Rådmannens forslag til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til"

Transkript

1 Rådmannens forslag til Budsjett for 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT KOMMUNENS FELLESINNTEKTER KOMMUNENS FELLESUTGIFTER FORDELING PÅ ENHETENE ENHETENES/ ANSVARSOMRÅDENES BUDSJETT Folkevalgte styringsorganer Sentraladministrasjonen Reserverte bevilgninger PP-tjenesten Felles skole/ barnehage Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole Nerskogen skole Voll skole Innset skole Innset og Vonheim barnehage Nerskogen og Voll barnehage Enheten lege, fysioterapi og helsesøster NAV/ sosiale tjenester Barnevern Enheten hjemmebasert pleie og omsorg Enheten institusjonsbasert pleie og omsorg Enheten kultur og fritid Kirkelig fellesråd Enheten landbruk, miljø, tiltak Næringsengasjement forøvrig Enheten teknisk drift Diverse utgifter og inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET KOMMUNENS LÅNEGJELD, GARANTIANSVAR OG FOND

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 bygger i hovedsak på Rennebu kommunestyres vedtak Økonomiplan og regjeringas framlegg til statsbudsjett Rådmannens forslag er i balanse, men nye forutsetninger gjør at forslaget på noen områder avviker fra vedtatt økonomiplan. De mest omfattende endringer er skoleskyss, nye særskilte opplæringsbehov, ny legestilling, vikar- og ekstrahjelp i omsorgssektoren og lavere kraftpriser. Avvikene er kommentert i framlegget. Enhetene fikk tildelt en foreløpig budsjettramme basert på vedtatt økonomiplan. Enhetene fikk i oppdrag å utarbeide sine budsjettforslag innenfor den tildelte ramme. I tillegg er de gitt muligheten til å fremme tilleggsforslag dersom de har behov som ikke dekkes innenfor tildelt ramme. Dette er kommentert for hver enkelt enhet. Kommunestyret vedtar rammer for enhetene ikke detaljbudsjett. Rådmannen kan deretter disponere rammene i.h.t. vedtatt reglement. Rådmannen har videredelegert sin myndighet til enhetslederne. Rådmannens forslag til budsjett 2010 viderefører drifta omtrent på samme nivå som i dag. Dette tiltross for at nedgang i kraftprisene gjør at kraftinntektene er budsjettert ca. 2,8 mill. kroner lavere enn i økonomiplanen. Inntektssvikten kompenseres av økte inntekter på rammetilskudd som følge av endringer i folketall og aldersfordeling samt at regjeringa legger opp til en kraftigere vekst i kommunesektorens frie inntekter enn anslaget i økonomiplanen. At økte/reduserte inntekter på rammetilskudd/kraftpriser i 2010 falt sammen i tid gjør at en kan holde driftsnivået uendret. Dette sammentreff skyldes imidlertid tilfeldigheter og viser hvor sårbar en er når en ikke har frie fond som kan kompensere for reduserte inntekter eller uforutsette kostnader. I vedtatt økonomiplan var det lagt opp til å avsette kroner til et utjevningsfond som kunne utjevne variasjoner i kraftprisene. Rådmannen har ikke i 2010 funnet plass til denne avsetningen, men det bør absolutt være et mål ved neste rullering av økonomiplanen at det avsettes midler til frie fond slik at vi blir mindre sårbare for økonomiske svingninger. En slik oppbygging av større økonomisk handlefrihet gjøres best gjennom planlagte rasjonaliseringstiltak samt ved en nøktern budsjettering av kraftinntektene som gjør det mulig i år med høye kraftpriser å foreta avsetninger. Vi står i de kommende år overfor store utfordringer innenfor omsorgssektoren. Flere eldre, mindre privat omsorg, økte kvalitetskrav, Samhandlingsreformen er noen av de forhold som både faglig og økonomisk vil stille større krav til oss. Det påbegynte arbeid med Omsorgsplanen er et viktig grep for å møte disse utfordringene. Der vurderes strukturelle grep hvor stikkord bl.a. er bedre samordning, større fleksibilitet, mer forebygging, økt vekt på dagtilbud og avlastning. Som en forsiktig start på dette foreslås det at de tidligere avsatte kroner 1,4 mill. til rehabilitering av kjøkkenet på sykehjemmet økes til kroner 2,6 mill. slik at det i tillegg til et hensiktsmessig kjøkken gis mulighet til å etablere lokaler hvor det er mulig å drive dagtilbud. Innenfor helse- og omsorgssektoren er tilstrekkelig tilgang på fagfolk og kompetanse ei framtidig utfordring, og dette forsterkes ytterligere gjennom Samhandlingsreformen. 3

4 Et annet viktig utviklingsarbeid er prosjektet hvor en drøfter Framtidens skoler i Rennebu. Rennebuskolen har store felles utfordringer knyttet til nedgang i elevtall, fornying, drift og kompetanseheving på IKT, spesialundervisning og for lite med driftsmidler. Både på skoleog barnehageområdet står vi overfor faglige utfordringer, kvalitets- og kompetansekrav som gjør at tjenestenes organisering og innhold må vurderes. Den startede prosessen har en brei tilnærming til problemstillingene og det legges stor vekt på involvering av alle berørte. Interkommunalt samarbeid er en nødvendig strategi for å sikre kompetanse, redusere sårbarhet og gi muligheter for mer rasjonell drift. NAV er et vellykket eksempel på et slikt samarbeid og aktuelle forestående samarbeidstiltak er barnevern, IKT og Samhandlingsreformen. Rådmannen mener også at innenfor det administrative området oppnås innsparinger og redusert sårbarhet best gjennom interkommunale løsninger. Kommuneplanens strategidel sluttbehandles i kommunestyret vinteren 2010 og den vil sette sterkt fokus på hvordan lokalsamfunnet kan utvikles, og hvordan Rennebu kommune i samspill med innbyggere og næringsliv kan bidra til en positiv utvikling. En sentral oppgave er å få omsatt de overordnede visjoner, strategier og mål til konkrete handlinger. Prosjekter som Rennebu 3000 og Grendeutvikling på Nerskogen kan bidra til dette. Det er nødvendig at slikt utviklingsarbeid skjer løpende, systematisk og i et langsiktig perspektiv. Hovedutfordringen for Rennebu er å hindre nedgang i folketall og unngå at vi får en skjev kjønns- og aldersutvikling med færre kvinner og flere eldre. Skal en slik utvikling forhindres må det arbeides systematisk med tiltak som retter seg særlig mot næring, kvinner og ungdom. Ungdom krever allsidighet i tilbudene og forskning viser at det er attraktive arbeidsplasser og kulturtilbud som bidrar til å beholde kvinner i utkantkommuner. Rennebu har et aktivt kulturog organisasjonsliv som et godt utgangspunkt for videreutvikling av eksisterende tilbud og for etablering av nye aktiviteter. Rennebu har et allsidig næringsliv med mange små, men relativt solide bedrifter herunder et sterkt landbruk. Det er et godt utgangspunkt for videreutvikling av eksisterende næringsliv samtidig som naturgitte forutsetninger, god teknologisk infrastruktur, beliggenhet mv kan gi nye muligheter. Det kreves samarbeid mellom aktørene og kommunen må være en god samarbeidspartner for næringslivet. Vår rolle må i hovedsak være å tilrettelegge og støtte, være døråpner, pådriver for gode kommunikasjoner samt sørge for at vi utfører egne oppgaver innen tjenesteproduksjon, infrastruktur og forvaltning på en god og effektiv måte. 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE 2.1. Generelt Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene til kommunesektoren på ca. 8 mrd kroner i Av veksten i samlede inntekter er 4,2 mrd kroner frie inntekter. Inntektsveksten i 2010 er regnet ut fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett. Realveksten i frie inntekter til kommunene (ekskl. fylkeskommunene) anslås til 1 % i forhold til anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett. Nominell vekst 4,1 %. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. 4

5 Regjeringen regner med at kommunesektoren får økte utgifter knyttet til den demografiske utviklingen på ca. 1,5 mrd kroner. I tillegg til veksten i frie inntekter på 4,2 mrd. kroner kommer en del tiltak som er finansiert gjennom økt rammetilskudd. Følgende: - En økning i undervisningstimetallet med en uketime fra høsten timer gratis leksehjelp på årstrinn. - Det er innført to timer fysisk aktivitet på barnetrinnet i skoleåret 2009/10. Helårsvirkningen i 2010 er kompensert gjennom rammetilskuddet. - I 2009 ble det frigjort ressurser til å finansiere tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på trinn fra høsten Herlårsvirkningen i 2010 er kompensert gjennom rammetilskuddet. Regjeringen uttaler at de frie inntektene legger til rette for videre utbygging av kommunale tjenester bl.a innen skole, pleie, omsorg og barnevern. Det foreslås at den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret fra 2009 på 12,80 %. Regjeringen legger til grunn at kommunenes skatteinntekter vil øke med 5,9 % 2.2 Konsekvenser for de ulike ansvarsområder Skole Regjeringen foreslår å utvide undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med en uketime fra høsten Kommunene avgjør hvilket fag og årstrinn som skal prioriteres. Regjeringen foreslår at det innføres et tilbud om gratis leksehjelp i 8 timer pr. uke for 1. til 4. trinn. Dette vil være et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i opplæringen. Ordningen med rentekompensasjon for skolebygg videreføres med 2 mrd kroner i Kommunene søker om tilskudd når byggeprosjektet er avsluttet. Kommunene innvilges støtte i den rekkefølgen søknadene mottas. En er derfor ikke garantert tilskudd det året byggeprosjektet blir avsluttet. Barnehage Regjeringen vil videreføre maksimalgrensen for foreldrebetalingen nominelt inntil prisen er redusert til kr (i 2005-kroner) pr. måned. Maksimalprisen blir derfor i 2010 som i 2009, kr pr. måned for en heldagsplass. Manglende muligheter for prisregulering av foreldrebetalingen kompenseres ved at statstilskuddet til barnehager øker mer enn forventet pris- og lønnsøkning. Innlemmingen av tilskuddet til barnehager i rammetilskuddet til kommunene vil etter planen skje i

6 Samhandlingsreformen Reformen tar utgangspunkt i at samfunnet står overfor store helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer framover. En økende aldrende befolkning, utvikling i befolkningens helsetilstand og manglende helhetlig og systematisk oppfølging og behandling, er de tre hovedutfordringene som ligger til grunn for reformen. For å møte utfordringene må kommunene gis insitamenter for å bidra til bedre helse i befolkningen, begrense innleggelser i sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfriske lengst mulig. Det er i denne forbindelse behov for bla. å styrke det forebyggende helsearbeidet. Regjeringen vil legge til rette for at en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens samlede inntekter skal komme i form av frie inntekter til kommunene og innenfor denne veksten styrke det forebyggende arbeidet. For å bidra til en styrking av det forebyggende arbeidet, foreslås en øking på 230 mill. kroner i kommunenes frie inntekter. Ressurskrevende tjenester Kommunene får i 2009 kompensert 85 % av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på kroner pr. bruker i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Det har vært en kraftig vekst i statens utgifter til de ressurskrevende tjenestene. Det blir derfor foreslått å stramme inn ordningen. Regjeringen foreslår at kompensasjonsgraden reduseres fra 85 % til 80 % av netto lønnsutgifter over innslagspunktet. Innslagspunktet økes litt utover vanlig prisregulering. Fysioterapi Stortinget har vedtatt at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal økes. Denne endringen vil gi et større samsvar mellom oppgaveansvar og finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. De kommunale driftstilskuddenes andel av fysioterapeutenes inntekt/omsetning, skal samlet sett økes på bekostning av refusjonstakstene fra trygden. Ved takstforhandlinger våren 2009 ble det fastsatt nye takster og driftstilskudd. Kompensasjon for økte utgifter til driftstilskudd er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Bostøtte Det er innført et nytt regelverk for bostøtte. Den nye bostøtten fører til innsparinger på kommunenes sosialhjelpsbudsjetter. Det foretas trekk i rammetilskuddet til kommunene. 2.3 Pris- og lønnsforutsetninger Regjeringen legger til grunn en prisvekst på kommunale varer og tjenester på 2,4 % og en lønnsvekst på 3,5 %. Gjennomsnittlig lønns- og prisstigning anslås til 3,1 %. 6

7 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN Sammenlignet med forutsetningene i vedtatt økonomiplan er strømprisene redusert. Dette fører til mindre inntekter fra salg av konsesjons- og tilleggskraft enn forutsatt i økonomiplanen. På den annen side får Rennebu kommune en større vekst i de frie inntekter enn forutsatt i økonomiplanen. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med 8,3 mill. kroner i netto fortjeneste på salg av kraft. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn ei netto inntekt på kroner. Et avvik på ca. 2,8 mill. kroner. Kraftprisene er redusert siden økonomiplanen ble utarbeidet. I tillegg ble det i økonomiplanen lagt til grunn økte kraftpriser allerede fra Departementet legger til grunn at Rennebu kommune får skatt og rammetilskudd på til sammen 116,4 mill. kroner i Dette er reelt ca. 3 mill. kroner mer enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Avviket skyldes: - Endringer i folketall og aldersfordeling. En stor økning i aldersgruppen over 90 år og flere innbyggere i skolealder enn lagt til grunn i økonomiplanen. - Regjeringen legger opp til en kraftigere vekst i kommunesektorens frie inntekter enn det som ble regnet med i økonomiplanen. - Nye oppgaver en undervisningstime pr. uke, gratis leksehjelp, samhandlingsreformen m.v. Handlefriheten er litt mindre enn forutsatt i økonomiplanen. Inntektene totalt sett øker omtrent som forutsatt. Men bindinger i statsbudsjettet og utfordringer bl.a innenfor pleie- og omsorgssektoren gjør at handlefriheten blir mindre. Det har ikke vært plass til å foreslå avsetninger til fond utover det som er regelstyrt. Vedtatt økonomiplan legger opp til nye driftstiltak eller økt driftsbudsjett på en del områder. Tiltakene er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Dette gjelder: - Møteutgifter folkevalgte kr Medlemskap i interkommunalt arkiv kr Økte kostnader til bedriftshelsetjeneste kr Helårsvirkning av ny stilling som helserådgiver kr Helårsvirkning av en ny lærlingeplass kr Økt antall undervisningstimer fra høsten 2009 helårsvirkning. Dekt av økt rammetilskudd - Økt vikarressurs i barnehagene kr Økte driftsutgifter til drift av barnehagenes lokaler kr Administrasjon og ledelse innenfor barnevern kr Strømutgifter omsorgsboligene kr Vedlikehold veier kr Det er budsjettert med økte utgifter til administrasjon av barnevern. Samtidig er imidlertid utgiftene til barnevernstiltak lavere enn forutsatt i økonomiplanen pga endringer i behov. Det knytter seg som alltid stor usikkerhet til barnevernsbudsjettet. 7

8 I økonomiplanen er det lagt til grunn en årlig bevilgning på kroner til prosjektet Grendeutvikling på Nerskogen hvert av årene 2010 og Planperioden varer til ut i Rådmannen foreslår derfor at en del av kommunens bidrag til prosjektet utsettes til enten 2011 eller Rådmannen foreslår en bevilgning på kroner i En del tiltak eller kostnadsøkninger er innarbeidet i budsjettframlegget utover det som var forutsatt i vedtatt økonomiplan. Følgende: - Rennebu Nytt kr Bedriftshelsetjeneste (økning utover øk.planen) kr Skoleskyss ca. kr Gjesteelever i andre kommuner kr Gratis leksehjelp + en undervisningstime kr (dekt av økt rammetilskudd) - Morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring kr En ny 60 % stilling som fastlønnslege kr Sommervikarer ved sykehjemmet kr Hjemmebasert pleie og omsorg kr Ekstrahjelp/ vikarer ved sykehjemmet kr Prosjektet Moderne boløsninger kr Noen mindre endringer kr SUM kr Rentenivået er fortsatt lavt. Det er budsjettert med litt lavere rente enn forutsatt i økonomiplanen. Vedtatt økonomiplan la opp til å avsette kroner til et utjevningsfond (utjevning av variasjoner i kraftprisene). Rådmannen har ikke funnet plass til denne avsetningen. Rådmannen budsjetterer med større inntekter fra eiendomsskatt enn forutsatt i økonomiplanen. 8

9 4. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter 1. Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse * Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 11. Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer * Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter 20. Renteinntekter, provisjoner og andre fin.utg Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 23. Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdrag Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner 30. Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk * Vi budsjetterer ikke moms og momskompensasjon. Moms og momskompensasjon inngår imidlertid i regnskapstallene for I rad nr. 3 overføringer med krav til motytelse er det inntektsført momskompensasjon med ca. 9 mill. kroner (kompensasjon for betalt moms i drifts- og investeringsregnskapet). I rad nr. 15 overføringer er det utgiftsført moms med ca. 5 mill. kroner. 9

10 Netto driftsresultat er resultatet som framkommer etter at alle driftsutgifter, driftsinntekter, renter og avdrag er tatt med. Avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat. Netto driftsresultat sier oss noe om hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer. Departementet anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være minst 3 % av kommunens driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjør i underkant av 0,4 % av driftsinntektene i budsjettforslaget for Dette tallet viser at vi har svært liten økonomisk handlefrihet. Vi hadde meget gode driftsresultater i 2006 og 2007 (5 6 prosent av driftsinntektene). Driftsresultatet er svekket pga en kraftig vekst i kommunens utgifter de siste årene. I årene 2006 tom 2008 ble det opprettet ca. 14 nye årsverk (spesielt innenfor pleie/omsorg og barnehagene). Årlige avdrag er økt pga økt lånegjeld og kortere avdragstid. Vi forlenget avdragstida for noen år siden pga en vanskelig økonomisk situasjon. Vi gjenopprettet opprinnelig vedtatt avdragsplan for et par år siden. Renteutgiftene er redusert pga et lavere rentenivå. Vi betaler pr. 1. november ei rente på ca. 2 % på kommunens lån. Det er budsjettert med ei gjennomsnittlig rente på 3 % i KOMMUNENS FELLESINNTEKTER Budsjettskjema 1 A Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift før korrigeringer

11 Skatt på inntekt og formue Det er budsjettert med en skatteinngang på 41,5 mill. kroner i Skatteinngangen tom utgangen av september 2009 er betydelig lavere enn budsjettert et avvik på ca. 1,5 mill. kroner. Tallene for oktober og november kan variere mye fra år til år. Det er derfor for tidlig å konkludere vedrørende årets skatteinngang. Regjeringen legger til grunn at kommunene i gjennomsnitt får en skattevekst på 5,9 % fra 2009 til Rådmannen foreslår at det budsjetteres med skatt på inntekt og formue på til sammen 42,7 mill. kroner. Rammetilskudd Det budsjetteres med et samlet rammetilskudd på 66,9 mill. kroner. Dette representerer en økning på ca. 5,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for (en økning på 5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett for 2009). Rammetilskuddet for 2010 består av følgende hoveddeler: Innbyggertilskudd et likt tilskudd pr. innbygger. (ca. 26,9 mill. kroner) Utgiftsutjevning (ca. 24 mill. kroner) Inntektsutjevnende tilskudd (ca. 9,6 mill. kroner) Småkommunetilskudd (ca. 5,7 mill. kroner) Skjønn ( kroner) Ulike overgangsordninger (ca kroner) Utgiftsutjevningen beregnes med utgangspunkt i aldersfordeling, antall psykisk utviklingshemmede, geografiske kriterier osv. Det inntektsutjevnende tilskuddet skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner. Skatteinntektene utjevnes fortløpende gjennom året. Skatteinngangen i 2010 (skatteinngangen i Rennebu og kommunesektoren samlet) avgjør derfor det inntektsutjevnende tilskuddet. Den sterke økningen i rammetilskuddet skyldes i hovedsak tre ting: Økning i antall personer over 90 år. Det er budsjettert med et forholdsvis lavere skatteanslag enn for 2009 dette gir økt inntektsutjevning Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter. I tillegg øker innbyggertilskuddet pga flere innbyggere. Skatt på formue og inntekt, naturressursskatt og rammetilskudd er til sammen budsjettert med 116,4 mill. kroner. Dette er nøyaktig samme beløp som anslått av departementet. 11

12 Eiendomsskatt Det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen og boliger og næringseiendommer på Berkåk. Eiendomsskatten fra kraftanleggene beregnes av en takst på kraftanleggene. Taksten fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftproduksjon og gjennomsnittlig spotpris de siste fem årene, selskapenes kostnader m.v. Det fastsettes en minimumsgrense for eiendomsskatten på kraftanlegg med utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Minimumsgrensen sikrer kommunen en viss eiendomsskatt selv om selskapene har store kostnader. Det fastsettes en tilsvarende maksimumsgrense. Rennebu kommune mottok eiendomsskatt på ca. 10,5 mill kroner i I 2009 mottar Rennebu eiendomsskatt på ca.10,5 mill. kroner. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med eiendomsskatt på 10,7 mill. kroner i Eiendomsskatt fra verker og bruk utgjør 10,1 mill. kroner og eiendomsskatt fra boliger og næringseiendommer på Berkåk utgjør kroner. En kraftig økning i kraftprisene over flere år har ført til en kraftig økning av eiendomsskatten i 2007 og Takstene på storparten av kraftanleggene har nådd maksimumsgrensen. Økt gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år gir en svak økning i maksimumsgrensen fra 2009 til 2010 Finanskrisen har gitt lavere kraftpriser. Dersom prisnedgangen varer over lengre tid vil det føre til lavere eiendomsskatt i årene framover. En mer kortvarig prisnedgang vil ha liten effekt. Selv om kraftprisene ble redusert høsten 2008 ble prisene for hele året svært høye. Lavere priser i 2009 vil tidligst virke inn på eiendomsskatten i Men effekten blir antagelig liten. Eiendomsskatteloven ble endret i Det er nå mulig å skrive ut eiendomsskatt på boliger, hytter og næringseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatteinntektene kan økes ganske betraktelig dersom det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Rennebu har ca hytter/fritidsboliger/ setrer. Med et gjennomsnittlig takstgrunnlag på kroner kan hyttene alene gi eiendomsskatteinntekter på ca. 2 mill. kroner. Det er imidlertid realistisk å regne med et høyere takstgrunnlag enn kroner pr. eiendom. I tillegg kommer økt eiendomsskatt fra boliger og næringseiendommer utenom Berkåk. Innføring av eiendomsskatt vurderes i mange distriktskommuner. En del kommuner har allerede vedtatt å innføre eiendomsskatt etter at eiendomsskatteloven ble endret. Kommunestyret har uttalt at en ikke ser det som formålstjenlig å utvide eiendomsskatten til boliger og fritidsboliger utenom Berkåk på nåværende tidspunkt. Det kan foretas en generell omtaksering av verker og bruk (utenom kraftverkene) og boliger hvert 10 år. Takstene på verker og bruk ble økt i Det er derfor mulig å foreta en ny generell omtaksering av verker og bruk. Det ble innført eiendomsskatt på Berkåk i 1994 (boliger og næringseiendommer). Det er ikke foretatt noen generell omtaksering siden skatten ble innført. Rådmannen foreslår ingen generell omtaksering i denne omgang. 12

13 Andre direkte og indirekte skatter Her inngår naturressursskatt fra kraftverkene og konsesjonsavgifter. Naturressursskatt Det budsjetteres med en naturressursskatt fra kraftverkene på 6,8 mill. kroner. Dette er samme beløp som budsjettert for I 2008 utgjorde naturressursskatten kroner. (naturressursskatten inngår i rad nr. 4 i budsjettskjema 1 A). Kommunen mottar en naturressursskatt på 1,1 øre pr. kwh. Gjennomsnittlig kraftproduksjon den siste 10-årsperioden legges til grunn for beregning av naturressursskatten. Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgiftene fastsettes av NVE. Avgiftene prisreguleres hvert 5 år. Avgiften blir prisregulert i år. Det er budsjettert med samme beløp som for Konsesjonsavgiftene avsettes til næringsfondet. Andre generelle statstilskudd Investeringskompensasjon Staten kompenserer renter og avdrag på samlede lån på ca. 15 mill. kroner til omsorgsboliger, sykehjem og skole. Kompensasjonen reduseres fra budsjettet for 2009 til 2010 pga lavere rente. Det er budsjettert med 1,5 mill. kroner i For 2009 er det budsjettert med kroner og i 2008 mottok vi kroner. Andre andre generelle statstilskudd I 2008 mottok vi et særskilt skjønnstilskudd til barnehager. Skjønnstilskuddet varierer fra år til år avhengig av antall barn pr. en fastsatt telledato. Skjønnstilskuddet skal benyttes til barnehagene. Det føres kontroll med hvordan pengene benyttes. Det er ikke budsjettert med skjønnstilskudd for 2010 pga at det knytter seg usikkerhet til hvorvidt kommunen vil motta slikt tilskudd. I 2008 mottok vi tilskudd til landbruksvikar. Ansvaret for landbruksvikaren er overtatt av avløserlaget. Det er budsjettert med kroner i boligtilskudd. Kommunen formidler boligtilskudd fra Husbanken. Salg av kraft I 2008 hadde kommunen 3,5 mill. kroner i inntekter fra salg av kraft. Det er budsjettert med 9,7 mill. kroner i Det foreslås å budsjettere med inntekter på 8,3 mill. kroner i Inntektene fra salg av kraft inngår i rad nr. 6 (andre overføringer) i tabellen økonomisk oversikt drift kapittel 4. 13

14 Rennebu kommune har en samlet kraftmengde på 63,09 GWh hvorav 44,023 GWh er konsesjonskraft. 18,986 GWh er tilleggskraft fra Grana som kommunen innløser for en pris tilsvarende konsesjonskraftpris + 50 % tillegg. Kommunen kjøper konsesjonskraften til en pris som fastsettes av NVE etter bestemte regler. Denne prisen er vanligvis rimelig i forhold til markedsprisen. For ca. 10 år siden var situasjonen en helt annen. Markedsprisene var lave i perioder lavere enn konsesjonskraftprisen. Det ble inngått forholdsvis langvarige avtaler om salg av konsesjonskrafta for å sikre kommunen en minimum fortjeneste på konsesjonskrafta avtaler med inntil 10 års varighet. Rennebu kommune etablerte 3 ulike salgsavtaler. En av avtalene gikk ut pr En annen avtale går ut pr. utgangen av april 2010 og den siste avtalen går ut Den kraftmengden som ble frigjort pr har i 2009 vært solgt gjennom selskapet Ishavskraft. Rennebu kommune har vært garantert en minstepris. Inntektene blir imidlertid større dersom megler oppnår bedre priser. Avtalen ble inngått på et forholdsvis gunstig tidspunkt høsten 2008 kommunen ble derfor sikret en høy garantipris i Høsten 2009 er det inngått en ny avtale for den samme kraftmengden for Prisene var betydelig lavere høsten Fortjenesten på denne kraftmengden blir antagelig derfor betydelig dårligere i 2010 enn i I årets avtale har vi en garantert fortjeneste på ca. 33 øre/kwh (det ble budsjettert med en fortjeneste på 38 øre pr. kwh). I avtalen for 2010 har vi en garantert fortjeneste på ca. 15 øre/kwh. Megler har oppnådd bedre priser enn garantiprisen i Kommunens fortjeneste på denne kraftmengden blir antagelig ca. 39 øre/kwh. (tilsvarer en kraftpris på ca. 50 øre/kwh. (litt mer enn budsjettert). Rådmannen legger til grunn at megler oppnår bedre priser enn garantiprisen også i Rådmannen budsjetterer med en fortjeneste på 21 øre/kwh på denne avtalen. Dette forutsetter en kraftpris på ca. 33 øre/kwh. Kommunens fortjeneste blir ca. 1,3 mill. kroner mindre enn budsjettert dersom prisen blir lik garantipris. Det er pr. utgangen av november ikke inngått noen avtale for den kraftmengden som blir frigjort pr. utgangen av april Det er derfor usikkert hva vi oppnår for denne kraftmengden. Rådmannen har budsjettert med fortjeneste på 21 øre/kwh for den kraftmengden som står igjen ved utgangen av april. Kommunens fortjeneste blir ca kroner mindre enn budsjettert dersom fortjenesten blir 15 øre/kwh. Rådmannen har budsjettert med ei inntekt på 21 øre/kwh på de Den kraftavtalen som utløper pr gjelder salg av tilleggskraft (som koster ca. 5 øre mer pr. kwh enn konsesjonskraften). På denne avtalen har vi en fortjeneste på 2,5 øre/kwh. Vi er garantert en minstepris på den kraftmengden det er inngått avtale for. Det er imidlertid budsjettert med en høyere pris. I tillegg er det pr. utgangen av november ikke inngått avtale om salg av ca. 1/3 av kraftmengden som blir frigjort pr. utgangen av april. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til budsjetterte inntekter. 14

15 Kraftprisene har vært lavere enn de aller siste årene i Dette skyldes lavkonjunkturen i verdensøkonomien. I tillegg har store nedbørsmengder bidratt til å redusere prisene i høst. Det antas at verdensøkonomien bedres etter hvert. Ingen vet imidlertid hvor raskt. Kraftprisene kan bli både bedre og dårligere enn budsjettert. Bruk av fond Det budsjetteres med følgende bruk av fond: Bruk av næringsfondet * Bruk av tiltaksfondet VAR m.v SUM * Pr. utgangen av 2008 har Rennebu kommune et lån på kr i næringsfondet. Lånet ble tatt opp i forbindelse med kjøp av aksjer i NCP. Dette lånet skal ifølge vedtak i kommunestyret nedbetales med kroner pr. år. Det budsjetteres med at det brukes av årets avkastning av næringsfondet til å betale ned på dette lånet. Dette kommer i tillegg til ovennevnte bruk av næringsfondet. 6. KOMMUNENS FELLESUTGIFTER Renter Rentenivået er redusert med mer enn 3 %-poeng siden årsskiftet. Dette gir lavere renteutgifter og renteinntekter og mindre investeringskompensasjon fra staten. En forskjell i renta på 1 %- poeng gir en nettoeffekt på ca kroner. Kommunen betaler ei rente på ca. 2 % pr. utgangen av oktober Markedet forventer at renta øker i tida framover. Ingen vet hvor raskt og hvor mye. Det forventes at renta øker med små steg i flere omganger. Rådmannen budsjetterer med ei rente på 3 % for Dette er tilstrekkelig dersom renta øker jevnt med 2 %-poeng i løpet av ett år. Det understrekes at det knytter seg stor usikkerhet til hvor mye renta øker i Avdrag Det er budsjettert med avdrag iht inngåtte låneavtaler. Rennebu kommune har ei kortere gjennomsnittlig avdragstid på sine lån enn gjennomsnittlig i kommunesektoren. 15

16 Avsetninger til fond Det budsjetteres med følgende avsetninger til fond: Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfondet Renter av næringsfondet avsettes til næringsfondet Renter av andre bundne fond avsettes til respektive fond Regionale utviklingsmidler avsettes til tiltaksfondet Avsetning til forsikringsfond Avsetning bilfond hjemmesykepleien * SUM * Det avsettes årlig et beløp til hjemmesykepleiens bilfond. Fondet benyttes når hjemmesykepleien skal kjøpe ny(e) bil(er). Den årlige avsetningen er for liten til å dekke det årlige verditapet. Avskrivninger Det beregnes kalkulatoriske avskrivninger av kommunens anlegg innenfor VAR-sektorene. De kalkulatoriske avskrivningene kostnadsføres på budsjettkapitlene innenfor VAR og dekkes inn gjennom avgifter. Regnskapet belastes avskrivninger på kommunens eiendommer iht de avskrivningsregler som er fastsatt av departementet. Avskrivninger kommer i tillegg til den netto budsjettramma som vedtas for hver enkelt enhet. Avskrivningene påvirker ikke kommunens netto driftsresultat ettersom de både kostnadsføres og inntektsføres med samme beløp (hhv. rad nr. 16 og 28 i tabellen økonomisk oversikt drift kapittel 4). 16

17 7. FORDELING PÅ ENHETENE Disponibelt beløp fra budsjettskjema 1 A (kapittel 5) fordeles på enhetene. Til fordeling drift før korrigeringer Korrigeringer: Generelle statstilskudd ført på enhetene Skjønnstilskudd ført på enhetene Ubundne avsetninger ført på enhetene Bundne avsetninger ført på enhetene Bruk av ubundne fond ført på enhetene Bruk av bundne fond ført på enhetene Renteutgifter ført på enhetene Renteinntekter ført på enhetene Avdrag ført på enhetene Mottatte avdrag ført på ansvar Utlån Momskompens. investeringer ansvar Nto driftsinntekter ført på ansvar (salg av kraft og premieavvik) Tilskudd ressurskrevende brukere Avskrivninger ført på ansvar Motpost avskrivninger Korrigert sum til fordeling: Budsjettskjema 1 B Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap Fordeles slik på enhetene: Folkevalgte organer og kontroll Sentraladministrasjonen og fellesutgifter Reserverte bevilgninger Felles skole og felles barnehage PPT Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole Nerskogen skole Voll skole Innset skole Nerskogen og Voll barnehage Innset og Vonheim barnehage Sosiale tjenester Barnevern Enheten lege, fysioterapi og helsesøster Hjemmebasert pleie og omsorg Institusjonsbasert pleie og omsorg Enheten kultur og fritid Kirkelig fellesråd Enheten landbruk, miljø og tiltak Næringsengasjement Enheten teknisk drift Diverse Sum fordelt på enhetene Enhetenes rammer er oppgitt ekskl. avskrivninger. 17

18 8. ENHETENES/ ANSVARSOMRÅDENES BUDSJETT 8.1 Folkevalgte styringsorganer Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk Folkevalgte styringsorganer 1, Overformynderiet Kontrollutvalg Kommunerevisjon Politiske partier Valg Sum netto utgifter Folkevalgtes godtgjøringer Folkevalgtes godtgjøringer ble vedtatt av kommunestyret under sak 1/07. Ordførers godtgjøring utgjør 8,5 x folketrygdens grunnbeløp. Varaordførers godtgjøring utgjør 6 % av ordførers godtgjøring. Formannskapets øvrige medlemmer gis en godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførers godtgjøring og lederne i HOO og MTL gis ei godtgjøring tilsvarende 5 % av ordførers godtgjøring. Godtgjøringer til medlemmer av kommunens nemnder ble betydelig større enn budsjettert i Budsjettrammen for folkevalgte styringsorganer ble derfor økt med kroner i økonomiplanen. Denne økningen er videreført i forslag til budsjett. Tilskudd Iht tidligere vedtak/ etablert praksis foreslås at det gis tilskudd til følgende tiltak i 2010: - Incestsenter Krisesenteret i Orkdal Rasteplass Stamnan Kontingent samarbeidsorgan Orkdalsregionen Svennebrevutdeling i Meldal Politiske partier Partiene som er representert i kommunestyret mottar et årlig tilskudd iht K.sak 12/06. Det gis et basistilskudd pr. kommunestyre-gruppe og et tilskudd pr. kommunestyrerepresentant. For inneværende valgperiode gis et tilskudd på kr pr. gruppe og kr pr. representant. Revisjon og kontrollutvalg Rådmannens forslag til budsjett er identisk med forslaget fra kontrollutvalget og representantskapene for hhv Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS. 18

19 8.2 Sentraladministrasjonen Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk Fellesutgifter administrasjonen Fellesutg. Sentraladm Personaltiltak Rennebu Nytt IKT Kantina 0, Administrativ ledelse Tjenester fra plankontoret Lønnskontoret 1, Rådgivningstjenesten 8, Innflytterprosjekt NAV-utredning Samferdselsprosjekt Kommunekassa 3, Servicetorg Biobrenselanlegg Energi- og klimaplan Sum netto utgifter 20, Iht vedtatt økonomiplan er sentraladministrasjonens budsjett økt med: - Bedriftshelsetjeneste Interkommunalt arkiv Helårsvirkning av ny stilling som helserådgiver Utover vedtatt økonomiplan er sentraladministrasjonens budsjett økt med - Bedriftshelsetjeneste Rennebu Nytt Fellesutgifter administrasjon Kommunens forsikringer ble lagt ut på anbud i Kostnadene ble betydelig redusert som følge av denne gjennomgangen. Premien på ansvarsforsikringen ble imidlertid økt med kroner. Kostnadene med ansvarsforsikringen belastes ansvar Personaltiltak Premien på kommunens yrkesskadeforsikring ble redusert med om lag kroner etter gjennomført anbudsrunde i Det er fastsatt krav om bedriftshelsetjeneste for 8 nye bransjer, herunder undervisnings- og helsesektoren. De nye kravene gjelder fra

20 Rennebu kommune har i dag bedriftshelsetjeneste for renholdere, vaktmestre, driftsseksjonen, teknisk drift og brannmannskaper. Rådmannen budsjetterer med økte kostnader på kroner ( kroner mer enn forutsatt i vedtatt økonomiplan). Rennebu Nytt Rennebu Nytt er kommunens viktigste informasjonsorgan overfor kommunens innbyggere. Rennebu Nytt utgis i samarbeid med Meidaprofil som er ansvarlig for annonsedelen av produktet. Rennebu kommune betaler Mediaprofil et årlig beløp for trykking, produksjon osv. I tillegg betales det ekstra for totaldistribusjon av fire årlige utgaver. Til sammen er det budsjettert med en kostnad på kroner i Det er inngått en ny avtale med Mediaprofil. Ifølge avtalen skal Rennebu kommune betale 60 % av totale utgifter til trykking, distribusjon og redaksjonelle kostnader. Annonseinntektene tilfaller Mediaprofil i sin helhet. Kommunens andel utgjør kroner i 2008-tall. Det er enighet om at dette beløpet indeksreguleres for å komme fram til hva kommunen skal betale i Det budsjetteres med en kostnad på kroner i IKT/ Servicetorget Stillingen som informasjonsmedarbeider ble ledig høsten Det ble besluttet at 50 % av stillingen ikke skal lyses ut. Innsparingen ved servicetorget utgjør ca kroner. Informasjonsmedarbeideren har brukt en god del av sin tid på arbeid knyttet til IKT. Deler av innspart beløp blir derfor overført IKT-budsjettet ( kroner) og brukes i første omgang til kjøp av konsulenttjenester. På sikt kan det bli aktuelt å bruke de innsparte ressursene til styrking av bemanningen innenfor IKT. Det arbeides med tanke på å etablere et interkommunalt samarbeid om IKT og ressursen kan eventuelt brukes i denne sammenhengen. Rådgivningstjenesten 100 % stilling som helserådgiver ble opprettet fra Den nye stillingen får helårsvirkning i Innflytterprosjekt Rennebu kommune deltar i et innflytter-prosjekt i samarbeid med blilyst:) og andre kommuner. Blilyst:) trekker seg ut av innflytterprosjektet pr. utgangen av 2009 og bidrar derfor heller ikke økonomisk. Rådmannen foreslår at Rennebu kommune trekker seg ut av prosjektet. 20

21 Samferdselsprosjekt Formannskapet vedtok under sak 81/08 å ta initiativ til etablering av et felles samferdselsutvalg for Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu kommuner. Utvalget skal arbeide med å tilrettelegge for utbedring av stamveiene E6 og Rv 3, samt andre saker som angår jernbane og togtilbudet i de tre kommunene. Midtre Gauldal og Oppdal kommuner har blitt medlemmer av utvalget. Utvalget har knyttet til seg en prosjektmedarbeider i 30 % stilling. Det er utarbeidet et budsjett for prosjektet i Totale kostnader på kroner hvor halvparten finansieres av eksterne tilskudd. 8.3 Reserverte bevilgninger Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk Reserverte bevilgninger 1, Lønn tillitsvalgte Det er inngått avtaler med kommunens fagorganisasjoner som innebærer at tillitsvalgte til sammen mottar lønn i 70 % stilling. Fordelingen mellom foreningene foretas i forhold til medlemstallet. I tillegg utbetales lønn til hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Denne lønnskostnaden refunderes av forbundet. Lønn andre stillinger Det er budsjettert med netto lønnskostnader tilsv. 50 % stilling i forbindelse med omorganisering. Beregnet lønnsøkning Regjeringen regner med en lønnsvekst på 3,5 % fra 2009 til Ifølge KS er det et lønnsoverheng fra 2009 til 2010 på ca. 1,25 %. (lønnsoverheng = gjennomsnittlig lønnsøkning fra 2009 til 2010 som følge av de lønnsøkninger som er vedtatt i 2009) Lønnsoverhenget ligger i enhetenes budsjett. Resten av lønnsøkningen budsjetteres under en sentral budsjettpost Beregnet lønnsøkning. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med en lønnsreserve på 2,7 mill. kroner. Rådmannen har budsjettert med en pensjonskostad på ca. 11 % for lærerne og ca. 13,7 % for resten av kommunens ansatte. (det er budsjettert med 13,5 % på enhetene + et premieavvik på kroner) 21

22 Selve pensjonspremien blir høyere enn pensjonskostnaden i 2009 (ca. 15 %). Kommunen må altså betale en høyere premie enn den pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Kommunens pensjonsgjeld øker. Regnskapet føres i samsvar med gjeldende regnskapsregler. Tilleggsbevilgninger Det er budsjettert med følgende tilleggsbevilgninger (tall for 2009 i parantes): Tilleggsbevilgninger ( ) Etter formannskapets vedtak (90.000) HOO s reserve ( ) MTL s reserve (25.000) Rådmannens reserve (40.000) Refusjon sykelønn Følgende ordning ble etablert fra : Rennebu kommune mottar refusjon fra folketrygden i forbindelse med langtids sykefravær og svangerskapspermisjoner. Folketrygden refunderer i utgangspunktet lønn og arbeidsgiveravgift. Enheten får overført 80 % av refusjonsinntektene fra folketrygden. 20 % av refusjonsinntektene overføres til en felles refusjonspost på kapittel Enhetene mottar 100 % av refusjonsinntektene fra folketrygden knyttet til svangerskapspermisjoner. Under ansvar er det budsjettert med ei refusjonsinntekt på 1,1 mill. kroner. (på bakgrunn av erfaringstall). Utlån til tilsatte kjøp av datautstyr Tilsatte er siden 1998 gitt anledning til å låne (rentefritt) inntil kroner til kjøp av privat datautstyr. Ordningen ble etablert under F.sak 26/98 og sist forlenget i forbindelse med behandlinga av budsjettet for Utlånene dekkes ved bruk av reservefondet. Rådmannen tilrår at låneordningen opphører pr. utgangen av PP-tjenesten Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk PP-tjenesten 1, Utover vedtatt økonomiplan foreslår rådmannen å øke budsjettet med ca kroner til dekning av økte utgifter til vedlikehold av dataprogram. 22

23 8.5 Felles skole/ barnehage Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk Felles skolene Andre fellesutgifter skolene Felles barnehager Spesialundervisning Sum netto utgifter Ansvar Felles skole Det foreslås ingen særskilt bevilgning til videreutdanning av pedagogisk personale. Det forutsettes at videreutdanning prioriteres innenfor skolenes egne budsjettrammer. Staten bidrar med 40 % av vikarutgiftene til lærere som gis videreutdanning. Staten forutsetter at kommunen bidrar med 40 % og at den tilsatte dekker 20 % Det foreslås ingen særskilt bevilgning til drift av skolenes fagprogrammer. Det forutsettes at kostnadene dekkes innenfor skolenes egne budsjettrammer. Økt undervisnings-timetall og gratis leksehjelp Regjeringen foreslår å utvide undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med en uketime fra høsten Kommunene avgjør hvilket fag og årstrinn som skal prioriteres. Regjeringen foreslår at det innføres et tilbud om gratis leksehjelp i 8 timer pr. uke for 1. til 4. trinn. Dette vil være et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i opplæringen. Rådmannen foreslår en bevilgning på kroner til gjennomføring av disse tiltakene (ansvar ). Beløpet tilsvarer ca. det som er lagt inn i kommunens rammetilskudd til dekning av kostnadene knyttet til etablering av tiltaket. Det tas stilling til hvordan tiltakene skal gjennomføres og fordeling mellom skolene i løpet av våren Skoleskyss Kostnadene til skoleskyss er undervurdert i opprinnelig budsjett for Årets budsjett er revidert for å kunne ta høyde for de virkelige kostnadene. Det foreslås et samlet budsjett til skoleskyss på kroner ( kroner i opprinnelig budsjett for 2009). Foreslått budsjett tar høyde for videreføring av dagens skyssordning. En stor del av kostnadene er knyttet til sikringskjøring minimum kroner. Omfangen av sikringskjøring har vært vurdert i Pga manglende vurdering av trafikksikkerhet mv. ble det ikke foretatt noen endringer i dagens skyssopplegg. Det tas sikte på å foreta en ny vurdering i løpet av våren

24 Gjesteelever Det er budsjettert med kroner til betaling av ordinær undervisning for kommunens elever som går i skole i annen kommune ( kroner i 2009). Det er budsjettert med kroner i betaling fra andre kommuner for ordinær undervisning av elever som går i skolene i Rennebu. ( kroner i 2009). Spesialundervisning (skoler og barnehager) Det er budsjettert med 167 lærertimer pr. uke til spesialundervisning (ca. 3,3 mill. kroner). Lærertimene er budsjettert på den enkelte skole/ barnehage. Spesialundervisning av elever som går på skole i andre kommuner er budsjettert under ansvar Generelt for alle skolene Det er i løpet av 2009 foretatt en gjennomgang av skolenes budsjettrammer. Det er foretatt en omfordeling mellom skolene og mellom lønn og andre utgifter. Timetallet i skolene er redusert for å gi plass til økte driftsutgifter. Ny fordeling mellom skolene er vedtatt av HOO. Enhetens budsjettramme er beregnet med utgangspunkt i elevtallet, et beregnet antall grupper/klasser, en grunnressurs, og erfaringstall vedr.drift av bygningene. 8.6 Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap Årsverk Berkåk skole/ R Ungdomsskole ca SFO 1, Sum netto utgifter 33, Rådmannens forslag til budsjett er i samsvar med vedtatt økonomiplan. Elevtall ved Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole. Tall pr. oktober 2009: 2009/ / Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse SUM

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Rådmannens forslag til BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

RENNEBU KOMMUNE. Rådmannens forslag til BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN Ut RENNEBU KOMMUNE Rådmannens forslag til BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 07.11.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER FOR PLANPERIODEN 5 1.1 Kommunens utvikling 6 1.2 Vurdering

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 30/09 i møte 18.06.2009

Økonomiplan 2010-2013. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 30/09 i møte 18.06.2009 Økonomiplan 2010-2013 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 30/09 i møte 18.06.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 3 1.1 Kommunens utvikling... 3 1.3 Vurdering av kommunens inntektsmuligheter...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer