Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo"

Transkript

1 Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

2 Dagsorden Kl Registrering og kaffe Kl Orienteringer ved Eva Wensaas Kl Endringer i DRG-systemet ved Kristin Dahlen Kl Nytt i ISF ved Richard Våge Kl Lunsj Kl Kostnadsvekter 2015 ved Jostein Bandlien Kl Kodeverk og terminologi ved Amund Lundgaard Kl Kvalitetsbasert finansiering ved Camilla Beck Olsen Kl Tid til spørsmål og svar

3 Orienteringer Eva Wensaas

4 Foreløpig ISF-regelverk 2015 Bygger på forutsetningene i Prop 1 S ( ). Endelig ISF-regelverk er klart når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. 4

5 ISF- overslagsbevilgning 2015 Kroner Statsbudsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå som ligger om lag 1,6 prosent over anslått nivå for 2014.

6 Fra St prop 1 S ( ) relatert til ISFordningen Mer aktivitet fra private inkluderes i ISF ordningen. Innebærer også at polikliniske kontakter for private spesialistvirksomheter inkluderes i ISF-grunnlaget. Fritt behandlingsvalg er planlagt etablert f.o.m. 1. juli 2015 også for utvalgte områder innen somatikk, som forutsettes å inngå i ISF-grunnlaget. ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft Kommunal medfinansiering (KMF) avvikles. Midlene flyttes til ISF. Rituell omskjæring. ISF-refusjonen reduseres med egenbetalingen for omskjæringen

7 Mer fra St prop 1S ( ) relatert til ISF-ordningen Dagens system for aktivitetsstyring avvikles fra Staten vil påta seg større økonomisk risiko ved å styre på denne måten Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 pst ISFrefusjon Det vil fortsatt stilles tydelige krav til sykehusene om økonomisk balanse I tillegg innførte regjeringen i 2014 regelen om at det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor somatikk ( for å redusere risiko for utilsiktede prioriteringer bort fra tjenester som ikke omfattes av aktivitetsbasert finansiering)

8 Oversikt over private i ISF Fra kap 4.3 i Foreløpig ISF-regelverk 2015: «Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med private virksomheter, der behandlingsaktiviteten forutsettes omfattet av ISF-finansiering skal meldes til Helsedirektoratet så snart avtale er inngått. Her skal det meldes ifra om hva slags aktivitet det dreier seg om, både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret.»

9 Økt gebyr ved manglende oppmøte til poliklinikk Det foreslås å doble gebyret (til 640 kr) ved manglende oppmøte til poliklinikk f.o.m Formålet med å doble gebyret er hovedsakelig å understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter. Det kan utvises skjønn for å skjerme rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser for gebyret

10 Kort om avregning ISF og KMF for 2013 Avregningsutvalget har behandlet 15 saker i 2014, hvorav 10 har medført anbefaling om ISF-avkortning og justering av KMF I tillegg har direktoratet også behandlet 9 saker hvor 6 har medført anbefaling om avkortning Endelig ISF-avregning oversendes de regionale helseforetakene i november (som før) Fokus på riktig medisinsk koding og gode internkontrollrutiner bidrar til å redusere antall saker og øker forutsigbarheten i ordningen. 10

11 Hva gjelder nytt i kodeverkene i 2015 Det vises til presentasjonen fra ISF-møtet 18. juni på våre nettsider. Der er det oversikt over endringene i ICD-10, NCSP og NCMP for Kodeveileder for 2015 vil bli publisert i desember.

12 Tid til spørsmål og svar Deltakere på video kan melde inn spørsmål på merk Emnefeltet med Frist for å melde inn spørsmål settes til kl

13 ISF DRG-logikk - NPK - Utførende helsepersonell Kristin Dahlen

14 DRG logikk 2015 Arbeidet med DRG logikk todelt Nordisk samarbeid for døgn og dag DRG-er (NordDRG) Norsk logikk for poliklinikk Om lag 80 saker behandlet i NordDRG (inkl feilrettinger, og saker som kun gjelder svensk logikk). Informasjon om de ulike sakene finnes på 14

15 Typer endringer i DRG-logikk 1. Oppretter nye eller sletter DRG-er Skyldes ofte endring i medisinsk praksis som gjenspeiles i DRG-logikken Kan også være ressursmessig begrunnet ift homogenitet i DRG-ene 2. Endrer på hierarkiet DRG-ene i mellom Ofte ressursmessig begrunnet 3. Endrer på enkeltdiagnoser/ -prosedyrer sine egenskaper og evt tilknytning til DRG Kan være både medisinsk og ressursmessig begrunnet 4. Endrer nummerering av DRG eller endrer HDG tilhørighet For eksempel ved skille mellom innlagte DRG-er og DRG-er for poliklinisk virksomhet 15

16 Endringer NordDRG (1) DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» etablert i 2014 Justering av løsningen ved at IABP (intraaortal ballongpumpe) «alene» tas ut av 483B. P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning Karakteriseres som «signifikant problem hos nyfødt» og opphold vil flyttes ut av DRG 391/ 470. Biopsier i HDG 8 Biopsiene vil ikke lenger «overstyre» større operasjoner i HDG 8 DRG 215O Dagkirurgiske operasjoner på kolumna Feilretting ved at en kode (ABC21) manglet korrekte egenskaper DRG 36C Brakyterapi på øyet Korrigering slik at flere opphold vil gruppere til DRG 36C framfor DRG 36D ABD40 Implantasjon av spinalt injeksjonsutstyr i DRG 570/ 570O norsk særløsning implementeres i den nordiske versjonen 16

17 Endringer NordDRG (2) J370 kronisk laryngitt Til DRG 73 evt 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» (fra DRG 68, 69, 70A eller 70B) DRG for bilaterale kataraktoperasjoner DRG 39P Implementeres i den norske versjonen, likt med løsning i nordisk versjon AAL10 intrakraniell endovaskulær trombolyse Flytter fra DRG 1B til DRG 1C Z09.4 Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter behandling av brudd Grupperes til HDG 8 DRG 170 og 171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD Flyttes opp i DRG hierarkiet Revisjon av hvilke diagnosekoder som har kompliserende egenskaper 17

18 Endringer i norsk del av logikken (1) Medikamentell kreftbehandling Gradvis implementering (teknisk endring i 2014, endret løsning for 2015) Gruppering vil basere seg på registrert Hovedtilstand (indikasjon) NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC medikamentell svulstbehandling) (Kur_id (evt særkode eller ATC kode) skal fortsatt registreres) Det er opprettet en ny DRG for poliklinisk administrert medikamentell kreftbehandling DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom» 18

19 Endringer i norsk del av logikken (2) DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til 803T DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt» Endrer HDG tilhørighet til HDG 3 WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe» Tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITBbehandling med dystoni og spastisitet» 19

20 Endringer i DRG-logikken 2016? Eksempler på saker som utredes: Multitraumebehandling Henvendelse vedr endringsforslag fra Traumeregisteret OUS Forslag til ny løsning fra Finland Behandling av krokfinger (Dupuytrens contracture) Utredes videre i nordisk sammenheng Medikamentell behandling av AMD og makulaødem Bruk av Avastin i behandlingen. En eventuell DRG endring utredes videre. Ingen endring fra

21 DRG-logikk endringer for 2016 Frister for innsendelse av endringsforslag Delivery of major update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Delivery of minor update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Endringsforslag må inn til direktoratet så snart som mulig og senest ved årsskiftet (avhengig av størrelsen på den foreslåtte endringen) Endringsforslag bør være Godt beskrevet og begrunnet Godt forankret (fagmiljø og RHF) 21

22 NPK Norsk pasientklassifisering Planlegger foreløpig versjon primo/medio november Foreløpig versjon vil inneholde Foreløpig DRG logikk inkl nye diagnose-/ prosedyre- og særkoder Foreløpige kostnadsvekter Justering utførende helsepersonell Nødvendig justering ifm poliklinisk medikamentell kreftbehandling (Zkode refusjonsregel tas ut overflødig ved ny DRG-løsning) Foreløpig versjon vil ikke inneholde Endringer knyttet til bruk av private virksomheter ift poliklinisk aktivitet Regel ift egenbetaling rituell omskjæring og reduksjon i ISF-refusjon Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015) Planlegger endelig versjon av NPK i januar 22

23 Utførende helsepersonell Nåværende regler i all hovedsak videreført i 2015 Justering ved at DRG 915O «Poliklinisk konsultasjon vedrørende perinatale tilstander uten signifikant prosedyre» godkjennes for sykepleier/ jordmor Utredning om helsepersonell og ISF Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å gjennomgå dagens regelverk for somatisk virksomhet og vurdere om det kan være behov for å foreslå endringer Utredningen skal gjøres i lys av en smartere og bedre arbeidsdeling, samtidig som finansieringssystemene ikke skal utformes på en måte som bidrar til en fragmentert helsetjeneste. Prinsippene i samhandlingsreformen skal også vektlegges Frist på oppdraget er 15. desember

24 Nytt i ISF 2015 Richard Andre Våge

25 Kontaktinformasjon og linker I ISF-regelverket har vi samlet all kontaktinformasjon og linker til webadresser som er relevante på side 1 25

26 Medikamentell kreftbehandling Poliklinisk Z-grupper utgår, og skal ikke lenger registreres og rapporteres. Gjennomsnittsvekter innenfor DRGene Ellers samme system- fortsatt registrere KurID eller særkode eller ATC-kode Pasientadministrert Fra 1. januar 2015 vil 5 kreftlegemiddel som er pasientadministrerte implementeres i ISF-ordningen. Systemet bygger på H-resept-løsningen tilsvarende den man har for biologiske legemidler. 26

27 Pas.adm. med. kreftbehandling Overordnede prinsipper: Bygger på H-resept-ordningen Følger med på utviklingen i 2015 Utgangspunktet er behandling av sykdomsgrupper, ikke f.eks. refusjon på enkeltlegemidler / enkeltpasienter Bidra til å unngå vridningseffekt mellom behandling i og utenfor sykehus- og understøtte «sørge-for-ansvar» Vektene er gjennomsnittlige: Derfor ikke treffsikkert på pasientnivå. Nye metoder behandles som alt annet i ISF-ordningenårlig. Frist 1. september ifht påfølgende år. 27

28 Finansieringsforhold Poliklinisk Refusjon for hver infusjon i sykehus Indikasjonsgrupper som tidligere, men med tillegg av gruppe for malignt melanom (DRG 856J). Pasientadministrert Årlig refusjonssats hensyntatt gjennomsnittlig behandlingstid. Fem legemidler: Vemurafenib (Zelboraf ) Abirateron (Zytiga ) Enzalutamid (Xtandi ) Dabrafenib (Tafinlar ) Denosumab (Xgeva ) Indikasjonsgrupper: Pasienter med malignt melanom med spredning Pasienter med metastase Pasienter med prostatakreft 28

29 Registrerings- og rapporteringsforhold Poliklinisk 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode (WBOC) som angir administrasjonsmåte 3) KUR-ID / Særkode / ATC-kode OBS! Kodeverket for WBOC-koder er endret. Disse kodene er nå relatert til «medikamentell svulstbehandling» OBS! Z-grupper utgår og skal ikke registreres og rapporteres. Pasientadministrert 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode WL000 (utstedelse av H-resept) Skal kodes hver gang pasienten får utlevert en resept 3) Særkode 29

30 Om forholdet til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten «Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for metodevurdering er forutsatt ikke tatt i bruk». Alle kan melde metoder Alle kan fortløpende følge status på saker, herunder innkomne saker på deres hjemmeside (oppdateres daglig) Dette innebærer i praksis at metoder som ikke blir anbefalt innført som metode ikke vil implementeres i ISFordningen (eksempel: Jevtana) 30

31 Dialyse Utvikling i behandlingstilbud til pasienter Derfor nå fire ulike inndelinger: All dialysebehandling i sykehus Hemodialyse: Helsepersonelladministrert Peritonealdialyse Hemodialyse: Pasientadministrert Kapitalkostnader er ikke en del av ISF 31

32 Dialyse Dialyse, sykehus Hemodialyse Helsepers.ad m. Peritonealdialy se NY! Hemodialyse Pas.adm. Finansiering ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd Ramme - / basistilskudd + tilskudd for pol. aktivitet Registrering Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) 32

33 Dialyse Særlig om pas.adm. hemodialyse Dette er en relativt ny behandlingsform Lavt pasientvolum Derfor innenfor ramme- / basistilskudd i 2015 Ønsker imidlertid å registrere aktiviteten for å få vurdert tjeneste for ISF i Ny særkode: A0094 (ved utlevering / avtale x 1 per år) 33

34 Rehabilitering: Helsefaggruppe Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hva en helsefaggruppe er, jfr rehabilitering som innlagt Dette er definert som: Minimum et helsepersonell (med autorisasjon), jfr helsepersonelloven Utfører ulike tjenester Unntak fra hovedregel: Spesialpedagog / pedagog + sosionom Helsepersonellet skal ha klar sammenheng med rehabiliteringen 34

35 Telemedisinske kontakter Presisert hva som er en telemedisinsk kontakt i regelverket for En telemedisinsk konsultasjon foreligger når det er: a) benyttet videokonferanseutstyr, altså at pasienten og helsepersonellet kan se hverandre i direkte videooverføring b) i sanntid c) mellom pasient og minst ett helsepersonell på to fysiske steder, hvorav minst en lege d) og hovedformålet er gjennomføring av konsultasjon, undersøkelse eller behandling for å kompensere for fysisk avstand. Det forutsettes at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 35

36 Kostnadsvektarbeidet Jostein Bandlien Informasjonsmøte

37 Kostnadsvekter til ISF-2015 Kostnadsvektarbeidet har avsluttet innsamlingen for det andre året av en samarbeidsperioden på tre år. Stor interesse for å delta i KV-arbeidet nå 17 HF (28 enheter) Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnadsog aktivitetsdata 2013 Beregning av vekter og innarbeidelse av logikkendringer er ferdig, gjenstår en siste kvalitetskontroll. 37

38 Gode kostnadsvekter forutsetter: God kvalitet på data innrapportert til NPR Riktig kobling mellom kostnader og aktivitet, rett sted og rett nivå Godt samarbeid med og innspill fra sektoren

39 Kostnadsvektarbeidet 2014 Deltagende helseforetak er: Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset St. Olavs Hospital Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Sørlandet sykehus Sykehuset i Vestfold Vestre Viken Diakonhjemmet Sykehus Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Helseforetak med observatørstatus (nye i år) Sykehuset Telemark (har levert fullstendig kostnadsvektgrunnlag) Helse Nord-Trøndelag 39

40 Kostnadsvektarbeidet 2014 Sykehuset Telemark og Helse Nord-Trøndelag har kommet inn i kostnadsvektsarbeidet som observatører Sykehuset Telemark har levert en fullstendig leveranse og data er inkludert i kostnadsvektsberegningene 40

41 KPP-data KPP-data ønskes tatt i bruk når disse foreligger Sykehuset i Vestfold, Helse Fonna og Diakonhjemmet har levert KPP-data KPP-dataene fra disse sykehusene er integrert i kostnadsvekstarbeidet Den formelle godkjenningen av KPP-leveransen blir klar i løpet av høsten 41

42 Oslo universitetssykehus (OUS) Leveranse av data fra OUS kom så sent at det ikke var praktisk mulig å benytte de i vektberegningene for 2015 OUS har ikke levert data til kostnadsvektsarbeidet innen fristen OUS er representert i kostnadsvektsarbeidet med aktivitetsdata for 2012 og kostnader for 2012 som er prisjustert med den faktiske prisutviklingen innen somatikk 42

43 Årlig oppdatering av kostnadsvektene Samarbeidsprosjekt Kostnadsdata fra et utvalg sykehus Pasientdata fra NPR Top-down fordelingsmodell Helsedirektoratet beregner sykehusvise gjennomsnittskostnader per DRG Ønsker fordeling av kostnadene i tråd med ressursinnsatsen Gradvis implementering av KPP-data 43

44 Årets fokusområder: Inkludere de nye samarbeidssykehusene på en god måte. Nivå for kobling av aktivitet og økonomi Avstemmingsskjema Ta i bruk KPP-data etablert godkjenningsordning 44

45 Kostnader og kostnadsfordeling: Samarbeidssykehusene fordeler etablert kostnadsgrunnlag til de ulike kostnadsgruppene, herunder felleskostnader Samsvar mellom aktivitet og kostnader viktig Potensial for større samsvar mellom pasientdata og regnskapsføring Aggregering til større enheter blir ofte løsningen relevante kostnadsforskjeller mellom delenheter kan forsvinne 45

46 Aktivitet: DRG-grupperte pasientdata fra NPR Liggetid og fordelingsnøkler per DRG benyttes til å fordele kostnader Registrerte prosedyrekoder blir benyttet for å identifisere særskilte kostnader i poliklinikken 46

47 Kobling av aktivitets- og kostnadsdata Kostnadsdata fra sykehusene etter årlig oppskrift/spesifikasjon Kobles mot avdelingsoppholdsdata fra NPR Fordeling av kostnader fra kostnadsgruppe til pasientopphold i beregningsmodell ved hjelp av Fordelingsnøkler per DRG liggetid (per avdeling) prosedyre 47

48 Endringer i årets arbeid: KPP-data inn fra 3 sykehus Mindre justeringer i beregningsmodellen fra 2013: Prisregler for bruk ved O-DRGer med lavt volum (ingen HF har flere enn 4 opphold) er som tidligere år satt til 50% av mor-drg. Hvilke DRGer dette er kan variere noe fra år til år, men dette er forholdsvis stabilt. 48

49 Nytt siden : Noen små korrigeringer er utført med bakgrunn i gjennomganger av data Har innarbeidet endringer i logikk Har beregnet omfordelingseffekter av endelige vekter - logikktilpasset 49

50 Kostnadsfordeling mellom poliklinikk og dag/døgn 50

51 51

52 52

53 Profil kostnader poliklinikk Fordelingsnøkkel tid 61% 53% 57% Flatt fordelt 25% 39% 34% Særskilt fordelt 14% 8% 8% 53

54 54

55 Omfordelingseffekter nye vekter Effekt av logikkendring er innarbeidet Nye vekter skal gi like mange DRG-poeng som tidligere budsjettnøytral løsning Aktivitet 1.tertial 2014 oppskalert til helårstall er sammenligningsgrunnlaget Aktivitet uten tilleggsrefusjoner er inkludert i grunnlaget Pasientadministrert behandling med særskilte legemidler og posedialyse er inkludert i kalibreringsgrunnlaget 55

56 Effekt av nye vekter per aktivitetsområde: 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Dag/døgn ,14 % Poliklinikk ,21 % Hjemmeadm.legemidler ,77 % Stråleterapi ,58 % Posedialyse ,31 % ,00 % 56

57 Effekt av nye vekter - DRG-type DRG-type 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Annet ,39 % Medisinsk ,76 % Kirurgisk ,16 % ,00 % 57

58 HDG 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Sykdommer i nervesystemet ,17 % Øyesykdommer ,83 % Øre, nese og halssykdommer ,51 % Sykdommer i åndedrettsorganene ,50 % Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,99 % Sykdommer i fordøyelsesorganene ,66 % Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel ,49 % Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev ,53 % Sykdommer i hud og underhud ,01 % Indresektoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer ,09 % Nyre og urinveissykdommer ,08 % Sykdommer i mannlige kjønnsorganer ,50 % Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,89 % Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid ,33 % Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden ,38 % Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat ,19 % Myeloproliferative Sykdommer og lite differensierte svultster ,47 % Infeksiøse og parasittære Sykdommer ,87 % Psykiske lidelser og rusproblemer ,25 % Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stoffer, medikamentmisbruk og organiske -67-0,51 sinnslidelser % fre Forbrenninger ,69 % Faktorer som påvirker helsetilstanden - andre kontakter med helsetjenesten ,98 % Signifikant multitraume ,54 % Sykdommer i bryst ,03 % Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper ,47 % Kategorier uten hoveddiagnose ,05 % Annet - H-resept/Posedialyse ,92 % ,00 % 58

59 Endring per sykehusregion: Region 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Midt ,29 % Nord ,59 % Vest ,33 % Sør-Øst ,12 % Private spesialister ISF ,28 % Private sykehus ,22 % ,00 % 59

60 Foretak Region 2014-vekter 2015-vekter Endring %-endring Sunnaas sykehus Sør-Øst ,24 % Hospitalet Betanien (Hordaland) Vest ,23 % Private spesialister Privspes ,28 % Revmatismesykehuset Lillehammer Sør-Øst ,84 % Bergen legevakt Vest ,68 % Oslo kommunale legevakt Sør-Øst ,29 % Haugesund san.for. revmatismesykehus Vest ,10 % Betanien hospital (Telemark) Sør-Øst ,02 % Martina Hansens hospital Sør-Øst ,70 % Helse Finnmark Nord ,15 % Haraldsplass diakonale sykehus Vest ,35 % Helgelandssykehuset Nord ,15 % Lovisenberg diakonale sykehus Sør-Øst ,84 % Private sykehus Annet ,22 % Diakonhjemmet sykehus Sør-Øst ,82 % Helse Førde Vest ,48 % Helse Nord-Trøndelag Midt ,75 % Nordlandssykehuset Nord ,92 % Helse Fonna Vest ,86 % Sykehuset Telemark Sør-Øst ,24 % Sykehuset i Vestfold Sør-Øst ,65 % Sykehuset Østfold Sør-Øst ,38 % Universitetssykehuset i Nord-Norge Nord ,68 % Helse Møre og Romsdal Midt ,69 % Sørlandet sykehus Sør-Øst ,01 % Stavanger universitetssykehus Vest ,67 % Akershus universitetssykehus Sør-Øst ,37 % Vestre Viken Sør-Øst ,29 % Sykehuset Innlandet Sør-Øst ,30 % St. Olavs hospital Midt ,10 % Haukeland universitetssykehus Vest ,62 % Oslo universitetssykehus Sør-Øst ,43 % ,00 % 60

61 Oppsummering : Kostnadsvektene for 2015 er på plass Omfordelingseffektene viser relativt små endringer Det gjenstår en siste kvalitetskontroll på vektene Forbehold om hvor nøyaktige poengfordelingene er etter som at de er oppskalert fra 1.tertial til helårstall for

62 Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur ISF Informasjonsmøte, Amund Lundgaard

63 Bakgrunn for programmet Tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Standardiserte kodeverk og terminologier tilrettelegger for at opplysninger dokumenteres strukturert og forstås og brukes på en entydig måte, også til sekundær bruk. Meld. St. 9 «Én innbygger én journal» oppdaterte kodeverk med støtte til klinisk koding i alle aktuelle fagsystemer samme kodeverk og terminologi både i primær- og spesialisthelsetjenesten koblingsmuligheter når ulike kodeverk benyttes Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) identifiserer behov for nasjonal satsing på kodeverk og terminologi

64 Forholdet til andre nasjonale innsatsområder for e-helse Én innbygger én journal Styring, koordinering og prioritering Innbyggertjenester Helsepersonelltjenester Styrings- og kunnskapsgrunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 64

65 Formål med bruk av standardiserte kodeverk og terminologier Bruk av standardiserte kodeverk og terminologier skal understøtte overordnede helsepolitiske mål, herunder God kvalitet og trygge tjenester Likeverdig og rettferdig helsetilbud Kodeverk og terminologi skal støtte opp under og brukes i alle deler av pasientforløpet. Kodeverkene og terminologiene skal oppfattes som relevante for helsepersonell og pasienter i den kliniske hverdagen. Bruksområder for kodeverk og terminologi inkluderer derfor Dokumentasjon av diagnose, behandling, resultat og behov for oppfølging Klinisk beslutningsstøtte Planlegging av helsehjelpen og elektronisk samhandling Bruk av kodeverk og terminologier er en forutsetning for helsestatistikk, som igjen danner grunnlag for andre typer sekundær bruk (forskning, planlegging, prioritering, kvalitetsutvikling osv.)

66 Nåsituasjonsbeskrivelse Utfordringer: Udekkede behov og manglede samlet oversikt Variabel bruk, utdatert, når ikke sluttbrukeren Kvaliteten i bruk er ikke tilfredsstillende (spesialist) / kjent (primær) Ulik informasjonsstruktur i dokumentasjon og krav til rapportering Uklare ansvarsforhold Mål: at det finnes standardiserte termer og koder der kodede / strukturerte data er nødvendig at oppdaterte kodeverk og terminologier med tilhørende veiledere og lignende, er lett tilgjengelig, også for direkte bruk i fagsystemer at det er korrekt og konsistent bruk av standardiserte koder og termer i fagsystemer

67 Styringsmodell for nasjonal videreutvikling av kodeverk og terminologi Det er ikke entydig hvem som styrer og forvalter terminologi og kodeverk En styringsmodell bør blant annet omfatte: Ansvarsfordeling og plassering av faglig beslutningsmyndighet Kostnads- og gevinstanalyse av tiltak på tvers av sektoren Helhetlig prioritering hvor både helsefaglige, IKT-faglige, styrings- og finansieringsmessige behov er hensyntatt Felles finansiering og kostnadsfordeling av tiltak Hjemler som kan sikre gjennomføring av besluttede tiltak Arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og kompetansebygging på ulike nivåer Ledere (med styrings- og beslutningsansvar) Mellomledere (med fagansvar) Klinikere og støttepersonell (i daglig kontakt med problemstillingene) Andre berørte som pasienter m.fl

68 Skisse til prosjektplan Program for Terminologi og kodeverk / informasjonsstruktur Fase 1: Plan ( ) Fase 2: Utforming (2015) Fase 3: Gjennomføring ( ) Fase 4: Gjennomføring ( ) 7-8 uker 4-6 uker 4-6 uker Igangsetting og forankring Forstå dagens situasjon og overordnede behov Utforme overordnede prinsipper og målbilder for innsatsområdene 4-6 uker Lag detaljerte planer og organisering for neste fase Terminologi og kodeverk Opplæring IKT-støtte Styring: Fasilitering av workshops forankring av resultater kommunikasjon Dialog med andre aktuelle prosjekt og leverandørmiljøer 68

69 Mål for Fase 1: Plan Styringsmodell og programorganisasjon Styringsmodell og programorganisasjon skal sikre et tett samarbeid med sektoren, innplassere programmet i henhold til etablerte nasjonale arenaer og understøtte en langsiktig styringsmodell. Felles referansegrunnlag for involverte aktører Et felles referansegrunnlag skal understøtte samarbeid mellom aktørene igjennom en omforent oppfatning av nåsituasjon, en enhetlig språkbruk, gjenbrukbare modeller og felles målbilde og tidshorisont. Identifisert og prioritert prosjekter innenfor innsatsområdene Prosjekter vil være både utredninger, forstudier, pilotprosjekter, forprosjekter og gjennomføringsprosjekter som til sammen bidrar til å innfri programmets resultatmål. Prioritering skal gjøres på bakgrunn av en helhetlig modell basert på faglige vurderinger, rammebetingelser fra nasjonale arenaer og internt i Helsedirektoratet og kost- /nyttebetraktninger. 69

70 Terminologi Kodeverk Revidert v03 NB! Kun illustrativt forslag. Avhengig av kartlegging og prioritering. Lab. kodeverk K&T Opplæring/e-læring/kodingskvalitet IKT-støtte

71 Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt: Amund Lundgaard Helsedirektoratet Programleder Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur Avdeling for statistikk og kodeverk Mobil: Epost:

72 Kvalitetsbasert finansiering 2015 Endringer i modellen og resultater Helsedirektoratet,

73 10 resultatindikatorer 50 % ( p) 1 Perinealruptur (fødselsrifter) 3. og 4. grad 2 5 års overlevelsesrate tykktarmskreft pr. helseregion 3 5 års overlevelsesrate endetarmskreft pr. helseregion 4 5 års overlevelse lungekreft pr. helseregion 5 5 års overlevelsesrate brystkreft pr. helseregion 6 5 års overlevelse prostatakreft pr. helseregion 7 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 8 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 9 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak Kvalitetsbasert finansiering (KBF) poeng 13 prosessindikatorer 20 % ( p) 10 pasientopplevelse 30 % ( p) 5000 p 11 Korridorpasienter 1538 p 24 Informasjon 3000 p 5000 p 12 Epikriser sendt innen 7 dager 1538 p 25 Pleiepersonalet 3000 p 5000 p 13 Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 1538 p 26 Legene 3000 p 5000 p 14 Strykninger fra planlagt 1538 p 27 Organisering 3000 p operasjonsprogram 5000 p 15 Trombolysebehandlinger 1538 p 28 Pårørende 3000 p 5000 p 16 Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmskreft 5000 p 17 Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft 5000 p 18 Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft 1538 p 29 Standard 3000 p 1538 p 30 Utskriving 3000 p 1538 p 31 Samhandling 3000 p 5000 p 19 Andel fristbrudd 1538 p 32 Pasientsikkerhet 5000 p 20 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager PHV 21 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager TSB 22 Andel med spesifisert diagnose PHV 23 Andel med spesifisert diagnose TSB 3000 p 1538 p 33 Ventetid 3000 p 1538 p 1538 p 1538 p Datakompletthet 30 % (1500 p) Minimumsmål 30 % (1500 p) Forbedring 20 % (1000 p) Plassering 20 % (1000 p) Datakompletthet 30 % (461 p) Minimumsmål 30 % (461 p) Forbedring 20 % (308 p) Plassering 20 % (308 p) Datakompletthet 0 % (0 p) Minimumsmål 40 % (1200 p) Forbedring 30 % (900 p) Plassering 30 % (900 p) I oppgjørsordningen vil poengene bli vektet etter RHFenes størrelse og pasientsammensetning. 73

74 Fire nye indikatorer er inkludert i modellen De fire indikatorene som er vurdert til å være egnet for KBF 2015 er følgende: Registrering av hovedtilstand innen PHV Registrering av hovedtilstand innen TSB Epikrisetid innen PHV Epikrisetid innen TSB 74

75 Resultater Inntektseffekter av KBF for 2015 sammenlignet med basisbevilgning RHF Basisbevilgning 2015 KBF 2015 Differanse Differanse i % Sør-øst ,7 % Vest ,2 % Midt- Norge ,4 % Nord ,6 % Total

76 Poeng fordelt på type indikator og RHF 76

77 Poeng fordelt på prestasjonsmål og RHF 77

78 Endringer i kvalitetspoeng per indikatortype og RHF fra 2014 til 2015 RHF Brukererfaring Prosess Resultat Sum Differanse i % Sør-Øst % Vest % Midt-Norge % Nord % 78

79 Endringer i kvalitetspoeng per prestasjonsmål og RHF fra 2014 til 2015 RHF Beste Plassering Datakompletthet Mest Forbedring Minimumsnivå Sum Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord

80 Videre Prosess for KBF Evaluering Videreføring og eventuell justering Mulig utvidelse av ordningen med flere kvalitetsindikatorer 80

81 81

82 Tid til spørsmål og avslutning Endelig regelverk publiseres ultimo desember. NPK publiseres primo januar Følg med på våre nettsider under Innsatsstyrt finansiering

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004.

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. Forord Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012

Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012 Ojo/Johnér (illustrasjonsbilde) Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012 November 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG... 3 1 OM AVREGNINGSUTVALGET...

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Nord RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 8 4. Satsingsområder 2013 8 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 8 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet 11 4. Satsingsområder 2013 13 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 13 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer