Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo"

Transkript

1 Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

2 Dagsorden Kl Registrering og kaffe Kl Orienteringer ved Eva Wensaas Kl Endringer i DRG-systemet ved Kristin Dahlen Kl Nytt i ISF ved Richard Våge Kl Lunsj Kl Kostnadsvekter 2015 ved Jostein Bandlien Kl Kodeverk og terminologi ved Amund Lundgaard Kl Kvalitetsbasert finansiering ved Camilla Beck Olsen Kl Tid til spørsmål og svar

3 Orienteringer Eva Wensaas

4 Foreløpig ISF-regelverk 2015 Bygger på forutsetningene i Prop 1 S ( ). Endelig ISF-regelverk er klart når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. 4

5 ISF- overslagsbevilgning 2015 Kroner Statsbudsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå som ligger om lag 1,6 prosent over anslått nivå for 2014.

6 Fra St prop 1 S ( ) relatert til ISFordningen Mer aktivitet fra private inkluderes i ISF ordningen. Innebærer også at polikliniske kontakter for private spesialistvirksomheter inkluderes i ISF-grunnlaget. Fritt behandlingsvalg er planlagt etablert f.o.m. 1. juli 2015 også for utvalgte områder innen somatikk, som forutsettes å inngå i ISF-grunnlaget. ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft Kommunal medfinansiering (KMF) avvikles. Midlene flyttes til ISF. Rituell omskjæring. ISF-refusjonen reduseres med egenbetalingen for omskjæringen

7 Mer fra St prop 1S ( ) relatert til ISF-ordningen Dagens system for aktivitetsstyring avvikles fra Staten vil påta seg større økonomisk risiko ved å styre på denne måten Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 pst ISFrefusjon Det vil fortsatt stilles tydelige krav til sykehusene om økonomisk balanse I tillegg innførte regjeringen i 2014 regelen om at det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor somatikk ( for å redusere risiko for utilsiktede prioriteringer bort fra tjenester som ikke omfattes av aktivitetsbasert finansiering)

8 Oversikt over private i ISF Fra kap 4.3 i Foreløpig ISF-regelverk 2015: «Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med private virksomheter, der behandlingsaktiviteten forutsettes omfattet av ISF-finansiering skal meldes til Helsedirektoratet så snart avtale er inngått. Her skal det meldes ifra om hva slags aktivitet det dreier seg om, både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret.»

9 Økt gebyr ved manglende oppmøte til poliklinikk Det foreslås å doble gebyret (til 640 kr) ved manglende oppmøte til poliklinikk f.o.m Formålet med å doble gebyret er hovedsakelig å understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter. Det kan utvises skjønn for å skjerme rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser for gebyret

10 Kort om avregning ISF og KMF for 2013 Avregningsutvalget har behandlet 15 saker i 2014, hvorav 10 har medført anbefaling om ISF-avkortning og justering av KMF I tillegg har direktoratet også behandlet 9 saker hvor 6 har medført anbefaling om avkortning Endelig ISF-avregning oversendes de regionale helseforetakene i november (som før) Fokus på riktig medisinsk koding og gode internkontrollrutiner bidrar til å redusere antall saker og øker forutsigbarheten i ordningen. 10

11 Hva gjelder nytt i kodeverkene i 2015 Det vises til presentasjonen fra ISF-møtet 18. juni på våre nettsider. Der er det oversikt over endringene i ICD-10, NCSP og NCMP for Kodeveileder for 2015 vil bli publisert i desember.

12 Tid til spørsmål og svar Deltakere på video kan melde inn spørsmål på merk Emnefeltet med Frist for å melde inn spørsmål settes til kl

13 ISF DRG-logikk - NPK - Utførende helsepersonell Kristin Dahlen

14 DRG logikk 2015 Arbeidet med DRG logikk todelt Nordisk samarbeid for døgn og dag DRG-er (NordDRG) Norsk logikk for poliklinikk Om lag 80 saker behandlet i NordDRG (inkl feilrettinger, og saker som kun gjelder svensk logikk). Informasjon om de ulike sakene finnes på 14

15 Typer endringer i DRG-logikk 1. Oppretter nye eller sletter DRG-er Skyldes ofte endring i medisinsk praksis som gjenspeiles i DRG-logikken Kan også være ressursmessig begrunnet ift homogenitet i DRG-ene 2. Endrer på hierarkiet DRG-ene i mellom Ofte ressursmessig begrunnet 3. Endrer på enkeltdiagnoser/ -prosedyrer sine egenskaper og evt tilknytning til DRG Kan være både medisinsk og ressursmessig begrunnet 4. Endrer nummerering av DRG eller endrer HDG tilhørighet For eksempel ved skille mellom innlagte DRG-er og DRG-er for poliklinisk virksomhet 15

16 Endringer NordDRG (1) DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» etablert i 2014 Justering av løsningen ved at IABP (intraaortal ballongpumpe) «alene» tas ut av 483B. P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning Karakteriseres som «signifikant problem hos nyfødt» og opphold vil flyttes ut av DRG 391/ 470. Biopsier i HDG 8 Biopsiene vil ikke lenger «overstyre» større operasjoner i HDG 8 DRG 215O Dagkirurgiske operasjoner på kolumna Feilretting ved at en kode (ABC21) manglet korrekte egenskaper DRG 36C Brakyterapi på øyet Korrigering slik at flere opphold vil gruppere til DRG 36C framfor DRG 36D ABD40 Implantasjon av spinalt injeksjonsutstyr i DRG 570/ 570O norsk særløsning implementeres i den nordiske versjonen 16

17 Endringer NordDRG (2) J370 kronisk laryngitt Til DRG 73 evt 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» (fra DRG 68, 69, 70A eller 70B) DRG for bilaterale kataraktoperasjoner DRG 39P Implementeres i den norske versjonen, likt med løsning i nordisk versjon AAL10 intrakraniell endovaskulær trombolyse Flytter fra DRG 1B til DRG 1C Z09.4 Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter behandling av brudd Grupperes til HDG 8 DRG 170 og 171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD Flyttes opp i DRG hierarkiet Revisjon av hvilke diagnosekoder som har kompliserende egenskaper 17

18 Endringer i norsk del av logikken (1) Medikamentell kreftbehandling Gradvis implementering (teknisk endring i 2014, endret løsning for 2015) Gruppering vil basere seg på registrert Hovedtilstand (indikasjon) NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC medikamentell svulstbehandling) (Kur_id (evt særkode eller ATC kode) skal fortsatt registreres) Det er opprettet en ny DRG for poliklinisk administrert medikamentell kreftbehandling DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom» 18

19 Endringer i norsk del av logikken (2) DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til 803T DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt» Endrer HDG tilhørighet til HDG 3 WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe» Tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITBbehandling med dystoni og spastisitet» 19

20 Endringer i DRG-logikken 2016? Eksempler på saker som utredes: Multitraumebehandling Henvendelse vedr endringsforslag fra Traumeregisteret OUS Forslag til ny løsning fra Finland Behandling av krokfinger (Dupuytrens contracture) Utredes videre i nordisk sammenheng Medikamentell behandling av AMD og makulaødem Bruk av Avastin i behandlingen. En eventuell DRG endring utredes videre. Ingen endring fra

21 DRG-logikk endringer for 2016 Frister for innsendelse av endringsforslag Delivery of major update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Delivery of minor update proposals for NordDRG (NordDRG Forum) from the national organizations Endringsforslag må inn til direktoratet så snart som mulig og senest ved årsskiftet (avhengig av størrelsen på den foreslåtte endringen) Endringsforslag bør være Godt beskrevet og begrunnet Godt forankret (fagmiljø og RHF) 21

22 NPK Norsk pasientklassifisering Planlegger foreløpig versjon primo/medio november Foreløpig versjon vil inneholde Foreløpig DRG logikk inkl nye diagnose-/ prosedyre- og særkoder Foreløpige kostnadsvekter Justering utførende helsepersonell Nødvendig justering ifm poliklinisk medikamentell kreftbehandling (Zkode refusjonsregel tas ut overflødig ved ny DRG-løsning) Foreløpig versjon vil ikke inneholde Endringer knyttet til bruk av private virksomheter ift poliklinisk aktivitet Regel ift egenbetaling rituell omskjæring og reduksjon i ISF-refusjon Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015) Planlegger endelig versjon av NPK i januar 22

23 Utførende helsepersonell Nåværende regler i all hovedsak videreført i 2015 Justering ved at DRG 915O «Poliklinisk konsultasjon vedrørende perinatale tilstander uten signifikant prosedyre» godkjennes for sykepleier/ jordmor Utredning om helsepersonell og ISF Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å gjennomgå dagens regelverk for somatisk virksomhet og vurdere om det kan være behov for å foreslå endringer Utredningen skal gjøres i lys av en smartere og bedre arbeidsdeling, samtidig som finansieringssystemene ikke skal utformes på en måte som bidrar til en fragmentert helsetjeneste. Prinsippene i samhandlingsreformen skal også vektlegges Frist på oppdraget er 15. desember

24 Nytt i ISF 2015 Richard Andre Våge

25 Kontaktinformasjon og linker I ISF-regelverket har vi samlet all kontaktinformasjon og linker til webadresser som er relevante på side 1 25

26 Medikamentell kreftbehandling Poliklinisk Z-grupper utgår, og skal ikke lenger registreres og rapporteres. Gjennomsnittsvekter innenfor DRGene Ellers samme system- fortsatt registrere KurID eller særkode eller ATC-kode Pasientadministrert Fra 1. januar 2015 vil 5 kreftlegemiddel som er pasientadministrerte implementeres i ISF-ordningen. Systemet bygger på H-resept-løsningen tilsvarende den man har for biologiske legemidler. 26

27 Pas.adm. med. kreftbehandling Overordnede prinsipper: Bygger på H-resept-ordningen Følger med på utviklingen i 2015 Utgangspunktet er behandling av sykdomsgrupper, ikke f.eks. refusjon på enkeltlegemidler / enkeltpasienter Bidra til å unngå vridningseffekt mellom behandling i og utenfor sykehus- og understøtte «sørge-for-ansvar» Vektene er gjennomsnittlige: Derfor ikke treffsikkert på pasientnivå. Nye metoder behandles som alt annet i ISF-ordningenårlig. Frist 1. september ifht påfølgende år. 27

28 Finansieringsforhold Poliklinisk Refusjon for hver infusjon i sykehus Indikasjonsgrupper som tidligere, men med tillegg av gruppe for malignt melanom (DRG 856J). Pasientadministrert Årlig refusjonssats hensyntatt gjennomsnittlig behandlingstid. Fem legemidler: Vemurafenib (Zelboraf ) Abirateron (Zytiga ) Enzalutamid (Xtandi ) Dabrafenib (Tafinlar ) Denosumab (Xgeva ) Indikasjonsgrupper: Pasienter med malignt melanom med spredning Pasienter med metastase Pasienter med prostatakreft 28

29 Registrerings- og rapporteringsforhold Poliklinisk 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode (WBOC) som angir administrasjonsmåte 3) KUR-ID / Særkode / ATC-kode OBS! Kodeverket for WBOC-koder er endret. Disse kodene er nå relatert til «medikamentell svulstbehandling» OBS! Z-grupper utgår og skal ikke registreres og rapporteres. Pasientadministrert 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode WL000 (utstedelse av H-resept) Skal kodes hver gang pasienten får utlevert en resept 3) Særkode 29

30 Om forholdet til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten «Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for metodevurdering er forutsatt ikke tatt i bruk». Alle kan melde metoder Alle kan fortløpende følge status på saker, herunder innkomne saker på deres hjemmeside (oppdateres daglig) Dette innebærer i praksis at metoder som ikke blir anbefalt innført som metode ikke vil implementeres i ISFordningen (eksempel: Jevtana) 30

31 Dialyse Utvikling i behandlingstilbud til pasienter Derfor nå fire ulike inndelinger: All dialysebehandling i sykehus Hemodialyse: Helsepersonelladministrert Peritonealdialyse Hemodialyse: Pasientadministrert Kapitalkostnader er ikke en del av ISF 31

32 Dialyse Dialyse, sykehus Hemodialyse Helsepers.ad m. Peritonealdialy se NY! Hemodialyse Pas.adm. Finansiering ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd ISF + basis- / rammetilskudd Ramme - / basistilskudd + tilskudd for pol. aktivitet Registrering Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) Pkt (ISFregelverket) 32

33 Dialyse Særlig om pas.adm. hemodialyse Dette er en relativt ny behandlingsform Lavt pasientvolum Derfor innenfor ramme- / basistilskudd i 2015 Ønsker imidlertid å registrere aktiviteten for å få vurdert tjeneste for ISF i Ny særkode: A0094 (ved utlevering / avtale x 1 per år) 33

34 Rehabilitering: Helsefaggruppe Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hva en helsefaggruppe er, jfr rehabilitering som innlagt Dette er definert som: Minimum et helsepersonell (med autorisasjon), jfr helsepersonelloven Utfører ulike tjenester Unntak fra hovedregel: Spesialpedagog / pedagog + sosionom Helsepersonellet skal ha klar sammenheng med rehabiliteringen 34

35 Telemedisinske kontakter Presisert hva som er en telemedisinsk kontakt i regelverket for En telemedisinsk konsultasjon foreligger når det er: a) benyttet videokonferanseutstyr, altså at pasienten og helsepersonellet kan se hverandre i direkte videooverføring b) i sanntid c) mellom pasient og minst ett helsepersonell på to fysiske steder, hvorav minst en lege d) og hovedformålet er gjennomføring av konsultasjon, undersøkelse eller behandling for å kompensere for fysisk avstand. Det forutsettes at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 35

36 Kostnadsvektarbeidet Jostein Bandlien Informasjonsmøte

37 Kostnadsvekter til ISF-2015 Kostnadsvektarbeidet har avsluttet innsamlingen for det andre året av en samarbeidsperioden på tre år. Stor interesse for å delta i KV-arbeidet nå 17 HF (28 enheter) Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnadsog aktivitetsdata 2013 Beregning av vekter og innarbeidelse av logikkendringer er ferdig, gjenstår en siste kvalitetskontroll. 37

38 Gode kostnadsvekter forutsetter: God kvalitet på data innrapportert til NPR Riktig kobling mellom kostnader og aktivitet, rett sted og rett nivå Godt samarbeid med og innspill fra sektoren

39 Kostnadsvektarbeidet 2014 Deltagende helseforetak er: Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset St. Olavs Hospital Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Sørlandet sykehus Sykehuset i Vestfold Vestre Viken Diakonhjemmet Sykehus Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Helseforetak med observatørstatus (nye i år) Sykehuset Telemark (har levert fullstendig kostnadsvektgrunnlag) Helse Nord-Trøndelag 39

40 Kostnadsvektarbeidet 2014 Sykehuset Telemark og Helse Nord-Trøndelag har kommet inn i kostnadsvektsarbeidet som observatører Sykehuset Telemark har levert en fullstendig leveranse og data er inkludert i kostnadsvektsberegningene 40

41 KPP-data KPP-data ønskes tatt i bruk når disse foreligger Sykehuset i Vestfold, Helse Fonna og Diakonhjemmet har levert KPP-data KPP-dataene fra disse sykehusene er integrert i kostnadsvekstarbeidet Den formelle godkjenningen av KPP-leveransen blir klar i løpet av høsten 41

42 Oslo universitetssykehus (OUS) Leveranse av data fra OUS kom så sent at det ikke var praktisk mulig å benytte de i vektberegningene for 2015 OUS har ikke levert data til kostnadsvektsarbeidet innen fristen OUS er representert i kostnadsvektsarbeidet med aktivitetsdata for 2012 og kostnader for 2012 som er prisjustert med den faktiske prisutviklingen innen somatikk 42

43 Årlig oppdatering av kostnadsvektene Samarbeidsprosjekt Kostnadsdata fra et utvalg sykehus Pasientdata fra NPR Top-down fordelingsmodell Helsedirektoratet beregner sykehusvise gjennomsnittskostnader per DRG Ønsker fordeling av kostnadene i tråd med ressursinnsatsen Gradvis implementering av KPP-data 43

44 Årets fokusområder: Inkludere de nye samarbeidssykehusene på en god måte. Nivå for kobling av aktivitet og økonomi Avstemmingsskjema Ta i bruk KPP-data etablert godkjenningsordning 44

45 Kostnader og kostnadsfordeling: Samarbeidssykehusene fordeler etablert kostnadsgrunnlag til de ulike kostnadsgruppene, herunder felleskostnader Samsvar mellom aktivitet og kostnader viktig Potensial for større samsvar mellom pasientdata og regnskapsføring Aggregering til større enheter blir ofte løsningen relevante kostnadsforskjeller mellom delenheter kan forsvinne 45

46 Aktivitet: DRG-grupperte pasientdata fra NPR Liggetid og fordelingsnøkler per DRG benyttes til å fordele kostnader Registrerte prosedyrekoder blir benyttet for å identifisere særskilte kostnader i poliklinikken 46

47 Kobling av aktivitets- og kostnadsdata Kostnadsdata fra sykehusene etter årlig oppskrift/spesifikasjon Kobles mot avdelingsoppholdsdata fra NPR Fordeling av kostnader fra kostnadsgruppe til pasientopphold i beregningsmodell ved hjelp av Fordelingsnøkler per DRG liggetid (per avdeling) prosedyre 47

48 Endringer i årets arbeid: KPP-data inn fra 3 sykehus Mindre justeringer i beregningsmodellen fra 2013: Prisregler for bruk ved O-DRGer med lavt volum (ingen HF har flere enn 4 opphold) er som tidligere år satt til 50% av mor-drg. Hvilke DRGer dette er kan variere noe fra år til år, men dette er forholdsvis stabilt. 48

49 Nytt siden : Noen små korrigeringer er utført med bakgrunn i gjennomganger av data Har innarbeidet endringer i logikk Har beregnet omfordelingseffekter av endelige vekter - logikktilpasset 49

50 Kostnadsfordeling mellom poliklinikk og dag/døgn 50

51 51

52 52

53 Profil kostnader poliklinikk Fordelingsnøkkel tid 61% 53% 57% Flatt fordelt 25% 39% 34% Særskilt fordelt 14% 8% 8% 53

54 54

55 Omfordelingseffekter nye vekter Effekt av logikkendring er innarbeidet Nye vekter skal gi like mange DRG-poeng som tidligere budsjettnøytral løsning Aktivitet 1.tertial 2014 oppskalert til helårstall er sammenligningsgrunnlaget Aktivitet uten tilleggsrefusjoner er inkludert i grunnlaget Pasientadministrert behandling med særskilte legemidler og posedialyse er inkludert i kalibreringsgrunnlaget 55

56 Effekt av nye vekter per aktivitetsområde: 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Dag/døgn ,14 % Poliklinikk ,21 % Hjemmeadm.legemidler ,77 % Stråleterapi ,58 % Posedialyse ,31 % ,00 % 56

57 Effekt av nye vekter - DRG-type DRG-type 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Annet ,39 % Medisinsk ,76 % Kirurgisk ,16 % ,00 % 57

58 HDG 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Sykdommer i nervesystemet ,17 % Øyesykdommer ,83 % Øre, nese og halssykdommer ,51 % Sykdommer i åndedrettsorganene ,50 % Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,99 % Sykdommer i fordøyelsesorganene ,66 % Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel ,49 % Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev ,53 % Sykdommer i hud og underhud ,01 % Indresektoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer ,09 % Nyre og urinveissykdommer ,08 % Sykdommer i mannlige kjønnsorganer ,50 % Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,89 % Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid ,33 % Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden ,38 % Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat ,19 % Myeloproliferative Sykdommer og lite differensierte svultster ,47 % Infeksiøse og parasittære Sykdommer ,87 % Psykiske lidelser og rusproblemer ,25 % Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stoffer, medikamentmisbruk og organiske -67-0,51 sinnslidelser % fre Forbrenninger ,69 % Faktorer som påvirker helsetilstanden - andre kontakter med helsetjenesten ,98 % Signifikant multitraume ,54 % Sykdommer i bryst ,03 % Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper ,47 % Kategorier uten hoveddiagnose ,05 % Annet - H-resept/Posedialyse ,92 % ,00 % 58

59 Endring per sykehusregion: Region 2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring Midt ,29 % Nord ,59 % Vest ,33 % Sør-Øst ,12 % Private spesialister ISF ,28 % Private sykehus ,22 % ,00 % 59

60 Foretak Region 2014-vekter 2015-vekter Endring %-endring Sunnaas sykehus Sør-Øst ,24 % Hospitalet Betanien (Hordaland) Vest ,23 % Private spesialister Privspes ,28 % Revmatismesykehuset Lillehammer Sør-Øst ,84 % Bergen legevakt Vest ,68 % Oslo kommunale legevakt Sør-Øst ,29 % Haugesund san.for. revmatismesykehus Vest ,10 % Betanien hospital (Telemark) Sør-Øst ,02 % Martina Hansens hospital Sør-Øst ,70 % Helse Finnmark Nord ,15 % Haraldsplass diakonale sykehus Vest ,35 % Helgelandssykehuset Nord ,15 % Lovisenberg diakonale sykehus Sør-Øst ,84 % Private sykehus Annet ,22 % Diakonhjemmet sykehus Sør-Øst ,82 % Helse Førde Vest ,48 % Helse Nord-Trøndelag Midt ,75 % Nordlandssykehuset Nord ,92 % Helse Fonna Vest ,86 % Sykehuset Telemark Sør-Øst ,24 % Sykehuset i Vestfold Sør-Øst ,65 % Sykehuset Østfold Sør-Øst ,38 % Universitetssykehuset i Nord-Norge Nord ,68 % Helse Møre og Romsdal Midt ,69 % Sørlandet sykehus Sør-Øst ,01 % Stavanger universitetssykehus Vest ,67 % Akershus universitetssykehus Sør-Øst ,37 % Vestre Viken Sør-Øst ,29 % Sykehuset Innlandet Sør-Øst ,30 % St. Olavs hospital Midt ,10 % Haukeland universitetssykehus Vest ,62 % Oslo universitetssykehus Sør-Øst ,43 % ,00 % 60

61 Oppsummering : Kostnadsvektene for 2015 er på plass Omfordelingseffektene viser relativt små endringer Det gjenstår en siste kvalitetskontroll på vektene Forbehold om hvor nøyaktige poengfordelingene er etter som at de er oppskalert fra 1.tertial til helårstall for

62 Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur ISF Informasjonsmøte, Amund Lundgaard

63 Bakgrunn for programmet Tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Standardiserte kodeverk og terminologier tilrettelegger for at opplysninger dokumenteres strukturert og forstås og brukes på en entydig måte, også til sekundær bruk. Meld. St. 9 «Én innbygger én journal» oppdaterte kodeverk med støtte til klinisk koding i alle aktuelle fagsystemer samme kodeverk og terminologi både i primær- og spesialisthelsetjenesten koblingsmuligheter når ulike kodeverk benyttes Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) identifiserer behov for nasjonal satsing på kodeverk og terminologi

64 Forholdet til andre nasjonale innsatsområder for e-helse Én innbygger én journal Styring, koordinering og prioritering Innbyggertjenester Helsepersonelltjenester Styrings- og kunnskapsgrunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 64

65 Formål med bruk av standardiserte kodeverk og terminologier Bruk av standardiserte kodeverk og terminologier skal understøtte overordnede helsepolitiske mål, herunder God kvalitet og trygge tjenester Likeverdig og rettferdig helsetilbud Kodeverk og terminologi skal støtte opp under og brukes i alle deler av pasientforløpet. Kodeverkene og terminologiene skal oppfattes som relevante for helsepersonell og pasienter i den kliniske hverdagen. Bruksområder for kodeverk og terminologi inkluderer derfor Dokumentasjon av diagnose, behandling, resultat og behov for oppfølging Klinisk beslutningsstøtte Planlegging av helsehjelpen og elektronisk samhandling Bruk av kodeverk og terminologier er en forutsetning for helsestatistikk, som igjen danner grunnlag for andre typer sekundær bruk (forskning, planlegging, prioritering, kvalitetsutvikling osv.)

66 Nåsituasjonsbeskrivelse Utfordringer: Udekkede behov og manglede samlet oversikt Variabel bruk, utdatert, når ikke sluttbrukeren Kvaliteten i bruk er ikke tilfredsstillende (spesialist) / kjent (primær) Ulik informasjonsstruktur i dokumentasjon og krav til rapportering Uklare ansvarsforhold Mål: at det finnes standardiserte termer og koder der kodede / strukturerte data er nødvendig at oppdaterte kodeverk og terminologier med tilhørende veiledere og lignende, er lett tilgjengelig, også for direkte bruk i fagsystemer at det er korrekt og konsistent bruk av standardiserte koder og termer i fagsystemer

67 Styringsmodell for nasjonal videreutvikling av kodeverk og terminologi Det er ikke entydig hvem som styrer og forvalter terminologi og kodeverk En styringsmodell bør blant annet omfatte: Ansvarsfordeling og plassering av faglig beslutningsmyndighet Kostnads- og gevinstanalyse av tiltak på tvers av sektoren Helhetlig prioritering hvor både helsefaglige, IKT-faglige, styrings- og finansieringsmessige behov er hensyntatt Felles finansiering og kostnadsfordeling av tiltak Hjemler som kan sikre gjennomføring av besluttede tiltak Arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og kompetansebygging på ulike nivåer Ledere (med styrings- og beslutningsansvar) Mellomledere (med fagansvar) Klinikere og støttepersonell (i daglig kontakt med problemstillingene) Andre berørte som pasienter m.fl

68 Skisse til prosjektplan Program for Terminologi og kodeverk / informasjonsstruktur Fase 1: Plan ( ) Fase 2: Utforming (2015) Fase 3: Gjennomføring ( ) Fase 4: Gjennomføring ( ) 7-8 uker 4-6 uker 4-6 uker Igangsetting og forankring Forstå dagens situasjon og overordnede behov Utforme overordnede prinsipper og målbilder for innsatsområdene 4-6 uker Lag detaljerte planer og organisering for neste fase Terminologi og kodeverk Opplæring IKT-støtte Styring: Fasilitering av workshops forankring av resultater kommunikasjon Dialog med andre aktuelle prosjekt og leverandørmiljøer 68

69 Mål for Fase 1: Plan Styringsmodell og programorganisasjon Styringsmodell og programorganisasjon skal sikre et tett samarbeid med sektoren, innplassere programmet i henhold til etablerte nasjonale arenaer og understøtte en langsiktig styringsmodell. Felles referansegrunnlag for involverte aktører Et felles referansegrunnlag skal understøtte samarbeid mellom aktørene igjennom en omforent oppfatning av nåsituasjon, en enhetlig språkbruk, gjenbrukbare modeller og felles målbilde og tidshorisont. Identifisert og prioritert prosjekter innenfor innsatsområdene Prosjekter vil være både utredninger, forstudier, pilotprosjekter, forprosjekter og gjennomføringsprosjekter som til sammen bidrar til å innfri programmets resultatmål. Prioritering skal gjøres på bakgrunn av en helhetlig modell basert på faglige vurderinger, rammebetingelser fra nasjonale arenaer og internt i Helsedirektoratet og kost- /nyttebetraktninger. 69

70 Terminologi Kodeverk Revidert v03 NB! Kun illustrativt forslag. Avhengig av kartlegging og prioritering. Lab. kodeverk K&T Opplæring/e-læring/kodingskvalitet IKT-støtte

71 Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt: Amund Lundgaard Helsedirektoratet Programleder Program for kodeverk og terminologi / informasjonsstruktur Avdeling for statistikk og kodeverk Mobil: Epost:

72 Kvalitetsbasert finansiering 2015 Endringer i modellen og resultater Helsedirektoratet,

73 10 resultatindikatorer 50 % ( p) 1 Perinealruptur (fødselsrifter) 3. og 4. grad 2 5 års overlevelsesrate tykktarmskreft pr. helseregion 3 5 års overlevelsesrate endetarmskreft pr. helseregion 4 5 års overlevelse lungekreft pr. helseregion 5 5 års overlevelsesrate brystkreft pr. helseregion 6 5 års overlevelse prostatakreft pr. helseregion 7 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 8 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 9 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak Kvalitetsbasert finansiering (KBF) poeng 13 prosessindikatorer 20 % ( p) 10 pasientopplevelse 30 % ( p) 5000 p 11 Korridorpasienter 1538 p 24 Informasjon 3000 p 5000 p 12 Epikriser sendt innen 7 dager 1538 p 25 Pleiepersonalet 3000 p 5000 p 13 Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 1538 p 26 Legene 3000 p 5000 p 14 Strykninger fra planlagt 1538 p 27 Organisering 3000 p operasjonsprogram 5000 p 15 Trombolysebehandlinger 1538 p 28 Pårørende 3000 p 5000 p 16 Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmskreft 5000 p 17 Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft 5000 p 18 Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft 1538 p 29 Standard 3000 p 1538 p 30 Utskriving 3000 p 1538 p 31 Samhandling 3000 p 5000 p 19 Andel fristbrudd 1538 p 32 Pasientsikkerhet 5000 p 20 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager PHV 21 Andel tilbakemeldinger innen 7 dager TSB 22 Andel med spesifisert diagnose PHV 23 Andel med spesifisert diagnose TSB 3000 p 1538 p 33 Ventetid 3000 p 1538 p 1538 p 1538 p Datakompletthet 30 % (1500 p) Minimumsmål 30 % (1500 p) Forbedring 20 % (1000 p) Plassering 20 % (1000 p) Datakompletthet 30 % (461 p) Minimumsmål 30 % (461 p) Forbedring 20 % (308 p) Plassering 20 % (308 p) Datakompletthet 0 % (0 p) Minimumsmål 40 % (1200 p) Forbedring 30 % (900 p) Plassering 30 % (900 p) I oppgjørsordningen vil poengene bli vektet etter RHFenes størrelse og pasientsammensetning. 73

74 Fire nye indikatorer er inkludert i modellen De fire indikatorene som er vurdert til å være egnet for KBF 2015 er følgende: Registrering av hovedtilstand innen PHV Registrering av hovedtilstand innen TSB Epikrisetid innen PHV Epikrisetid innen TSB 74

75 Resultater Inntektseffekter av KBF for 2015 sammenlignet med basisbevilgning RHF Basisbevilgning 2015 KBF 2015 Differanse Differanse i % Sør-øst ,7 % Vest ,2 % Midt- Norge ,4 % Nord ,6 % Total

76 Poeng fordelt på type indikator og RHF 76

77 Poeng fordelt på prestasjonsmål og RHF 77

78 Endringer i kvalitetspoeng per indikatortype og RHF fra 2014 til 2015 RHF Brukererfaring Prosess Resultat Sum Differanse i % Sør-Øst % Vest % Midt-Norge % Nord % 78

79 Endringer i kvalitetspoeng per prestasjonsmål og RHF fra 2014 til 2015 RHF Beste Plassering Datakompletthet Mest Forbedring Minimumsnivå Sum Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord

80 Videre Prosess for KBF Evaluering Videreføring og eventuell justering Mulig utvidelse av ordningen med flere kvalitetsindikatorer 80

81 81

82 Tid til spørsmål og avslutning Endelig regelverk publiseres ultimo desember. NPK publiseres primo januar Følg med på våre nettsider under Innsatsstyrt finansiering

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 1 Disposisjon Kl 10.00 Nytt i ISF 2014 m.m.; ved Eva Wensaas Kl 10.30 Kostnadsvektene; ved Jostein Bandlien Kl 11.00 Nytt i kodeverkene; ved Øystein Hebnes

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt. 2010. Det endelige regelverket for ISF 2011 foreligger nå. Det er noen endringer i forhold

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Nytt i ISF DRG-forum Gardermoen 27. november 2017

Nytt i ISF DRG-forum Gardermoen 27. november 2017 Nytt i ISF 2018 DRG-forum Gardermoen 27. november 2017 Informasjon om ISF 2018 ligger her Innsatsstyrt finansiering (ISF) DRG-endringer somatikk Oppsummert informasjon om norske logikkendringer finnes

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Kristin Dahlen 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Formål og omfang Helseperson Legemidler Rehabilitering Aggregering til sykehusopphold DRG-strukturen Dagkirurgiløsningen Kostnadsvekter

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Kostnadsvektarbeid basert på KPP

Kostnadsvektarbeid basert på KPP Kostnadsvektarbeid basert på KPP Jostein Bandlien Seniorrådgiver 18.03.2013 Kostnadsvektarbeid basert på KPP 1 Kostnadsvektarbeidet 2013 Kostandsvektarbeidet (KV) Kostnad per pasient (KPP) Bruk av KPP-data

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008 Innsatsstyrt finansiering 2008 Nirvaco seminar 18. januar 2008 ISF Poliklinikk Overordnede aspekter ISF poliklinikk. Hvordan? 2008 2009 ISF Dag/døgn ISF poliklinikk ISF dag, døgn og poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2014 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2012-14 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg November 2014 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg Finansieringsordninger for telemedisin Konferanse om telemedisin Tromsø 2.11.2010 Geir Brandborg Finansiering av telemedisin Finansieringskilder i spesialisthelsetjenesten: Rammebevilgning Innsatsstyrt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg DRG-forum Trondheim 10.03.2014 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005). Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial NCMP- STATUS Det nye kodeverket NCMP ble tatt i bruk på poliklinikkene fra 1.1.2006 for rapportering til NPR. Ut fra erfaringer fra registreringen i 2006 gjøres noen endringer i NCMP, bl.a. ved at noen

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF)

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Bakteppe ISF overfører midler fra staten til Regional helseforetak ISF baserer seg på innrapportere aktivitetsdata til NPR ISF-refusjon er i hovedsak

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF Kvalitet og pasientsikkerhet Lars Vorland Helse Nord RHF GTT 2011 og 2012 Helse Nord RHF per: August 2013 Foretak/sykehus Forebygge selvmord Trygg kirurgi Samst. legemiddelli ster Hjerneslag Urinveisinfe

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Behovet for oppdateringer ISF/DRG Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Direktoratets nye rolle i forhold til ISF Ansvar for drift og forvaltning av ordningen overført fra HOD til SHDir fra 1.januar

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet Innlegg for på DRG-forum 28.2.2008 v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen Agenda Generelt om omleggingen Kostnadsvekter Teknisk løsning og NPK Analyse

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering 2014

Kvalitetsbasert finansiering 2014 Rapport IS-2111 Kvalitetsbasert finansiering 2014 Publikasjonens tittel: Kvalitetsbasert finansiering 2014 Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer: IS-2111 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Poliklinikk 2008 Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Agenda 1. Begrunnelse for omleggingen 2. Omfang av omleggingen i 2008 3. Hva er i endring? 4. Oversikt over ny DRG-struktur 5. Refusjonsvekter 6.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2013 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2011-13 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg August 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver Innføring av DRG og ISF Magne Johnsen Rådgiver Disposisjon: Innledning om DRG og ISF Et historisk tilbakeblikk: Hovedtrekkene i DRG systemet: Kostnadsvekter: Aggregering: Fremtidige finansieringssystemer:

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2016

Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Trondheim 14. mars 2016 Bjørn Buan Utvalgsleder Stikkord Oppdrag og sammensetning Arbeidsform Kort tilbakeblikk Tema i 2016 Kort om utvalget Avregningsutvalget ble opprettet

Detaljer

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto Finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste RTV dagkirurgi poliklinikk RTV poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Kostnadsvekter dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013

Kostnadsvekter dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013 Saksbehandler: Ansvarlig: Ann Lisbeth Sandvik Beate Margrethe Huseby12/7788-7 Avdeling økonomi og analyse Kostnadsvekter 2014 - dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013 Helsedirektoratet beregner årlige kostnadsvekter

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer