Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014"

Transkript

1 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1

2 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen ga følgende saksfremstilling: Forslag til saksliste og innkalling ble sendt ut til alle avdelinger og til direkte tilsluttede medlemmer 10. desember I henhold til NTLs normalvedtekter skal dette sendes ut tre måneder før møtet. Fristen ble holdt med god margin. Saksdokument med styrets innstilling ble sendt ut en måned før representantskapsmøte. Unntakene var revisjonsberetning, forslag til NTLs landsmøte inkl. vedtektsendringer og styrets innstillinger til innkomne forslag hvor fristen til landsforeninga var 12. mars. Disse sakene ble behandlet av styret 18. mars. Alle dokumentene ble delt ut ved møtes oppstart. Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent Godkjenning av sakliste Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til sakliste. 1. Åpning og konstituering 2. Beretning Regnskap Tariffoppgjøret Handlingsplan Aktuelt tema: fornying og målemani ved statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. Innkomne forslag 8. Uttalelser 9. Forslag til NTLs landsmøte Økonomi 11. Særvedtekter 12. Valg 13. Avslutning Styret tar forbehold om endringer av rekkefølgen på sakene. Vedtak: Saklista ble enstemmig godkjent. Godkjenning av forretningsorden. Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til forretningsorden. 1. Møtet er offentlig, dersom representantskapet ikke vedtar noe annet. 2. Til å lede møtet velges tre dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes ledelsen av møtet. Til å føre protokoll velges tre sekretærer. Til å gjennomgå protokollen velges en protokollkomité bestående av tre representanter. 3. Representantene plikter å være til stede under møtet. Fravær er bare gyldig dersom permisjon er innvilget av representantskapsmøtet. 2

3 4. Ingen kan få ordet mer enn to ganger til samme sak. Med unntak av innledningsforedrag begrenses taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre gang. For øvrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning og strek (med de inntegnede talere). Til forretningsorden (behandlingsmåten av saken) gis ingen ordet mer enn to ganger, og høyst to minutter til hver sak. Innlegg skal holdes fra talestolen. 5. Forslag innleveres skriftlig og undertegnet med representantens navn og nummer. 6. Etter strek (med de inntegnede talere) er satt, kan det ikke fremmes eller trekkes forslag. Det kan kun behandles forslag knyttet til punktene på sakslista. Avstemming foregår ved håndsopprekking. I tvilstilfeller, eller når minst fem representanter krever det, foregår avstemmingen skriftlig. Avstemningsreglene følger NTLs vedtekter, se vedlegg. 7. Ved møtets konstituering velges en protokollkomité som gjennomgår protokollen som føres av representantskapsmøtets sekretærer. Protokollkomiteens innstilling for representantskapets første dag forelegges representantskapsmøtet, og protokollen godkjennes med utgangspunkt i innstillingen. Protokollkomiteens innstilling for representantskapets andre dag forelegges landsforeningens styre, og protokollen godkjennes med utgangspunkt i innstillingen. Vedtak: Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt Valg av møtefunksjonærer Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til møtefunksjonærer Dirigenter Ragnar Bøe Elgsaas Marit Lund Larsen Stian Bragtvedt NTL Finanstilsynet NTL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NTL FN-sambandet Vedtak: Vedtatt Sekretærer: Åsne Skjelbred Refsdal Øivind Kruse Geir Senum NTL Statens Landbruksforvaltning NTL Arkivverket, Riksarkivet NTL Kunnskapsdepartementet Vedtak: Vedtatt 3

4 Protokollkomitéen Berit Moen Paul Knudsen Kenneth Dokken Langbraathen NTL Norges Bank NTL Utlendingsdirektoratet NTL Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vedtak: Vedtatt Sak 2 Beretning Leder Bjørn Halvorsen la fram styrets beretning for perioden Vedlagt innkallingen. Ingen tok ordet til beretningen. Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning. Sak 6 Aktuelt tema: fornying og målemani Ved statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Debatt Følgende hadde ordet til debatten: Delegat (fra styret) Geir Waage Delegat nr 10 Turid Brendberg Delegat nr 18 Terje J Eriksen Delegat nr 75 Leif Kjetil Tviberg Delegat nr 68 Ida Spjelkavik Delegat nr 3 Kjersti Barsok Delegat nr 22 Marc Gayorfar Dirigentene foreslo at det settes strek etter innlegg fra Delegat nr 3 Kjersti Barsok og at taletid settes til 3 minutter for talere etter Barsok. Vedtak: Dirigentenes forslag enstemmig vedtatt. Holm Jensen oppsummerte og kommenterte debatten. Sak 5 Handlingsplan Nestleder Kari Solaas Paulsen innledet om handlingsplan , og la frem styrets forslag og styrets innstilling til innkomne forslag. Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram (PHP). Sammen med de uttalelsene som vedtas på representantskapsmøtet vårt, angir dette programmet de viktigste prinsippene for arbeidet i landsforeningen. 4

5 Landsforeningens handlingsplan angir våre prioriteringer i perioden. Planen omtaler ikke alle saker vi jobber med, kun de viktigste satsingsområdene i perioden NTL Sentralforvaltningens kjerneoppgave er å arbeide for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Kontakt med våre tillitsvalgte i avdelingene og direkte tilsluttede medlemmer er førsteprioritet. NTL har et bredt samfunnspolitisk engasjement og den generelle samfunnsdebatten vil også påvirke prioriteringene. Handlingsplanen skal bidra til at vi jobber strategisk med prioriterte satsingsområder. En av de viktigste oppgavene vil være å beholde og styrke lov- og avtaleverket i staten og overenskomstområdet. Det vil være en rekke saker og oppgaver som ikke er omtalt i handlingsplanen, men som likevel er av stor betydning for tillitsvalgte og medlemmer. Handlingsplanen innebærer på ingen måte noen nedprioritering av slike oppgaver. 1 Samfunnspolitiske satsingsområder 1.1 Utviklingen av velferdsstaten Fagbevegelsen har bidratt til de fleste viktige samfunnsreformer som har bedret livsvilkårene for flertallet i Norge de siste 100 årene. Dette har gjort Norge til et av de landene i verden hvor lønnsforskjellene og de sosiale forskjellene er minst. Dette er i ferd med å endre seg og utviklingen går nå i retning av økte forskjeller. Fagbevegelsen må stå samlet mot denne utviklingen. Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. - Bidra til videreutvikling av styringsprinsipper i offentlig sektor basert på deltakelse, tillit og medbestemmelse. 1.2 Økonomisk og sosial trygghet Vi arbeider for trygghet og medbestemmelse på arbeidsplassen. Tillitsvalgte er et viktig ledd i demokratiseringen av norske arbeidsplasser. Vi vil arbeide for å opprettholde en offentlig finansiert og forvaltet folketrygd som bærebjelke i pensjonssystemet. Pensjon skal være en inntektssikring når du ikke lenger kan jobbe. NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at ytelsene til de som er syke eller uføre skal være til å leve av også i framtida. Hovedmål : - Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å stanse utstøting fra arbeidslivet, og for å opprettholde dagens sykelønnsordning. - Arbeide for å opprettholde Folketrygden som bærebjelken i pensjonssystemet. Uheldige virkninger av pensjonsreformen må korrigeres, og alle må sikres en alderspensjon til å leve av - Arbeide for å bevare avtalefestet pensjon (AFP) og dagens tjenestepensjonsordninger i staten. - Arbeide for at pensjonsordninger i overenskomstsektoren er ytelsesbaserte, og på nivå med pensjonene i det offentlige. - Arbeide for bedre tjenestepensjonsordninger uavhengig av sektor. Minimumskravet bør være 66 % av tidligere lønn. - Arbeide for å øke den sosiale og økonomiske tryggheten for uføre og mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, og sikre et likeverdig tilbud over hele landet. 5

6 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering NTL Sentralforvaltningen er bekymret over det økende arbeidspresset på den enkelte arbeidstaker. Arbeidstida skal fortsatt styres innen kollektive rammer, samtidig som det er mulighet for tilpasninger til ulike livsfaser. Det er viktig at alle tilsatte sikres medvirkning på egen arbeidssituasjon. Vi vil arbeide for at avtaleverkets bestemmelser om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til vervet, respekteres. Hovedmål : - Arbeide for å forsvare den nåværende normalarbeidsdagen og begrense overtidsbruken. - Arbeide for at faste, hele stillinger skal være hovedregelen ved alle tilsettinger. - Arbeide for at tillitsvalgte på alle nivå får nok tid til å utføre tillitsverv. 1.4 Likestilling Arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn fortsetter. Det gjør også arbeidet for lik lønn for likt og likeverdig arbeid. Vi krever at alle arbeidsgivere bidrar til å prioritere likelønn i kommende tariffoppgjør. Hovedmål : - Arbeide for at likelønn prioriteres i alle delene av tariffoppgjørene. - Arbeide for at staten bidrar med virkemidler for heving av kvinnelønna. - Arbeide for at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. - Arbeide for at likestilling blir en naturlig del av alt fagforeningsarbeid. 1.5 Mangfold og likeverd NTL Sentralforvaltningen skal fortsette arbeidet for å hindre all diskriminering i arbeidslivet. Vi må bevisstgjøre våre tillitsvalgte slik at de kan gripe inn dersom diskriminering forekommer i våre virksomheter. Vi vil arbeide for at staten går foran i arbeidet med universell utforming, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre. Vi skal arbeide aktivt for større inkludering av etniske minoriteter i våre virksomheter og i fagbevegelsen. Samisk språk og kultur er en berikelse for Norge, og NTL Sentralforvaltningen skal arbeide for at flere lover, forskrifter og andre dokumenter blir oversatt til samisk. Hovedmål : - Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. - Arbeide for at våre medlemmer og tillitsvalgte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. 6

7 - Arbeide for å styrke samisk kultur og språk 1.6 Utdanning og forskning Det er viktig å organisere bredt og tidlig. NTL Sentralforvaltningen skal bidra til å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingmedlemskap. Staten må gå foran med et godt eksempel og opprette flere lærlingplasser. Studielånsrenta må være politisk styrt, lav og forutsigbar. Stipendandelen må økes. Studier må telle med ved beregning av pensjon. Studiefinansiering må gis i 11 måneder i året og ikke bare i 10 måneder som i dag. Den overordnede styringen og finansieringen av forsknings- og utdanningsinstitusjonene er et offentlig ansvar. NTL Sentralforvaltningen mener at velferdsstaten har behov for forskning som er frikoplet fra de kommersielle forskningsbehovene, for eksempel grunnforskning, humanistisk, samfunnsvitenskapelig og miljørettet forskning. Norge må satse på forskning som kan bidra til å løse klimaproblemene. Hovedmål : - Arbeide for å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingemedlemskap. - Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger. 1.7 Klima og miljø Hensynet til klima, miljøet og det framtidige livsgrunnlaget på kloden må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. Vi må dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Norge er en stor produsent av kull, olje og gass, og har bygget mye av vår velstand på eksport av disse produktene. Vi har derfor et særlig ansvar for å gjennomføre utslippsreduksjoner og andre miljøtiltak innenlands, og bidra til å finansiere miljø- og klimatiltak i fattige land. Den nødvendige omstillingen gir også muligheter. Vi kan, hvis vi vil, skape titusener av arbeidsplasser i næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Dette krever at staten sikrer den miljøvennlige industrien mulighet for å vokse og aktivt støtter utvikling av utslippsreduserende teknologi. Den norske staten er gjennom Statens Pensjonsfond Utland (petroleumsfondet) en stor investor. Fondet må i større grad investere i næringsliv basert på lavutslippsteknologi. Samtidig må fondets investeringer i petroleumsindustri reduseres vesentlig, og fondet må trekke seg helt ut fra investeringer i oljesand og kull. Offentlige virksomheter har ansvar for å gjennomføre omstillinger med sikte på lavere utslipp av klimagasser. Hovedmål : - Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. 7

8 - Arbeide for at fagbevegelsen skal bli en pådriver for den nødvendige omstillingen, og bygge allianser med miljøbevegelsen og andre som deler vårt syn i klima- og miljøpolitikken. - Arbeide for at virksomhetene innen vårt organisasjonsområde blir mer miljøvennlige gjennom bl.a. miljøsertifisering. 1.8 Internasjonalt samarbeid Markedskreftene har fått større makt over viktige samfunnsområder på bekostning av politisk og demokratisk styring. Den økonomiske krisa i den vestlige verden påvirker alle lands økonomier og er bl.a. et resultat av redusert politisk styring. Offentlige tjenester blir gradvis overtatt av private aktører. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for skatt på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer, såkalt Robin Hood-skatt. Flere EU-direktiver bidrar til å svekke blant annet personvern, rettssikkerhet og faglige rettigheter. Flere dommer i EU domstolen har fratatt fagbevegelsen makt i samfunnet og også bidratt til at sosial dumping er blitt et problem i hele Europa. Selv om Norge ikke er medlem i EU gir regelverket og avgjørelsene derfra økt press på norsk arbeidsliv. NTL Sentralforvaltningen vil være aktiv deltaker i debatten om hvilken strategi fagbevegelsen kan legge for å motvirke den negative utviklingen. NTL Sentralforvaltningen vil fremme samarbeid på tvers av organisasjons- og landegrenser for å kunne stå i mot de kreftene som ønsker å svekke velferdsstaten. Hovedmål : - Engasjere oss i nasjonalt og internasjonalt solidaritetsarbeid. Informere om og bidra til diskusjon om utviklingen i internasjonalt arbeidsliv. Vi vil videreføre og etablere kontakt med fagforeninger i andre land. 2. Faglige og politiske satsingsområder 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at offentlig sektor tilføres nødvendige midler for å utføre pålagte oppgaver og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Omstillinger må gjennomføres innenfor trygge rammer hvor medbestemmelsen ivaretas og med sikkerhet for opparbeida rettigheter. En god utvikling av virksomhetene oppnås best ved at virksomhetenes egne, faste ansatte får bruke og utvikle sin kompetanse i utførelsen av samfunnsoppdraget. NTL Sentralforvaltningen mener det er positivt at statlige arbeidsplasser finnes over hele landet. Vi er imidlertid mot flytting av etablerte arbeidsplasser og virksomheter. Fordi det skaper dårlig arbeidsmiljø og en varig utrygghet i store deler av forvaltningen NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for reell medbestemmelse for de tillitsvalgte. Vi krever at de sentrale partene følger opp lov- og avtaleverket slik at det avsettes tid i virksomhetene til tillitsvalgtarbeid. Arbeidsoppgavene som tillitsvalgte utfører som en del av sitt verv, må reelt likestilles med deres øvrige arbeidsoppgaver. Hovedmål : - Ha kontakt og dialog med, tilby skolering av og følge opp våre tillitsvalgte. 8

9 - Støtte og bistå avdelinger hvor virksomheten er i omstilling, og ivareta våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. - Arbeide med å bevisstgjøre tillitsvalgte og ledere på alle nivå om de uheldige konsekvensene privatisering og konkurranseutsetting har for virksomhetene. Målet er å stoppe privatisering, konkurranse- og tjenesteutsetting, og ta tilbake tjenester som allerede er konkurranseutsatt 2.2 Personalpolitikk Arbeidsmiljøloven stiller krav om helsefremmende arbeidsmiljø. Dette betyr blant annet et arbeidsmiljø hvor hver og en kan bidra etter egne forutsetninger. Styringssystemer og mekanismer som fører til økt konkurranse og individualisering av arbeidslivet skal motarbeides. Et helsefremmende arbeidsmiljø forutsetter at arbeidstakerne har innflytelse på egen arbeidsdag og medvirkning når arbeidsoppgavene skal utformes, fordeles og gjennomføres. Kontroll og overvåking i arbeidslivet synes å øke. Dagens teknologi har få begrensninger og framtidas teknologi vil forenkle og øke muligheten for kontroll og overvåking ytterligere. Dette er en trussel mot de tilsattes personvern og rettssikkerhet. Hovedmål : - Arbeide for å forsvare og forbedre arbeidsmiljølovgivningen, og sikre at bestemmelsene etterleves. - Bistå avdelingene ved utarbeiding av livsfaseorientert personalpolitikk. - Arbeide for å styrke vernet av varslere. - Arbeide for mer inkluderende arbeidsplasser, inkludert bedre oppfølging av IA-avtalens intensjoner. - Arbeide for at mennesker med kroniske eller langvarige helseplager ikke presses ut eller manipuleres til å si opp jobben etter et års sykefravær. Arbeide for å sikre stillingsvernet også ved kroniske og langvarige helseplager. - Arbeide for universell utforming av alle arbeidsplasser. - Arbeide for tilrettelegging i yrkeslivet gjennom samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV. 2.3 Lønns- og tariffpolitikk NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for en solidarisk lønnspolitikk og for å bevare det kollektive lovog avtaleverket. Det betyr å ta hensyn til alle grupper av tilsatte når lønnsveksten skal fordeles. Lønnspolitikken må brukes til å utjevne urimelige lønnsforskjeller på bakgrunn av blant annet kjønn og etnisk opprinnelse. Utdanning skal lønne seg samtidig som realkompetanse må verdsettes bedre. Hovedmål : - Arbeide for at lønnsoppgjørene i staten primært gir sentrale tillegg og prioriterer tiltak for likelønn og økt lønn for lavtlønte. - Arbeide for at lønnsoppgjørene i overenskomstsektoren prioriterer likelønn og økt lønn til lavtlønte. - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte. 9

10 - Bistå avdelingene ved utarbeiding av lokal lønnspolitikk i virksomhetene. - Arbeide for at det skal bli lettere å ta etter- og videreutdanning. 3. Organisasjonsutvikling 3.1 Profilering og medlemsverving Vi vil synliggjøre NTL Sentralforvaltningen som en attraktiv og relevant organisasjon for alle tilsatte i vårt organisasjonsområde. Stadig flere av de som ansettes i vårt organisasjonsområde har lang utdanning og vi vil styrke arbeidet for å rekruttere disse gruppene. De lokale tillitsvalgte er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at de skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene lokalt og for hele NTL. Det er et mål å være aktivt til stede på NTL-arrangementer i hele landet. Hovedmål : - Arbeide for økt profilering av NTL, samt rekruttering av medlemmer uavhengig av utdanning, bakgrunn eller hvor i landet de arbeider. Vi vil styrke arbeidet med rekruttering av medlemmer med lang utdanning. - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. 3.2 Studievirksomheten I NTL Sentralforvaltningen ligger de fleste forhandlingsfullmaktene i avdelingene. Mange av avdelingene har få ressurser til å arrangere medlemskurs på egen hånd. Landsforeningen skal derfor prioritere kurs for medlemmene. Siden landsforeningen har medlemmer over hele landet, skal kurs også arrangeres utenfor det sentrale østlandsområdet. Ordningen med aktivitetsstøtte skal sikre at avdelinger med dårlig økonomi får mulighet til å gjennomføre prioriterte aktiviteter. Her er det særlig tenkt på rekrutteringstiltak, kurs, årsmøter og styremøter. Hovedmål : - Arrangere minst fire kurs per år, både dagskurs og kurs over flere dager. Det skal arrangeres både medlemskurs og kurs for tillitsvalgte. - Arrangere minst en avdelingslederkonferanse i representantskapsperioden. - Gjøre ordningen med aktivitetsstøtte bedre kjent i avdelingene og bidra til at aktivitetsnivået i avdelingene er høyest mulig. 3.3 Informasjonsvirksomheten En av landsforeningens viktigste oppgaver er å sørge for at våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant informasjon. Samtidig må vi legge til rette for at informasjon fra avdelingene kommer fram til landsforeningen eller andre relevante mottakere. Hovedmål : - Utgi medlemsbladet i papirform fire ganger per år, og distribuere det til alle medlemmene. Stoff om faglige spørsmål og stoff relatert til avdelingene skal prioriteres. - Ved behov sende ut hurtiginformasjon til avdelingene per e-post. 10

11 - Ha en godt vedlikeholdt nettside og benytte relevante sosiale medier. 3.4 Samarbeid med andre Fagbevegelsen er en viktig maktfaktor og samarbeid på tvers bidrar til å styrke denne effekten. Både landsforeningen og avdelingene kan bidra til dette. God informasjonsflyt og erfaringsutveksling innen fagbevegelsen er virkemidler i dette arbeidet og vi vil bidra med vår erfaring og kompetanse. Hovedmål : - Samarbeide med andre organisasjonsledd i NTL og med andre deler av fagbevegelsen. - Oppfordre avdelingene til å delta i samarbeid på tvers av NTL og LO, bl.a. i LO Stat og LOs lokalorganisasjoner. Nettverksbygging og aktivitet rettet mot ungdom bør prioriteres. - Bygge allianser og samarbeide med andre organisasjoner, også utenfor fagbevegelsen, som deler våre synspunkter i ulike saker. - Oppfordre NTL til å danne faglige nettverk på tvers av virksomhetene. 4. Regjeringskvartalets framtid Regjeringskvartalets framtid er under diskusjon og utredning. Prosessen kan ta 7-12 år før nytt regjeringskvartal står ferdig. Prosessen vil ikke bare dreie seg om fysisk infrastruktur, men også om utforming av arbeidsplassene og organisering av fellestjenester. Det er derfor viktig at medbestemmelsen sikres i hele prosessen. NTL Sentralforvaltningen skal holde nær kontakt med LO-stat og de andre hovedsammenslutningene i de pågående prosessene og være en aktiv pådriver for medbestemmelse i de ulike fasene i prosessen. Innkomne forslag Det var mottatt tre forslag fra NTL Brønnøysundregistrene til NTL Sentralforvaltningens handlingsplan ) Forslag 1 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 1.6: Utdanning og forskning, andre avsnitt, etter andre setning: Inkludere at NTL SF mener at «Studiefinansieringen må utvides fra 10 til 11 måneder». Styrets innstilling: Anses ivaretatt. 2) Forslag 2 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 3.2: Studievirksomheten, nytt hovedmål etter det første hovedmålet: «Arrangere minst to kurs utenfor det sentrale østlandsområdet». Ivaretatt, støtter intensjonen. Styrets innstilling: Tiltres ikke. Begrunnelse: Det er begrenset hvor mange landsomfattende kurs NTL Sentralforvaltningen klarer å gjennomføre i året. Vi har forsøkt å gjennomføre egne landsomfattendekurs utenfor det sentrale østlandsområdet uten at det har vært særlig vellykket. Samtidig har NTL Sentralforvaltningen gjennomført halvdagskurs i alle fylker i forbindelse med Staten hus turneen i toårsperioden. 11

12 Målgruppen for disse kursene har vært lokale tillitsvalgte og medlemmer. Det er et ønske om å få til flere kurs over hele landet også i neste representantskapsmøte, men da i hovedsak med tillitsvalgte og medlemmer bosatt i regionen som målgruppe. 3) Forslag 3 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 3.3: Informasjonsvirksomheten, endre første hovedmål og legge til et nytt: «Utgi medlemsbladet fire ganger per år, og distribuere det til alle medlemmene. Stoff om faglige spørsmål og stoff relatert til avdelingene skal prioriteres.» «Gi medlemmene mulighet til å velge om de ønsker å motta medlemsbladet i papirform eller elektronisk form» Styrets innstilling: Tiltres ikke. Begrunnelse: Sentralposten publiseres på ntl.no/sf i pdf og det er mulig å laste ned denne. Man kan reservere seg mot papirutgave, men da mister man både Sentralposten og NTL Magasinet i papirutgaver. Dagens medlemssystem håndterer ikke at man reserverer seg mot kun et av medlemsbladene. Styret ønsker at det fortsatt skal være papirutgave av Sentralposten. Medlemsbladet skal fungere som en synliggjøring av NTL Sentralforvaltningen, kunne brukes i vervesammenheng, nå mange målgrupper i medlemsmassen og et fysisk format formidler på en helt annen måte enn en elektronisk versjon som man aktivt må laste ned fra Internett. Det bør etterstrebes å finne enda bedre løsninger for digital formidling av medlemsbladet i framtiden. Det er ønskelig at NTL Sentralforvaltningens styre i neste representantskapsperiode ser på dette. Delegat 69 Trine Stoveland fra NTL Brønnøysundregistrene foreslo å trekke sitt forslag nr. 2. Delegat 49 Kjetil Mathisen fra NTL Brønnøysundregistrene foreslo å trekke sitt forslag nr 3. Vedtak: Ingen delegater motsatte seg forslaget om å trekke endringsforslagene. Forslag trukket. Debatt Følgende hadde ordet i debatten: 69 Trine Stoveland, NTL Brønnøysundregistrene 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet 49 Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene Marius Helgå, observatør, NTL Nasjonale biblioteker 22 Marc Gayorfar, NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt 10 Turid Brendberg NTL Statens innkrevingssentral Berit Moen, observatør, NTL Norges bank 37 Øystein Jørgensen, NTL Nærings- og fiskeridepartementet 3 Kjersti Barsok, styret 12

13 28 Bjørn Halvorsen, styret 10 Turid Brendberg, NTL Statens innkrevingssentral 21 Anett Fuglesang, NTL departementenes sikkerhets- og serviceorg. (DSS) 18 Terje Eriksen, NTL Sjøfartsdirektoratet 45 Bengt Oskar Lagerstrøm, NTL SSB Vara til styret Geir Waage, NTL Nasjonale biblioteker 40 Gerd Knutsen, NTL Direktorat for forvaltning og IKT Forslag fremmet i møte: Forslag fra Bjørn Halvorsen om å sette ned en redaksjonskomité for handlingsplanen bestående av: Delegat 75 Leif Kjetil Tviberg NTL Sentralforvaltningen Delegat 62 Geir Senum NTL Kunnskapsdepartementet Delegat 49 Kjetil Mathisen NTL Brønnøysundregistrene Delegat 67 Kari Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen Vedtak: Forslag til redaksjonskomite vedtatt Forslag fra delegat nr 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet Gjennomgående endringer: Under hver overskrift, etter innledende tekst skal det være to underordnede overskrifter: Hovedmål Prioriterte tiltak Alle aktivitetsformuleringer som i det opprinnelige forslaget til handlingsplan lå under punktet hovedmål, flyttes inn under punktet prioriterte tiltak. 1.1 Utviklingen av velferdsstaten Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. Prioriterte tiltak : - Etablere faglige nettverk for medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. 13

14 1.2 Økonomisk og sosial trygghet Hovedmål : - Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Prioriterte tilltak : - Arbeide for å styrke medbestemmelse gjennom støtte og skolering av lokale tillitsvalgte. - Sammen med tillitsvalgte i virksomhetene arbeide for at alle virksomheter hvor NTL Sentralforvaltningen har medlemmer har inngått IA-avtale. 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering Hovedmål : Prioriterte tiltak : - NTL sentralforvaltningen vil, gjerne i samarbeid med KMD, tilby forelesere til virksomhetsvise kurs om medbestemmelse. 1.4 Likestilling, mangfold og likeverd NTL Kunnskapsdepartementet foreslår å slå punktene 1.4 og 1.5 sammen i en felles omtale, fordi utviklingen går i retning av å se ulikhetsdimensjonene (altså kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering) i sammenheng. Hovedmål : - Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Prioriterte tiltak : 1.5 Utdanning og forskning opprette flere lærlingplasser. Tillitsvalgte i den enkelte virksomhet må arbeide aktivt overfor egen ledelse for å få virksomheten til å opprette lærlingeplasser. Det generelle utdanningsnivået i befolkningen stiger. I dag har det store flertallet av ansatte i departementene og underliggende virksomheter høyere utdanning, med dertil hørende studielån. NTL må synliggjøre bedre at vi også arbeider for høytutdannede. Begrunnelse: Hvis NTL ønsker å rekruttere et bredt spekter fra departementene og underliggende virksomheter, må organisasjonen synliggjøre bedre at den arbeider også for høytutdannede. I motsatt fall vil det framover bli vanskelig å rekruttere høytutdannede til medlemskap. 14

15 Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Arbeide for å styrke høytutdannedes uttelling for lang utdanning. - Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger, blant annet ved at tillitsvalgte tar initiativ overfor den enkelte virksomhet. NTL Sentralforvaltningen vil bidra med informasjon og veiledning til tillitsvalgte, samt gi direkte bistand til tillitsvalgte der det er behov. 1.6 Klima og miljø dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Fagbevegelsen må stå i første rekke i kampen for å bevare miljøet og vår felles framtid. Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Prioriterte tiltak : - Arbeide for at NTL og resten av LO skal være pådrivere for å få til omstillinger til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. - Samarbeide med miljøorganisasjoner om å tilby foredrag/informasjonsopplegg til virksomhetene og NTL avdelinger om miljøsertifisering. 1.7 Internasjonalt samarbeid Hovedmål : Prioriterte tiltak : 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse Hovedmål : - Reell medbestemmelse for tillitsvalgte. Prioriterte tiltak : - Ta initiativ til at det arrangeres felles opplæring for arbeidsgiver og tillitsvalgte i Hovedavtale/medbestemmelse i alle virksomheter. - Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangere fellesopplæring, gjerne i samarbeid med KMD. 2.2 Personalpolitikk Hovedmål Et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. 15

16 Prioriterte tiltak : - Bistå lokale tillitsvalgte i arbeidet med å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen etterleves. 2.3 Lønns- og tariffpolitikk Hovedmål : - Økt gjennomslag for NTLs lønnspolitiske prinsipper i de lokale lønnspolitikkene Prioriterte tiltak : - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte gjennom kurs og veiledning. 2.4 Profilering og medlemsverving Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. 2.5 Studievirksomheten Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Stimulere avdelinger til å samarbeide om å arrangere kurs. 2.6 Informasjonsvirksomheten Hovedmål : Prioriterte tiltak : 2.7 Samarbeid med andre Hovedmål : Prioriterte tiltak : 16

17 Forslag fra delegat nr 68 Ida Spjelkavik, NTL Zero Til punkt 1.7. om klima og miljø Avsnitt 4, setning 2: Legge til «nullutslipp» slik at det står nullutslipp- og lavutslippsteknologi Avsnitt 4, setning 3: Endre fra «petroliumsindustri» til «fossilindustri», «redusere vesentlig» til «stoppes» og legge til «skifersand». Siste setning er foreslått å lyde: «Samtidig må fondets investeringer i fossilindustri stoppes, og fondet må trekke seg helt ut fra investeringer i oljesand, skifergass og kull.» Avsnitt 5, tillegg til første setning «Betydelig» slik at det står «betydelig lavere» Tillegg i første kulepunkt hovedmål: «lavutslippssamfunn», «nullutslippssamfunn» Forslag til nytt avsnitt under punkt 4. Regjeringskvartalets framtid Forslag fra delegat nr 67 Kari S. Paulsen Forut for representantskapet i 2016 legger NTL Sentralforvaltningen opp til at prosessen med handlingsplanen ligner mer på NTLs prosess rundt prinsipp- og handlingsplanen. Vedtak: Forslagene oversendes redaksjonskomiteen Redaksjonskomiteens innstilling som ble presentert av Kari S. Paulsen: Forslag H1 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet, gjennomgående endringer: Under hver overskrift, etter innledende tekst skal det være to underordnede overskrifter: Hovedmål Prioriterte tiltak Alle aktivitetsformuleringer som i det opprinnelige forslaget til handlingsplan lå under punktet hovedmål, flyttes inn under punktet prioriterte tiltak. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H2 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.1. Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. 17

18 Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i styrets forslag. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H3 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.1. Prioriterte tiltak : Etablere faglige nettverk for medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt i forslag R1. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 2 stemmer Forslag R1 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.1.: Gjennomføre et seminar rettet mot medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H4 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2. Hovedmål : Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av forslag R2. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R2 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.2.: Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Dette gjennomføres ved å: Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å stanse utstøting fra arbeidslivet, og for å opprettholde dagens sykelønnsordning. Arbeide for å opprettholde Folketrygden som bærebjelken i pensjonssystemet. Uheldige virkninger av pensjonsreformen må korrigeres, og alle må sikres en alderspensjon til å leve av Arbeide for å bevare avtalefestet pensjon (AFP) og dagens tjenestepensjonsordninger i staten. Arbeide for at pensjonsordninger i overenskomstsektoren er ytelsesbaserte, og på nivå med pensjonene i det offentlige. Arbeide for bedre tjenestepensjonsordninger uavhengig av sektor. Minimumskravet bør være 66 % av tidligere lønn. 18

19 Arbeide for å øke den sosiale og økonomiske tryggheten for uføre og mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, og sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag H5 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2. Prioriterte tiltak : Arbeide for å styrke medbestemmelse gjennom støtte og skolering av lokale tillitsvalgte. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke (ivaretatt i styrets forslag pkt 2.1). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H6 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2: Prioriterte tiltak : Sammen med tillitsvalgte i virksomhetene arbeide for at alle virksomheter hvor NTL Sentralforvaltningen har medlemmer har inngått IA-avtale. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag H7 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.3.: Prioriterte tiltak : NTL sentralforvaltningen vil, gjerne i samarbeid med KMD, tilby forelesere til virksomhetsvise kurs om medbestemmelse. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt enstemmig Forslag H8 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.3. Prioriterte tiltak : - Arbeide for at tillitsvalgte på alle nivå får nok tid til å utføre tillitsverv, gjennom å gi bistand til tillitsvalgte som har utfordringer, og gjennom å bidra til felles skoleringstiltak for arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 1 stemme 19

20 Forslag H9 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.4.: Punktene 1.4 og 1.5 sammen i en felles omtale. Begrunnelse: fordi utviklingen går i retning av å se ulikhetsdimensjonene (altså kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering) i sammenheng. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H10 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.4.: Nytt hovedmål på det nye kap. 1,4 Likestilling, mangfold og likeverd: Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt enstemmig Forslag R3 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.4.: Nytt hovedmål under pkt. 1.4 Likestilling: Arbeide for likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Hovedmålene i styrets forslag blir prioriterte tiltak. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R4 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.5: Styrets forslag til hovedmål 1 og 3 omformuleres: Alle skal vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Samisk kultur og språk må styrkes. Styrets hovedmål 2 (arbeide for at våre medlemmer og tillitsvalgte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet) gjøres om til prioritert tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H11 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Tillegg etter opprette flere lærlingplasser. Tillitsvalgte i den enkelte virksomhet må arbeide aktivt overfor egen ledelse for å få virksomheten til å opprette lærlingeplasser. 20

21 Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H 12 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Det generelle utdanningsnivået i befolkningen stiger. I dag har det store flertallet av ansatte i departementene og underliggende virksomheter høyere utdanning, med dertil hørende studielån. NTL må synliggjøre bedre at vi også arbeider for høytutdannede. Begrunnelse: Hvis NTL ønsker å rekruttere et bredt spekter fra departementene og underliggende virksomheter, må organisasjonen synliggjøre bedre at den arbeider også for høytutdannede. I motsatt fall vil det framover bli vanskelig å rekruttere høytutdannede til medlemskap. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke (ivaretatt styrets forslag pkt. 3.1). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R5 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.6.: De to første setningene i 1. avsnitt i brødteksten og første hovedmål (om elev-, student- og lærlingemedlemskap) flyttes til pkt Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag R6 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.6.: Andre hovedmål endres til Det opprettes flere lærlingeplasser i vårt organisasjonsområde. Vedtak: enstemmig vedtatt. Forslag H13 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Prioriterte tiltak : - Arbeide for å styrke høytutdannedes uttelling for lang utdanning. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Delvis ivaretatt i pkt Vedtak: Innstilling vedtatt mot 7 stemmer Forslag H14 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6: Prioriterte tiltak : Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger, blant annet ved at tillitsvalgte tar initiativ overfor den enkelte virksomhet. NTL Sentralforvaltningen vil bidra med informasjon og veiledning til tillitsvalgte, samt gi direkte bistand til tillitsvalgte der det er behov. Redaksjonskomiteens innstilling: Første setning tiltres, andre setning tiltres ikke. 21

22 Avstemning om å tiltre første setning: Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Stemme over redaksjonskomiteens forslag om å ikke tiltre setning nummer to Vedtak: Innstilling vedtatt Forslag H15 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Fagbevegelsen må stå i første rekke i kampen for å bevare miljøet og vår felles framtid. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 5 stemmer Forslag H16 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: nullutslipps- og lavutslippsteknologi. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H17 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: petroleumsindustri endres til fossilindustri. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H18 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: Reduseres vesentlig endres til stoppes : Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H19 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: investere i næringsliv basert på endres til investere i infrastruktur og næringsliv. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H20 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: skifergass inn etter oljesand. 22

23 Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H21 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Femte avsnitt i brødteksten: betydelig inn foran lavere. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R7 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles mot et nullutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H22 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: nullutslippssamfunn tillegg på første hovedmål. Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R7. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H23 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R7. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag R8 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Styrets forslag til hovedmål 2 endres til prioriterte tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R9 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Styrets forslag til hovedmål 3 endres til: Arbeide for at virksomhetene innenfor vårt organisasjonsområde blir mer miljøvennlige gjennom bl.a. miljøsertifisering. Oppdatere tipshefte om miljøsertifisering. 23

24 Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H24 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Prioriterte tiltak : Arbeide for at NTL og resten av LO skal være pådrivere for å få til omstillinger til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i styrets forslag. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag H24b fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Samarbeide med miljøorganisasjoner om å tilby foredrag/informasjonsopplegg til virksomhetene og NTL avdelinger om miljøsertifisering. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av redaksjonskomiteens forslag R9. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme. 1.8 Internasjonalt samarbeid Forslag R10 fra redaksjonskomiteens til punkt 1.8.: Hovedmål : Engasjere oss i nasjonalt og internasjonalt solidaritetsarbeid. Prioriterte tiltak : Informere om og bidra til diskusjon om utviklingen i internasjonalt arbeidsliv. Videreføre og etablere kontakt med fagforeninger i andre land. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag R11 fra redaksjonskomiteens til punkt 2.1.: Hovedmål : Reell medbestemmelse for tillitsvalgte, særlig under omstillinger. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H25 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1.: Hovedmål : - Reell medbestemmelse for tillitsvalgte. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R11. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. 24

25 Forslag R12 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.1.: Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag R13 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.1.: Prioriterte tiltak : Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangerte fellesopplæring i Hovedavtale/medbestemmelse, gjerne i samarbeid med KMD. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag H26 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1: Prioriterte tiltak : - Ta initiativ til at det arrangeres felles opplæring for arbeidsgiver og tillitsvalgte i Hovedavtale/medbestemmelse i alle virksomheter. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R13 Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme Forslag H27 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1: - Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangere fellesopplæring, gjerne i samarbeid med KMD. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R13. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag R14 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.2.: Hovedmål Arbeide for å forsvare og forbedre arbeidsmiljølovgivningen, og sikre at bestemmelsene etterleves. Dette er en forutsetning for et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag R15 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.2.: Styrets øvrige hovedmål endres til prioriterte tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt 25

26 Forslag H28 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.2: Hovedmål Et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av R14. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H28b fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.2: Prioriterte tiltak : - Bistå lokale tillitsvalgte i arbeidet med å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen etterleves. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av R15. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Forslag H29 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.3.: Hovedmål : - Økt gjennomslag for NTLs lønnspolitiske prinsipper i de lokale lønnspolitikkene Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme. Forslag R16 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.3.: Styrets forslag til hovedmål 3-5 endres til prioriterte tiltak Vedtak: vedtatt mot 4 stemmer Forslag H29b delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.3.: Prioriterte tiltak : - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte gjennom kurs og veiledning. Redaksjonskomitéens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt Forslag R17 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.1.: 26

27 Hovedmål : Rekruttere medlemmer uavhengig av utdanning, bakgrunn eller hvor i landet de arbeider. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R18 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.1.: Prioritert tiltak : Styrke arbeidet med rekruttering av medlemmer med lang utdanning. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H30 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 3.1.: Prioriterte tiltak : - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag R19 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.2.: Hovedmål : Godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt. Forslag H31 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 3.2.: Prioriterte tiltak : - Stimulere avdelinger til å samarbeide om å arrangere kurs. Redaksjonskomiteen: Tiltres som tillegg til prioritert tiltak 3 (om bruk av aktivitetsstøtten). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R20 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.3.: Hovedmål : Sørge for at våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant informasjon. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt. 27

28 Forslag R21 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.4.: Hovedmål : Øke vår innflytelse i fagbevegelsen og samfunnet. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H32 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 4.: NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for at regjeringskvartalet blir et fremtidsrettet bygg som har en ambisiøs klimaprofil. Muligheten for et energipositiv regjeringskvartal bør utredes. Redaksjonskomiteens innstilling: Støtter intensjonen, forslaget oversendes styret. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme Forslag H33 fra delegat Kari Solaas Paulsen, NTL sentralforvaltningen til prosess: Forut for representantskapet i 2016 legger NTL Sentralforvaltningen opp til at prosessen med handlingsplanen ligner mer på NTLs prosess rundt prinsipp- og handlingsprogrammet. Begrunnelse: Vi får ivaretatt demokratiet og det vil være enklere for avdelingene å komme med forslag til handlingsplanen forut for representantskapsmøtet. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Dirigentene foreslo at saken overføres til sak 7. Vedtak: Overføres til sak 7 innkomne forslag Innkomne forslag til handlingsplan Forslag H34 fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 1.6: Utdanning og forskning, andre avsnitt, etter andre setning: Inkludere at NTL SF mener at «Studiefinansieringen må utvides fra 10 til 11 måneder». Styrets innstilling: Anses ivaretatt. Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Votering over Handlingsplan med alle endringer: Vedtak: enstemmig vedtatt. Vedtatt handlingsplan vedlagt 28

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 LO-kongressen 2013 velkommen til debatt Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 Debatthefte med foreløpig dagsorden, praktiske opplysninger, tidsfrister og LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprogram

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Prinsipprogram og vedtekter

Prinsipprogram og vedtekter Prinsipprogram og vedtekter fo.no Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 0183 Oslo Tlf. 02380 40 Prinsipprogram for FO Vedtatt på FOs 6. kongress mars

Detaljer

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010 Sentralposten Nr. 3 - september 2010 RedakTØREN sier Skolefagsundersøkelsen: IKT i skolen er til liten hjelp Flyktningeregnskapet 2010 Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport den 20. april 2010 fra

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Forslag til prinsipprogram 2012 2016

Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Grunnleggende prinsipper Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) er et solidarisk fagforbund som baserer sin virksomhet på kollektive avtaler og løsninger. Postkom

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE

Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE Innhold Utfordringer...3 Visjon...4 Organisasjonsidé...4 En sikker og god lønnsutvikling...5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner og

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

LOs handlingsprogram 2013-2017

LOs handlingsprogram 2013-2017 1 LOs handlingsprogram 2013-2017 2 1. Arbeid til alle Et godt arbeidsliv og arbeid til alle må være det overordnede målet for lønnsoppgjørene, den økonomiske politikken og annen politikk. Arbeid er nøkkelen

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 1 2 Politisk plattform verdier og mål, 2014 2016 Vedtatt på Unios representantskapsmøte 11. desember 2013 Verdier og mål Unio er en viktig samfunnsaktør som

Detaljer