Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)"

Transkript

1 Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

2 Innhold Politiske føringer Nasjonalt kvalitetsindikator system Kvalitetsbasert finansiering Fallgruver Muligheter 2

3 Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester 3

4 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005). Sosial- og helsedirektoratet 4

5 Finansieringsordninger utformes for å møte et behov (KBF) Større kapasitet Bedre kostnadskontroll Økt aktivitet og effektivitet Bedre samhandling Bedre kvalitet Kurpengefinansiering Rammefinansiering Innsatsstyrt Finansiering Kommunal medfinansiering Kvalitetsbasert finansiering Strategi og Forskrifter innen kvalitet utformes for å møte et behov Internkontrollsystem Kvalitetssystem med ISO Gjennombruddsprosjekt Systematisk styring Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Sammenhengende tjenester Brukermedvirkning Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten Forskrift om internkontroll 2003 Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten Nasjonale kvalitetsindikatorer i Lov av 2012

6 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem- bakgrunn Kunnskapssenteret leverer forslag til rammeverk Helsedirektoratet beslutter «Rammeverk for Et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Helsedirektoratet detaljerer rammeverket med laner for utvikling og publisering Helsedirektoratet lovpålagt ansvar å utvikle kvalitetsindikatorer. Etablerer styringsmodell. Implementerer publiseringsløsning på Helsenorge.no Utarbeider 3-årig handlingsplan for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 6

7 System for nasjonale kvalitetsindikatorer ble besluttet av ledermøtet i helsedirektoratet februar 2012 Overordnet referansegruppe: C. Bergland (leder) Fagdirektørene fra RHFene Representanter fra primærhelsetjenesten Representant fra FHI Representant fra KS Referansegruppe (fag og bruker) Divisjon EI Sekretariatet Helsedirektoratet Ledermøtet Helsedirektoratet Kvalitetsindikatorgruppe Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet Modellen og rammeverket bygger på internasjonale erfaringer Valgte fagområder skal blant annet være av helsepolitisk betydning Modellen sørger for bred forankring i hele helsesektoren 7

8 Hvordan måler vi at Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal legge til grunn følgende definisjon av kvalitetsbegrepet: Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav, dvs. de krav vi allerede har i lov og forskrifts form. Nasjonale Retningslinjer 8

9 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem formål og målgrupper Gi helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten et grunnlag og incitament til å drive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid Gi brukerne mulighet til å velge sykehus på et kvalifisert og informert grunnlag Gi ledere og eiere på alle nivå et godt styringsgrunnlag Gi politisk ledelse grunnlag for prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten Bidra til åpenhet og informasjon ut mot offentligheten 9

10 Krav og mål for kvalitetsindikator Betydningsfull Helsepolitisk og samfunnsmessig betydning er dokumentert. Vitenskapelig begrunnet Måle etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Nyttige Målgruppene kan bruke indikatorene til sitt formål Gjennomførbare Indikatoren er basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer. Struktur Prosess Resultat Rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m. Eks Legetimer per beboer pr uke i sykehjem Aktiviteter i pasientforløpet Eks: diagnostikk, ventetid på utredning og behandling Komplikasjoner og re-innleggelse Pasienttilfredshet Helsegevinst Overlevelse Publiseres jevnlig Avtalt hyppighet for publisering av indikatoren med best mulig aktualitet. Generell fakta og helsestatistikk 10

11 Dagens kvalitetsindikatorer gruppert etter diagnose/fagområde Generelle indikatorer : Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager Korridorpasienter Gjennomsnittlig ventetid Fristbrudd Utsettelse av planlagte operasjoner Pasienters erfaringer med sykehus 30-dagers totaloverlevelse etter innleggelse på sykehus Sykehusinfeksjoner Re-innleggelser av eldre pasienter Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no Kreft: Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager 5 års overlevelse tykktarmskreft 5 års overlevelse endetarmskreft 5 års overlevelse lungekreft 5 års overlevelse brystkreft 5 års overlevelse prostatakreft Fødsel: Fødselsrifter grad 3 og 4 Keisersnitt Hjerneslag: Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 30-dagers overlevelse etter hjerneslag Diabetes: Amputasjoner blant diabetespasienter Hjerteinfarkt: 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt Barn og unge: Individuell plan for barnehabilitering Lårhalsbrudd: Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd PHV (psykisk helse voksne) PHBU (psykisk helse barn og unge) Psykisk helse og rus: Tvangsinnleggelser PHV Fastlegers erfaring med distriktpsykiatriske sentre (DPS) Registrert hovedtilstand, PHV, PHBU, TSB Registrert lovgrunnlag, PHV Epikrise sendt innen 7 dager i døgnbehandling PHV, TSB Brudd på vurderingsgarantien PHV, PHBU, TSB Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp PHV, PHBU, TSB Fristbrudd for pasienter som står på venteliste PHV, PHBU, TSB Gjennomsnittlig ventetid PHV, PHBU, TSB Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no PHV, PHBU, TSB Henvisning vurdert innen 10 dager PHBU Helsehjelp startet innen 6 dager PHBU Pleie og omsorg: Legetimer per beboer pr uke i sykehjem Andel plasser i tilrettelagte enerom med bad/wc Andel personell med fagutdanning fra videregående skole, høyskole eller universitet Legemeldt sykefravær blant ansatte TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 11

12 Nåsituasjon - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer - Årshjul Indikatorene publiseres fire ganger per år: Mai Juni (kun PLO) August November Datakildene for måling av indikatorene NPR (Norsk pasient register) NAKS (Nasjonalt kunnskapssenter) Kreftregisteret Manuell rapportering fra helseforetakene SSB (Statistisk sentralbyrå) MFR (Medisinsk fødselsregister) Reseptregisteret IPLOS I forkant av hver publisering gjennomføres det et løp for å kvalitetssikre og forankre resultatene internt i Helsedirektoratet Motta, tilrettelegge, analysere data. Beslutte publisering. Forankre med sektor og avklare med HOD Publisering November Motta, tilrettelegge, analysere data. Beslutte publisering. Forankre med sektor og avklare med HOD Publisering Mai Publisering August Motta, tilrettelegge, analysere data. Beslutte publisering. Forankre med sektor og avklare med HOD Publisering Juni Motta, tilrettelegge, analysere data. Beslutte publisering. Forankre med sektor og avklare med HOD 12

13 13

14 Kvalitetsbasert finansiering - bakgrunn Vurdere innføring av KBF Treårig nasjonalt forsøk Usikker evidens på effektene av P4P/KBF Helsedirektoratet utvikler modell i samråd med RHF, DNLF, NSF, FFO og Kunnskapssenteret. Helse- og omsorgsdep. vedtar modell og oppstart 2014 KBF får budsjetteffekt, implementering, videreutvikling av modell, forberede evaluering 14

15 Pasientsikkerhet og kvalitet Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Et supplement, og et av flere virkemidler Andre faktorer Indre motivasjon Profesjonsnormer Organisering, styring og ledelse Omdømme Lover, forskrifter, retningslinjer 15

16 Dataflyt / = 75 % Helse Nord RHF KBF benytter kvalitetsindikatorer på RHF-nivå RHF-scoren består av data fra det enkelte behandlingssted Eksempel: Tilbakemelding (epikrise) sendt innen 7 dager / = 79,6 % Nordlandsykehuset HF 3 146/3 557 = 88,4 % Vesterålen Antall utskrivninger/antall utskrivninger med tilbakemelding (epikrise) innen 7 dg = Andel (%) sendt innen 7 dg 16

17

18 Kvalitetsindikator År Leverandør 1 N-017: Perinealruptur (fødselsrifter) 3. og 4. grad 2011 FHI 2 N-029: 5 års overlevelsesrate tykktarmskreft pr. helseregion 2010 Kreftregisteret 3 N-030: 5 års overlevelsesrate endetarmskreft pr. helseregion 2010 Kreftregisteret 4 N-031: 5 års overlevelse lungekreft pr. helseregion 2010 Kreftregisteret 5 N-032: 5 års overlevelsesrate brystkreft pr. helseregion 2010 Kreftregisteret 6 N-033: 5 års overlevelse prostatakreft pr. helseregion 2010 Kreftregisteret 7 N-043: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 2011 NAKS 8 N-044: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 2011 NAKS 9 N-045: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag 2011 NAKS 10 N-046: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak 2011 NAKS 11 N-001: Korridorpasienter 2012 NPR/RHF 12 N-002: Epikriser sendt innen 7 dager 2012 NPR 13 N-004: Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 2012 NPR 14 N-006: Utsettelse av planlagte operasjoner 2012 RHF 15 N-016: Trombolysebehandlinger 2012 NPR 16 N-019: Startet behandling av tykktarmkreft innen 20 dager 2012 NPR 17 N-020: Startet behandling av lungekreft innen 20 dager 2012 NPR 18 N-021: Startet behandling av brystkreft innen 20 dager 2012 NPR 19 Andel fristbrudd 2012 NPR 20 Informasjon 2012 NAKS 21 Pleiepersonalet 2012 NAKS 22 Legene 2012 NAKS 23 Organisering 2012 NAKS 24 Pårørende 2012 NAKS 25 Standard 2012 NAKS 26 Utskriving 2012 NAKS 27 Samhandling 2012 NAKS 28 Pasientsikkerhet 2012 NAKS 29 Ventetid 2012 NAKS FHI=Folkehelseinstituttet NAKS=Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten NPR=Norsk pasientregister (Helsedirektoratet) RHF=Regionale helseforetak 18

19 Kvalitetspoeng

20 Helgelandsykehuset Helse Finnmark Nordlandsykehuset Universitetssykehuset Radetiketter HF HF HF Nord-Norge HF To R N-017: Perinealruptur (fødselsrifter) 3. og 4. grad 1 875, ,00 575, ,00 N-043: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 1 625,00 675,00 575, ,00 N-044: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 1 475,00 375, , ,00 N-045: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag 750, , , ,00 N-046: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak 1 575,00 625, , ,00 Totalt R 7 300, , , ,00 2 P andel fristbrudd 537,50 287,50 337, ,50 N-001: Korridorpasienter 687,50 837,50 787,50 187,50 N-002: Epikriser sendt innen 7 dager 712,50 187,50 937,50 662,50 N-004: Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 537,50 437,50 687,50 837,50 N-006: Utsettelse av planlagte operasjoner 962,50 187,50 437,50 912,50 N-016: Trombolysebehandlinger 625,00 625,00 625,00 625,00 N-019: Startet behandling av tykktarmkreft innen 20 dager 687,50 937,50 687,50 187,50 N-020: Startet behandling av lungekreft innen 20 dager 375,00 725,00 775,00 625,00 Totalt P 5 125, , , ,00 2 B Informasjon 570,00 930,00 930,00 570,00 Legene 180, , ,00 180,00 Organisering 840,00 930,00 750,00 480,00 Pasientsikkerhet 930,00 750, ,00 300,00 Pleiepersonalet 180, ,00 940,00 580,00 Pårørende 300,00 840, ,00 660,00 Samhandling 0,00 850,00 850, ,00 Standard 1 030, ,00 0,00 940,00 Utskriving 570,00 480, ,00 750,00 Ventetid 1 120,00 0,00 760, ,00 Totalt B 5 720, , , ,00 3 Totalsum , ,00 Kvalitetsbasert ,00 finansiering (KBF) ,00 7

21 Inntekt vs. ordinært budsjett RHF Foreslått budsjett KBF Endring Endring i % Sør-Øst % Vest % Midt % Nord % TOTALT ,04 % av totalbudsjett 0,14 % av totalbudsjett Kvalitetspott i Prop 1 S: 497 MNOK

22 22

23 Videreutvikling og justering av modell Kort sikt (forsøksperioden) - Bredere sammensatt indikatorsett - Forbedre struktur og prosess - Fjerne uønskede effekter - Kun mindre justeringer for å ikke komplisere evalueringen Lengre sikt (hvis permanent) Baseres på evalueringen Endre modellens oppsett? Nye datakilder? Avhenger av det nasjonale kvalitetsindikatorprogrammet 23

24 KBF på lavere nivå Vær varsom Ikke alle indikatorer gjelder for HF-nivå Funksjonsfordeling Kan være manglende robusthet på mindre enheter Kan påvirke registreringspraksis Unngå Mulighet Skape en feedback til de kliniske miljøene Se helheten i kvalitetsarbeidet Sammenligne seg med andre og lære av hverandre Standardisere Renome` 24

25

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer