Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo"

Transkript

1 Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

2 Dagsorden Kl Registrering og kaffe Kl Orienteringer ved Eva Wensaas Kl Endringer i DRG-systemet ved Kristin Dahlen Kl Nytt i ISF ved Richard Våge Kl Lunsj Kl Kostnadsvekter 2015 ved Jostein Bandlien Kl Kodeverk og terminologi ved Amund Lundgaard Kl Kvalitetsbasert finansiering ved Camilla Beck Olsen Kl Tid til spørsmål og svar

3 Orienteringer Eva Wensaas

4 Foreløpig ISF-regelverk 2015 Bygger på forutsetningene i Prop 1 S ( ). Endelig ISF-regelverk er klart når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. 4

5 ISF- overslagsbevilgning 2015 Kroner Statsbudsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå som ligger om lag 1,6 prosent over anslått nivå for 2014.

6 Fra St prop 1 S ( ) relatert til ISFordningen Mer aktivitet fra private inkluderes i ISF ordningen. Innebærer også at polikliniske kontakter for private spesialistvirksomheter inkluderes i ISF-grunnlaget. Fritt behandlingsvalg er planlagt etablert f.o.m. 1. juli 2015 også for utvalgte områder innen somatikk, som forutsettes å inngå i ISF-grunnlaget. ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft Kommunal medfinansiering (KMF) avvikles. Midlene flyttes til ISF. Rituell omskjæring. ISF-refusjonen reduseres med egenbetalingen for omskjæringen

7 Mer fra St prop 1S ( ) relatert til ISF-ordningen Dagens system for aktivitetsstyring avvikles fra Staten vil påta seg større økonomisk risiko ved å styre på denne måten Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 pst ISFrefusjon Det vil fortsatt stilles tydelige krav til sykehusene om økonomisk balanse I tillegg innførte regjeringen i 2014 regelen om at det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor somatikk ( for å redusere risiko for utilsiktede prioriteringer bort fra tjenester som ikke omfattes av aktivitetsbasert finansiering)

8 Oversikt over private i ISF Fra kap 4.3 i Foreløpig ISF-regelverk 2015: «Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med private virksomheter, der behandlingsaktiviteten forutsettes omfattet av ISF-finansiering skal meldes til Helsedirektoratet så snart avtale er inngått. Her skal det meldes ifra om hva slags aktivitet det dreier seg om, både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret.»

9 Økt gebyr ved manglende oppmøte til poliklinikk Det foreslås å doble gebyret (til 640 kr) ved manglende oppmøte til poliklinikk f.o.m Formålet med å doble gebyret er hovedsakelig å understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter. Det kan utvises skjønn for å skjerme rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser for gebyret

10 Kort om avregning ISF og KMF for 2013 Avregningsutvalget har behandlet 15 saker i 2014, hvorav 10 har medført anbefaling om ISF-avkortning og justering av KMF I tillegg har direktoratet også behandlet 9 saker hvor 6 har medført anbefaling om avkortning Endelig ISF-avregning oversendes de regionale helseforetakene i november (som før) Fokus på riktig medisinsk koding og gode internkontrollrutiner bidrar til å redusere antall saker og øker forutsigbarheten i ordningen. 10

11 Hva gjelder nytt i kodeverkene i 2015 Det vises til presentasjonen fra ISF-møtet 18. juni på våre nettsider. Der er det oversikt over endringene i ICD-10, NCSP og NCMP for Kodeveileder for 2015 vil bli publisert i desember.

12 Tid til spørsmål og svar Deltakere på video kan melde inn spørsmål på merk Emnefeltet med Frist for å melde inn spørsmål settes til kl

13 ISF DRG-logikk - NPK - Utførende helsepersonell Kristin Dahlen

14 DRG logikk 2015 Arbeidet med DRG logikk todelt Nordisk samarbeid for døgn og dag DRG-er (NordDRG) Norsk logikk for poliklinikk Om lag 80 saker behandlet i NordDRG (inkl feilrettinger, og saker som kun gjelder svensk logikk). Informasjon om de ulike sakene finnes på 14

15 Typer endringer i DRG-logikk 1. Oppretter nye eller sletter DRG-er Skyldes ofte endring i medisinsk praksis som gjenspeiles i DRG-logikken Kan også være ressursmessig begrunnet ift homogenitet i DRG-ene 2. Endrer på hierarkiet DRG-ene i mellom Ofte ressursmessig begrunnet 3. Endrer på enkeltdiagnoser/ -prosedyrer sine egenskaper og evt tilknytning til DRG Kan være både medisinsk og ressursmessig begrunnet 4. Endrer nummerering av DRG eller endrer HDG tilhørighet For eksempel ved skille mellom innlagte DRG-er og DRG-er for poliklinisk virksomhet 15

16 Endringer NordDRG (1) DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» etablert i 2014 Justering av løsningen ved at IABP (intraaortal ballongpumpe) «alene» tas ut av 483B. P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning Karakteriseres som «signifikant problem hos nyfødt» og opphold vil flyttes ut av DRG 391/ 470. Biopsier i HDG 8 Biopsiene vil ikke lenger «overstyre» større operasjoner i HDG 8 DRG 215O Dagkirurgiske operasjoner på kolumna Feilretting ved at en kode (ABC21) manglet korrekte egenskaper DRG 36C Brakyterapi på øyet Korrigering slik at flere opphold vil gruppere til DRG 36C framfor DRG 36D ABD40 Implantasjon av spinalt injeksjonsutstyr i DRG 570/ 570O norsk særløsning implementeres i den nordiske versjonen 16

17 Endringer NordDRG (2) J370 kronisk laryngitt Til DRG 73 evt 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» (fra DRG 68, 69, 70A eller 70B) DRG for bilaterale kataraktoperasjoner DRG 39P Implementeres i den norske versjonen, likt med løsning i nordisk versjon AAL10 intrakraniell endovaskulær trombolyse Flytter fra DRG 1B til DRG 1C Z09.4 Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter behandling av brudd Grupperes til HDG 8 DRG 170 og 171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD Flyttes opp i DRG hierarkiet Revisjon av hvilke diagnosekoder som har kompliserende egenskaper 17

18 Endringer i norsk del av logikken (1) Medikamentell kreftbehandling Gradvis implementering (teknisk endring i 2014, endret løsning for 2015) Gruppering vil basere seg på registrert Hovedtilstand (indikasjon) NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC medikamentell svulstbehandling) (Kur_id (evt særkode eller ATC kode) skal fortsatt registreres) Det er opprettet en ny DRG for poliklinisk administrert medikamentell kreftbehandling DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom» 18

19 Endringer i norsk del av logikken (2) DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til 803T DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt» Endrer HDG tilhørighet til HDG 3 WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe» Tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITBbehandling med dystoni og spastisitet» 19

20 Endringer i DRG-logikken 2016? Eksempler på saker som utredes: Multitraumebehandling Henvendelse vedr endringsforslag fra Traumeregisteret OUS Forslag til ny løsning fra Finland Behandling av krokfinger (Dupuytrens contracture) Utredes videre i nordisk sammenheng Medikamentell behandling av AMD og makulaødem Bruk av Avastin i behandlingen. En eventuell DRG endring utredes videre. Ingen endring fra

21 DRG-logikk endringer for 2016 Frister for innsendelse av endringsforslag Delivery of major update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Delivery of minor update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Endringsforslag må inn til direktoratet så snart som mulig og senest ved årsskiftet (avhengig av størrelsen på den foreslåtte endringen) Endringsforslag bør være Godt beskrevet og begrunnet Godt forankret (fagmiljø og RHF) 21

22 NPK Norsk pasientklassifisering Planlegger foreløpig versjon primo/medio november Foreløpig versjon vil inneholde Foreløpig DRG logikk inkl nye diagnose-/ prosedyre- og særkoder Foreløpige kostnadsvekter Justering utførende helsepersonell Nødvendig justering ifm poliklinisk medikamentell kreftbehandling (Zkode refusjonsregel tas ut overflødig ved ny DRG-løsning) Foreløpig versjon vil ikke inneholde Endringer knyttet til bruk av private virksomheter ift poliklinisk aktivitet Regel ift egenbetaling rituell omskjæring og reduksjon i ISF-refusjon Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015) Planlegger endelig versjon av NPK i januar 22

23 Utførende helsepersonell Nåværende regler i all hovedsak videreført i 2015 Justering ved at DRG 915O «Poliklinisk konsultasjon vedrørende perinatale tilstander uten signifikant prosedyre» godkjennes for sykepleier/ jordmor Utredning om helsepersonell og ISF Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å gjennomgå dagens regelverk for somatisk virksomhet og vurdere om det kan være behov for å foreslå endringer Utredningen skal gjøres i lys av en smartere og bedre arbeidsdeling, samtidig som finansieringssystemene ikke skal utformes på en måte som bidrar til en fragmentert helsetjeneste. Prinsippene i samhandlingsreformen skal også vektlegges Frist på oppdraget er 15. desember

24 Nytt i ISF 2015 Richard Andre Våge

25 Kontaktinformasjon og linker I ISF-regelverket har vi samlet all kontaktinformasjon og linker til webadresser som er relevante på side 1 25

26 Medikamentell kreftbehandling Poliklinisk Z-grupper utgår, og skal ikke lenger registreres og rapporteres. Gjennomsnittsvekter innenfor DRGene Ellers samme system- fortsatt registrere KurID eller særkode eller ATC-kode Pasientadministrert Fra 1. januar 2015 vil 5 kreftlegemiddel som er pasientadministrerte implementeres i ISF-ordningen. Systemet bygger på H-resept-løsningen tilsvarende den man har for biologiske legemidler. 26

27 Pas.adm. med. kreftbehandling Overordnede prinsipper: Bygger på H-resept-ordningen Følger med på utviklingen i 2015 Utgangspunktet er behandling av sykdomsgrupper, ikke f.eks. refusjon på enkeltlegemidler / enkeltpasienter Bidra til å unngå vridningseffekt mellom behandling i og utenfor sykehus- og understøtte «sørge-for-ansvar» Vektene er gjennomsnittlige: Derfor ikke treffsikkert på pasientnivå. Nye metoder behandles som alt annet i ISF-ordningenårlig. Frist 1. september ifht påfølgende år. 27

28 Finansieringsforhold Poliklinisk Refusjon for hver infusjon i sykehus Indikasjonsgrupper som tidligere, men med tillegg av gruppe for malignt melanom (DRG 856J). Pasientadministrert Årlig refusjonssats hensyntatt gjennomsnittlig behandlingstid. Fem legemidler: Vemurafenib (Zelboraf ) Abirateron (Zytiga ) Enzalutamid (Xtandi ) Dabrafenib (Tafinlar ) Denosumab (Xgeva ) Indikasjonsgrupper: Pasienter med malignt melanom med spredning Pasienter med metastase Pasienter med prostatakreft 28

29 Registrerings- og rapporteringsforhold Poliklinisk 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode (WBOC) som angir administrasjonsmåte 3) KUR-ID / Særkode / ATC-kode OBS! Kodeverket for WBOC-koder er endret. Disse kodene er nå relatert til «medikamentell svulstbehandling» OBS! Z-grupper utgår og skal ikke registreres og rapporteres. Pasientadministrert 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode WL000 (utstedelse av H-resept) Skal kodes hver gang pasienten får utlevert en resept 3) Særkode 29

30 Om forholdet til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten «Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for metodevurdering er forutsatt ikke tatt i bruk». Alle kan melde metoder Alle kan fortløpende følge status på saker, herunder innkomne saker på deres hjemmeside (oppdateres daglig) Dette innebærer i praksis at metoder som ikke blir anbefalt innført som metode ikke vil implementeres i ISFordningen (eksempel: Jevtana) 30

31 Dialyse Utvikling i behandlingstilbud til pasienter Derfor nå fire ulike inndelinger: All dialysebehandling i sykehus Hemodialyse: Helsepersonelladministrert Peritonealdialyse Hemodialyse: Pasientadministrert Kapitalkostnader er ikke en del av ISF 31

32 Dialyse Dialyse, sykehus Hemodialyse Helsepers.ad m. Peritonealdialy se NY! Hemodialyse Pas.adm. Finansiering ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd Ramme - / basistilskudd + tilskudd for pol. aktivitet Registrering Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) 32

33 Dialyse Særlig om pas.adm. hemodialyse Dette er en relativt ny behandlingsform Lavt pasientvolum Derfor innenfor ramme- / basistilskudd i 2015 Ønsker imidlertid å registrere aktiviteten for å få vurdert tjeneste for ISF i Ny særkode: A0094 (ved utlevering / avtale x 1 per år) 33

34 Rehabilitering: Helsefaggruppe Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hva en helsefaggruppe er, jfr rehabilitering som innlagt Dette er definert som: Minimum et helsepersonell (med autorisasjon), jfr helsepersonelloven Utfører ulike tjenester Unntak fra hovedregel: Spesialpedagog / pedagog + sosionom Helsepersonellet skal ha klar sammenheng med rehabiliteringen 34

35 Telemedisinske kontakter Presisert hva som er en telemedisinsk kontakt i regelverket for En telemedisinsk konsultasjon foreligger når det er: a) benyttet videokonferanseutstyr, altså at pasienten og helsepersonellet kan se hverandre i direkte videooverføring b) i sanntid c) mellom pasient og minst ett helsepersonell på to fysiske steder, hvorav minst en lege d) og hovedformålet er gjennomføring av konsultasjon, undersøkelse eller behandling for å kompensere for fysisk avstand. Det forutsettes at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 35

36 Kostnadsvektarbeidet Jostein Bandlien Informasjonsmøte

37 Kostnadsvekter til ISF-2015 Kostnadsvektarbeidet har avsluttet innsamlingen for det andre året av en samarbeidsperioden på tre år. Stor interesse for å delta i KV-arbeidet nå 17 HF (28 enheter) Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnadsog aktivitetsdata 2013 Beregning av vekter og innarbeidelse av logikkendringer er ferdig, gjenstår en siste kvalitetskontroll. 37

38 Gode kostnadsvekter forutsetter: God kvalitet på data innrapportert til NPR Riktig kobling mellom kostnader og aktivitet, rett sted og rett nivå Godt samarbeid med og innspill fra sektoren

39 Kostnadsvektarbeidet 2014 Deltagende helseforetak er: Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset St. Olavs Hospital Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Sørlandet sykehus Sykehuset i Vestfold Vestre Viken Diakonhjemmet Sykehus Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Helseforetak med observatørstatus (nye i år) Sykehuset Telemark (har levert fullstendig kostnadsvektgrunnlag) Helse Nord-Trøndelag 39

40 Kostnadsvektarbeidet 2014 Sykehuset Telemark og Helse Nord-Trøndelag har kommet inn i kostnadsvektsarbeidet som observatører Sykehuset Telemark har levert en fullstendig leveranse og data er inkludert i kostnadsvektsberegningene 40

41 KPP-data KPP-data ønskes tatt i bruk når disse foreligger Sykehuset i Vestfold, Helse Fonna og Diakonhjemmet har levert KPP-data KPP-dataene fra disse sykehusene er integrert i kostnadsvekstarbeidet Den formelle godkjenningen av KPP-leveransen blir klar i løpet av høsten 41

42 Oslo universitetssykehus (OUS) Leveranse av data fra OUS kom så sent at det ikke var praktisk mulig å benytte de i vektberegningene for 2015 OUS har ikke levert data til kostnadsvektsarbeidet innen fristen OUS er representert i kostnadsvektsarbeidet med aktivitetsdata for 2012 og kostnader for 2012 som er prisjustert med den faktiske prisutviklingen innen somatikk 42

43 Årlig oppdatering av kostnadsvektene Samarbeidsprosjekt Kostnadsdata fra et utvalg sykehus Pasientdata fra NPR Top-down fordelingsmodell Helsedirektoratet beregner sykehusvise gjennomsnittskostnader per DRG Ønsker fordeling av kostnadene i tråd med ressursinnsatsen Gradvis implementering av KPP-data 43

44 Årets fokusområder: Inkludere de nye samarbeidssykehusene på en god måte. Nivå for kobling av aktivitet og økonomi Avstemmingsskjema Ta i bruk KPP-data etablert godkjenningsordning 44

45 Kostnader og kostnadsfordeling: Samarbeidssykehusene fordeler etablert kostnadsgrunnlag til de ulike kostnadsgruppene, herunder felleskostnader Samsvar mellom aktivitet og kostnader viktig Potensial for større samsvar mellom pasientdata og regnskapsføring Aggregering til større enheter blir ofte løsningen relevante kostnadsforskjeller mellom delenheter kan forsvinne 45

46 Aktivitet: DRG-grupperte pasientdata fra NPR Liggetid og fordelingsnøkler per DRG benyttes til å fordele kostnader Registrerte prosedyrekoder blir benyttet for å identifisere særskilte kostnader i poliklinikken 46

47 Kobling av aktivitets- og kostnadsdata Kostnadsdata fra sykehusene etter årlig oppskrift/spesifikasjon Kobles mot avdelingsoppholdsdata fra NPR Fordeling av kostnader fra kostnadsgruppe til pasientopphold i beregningsmodell ved hjelp av Fordelingsnøkler per DRG liggetid (per avdeling) prosedyre 47

48 Endringer i årets arbeid: KPP-data inn fra 3 sykehus Mindre justeringer i beregningsmodellen fra 2013: Prisregler for bruk ved O-DRGer med lavt volum (ingen HF har flere enn 4 opphold) er som tidligere år satt til 50% av mor-drg. Hvilke DRGer dette er kan variere noe fra år til år, men dette er forholdsvis stabilt. 48

49 Nytt siden : Noen små korrigeringer er utført med bakgrunn i gjennomganger av data Har innarbeidet endringer i logikk Har beregnet omfordelingseffekter av endelige vekter - logikktilpasset 49

50 Kostnadsfordeling mellom poliklinikk og dag/døgn 50

51 51

52 52

53 Profil kostnader poliklinikk Fordelingsnøkkel tid 61% 53% 57% Flatt fordelt 25% 39% 34% Særskilt fordelt 14% 8% 8% 53

54 54

55 Omfordelingseffekter nye vekter Effekt av logikkendring er innarbeidet Nye vekter skal gi like mange DRG-poeng som tidligere budsjettnøytral løsning Aktivitet 1.tertial 2014 oppskalert til helårstall er sammenligningsgrunnlaget Aktivitet uten tilleggsrefusjoner er inkludert i grunnlaget Pasientadministrert behandling med særskilte legemidler og posedialyse er inkludert i kalibreringsgrunnlaget 55

56 Effekt av nye vekter per aktivitetsområde: 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Dag/døgn ,14 % Poliklinikk ,21 % Hjemmeadm.legemidler ,77 % Stråleterapi ,58 % Posedialyse ,31 % ,00 % 56

57 Effekt av nye vekter - DRG-type DRG-type 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Annet ,39 % Medisinsk ,76 % Kirurgisk ,16 % ,00 % 57

58 HDG 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Sykdommer i nervesystemet ,17 % Øyesykdommer ,83 % Øre, nese og halssykdommer ,51 % Sykdommer i åndedrettsorganene ,50 % Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,99 % Sykdommer i fordøyelsesorganene ,66 % Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel ,49 % Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev ,53 % Sykdommer i hud og underhud ,01 % Indresektoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer ,09 % Nyre og urinveissykdommer ,08 % Sykdommer i mannlige kjønnsorganer ,50 % Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,89 % Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid ,33 % Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden ,38 % Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat ,19 % Myeloproliferative Sykdommer og lite differensierte svultster ,47 % Infeksiøse og parasittære Sykdommer ,87 % Psykiske lidelser og rusproblemer ,25 % Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stoffer, medikamentmisbruk og organiske -67-0,51 sinnslidelser % fre Forbrenninger ,69 % Faktorer som påvirker helsetilstanden - andre kontakter med helsetjenesten ,98 % Signifikant multitraume ,54 % Sykdommer i bryst ,03 % Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper ,47 % Kategorier uten hoveddiagnose ,05 % Annet - H-resept/Posedialyse ,92 % ,00 % 58

59 Endring per sykehusregion: Region 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Midt ,29 % Nord ,59 % Vest ,33 % Sør-Øst ,12 % Private spesialister ISF ,28 % Private sykehus ,22 % ,00 % 59

60 Foretak Region 2014-vekter 2015-vekter Endring %-endring Sunnaas sykehus Sør-Øst ,24 % Hospitalet Betanien (Hordaland) Vest ,23 % Private spesialister Privspes ,28 % Revmatismesykehuset Lillehammer Sør-Øst ,84 % Bergen legevakt Vest ,68 % Oslo kommunale legevakt Sør-Øst ,29 % Haugesund san.for. revmatismesykehus Vest ,10 % Betanien hospital (Telemark) Sør-Øst ,02 % Martina Hansens hospital Sør-Øst ,70 % Helse Finnmark Nord ,15 % Haraldsplass diakonale sykehus Vest ,35 % Helgelandssykehuset Nord ,15 % Lovisenberg diakonale sykehus Sør-Øst ,84 % Private sykehus Annet ,22 % Diakonhjemmet sykehus Sør-Øst ,82 % Helse Førde Vest ,48 % Helse Nord-Trøndelag Midt ,75 % Nordlandssykehuset Nord ,92 % Helse Fonna Vest ,86 % Sykehuset Telemark Sør-Øst ,24 % Sykehuset i Vestfold Sør-Øst ,65 % Sykehuset Østfold Sør-Øst ,38 % Universitetssykehuset i Nord-Norge Nord ,68 % Helse Møre og Romsdal Midt ,69 % Sørlandet sykehus Sør-Øst ,01 % Stavanger universitetssykehus Vest ,67 % Akershus universitetssykehus Sør-Øst ,37 % Vestre Viken Sør-Øst ,29 % Sykehuset Innlandet Sør-Øst ,30 % St. Olavs hospital Midt ,10 % Haukeland universitetssykehus Vest ,62 % Oslo universitetssykehus Sør-Øst ,43 % ,00 % 60

61 Oppsummering : Kostnadsvektene for 2015 er på plass Omfordelingseffektene viser relativt små endringer Det gjenstår en siste kvalitetskontroll på vektene Forbehold om hvor nøyaktige poengfordelingene er etter som at de er oppskalert fra 1.tertial til helårstall for

62 Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur ISF Informasjonsmøte, Amund Lundgaard

63 Bakgrunn for programmet Tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Standardiserte kodeverk og terminologier tilrettelegger for at opplysninger dokumenteres strukturert og forstås og brukes på en entydig måte, også til sekundær bruk. Meld. St. 9 «Én innbygger én journal» oppdaterte kodeverk med støtte til klinisk koding i alle aktuelle fagsystemer samme kodeverk og terminologi både i primær- og spesialisthelsetjenesten koblingsmuligheter når ulike kodeverk benyttes Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) identifiserer behov for nasjonal satsing på kodeverk og terminologi

64 Forholdet til andre nasjonale innsatsområder for e-helse Én innbygger én journal Styring, koordinering og prioritering Innbyggertjenester Helsepersonelltjenester Styrings- og kunnskapsgrunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 64

65 Formål med bruk av standardiserte kodeverk og terminologier Bruk av standardiserte kodeverk og terminologier skal understøtte overordnede helsepolitiske mål, herunder God kvalitet og trygge tjenester Likeverdig og rettferdig helsetilbud Kodeverk og terminologi skal støtte opp under og brukes i alle deler av pasientforløpet. Kodeverkene og terminologiene skal oppfattes som relevante for helsepersonell og pasienter i den kliniske hverdagen. Bruksområder for kodeverk og terminologi inkluderer derfor Dokumentasjon av diagnose, behandling, resultat og behov for oppfølging Klinisk beslutningsstøtte Planlegging av helsehjelpen og elektronisk samhandling Bruk av kodeverk og terminologier er en forutsetning for helsestatistikk, som igjen danner grunnlag for andre typer sekundær bruk (forskning, planlegging, prioritering, kvalitetsutvikling osv.)

66 Nåsituasjonsbeskrivelse Utfordringer: Udekkede behov og manglede samlet oversikt Variabel bruk, utdatert, når ikke sluttbrukeren Kvaliteten i bruk er ikke tilfredsstillende (spesialist) / kjent (primær) Ulik informasjonsstruktur i dokumentasjon og krav til rapportering Uklare ansvarsforhold Mål: at det finnes standardiserte termer og koder der kodede / strukturerte data er nødvendig at oppdaterte kodeverk og terminologier med tilhørende veiledere og lignende, er lett tilgjengelig, også for direkte bruk i fagsystemer at det er korrekt og konsistent bruk av standardiserte koder og termer i fagsystemer

67 Styringsmodell for nasjonal videreutvikling av kodeverk og terminologi Det er ikke entydig hvem som styrer og forvalter terminologi og kodeverk En styringsmodell bør blant annet omfatte: Ansvarsfordeling og plassering av faglig beslutningsmyndighet Kostnads- og gevinstanalyse av tiltak på tvers av sektoren Helhetlig prioritering hvor både helsefaglige, IKT-faglige, styrings- og finansieringsmessige behov er hensyntatt Felles finansiering og kostnadsfordeling av tiltak Hjemler som kan sikre gjennomføring av besluttede tiltak Arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og kompetansebygging på ulike nivåer Ledere (med styrings- og beslutningsansvar) Mellomledere (med fagansvar) Klinikere og støttepersonell (i daglig kontakt med problemstillingene) Andre berørte som pasienter m.fl

68 Skisse til prosjektplan Program for Terminologi og kodeverk / informasjonsstruktur Fase 1: Plan ( ) Fase 2: Utforming (2015) Fase 3: Gjennomføring ( ) Fase 4: Gjennomføring ( ) 7-8 uker 4-6 uker 4-6 uker Igangsetting og forankring Forstå dagens situasjon og overordnede behov Utforme overordnede prinsipper og målbilder for innsatsområdene 4-6 uker Lag detaljerte planer og organisering for neste fase Terminologi og kodeverk Opplæring IKT-støtte Styring: Fasilitering av workshops forankring av resultater kommunikasjon Dialog med andre aktuelle prosjekt og leverandørmiljøer 68

69 Mål for Fase 1: Plan Styringsmodell og programorganisasjon Styringsmodell og programorganisasjon skal sikre et tett samarbeid med sektoren, innplassere programmet i henhold til etablerte nasjonale arenaer og understøtte en langsiktig styringsmodell. Felles referansegrunnlag for involverte aktører Et felles referansegrunnlag skal understøtte samarbeid mellom aktørene igjennom en omforent oppfatning av nåsituasjon, en enhetlig språkbruk, gjenbrukbare modeller og felles målbilde og tidshorisont. Identifisert og prioritert prosjekter innenfor innsatsområdene Prosjekter vil være både utredninger, forstudier, pilotprosjekter, forprosjekter og gjennomføringsprosjekter som til sammen bidrar til å innfri programmets resultatmål. Prioritering skal gjøres på bakgrunn av en helhetlig modell basert på faglige vurderinger, rammebetingelser fra nasjonale arenaer og internt i Helsedirektoratet og kost- /nyttebetraktninger. 69

70 Terminologi Kodeverk Revidert v03 NB! Kun illustrativt forslag. Avhengig av kartlegging og prioritering. Lab. kodeverk K&T Opplæring/e-læring/kodingskvalitet IKT-støtte

71 Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt: Amund Lundgaard Helsedirektoratet Programleder Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur Avdeling for statistikk og kodeverk Mobil: Epost:

72 Kvalitetsbasert finansiering 2015 Endringer i modellen og resultater Helsedirektoratet,

73 10 resultatindikatorer 50 % ( p) 1 Perinealruptur (fødselsrifter) 3. og 4. grad 2 5 års overlevelsesrate tykktarmskreft pr. helseregion 3 5 års overlevelsesrate endetarmskreft pr. helseregion 4 5 års overlevelse lungekreft pr. helseregion 5 5 års overlevelsesrate brystkreft pr. helseregion 6 5 års overlevelse prostatakreft pr. helseregion 7 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 8 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 9 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak Kvalitetsbasert finansiering (KBF) poeng 13 prosessindikatorer 20 % ( p) 10 pasientopplevelse 30 % ( p) 5000 p 11 Korridorpasienter 1538 p 24 Informasjon 3000 p 5000 p 12 Epikriser sendt innen 7 dager 1538 p 25 Pleiepersonalet 3000 p 5000 p 13 Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 1538 p 26 Legene 3000 p 5000 p 14 Strykninger fra planlagt 1538 p 27 Organisering 3000 p operasjonsprogram 5000 p 15 Trombolysebehandlinger 1538 p 28 Pårørende 3000 p 5000 p 16 Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmskreft 5000 p 17 Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft 5000 p 18 Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft 1538 p 29 Standard 3000 p 1538 p 30 Utskriving 3000 p 1538 p 31 Samhandling 3000 p 5000 p 19 Andel fristbrudd 1538 p 32 Pasientsikkerhet 5000 p 20 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager PHV 21 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager TSB 22 Andel med spesifisert diagnose PHV 23 Andel med spesifisert diagnose TSB 3000 p 1538 p 33 Ventetid 3000 p 1538 p 1538 p 1538 p Datakompletthet 30 % (1500 p) Minimumsmål 30 % (1500 p) Forbedring 20 % (1000 p) Plassering 20 % (1000 p) Datakompletthet 30 % (461 p) Minimumsmål 30 % (461 p) Forbedring 20 % (308 p) Plassering 20 % (308 p) Datakompletthet 0 % (0 p) Minimumsmål 40 % (1200 p) Forbedring 30 % (900 p) Plassering 30 % (900 p) I oppgjørsordningen vil poengene bli vektet etter RHFenes størrelse og pasientsammensetning. 73

74 Fire nye indikatorer er inkludert i modellen De fire indikatorene som er vurdert til å være egnet for KBF 2015 er følgende: Registrering av hovedtilstand innen PHV Registrering av hovedtilstand innen TSB Epikrisetid innen PHV Epikrisetid innen TSB 74

75 Resultater Inntektseffekter av KBF for 2015 sammenlignet med basisbevilgning RHF Basisbevilgning 2015 KBF 2015 Differanse Differanse i % Sør-øst ,7 % Vest ,2 % Midt- Norge ,4 % Nord ,6 % Total

76 Poeng fordelt på type indikator og RHF 76

77 Poeng fordelt på prestasjonsmål og RHF 77

78 Endringer i kvalitetspoeng per indikatortype og RHF fra 2014 til 2015 RHF Brukererfaring Prosess Resultat Sum Differanse i % Sør-Øst % Vest % Midt-Norge % Nord % 78

79 Endringer i kvalitetspoeng per prestasjonsmål og RHF fra 2014 til 2015 RHF Beste Plassering Datakompletthet Mest Forbedring Minimumsnivå Sum Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord

80 Videre Prosess for KBF Evaluering Videreføring og eventuell justering Mulig utvidelse av ordningen med flere kvalitetsindikatorer 80

81 81

82 Tid til spørsmål og avslutning Endelig regelverk publiseres ultimo desember. NPK publiseres primo januar Følg med på våre nettsider under Innsatsstyrt finansiering

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 1 Disposisjon Kl 10.00 Nytt i ISF 2014 m.m.; ved Eva Wensaas Kl 10.30 Kostnadsvektene; ved Jostein Bandlien Kl 11.00 Nytt i kodeverkene; ved Øystein Hebnes

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Kristin Dahlen 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Formål og omfang Helseperson Legemidler Rehabilitering Aggregering til sykehusopphold DRG-strukturen Dagkirurgiløsningen Kostnadsvekter

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008 Innsatsstyrt finansiering 2008 Nirvaco seminar 18. januar 2008 ISF Poliklinikk Overordnede aspekter ISF poliklinikk. Hvordan? 2008 2009 ISF Dag/døgn ISF poliklinikk ISF dag, døgn og poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF)

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Bakteppe ISF overfører midler fra staten til Regional helseforetak ISF baserer seg på innrapportere aktivitetsdata til NPR ISF-refusjon er i hovedsak

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Behovet for oppdateringer ISF/DRG Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Direktoratets nye rolle i forhold til ISF Ansvar for drift og forvaltning av ordningen overført fra HOD til SHDir fra 1.januar

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering 2014

Kvalitetsbasert finansiering 2014 Rapport IS-2111 Kvalitetsbasert finansiering 2014 Publikasjonens tittel: Kvalitetsbasert finansiering 2014 Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer: IS-2111 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver Innføring av DRG og ISF Magne Johnsen Rådgiver Disposisjon: Innledning om DRG og ISF Et historisk tilbakeblikk: Hovedtrekkene i DRG systemet: Kostnadsvekter: Aggregering: Fremtidige finansieringssystemer:

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Innhold først og fremst grunnlaget for mulige endringer i ssystemet Noen betraktninger

Detaljer

Informasjonsmøte om ISF 2016 m.m. 16. Juni 2015 Oslo

Informasjonsmøte om ISF 2016 m.m. 16. Juni 2015 Oslo Informasjonsmøte om ISF 2016 m.m. 16. Juni 2015 Oslo Velkommen! Dagsorden Kl 10.00-10.15 Innledning ved Fredrik A.S.R. Hanssen Kort om videreutvikling ISF- for poliklinikk innen psykisk helsevern og rus.

Detaljer

Nytt i ISF 2007. DRGforum 5.-6. mars 2007

Nytt i ISF 2007. DRGforum 5.-6. mars 2007 Nytt i ISF 2007 DRGforum 5.-6. mars 2007 Den årlige oppdateringen av regelverket for ISF består i: Kodeverk DRG-logikk Kostnadsvekter Refusjonsregler Enhetsrefusjon Refusjonsandel Andre retningslinjer

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

ISF 2013. DRG forum 9 november 2012. DRG forum 9 november 2012

ISF 2013. DRG forum 9 november 2012. DRG forum 9 november 2012 ISF 2013 DRG forum 9 november 2012 DRG forum 9 november 2012 1 Overordnet blikk ISF 2013 Små endringer var varslet: konsekvenser for grupperingslogikk «helsepersonellregelen» kostnadsvekter NPK KMF 2013

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2013

Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Gardermoen 4. november 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget ble opprettet i 2000 av Stoltenberg I-Regjeringen med Tore Tønne som helseminister Avregningsutvalget

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007 Innsatsstyrt finansiering 2008 Informasjonsmøte 10. desember 2007 Program 10:00-10:10 Innledning v/olav 10:10-11:45 ISF poliklinikk 2008 Formål med omleggingen v/leena Gjennomgang av regelverket v/fredrik

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

DPS/BUP konferansen 2015

DPS/BUP konferansen 2015 v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet! DPS/BUP konferansen 2015! Tromsø, 20.05.15 Sentrale føringer St.melding om folkehelse St.melding om primærhelsetjeneste St.melding om nasjonal

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Kvalitetsbasert finansiering Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1) Bakgrunn Evalueringene av «kvalitetsbasert finansiering» (KBF) viser ikke entydige effekter på kvalitet Nordvest-England:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer