Rådmannens. forslag til. Budsjett Datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011."

Transkript

1 Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT KOMMUNENS FELLESINNTEKTER KOMMUNENS FELLESUTGIFTER FORDELING PÅ ENHETENE ENHETENES/ ANSVARSOMRÅDENES BUDSJETT Folkevalgte styringsorganer Sentraladministrasjonen Reserverte bevilgninger PP-tjenesten Felles skole/ barnehage Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole Nerskogen skole Voll skole Innset skole Innset og Vonheim barnehage Nerskogen og Voll barnehage Enheten lege, fysioterapi og helsesøster NAV/ sosiale tjenester Barnevern Felles helse og pleie/omsorg Enheten hjemmebasert pleie og omsorg Enheten institusjonsbasert pleie og omsorg Enheten kultur og fritid Kirkelig fellesråd Enheten landbruk og miljø Næringsengasjement forøvrig Enheten teknisk drift Diverse utgifter og inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET KOMMUNENS LÅNEGJELD, GARANTIANSVAR OG FOND MÅLSETTINGER GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR

4 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 bygger i hovedsak på Rennebu kommunestyres vedtak Økonomiplan for perioden og regjeringas framlegg til statsbudsjett Forslag til årsbudsjett 2012 er i stor grad et økonomidokument da kommunens målsettinger og prioriteringer vedtas i økonomiplanen som behandles om våren. Hvis det da ikke fram til årsbudsjettbehandlinga skjer store endringer i kostnads- og inntektsforutsetningene vil årsbudsjettet i stor grad bli en framskriving av den drift og de rammer som ble vedtatt i økonomiplanen. Kommunestyret vedtok kommuneplanens strategidel med satsingsområder, strategier og mål for Til denne planen er det vedtatt ulike handlingsmål for økonomiplanperioden og til orientering er disse gjengitt i kapittel 11. Gjennomgang og revidering av disse vil bli gjort våren 2012 i forbindelse med behandling av økonomiplan Rådmannens forslag er i balanse, men det foreligger noen nye forutsetninger i forhold til vedtatt økonomiplan. De mest omfattende endringene er sterkt økende behov innen barnevernet, flere barn i Voll barnehage, mulig tilslutning til Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) og videreføring av ordninga med sommerarbeidsplasser for ungdom, jfr. budsjettkommentarene. Kommunestyret vedtar rammer for enhetene ikke detaljbudsjett. Rådmannen kan deretter disponere rammene i.h.t. vedtatt reglement. Rådmannen har videredelegert sin myndighet til enhetslederne. Fra og med årsavslutning 2011 gis enhetene mulighet til at budsjettmessig mindreforbruk det ene året kan overføres og disponeres neste budsjettår. Dette som et ledd i å øke enhetenes handlefrihet samt stimulere til rasjonell og fleksibel bruk av budsjettet. Det er store forskjeller mellom de ulike driftsenhetene og forutsetningene for å oppnå et mindreforbruk er ulike. Så langt råd er vil en søke å etablere et rettferdig system som kan hensynta disse ulike forutsetningene. Vi har hatt et for høyt sykefravær og i samarbeid med NAV, arbeidstakerorganisasjonene og bedriftshelsetjenesten har det systematisk blitt arbeidet med tiltak for å få dette ned. Overfor noen enheter med særlig store utfordringer, blant annet helsesenteret, har det blitt iverksatt særskilte tiltak i et Nærværsprosjekt. Det er positivt at vi nå ser god framgang både for kommunen som helhet og for enkeltarbeidsplasser som helsesenteret som har halvert sitt sykefravær. Dette er imidlertid et arbeid som må pågå kontinuerlig, og i forhold til omsorgssektoren vil vi også se dette i sammenheng med tiltak i forhold til deltids- og kompetanseutfordringene. Rådmannens forslag til budsjett 2012 viderefører drifta omtrent på samme nivå som i dag. Budsjettet er imidlertid basert på relativt høye kraftpriser, og det er også usikkerhet mht rammetilskuddet da vi har hatt nedgang i folketallet. Kommunestyret har også vedtatt et mål om å bygge opp større fond slik at vi blir bedre rustet til å møte variasjoner i kraftprisene og andre økonomiske svingninger. Staten anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på 3 % og helst burde vi ha budsjettert med dette. Et positivt forhold i budsjettet er at vi har ei kortere gjennomsnittlig avdragstid på lånene enn hva som er vanlig. I økonomiplanen er det forutsatt at det i 2013 skal gjennomføres rasjonaliseringstiltak tilsvarende 2% av driftsbudsjettet, dvs ca. 3 millioner kroner, samt ytterligere reduksjon med 3 årsverk i 2013 og 1 årsverk i Dette er nødvendig for å få til en balansert økonomiplan, og samtidig er det uansett nyttig med en kritisk gjennomgang av eksisterende drift. Gjennomføring fra 2013 gir oss tid til å gjennomføre en god og involverende spareprosess, og 4

5 rådmannen er sammen med enhetslederne og tillitsvalgte i gang med prosessen. Det tas sikte på tiltak som i minst mulig grad rammer direkte brukerrettede tjenester. Det vil si at det primært ses på organisatoriske endringer og reduksjoner i leder- og administrative stillinger. Det forutsettes at sparetiltak kan gjennomføres uten direkte oppsigelser, og inntil videre vil ledige leder- og administrative stillinger som hovedregel bli stilt vakant. Tiltak vil bli fremmet ved behandlinga av økonomiplanen våren Rådmannen vil uavhengig av denne prosessen også peke på at vi har et stort ubenyttet inntektspotensiale gjennom muligheten til å skrive ut eiendomsskatt på hus og fritidsboliger i hele kommunen. Vi står i de kommende år overfor store utfordringer innenfor omsorgssektoren. Flere eldre, mindre privat omsorg, økte kvalitetskrav, Samhandlingsreformen er noen av de forhold som både faglig og økonomisk vil stille større krav til oss. Omsorgsplan for Rennebu gir et godt utgangspunkt for å møte disse utfordringene. Der inngår strukturelle grep hvor stikkord bl.a. er bedre samordning, større fleksibilitet, mer forebygging, økt vekt på dagtilbud og avlastning. Innenfor helse- og omsorgssektoren er tilstrekkelig tilgang på fagfolk og kompetanse ei framtidig stor utfordring, og dette forsterkes ytterligere gjennom Samhandlingsreformen. Om sistnevnte reform deltar vi i et større interkommunalt utredningsarbeid sammen med 11andre kommuner i Orkdalsregionen. Fra 1. januar 2012 blir vi også med i Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen (LiO). Rennebuskolen har store felles utfordringer knyttet til nedgang i elevtall, drift og kompetanseheving på IKT, spesialundervisning og for lite med driftsmidler. Både på skoleog barnehageområdet står vi overfor faglige utfordringer, kvalitets- og kompetansekrav som gjør at tjenestenes organisering og innhold løpende må vurderes. Retten til barnehageplass gjør også at vi må ha større fleksibilitet når det gjelder antall plasser. Da prosjektet Framtidens skoler i Rennebu ble behandlet i kommunestyret ble det vedtatt at Nerskogen skole skulle evalueres etter 2 år. Det er også en utfordring at hvis det ikke kommer tilflytting så vil det fra høsten 2012 være kun 2 barn i barnehagen på Nerskogen. Interkommunalt samarbeid er en nødvendig strategi for å sikre kompetanse, redusere sårbarhet og gi muligheter for mer rasjonell drift. Av nyere dato er felles NAV og barnevern med Oppdal eksempler på vellykkede samarbeidstiltak, og aktuelle forestående tiltak er IKT og Samhandlingsreformen. Det pågår også ei utredning om samarbeid med Oppdal kommune om økonomifunksjonene. Ei utfordring for Rennebu i dette arbeidet er å finne fast(e) partner(e), men Oppdal kommune er den mest sentrale samarbeidspartner i de etablerte prosjektene. På helsesida deltar vi imidlertid i Orkdalsregionen og det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser det får for oss at Oppdal hittil har valgt å stå utenom det samarbeidet. Kommuneplanens strategidel setter sterkt fokus på hvordan lokalsamfunnet kan utvikles, og hvordan Rennebu kommune i samspill med innbyggere og næringsliv kan bidra til en positiv utvikling. En sentral oppgave er å få omsatt de overordnede visjoner, strategier og mål til konkrete handlinger. Arbeidet med de framtidige økonomiplaner bør ta utgangspunkt i kommuneplanens strategidel og ellers er prosjekter som Rennebu 3000, Grendeutvikling på Nerskogen, Trondheimsveien m.v. viktige for å oppnå resultater. Det er nødvendig at slikt utviklingsarbeid skjer løpende, systematisk og i et langsiktig perspektiv. Svært positivt er det i den forbindelse at Rennebu 3000 har fått prosjektmidler i tre år gjennom den nasjonale bolystsatsingen. 5

6 Hovedutfordringen for Rennebu er å hindre nedgang i folketall og unngå at vi får en skjev kjønns- og aldersutvikling. Skal en slik utvikling forhindres må det arbeides systematisk med tiltak som retter seg særlig mot næring, kvinner og ungdom. Ungdom krever allsidighet i tilbudene og forskning viser at det er attraktive arbeidsplasser og kulturtilbud som bidrar til å beholde kvinner i utkantkommuner. Rennebu har et aktivt kultur- og organisasjonsliv som et godt utgangspunkt for videreutvikling av eksisterende tilbud og for etablering av nye aktiviteter. Rennebu har et allsidig næringsliv med mange små, men relativt solide bedrifter herunder et sterkt landbruk. Det er et godt utgangspunkt for videreutvikling av eksisterende næringsliv samtidig som naturgitte forutsetninger, god teknologisk infrastruktur, beliggenhet mv kan gi nye muligheter. Det kreves samarbeid mellom aktørene og kommunen må være en god samarbeidspartner for næringslivet. Vår rolle må i hovedsak være å tilrettelegge og støtte, være døråpner, pådriver for gode kommunikasjoner samt sørge for at vi utfører egne oppgaver innen tjenesteproduksjon, infrastruktur og forvaltning på en god og effektiv måte. 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE 2.1. Generelt Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene til kommunesektoren på ca. 5 mrd kroner i 2012 (tilsvarende 1,4 %). Av veksten i samlede inntekter er 3,75 mrd kroner frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,15 mrd kroner til kommunene og 600 mill. kroner til fylkeskommunene. Realveksten i frie inntekter til kommunesektoren anslås til 1,3 %. Veksten er regnet ut fra anslått inntektsnivå i 2011 i revidert nasjonalbudsjett Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Nominell vekst 4,3 %. I tillegg foreslår regjeringen å overføre 5,6 mrd kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene for å finansiere nye oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. Kommunene mottar overføringen som en del av rammetilskuddet. Det antas at kommunesektoren får økte utgifter knyttet til den demografiske utviklingen på ca. 2,9 mrd kroner. (mens realveksten i frie inntekter er på ca. 3,75 mrd kroner). I tillegg får kommunene økte pensjonskostnader. Økte kostnader knyttet til demografi og økte pensjonskostnader tilsvarer nesten veksten i frie inntekter. Regjeringen fastsetter den kommunale skattøren med sikte på at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene. Den kommunale skattøren økes fra 11,3 % til 11,6 %. 6

7 2.2 Konsekvenser for de ulike ansvarsområder Skole Regjeringen foreslår at det innføres valgfag på 1,5 klokketime på 8. trinn fra høsten Kommunale merutgifter for høsten 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene kompenseres for merutgiftene gjennom rammetilskuddet. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. og 10. trinn fra henholdsvis høsten 2013 og høsten Ordningen med rentekompensasjon for investeringer i skolebygg videreføres. Alle kommunene er gitt en kvote Rennebu kommune har benyttet sin kvote i forbindelse med nybygg ved Berkåk skole. Barnehage Regjeringen vil videreføre maksimalgrensen for foreldrebetalingen nominelt inntil prisen er redusert til kr (i 2005-kroner) pr. måned. Maksimalprisen blir derfor i 2012 som i 2011, kr pr. måned for en heldagsplass. Manglende muligheter for prisregulering av foreldrebetalingen er kompensert gjennom rammetilskuddet. Det foreslås å legge om kontantstøtteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer. Satsen for barn i alderen måneder foreslås økt til kr pr. måned, mens for barn i alderen måneder foreslås det at dagens sats på kr pr. måned videreføres. Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen foreslås det å øke rammetilskuddet til kommunene med ca. 90 mill. kroner i Samhandlingsreformen Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og som er tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, og på brukerinnflytelse. Videre vil avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus være vesentlige deler av samhandlingsreformen. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander skal desentraliseres når dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldne sykdommer og tilstander skal sentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Reformen skal gjennomføres over tid fra 1. januar For å nå målene i reformen mener regjeringen at det er nødvendig med et bredt sett av virkemidler. De mest sentrale virkemidlene, som er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, er: 7

8 Lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter fra dag en Ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (det tas sikte på ikrafttredelse fra ) Økt innsats i folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenesten Regjeringen vil styrke innsatsen for personer med demens og deres pårørende, og har et mål om å innføre lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitets-tilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Regjeringen foreslår at det bevilges 150 mill. kroner til et eget øremerket stimuleringstilskudd, slik at flere mennesker med demens kan få et dagaktivitets-tilbud deler av uken i Det forutsettes at kommunene dekker nødvendig opptrapping av årsverk innenfor veksten i de frie inntektene. Tilskuddet skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene når tilbudet er bygget videre ut. Regjeringen har som mål å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å dekke behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Investeringstilskuddet er et sentralt virkemiddel. For perioden er målet å gi tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester. Regjeringen foreslår at det bevilges tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Barnevern Regjeringen tar fortsatt sikte på å øke kapasiteten i barnevernet i kommuner med særskilte behov. Regjeringen foreslår derfor å øremerke 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, en økning på 50 mill. kroner fra Økningen vil bli benyttet til 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av nyutdannede og nytilsatte i barnevernet. 8

9 2.3 Pris- og lønnsforutsetninger Regjeringen legger til grunn en prisvekst på kommunale varer og tjenester på ca. 1,75 % og en lønnsvekst på 4,0 %. Gjennomsnittlig lønns- og prisstigning anslås til 3,25 %. Pensjonskostnadene Kommunens ansatte bortsett fra skolens pedagogiske personale er medlemmer av KLP s pensjonsordninger. Lærerne er medlemmer av Statens pensjonskasse. KLP har varslet en betydelig økning i pensjonspremien. I opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 er det budsjettert med en pensjonspremie på 13,3 % av pensjonsgrunnlaget. Rådmannen har budsjettert med en pensjonspremie i KLP på 20,9 % for Dette utgjør en økning på 57 %. Økt pensjonspremie gjør at enhetenes budsjettrammer øker forholdsvis meget vesentlig mer enn 3,25 % - som tilsvarer gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Kommunens pensjonskostnader øker imidlertid bare i liten grad. Kostnadene regnskapsføres iht regler fastsatt av departementet og er fastsatt slik at kostnadene vil være relativt stabil fra år til år. Pensjonspremien som kommunen betaler utgjør ca. 6,2 mill. kroner mer enn den budsjetterte kostnaden. Forskjellen mellom betalt premie og kostnadene regnskapsføres med 1/15 hver år i 15 år framover. Forskjellen mellom betalt premie og regnskapsført kostnad inntektsføres i 2012 på en sentral budsjettpost. Enhetene belastes betalt premie. Det blir en stor likviditetsmessig utfordring for kommunene i 2012 når kommunene skal betale en premie som er vesentlig større enn det som regnskapsføres. 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN De frie inntektene er budsjettert på omtrent samme reelle nivå som i økonomiplanen. Dog får vi tildelt ekstra skjønnsmidler knyttet til kompetansebehov på kroner. Regjeringen foreslår å indeksregulere maksimumstakstene på kraftverk. For 2012 foreslås en indeksregulering på 5 %. 5 % økning av eiendomsskatten representerer kroner. Det var ikke forutsatt indeksregulering i vedtatt økonomiplan. Rennebu kommune selger store mengder konsesjons- og tilleggskraft. Det ble våren 2011 inngått avtaler om salg av krafta som sikret Rennebu kommune inntekter på ca. 15,2 mill. kroner i I økonomiplanen ble det imidlertid budsjettert med inntekter på 17,8 mill. kroner. Pr. utgangen av september ligger vi an til å få inntekter på ca. 16,6 mill. kroner i Rådmannen budsjetterer med 17,8 mill. kroner mao det samme som er forutsatt i vedtatt økonomiplan. Det knytter seg betydelig usikkerhet til budsjettanslaget. 9

10 Rådmannen foreslår at det budsjetteres med ei gjennomsnittlig rente på 3,16 % i 2012 (gjennomsnittet av renta på lån med flytende og fast rente). I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn ei gjennomsnittlig rente på 3,9 % i Vedtatt økonomiplan legger opp til nye driftstiltak eller økt driftsbudsjett på en del områder. Tiltakene er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Dette gjelder: - Møteutgifter folkevalgte kr Nytt dagsenter helårsvirkning (etablert sommeren 2011) kr Spes. ped i barnehage og skole kr Barnevern kr Strømutgifter Rennebuhallen kr Tilknytning til ny legevaktsentral kr I vedtatt økonomiplan er det budsjettert med 8 lærlingeplasser. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg foreslått 5 lærlingeplasser våren 2012 og 8 lærlingeplasser høsten lærling blir ferdig våren Det tas inn 4 nye lærlinger høsten En del tiltak eller kostnadsøkninger er innarbeidet i budsjettframlegget utover det som var forutsatt i vedtatt økonomiplan. Følgende: - Barnevern kr Betaling for barnehageplasser i andre kommuner kr Voll barnehage (flere barn og økt bemanning) kr Fysioterapi ca. kr Noen mindre tillegg kr Brannvern tilslutning til TBRT kr Sommervikarer * kr SUM kr Budsjettrammen til NAV foreslås redusert med ca kroner sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Kommunen får nytt ansvar i forbindelse med samhandlingsreformen. Staten kompenserer økte kostnader gjennom rammetilskuddet. Det ble gitt en tilleggsbevilgning til innleie av sommervikarer sommeren Ordningen foreslås videreført. Det etableres et nytt valgfag i ungdomsskolen fra høsten Staten kompenserer økte kostnader gjennom rammetilskuddet. 10

11 4. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter 1. Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse * Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 11. Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer * Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter 20. Renteinntekter, provisjoner og andre fin.utg Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 23. Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdrag Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner 30. Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 34. Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk * Tall for Gauldalsregionen skolesamarbeid inngår i budsjett-tallene for 2011 med totale utgifter og inntekter på ca. 2,7 mill. kroner. Gauldalsregionen ligger ikke i budsjettet for

12 Vi budsjetterer ikke moms og momskompensasjon. Moms og momskompensasjon inngår imidlertid i regnskapstallene for I rad nr. 3 overføringer med krav til motytelse er det inntektsført momskompensasjon med ca. 9,6 mill. kroner (kompensasjon for betalt moms i drifts- og investeringsregnskapet). I rad nr. 15 overføringer er det utgiftsført moms med ca. 3,9 mill. kroner. Vi budsjetterer ikke sykerefusjon. I 2010 regnskapsførte vi refusjonsinntekter på ca. 11. mill. kroner (Rad 3). (tilsvarende 13 mill. kroner i 2009). Rammetilskudd (rad 4) øker bl.a pga kompensasjon i forbindelse med samhandlingsreformen (3,6 mill. kroner). Rammetilskuddet ble økt fra 2010 til 2011 pga innlemming av driftstilskuddet til barnehager. Dette ga en tilsvarende reduksjon i øremerka tilskudd i rad 3. Årlige avdrag er økt pga økt lånegjeld.. Vi betaler pr. 1. november ei rente på ca. 3,15 % på kommunens lån. Det er budsjettert med ei rente på 3 % på de lånene som har flytende rente. Netto driftsresultat er resultatet som framkommer etter at alle driftsutgifter, driftsinntekter, renter og avdrag er tatt med. Avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat. Netto driftsresultat sier oss noe om hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer. Departementet anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være minst 3 % av kommunens driftsinntekter. Netto driftsresultat er negativt i forslag til budsjett for Dette betyr at vi bruker av oppsparte midler/fond. Vi budsjetterer ikke med moms på investeringer. Momsen blir inntektsført i driftsregnskapet og overført til investeringsregnskapet til dekning av betalt moms. Dette vil bidra til et positivt netto driftsresultat i regnskapet slik at vi totalt sett vil komme ut i omtrent 0 null. Men allikevel har vi et stramt budsjett. Vi bruker av oppsparte fond innenfor vann og avløp. Dette bidrar til et negativt netto driftsresultat. Vi har hatt flere år med gode netto driftsresultat. Resultatet ville imidlertid vært svakere uten momsen på investeringene. 12

13 5. KOMMUNENS FELLESINNTEKTER Budsjettskjema 1 A Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/ utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift før korrigeringer Skatt på inntekt og formue Det er budsjettert med en skatteinngang på 40,4 mill. kroner i Skatteinngangen tom utgangen av september 2011 er en god del bedre enn budsjettert et avvik på mer enn 1 mill. kroner. Rennebu kommune hadde en svakere utvikling i skatteinngangen enn gjennomsnittskommunen i I 2011 har vi hittil hatt en bedre utvikling i skatteinngangen enn gjennomsnittlig. Vi får mindre inntektsutjevning når vi har en bedre skattevekst enn gjennomsnittlig. Motsatt når vi har svakere skattevekst enn gjennomsnittlig. Regjeringen fastsetter den kommunale skattøren med sikte på at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene. Den kommunale skattøren økes fra 11,3 % til 11,6 %. Regjeringen legger til grunn at kommunene i gjennomsnitt får en økning i skatteinntektene på ca. 4,5 % fra 2011 til Det budsjetteres med skatt på inntekt og formue på til sammen 41,5 mill. kroner. 13

14 Rammetilskudd Det budsjetteres med et samlet rammetilskudd på 89,3 mill. kroner. For 2011 er det budsjettert med rammetilskudd på 80,9 mill. kroner. Tallene for 2011 og 2012 er ikke helt sammenlignbare. Kommunene mottar tilskudd knyttet til samhandlingsreformen gjennom rammetilskuddet i For Rennebu kommune utgjør dette 3,6 mill. kroner. Rennebu kommune er tildelt ekstraordinære skjønnsmidler til styrking av kompetanse på kroner i Dette er frie midler, men det ligger forventninger om at kommunen iverksetter tiltak for å styrke kompetansen innenfor enkelte tjenesteområder. Fra 2011 ble flere øremerka tilskudd lagt inn i rammetilskuddet: Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til tiltak for barn i førskolealder med særskilte behov for oppfølging Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet Rammetilskuddet for 2012 består av følgende hoveddeler: Innbyggertilskudd et likt tilskudd pr. innbygger. (ca. 54 mill. kroner) Utgiftsutjevning (ca. 19,2 mill. kroner) Inntektsutjevnende tilskudd (ca. 9,6 mill. kroner) Småkommunetilskudd (ca. 5 mill. kroner) Ordinært skjønn ( kroner) Særskilt skjønn - kompetanse-utfordringer. ( kroner) Diverse (ca kroner) Utgiftsutjevningen beregnes med utgangspunkt i aldersfordeling, antall psykisk utviklingshemmede, geografiske kriterier osv. Det inntektsutjevnende tilskuddet skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner. Skatteinntektene utjevnes fortløpende gjennom året. Skatteinngangen i 2012 (skatteinngangen i Rennebu og kommunesektoren samlet) avgjør derfor det inntektsutjevnende tilskuddet. Innbyggertilskuddet og deler av det utgiftsutjevnende tilskuddet fastsettes med utgangspunkt i folketall og aldersfordeling pr Inntektsutjevnende tilskudd beregnes i forhold til folketallet pr Det knytter seg alltid usikkerhet til skatteinngangen kommende år og dermed også inntektsutjevningen. Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning er derimot å anse som endelige tall under forutsetning av at stortinget ikke vedtar korrigeringer i overføringene til kommunene i løpet av året. Departementet presenterer hvert år et anslag for hver kommune. For Rennebu kommune anslår departementet samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd på 137,3 mill. kroner i

15 Departementet har i sine beregninger av inntektsutjevningen tatt utgangspunkt i folketallet pr og antatt skatteinngang. Det er imidlertid folketallet pr og skatteinngangen i 2012 som bestemmer størrelsen på inntektsutjevningen. KS har utarbeidet to alternative beregninger av kommunenes skatteinntekter og rammetilskudd for Innbyggertilskudd og utgiftsutjevnende tilskudd er beregnet likt i de to alternativene med basis i folketallet pr Inntektsutjevningen i de to alternativene er beregnet med utgangspunkt i folketallet pr. hhv og Alternativet som tar utgangspunkt i folketallet pr kommer ut med det samme anslaget som departementet. Alternativet som tar utgangspunkt i folketallet pr kommer ut med ca. 1,2 mill. kroner i mindre inntekter enn det andre alternativet for Rennebus vedkommende. Det foreslås at skatt på formue og inntekt, naturressursskatt og rammetilskudd til sammen budsjetteres med 137,3 mill. kroner. Dette er identisk med det tallet som framkommer av departementets beregninger. Eiendomsskatt Det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen og boliger og næringseiendommer på Berkåk. Eiendomsskatten fra kraftanleggene beregnes av en takst på kraftanleggene. Taksten fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftproduksjon og gjennomsnittlig spotpris de siste fem årene, selskapenes kostnader m.v. Det fastsettes en minimumsgrense for eiendomsskatten på kraftanlegg med utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Minimumsgrensen sikrer kommunen en viss eiendomsskatt selv om selskapene har store kostnader. Det fastsettes en tilsvarende maksimumsgrense. Kraftverkene i Orkla har etter de vanlige takseringsreglene nådd en takst som overstiger maksimumsgrensen. Kraftanleggene blir derfor beskattet med basis i maksimumstakstene. Rennebu kommune mottok eiendomsskatt på ca. 11,2 mill kroner i I vedtatt økonomiplan er det budsjettert med årlige inntekter fra eiendomsskatt på 11 mill. kroner. Regjeringen foreslår at maksimumsgrensene for eiendomsskatte-takstene indeksreguleres med virkning fra 2012 første år indeksreguleres grensene med 5 %. Pga at kraftanleggene i Rennebu beskattes iht maksimumstakstene øker eiendomsskatten fra kraftverkene i Orkla med ca. 5 % - som betyr i underkant av kroner. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med eiendomsskatt på 11,5 mill. kroner. Eiendomsskatt fra verker og bruk utgjør 10,9 mill. kroner og eiendomsskatt fra boliger og næringseiendommer på Berkåk utgjør kroner. Eiendomsskatteloven ble endret i Det er nå mulig å skrive ut eiendomsskatt på boliger, hytter og næringseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatteinntektene kan økes ganske betraktelig dersom det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Rennebu har ca fritidsboliger (utenom setereiendommer) og over

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11 !~~._----~_._._~-~.._-~~._~-~~---- Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 Fauske kommune Ver 22.11.11 1 (' Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 4 3.0

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer