Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014"

Transkript

1 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1

2 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen ga følgende saksfremstilling: Forslag til saksliste og innkalling ble sendt ut til alle avdelinger og til direkte tilsluttede medlemmer 10. desember I henhold til NTLs normalvedtekter skal dette sendes ut tre måneder før møtet. Fristen ble holdt med god margin. Saksdokument med styrets innstilling ble sendt ut en måned før representantskapsmøte. Unntakene var revisjonsberetning, forslag til NTLs landsmøte inkl. vedtektsendringer og styrets innstillinger til innkomne forslag hvor fristen til landsforeninga var 12. mars. Disse sakene ble behandlet av styret 18. mars. Alle dokumentene ble delt ut ved møtes oppstart. Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent Godkjenning av sakliste Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til sakliste. 1. Åpning og konstituering 2. Beretning Regnskap Tariffoppgjøret Handlingsplan Aktuelt tema: fornying og målemani ved statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. Innkomne forslag 8. Uttalelser 9. Forslag til NTLs landsmøte Økonomi 11. Særvedtekter 12. Valg 13. Avslutning Styret tar forbehold om endringer av rekkefølgen på sakene. Vedtak: Saklista ble enstemmig godkjent. Godkjenning av forretningsorden. Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til forretningsorden. 1. Møtet er offentlig, dersom representantskapet ikke vedtar noe annet. 2. Til å lede møtet velges tre dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes ledelsen av møtet. Til å føre protokoll velges tre sekretærer. Til å gjennomgå protokollen velges en protokollkomité bestående av tre representanter. 3. Representantene plikter å være til stede under møtet. Fravær er bare gyldig dersom permisjon er innvilget av representantskapsmøtet. 2

3 4. Ingen kan få ordet mer enn to ganger til samme sak. Med unntak av innledningsforedrag begrenses taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre gang. For øvrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning og strek (med de inntegnede talere). Til forretningsorden (behandlingsmåten av saken) gis ingen ordet mer enn to ganger, og høyst to minutter til hver sak. Innlegg skal holdes fra talestolen. 5. Forslag innleveres skriftlig og undertegnet med representantens navn og nummer. 6. Etter strek (med de inntegnede talere) er satt, kan det ikke fremmes eller trekkes forslag. Det kan kun behandles forslag knyttet til punktene på sakslista. Avstemming foregår ved håndsopprekking. I tvilstilfeller, eller når minst fem representanter krever det, foregår avstemmingen skriftlig. Avstemningsreglene følger NTLs vedtekter, se vedlegg. 7. Ved møtets konstituering velges en protokollkomité som gjennomgår protokollen som føres av representantskapsmøtets sekretærer. Protokollkomiteens innstilling for representantskapets første dag forelegges representantskapsmøtet, og protokollen godkjennes med utgangspunkt i innstillingen. Protokollkomiteens innstilling for representantskapets andre dag forelegges landsforeningens styre, og protokollen godkjennes med utgangspunkt i innstillingen. Vedtak: Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt Valg av møtefunksjonærer Bjørn Halvorsen la fram styrets forslag til møtefunksjonærer Dirigenter Ragnar Bøe Elgsaas Marit Lund Larsen Stian Bragtvedt NTL Finanstilsynet NTL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NTL FN-sambandet Vedtak: Vedtatt Sekretærer: Åsne Skjelbred Refsdal Øivind Kruse Geir Senum NTL Statens Landbruksforvaltning NTL Arkivverket, Riksarkivet NTL Kunnskapsdepartementet Vedtak: Vedtatt 3

4 Protokollkomitéen Berit Moen Paul Knudsen Kenneth Dokken Langbraathen NTL Norges Bank NTL Utlendingsdirektoratet NTL Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vedtak: Vedtatt Sak 2 Beretning Leder Bjørn Halvorsen la fram styrets beretning for perioden Vedlagt innkallingen. Ingen tok ordet til beretningen. Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning. Sak 6 Aktuelt tema: fornying og målemani Ved statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Debatt Følgende hadde ordet til debatten: Delegat (fra styret) Geir Waage Delegat nr 10 Turid Brendberg Delegat nr 18 Terje J Eriksen Delegat nr 75 Leif Kjetil Tviberg Delegat nr 68 Ida Spjelkavik Delegat nr 3 Kjersti Barsok Delegat nr 22 Marc Gayorfar Dirigentene foreslo at det settes strek etter innlegg fra Delegat nr 3 Kjersti Barsok og at taletid settes til 3 minutter for talere etter Barsok. Vedtak: Dirigentenes forslag enstemmig vedtatt. Holm Jensen oppsummerte og kommenterte debatten. Sak 5 Handlingsplan Nestleder Kari Solaas Paulsen innledet om handlingsplan , og la frem styrets forslag og styrets innstilling til innkomne forslag. Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram (PHP). Sammen med de uttalelsene som vedtas på representantskapsmøtet vårt, angir dette programmet de viktigste prinsippene for arbeidet i landsforeningen. 4

5 Landsforeningens handlingsplan angir våre prioriteringer i perioden. Planen omtaler ikke alle saker vi jobber med, kun de viktigste satsingsområdene i perioden NTL Sentralforvaltningens kjerneoppgave er å arbeide for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Kontakt med våre tillitsvalgte i avdelingene og direkte tilsluttede medlemmer er førsteprioritet. NTL har et bredt samfunnspolitisk engasjement og den generelle samfunnsdebatten vil også påvirke prioriteringene. Handlingsplanen skal bidra til at vi jobber strategisk med prioriterte satsingsområder. En av de viktigste oppgavene vil være å beholde og styrke lov- og avtaleverket i staten og overenskomstområdet. Det vil være en rekke saker og oppgaver som ikke er omtalt i handlingsplanen, men som likevel er av stor betydning for tillitsvalgte og medlemmer. Handlingsplanen innebærer på ingen måte noen nedprioritering av slike oppgaver. 1 Samfunnspolitiske satsingsområder 1.1 Utviklingen av velferdsstaten Fagbevegelsen har bidratt til de fleste viktige samfunnsreformer som har bedret livsvilkårene for flertallet i Norge de siste 100 årene. Dette har gjort Norge til et av de landene i verden hvor lønnsforskjellene og de sosiale forskjellene er minst. Dette er i ferd med å endre seg og utviklingen går nå i retning av økte forskjeller. Fagbevegelsen må stå samlet mot denne utviklingen. Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. - Bidra til videreutvikling av styringsprinsipper i offentlig sektor basert på deltakelse, tillit og medbestemmelse. 1.2 Økonomisk og sosial trygghet Vi arbeider for trygghet og medbestemmelse på arbeidsplassen. Tillitsvalgte er et viktig ledd i demokratiseringen av norske arbeidsplasser. Vi vil arbeide for å opprettholde en offentlig finansiert og forvaltet folketrygd som bærebjelke i pensjonssystemet. Pensjon skal være en inntektssikring når du ikke lenger kan jobbe. NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at ytelsene til de som er syke eller uføre skal være til å leve av også i framtida. Hovedmål : - Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å stanse utstøting fra arbeidslivet, og for å opprettholde dagens sykelønnsordning. - Arbeide for å opprettholde Folketrygden som bærebjelken i pensjonssystemet. Uheldige virkninger av pensjonsreformen må korrigeres, og alle må sikres en alderspensjon til å leve av - Arbeide for å bevare avtalefestet pensjon (AFP) og dagens tjenestepensjonsordninger i staten. - Arbeide for at pensjonsordninger i overenskomstsektoren er ytelsesbaserte, og på nivå med pensjonene i det offentlige. - Arbeide for bedre tjenestepensjonsordninger uavhengig av sektor. Minimumskravet bør være 66 % av tidligere lønn. - Arbeide for å øke den sosiale og økonomiske tryggheten for uføre og mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, og sikre et likeverdig tilbud over hele landet. 5

6 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering NTL Sentralforvaltningen er bekymret over det økende arbeidspresset på den enkelte arbeidstaker. Arbeidstida skal fortsatt styres innen kollektive rammer, samtidig som det er mulighet for tilpasninger til ulike livsfaser. Det er viktig at alle tilsatte sikres medvirkning på egen arbeidssituasjon. Vi vil arbeide for at avtaleverkets bestemmelser om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til vervet, respekteres. Hovedmål : - Arbeide for å forsvare den nåværende normalarbeidsdagen og begrense overtidsbruken. - Arbeide for at faste, hele stillinger skal være hovedregelen ved alle tilsettinger. - Arbeide for at tillitsvalgte på alle nivå får nok tid til å utføre tillitsverv. 1.4 Likestilling Arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn fortsetter. Det gjør også arbeidet for lik lønn for likt og likeverdig arbeid. Vi krever at alle arbeidsgivere bidrar til å prioritere likelønn i kommende tariffoppgjør. Hovedmål : - Arbeide for at likelønn prioriteres i alle delene av tariffoppgjørene. - Arbeide for at staten bidrar med virkemidler for heving av kvinnelønna. - Arbeide for at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. - Arbeide for at likestilling blir en naturlig del av alt fagforeningsarbeid. 1.5 Mangfold og likeverd NTL Sentralforvaltningen skal fortsette arbeidet for å hindre all diskriminering i arbeidslivet. Vi må bevisstgjøre våre tillitsvalgte slik at de kan gripe inn dersom diskriminering forekommer i våre virksomheter. Vi vil arbeide for at staten går foran i arbeidet med universell utforming, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre. Vi skal arbeide aktivt for større inkludering av etniske minoriteter i våre virksomheter og i fagbevegelsen. Samisk språk og kultur er en berikelse for Norge, og NTL Sentralforvaltningen skal arbeide for at flere lover, forskrifter og andre dokumenter blir oversatt til samisk. Hovedmål : - Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. - Arbeide for at våre medlemmer og tillitsvalgte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. 6

7 - Arbeide for å styrke samisk kultur og språk 1.6 Utdanning og forskning Det er viktig å organisere bredt og tidlig. NTL Sentralforvaltningen skal bidra til å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingmedlemskap. Staten må gå foran med et godt eksempel og opprette flere lærlingplasser. Studielånsrenta må være politisk styrt, lav og forutsigbar. Stipendandelen må økes. Studier må telle med ved beregning av pensjon. Studiefinansiering må gis i 11 måneder i året og ikke bare i 10 måneder som i dag. Den overordnede styringen og finansieringen av forsknings- og utdanningsinstitusjonene er et offentlig ansvar. NTL Sentralforvaltningen mener at velferdsstaten har behov for forskning som er frikoplet fra de kommersielle forskningsbehovene, for eksempel grunnforskning, humanistisk, samfunnsvitenskapelig og miljørettet forskning. Norge må satse på forskning som kan bidra til å løse klimaproblemene. Hovedmål : - Arbeide for å styrke og synliggjøre LOs elev-, student- og lærlingemedlemskap. - Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger. 1.7 Klima og miljø Hensynet til klima, miljøet og det framtidige livsgrunnlaget på kloden må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. Vi må dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Norge er en stor produsent av kull, olje og gass, og har bygget mye av vår velstand på eksport av disse produktene. Vi har derfor et særlig ansvar for å gjennomføre utslippsreduksjoner og andre miljøtiltak innenlands, og bidra til å finansiere miljø- og klimatiltak i fattige land. Den nødvendige omstillingen gir også muligheter. Vi kan, hvis vi vil, skape titusener av arbeidsplasser i næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Dette krever at staten sikrer den miljøvennlige industrien mulighet for å vokse og aktivt støtter utvikling av utslippsreduserende teknologi. Den norske staten er gjennom Statens Pensjonsfond Utland (petroleumsfondet) en stor investor. Fondet må i større grad investere i næringsliv basert på lavutslippsteknologi. Samtidig må fondets investeringer i petroleumsindustri reduseres vesentlig, og fondet må trekke seg helt ut fra investeringer i oljesand og kull. Offentlige virksomheter har ansvar for å gjennomføre omstillinger med sikte på lavere utslipp av klimagasser. Hovedmål : - Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. 7

8 - Arbeide for at fagbevegelsen skal bli en pådriver for den nødvendige omstillingen, og bygge allianser med miljøbevegelsen og andre som deler vårt syn i klima- og miljøpolitikken. - Arbeide for at virksomhetene innen vårt organisasjonsområde blir mer miljøvennlige gjennom bl.a. miljøsertifisering. 1.8 Internasjonalt samarbeid Markedskreftene har fått større makt over viktige samfunnsområder på bekostning av politisk og demokratisk styring. Den økonomiske krisa i den vestlige verden påvirker alle lands økonomier og er bl.a. et resultat av redusert politisk styring. Offentlige tjenester blir gradvis overtatt av private aktører. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for skatt på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer, såkalt Robin Hood-skatt. Flere EU-direktiver bidrar til å svekke blant annet personvern, rettssikkerhet og faglige rettigheter. Flere dommer i EU domstolen har fratatt fagbevegelsen makt i samfunnet og også bidratt til at sosial dumping er blitt et problem i hele Europa. Selv om Norge ikke er medlem i EU gir regelverket og avgjørelsene derfra økt press på norsk arbeidsliv. NTL Sentralforvaltningen vil være aktiv deltaker i debatten om hvilken strategi fagbevegelsen kan legge for å motvirke den negative utviklingen. NTL Sentralforvaltningen vil fremme samarbeid på tvers av organisasjons- og landegrenser for å kunne stå i mot de kreftene som ønsker å svekke velferdsstaten. Hovedmål : - Engasjere oss i nasjonalt og internasjonalt solidaritetsarbeid. Informere om og bidra til diskusjon om utviklingen i internasjonalt arbeidsliv. Vi vil videreføre og etablere kontakt med fagforeninger i andre land. 2. Faglige og politiske satsingsområder 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for at offentlig sektor tilføres nødvendige midler for å utføre pålagte oppgaver og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Omstillinger må gjennomføres innenfor trygge rammer hvor medbestemmelsen ivaretas og med sikkerhet for opparbeida rettigheter. En god utvikling av virksomhetene oppnås best ved at virksomhetenes egne, faste ansatte får bruke og utvikle sin kompetanse i utførelsen av samfunnsoppdraget. NTL Sentralforvaltningen mener det er positivt at statlige arbeidsplasser finnes over hele landet. Vi er imidlertid mot flytting av etablerte arbeidsplasser og virksomheter. Fordi det skaper dårlig arbeidsmiljø og en varig utrygghet i store deler av forvaltningen NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for reell medbestemmelse for de tillitsvalgte. Vi krever at de sentrale partene følger opp lov- og avtaleverket slik at det avsettes tid i virksomhetene til tillitsvalgtarbeid. Arbeidsoppgavene som tillitsvalgte utfører som en del av sitt verv, må reelt likestilles med deres øvrige arbeidsoppgaver. Hovedmål : - Ha kontakt og dialog med, tilby skolering av og følge opp våre tillitsvalgte. 8

9 - Støtte og bistå avdelinger hvor virksomheten er i omstilling, og ivareta våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. - Arbeide med å bevisstgjøre tillitsvalgte og ledere på alle nivå om de uheldige konsekvensene privatisering og konkurranseutsetting har for virksomhetene. Målet er å stoppe privatisering, konkurranse- og tjenesteutsetting, og ta tilbake tjenester som allerede er konkurranseutsatt 2.2 Personalpolitikk Arbeidsmiljøloven stiller krav om helsefremmende arbeidsmiljø. Dette betyr blant annet et arbeidsmiljø hvor hver og en kan bidra etter egne forutsetninger. Styringssystemer og mekanismer som fører til økt konkurranse og individualisering av arbeidslivet skal motarbeides. Et helsefremmende arbeidsmiljø forutsetter at arbeidstakerne har innflytelse på egen arbeidsdag og medvirkning når arbeidsoppgavene skal utformes, fordeles og gjennomføres. Kontroll og overvåking i arbeidslivet synes å øke. Dagens teknologi har få begrensninger og framtidas teknologi vil forenkle og øke muligheten for kontroll og overvåking ytterligere. Dette er en trussel mot de tilsattes personvern og rettssikkerhet. Hovedmål : - Arbeide for å forsvare og forbedre arbeidsmiljølovgivningen, og sikre at bestemmelsene etterleves. - Bistå avdelingene ved utarbeiding av livsfaseorientert personalpolitikk. - Arbeide for å styrke vernet av varslere. - Arbeide for mer inkluderende arbeidsplasser, inkludert bedre oppfølging av IA-avtalens intensjoner. - Arbeide for at mennesker med kroniske eller langvarige helseplager ikke presses ut eller manipuleres til å si opp jobben etter et års sykefravær. Arbeide for å sikre stillingsvernet også ved kroniske og langvarige helseplager. - Arbeide for universell utforming av alle arbeidsplasser. - Arbeide for tilrettelegging i yrkeslivet gjennom samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV. 2.3 Lønns- og tariffpolitikk NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for en solidarisk lønnspolitikk og for å bevare det kollektive lovog avtaleverket. Det betyr å ta hensyn til alle grupper av tilsatte når lønnsveksten skal fordeles. Lønnspolitikken må brukes til å utjevne urimelige lønnsforskjeller på bakgrunn av blant annet kjønn og etnisk opprinnelse. Utdanning skal lønne seg samtidig som realkompetanse må verdsettes bedre. Hovedmål : - Arbeide for at lønnsoppgjørene i staten primært gir sentrale tillegg og prioriterer tiltak for likelønn og økt lønn for lavtlønte. - Arbeide for at lønnsoppgjørene i overenskomstsektoren prioriterer likelønn og økt lønn til lavtlønte. - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte. 9

10 - Bistå avdelingene ved utarbeiding av lokal lønnspolitikk i virksomhetene. - Arbeide for at det skal bli lettere å ta etter- og videreutdanning. 3. Organisasjonsutvikling 3.1 Profilering og medlemsverving Vi vil synliggjøre NTL Sentralforvaltningen som en attraktiv og relevant organisasjon for alle tilsatte i vårt organisasjonsområde. Stadig flere av de som ansettes i vårt organisasjonsområde har lang utdanning og vi vil styrke arbeidet for å rekruttere disse gruppene. De lokale tillitsvalgte er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at de skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene lokalt og for hele NTL. Det er et mål å være aktivt til stede på NTL-arrangementer i hele landet. Hovedmål : - Arbeide for økt profilering av NTL, samt rekruttering av medlemmer uavhengig av utdanning, bakgrunn eller hvor i landet de arbeider. Vi vil styrke arbeidet med rekruttering av medlemmer med lang utdanning. - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. 3.2 Studievirksomheten I NTL Sentralforvaltningen ligger de fleste forhandlingsfullmaktene i avdelingene. Mange av avdelingene har få ressurser til å arrangere medlemskurs på egen hånd. Landsforeningen skal derfor prioritere kurs for medlemmene. Siden landsforeningen har medlemmer over hele landet, skal kurs også arrangeres utenfor det sentrale østlandsområdet. Ordningen med aktivitetsstøtte skal sikre at avdelinger med dårlig økonomi får mulighet til å gjennomføre prioriterte aktiviteter. Her er det særlig tenkt på rekrutteringstiltak, kurs, årsmøter og styremøter. Hovedmål : - Arrangere minst fire kurs per år, både dagskurs og kurs over flere dager. Det skal arrangeres både medlemskurs og kurs for tillitsvalgte. - Arrangere minst en avdelingslederkonferanse i representantskapsperioden. - Gjøre ordningen med aktivitetsstøtte bedre kjent i avdelingene og bidra til at aktivitetsnivået i avdelingene er høyest mulig. 3.3 Informasjonsvirksomheten En av landsforeningens viktigste oppgaver er å sørge for at våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant informasjon. Samtidig må vi legge til rette for at informasjon fra avdelingene kommer fram til landsforeningen eller andre relevante mottakere. Hovedmål : - Utgi medlemsbladet i papirform fire ganger per år, og distribuere det til alle medlemmene. Stoff om faglige spørsmål og stoff relatert til avdelingene skal prioriteres. - Ved behov sende ut hurtiginformasjon til avdelingene per e-post. 10

11 - Ha en godt vedlikeholdt nettside og benytte relevante sosiale medier. 3.4 Samarbeid med andre Fagbevegelsen er en viktig maktfaktor og samarbeid på tvers bidrar til å styrke denne effekten. Både landsforeningen og avdelingene kan bidra til dette. God informasjonsflyt og erfaringsutveksling innen fagbevegelsen er virkemidler i dette arbeidet og vi vil bidra med vår erfaring og kompetanse. Hovedmål : - Samarbeide med andre organisasjonsledd i NTL og med andre deler av fagbevegelsen. - Oppfordre avdelingene til å delta i samarbeid på tvers av NTL og LO, bl.a. i LO Stat og LOs lokalorganisasjoner. Nettverksbygging og aktivitet rettet mot ungdom bør prioriteres. - Bygge allianser og samarbeide med andre organisasjoner, også utenfor fagbevegelsen, som deler våre synspunkter i ulike saker. - Oppfordre NTL til å danne faglige nettverk på tvers av virksomhetene. 4. Regjeringskvartalets framtid Regjeringskvartalets framtid er under diskusjon og utredning. Prosessen kan ta 7-12 år før nytt regjeringskvartal står ferdig. Prosessen vil ikke bare dreie seg om fysisk infrastruktur, men også om utforming av arbeidsplassene og organisering av fellestjenester. Det er derfor viktig at medbestemmelsen sikres i hele prosessen. NTL Sentralforvaltningen skal holde nær kontakt med LO-stat og de andre hovedsammenslutningene i de pågående prosessene og være en aktiv pådriver for medbestemmelse i de ulike fasene i prosessen. Innkomne forslag Det var mottatt tre forslag fra NTL Brønnøysundregistrene til NTL Sentralforvaltningens handlingsplan ) Forslag 1 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 1.6: Utdanning og forskning, andre avsnitt, etter andre setning: Inkludere at NTL SF mener at «Studiefinansieringen må utvides fra 10 til 11 måneder». Styrets innstilling: Anses ivaretatt. 2) Forslag 2 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 3.2: Studievirksomheten, nytt hovedmål etter det første hovedmålet: «Arrangere minst to kurs utenfor det sentrale østlandsområdet». Ivaretatt, støtter intensjonen. Styrets innstilling: Tiltres ikke. Begrunnelse: Det er begrenset hvor mange landsomfattende kurs NTL Sentralforvaltningen klarer å gjennomføre i året. Vi har forsøkt å gjennomføre egne landsomfattendekurs utenfor det sentrale østlandsområdet uten at det har vært særlig vellykket. Samtidig har NTL Sentralforvaltningen gjennomført halvdagskurs i alle fylker i forbindelse med Staten hus turneen i toårsperioden. 11

12 Målgruppen for disse kursene har vært lokale tillitsvalgte og medlemmer. Det er et ønske om å få til flere kurs over hele landet også i neste representantskapsmøte, men da i hovedsak med tillitsvalgte og medlemmer bosatt i regionen som målgruppe. 3) Forslag 3 til handlingsplan fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 3.3: Informasjonsvirksomheten, endre første hovedmål og legge til et nytt: «Utgi medlemsbladet fire ganger per år, og distribuere det til alle medlemmene. Stoff om faglige spørsmål og stoff relatert til avdelingene skal prioriteres.» «Gi medlemmene mulighet til å velge om de ønsker å motta medlemsbladet i papirform eller elektronisk form» Styrets innstilling: Tiltres ikke. Begrunnelse: Sentralposten publiseres på ntl.no/sf i pdf og det er mulig å laste ned denne. Man kan reservere seg mot papirutgave, men da mister man både Sentralposten og NTL Magasinet i papirutgaver. Dagens medlemssystem håndterer ikke at man reserverer seg mot kun et av medlemsbladene. Styret ønsker at det fortsatt skal være papirutgave av Sentralposten. Medlemsbladet skal fungere som en synliggjøring av NTL Sentralforvaltningen, kunne brukes i vervesammenheng, nå mange målgrupper i medlemsmassen og et fysisk format formidler på en helt annen måte enn en elektronisk versjon som man aktivt må laste ned fra Internett. Det bør etterstrebes å finne enda bedre løsninger for digital formidling av medlemsbladet i framtiden. Det er ønskelig at NTL Sentralforvaltningens styre i neste representantskapsperiode ser på dette. Delegat 69 Trine Stoveland fra NTL Brønnøysundregistrene foreslo å trekke sitt forslag nr. 2. Delegat 49 Kjetil Mathisen fra NTL Brønnøysundregistrene foreslo å trekke sitt forslag nr 3. Vedtak: Ingen delegater motsatte seg forslaget om å trekke endringsforslagene. Forslag trukket. Debatt Følgende hadde ordet i debatten: 69 Trine Stoveland, NTL Brønnøysundregistrene 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet 49 Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene Marius Helgå, observatør, NTL Nasjonale biblioteker 22 Marc Gayorfar, NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt 10 Turid Brendberg NTL Statens innkrevingssentral Berit Moen, observatør, NTL Norges bank 37 Øystein Jørgensen, NTL Nærings- og fiskeridepartementet 3 Kjersti Barsok, styret 12

13 28 Bjørn Halvorsen, styret 10 Turid Brendberg, NTL Statens innkrevingssentral 21 Anett Fuglesang, NTL departementenes sikkerhets- og serviceorg. (DSS) 18 Terje Eriksen, NTL Sjøfartsdirektoratet 45 Bengt Oskar Lagerstrøm, NTL SSB Vara til styret Geir Waage, NTL Nasjonale biblioteker 40 Gerd Knutsen, NTL Direktorat for forvaltning og IKT Forslag fremmet i møte: Forslag fra Bjørn Halvorsen om å sette ned en redaksjonskomité for handlingsplanen bestående av: Delegat 75 Leif Kjetil Tviberg NTL Sentralforvaltningen Delegat 62 Geir Senum NTL Kunnskapsdepartementet Delegat 49 Kjetil Mathisen NTL Brønnøysundregistrene Delegat 67 Kari Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen Vedtak: Forslag til redaksjonskomite vedtatt Forslag fra delegat nr 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet Gjennomgående endringer: Under hver overskrift, etter innledende tekst skal det være to underordnede overskrifter: Hovedmål Prioriterte tiltak Alle aktivitetsformuleringer som i det opprinnelige forslaget til handlingsplan lå under punktet hovedmål, flyttes inn under punktet prioriterte tiltak. 1.1 Utviklingen av velferdsstaten Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. Prioriterte tiltak : - Etablere faglige nettverk for medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. 13

14 1.2 Økonomisk og sosial trygghet Hovedmål : - Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Prioriterte tilltak : - Arbeide for å styrke medbestemmelse gjennom støtte og skolering av lokale tillitsvalgte. - Sammen med tillitsvalgte i virksomhetene arbeide for at alle virksomheter hvor NTL Sentralforvaltningen har medlemmer har inngått IA-avtale. 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering Hovedmål : Prioriterte tiltak : - NTL sentralforvaltningen vil, gjerne i samarbeid med KMD, tilby forelesere til virksomhetsvise kurs om medbestemmelse. 1.4 Likestilling, mangfold og likeverd NTL Kunnskapsdepartementet foreslår å slå punktene 1.4 og 1.5 sammen i en felles omtale, fordi utviklingen går i retning av å se ulikhetsdimensjonene (altså kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering) i sammenheng. Hovedmål : - Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Prioriterte tiltak : 1.5 Utdanning og forskning opprette flere lærlingplasser. Tillitsvalgte i den enkelte virksomhet må arbeide aktivt overfor egen ledelse for å få virksomheten til å opprette lærlingeplasser. Det generelle utdanningsnivået i befolkningen stiger. I dag har det store flertallet av ansatte i departementene og underliggende virksomheter høyere utdanning, med dertil hørende studielån. NTL må synliggjøre bedre at vi også arbeider for høytutdannede. Begrunnelse: Hvis NTL ønsker å rekruttere et bredt spekter fra departementene og underliggende virksomheter, må organisasjonen synliggjøre bedre at den arbeider også for høytutdannede. I motsatt fall vil det framover bli vanskelig å rekruttere høytutdannede til medlemskap. 14

15 Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Arbeide for å styrke høytutdannedes uttelling for lang utdanning. - Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger, blant annet ved at tillitsvalgte tar initiativ overfor den enkelte virksomhet. NTL Sentralforvaltningen vil bidra med informasjon og veiledning til tillitsvalgte, samt gi direkte bistand til tillitsvalgte der det er behov. 1.6 Klima og miljø dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Fagbevegelsen må stå i første rekke i kampen for å bevare miljøet og vår felles framtid. Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Prioriterte tiltak : - Arbeide for at NTL og resten av LO skal være pådrivere for å få til omstillinger til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. - Samarbeide med miljøorganisasjoner om å tilby foredrag/informasjonsopplegg til virksomhetene og NTL avdelinger om miljøsertifisering. 1.7 Internasjonalt samarbeid Hovedmål : Prioriterte tiltak : 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse Hovedmål : - Reell medbestemmelse for tillitsvalgte. Prioriterte tiltak : - Ta initiativ til at det arrangeres felles opplæring for arbeidsgiver og tillitsvalgte i Hovedavtale/medbestemmelse i alle virksomheter. - Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangere fellesopplæring, gjerne i samarbeid med KMD. 2.2 Personalpolitikk Hovedmål Et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. 15

16 Prioriterte tiltak : - Bistå lokale tillitsvalgte i arbeidet med å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen etterleves. 2.3 Lønns- og tariffpolitikk Hovedmål : - Økt gjennomslag for NTLs lønnspolitiske prinsipper i de lokale lønnspolitikkene Prioriterte tiltak : - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte gjennom kurs og veiledning. 2.4 Profilering og medlemsverving Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. 2.5 Studievirksomheten Hovedmål : Prioriterte tiltak : - Stimulere avdelinger til å samarbeide om å arrangere kurs. 2.6 Informasjonsvirksomheten Hovedmål : Prioriterte tiltak : 2.7 Samarbeid med andre Hovedmål : Prioriterte tiltak : 16

17 Forslag fra delegat nr 68 Ida Spjelkavik, NTL Zero Til punkt 1.7. om klima og miljø Avsnitt 4, setning 2: Legge til «nullutslipp» slik at det står nullutslipp- og lavutslippsteknologi Avsnitt 4, setning 3: Endre fra «petroliumsindustri» til «fossilindustri», «redusere vesentlig» til «stoppes» og legge til «skifersand». Siste setning er foreslått å lyde: «Samtidig må fondets investeringer i fossilindustri stoppes, og fondet må trekke seg helt ut fra investeringer i oljesand, skifergass og kull.» Avsnitt 5, tillegg til første setning «Betydelig» slik at det står «betydelig lavere» Tillegg i første kulepunkt hovedmål: «lavutslippssamfunn», «nullutslippssamfunn» Forslag til nytt avsnitt under punkt 4. Regjeringskvartalets framtid Forslag fra delegat nr 67 Kari S. Paulsen Forut for representantskapet i 2016 legger NTL Sentralforvaltningen opp til at prosessen med handlingsplanen ligner mer på NTLs prosess rundt prinsipp- og handlingsplanen. Vedtak: Forslagene oversendes redaksjonskomiteen Redaksjonskomiteens innstilling som ble presentert av Kari S. Paulsen: Forslag H1 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet, gjennomgående endringer: Under hver overskrift, etter innledende tekst skal det være to underordnede overskrifter: Hovedmål Prioriterte tiltak Alle aktivitetsformuleringer som i det opprinnelige forslaget til handlingsplan lå under punktet hovedmål, flyttes inn under punktet prioriterte tiltak. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H2 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.1. Hovedmål : - Arbeide for videreutvikling av velferdsstaten og forsvare universelle, sosiale fellesordninger. 17

18 Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i styrets forslag. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H3 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.1. Prioriterte tiltak : Etablere faglige nettverk for medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt i forslag R1. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 2 stemmer Forslag R1 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.1.: Gjennomføre et seminar rettet mot medlemmer som arbeider med statlig styring og forvaltningsutvikling. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H4 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2. Hovedmål : Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av forslag R2. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R2 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.2.: Sikre arbeidstakere økonomisk og sosial trygghet gjennom et inkluderende arbeidsliv, samt gode syke-, uføre- og pensjonsytelser for dem som ikke lenger kan være i arbeid. Dette gjennomføres ved å: Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å stanse utstøting fra arbeidslivet, og for å opprettholde dagens sykelønnsordning. Arbeide for å opprettholde Folketrygden som bærebjelken i pensjonssystemet. Uheldige virkninger av pensjonsreformen må korrigeres, og alle må sikres en alderspensjon til å leve av Arbeide for å bevare avtalefestet pensjon (AFP) og dagens tjenestepensjonsordninger i staten. Arbeide for at pensjonsordninger i overenskomstsektoren er ytelsesbaserte, og på nivå med pensjonene i det offentlige. Arbeide for bedre tjenestepensjonsordninger uavhengig av sektor. Minimumskravet bør være 66 % av tidligere lønn. 18

19 Arbeide for å øke den sosiale og økonomiske tryggheten for uføre og mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, og sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag H5 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2. Prioriterte tiltak : Arbeide for å styrke medbestemmelse gjennom støtte og skolering av lokale tillitsvalgte. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke (ivaretatt i styrets forslag pkt 2.1). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H6 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.2: Prioriterte tiltak : Sammen med tillitsvalgte i virksomhetene arbeide for at alle virksomheter hvor NTL Sentralforvaltningen har medlemmer har inngått IA-avtale. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag H7 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.3.: Prioriterte tiltak : NTL sentralforvaltningen vil, gjerne i samarbeid med KMD, tilby forelesere til virksomhetsvise kurs om medbestemmelse. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt enstemmig Forslag H8 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.3. Prioriterte tiltak : - Arbeide for at tillitsvalgte på alle nivå får nok tid til å utføre tillitsverv, gjennom å gi bistand til tillitsvalgte som har utfordringer, og gjennom å bidra til felles skoleringstiltak for arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 1 stemme 19

20 Forslag H9 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.4.: Punktene 1.4 og 1.5 sammen i en felles omtale. Begrunnelse: fordi utviklingen går i retning av å se ulikhetsdimensjonene (altså kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering) i sammenheng. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H10 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.4.: Nytt hovedmål på det nye kap. 1,4 Likestilling, mangfold og likeverd: Arbeide for at alle vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt enstemmig Forslag R3 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.4.: Nytt hovedmål under pkt. 1.4 Likestilling: Arbeide for likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Hovedmålene i styrets forslag blir prioriterte tiltak. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R4 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.5: Styrets forslag til hovedmål 1 og 3 omformuleres: Alle skal vurderes på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell legning. Samisk kultur og språk må styrkes. Styrets hovedmål 2 (arbeide for at våre medlemmer og tillitsvalgte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet) gjøres om til prioritert tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H11 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Tillegg etter opprette flere lærlingplasser. Tillitsvalgte i den enkelte virksomhet må arbeide aktivt overfor egen ledelse for å få virksomheten til å opprette lærlingeplasser. 20

21 Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H 12 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Det generelle utdanningsnivået i befolkningen stiger. I dag har det store flertallet av ansatte i departementene og underliggende virksomheter høyere utdanning, med dertil hørende studielån. NTL må synliggjøre bedre at vi også arbeider for høytutdannede. Begrunnelse: Hvis NTL ønsker å rekruttere et bredt spekter fra departementene og underliggende virksomheter, må organisasjonen synliggjøre bedre at den arbeider også for høytutdannede. I motsatt fall vil det framover bli vanskelig å rekruttere høytutdannede til medlemskap. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke (ivaretatt styrets forslag pkt. 3.1). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R5 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.6.: De to første setningene i 1. avsnitt i brødteksten og første hovedmål (om elev-, student- og lærlingemedlemskap) flyttes til pkt Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag R6 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.6.: Andre hovedmål endres til Det opprettes flere lærlingeplasser i vårt organisasjonsområde. Vedtak: enstemmig vedtatt. Forslag H13 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6.: Prioriterte tiltak : - Arbeide for å styrke høytutdannedes uttelling for lang utdanning. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Delvis ivaretatt i pkt Vedtak: Innstilling vedtatt mot 7 stemmer Forslag H14 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.6: Prioriterte tiltak : Arbeide for at staten tar inn flere lærlinger, blant annet ved at tillitsvalgte tar initiativ overfor den enkelte virksomhet. NTL Sentralforvaltningen vil bidra med informasjon og veiledning til tillitsvalgte, samt gi direkte bistand til tillitsvalgte der det er behov. Redaksjonskomiteens innstilling: Første setning tiltres, andre setning tiltres ikke. 21

22 Avstemning om å tiltre første setning: Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Stemme over redaksjonskomiteens forslag om å ikke tiltre setning nummer to Vedtak: Innstilling vedtatt Forslag H15 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: dempe utvinningstempoet i norsk oljeindustri. Fagbevegelsen må stå i første rekke i kampen for å bevare miljøet og vår felles framtid. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 5 stemmer Forslag H16 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: nullutslipps- og lavutslippsteknologi. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H17 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: petroleumsindustri endres til fossilindustri. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H18 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: Reduseres vesentlig endres til stoppes : Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H19 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: investere i næringsliv basert på endres til investere i infrastruktur og næringsliv. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H20 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Fjerde avsnitt i brødteksten: skifergass inn etter oljesand. 22

23 Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag H21 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: Femte avsnitt i brødteksten: betydelig inn foran lavere. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R7 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles mot et nullutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H22 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 1.7.: nullutslippssamfunn tillegg på første hovedmål. Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R7. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H23 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Hovedmål : Arbeide for at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som det skapes arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R7. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag R8 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Styrets forslag til hovedmål 2 endres til prioriterte tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R9 fra redaksjonskomiteen til punkt 1.7.: Styrets forslag til hovedmål 3 endres til: Arbeide for at virksomhetene innenfor vårt organisasjonsområde blir mer miljøvennlige gjennom bl.a. miljøsertifisering. Oppdatere tipshefte om miljøsertifisering. 23

24 Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H24 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Prioriterte tiltak : Arbeide for at NTL og resten av LO skal være pådrivere for å få til omstillinger til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i styrets forslag. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag H24b fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 1.7: Samarbeide med miljøorganisasjoner om å tilby foredrag/informasjonsopplegg til virksomhetene og NTL avdelinger om miljøsertifisering. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av redaksjonskomiteens forslag R9. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme. 1.8 Internasjonalt samarbeid Forslag R10 fra redaksjonskomiteens til punkt 1.8.: Hovedmål : Engasjere oss i nasjonalt og internasjonalt solidaritetsarbeid. Prioriterte tiltak : Informere om og bidra til diskusjon om utviklingen i internasjonalt arbeidsliv. Videreføre og etablere kontakt med fagforeninger i andre land. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag R11 fra redaksjonskomiteens til punkt 2.1.: Hovedmål : Reell medbestemmelse for tillitsvalgte, særlig under omstillinger. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H25 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1.: Hovedmål : - Reell medbestemmelse for tillitsvalgte. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R11. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. 24

25 Forslag R12 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.1.: Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag R13 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.1.: Prioriterte tiltak : Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangerte fellesopplæring i Hovedavtale/medbestemmelse, gjerne i samarbeid med KMD. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag H26 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1: Prioriterte tiltak : - Ta initiativ til at det arrangeres felles opplæring for arbeidsgiver og tillitsvalgte i Hovedavtale/medbestemmelse i alle virksomheter. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R13 Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme Forslag H27 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.1: - Tilby faglig bistand til virksomheter som ønsker å arrangere fellesopplæring, gjerne i samarbeid med KMD. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt i redaksjonskomiteens forslag R13. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag R14 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.2.: Hovedmål Arbeide for å forsvare og forbedre arbeidsmiljølovgivningen, og sikre at bestemmelsene etterleves. Dette er en forutsetning for et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag R15 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.2.: Styrets øvrige hovedmål endres til prioriterte tiltak Vedtak: Enstemmig vedtatt 25

26 Forslag H28 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.2: Hovedmål Et helsefremmende arbeidsmiljø som sikrer arbeidstakerne innflytelse over egen arbeidssituasjon. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av R14. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Forslag H28b fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.2: Prioriterte tiltak : - Bistå lokale tillitsvalgte i arbeidet med å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen etterleves. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt av R15. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Forslag H29 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.3.: Hovedmål : - Økt gjennomslag for NTLs lønnspolitiske prinsipper i de lokale lønnspolitikkene Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme. Forslag R16 fra redaksjonskomiteen til punkt 2.3.: Styrets forslag til hovedmål 3-5 endres til prioriterte tiltak Vedtak: vedtatt mot 4 stemmer Forslag H29b delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 2.3.: Prioriterte tiltak : - Øke forhandlingskompetansen hos våre tillitsvalgte gjennom kurs og veiledning. Redaksjonskomitéens innstilling: Tiltres ikke. Vedtak: Innstilling vedtatt Forslag R17 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.1.: 26

27 Hovedmål : Rekruttere medlemmer uavhengig av utdanning, bakgrunn eller hvor i landet de arbeider. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag R18 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.1.: Prioritert tiltak : Styrke arbeidet med rekruttering av medlemmer med lang utdanning. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag H30 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 3.1.: Prioriterte tiltak : - Bistå og følge opp avdelingene i deres rekrutterings- og synliggjøringsarbeid lokalt. Redaksjonskomiteens innstilling: Anses ivaretatt. Vedtak: Innstilling vedtatt mot 3 stemmer Forslag R19 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.2.: Hovedmål : Godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt. Forslag H31 fra delegat 62 Geir Senum, NTL Kunnskapsdepartementet til punkt 3.2.: Prioriterte tiltak : - Stimulere avdelinger til å samarbeide om å arrangere kurs. Redaksjonskomiteen: Tiltres som tillegg til prioritert tiltak 3 (om bruk av aktivitetsstøtten). Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag R20 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.3.: Hovedmål : Sørge for at våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant informasjon. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt. 27

28 Forslag R21 fra redaksjonskomiteen til punkt 3.4.: Hovedmål : Øke vår innflytelse i fagbevegelsen og samfunnet. Styrets forslag til hovedmål endres til prioriterte tiltak. Vedtak: enstemmig vedtatt Forslag H32 fra delegat Ida Spjelkavik, NTL Zero til punkt 4.: NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for at regjeringskvartalet blir et fremtidsrettet bygg som har en ambisiøs klimaprofil. Muligheten for et energipositiv regjeringskvartal bør utredes. Redaksjonskomiteens innstilling: Støtter intensjonen, forslaget oversendes styret. Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme Forslag H33 fra delegat Kari Solaas Paulsen, NTL sentralforvaltningen til prosess: Forut for representantskapet i 2016 legger NTL Sentralforvaltningen opp til at prosessen med handlingsplanen ligner mer på NTLs prosess rundt prinsipp- og handlingsprogrammet. Begrunnelse: Vi får ivaretatt demokratiet og det vil være enklere for avdelingene å komme med forslag til handlingsplanen forut for representantskapsmøtet. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres. Dirigentene foreslo at saken overføres til sak 7. Vedtak: Overføres til sak 7 innkomne forslag Innkomne forslag til handlingsplan Forslag H34 fra NTL Brønnøysundregistrene Forslag til punkt 1.6: Utdanning og forskning, andre avsnitt, etter andre setning: Inkludere at NTL SF mener at «Studiefinansieringen må utvides fra 10 til 11 måneder». Styrets innstilling: Anses ivaretatt. Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Votering over Handlingsplan med alle endringer: Vedtak: enstemmig vedtatt. Vedtatt handlingsplan vedlagt 28

Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014

Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Handlingsplan 2014-2016 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Handlingsplan 2014-2016

Handlingsplan 2014-2016 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 5 Handlingsplan 2014-2016 Sentralforvaltningen Innkomne forslag til handlingsplan Vi har mottatt tre innkomne forslag til NTL Sentralforvaltningens

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 5 Handlingsplan 2012-2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Forslag til NTLs landsmøte 2014

Forslag til NTLs landsmøte 2014 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 9 Forslag til NTLs landsmøte 2014 Sentralforvaltningen 1. Forslag til NTLs vedtekter Alle forslag fra NTL Sentralforvaltningens styre.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER 2 Representantskapets innstillinger til: Dagsorden Forretningsorden Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Økonomisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig 1 Innledning NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, er det store muligheter for medlemmene å påvirke egen arbeidssituasjon, egne

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram NTL NAV NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram 2016-2018 Prinsipprogram Innledning NTL NAV er en landsforening i Norsk Tjenestemannslag og bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Vi har

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer