakelse starter med kunnskap. Derfor mener FN-sambandet det er viktig at skoleverket gir en innholdsrik og engasjerende læring om internasjonale spørsmål. Dette skal bidra til å gi elevene en god inngang til videre konstruktiv og kritisk debatt om det som skjer rundt dem i verden. De store globale utfordringene, det være seg klimaendringer, konflikter, fattigdom eller menneskerettighetsbrudd, krever globale løsninger. FN-sambandet har tro på en FN-ledet verdensorden, hvor verdens land kommer sammen for å finne bærekraftige løsninger på globale utfordringer. Dette krever støtte og kunnskap i befolkningen. FN-sambandet bidrar til det. Det er behov for reform både av FN som en mellomstatlig arena og FN som aktør. FN må forholde seg til dagens utfordringer og dagens globale maktforhold. FN-sambandet ønsker å bidra til å fremme konstruktive diskusjoner om reform av FN, som har som mål å skape en mer handlekraftig og effektiv organisasjon. FN-sambandet ønsker en rettferdig verden, hvor FN spiller en viktig rolle. Vårt arbeid er basert på prinsippene i FN-pakten og verdenserklæringen for menneskerettigheter.

3 Kunnskap og engasjement I strategiperioden skal det prioriteres å bygge videre på og styrke organisasjonens fortrinn. Disse er særlig faglig kompetanse, lokal tilstedeværelse og digitale, innovative tilbud. Vi skal fortsatt prioritere arbeid med barn og unge gjennom å styrke vår satsning mot skoleverket. Vi skal bygge videre på de gode resultatene og nettverket FN-sambandet har bygget opp over tid. Gjennom nyskapende og gode undervisningsopplegg, kompetente og engasjerte medarbeidere og den beste digitale informasjonstjenesten om FN på norsk, skal FN-sambandet supplere og forsterke undervisningen om FN og internasjonale spørsmål. Slik skal FN-sambandet bidra til at elevene får enda større forståelse av globale utfordringer, muligheter og løsninger, og bidra til at de oppvoksende generasjonene er engasjerte og kunnskapsrike mennesker. FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. Med vår desentraliserte struktur og tilstedeværelse over hele landet, har FN-sambandet den beste forutsetning for å nå dette målet. FN-sambandets nettverk har blitt utviklet over tiår, både nasjonalt og lokalt, og vil være en viktig bestanddel for å nå målene i denne strategiske planen. Globale utfordringer FN-sambandets informasjonsarbeid vil prioritere å jobbe med temaer knyttet til FNs tre pilarer: Fred og sikkerhet Utvikling Menneskerettigheter I tillegg ønsker vi å løfte frem de utfordringene klimaendringene skaper for de tre pillarene, og hvordan FN jobber for globale løsninger.

4 FNs primære oppgave har vært og er å forhindre krig. Fremtidens konflikter vil etter all sannsynlighet ikke innebære direkte militær konfrontasjon mellom stormakter, endog mellom stater mer generelt. I dagens konflikter ser vi i stadig større grad sivile lidelser, FN må bidra til å beskytte sivile som en sentral del av deres fredsarbeid. FN skal legge til rette for plattformer for dialog som kan bidra til fred. En sentral oppgave for FN er å fremme nedrustning og bidra til at mer resurser brukes til å bygge sosial rettferdighet og en bærekraftig fremtid. Nye bærekraftmål og Post-2015 prosessen er viktige for hvordan prioriteringene innenfor utvikling vil se ut de neste 15 årene. FN er sentrale i dette arbeidet. Allikevel er det grunn til å tro at det vil bli økt press på FNs posisjon som sentral aktør på utviklingsfeltet i årene som kommer. Bærekraftmålene må stå i sentrum for utviklingspolitikken, og medlemslandene må sikre finansiering til dette arbeidet. Siden FN ble opprettet har internasjonal rett og menneskerettighetene vært i stadig utvikling. Dette er et arbeid Norge har vært med å utvikle. Menneskerettighetene må følges opp, og implementeres nasjonalt. Norge må bidra til at menneskerettighetene både blir beskyttet og videreutviklet. Likestilling og kvinners rettigheter er et sentralt tema hvor FN må sikre fremgang i rettigheter, muligheter og demokratisk deltakelse. Kommunikasjon I strategiperioden vil vi prioritere å skape engasjement og debatt, samt forbedre kommunikasjonen mellom FN-sambandet og målgruppene. Journalister og media vil være en prioritert målgruppe. For å lykkes med å få gjennomslag for våre saker i media må vi i noen tilfeller jobbe for at våre saker løftes av andre. I andre tilfeller skal vi være kunnskapsleverandøren som sikrer faktakunnskap som grunnlag for debatter og medieoppslag.

5 Sammenheng mellom plandokumenter Strategimodellen er bygget opp på bakgrunn av konkrete mål. Den starter med en visjon - et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. Deretter følger langsiktige hovedmål, og mer kortsiktige delmål som skal underbygge hovedmålene. I neste ledd i modellen beskriver vi hvilke strategiske områder det skal satses på i perioden, og setter opp hvilke effektmål som skal nås innenfor de ulike strategiske områdene. Under hovedstrategien vil det blant annet utvikles mer operativ kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og webstrategi. Strategien vil følges opp av årlige og budsjett. Virksomhetsplanene vil ha klare kvantitative og kvalitative målsettinger, som vil være grunnlaget for rapportering. Gjennom fireårsperioden vil FN-sambandet gjennomføre evalueringer av aktivitet og organisasjon, og gjøre nødvendige justeringer for å nå hovedmålene i vår nye strategi.

6 MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN Hovedmål Sikre høy kunnskap om FN i internasjonale spørsmål Pådriver for reflektert og konstruktiv debatt om FN Sikre at Norge er en pådriver for multilaterale løsninger gjennom FN DELMÅL Strategiske områder Skole og utdanning Offentligheten Beslutningstakere Organisasjon Effektmål Effektmål Effektmål Effektmål Prioriterte tema FNs arbeid med Menneskerettigheter Fred og nedrustning Utvikling Klima

7 DELMÅ L Delmålene skal bidra til at ett eller flere av hovedmålene oppnås. De er kortere avgrenset i form av tid enn hovedmålene, og noe mer spesifikke. FN-sambandet har som mål å være en lokal kompetansebygger om FN og internasjonale spørsmål, gjennom regionskontor som dekker hele landet. Dette er en styrke for å kunne nå skoler over hele landet med gode og gjennomarbeidede undervisningsopplegg. Regional tilstedeværelse gir FN-sambandet også muligheten til å prege lokale debattarenaer, både alene og i samarbeid med andre. FN-sambandet skal Gi tilbud om nyskapende og engasjerende undervisningsopplegg som er tydelig forankret i nasjonale læreplaner Ha den beste digitale informasjonstjenesten om FN på norsk, som en foretrukken kilde både for elever og journalister Bygge allianser og samarbeide med organisasjoner/aktører som jobber med våre prioriterte temaer i skolen Bidra til at forlagene har oppdatert og godt stoff om FN i sine læreverk og digitale læringsressurser Legge til rette for kompetanseheving om FN og FNs arbeid for lærere og lærerstudenter sikre bedre dekning av internasjonale spørsmål i læreplaner og kompetansemål Styrke samarbeidet med de andre FN-organisasjonene i Norge og Norden Synliggjøre bredden i FNs arbeid og hvordan FN som aktør jobber normativt og i felt. Vise frem relevansen av FNs arbeid i Norge og hvordan Norge arbeider i FN. Bidra til, og være en pådriver for, en kritisk, konstruktiv og reflektert debatt om FN i internasjonale spørsmål over hele landet.

8 Være en synlig og tydelig meningsaktør om FN og FNs arbeid i medier og det offentlige ordskifte Gjennom god myndighetskontakt og påvirkningsarbeid, bidra til norsk støtte, forankring og oppslutning om FN og FNs arbeid

9 Effektmå l Effektmål er middelet som skal sørge for at delmålene oppnås i henhold til valgte strategiske områder. Skole og utdanning FN-sambandet har stor legitimitet i skoleverket, og skoleverket forblir FN-sambandets prioriterte målgruppe også i neste strategiperiode. For å nå vårt mål om å sikre høy kunnskap om FN og internasjonale spørsmål, er skolen den viktigste arenaen. I skolen når vi ut til mange, med ulik bakgrunn og ulike interessefelt. En bred og god tilstedeværelse i skoleverket, bidrar til en bedre informert og mer kunnskapsrik befolkning, som kan bidra til en bedre verden på kort og på lang sikt. FN-sambandet vil i den kommende fireårsperioden legge ekstra vekt på tilbud rettet mot elever i ungdomsskolen og VGS, samt studenter ved lærerutdanningsinstitusjoner. FN-sambandet skal bidra med innovative og nyskapende undervisningstilbud som er tilpasset dagens, og framtidens digitale skolehverdag. FN-sambandet skal: møte over skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, for slik å påvirke morgendagens lærere være blant topp-tre brukte nettressurser blant elever i samfunnsfag øke antallet besøk med 20% pr år, med oppdatert informasjon og statistikk gjennom nettstedene FN.no og Globalis sikre at alle undervisningsopplegg har en tydelig pedagogisk forankring i nasjonale læreplaner

10 bidra til økt kompetanse/kunnskap om FN og internasjonale spørsmål blant elever på yrkesfaglig studieretning samarbeide og påvirke relevante departement og direktorat omkring internasjonalt innhold i læreplaner og kompetansemål

11 Offentligheten FN-sambandet ønsker å bidra til både kunnskapsøking og en engasjert debatt om FN og internasjonale spørsmål. For å bidra til dette, vil FN-sambandet både arrangere debatter, være en pågående meningsytrer og aktiv i sosiale medier. Samarbeidspartnere er viktige for å nå bredere ut med vårt informasjonsarbeid, samt for å knytte nettverk og sammen bidra til synlighet og gjennomslag for våre prioriteringer. FN-sambandet skal: gjennomføre debattrekker i 5 byer i Norge gjennom FN-sambandets regionskontor være en kilde og meningsaktør i lokal-, regional og nasjonal presse samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner for å spre informasjon om internasjonale arbeidslivsspørsmål samarbeide med medlemsorganisasjoner for å nå ut med informasjon, samt jobbe sammen for felles prioriteringer og bidra til en dialog/engasjement i sosiale medier og nettbaserte forum om FN og FNs arbeid Samarbeide med FN-organisasjoner i Norge og Norden for å involvere sivilsamfunn og publikum i internasjonale prosesser og diskusjoner Gjennom nyhetsbrev og nettsider gi informasjon om aktuelle temaer og saker som kan bidra til kunnskap eller debatt.

12 Beslutningstakere FN-sambandet skal bidra til at norske beslutningstakere sikrer fremtidig støtte og forankring til FNs arbeid. Det er også viktig å sikre at norske beslutningstakere med ansvar for utdanning og skole bidrar til at internasjonale spørsmål og FN får en større plass i læreplaner og kompetansemål. FN-sambandet skal jobbe aktivt for å sikre at Norge bidrar til å styrke rettighetsarbeidet i FN, at Norge følger sine internasjonale forpliktelser, og bidrar økonomisk for å sikre et stabilt og velfungerende FN. FN-sambandet mener at Norge bør bidra til FNs internasjonale operasjoner, og at norske soldater kun skal delta i operasjoner med et tydelig FN mandat. FN-sambandet skal: bidra til at Norge ratifiserer sentrale konvensjoner og tilleggsprotokoller påvirke norske myndigheter til å støtte FNs internasjonale operasjoner bidra til at Norge er med å styrke FNs løsninger på internasjonale utfordringer bidra til at Norge øker kjernebidragene til FN påvirke Norge for å sikre økte bidrag til FNs menneskerettighetsarbeid

13 Organisasjon Gjennom snart 70 år har FN-sambandet utviklet seg som organisasjon. Organisasjonen har vokst, utvidet det geografiske nedslagsfeltet, og fått ansvar for flere og større tema. FN-sambandet må hele tiden tilpasse seg den virkelighet vi lever i, og de kravene som våre målgrupper stiller til oss. Det betyr en organisasjon som er dynamisk og fleksibel, og en organisasjon som legger til rette for ansattes utvikling og bidrag i organisasjonen. Som medlemsorganisasjon skal FN-sambandet være til nytte for, og ha et tilbud til sine medlemmer, og finne gode samarbeidsstrukturer både lokalt og nasjonalt. For å sikre god kvalitet på FN-sambandets arbeid, vil evalueringer være en naturlig del av aktiviteter, og bidra retningsgivende for videre planlegging og prioritering. FN-sambandet skal: ha aktiviteter i alle landets fylker gjennom våre regionskontor ha dyktige og kompetente medarbeidere på FN-sambandets prioriterte tema, pedagogiske verktøy og kommunikasjonsplattformer. være en lærende og utviklende organisasjon, som prioriterer kompetanseheving og delingskultur jobbe for å øke organisasjonens utstrekning og nedslagsfelt, gjennom nettverk og baser av freelancere utvide finansieringsbasen med andre finansieringskilder ha en effektiv organisasjonsstruktur som bidrar til best mulig å nå FN-sambandets overordnede mål FN-sambandet skal styrke og opprettholde kontakten med FN-systemet, tidligere norske FN-ansatte, relevante norske myndigheter, og forskningsmiljøer Jobbe for samarbeidsavtaler med alle fylkeskommuner og utvalgte kommuner

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer