Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379"

Transkript

1 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den

2 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen bygger på Fagforbundets Prinsipp- og Handlingsprogram, Fagforbundets strategiplan for årsmøteperioden, fylkeskretsens handlingsplan, samt andre vedtak fattet i overordnete organer. Fagforbundets mål, strategier og handlinger for fagforeningene, må sees i sammenheng med de målsettinger fylkeskretsen har lagt for perioden. Handlingsplanen omhandler fagforeningens målsettinger og aktiviteter for perioden mellom årsmøtene. Planen må sees i sammenheng med resultater og erfaringer (årsberetningen) fra forrige periode. Årsberetningen er fagforeningsstyrets tilbakemelding til medlemmene på hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke resultater fagforeningsstyret har oppnådd i årsmøteperioden. Målene skal være realistiske og målbare. Kostnadene som følger av handlingsplanen er konkretisert i fagforeningens budsjett. Innhold Innledning... 2 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 3 Utfordringer overfor arbeidsgiverne... 3 Yrkesfaglige utfordringer... 3 Politiske utfordringer... 3 Utfordringer i egen organisasjon... 3 Målsettinger og planer i perioden... 4 Arbeidsliv, tariff og pensjon... 4 Offentlige tjenester i egenregi... 5 Verve, aktivisere og beholde... 6 Ideologisk skolering og organisasjonsbygging... 7 Kommune- og regionreform... 9 Kompetanse og rekruttering Stortingsvalg og faglig-politisk arbeid Sosiale aktiviteter i fagforeningen

3 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt Fagforbundet Meløy har mange utfordringer i tiden fremover. Det er ikke alle vi vet om enda, men av erfaring vet vi at utfordringer dukker opp i løpet av året. Meløy kommune må ta ned budsjettene med ca. 30 millioner innen utgangen av Det er satt i gang en omstillingsprosess, der blant annet våre hovedtillitsvalgte er medlem i endringsprosjektgruppen som er opprettet av rådmannen. Der behandles forslag til tiltak for å ta ned driftsutgiftene. I et slikt arbeid er det viktig at vi får et godt samarbeid, medbestemmelse og medvirkning slik at vi får åpne prosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent og at arbeidstakerne blir ivaretatt på en god måte. Utfordringer overfor arbeidsgiverne Utfordringene er medbestemmelse og medvirkning Yrkesfaglige utfordringer Rett kompetanse på rett plass Politiske utfordringer Trepartssamarbeid og at samarbeidsavtalene følges opp. Utfordringer i egen organisasjon Rolleavklaringer i styret. Bruke oppgavefordelingen som utgangspunkt for rapportering og at dette skal gjøre i annen hvert styremøte. Styremedlemmene har ikke fått styreopplæring, men det er under planlegging. 3

4 Målsettinger og planer i perioden Arbeidsliv, tariff og pensjon Fagforbundets mål 2017 Arbeidsmiljøloven videreutvikles og forbedres. Prioriterte krav i mellomoppgjøret 2017 får størst mulig gjennomslag. Tjenestepensjonsordninger tariffestes i flere tariffområder. Kunnskapen om pensjon styrkes i hele organisasjonen. Pensjonsreformen er evaluert. Alle krav om utvidelse av stilling innfris. En helhetlig plan for arbeidstid vedtas. Fagforeningens tiltak i strategiplanen 1. Følge opp vedtak i kommunestyret om videreføring av tidligere bestemmelser i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og arbeidstid 2. Holde løpende oversikt over medlemmenes tariffmessige tilknytning 3. Kreve drøftingsmøter om bruken av midlertidige ansettelser og bruk av bemanningsforetak jamfør lov og avtaleverk 4. Tilrettelegge for at tillitsvalgte kan gjennomføre lokale forhandlinger 5. Gi medlemmene informasjon om pensjonspolitiske spørsmål 6. Gjennomføre drøftingsmøter vedrørende bruk av deltid og utarbeidelse av retningslinjer 7. Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som ønsker utvidelse av stilling 8. Kreve at alle stillinger lyses ut som hele stillinger Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Leder legger fram oversikt over medlemmers tariffmessige tilknytning. Disse gis til seksjonslederne som melder endringer til Fane 2 ansvarlig Frist: Til hvert styremøte Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 3:HTV påser at drøftingsmøter ( HTA 2.3.2) m/ arbeidsgivere, minst 2 ganger årlig. Informerer og drøfter Frist: 2 ganger årlig Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 4: Leder har ansvaret for å gi informasjon ang pensjonspørsmål til medlemmene. 4

5 Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 6: HTV må påse at arbeidsgiver innkaller og drøfter bruk av deltid. HTA og utarbeidelse av retningslinjer Frist: 1 gang pr. år, og rapporteres til styret Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 8: Hovedregelen er at det tilsettes i hele stillinger. Unntak skal drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. og 1 gang i året til styret Offentlige tjenester i egenregi Fagforbundets mål 2017 Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester reverseres. Flere kommuner har gjort vedtak om re-kommunalisering. Alle kommuner har innen utgangen av 2017 vedtatt handlingsplaner mot sosial dumping. Ved utgangen av 2017 bruker flere kommuner trepartssamarbeid aktivt som metode enn dagens 84. Fagforeningens tiltak 1. Sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting eller privatisering 2. Kreve at egenregi utredes i forbindelse med fornyet konkurranseutsetting 3. Foreslå trepartssamarbeid som arbeidsform i omstilling og utviklingsarbeid 4. Bygge nettverk med andre kommuner som har etablert trepartssamarbeid 5. Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å kreve handlingsplan mot sosial dumping 6. Bruke det fagligpolitiske samarbeidet for å motvirke konkurranseutsetting og privatisering, gjennom å vise til fordeler ved drift i egenregi Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Leder har ansvaret for å aktivt påvirke politikerne til evaluering av konkurranseutsatte og privatiserte tjenester Frist: Når det er aktuelt og ved budsjettarbeid Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 3: Leder og HTV må påse at trepartssamarbeid er arbeidsformen ved omstilling. 5

6 Verve, aktivisere og beholde Forbundets mål 2017 Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent innen KS-området. Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent innenfor Spekter helse. Fagforbundet skal være største tariffpart innenfor tariffområdet Oslo kommune, og skal minst opprettholde dagens organisasjonsgrad. Fagforbundet skal øke med minst 1000 nye medlemmer i private barnehager. Fagforbundet skal øke antallet elever og lærlinger med minst 10 prosent. Fagforbundet skal øke antallet studenter med minst 10 prosent. Fagforeningens tiltak 1. Sørge for at det velges tillitsvalgte på alle arbeidsplasser i alle tariffområder der foreningen har medlemmer 2. Gjennomføre velkomstsamtale med alle nye medlemmer 3. Presentere Fagforbundet og verve medlemmer når nye virksomheter etableres 4. Følge opp medlemmer og ansatte når virksomheter blir utskilt 5. Gjennomføre arbeidsplassbesøk og etablere kontakt med medlemmer i alle yrker 6. Styrke det yrkesfaglige og yrkespolitiske tilbudet innenfor alle sektorer/områder 7. Sikre regelmessig aktivitet på videregående skoler og fagskoler, i samarbeid med fylkeskretsen 8. Verve yrkesaktive med høyskole- og universitetsbakgrunn 9. Ta fortløpende kontakt med alle som melder seg ut eller har kontingentrestanser 10. Sørge for at valgkomiteer tilstreber å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn i styrer og verv jfr. 5 Fagforbundet Meløy har som mål å øke medlemstallet og se til at de små avtaleområdene får valgt tillitsvalgt. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 1: Leder har ansvaret for at det velges tillitsvalgte på arbeidsplasser i alle tariffområder der vi har medlemmer Frist: Hele året Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Leder og opplæringsansvarlig har ansvaret for å utarbeide en introduksjonsplan for nyinnmeldte medlemmer Frist: Innen Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 3: Leder skal besøke ansatte i nyetablerte virksomheter. Frist: Innen 3 mnd. Etter etableringen Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 4: Styret og HTV har ansvaret for å følge opp medlemmene 6

7 Frist: Hele året Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 5: HTV gjennomfører arbeidsplassbesøk etter behov. Frist: Hele året Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 6: leder og seksjonslederne arbeider aktivt for å styrke det yrkesfaglige tilbudet ved kurs og tema Frist: Hele året Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 7: Ungdomstillitsvalgte og seksjonsledere samarbeider med fylkeskretsen om aktivitet. Frist: Høst Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 9: Fane 2 ansvarlig følger dette opp. Ideologisk skolering og organisasjonsbygging Forbundets mål 2017 Trygge tillitsvalgte i alle ledd som verver medlemmer, bygger en solid organisasjon og deltar i samfunnsdebatten. Alle tillitsvalgte har gjennomført Fase 2-skolering innen 1 år etter de ble valgt. Fagforeningens tiltak 1. Sørge for at tillitsvalgte deltar på skolering 2. Formidle kunnskap om dagsaktuelle temaer og Fagforbundets politikk og ideologi på tillitsvalgtsamlinger 3. Tilrettelegge for oppbygging av klubber. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 1: Delegert til HTV å foreta Fase 1 opplæring og innkalling Frist: Minst 1 gang pr. år Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Melde på aktuelle kandidater 7

8 Kurs og konferanser 1. Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte Type kurs Målgruppe Tidspunkt Fase 1 opplæring Tillitsvalgte Februar 2017 Budsjett Tillitsvalgte Vår 2017 Oppdatering på lov- og avtaleverket Tillitsvalgte

9 Kommune- og regionreform Forbundets mål 2017 Aktiv deltagelse i debatten om kommune- og regionreformen lokalt og sentralt for å fremme Fagforbundets politikk. Sikre ivaretakelse av medlemmer som er berørt av kommunesammenslåinger, og at medbestemmelses- og representasjonsordninger videreføres på minst dagens nivå. Fagforeningens tiltak 1. Påvirke debatten om kommune- og regionreformen 2. Bygge allianser med politiske partier, lokale lag, foreninger og interesseorganisasjoner 3. Etablere koordineringsledd der det vedtas kommunesammenslåing 4. Ta initiativ til trepartssamarbeid og sikre representasjon 5. Legge premisser for bygging av ny kommune med Fagforbundets mål for blant annet hele stillinger, kompetanseplaner og tiltak for et grønt skifte Fagforeningens mål (ønsket resultat): Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Leder har ansvaret for alliansebygging og nettverksbygging Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 4: Leder har ansvaret for å følge opp samarbeidsavtalene vi har med SV og AP loklat. Delta aktivt i politiske møter. 9

10 Kompetanse og rekruttering Fagforbundets mål 2017 Arbeidsgiver legger til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte gjennom kompetanseplaner. Relevant kompetanseheving gir uttelling i lønn. Kompetansereformen for kommunene iverksettes. Økt anerkjennelse av og respekt for yrkesgruppene. Fagforbundets rolle som en sentral utdanningspolitisk aktør på alle utdanningsnivåer er styrket. Antallet lærlingplasser øker i alle sektorer. Fagforeningens tiltak 1. Gjennomføre drøftingsmøter med arbeidsgiver i alle tariffområder for å utarbeide og iverksette kompetanseplaner 2. Delta i arbeidet med kompetanseplaner 3. Sørge for at tillitsvalgte har nødvendig kompetanse om de enkelte yrkene til bruk i drøftinger med arbeidsgiver 4. Sørge for at tillitsvalgte deltar i hele ansettelsesprosessen til alle stillinger 5. Arbeide opp mot arbeidsgiver og andre aktører for å øke antall lærlingplasser i alle virksomheter, spesielt i offentlig sektor 6. Jobbe for at flere voksne tar fagbrev Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 1: HTVène må delta i drøftingsmøter og delta i utarbeidelse av kompetanseplaner Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: beskrevet i prikkpunkt 1 Frist: Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 4: Tillitsvalgte må selv påse at de blir tatt med i prosesser på sitt arbeidssted. HTV er med på overordna nivå. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 5: Tillitsvalgte må arbeide aktivt for at Meløy kommune utvider fagområdene, for å få lærlinger innen nye fagområder. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 6: Tillitsvalgte må arbeide aktivt med at assistenter tar fagbrev 10

11 Stortingsvalg og faglig-politisk arbeid Fagforbundets mål 2017 Engasjerte medlemmer som fremmer Fagforbundets politikk lokalt og sentralt. Fagforbundets medlemmer har brukt stemmeretten i Stortingsvalget. Sikre et politisk flertall som støtter Fagforbundets mål og arbeid. Styrke arbeidsmiljøloven. Fagforeningens tiltak 1. Knytte kontakter med de politiske partier lokalt. 2. Samarbeide med LO i valgkampen. 3. Gjennomføre arbeidsplassbesøk, med særlig vekt på å nå yngre velgere. 4. Påvirke de lokale partiene på Fagforbundets valgkampsaker. 5. Presentere Fagforbundets politikk og partienes holdninger til disse, eksempelvis på medlemsmøter, på stands og lignende. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 1: Leder har ansvar for å knytte kontakt og sikre samarbeidsavtaler Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 2: Fagforbundet v/leder skal være mer aktiv innenfor LO lokalt Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 4: Leder og HTV deltar i de politiske ledermøtene. Fagforeningens konkretisering av prikkpunkt 5: Styret må delta mer aktivt for å presentere vår politikk opp mot politikerne Sosiale aktiviteter i fagforeningen Tiltak/aktivitet 1: Årsmøtet med sosial festmiddag videreføres 11

12 Tiltak/aktivitet 2: Julebord for pensjonister videreføres Tiltak/aktivitet 3: Seksjonene bør ha minst en aktivitet i året med fokus på sosialt samvær 12

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den Handlingsplan 2018 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandlet på årsmøtet den 24.01.18 Innhold 1. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 Yrkesfaglige utfordringer...

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116

Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116 Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116 Handlingsplanen foreslås vedtatt på fagforeningens årsmøte den 30. januar 2018 1 1.0 Innledning 3 2.0 Fagforeningens utfordringer på kort og lang

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den Handlingsplan 2019 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandles på årsmøtet den 23.01.19 Innhold 1 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 1.1. Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 1.2. Yrkesfaglige

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18. januar 2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Hå. avd 279. Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe)

Handlingsplan Fagforbundet Hå. avd 279. Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe) Handlingsplan 2019 Fagforbundet Hå avd 279 Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe) Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for 2019. Handlingsplanen

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2016 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28.01.2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt...

Detaljer

Mål Tiltak Når Ansvar Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling. Mål Tiltak Når Ansvar Offentlige tjenester drives i egenregi

Mål Tiltak Når Ansvar Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling. Mål Tiltak Når Ansvar Offentlige tjenester drives i egenregi Arbeidsliv, tariff og pensjon Handlingsplan 2019 Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling Forhandlingskurs for tillitsvalgte i alle tariffområder April og Mai Opplæringsansvarlig Få etablert flere

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Egen forening Strategiplan Hovedmål 1 Egen forening Delmål 1: Engasjerte tillitsvalgte

Detaljer

Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer

Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer omtanke solidaritet samhold 2 Strategiplan 2017 Strategiplanen er landsstyrets prioritering av hvor hovedinnsatsen skal rettes for årets arbeid i hele organisasjonen.

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 30.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2018 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 25.01.2018 1 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2018 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 30.01.2019 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningens styrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 Styrebehandlet 28/11-2016 Side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 omtanke solidaritet samhold Strategiplan 2016 Landsstyret vedtar hvert år forbundets strategiplan og hovedprioriteringer. Dette er det «viktigste av det viktige»

Detaljer

SAK 4: Handlingsplan for perioden Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028. Handlingsplan 2019

SAK 4: Handlingsplan for perioden Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028. Handlingsplan 2019 Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028 Handlingsplan 2019 1 Innhold 1. Innledning... 3 Etikk 4 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 5 2.1. Utfordringer overfor arbeidsgiver... 5

Detaljer

Strategiplan 2018 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN

Strategiplan 2018 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN Strategiplan 2018 Strategiplan 2018 I prosessen fram til våre strategiske valg i 2018 har tre begivenheter i 2017 vært avgjørende: Stortingsvalget, LO-kongressen og Fagforbundets landsmøte. Arbeidet med

Detaljer

Strategiplan 2019 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN

Strategiplan 2019 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN Strategiplan 2019 Strategiplan 2019 Fagforbundets verdigrunnlag bygger på frihet, likhet og solidaritet både nasjonalt og internasjonalt. Det er gjennomgående i alt arbeid. Dette ivaretas gjennom konkrete

Detaljer

Innledning... 3. Hovedprioriteringer for 2015... 4. Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5. Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping...

Innledning... 3. Hovedprioriteringer for 2015... 4. Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5. Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping... STRATEGIPLAN 2015 1 Innhold Innledning... 3 Hovedprioriteringer for 2015... 4 Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5 Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping... 5 Kommunereformen... 7 Kommune-

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2016 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 25.01.2017 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE

AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE 2018 1 ÅRSMØTE TORSDAG 25.1.2018 KL. 18.00, KOMMUNESTYRESALEN DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV DAGSORDEN 3. KONSTITUERING 4. ÅRSBERETNINGER 5. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Plan for organisatorisk opplæring 2017 I følge Fagforbundets nasjonale strategiplan for 2017 skal det være følgende tema i opplæringen av tillitsvalgte i

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2015

Strategiplan Hovedprioriteringer 2015 Strategiplan Hovedprioriteringer 2015 omtanke solidaritet samhold Innledning... 3 Hovedprioriteringer for 2015... 6 Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 8 Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping....

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Narvik avd.007. Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017

Årsberetning for. Fagforbundet Narvik avd.007. Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Narvik avd.007 Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017 Innledning Året som har gått har vært både innholdsrik, spennende og arbeidsomt for Fagforbundet lokalt og sentralt.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2019 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 29.01.2019 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.2 Etikk... 5 2. Fagforeningens utfordringer på kort

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd 131. Behandlet av årsmøtet den

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd 131. Behandlet av årsmøtet den Årsberetning 2017 for Fagforbundet Bodø avd 131 Behandlet av årsmøtet den 24.01.18 Innhold Sammendrag... 3 1. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning... 3 Representanter til fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte:...

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 Innhold RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet Rogaland

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

BODØ avd 131. Folkets hus kl 18:00

BODØ avd 131. Folkets hus kl 18:00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE i FAGFORBUNDET BODØ avd 131 Folkets hus 24.01.2017 kl 18:00 ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET BODØ AVD 131 AVHOLDES PÅ FOLKETS HUS 24.JANUAR 2017 KL 18:00 ÅRSMØTESAKER GJESTER: Bodø Arbeiderparti

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012 Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag Representantskapsmøte november 2012 Idè gjøre organisasjonen bedre Konkrete arbeidsoppgaver skal gjøre organisasjonen bedre. Følger tre satsingsområder: Yrkesfaglig

Detaljer

Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015

Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015 Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor arbeidsgiver... 4 2.2. Yrkesfaglige utfordringer...

Detaljer

AVD RAUMA ÅRSMØTE 2019

AVD RAUMA ÅRSMØTE 2019 AVD -272- RAUMA ÅRSMØTE 2019 Fagforbundet i Rauma avd. 272 innkaller med dette til årsmøte tirsdag 29. Januar 2019 kl. 18.00 på Grand Hotel Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 4. Regnskap

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019

REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019 REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019 MØTEPLIKT FOR REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER TID: Tirsdag 24. september kl. 18.00 (servering varmmat fra kl. 17.30) STED: Møllergata

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Hå 279. Behandlet av årsmøtet den , kl 18:00

Årsberetning for. Fagforbundet Hå 279. Behandlet av årsmøtet den , kl 18:00 Årsberetning 2018 for Fagforbundet Hå 279 Behandlet av årsmøtet den 18.01.2019, kl 18:00 Fagforbundet Hå Årsmøte Årsmøte 18. januar 2019. Kl. 18:00. Samfunnshuset på Nærbø. Saksliste: Konstituering Årsmeldinger

Detaljer

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten Omstilling i brann og redningstjenesten Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten 13.03.2019 En samlebetegnelse på ulike endringsprosesser Ovenfra og ned? Hva er hensikten med endringen og målet? Er

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2011

Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 omtanke solidaritet samhold Strategiplan Hovedprioriteringer 2011 Planperioden 2010 2013 Vedtatt i Landsstyret den 16. september 2010 omtanke solidaitet samhold Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

ÅRSMØTE. Fagforbundet avd. 281 Sandnes. Torsdag kl Rådhuskantinen. Åpning. Tale. Merkeutdeling. Servering.

ÅRSMØTE. Fagforbundet avd. 281 Sandnes. Torsdag kl Rådhuskantinen. Åpning. Tale. Merkeutdeling. Servering. ÅRSMØTE Fagforbundet avd. 281 Sandnes Torsdag 26.01. 2017 kl. 18.00 Rådhuskantinen Åpning Tale Merkeutdeling Servering Konstituering Årsmelding Innmeldte saker Bevilgninger Handlingsplan Regnskap Budsjett

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd. 131

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd. 131 Årsberetning 2018 for Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandlet av årsmøtet den 23.01.2019 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til forbundsregionens

Detaljer

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon For perioden 2013 2017 Innledning Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon er en del av Fagforbundets yrkesfaglige satsing. Seksjonen har som sitt ansvarsområde

Detaljer

Årsmøte tirsdag kl Bystyresalen, Askim rådhus

Årsmøte tirsdag kl Bystyresalen, Askim rådhus Årsmøte tirsdag 31.01.18 kl 18.30 Bystyresalen, Askim rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3. Beretning 4. Handlingsplan

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Avd. 211 Helse Stavanger HF. Hvordan jobber vi i Fagforbundet avd. 211

Avd. 211 Helse Stavanger HF. Hvordan jobber vi i Fagforbundet avd. 211 Hvordan jobber vi i Fagforbundet avd. 211 STYRET... side 2 STYREMØTET.. side 3 ÅRSMØTET.. side 4 VALGKOMITÈ side 5 ØKONOMI... side 5 MEDLEMSREGISTER.. side 6 VELFERD JUBILEUMSMERKER ARRANGEMENTER side

Detaljer

Kurskatalog 2013 organisajsonsopplæring. omtanke solidaritet samhold

Kurskatalog 2013 organisajsonsopplæring. omtanke solidaritet samhold Kurskatalog 2013 organisajsonsopplæring omtanke solidaritet samhold Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Fagforbundet Oslo har satt sammen kurstilbudene ut fra forbundets prioriteringer og strategiske

Detaljer

Organisatorisk handlingsplan Innlandet. Arbeiderparti 2019

Organisatorisk handlingsplan Innlandet. Arbeiderparti 2019 Organisatorisk handlingsplan Innlandet Arbeiderparti 2019 Innledning Handlingsplanen gjelder for perioden fra 1. april 2019 og ut året. Innen utgangen av 2019 skal ny handlingsplan for perioden 1. januar

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: Tid:

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: Tid: Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 08.03.16 Tid: 15.30 Tilstede: Forfall: Arne Berge, Siri Andersen, Andres Krogedal Saksliste 15/16

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Sak 4: Handlingsplan for Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd

Sak 4: Handlingsplan for Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd Sak 4: Handlingsplan for 2012 Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028. 2012 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd 230. Kongsvinger. Behandlet av årsmøtet den 23/01-17

Årsberetning for. Fagforbundet avd 230. Kongsvinger. Behandlet av årsmøtet den 23/01-17 Årsberetning 2017 for Fagforbundet avd 230. Kongsvinger Behandlet av årsmøtet den 23/01-17 Innhold Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte...

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti

ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer