Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag. Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober"

Transkript

1 Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober

2 Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen

3 Arbeid pågår - For å gjøre våre styringsdokumenter mer sammenhengende mer strategiske mer mål- og resultatrettet

4 Utfordringar BMS eks. Areal og transport Resultatmål Attraktiv kollektivtransport Kundetilfredsscore på minst 70. Auke kollektivandelen med 30 % innan 2013, og 100 % innan 2020 i Grenland. Fortsette dagens kollektivtilbod ved enklare utbetringar innan 2013, og etablere timesfrekvens på ekspressbussar og bestillingstransport innan 2020 i distrikta*. Godt fylkesvegnett Reisemiddelfordeling og synlig folkehelseperspektiv Strategisk viktige fylkesveger skal ha min. middels standard mht. spordjup, og min. dårleg standard for jamnheit. Ingen viktige fylkesvegar skal ha redusert standard for spordjup og jamnheit. Nullvisjon for trafikksikring skal følgjast i tråd med trafikksikringsplanen. Min. 5 % reduksjon i biltettleiken, og min. 30 % av reisemiddelfordelinga skal vere med kollektivtransport, gang eller sykkel som reisemiddel innan 2016 i Grenland. Internasjonalt engasjement Delta i minst 1 internasjonalt program/prosjekt i tilknyting til utvikling av hamn.

5 Modell for risikostyring i TFK Fylkesrådmann Internkontroll Risikostyringsgruppe Kvalitetsrådgiver; nyansatt Controller; rekruttering pågår En ansvarlig for hvert av de andre kvalitetssystemene Controller Økonomi Kvalitetslosen Inkl. avviksmeldinger Pasientsikkerhet Tannhelse Informasjonssikkerhet Beredskap Internrevisjon

6 Budsjettforslaget inneholder oppstart av et omfattende lederutviklingsprogram med fokus på menneskene i organisasjonen Ill: Tveit

7 Kommuneopplegget hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 7,7 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr kommunene 4,3 mrd. kr fylkeskommunene 900 mill. kr skal dekke pris- og lønnsvekst og satsinger innenfor tjenesteområdene Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel Kommunal rapport : «Den nye regjeringen vil frede kommunenes inntekter neste år i sitt tilleggsbudsjett, ifølge Jan Tore Sanner (H).»

8 Økonomien 2014 Utfordringer Nedgang i åringer Økte pensjonskostnader Finansiering av investeringer ved økt gjeldsandel Bortfall rentekompensasjon veg Lite rom for rentebuffer Tiltak i budsjett % netto driftsresultat Pensjonsfond økes Årsbudsjett investering justeres for fremdrift i prosjektene Til fordeling drift 2013: :

9 Frie inntekter Statsbudsjett 2014 Innbyggertilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning Skatteinntekter Sum

10 Realvekst 2014 Tusen kr Økning i frie inntekter Lønnsvekst 2013, effekt Lønnsvekst, effekt mnd Pris-deflator Økte pensjonskostnader Økt SPK-sats Realøkning REALVEKST TIL DISPOSISJON Om lag 2 prosent av frie inntekter er realvekst

11 Økte pensjonskostnader skyldes: Beregninger strammes inn i 2014 Lavt rentenivå Høy lønnsvekst Endret prognose for levealdersjustering Demografiutvikling

12 Realvekst i frie inntekter - disponering Stillingsbanken Redusert kostnad elev-pc -800 Lederutvikling Fullfinansiert skoletilbud Kompetanseheving lærere Nettskolen egenandel 300 Påbygg for faglærte, VG Opprusting FV - investering Planlegging samferdsel Drift/vedl av FV MVA-buffer VKT Videreføring ungdomskort Tilskudd kultur 500 Disposisjonsfond Sum disponert

13 Investering anleggsmidler ramme 2013: : Forskyvninger > sluttføring 2014 av ekstra tildeling på 100 mill kr i 2013 Skolebygg i Skien avsluttes 2018 netto investering 713 mil kr

14 Tfk satser på investering i skole og veg 2013: Økning 100 mill kr til FV : 713 mill til ny vgs i Skien (opprinnelig ramme 588) Akkumulert finanskostnad 40 mill frem mot 2018 Finanskostnad ca 36 mill årlig fra 2018 Årlig effekt av en netto investering på 713 mill kr. Nye investeringsbehov er ikke inkludert, eks Porsgrunn vgs

15 Finanskostnader Rentekompensasjon for veger videreføres ikke med ny ramme fom Inntektstap 7 mill kroner i 2014, og i tillegg et årlig inntektstap fremover. Gjennomsnittlig rente i budsjett : 3,8 % gir lite rom for å sette av til rentefond. Økt investeringsnivå gir økte finanskostnader. Samtidig har vi vedlikeholdsetterslep både på bygg og fylkesveger.

16 Økt andel til samferdsel (0,4%) og pensjon (0,3%) - sammenlignet med budsjett 2013

17 Driftsrammene Realøkning 2% av frie inntekter i 2014 Økonomiske rammer til drift utfordres ved Nedgang i åringer Økte pensjonskostnader Lånefinansiering av investeringer og rentenivå Innstramming i driftsrammer : 33 mill kroner dvs 0,6 % årlig Skape handlingsrom ved å Effektivisering av driften Stram prioritering innenfor tjenesteområdene Effekter ved økt digitalisering Satse på lederutvikling Stadig forbedre økonomisk styring og kontroll

18 Hovedprioriteringene Videregående opplæring: nedgang i aldersgruppa år og kutt i inntekter stort løft i skoleutbygging og skoletilbud tilpasset framtidens behov Studietilbud for rettselever er fullfinansiert planlagt kutt er reversert Samferdsel: fornying og opprusting av fylkesvegnettet Bypakke Grenland Investeringsbudsjett en utfordring framover større gjeldsbelastning Økte pensjonskostnader og øke pensjonsfond

19 Videregående opplæring Organisatorisk Vedtak om nye skolebygg i Skien og fordeling av utdanningstilbudet Prosesser ved flytting/sammenslåing av Søve og Lunde vgs til ny Nome vgs Avdeling Seljord til Vest-Telemark vgs Ny Bamble vgs Organisasjonsendring i avdeling vgo ønske om mer prioritering av pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid

20 Tannhelse Tannhelsetjenesten har som mål at Telemark skal nå landsgjennomsnittet for referansekullene 5, 12 og 18 år. Andelen av eldre og kronisk syke som får tilbud om behandling skal økes til 40% mot dagens 30%. Kompetanseløft vekt på solid og bredt behandlingstilbud og pasientsikkerhet Redusert kostnadsramme

21 Mer nyskaping og flere nyetableringer fortsette arbeidet med Invest in Telemark iverksette Landbruks- og matmelding få på plass langsiktig finansiering og organisering av etablererkontorene

22 Ny kunnskap gjennom FoU videreføre VRI-prosjektet bidra til flere innovasjonsprosjekter og søknader til Oslofjordfondet

23 Økt attraktivitet som bosted og besøkssted iverksette strategi for kultur og kulturarv fullføre arbeidet med nominasjonsprosessen for verdensarvstatus (Rjukan-Notodden) Synlig folkehelseperspektiv bidra til etablering av 1-3 friluftsråd

24 Aktivt internasjonalt engasjement deltagelse i flere internasjonale program/prosjekter iverksette handlingsprogram for MidWest/USA følge opp samarbeidsavtale med Polen

25 Samferdsel med «friske midler» i statsbudsjettet Statsbudsjettet 500 mill kr til opprusting og fornying av fylkesvegnettet 27 mill kr 5,5 % av den nasjonale tildelingen - til Telemark Etterslep på fylkesvegnettet 55 mrd kr nasjonalt 3,01 mrd kr i Telemark - 5,5 % av det nasjonale etterslepet Vi har fått vår andel av tildelinga! Men: rentekompensasjonsordningen tatt bort reelle friske midler blir på om lag 20 mill kr

26 Satsingsområder Opprettholde dagens driftsnivå fylkesvegnettet Gjennomføre investeringsprogram fylkesvegplan og ekstrasatsing 2013 på 100 mill kr Prioritere videreføring ungdomskort Videreføre bystrategisamarbeidet gjennom Bypakke Grenland, belønningsordningen og ATP Grenland Følge opp regional planstrategi ved utarbeidelse av planer og handlingsprogram: ATP Telemark Interregional plan for havn og gods Interregional plan for Grenlandsbanen (pådriver)

27 Store prosjekter for 2014 Økonomiske rammer fylkesvegprosjekter: Fv 2 G/s-veg Ullinvegen 11,1 mill kr Fv 152 G/S veg Folkestad bru Bø Sommarland 18,2 i 2014, (restfinansiering i 2015), total ramme 25,8 mill kr Fv 359 Lunde Bø, inkl Kleppe bru 25,2 mill Fv 109 Klovdalsåsen - Gongekleiv - Åsland - 7,5 mill Fv 38 Skåljuvet bru 10,4 mill Fv 40 i Birtedalen 8 mill kr Fv 85 Arabu Varland 20 mill Fv 356 Porsgrunn bru 18 mill

28 En suksess som koster Salg av ungdomskortet går strålende Økning fra 2012 til 2013: I Grenland: 45 prosent Utenfor Grenland: 200 prosent I tillegg sterk økt trafikk med ekspressbusser Vi viderefører satsingen på ungdomskort i 2014 med 4 mill kr

29 Folkehelse Strategien har 4 satsingsområder bygd på Telemarkshelsa og innspill fra det offentlige og det frivillige Telemark: Kosthold Fysisk aktivitet Psykososialt oppvekstmiljø Kommunalt folkehelsearbeid Aktiv aldring utredes nærmere

30 Hele Telemarks plan - strategien et kollektivt ansvar Kommunene viktige Krever samarbeid med frivillig sektor Foreslår Forum for frivillighet Satser på barn og unge Ambisjon om å samordne alle tiltak på oppvekstområdet Fortsetter suksessprosjekter (Fiskesprell, Kantinesprell, Alle barn sykler, Aktiv skole 365)

31 Digital strategi - Teknologi skal gi økt effektivitet og bedre kvalitet - Mange tiltak, bl. a: o Standard PC-løsning for alle ansatte o Opprydding i systemportefølje o Nytt tannhelsesystem (2014) o Heldigitalt arkiv og felles postmottak (2014) o Enkelt samhandlingsverktøy (Lync) mindre reising, møter mv o Digital kompetanseheving («nano-leksjoner») og nettskole for vgo o Nytt skoleadministrativt system (forhåpentlig 2015) - Vil synliggjøre og realisere gevinster

32 Samspill - Fra Trippel til Kvadruppel Helix Akademia Offentlig sektor Næringsliv Frivillige organisasjoner

33 Innovasjon kan ikke vedtas Kontinuerlig organisasjonsutvikling Trygge ledere / trygghet i endring Gi tid og rom for nytenkning og nyskaping Overgang fra prosjekt til drift Bilde: difi.no

34 Fotavtrykk Telemark 2014 Samler, inspirerer og feirer Telemark Samles om å påvirke samfunnsutviklingen Inspireres av de beste Feirer ti prisvinnere Første gang på Ibsenhuset 4. februar 2014! Kulturell toppkvalitet fra eget fylke!

Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP)

Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) 2 Innhold 1. Innledning og hovedprofil... 4 2. Styringsprosessen... 6 3. Strategisk overbygning... 8 3.1 Fylkeskommunens rolle

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkestingets vedtak www.telemark.no TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksprotokoll Utval: Fylkestinget Møtedato: 11.12.2012 Sak nr: 68/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-18 Innhold Fylkesrådets innstilling til vedtak... 3 1. TJENESTEPRODUKSJON... 12

Detaljer

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Strategiplan 2014-2017 Utfordringsdokument gode ideér 1 HOVEDUTFORDRINGER Fylkeskommunen har vært gjennom flere gode år hvor vi både har greid å styrke tilbudet til innbyggerne og opprettholdt en

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE ÅRSRAPPORT Årsrapport SIDE Innhold 2 Kilde: Norsk industriarbeidermuseum Industriarven på UNESCOs verdensarvliste I 2009 presenterte Norge byene Rjukan/Notodden og Odda/Tyssedal som kandidatområder til

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer