Handlingsplan Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012"

Transkript

1 Handlingsplan Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sentralforvaltningen

2 Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram (PHP). Sammen med de uttalelsene som vedtas på representantskapsmøtet vårt, angir dette programmet de viktigste prinsippene for arbeidet i landsforeningen. Landsforeningens handlingsplan angir våre prioriteringer i perioden. Planen omtaler ikke alle saker vi jobber med, kun de viktigste satsingsområdene i perioden NTL Sentralforvaltningens kjerneoppgave er å arbeide for å bedre våre medlemmers lønnsog arbeidsvilkår. Kontakt med og henvendelser fra våre organisasjonsledd og direkte tilsluttede medlemmer er førsteprioritet. NTL har et bredt samfunnspolitisk engasjement og den generelle samfunnsdebatten vil også påvirke prioriteringene. Handlingsplanen skal bidra til at vi jobber strategisk med prioriterte satsingsområder. En av de viktigste oppgavene vil være å beholde og styrke lov- og avtaleverket i staten og overenskomstområdet. Det vil være en rekke løpende saker og oppgaver som ikke er omtalt i handlingsplanen, men som likevel er av stor betydning for tillitsvalgte og medlemmer. Handlingsplanen innebærer på ingen måte noen nedprioritering av slike oppgaver. Handlingsplanens innhold: 1 Samfunnspolitiske satsingsområder Utviklingen av velferdsstaten Økonomisk og sosial trygghet Arbeidstid og arbeidsorganisering Likestilling Mangfold og likeverd Utdanning og forskning Miljø og utvikling Internasjonalt samarbeid Faglige og politiske satsingsområder Virksomhetsutvikling og medbestemmelse Personalpolitikk Lønns- og tariffpolitikk Organisasjonsutvikling Profilering og medlemsverving Studievirksomheten Informasjonsvirksomheten Samarbeid med andre Annet Side 2 av 13

3 1 Samfunnspolitiske satsingsområder 1.1 Utviklingen av velferdsstaten Fagbevegelsen har bidratt til mange viktige samfunnsreformer som har bedret livsvilkårene for flertallet i Norge. Dette har gjort Norge til et av de landene i verden hvor lønnsforskjellene og de sosiale forskjellene er minst. Dette er i ferd med å endre seg og utviklingen går nå i retning av økte forskjeller. Fagbevegelsen må stå samlet mot denne utviklingen. - Arbeide for utvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. - Bidra til videreutvikling av styringsprinsipper i offentlig sektor basert på deltakelse, ansvar og medbestemmelse. 1.2 Økonomisk og sosial trygghet Vi arbeider for trygghet og medbestemmelse på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Tillitsvalgte er et viktig ledd i demokratiseringen av norske arbeidsplasser. Vi vil arbeide for å opprettholde en offentlig finansiert og forvaltet folketrygd som bærebjelke i pensjonssystemet. NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at ytelsene til de som er syke eller uføre skal være til å leve av også i framtida. - Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å stanse utstøting fra arbeidslivet, og for å opprettholde dagens sykelønnsordning. - Arbeide for å opprettholde Folketrygden som bærebjelken i pensjonssystemet, samt synliggjøre og korrigere uheldige virkninger av pensjonsreformen. Side 3 av 13

4 - Arbeide for å bevare avtalefestet pensjon (AFP) og dagens tjenestepensjonsordninger i staten. - Arbeide for at pensjonsordninger i overenskomstsektoren er ytelsesbaserte. - Arbeide for bedre tjenestepensjonsordninger uavhengig av sektor. Minimumskravet bør være 66 % av tidligere lønn. - Arbeide for å øke den sosiale og økonomiske tryggheten for uføre og mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, og sikre et likeverdig tilbud over hele landet. 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering NTL Sentralforvaltningen er bekymret over det økende arbeidspresset på den enkelte arbeidstaker. Arbeidstida skal fortsatt styres innen kollektive rammer, samtidig som det er mulighet for tilpasninger til ulike livsfaser. Det er viktig at alle tilsatte sikres medvirkning over egen arbeidssituasjon. Vi vil arbeide for at avtaleverkets bestemmelser om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til vervet respekteres. - Arbeide for å bevare normalarbeidsdagen og begrense overtidsbruken. - Arbeide for at faste, hele stillinger skal være hovedregelen ved alle tilsettinger. - Arbeide for at alle våre tillitsvalgte får nok tid til å utføre tillitsverv. Side 4 av 13

5 1.4 Likestilling Arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn fortsetter. Det gjør også arbeidet for lik lønn for likt og likeverdig arbeid. Vi krever at alle arbeidsgivere bidrar til å prioritere likelønn i kommende tariffoppgjør. Dette må gjenspeiles i alle delene av tariffoppgjørene. - Arbeide for at likelønn prioriteres i alle delene av tariffoppgjørene. - Arbeide for at staten bidrar med virkemidler for heving av kvinnelønna. - Arbeide for at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet for alle. 1.5 Mangfold og likeverd NTL Sentralforvaltningen skal fortsette arbeidet for å hindre all diskriminering i arbeidslivet. Vi må bevisstgjøre våre tillitsvalgte slik at de kan gripe inn dersom diskriminering forekommer i våre virksomheter. Vi vil arbeide for at staten går foran i arbeidet med universell utforming, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre. Vi skal arbeide aktivt for større inkludering av etniske minoriteter i våre virksomheter og i fagbevegelsen. - Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller seksuell legning. - Arbeide for at våre medlemmer og tillitsvalgte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Organisasjonsutvalget og styret Side 5 av 13

6 1.6 Utdanning og forskning Det er viktig å organisere bredt og tidlig. NTL Sentralforvaltningen skal bidra til å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingmedlemskap. Studielånsrenta må være politisk styrt, lav og forutsigbar. Stipendandelen må økes. Studier må telle med ved beregning av pensjon. Den overordnede styringen og finansieringen av forsknings- og utdanningsinstitusjonene er et offentlig ansvar. NTL Sentralforvaltningen mener at velferdsstaten har behov for forskning som er frikoplet fra de kommersielle forskningsbehovene, for eksempel grunnforskning, humanistisk, samfunnsvitenskaplig og miljørettet forskning. - Arbeide for å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingmedlemskap. Organisasjonsutvalget 1.7 Miljø og utvikling Forbruks- og produksjonsmønstrene må legges om i hele verden. Hensynet til miljøet og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. NTL Sentralforvaltningen vil delta i debatten om miljøpolitiske spørsmål både internt i LO og i samfunnet for øvrig, og arbeide for at virksomhetene blir mest mulig miljøvennlige. - Arbeide for å begrense miljøproblemene og bidra til å nå målet om bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt. - Arbeide for at virksomhetene innen vårt organisasjonsområde blir mer miljøvennlige. Miljøsertifisering er et godt virkemiddel for dette. - Arbeide for å øke miljø- og klimabevisstheten i fagbevegelsen. Miljøutvalget Miljøutvalget Miljøutvalget Side 6 av 13

7 1.8 Internasjonalt samarbeid Markedskreftene har fått større makt over viktige samfunnsområder på bekostning av politisk styring og kontroll. Den økonomiske krisa i den vestlige verden påvirker alle lands økonomier. Markedsliberalismen har ført til en utvikling hvor offentlige tjenester gradvis overtas av multinasjonale selskaper. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for skatt på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer slik at finanssektoren blir med på å betale regningen for finanskrisa og den økte arbeidsløsheten, og dermed bidrar til en reell omfordeling (såkalt Robin Hood-skatt). Flere EU-direktiver bidrar til å svekke blant annet personvern, rettssikkerhet og faglige rettigheter. Flere dommer i EU-/EFTA-domstolene har fratatt fagbevegelsen, og dermed arbeidstakerne, makt i samfunnet og også bidratt til at sosial dumping er et problem i hele Europa. Selv om Norge ikke er medlem i EU gir regelverket og avgjørelsene derfra økt press på norsk arbeidsliv. NTL Sentralforvaltningen vil følge denne utviklingen nøye og være aktiv deltaker i debatten om hvilken strategi fagbevegelsen kan legge for å motvirke den negative utviklingen. NTL Sentralforvaltningen vil fremme samarbeid på tvers av organisasjons- og landegrenser. Vi må samarbeide for å kunne stå i mot de kreftene som ønsker å svekke velferdsstaten, uthule eller bryte ned kollektive avtaler og motarbeide organisasjonsfriheten. - Engasjere oss i nasjonalt og internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi vil støtte faglige, politiske og humanitære organisasjoner som arbeider for fred, menneskerettigheter og demokrati. - Informere om og bidra til diskusjon om utviklingen i internasjonalt arbeidsliv. Vi vil videreføre og etablere kontakt med fagforeninger i andre land. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg Side 7 av 13

8 2. Faglige og politiske satsingsområder 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at offentlig sektor tilføres nødvendige midler for å utføre pålagte oppgaver. Omstillinger må gjennomføres innenfor trygge økonomiske og gode psykososiale rammer, og medbestemmelsen må ivaretas. NTL Sentralforvaltningen mener det er positivt at statlige arbeidsplasser finnes over hele landet. Vi er imidlertid mot flytting av etablerte arbeidsplasser og virksomheter. Dette skaper dårlig arbeidsmiljø og en varig utrygghet i store deler av forvaltningen NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for reell medbestemmelse for de tillitsvalgte. Vi krever at de sentrale partene følger opp lov- og avtaleverket slik at det avsettes tid i virksomhetene til tillitsvalgtarbeid. Arbeidsoppgavene som tillitsvalgte utfører som en del av sitt verv, må reelt likestilles med deres øvrige arbeidsoppgaver. - Ha kontakt og dialog med, tilby skolering av og følge opp våre tillitsvalgte. - Støtte og bistå avdelinger hvor virksomheten er i omstilling, og ivareta våre medlemmers lønnsog arbeidsvilkår. - Arbeide for å stoppe privatisering, konkurranseutsetting og tjenesteutsetting. Organisasjonsutvalget NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Side 8 av 13

9 2.2 Personalpolitikk Arbeidsmiljøloven stiller krav om helsefremmende arbeidsmiljø. Dette betyr blant annet et arbeidsmiljø hvor hver og en kan bidra etter egne forutsetninger. Et helsefremmende arbeidsmiljø forutsetter at vi har innflytelse på egen arbeidsdag og medvirkning når arbeidsoppgavene skal utformes og fordeles. Kontroll og overvåking i arbeidslivet synes å øke, både skjult og åpent. Dagens teknologi har få begrensninger og framtidas teknologi vil forenkle og øke muligheten for kontroll og overvåking ytterligere. Dette er en trussel mot de tilsattes personvern og rettssikkerhet. - Arbeide for at alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven etterleves. - Bistå avdelingene ved utarbeiding av livsfaseorientert personalpolitikk. - Arbeide for å styrke vernet av varslere. - Arbeide for mer inkluderende arbeidsplasser, inkludert bedre oppfølging av IA-avtalens intensjoner gjennom økt tilslutning til avtalen, systematisk oppfølging av inngåtte avtaler og opplæring i IA-arbeid. - Arbeide for at mennesker med kroniske eller langvarige helseplager ikke presses ut eller manipuleres til å si opp jobben etter et års sykefravær. Arbeide for å sikre stillingsvernet også ved kroniske og langvarige helseplager. og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Side 9 av 13

10 2.3 Lønns- og tariffpolitikk NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for en solidarisk lønnspolitikk og for å bevare det kollektive lov- og avtaleverket. Det betyr å ta hensyn til alle grupper av tilsatte når lønnsveksten skal fordeles. Lønnspolitikken må brukes til å utjevne urimelige lønnsforskjeller på bakgrunn av blant annet kjønn og etnisk opprinnelse. Utdanning skal lønne seg samtidig som realkompetanse må verdsettes bedre. - Arbeide for at lønnsoppgjørene i staten primært gir sentrale tillegg og prioriterer tiltak for likelønn og økt lønn for lavtlønte. - Arbeide for at lønnsoppgjørene i overenskomstsektoren prioriterer likelønn og økt lønn til lavtlønte. Vi vil følge opp medlemmene i denne sektoren sammen med NTL. - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte. - Bistå avdelingene ved utarbeiding av lokal lønnspolitikk i virksomhetene. Organisasjonsutvalget og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Side 10 av 13

11 3. Organisasjonsutvikling 3.1 Profilering og medlemsverving Vi vil synliggjøre NTL Sentralforvaltningen som en attraktiv og aktiv organisasjon for alle tilsatte i vårt organisasjonsområde. Vi vil fortsette med å rekruttere nye medlemmer i alle profesjoner og med variert bakgrunn. De lokale tillitsvalgte er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at de skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene lokalt og for hele NTL. Kulturelle og sosiale aktiviteter kan bidra til samhold og trivsel på arbeidsplassen, samtidig som det kan skape gode arenaer for profilering av organisasjonen. - Arbeide for økt profilering av NTL, samt rekruttering av medlemmer uavhengig av profesjon, bakgrunn eller hvor i landet de arbeider. - Være pådrivere på idéverksted og andre fora i NTL for å dele erfaringer og legge strategier for vervearbeidet. - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutteringsarbeid. Organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Side 11 av 13

12 3.2 Studievirksomheten I NTL Sentralforvaltningen ligger de fleste forhandlingsfullmaktene i avdelingene. Mange av avdelingene har få ressurser til å arrangere medlemskurs på egen hånd. Landsforeningen skal derfor prioritere kurs for medlemmene. Siden landsforeningen har medlemmer over hele landet, skal kurs også arrangeres utenfor det sentrale østlandsområdet. Ordningen med aktivitetsstøtte skal sikre at avdelinger med dårlig økonomi får mulighet til å gjennomføre prioriterte aktiviteter. Her er det særlig tenkt på rekrutteringstiltak, kurs, årsmøter og styremøter. - Arrangere minst fire kurs per år, både dagskurs og kurs over flere dager. Det skal arrangeres både medlemskurs og kurs for tillitsvalgte. - Arrangere minst en avdelingslederkonferanse i representantskapsperioden. - Gjøre ordningen med aktivitetsstøtte bedre kjent i avdelingene og bidra til at aktivitetsnivået i avdelingene er høyest mulig. 3.3 Informasjonsvirksomheten Organisasjonsutvalget og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Styret Organisasjonsutvalget og styret En av landsforeningens viktigste oppgaver er å sørge for at våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant informasjon. Samtidig må vi legge til rette for at informasjon fra avdelingene kommer fram til landsforeningen. - Utgi medlemsbladet i papirform fire ganger per år, og distribuere det til alle medlemmene. Stoff om faglige spørsmål og stoff relatert til avdelingene skal prioriteres. - Ved behov sende ut hurtiginformasjon til avdelingene per e-post. - Ha en godt vedlikeholdt nettside og benytte relevante sosiale medier. Redaksjonen i Sentralposten NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Side 12 av 13

13 3.4 Samarbeid med andre Fagbevegelsen er en viktig maktfaktor og samarbeid på tvers bidrar til å styrke denne effekten. Både landsforeningen og avdelingene kan bidra til dette. God informasjonsflyt og erfaringsutveksling innen fagbevegelsen er virkemidler i dette arbeidet og vi vil bidra med vår erfaring og kompetanse. - Samarbeide med andre organisasjonsledd i NTL og med andre deler av fagbevegelsen. - Oppfordre avdelingene til å delta i samarbeid på tvers av NTL og LO, bl.a. i LO Stat og LOs lokalorganisasjoner. Nettverksbygging og aktivitet rettet mot ungdom bør prioriteres. - Bygge allianser og samarbeide med andre organisasjoner som deler våre synspunkter i ulike saker. Styret og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Organisasjonsutvalget og NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte Alle 4. Annet Regjeringskvartalets fremtid er under diskusjon og utredning. Prosessen kan ta 7-12 år før nytt regjeringskvartal står ferdig. Prosessen vil ikke bare dreie seg om fysisk infrastruktur, men også om utforming av arbeidsplassene og organisering av fellestjenester. Det er derfor viktig med aktiv medvirkning fra organisasjonene i hele prosessen. NTL sentralforvaltningen skal holde nær kontakt med LO-stat i de pågående prosessene og er en aktiv pådriver for medbestemmelse i de ulike fasene i prosessen. Kapittel 4 følges opp av NTL Sentralforvaltningens frikjøpte tillitsvalgte og styremedlemmer med arbeidssted i regjeringskvartalet. Side 13 av 13

Handlingsplan

Handlingsplan NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 5 Handlingsplan 2012-2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014

Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Handlingsplan 2014-2016

Handlingsplan 2014-2016 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 5 Handlingsplan 2014-2016 Sentralforvaltningen Innkomne forslag til handlingsplan Vi har mottatt tre innkomne forslag til NTL Sentralforvaltningens

Detaljer

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Forslag til NTLs landsmøte 2014

Forslag til NTLs landsmøte 2014 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 9 Forslag til NTLs landsmøte 2014 Sentralforvaltningen 1. Forslag til NTLs vedtekter Alle forslag fra NTL Sentralforvaltningens styre.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram NTL NAV NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram 2016-2018 Prinsipprogram Innledning NTL NAV er en landsforening i Norsk Tjenestemannslag og bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Vi har

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen Kunngjøringstekster Krav til innhold og juridiske konsekvenser Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, 8.9.2016 Stillingsannonse krav til innhold Hva en kunngjøring skal inneholde fremgår av personalreglementet

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Delta din partner i arbeidslivet Prinsipprogram

Delta din partner i arbeidslivet Prinsipprogram Delta din partner i arbeidslivet Prinsipprogram 2017 2020 Prinsipprogram for Delta 2017-2020 1 Visjon «Delta skaper balanse i arbeidslivet!» 2 Prinsipprogram for Delta 2017-2020 Prinsipprogram for Delta

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

NTL NAV. Prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2012-2014

NTL NAV. Prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2012-2014 NTL NAV Prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2012-2014 1 1. Innledning NTL NAV bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

Tariffpolitisk program

Tariffpolitisk program Tariffpolitisk program 2017-2021 Mål Skolenes landsforbund kjemper for en offensiv og solidarisk tariffpolitikk som fremmer gode, trygge arbeidsvilkår, full sysselsetting og sosial utjevning. Skolenes

Detaljer

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Innledning Samfunnsviternes hovedstyre oppnevnte i forbindelse med sak 34-08 Likestillings- og diskrimineringspolitikk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2011

Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 omtanke solidaritet samhold Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 Planperioden 2010 2013 Vedtatt i Landsstyret den 16. september 2010 omtanke solidaitet samhold Innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig 1 Innledning NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, er det store muligheter for medlemmene å påvirke egen arbeidssituasjon, egne

Detaljer

POLITISK PROGRAM

POLITISK PROGRAM POLITISK PROGRAM 2016 2019 ANSATTE Arbeidslivet Endringer Menneskene er den viktigste ressursen i næringslivet. Ansatte i finansnæringen opplever stadig raskere endringstakt. Endringene er et resultat

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Vår framtid vårt valg!

Vår framtid vårt valg! Vår framtid vårt valg! Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Vedtatt i Forbundsstyret 13. mars 2012 Handlingsprogram Innhold Politisk handlingsprogram...

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005 Kontakt KFO KFO resurssenter Brugata 19, Postboks 9202, 0134 Oslo Tlf: 21 01 36 00. Faks: 21 01 36 50 E-post: kfo-post@kfo.no Internett: www.kfo.no Region 1 Nordland, Troms og Finnmark KFOs servicesenter

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer