NTL NAV. Prinsipp- og handlingsprogram for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL NAV. Prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2012-2014"

Transkript

1 NTL NAV Prinsipp- og handlingsprogram for perioden

2 1. Innledning NTL NAV bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. NTL NAV skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, sikre vår medbestemmelse i arbeidet med utviklingen av etaten og drive aktivt påvirkningsarbeid rettet mot politiske partiene, Stortinget og regjeringen. Dette gjør vi gjennom dyktige og skolerte tillitsvalgte og medlemmer. NTL NAV vil også engasjere seg i internasjonal solidaritet og den kampen fagorganiserte fører verden overfor frie fagforeninger, demokrati, arbeid, sosial trygghet og menneskerettigheter. NTL NAV vil arbeide for at velferdsstaten skal organiseres med en målsetting om likeverdige tjenestetilbud, uansett bosted, sosial bakgrunn, økonomi eller funksjonsevne. NTL NAV står sterkt i NAV og vi vil bruke vår styrke til å påvirke utviklingen av arbeids- og velferdsetaten slik at våre grunnprinsipper ivaretas. NAV-reformen er i ferd med å sette seg, men fortsatt gjennomfører etaten krevende endringer som stiller store krav til ansatte og tillitsvalgte. NTL NAV vil møte utfordringene på en offensiv og konstruktiv måte. Vi må derfor ha et prinsipp- og handlingsprogram som kan møte et samfunn og en etat i endring. 2. Kultur og holdninger Med kultur sikter vi til de verdier, holdninger og handlinger som vi vil arbeide for i NTL NAV. Vi vil også arbeide for at de samme verdier og holdninger blir en del av etaten NAV. Sentrale mål og verdier i vår kultur skal være at: vi skal være stolte av medlemskapet i NTL NAV og stolte av å jobbe i NAV vår kultur skal være preget av stor takhøyde, friske diskusjoner, respekt og åpenhet vi skal være gode på å skille sak og person vi skal lytte når andre snakker vi skal gi hverandre ros og ris, ROS er viktigst! vi skal bidra aktivt til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø vi skal ha en inkluderende kultur, basert på utvikling, likestilling, trivsel, humor og latter vi bryr oss om våre brukere, vi tar vare på våre kolleger sammen er vi sterke, samarbeid gjør sterk! 2

3 3. Politiske satsningsområder NTL NAV har som mål at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidslivet. NTL NAV ønsker å slå ring om velferdsstaten og har som målsetting at også mennesker uten arbeid sikres en inntekt som gjør det mulig å opprettholde et godt sosialt liv for seg og sin familie. Vi ønsker at velferdsytelsene som hovedsak skal være statlig styrt, universelle og rettighetsbaserte. NTL NAV vil arbeide for redusert bruk av egenbetaling. NTL NAV vil gjenreise den offentlige arbeidsformidlingen. Dette er et område som har vært forsømt i NAV-perioden, og vi ser et arbeidsmarked hvor private bemanningsselskaper får stadig sterkere fotfeste. Parallelt med å gjenreise den offentlige arbeidsformidlingen vil vi arbeide for å begrense de private aktørenes innflytelse ved å arbeide for et forbud mot å ta ut utbytte av formidlingsvirksomhet. Vårt langsiktige mål er at all arbeidsformidling skal skje vederlagsfritt i offentlig regi. NTL NAV vil arbeide for: at Folketrygden skal være bærebjelken i velferdsstaten offentlig styring av arbeidsmarkedspolitikken å styrke det offentliges innsats, for at arbeidsgiverne skal ta imot og beholde arbeidskraft med særlige behov at det føres en arbeidsmarkedspolitikk med et høyt tiltaksnivå, slik at arbeidsmarkedstiltak kan iverksettes raskt at arbeidslivets lover, regler og avtaleverk som har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risiko for helse og velferd ikke blir svekket å motvirke diskriminerende holdninger, rasisme og trakassering i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt at det skal være et rimelig forhold mellom de samfunnsoppgavene som skal utføres og de midlene som stilles til rådighet å bruke vår kompetanse og innflytelse i arbeidet med fornyelse av offentlig sektor, forenelig med arbeiderbevegelsens grunnprinsipper å delta i den politiske debatten både lokalt og sentralt å gi høringsuttalelser i saker som påvirker de verdier vi står for at levekårsutviklingen må følges nøye for grupper som har svak tilknytning til, eller som står utenfor arbeidslivet at grupper som står utenfor arbeidslivet, minimum følger den generelle lønnsutviklingen i samfunnet å bekjempe fattigdom å beholde de rettighetsbaserte velferdsordningene at tannhelsetjenester blir inkludert i det offentlige finansierte helsetilbudet at utformingen av samfunnet skal baseres på prinsippene om universell utforming at faglige og andre grunnleggende demokratiske rettigheter sikres gjennom lover og rettslig forpliktende avtaler 3

4 at det tas hensyn til miljø og klima NTL NAV vil arbeide mot: enhver svekkelse av sykelønnsordningen enhver svekkelse av opparbeidede pensjonsrettigheter, inkludert offentlig tjenestepensjon og AFP levealdersjusteringen og indekseringen i pensjonsreformen markedsstyring, konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester etter prinsipper fra New Public Management lovendringer som innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og som reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger sosial dumping 4. Markedsstyring og konkurranseutsetting NTL NAV vil ta et oppgjør med at ledelses-, styrings- og regnskapsprinsipper fra det private næringsliv, også kalt New Public Management, overføres til offentlig sektor. Disse prinsippene har fått for stort fotfeste i offentlig sektor og i det politiske miljøet som vi anser som våre allierte. NTL NAV vil i egen etat: arbeide mot markedsstyring av etatens tjenester minske bruken av eksterne konsulenter i NAV og satse på faste tilsatte arbeid mot innføring av, og tendenser til, intern konkurranse mellom team, avdelinger og enheter arbeide mot innføring av individuelle måltall og individuelle resultatindikatorer begrense bruken av kvantitative måleparametre og erstatte disse med gode kvalitative mål, samt arbeide mot unødvendige rapporteringsrutiner. NTL NAV vil arbeide mot enhver kommersialisering, utskilling, privatisering, anbuds- og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Tjenesteutsatte kjerneoppgaver må bli tilbakeført etaten. 5. Utvikling av etaten NTL NAV skal arbeide for en fortsatt statlig styring i arbeids- og velferdspolitikken og at staten som arbeidsgiver ikke reduserer sitt arbeidsgiveransvar. Ansvaret for virkemidler og gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken må forbli samlet i NAV. Vi vil arbeide for at bedre samordning av offentlige etater blir til det beste for ansatte og brukerne. Folketrygden skal bidra til solidarisk omfordeling, basert på universelle og rettighetsbaserte ordninger. Den må utvikles til et nivå som sikrer økonomisk og sosial trygghet, slik at alle får like muligheter til et verdig liv og delta i samfunnet. 4

5 NTL NAV har som mål at NAV-kontorene blir statlige. NTL NAV vil: at NAV skal være den sentrale aktøren i arbeidsmarkedspolitikken og på velferdsområdet at organisering og samarbeidsformer internt og eksternt bedrer samhandlingen med brukerne og deres organisasjoner at NAV skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt og være et forbilde i arbeidet med inkludering og integrering at NAV må organiseres ut fra distriktspolitiske hensyn og samtidig ta særskilt hensyn til spesielle storbyutfordringer at der tas medarbeiderhensyn ved endringer i etatens organisering, slik at ingen tvinges til å flytte eller si opp jobben arbeide for at etatens organisering skaper motiverte, kompetente og brukerorienterte medarbeidere at utviklingen av nytt IKT-system skal bygge på brukernes behov for oppfølging og det lokale behovet for styring arbeide for at NAV skal ha stabilitet og forutsigbarhet i sine driftsrammer og nok ressurser til å kunne utføre sine samfunnsmessige oppgaver arbeide for at det bevilges tilstrekkelige økonomiske ressurser til modernisering av IKT systemene i NAV arbeide for en enhetlig ledelse ved NAV-kontorene at det skal vurderes konsekvensanalyser ved større endringer før vedtak fattes at etaten opprettholder en god kontakt med alle aktørene i arbeidslivet og etterlever internasjonale konvensjoner om dette NTL NAV aksepterer ikke: at storting og regjering gjennom organisasjonsendringer fraskriver seg styring og kontroll over velferdstjenestene at effektiviseringsgevinster tas ut for tidlig ved innføring av ny arbeidsmetodikk og ny teknologi 6. Inkluderings- og integreringsarbeid NTL NAV skal være en aktiv pådriver i arbeidet med inkludering og integrering av utsatte grupper i arbeidslivet. Vi vil arbeide for at personer med nedsatt arbeidsevne, personer med minoritetsbakgrunn og andre diskriminerte grupper, får like muligheter på arbeidsmarkedet som alle andre arbeidstakere. NTL NAV vil arbeide for nulltoleranse i forhold til rasisme, mobbing og trakassering. Vi krever at NAV skal være en inkluderende arbeidsplass som gir mennesker muligheter tilpasset deres kompetanse uavhengig av deres bakgrunn og funksjonsevne. 5

6 For å nå disse målene, vil NTL NAV jobbe for: at NAV legger forholdene til rette for at personer med nedsatt arbeidsevne får realisert sine arbeidsmuligheter på alle nivå at NAV som statlig virksomhet tar et særlig ansvar for å rekruttere og beholde utsatte arbeidsgrupper som funksjonshemmede og personer med minoritetsbakgrunn at NAV leder arbeidet for å synliggjøre og verdsette den skjulte kompetansen medarbeidere og arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn besitter: arbeidserfaring fra land utenfor vesten, språkkompetanse, arbeidskapasitet, lærings- og tilpasningsevne at NAV implementerer temaet kulturforståelse og mangfold i sitt opplæringsprogram for nytilsatte, og gjør dette til en integrert del av etatens kompetanseutviklingsprogram at NAV går i spissen for en integrerings- og inkluderingsdebatt med fokus på å rette opp den skjeve fokuseringen på problemstillinger knyttet til innvandring å motvirke diskriminerende holdninger, rasisme og trakassering i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt at NAV gjennomgår det faglige innholdet av egne tiltak rettet mot målgruppene, slik at tiltakene styrker målgruppenes arbeidsmuligheter at NAV bruker mer individuelle tiltak, innleder tettere oppfølging og bistår disse gruppene med relevant nettverksbygging på arbeidsmarkedet at flyktninger og asylsøkere får norskopplæring så raskt som mulig, gjerne i kombinasjon med arbeidstrening 7. Likestilling Staten som myndighetsutøver har aktivitetsplikt etter likestillingsloven. Det innebærer at det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig og iverksettes konkrete tiltak for å fremme reell likestilling mellom kjønnene. Dette må gjenspeiles i etatens livsfase-, personal- og lønnspolitikk. NTL NAV vil arbeide for: at begge kjønn skal ha like rettigheter og plikter i arbeidslivet at kvinner gis samme karrieremuligheter som menn å fjerne ordninger som stimulerer til at kvinner velger bort deltagelse i arbeidslivet, f.eks. kontantstøtten at heltidsarbeid skal være en rettighet og deltid en mulighet likelønn mellom kjønnene for likt og likeverdig arbeid at begge kjønn skal være representert på alle nivå i NAV 8. Personalpolitikk NTL NAV vil arbeide for en raus og offensiv personalpolitikk som drar nytte av de ansattes kunnskaper og erfaringer, og som gir den enkelte muligheter for personlig utvikling. De ansatte er den viktigste ressursen i NAV. Vi mener at etatens oppgaver best løses ved bruk av 6

7 etatens egne ansatte og vi er imot at oppgaver selges ut. NTL NAV anser åpenhet, trygghet, mangfold og samarbeid som helt sentrale forutsetninger for å skape nødvendig engasjement hos de ansatte. NTL NAV vil arbeide for: at den enkelte ansatte gis mulighet til å påvirke oppgaveløsningen i egen arbeidshverdag at de ansatte gis trygghet og gode vilkår under omstilling at virkemidler under omstilling, som f. eks. fjernarbeidsplasser, blir brukt så lenge individuelle behov tilsier dette at det gjennomføres jevnlige medarbeider- og utviklingssamtaler at etaten har en helhetlig og god personalpolitikk som skaper trivsel, trygghet og mestring i arbeidssituasjonen at etaten sees under ett når det er ønske eller behov for endrede arbeidsoppgaver, og at det gis mulighet for jobbskifte på tvers av fylkesgrenser og styringslinjer. Etatskompetanse skal vektlegges at arbeidsplasser i NAV skal være faste og trygge en strengest mulig fortolkning av lovens unntak fra reglene om fast tilsetting at administrative tilsettinger benyttes i minst mulig grad og ikke forlenges ut over 6 måneder at etaten begrenser bruken av eksterne konsulenter en god og aktiv livsfasepolitikk der ansattes omsorgsansvar blir ivaretatt at en god seniorpolitikk skal være en naturlig del av etatens personalpolitikk at seniorer får tilpasset arbeidsvilkår slik at de kan stå i aktivt arbeid helt frem til pensjonsalder at bruk av rettigheter knyttet til omsorg for barn ikke får negative konsekvenser for faglig eller karrieremessig utvikling likestilling på alle nivå i etaten at alle ansatte får tilbud om tilstrekkelig kompetanseutvikling og at det blir satt av tid til gjennomføring at interaktiv, IT-basert opplæring ikke erstatter opplæring som bygger på samlinger at etaten følger en rekrutteringspolitikk som tar hensyn til både utdanning og relevant realkompetanse, slik de ansattes muligheter for karriereutvikling sikres at nyansatte får tett oppfølging og nødvendig opplæring at de ansatte sikres mot ulovlig overvåking på arbeidsplassen at bruk av hjemmekontor og bærbare kontorløsninger må ta utgangspunkt i den enkeltes rett til å skille mellom arbeid og fritid at etatens oppgaver ikke legges ut på anbud, slik at kompetansen forringes å bevare normalarbeidsdagen og motarbeide overdrevet bruk av overtid at fleksitidsavtalen blir overholdt, gratisarbeid aksepteres ikke at kontormøter og annen møtevirksomhet avholdes i kjernetiden forsøk med 6-timersdagen i NAV NTL NAV vil arbeide mot: 7

8 bruk av midlertidige stillinger på faste oppgaver 9. Kompetanse NAV reformen skulle være en kompetansereform. Vi må dessverre slå fast at kompetansearbeidet ikke har vært tilstrekkelig prioritert. Kompetanse er et nøkkelord i forhold til de mange utfordringer NAV står overfor. Skal NAV bli en god og troverdig etat er det derfor viktig at kompetansearbeidet blir prioritert høyt. NTL NAV vil arbeide for: at Nav har riktig kompetanse på riktig plass at NAV, i samarbeid med universitet og høyskoler, arrangerer kurs og opplæring tilpasset arbeidet i NAV at NAV satser systematisk på opplæring at NAV er bemannet slik at opplæringstiltak i minst mulig grad går utover det daglige arbeidet at det blir satt av tilstrekkelig tid til opplæring i ny teknologi og nye saksbehandlersystemer at tilsatte får gode permisjonsordninger i forbindelse med eksterne opplæringstiltak, med like vilkår i hele NAV at det opprettes arenaer mellom styringslinjer og nivå i etaten som fremmer kompetanseutvikling og samhandling 10. Lønnspolitikk NTL NAV vil arbeide for lik lønn for likeverdig arbeid og for at avlønning først og fremst skjer på grunnlag av arbeidsoppgaver, kompetanse og ansvar. NTL NAV vil arbeide for: en solidarisk lønnspolitikk reallønnsutvikling for alle arbeidstakere å redusere gapet mellom topp og bunn i lønnssystemet, ingen saksbehandlere skal være i lavere kode enn førstekonsulent at ingen i NAV skal tjene mindre enn gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og at ingen saksbehandlere i NAV skal tjene mindre enn 90 % av gjennomsnittlig industrifunksjonærlønn at lokale lønnsforhandlinger begrenses til 2. hvert år og at størst mulig andel av lønnsmidlene gis sentralt. Ved lokale forhandlinger må avsetningen være så stor at det gir mening å sette i gang forhandlingsprosessen at offentlig ansatte skal ha minst like god lønnsutvikling som sammenlignbare grupper i privat sektor at Hovedtariffavtalen skal åpne for flere fleksible ordninger, jfr. mulighet for uttak av senior dager at det utformes klare og forutsigbare kriterier for lokale lønnsforhandlinger 8

9 at det gis rett til bruk av sanksjonsmidler ved lokale lønnsforhandlinger lik lønn for likeverdig arbeid uavhengig av etatsbakgrunn, statlig eller kommunal tilsetting at det skal være åpenhet rundt lønn og lønnsvilkår NTL NAV vil arbeide mot: at våre rettigheter i Statens Pensjonskasse blir svekket bruk av individuelle prestasjonsbaserte lønnssystemer produktivitetsmålinger som kriterium ved lønnsfastsettinger 11. Arbeidsmiljø NTL NAV ønsker et godt arbeidsmiljø og vil arbeide for at HMS og IA blir en naturlig del av den daglige drift. NTL NAV vil: at HMS arbeidet får bedre rammebetingelser, blant annet ved at verneombud får tilrettelagt sin arbeidssituasjon, slik at de kan utføre sine verv at vernetjenesten, ledere og tillitsvalgte skal ha en tilstrekkelig opplæring i HMS arbeid at konkretiserte mål i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv blir oppfylt at arbeidsgiver tar sitt ansvar for arbeidsmiljøet og at arbeidsmiljøkartlegginger gjennomføres jevnlig og at disse følges opp arbeide for at Arbeidsmiljøloven blir fulgt ved alle enheter både når det gjelder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø at NAV arbeider aktivt og forebyggende for å redusere sykefravær og hindre utstøting arbeide for at etatens ressurser står i forhold til de arbeidsoppgavene som skal utføres at effektiviseringsgevinster av omstillinger/nye IKT løsninger ikke blir tatt fra etaten i form av mindre budsjetter, men blir overført til områder som trenger styrking (for eksempel oppfølging) at etaten skal være organisert slik at enhetene gir de tilsatte tilstrekkelig variasjon i arbeidet og muligheter for faglig og personlig utvikling 12. Medbestemmelse Medbestemmelse er kjerneområdet for god utvikling, stort engasjement og godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Reell medbestemmelse betyr at mange involveres for å finne de beste løsningene, som igjen vil skape stor tilslutning i organisasjonen. Dette krever tidlig involvering og likeverdige parter. Vi vil arbeide for: at medbestemmelsen skal være reell, også innenfor partnerskapet med kommunene at medbestemmelsesapparatet skal være på plass i tjenesteområder 9

10 at Hovedavtalen med tilpasningsavtale, samt annet relevant lovverk etterleves at arbeidsgiver skal ha den nødvendige kompetanse i forhold til lov- og avtaleverk at det gjennomføres regelmessig fellesopplæring i lov- og avtaleverket i henhold til bestemmelsene i HA at nye ledere skal ha en positiv holdning til ansattes medbestemmelse at ledere som viser mangelfull etterlevelse av Hovedavtalens bestemmelser, skal følges opp spesielt av overordnet nivå, slik at dette blir korrigert at NAV ledere med kommunal tilknytning får opplæring i statlig lov- og avtaleverk 13. Tillitsvalgtes arbeidsvilkår NTL NAV vil bedre tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsvilkår på alle nivå, slik at de kan utføre vervet på best mulig måte. Vi vil arbeide for: at arbeidsgiver legger forholdene til rette for at tillitsvalgte på alle nivå skal kunne utføre sine verv at tillitsvalgtarbeid skal tas med i virksomhetsplanene at tillitsvalgtarbeid blir betraktet som kompetansegivende og blir vektlagt i videre tjeneste og karriere, som nedfelt i Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen 14. Egen organisasjon NTL NAV skal være en bred og samlende fagforening for alle i etaten. For å være en slagkraftig organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser på best mulig måte vil vi: støtte de lokale tillitsvalgte og ved behov delta på lokale aktiviteter styrke kompetansen og støtte ledere i avdelingene og hovedtillitsvalgte være den beste fagforeningen både faglig og sosialt være en pådriver for at personer med minoritetsbakgrunn rekrutteres til fagbevegelsen være best på kurs og opplæring drive kurssamarbeid med andre LO-organisasjoner delta i Nordisk samarbeid støtte internasjonalt solidaritetsarbeid være best på informasjon være best på medlemspleie være best på verving 10

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram

NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram NTL NAV NTL NAVs Prinsipp- og handlingsprogram 2016-2018 Prinsipprogram Innledning NTL NAV er en landsforening i Norsk Tjenestemannslag og bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Vi har

Detaljer

handlingsprogram

handlingsprogram Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2016 Prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2014 2016 1. Innledning NTL NAV bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo (UiO) Redaksjon: Organisasjons- og personalavdelingen Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv Reidar Dale Trykk: GAN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1. FORMÅL OG INTENSJONER MED TILPASNINGSAVTALEN Denne avtalens siktemål er å legge grunnlag for en medbestemmelsesordning i Arbeids- og velferdsetaten som

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 5 Handlingsplan 2012-2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013

Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013 Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013 2008 2013 Til alle ansatte En aktiv og levende personalpolitikk er avgjørende for å oppfylle politi- og lensmannsetatens visjon og mål.

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Endringsprosesser på arbeidsplassen

Endringsprosesser på arbeidsplassen Endringsprosesser på arbeidsplassen 17. september 2009 Rådgiver, Stig Morten Frøiland Personal og organisasjonsavdelingen Sammendragslysbilde 1. Endringsprosesser på arbeidsplassen 2. Hva er omstilling

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HS-V-003/11 Side 1 av 9 PERSONAL- OG LØNNSPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HS-V-003/11 Side 2 av 9 DEL 1 PERSONALPOLITIKK VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Vedtatt av høgskolestyret i den 23.02.2011

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005 Kontakt KFO KFO resurssenter Brugata 19, Postboks 9202, 0134 Oslo Tlf: 21 01 36 00. Faks: 21 01 36 50 E-post: kfo-post@kfo.no Internett: www.kfo.no Region 1 Nordland, Troms og Finnmark KFOs servicesenter

Detaljer

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO 2016-2018 1. LØNNSVILKÅR Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for alle medlemsgrupper. Lønnsvilkårene

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1 TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1. FORMÅL OG INTENSJONER MED TILPASNINGSAVTALEN Denne avtalens siktemål er å legge grunnlag for en medbestemmelsesordning i Arbeids- og velferdsetaten,

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Handlingsplan Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012

Handlingsplan Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Handlingsplan 2012-2014 Vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Skal en stor og sammensatt organisasjon som vår fungere må vi ha et felles rammeverk for alle som jobber i organisasjonen. Noen rammeverk

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten

Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten 2011-2020 Forord Etableringen av NAV er fullført med NAV-kontor på plass i alle kommuner, og nye tjenester til brukerne. Nå er vi inne i neste fase, der

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Personalplan for NST 2007-2009

Personalplan for NST 2007-2009 Personalplan for NST 2007-2009 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 2 Forord 3 1. Formål 5 2. Sammenheng mellom NSTs overordnede mål og Personalplan 4 3. Satsningsområder 5 3.1 Kompetanse 5 3.2

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig 1 Innledning NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, er det store muligheter for medlemmene å påvirke egen arbeidssituasjon, egne

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer