Innsatsstyrt finansiering 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsatsstyrt finansiering 2015"

Transkript

1 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon

2 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering og DRG Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forsidefoto: v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi publikasjonsnummer: IS-2230 Broenner Illustration MILJØMERKET TRYKKSAK

3 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN Dokumentet inneholder regelverk for finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF) for Regelverket beskriver vilkår som skal være oppfylt for at midler via ISF-ordningen kan bli utbetalt. De regionale helseforetakene er ansvarlige for at regelverket gjøres kjent og følges i virksomhetene som utfører helsetjenester på vegne av dem. ISF er en aktivitetsbasert bevilgning til de regionale helseforetak gjennom statsbudsjettet. ISF utgjør sammen med basisbevilgning til regionale helseforetak hovedgrunnlaget for finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. Forord Målgruppen for ISF-regelverket er primært de regionale helseforetak, helseforetakene og andre virksomheter som er omfattet av regelverket gjennom avtale med regionale helseforetak. Dokumentet er inndelt i tre hoveddeler der del 1 inneholder generell omtale av ordningen, mens del 2 angir de konkrete reglene for ISF-ordningen. Del 3 inneholder vedlegg. Del 1 Ordningen Innledningsvis i kapittel 1 gis en kort beskrivelse av ISF-ordningen, formålet, og ordningens virkemåte. I kapittel 2 beskrives endringer gjeldende fra Kapittel 3 dreier seg om avvikling av ordningen med Kommunal medfinansiering. Del 2 Reglene Kapittel 4 gir en gjennomgang av de generelle reglene for ISF-ordningen. I kapittel 5 beskrives reglene knyttet til koding, registrering og rapportering. Deretter beskrives spesielle beregningsregler i kapittel 6. Del 3 Vedlegg I vedlegg A gis en samlet oversikt over de DRG-er som gjelder i 2015 med tilhørende kostnadsvekter. Vedlegg B inneholder en oversikt over aktivitetsgrunnlaget på overordnet nivå. Vedlegg C gir en kortfattet beskrivelse av DRG-systemet og metode for beregning av kostnadsvekter. 1

4 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 Innhold DEL I - Generelt om ordningen Om Innsatsstyrt finansiering Formål Nærmere om ordningen og dens... 7 virkemåte ISF-ordningen Enhetspris Endringer i DRG-systemet Nye kostnadsvekter for ISF Andre endringer Norsk pasientklassifisering 2015 (NPK) Kontroller av aktivitetsgrunnlaget Kommunal medfinansiering (KMF) Regelverk

5 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN DEL II - Reglene Generelle regler for Innsatsstyrt finansiering Virkeområdet Hovedregler om hvilke typer helsehjelp som inngår i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen Nærmere om krav til inklusjon i ISF-beregningsgrunnlaget Datagrunnlag og generelle rapporteringskrav De regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar for datagrunnlaget s ansvar for beregning og kontroll Oppgjør Enhetspris Beregning av ISF-refusjon Presisering av forholdet til andre regelverk m.v Nærmere bestemmelser om koding, registrering og rapportering Hovedregler vedrørende medisinsk koding Dokumentasjonskrav knyttet til medisinsk koding Medikamentell kreftbehandling Strålebehandling Dialysebehandling Koding av bilaterale inngrep Fødsler og nyfødte Assistert befruktning Medikamentell svangerskapsavbrudd Behandling med kostbare legemidler Tverrfaglig utredning av sammensatte tilstander Rehabilitering Palliativ behandling Sterilisering Organdonasjon Rapporteringsfrister til Norsk pasientregister Lukking av tertialdata i ISF Rapporteringsformat Registrering og rapportering av kommunenummer Rapportering av opplysning om når en innlagt pasient er 3

6 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 utskrivningsklar Fristbruddpasienter Pasienter behandlet i utlandet etter direkte henvisning fra de regionale helseforetak Helsehjelp som finner sted uten overnatting Innleggelse versus poliklinikk Ambulant behandling Telemedisinske konsultasjoner Overføring mellom psykiatrisk og somatisk avdeling Nærmere om tjenester som ikke omfattes av ISF Pasienter som er døde på innleggelsestidspunktet Rapportering av hvorvidt aktiviteten til en enhet kan inngå i beregningsgrunnlaget Indirekte aktiviteter Rituell omskjæring av gutter Spesialisterklæringer initiert av andre instanser Førerkort Utførende helsepersonell Spesielle beregningsregler Kompensasjon for særdeles lang liggetid Rehabilitering Tilleggsrefusjon for organdonasjon Tilleggsrefusjon for palliativ behandling Hjemmebasert peritonealdialyse Sterilisering Pasientadministrert behandling med særskilte legemidler Om utførende helsepersonell som vilkår for inkludering av polikliniske kontakter i beregningsgrunnlaget Assistert befruktning Pasienthotell, sykehotell m. m Brannskadebehandling ved Haukeland universitetssjukehus Pasientopplæring og tiltak i gruppe Permisjoner Rituell omskjæring av gutter Stimulering til bruk av dagkirurgi Regelverk

7 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN DEL 3 - Vedlegg...63 Vedlegg A DRG-oversikt og kostnadsvekter Vedlegg B Aktivitetsgrunnlag på overordnet nivå Vedlegg C Nærmere om DRG-systemet og kostnadsvekter

8 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 DEL I - Generelt om ordningen 1. Om Innsatsstyrt finansiering Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for somatisk spesialisthelsetjeneste 1. juli ISF er en aktivitetsbasert bevilgning til de regionale helseforetak (RHF-ene) gjennom statsbudsjettet. Finansieringen av RHF-ene er i hovedsak todelt og består av basisbevilgning og aktivitetsbasert bevilgning. For 2015 er aktivitetsbasert bevilgning for somatisk spesialisthelsetjeneste om lag 50 prosent og basisbevilgning om lag 50 prosent. Størrelsen på basisbevilgningen bestemmes blant annet av antall innbyggere i en region og alderssammensetning, og er uavhengig av aktivitet. ISF er derimot avhengig av hvor mange som får behandling og hvilke type pasienter/behandlinger. Til grunn for beregningen av ISF-refusjon ligger DRG-systemet (DRG står for Diagnose Relaterte Grupper). Systemet er nærmere omtalt i vedlegg C. ISF-bevilgningen er ment å dekke om lag 50 prosent av ordinære driftskostnader knyttet til aktiviteten. Kostnadsnivået for samme type tjeneste kan variere betydelig mellom ulike virksomheter. Beregning av ISF-bevilgning til regionale helseforetak tar ikke høyde for lokale variasjoner i kostnadsnivå. Regionale helseforetak står fritt til å tilpasse samlet finansiering av helseforetak og private institusjoner de har avtale med i tråd med behov og ønskede prioriteringer i regionen. 6 Regelverk

9 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN 1.1 Formål Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. ISF er derfor rettet mot RHF-ene. Gjennom finansieringssystemet gjøres deler av budsjettet til RHF-ene avhengig av hvor mange, og hva slags, pasienter som får behandling. Formålet med ordningen er å stimulere til kostnadseffektiv pasientbehandling. Dersom aktiviteten blir mindre enn forutsatt vil bevilgningene til RHF-ene bli lavere. Dersom aktiviteten blir høyere enn forutsatt vil tilskuddene til RHF-ene bli høyere. Høyere aktivitet enn forutsatt blir bare kompensert gjennom ISF. Refusjonene er i gjennomsnitt bare ment å dekke deler av kostnadene ved økt aktivitet. Resten må dekkes av basisbevilgningen til RHF-ene. ISF-ordningen er ikke et prioriteringssystem. Prioriteringer skal foretas ut fra til enhver tid gjeldende lov og forskrift samt retningslinjer, herunder bl.a. prioriteringsforskriften. Basisbevilgningen skal brukes til å understøtte ønsket prioritering. Finansieringsmodellen innebærer at RHF-ene fordeler basisbevilgning og den innsatsstyrt finansieringen til det enkelte HF. Det er viktig at finansieringen ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. RHF-ene skal sikre at den medisinske kodingen er faglig korrekt og i tråd med kodeveileder utgitt av. Koding skal ikke benyttes for å øke inntjeningen i strid med god faglig praksis. Regelverket er ikke bestemmende for hvordan RHF-ene finansierer virksomheter, offentlige eller private, for å realisere sitt sørge-for-ansvar. Utbetalingene gjennom ISF-ordningen skal baseres på reell aktivitet rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Bevilgningens endelige størrelse fastsettes i tråd med dette prinsippet i forbindelse med endelig avregning for Nærmere om ordningen og dens virkemåte ISF-refusjonens samlede størrelse avhenger av hvor mange pasienter som behandles og hvilken type behandling som utføres. Både pasientens tilstand og hvordan pasienten er behandlet, påvirker refusjonen. Gjennom ISF vil mer ressurskrevende behandling gi høyere refusjon enn mindre ressurskrevende behandling. Kategoriseringen gjøres gjennom et DRG-system basert på medisinsk og administrativ informasjon som sykehusene rutinemessig registrerer. Det vises til nærmere omtale av DRG-systemet i vedlegg C. 7

10 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 Kostnadsinformasjon innhentes årlig fra sykehus. Sammen med rapporterte aktivitetsdata benyttes kostnadsinformasjon for å fastsette refusjonen knyttet til de ulike DRG-ene (diagnosegruppene). Kostnadsvektene (beregnet ressursbruk) fremkommer gjennom beregninger basert på gjennomsnittskostnader. Forenklet kan man si at en kostnadsvekt uttrykker hva et opphold innen en DRG koster i gjennomsnitt, relativt til opphold i andre DRG-er. Kostnadsvektene brukes til å beregne DRG-poeng som gir grunnlag for ISFrefusjon. Selv om nasjonale DRG-vekter beregnes på detaljert kostnads- og aktivitetsinformasjon fra mange sykehus, er ikke beregningene robuste nok til å videreføres til den enkelte pasient eller den enkelte avdeling. Til dels er kostnadsvektene utarbeidet basert på informasjon fra HF med ulik pasientsammensetning og ulikt kostnadsnivå. Til dels omfatter en kostnadsvekt for en DRG ikke bare kostnader fra behandlende avdeling, men også kostnader som relateres til støtteavdelinger (f.eks. laboratorie- og radiologi kostnader) og felleskostnader (administrasjon m.m.). ISF-refusjonen bør legges på et sykehusnivå og ikke direkte ned på et avdelingsnivå gitt ovennevnte. ISF-refusjonen er ment å dekke en bestemt andel av kostnadene mens resten dekkes gjennom øvrige midler. Det er heller ikke slik at alle tiltak i spesialisthelsetjenesten er omfattet av DRG-systemet og ISF-refusjon. Pasientbehandling skal skje basert på pasientens behov og i henhold til lovverk og pasientrettigheter. ISF-ordningen skal ikke være styrende her og finansiering av pasientbehandling må ses i lys av de samlede bevilgningene. Regelverket regulerer ikke hvordan RHF-ene finansierer HF eller private aktører som RHF-ene inngår drifts eller kjøpsavtaler med. Prisen som RHF-ene betaler til private tjenesteytere forutsetter forhandlinger på bakgrunn av faktiske kostnader, og skal ikke kobles direkte til ISF-refusjonen. 8 Regelverk

11 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN 2. ISF-ordningen 2015 Her gis en oversikt over de viktigste endringene i ISF-ordningen for 2015, sammenlignet med Enhetspris Enhetsprisen per DRG-poeng er satt til kroner. Enhetsprisen som benyttes ved endelig avregning av ISF-ordningen kan avvike fra angitt beløp dersom registreringsendringer avviker fra den forutsetning som er lagt til grunn. 2.2 Endringer i DRG-systemet Omfanget av endringer i DRG-struktur og grupperingsregler fra 2014 til 2015 er begrenset. Her gis en kortfattet fremstilling av endringene, og det skilles mellom fellesnordiske endringer og nasjonale endringer. Fellesnordiske endringer gjelder i hovedsak ordinære innleggelser med overnatting og dagkirurgi, mens nasjonale endringer i hovedsak gjelder polikliniske tjenester Fellesnordiske endringer i NordDRG 2015 Nordiske land samarbeider om endringer i NordDRG. Vurderinger og beslutninger om fellesnordiske endringer dokumenteres av det nordiske DRG-senteret (Nordic Casemix Centre). Dokumentasjonen er tilgjengelig her: Ikke alle saker som er dokumentert her gjelder norsk versjon. For de fleste saker vil det framgå om saken gjelder alle lands versjoner, eller kun enkelte. DRG 1C «Operasjon for intrakraniell aneurisme, vaskulær anomali eller hemangiom» endres ved at opphold med prosedyre AAL10 «Intrakraniell endovaskulær trombolyse» flyttes hit fra DRG 1B «Annen intrakraniell vaskulær operasjon». DRG 36C «Brakyterapi på øyet» endres slik at også opphold der brakyterapi på øyet er utført sammen med andre prosedyrer grupperes til DRG 36C framfor DRG 36D. Ny DRG 39P «Bilaterale operasjoner på linsen, dagkirurgisk behandling» er etablert. 9

12 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 DRG 73 og 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» justeres slik at opphold med J37.0 «Kronisk laryngitt» som hovedtilstand flyttes til disse DRG-ene. DRG 215O «Operasjoner på kolumna ekskl spondylodese, dagkirurgisk behandling» justeres slik at også opphold med ABC21 «Fremre dekompresjon i cervikalkolumna med diskektomi og interkorporalt fiksasjonsimplantat» inngår. DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» endres ved at opphold med IABP (intraaortal ballongpumpe) tas ut. Slike opphold vil i hovedsak gruppere til DRG 110 «Større kardiovaskulære operasjoner». DRG 391 «Frisk nyfødt» endres ved at opphold med P12.2 «Epikraniell subaponevrotisk blødning» ikke lenger grupperer til DRG 391 men til DRG-er for syke nyfødte. Kontakter med Z09.4 «Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter behandling av brudd» som hovedtilstand grupperes til DRG-er i HDG 8. Basert på bedre informasjon om ressursbruk og med sikte på større samsvar i grupperingsresultat mellom ulike nordiske land, er reglene for hva som regnes som kompliserende diagnosekoder justert. Dette medfører at opphold flytter seg fra DRG-er m/bk til DRG-er u/bk eller omvendt. Multitraume DRG-er er flyttet til HDG 21 likt med øvrige nordiske land Nasjonale endringer Poliklinisk administrert kreftlegemiddelbehandling Løsningen for medikamentell kreftbehandling i poliklinikken i 2015 innebærer at DRG-gruppering baserer seg på Hovedtilstand (indikasjon) NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC-koder) Dette innebærer at Z-koder for medikamentell kreftbehandling (Z51.10-Z51.13) ikke lenger benyttes. Imidlertid er det behov for å identifisere behandling med kreftlegemidler, og det skal kodes med aktuell NCMP-kode. Kur_id, evt særkode eller ATC kode skal også angis (se kapittel 5.3.1) som tilleggsinformasjon. Det etableres en ny DRG for poliklinisk administrert kreftlegemiddelbehandling: 10 DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom» Regelverk

13 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN Andre nasjonale endringer DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til DRG 803T for å indikere tydelig at det her er snakk om poliklinisk behandling. DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt» endrer HDG tilhørighet til HDG 3. WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe» tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITB-behandling av dystoni og spastisitet». 2.3 Nye kostnadsvekter for ISF 2015 Det er beregnet nye kostnadsvekter for ISF 2015 basert på kostnadsog aktivitetsdata fra 2013 fra 16 helseforetak. Unntak er Oslo Universitetssykehus (OUS) hvor det er brukt prisjusterte 2012-data. For første gang benyttes kostnad per pasient (KPP) beregninger fra tre av HF-ene. vil benytte KPP-data i kostnadsvektarbeidet når slike foreligger og er kvalitetssikret, jf. etablert godkjenningsordning for KPP-data. Det er som før beregnet gjennomsnittlig kostnad per DRG. Beregningsmodellen som er brukt fordeler sykehusets kostnader ned til det enkelte pasientopphold/kontakt ved hjelp av nasjonale fordelingsnøkler og liggetid (eller konsultasjonstid) per DRG. I modellen skilles mellom kostnadsberegning av dag/døgn DRG-er og kostnadsberegning av polikliniske DRG-er. Beregningsmodellen er med mindre justeringer benyttet i flere år. Se nærmere omtale av kostnadsvekter i vedlegg C eller på s nettsider. De nye vektene presenteres i vedlegg A. Oversikten viser DRG-er etter hoveddiagnosegruppe (HDG), hvor både DRG-er for polikliniske konsultasjoner, dagkirurgiske opphold og døgnopphold inngår. 11

14 INNSATSSTYRT FINANSIERING Andre endringer Utførende helsepersonell Regler i ISF 2014 er i all hovedsak videreført i Det er gjort en endring der DRG 915O vil inkluderes i beregningsgrunnlaget for 2015 også dersom utførende helsepersonell er sykepleier/ jordmor. Medikamentell kreftbehandling For 2015 vil ikke lenger Z-kodene ha betydning for ISF-refusjonen. Det er etablert gjennomsnittlige kostnadsvekter for de aktuelle DRG-ene. Fra og med 2015 vil enkelte kreftlegemidler som er pasientadministrert inngå i ISF-ordningen. De godkjente legemidlene i ISF-ordningen for 2015 finner man i tabell 2 i kapittel Nytt krav i hovedregler for helsehjelp (kapittel 4.2) Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er forutsatt ikke tatt i bruk. Dette fremkommer i ny bokstav l). Pasientadministrert hemodialyse Hjemmebasert hemodialyse som pasienten administrerer uten at helsepersonell er til stede registreres med særkode A0094 (se kapittel 5.5.2). Da dette er ny type behandling ber vi om at denne aktiviteten registreres for å legge til rette for aktivitetsoversikt med tanke på eventuelle framtidige endringer i ISF-ordningen. Aktivitet hos private aktører All aktivitet som utløser ISF-refusjon ved offentlige sykehus, utløser også ISF-refusjon til RHF-ene for tjenester utført hos private virksomheter med kjøpsavtale med RHF. Det innebærer i praksis at i tillegg til at døgn- og dagbehandling er inkludert i ISF-grunnlaget vil også polikliniske kontakter inngå i ISF i 2015, der det er inngått kjøpsavtale mellom RHF og privat virksomhet. Fritt behandlingsvalg (FBV) innføres for utvalgte områder innen somatikk fra 1. juli Da vil også godkjente virksomheter innen FBV inkluderes i ISF-beregningsgrunnlaget til RHF-ene. Rituell omskjæring Det innføres egenbetaling for rituell omskjæring (se kapittel 6.14) 12 Regelverk

15 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN ISF og dagkirurgi i 2015 Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at ISF i større grad skal stimulere til bruk av dagkirurgi der dette er hensiktsmessig. Endringen iverksettes budsjettnøytralt ved at refusjonene for dagkirurgi økes med 10 prosent gjennom å flytte tilsvarende antall DRG poeng fra døgnkirurgi til dagkirurgi. Det vises til kapittel 6.15 om dette. 2.5 Norsk pasientklassifisering 2015 (NPK) benytter programvaren NPK som ledd i driften av ISF-ordningen. Ny versjon av NPK for 2015 inneholder noen endringer sammenlignet med Dette er knyttet til nødvendig oppdatering og vedlikehold, herunder ny versjon av DRG-systemet for NPK anvendes med datafiler på formatet NPR-melding som inndata. De viktigste overordnede funksjonene er: Datavalidering Filtrering av hvilke data som er relevante for ISF-formål Aggregering av sammenhengende behandlingsepisoder til sykehusopphold DRG-gruppering av innleggelser og polikliniske konsultasjoner Beregninger i tråd med spesielle refusjonsregler Generering av rapporter NPK eies av. Programvaren stilles også i 2015 til rådighet for rapporterende virksomheter og andre som kan ha nytte av verktøyet for egne formål. 2.6 Kontroller av aktivitetsgrunnlaget NPR kontrollerer innrapporterte aktivitetsdata og rapporterer hvert tertial tilbake til sykehusene for å kvalitetssjekke datagrunnlaget. Kode- og registreringspraksis ved sykehusene analyseres også i forbindelse med beregning av ISF-oppgjøret. gjennomfører kontroller for å sikre at ISF-utbetalingene er i tråd med regelverk og etter intensjonene i ordningen. Der det er aktuelt med dokumentkontroll av rapporterte data vil RHF varsles i brev om dette. Avregningsutvalget er et rådgivende utvalg som bistår i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten. Alle kan fremme saker til utvalget. 13

16 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 Eksempler på forhold som følges opp gjennom nærmere analyser: Unødig oppstykking av opphold Endringer i kodepraksis Avvikende kodepraksis Overføringer mellom institusjoner Nye pasientgrupper og/eller institusjoner som ikke er inkludert i ordningen Unødvendig liggetid ved at pasienter overnatter i stedet for å bli skrevet ut samme dag 14 Regelverk

17 DEL 1 - GENERELT OM ORDNINGEN 3. Kommunal medfinansiering (KMF) Ordningen med kommunal medfinansiering (KMF) avvikles fra og med Midlene er flyttet til ISF-ordningen. I praksis vil det ikke ha noen økonomiske konsekvenser for 2015, fordi summen av KMF og ISF (20 prosent + 30 prosent) i 2014 skal være ISF-finansiering (50 prosent) i 2015 for en gitt aktivitet. Betaling for utskrivningsklare pasienter fortsetter. 15

18 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 DEL II - Reglene 4. Generelle regler for Innsatsstyrt finansiering 4.1 Virkeområdet Regelverket gjelder for beregning av ISF fra staten til RHF-ene. Regelverket gjelder for aktivitet avsluttet i Regelverket regulerer ikke hvordan RHF-ene finansierer HF eller private aktører som RHF inngår drifts- eller kjøpsavtaler med. Særskilte rapporteringskrav og forutsetninger som fremgår av regelverket, gjelder kun for spesialisthelsetjenester som inngår i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen, så fremt tilsvarende krav ikke også er nedfelt annet sted. 4.2 Hovedregler om hvilke typer helsehjelp som inngår i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen 16 Med mindre annet er fastsatt annet sted i regelverket, gjelder følgende krav til utført helsehjelp for at aktiviteten skal inngå i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen: a) Helsehjelpen må finne sted i b) Helsehjelpen må være spesialisthelsetjeneste, jf. spesialisthelsetjenesteloven. c) Helsehjelpen må være definert og klassifiserbar. ISF-ordningen baserer seg på DRG-systemet som grupperer registrert aktivitet til ulike tjenestekategorier (DRG-er) basert på type helsehjelp som har funnet sted. d) Helsehjelpen må være organisert og utført av et HF eller annen virksomhet som har drifts- eller kjøpsavtale med RHF om gjennomføring av relevant aktivitet. Helsetjenester utført innen rammen av driftsavtaler mellom RHF og avtalespesialister inngår ikke i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen. Unntak fra dette er pasientadministrert legemiddelbehandling. Avtalespesialister som har avtale om dagkirurgisk virksomhet kan utløse ISF-refusjon til RHF, men kan da ikke registrere og motta refusjon for samme aktivitet gjennom HELFO. e) Virksomheter innenfor somatikk som inngår i spesialisthelsetjenesten, og som er forutsatt finansiert gjennom andre mekanismer enn ISF-ordningen, skal ikke registrere og rapportere sin aktivitet som ISF-aktivitet. Dette Regelverk

19 DEL 2 - REGLENE gjelder blant annet private rehabiliteringsinstitusjoner, hvis aktivitet er forutsatt finansiert gjennom basisbevilgningen til RHF. f) Helsehjelpen må finne sted gjennom direkte kontakt i sanntid mellom pasient og helsepersonell, herunder gjennom bruk av videokonferanseutstyr. Krav til telemedisinsk helsehjelp i ISF fremkommer i kapittel Helsehjelp basert på telefonkontakt, SMS-tjenester, bruk av fjernavlesningsutstyr eller lignende (defineres som indirekte kontakt) telles ikke med i beregningsgrunnlaget. g) Helsehjelpen kan ikke være ledd i psykisk helsevern, eller representere aktivitet omfattet av takstavsnitt P i poliklinikkforskriften. h) Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være medisinske laboratorietjenester eller radiologiske tjenester som omfattes av takstbasert finansiering regulert i poliklinikkforskriften. i) Behandling utført i utlandet inngår i beregningsgrunnlaget når kostnadene til behandlingen dekkes av RHF og vilkårene i regelverket for øvrig er oppfylt. j) Helsehjelpen må være rettet mot personer som er bosatt i Norge og omfattet av «sørge for»-ansvaret til RHF. Behandling av utenlandske pasienter som ikke er bosatt i Norge, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen. k) Helsehjelp som finansieres gjennom privat betaling, spesielle ordninger slik som «raskere tilbake», særskilte prosjekt- og forskningsmidler, eller gjennom andre alternative finansieringsordninger, inngår ikke i beregningsgrunnlaget. l) Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er forutsatt ikke tatt i bruk. Det vises også til vedlegg B i regelverket som nærmere beskriver avgrensningen av hva som omfattes av ISF i Nærmere om krav til inklusjon i ISF-beregningsgrunnlaget ISF-ordningen er en aktivitetsbasert inntektsmodell fra staten til RHF. En utvidelse av ISF-beregningsgrunnlaget må skje kontrollert og innenfor de rammer Stortinget vedtar gjennom statsbudsjettet. I tilfeller der man har «ny» behandlingsaktivitet som man mener oppfyller kriteriene for ISF-refusjon, skal man først søke om dette. Med ny behandlingsaktivitet menes: 17

20 INNSATSSTYRT FINANSIERING 2015 a) Pasientbehandling som man mener oppfyller kriteriene, men som er finans iert på annet vis b) Opprettelse av ny virksomhet, f.eks ny poliklinikk, ny avdeling eller ny enhet Til både punkt a) og b) kreves det at man utreder og beskriver hvordan aktiviteten oppfyller hovedreglene i kapittel 2, vedlegg B og øvrige regler i ISF-regelverket. Til a) presiseres at aktivitet som utføres av kommunehelsetjenesten ikke omfattes av ISF-ordningen, heller ikke i de tilfeller der en har etablert samarbeidsløsninger om tjenestetilbudet sammen med spesialisthelsetjenesten. Hovedregelen er at aktivitet som er omfattet av ISF-ordningen skal være spesialisthelsetjeneste. Til b) presiseres at omstrukturering av aktivitet som allerede inngår i ISF, f.eks. endret avdelingsstruktur som medfører endrede avdelingskoder for samme aktivitet, skal meldes til NPR som før. Dette regnes ikke som ny aktivitet som krever søknad. Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med private virksomheter, der behandlingsaktiviteten forutsettes omfattet av ISF-ordningen skal meldes til så snart avtale er inngått. Her skal det meldes fra om hva slags aktivitet det dreier seg om, både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret. Direktoratet presiserer at «ny aktivitet» ikke skal rapporteres inn til Norsk pasientregister som ISF-aktivitet før denne er godkjent. Søknader og informasjon om avtaler fra RHF, skal sendes til: v/avdeling finansiering og DRG Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo 18 Regelverk

21 DEL 2 - REGLENE Spesielt om relasjonen til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er forutsatt ikke tatt i bruk, skal som hovedregel ikke påvirke beregnet ISF-refusjon på en spesifikk måte. Det betyr at slike metoder ikke gis spesifikk innvirkning på DRG-grupperingsresultater eller poengberegningsregler. Kostnader til slike metoder tas ikke særskilt hensyn til ved beregning av kostnadsvekter m.v. 4.4 Datagrunnlag og generelle rapporteringskrav ISF beregnes på grunnlag av data utlevert fra NPR. Data skal rapporteres til registeret i tråd med bestemmelser i Norsk pasientregisterforskriften (NPRforskriften) og pålegg gitt i medhold av denne, samt nærmere bestemmelser i regelverket her. Helsehjelp som ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for ISF-ordningen, jf. kap. 2, skal rapporteres slik at dette fremgår av rapporterte data knyttet til den aktuelle aktiviteten. Behandlingsepisoder skal ikke splittes opp i flere opphold med den hensikt å øke refusjonsgrunnlaget. 4.5 De regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar for datagrunnlaget RHF-ene har ansvar for at egne HF og andre virksomheter de har drifts- eller kjøpsavtale med rapporterer aktivitet i tråd med forutsetningene. Dette omfatter blant annet ansvar for at medisinsk koding av aktivitet finner sted i tråd med nasjonal kodeveileder og bestemmelser i regelverket her, ansvar for kvalitetskontroll av data og for at rapporteringsfrister overholdes. 4.6 s ansvar for beregning og kontroll har ansvar for å beregne ISF i tråd med bestemmelsene i regelverket. skal sørge for nødvendige kontrollmekanismer for å sikre at utbetalingene gjennom ISF-ordningen gjenspeiler reell aktivitet og er i tråd med Stortingets forutsetninger for øvrig. 19

22 INNSATSSTYRT FINANSIERING Oppgjør Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utbetaler ISF til RHF gjennom månedlige à konto-beløp. Avregning gjennomføres én gang for året som helhet når data for hele året foreligger og tilstrekkelige kontroller har funnet sted. 4.8 Enhetspris Enhetspris for ISF-ordningen beregnes hvert budsjettår. Enhetsprisen kan justeres i forbindelse med endelig avregning dersom omfanget av registreringsendringer avviker fra forutsetningene i statsbudsjettet. Beregnet enhetspris for ISF for 2015 er kroner. Se nærmere om beregningsreglene for ISF-refusjon i punkt 4.9 under. 4.9 Beregning av ISF-refusjon ISF-refusjon til RHF beregnes med utgangspunkt i to hovedformer for aktivitet: A) Innleggelser og polikliniske konsultasjoner som grupperes gjennom DRGsystemet B) Visse andre tjenesteformer som spesialisthelsetjenesten har ansvar for Aktivitetsmål knyttet til A) beregnes som korrigerte DRG-poeng på grunnlag av: DRG-tilordning for den enkelte innleggelse eller polikliniske konsultasjon Kostnadsvektene for DRG-ene til de respektive innleggelsene og polikliniske konsultasjonene Særskilte beregningsregler knyttet til den enkelte innleggelse eller polikliniske konsultasjon (jf. regler i kapittel 6) 20 Regelverk

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Kristin Dahlen 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Formål og omfang Helseperson Legemidler Rehabilitering Aggregering til sykehusopphold DRG-strukturen Dagkirurgiløsningen Kostnadsvekter

Detaljer

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt. 2010. Det endelige regelverket for ISF 2011 foreligger nå. Det er noen endringer i forhold

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Nytt i ISF DRG-forum Gardermoen 27. november 2017

Nytt i ISF DRG-forum Gardermoen 27. november 2017 Nytt i ISF 2018 DRG-forum Gardermoen 27. november 2017 Informasjon om ISF 2018 ligger her Innsatsstyrt finansiering (ISF) DRG-endringer somatikk Oppsummert informasjon om norske logikkendringer finnes

Detaljer

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg Finansieringsordninger for telemedisin Konferanse om telemedisin Tromsø 2.11.2010 Geir Brandborg Finansiering av telemedisin Finansieringskilder i spesialisthelsetjenesten: Rammebevilgning Innsatsstyrt

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF)

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Bakteppe ISF overfører midler fra staten til Regional helseforetak ISF baserer seg på innrapportere aktivitetsdata til NPR ISF-refusjon er i hovedsak

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2013

Innsatsstyrt finansiering 2013 IS-2041 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2013 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2013 Utgitt: 12/2012 Publikasjonsnummer: IS-2041 ISBN-nr. 978-82-8081-277-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Foreløpig ISF regelverk

Foreløpig ISF regelverk Regelverk IS-XXXX Foreløpig ISF regelverk 2016 Publikasjonens tittel: Innsatsstyrt finansiering 2016 Utgitt: ##/#### Publikasjonsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf. 24 16 33 68] ISBN-nr. xx-xxxx-xxx-x

Detaljer

Visse biologiske legemidler og ISFordningen. Innlegg for DRG-forum 12.3.2009

Visse biologiske legemidler og ISFordningen. Innlegg for DRG-forum 12.3.2009 Visse biologiske legemidler og ISFordningen 2009 Innlegg for DRG-forum 12.3.2009 Agenda 1. Konseptuell forståelse av beregningsprinsippet 2. Relevante data fra Reseptregisteret 3. Rapporteringsmessige

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008 Innsatsstyrt finansiering 2008 Nirvaco seminar 18. januar 2008 ISF Poliklinikk Overordnede aspekter ISF poliklinikk. Hvordan? 2008 2009 ISF Dag/døgn ISF poliklinikk ISF dag, døgn og poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 1 Disposisjon Kl 10.00 Nytt i ISF 2014 m.m.; ved Eva Wensaas Kl 10.30 Kostnadsvektene; ved Jostein Bandlien Kl 11.00 Nytt i kodeverkene; ved Øystein Hebnes

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet Innlegg for på DRG-forum 28.2.2008 v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen Agenda Generelt om omleggingen Kostnadsvekter Teknisk løsning og NPK Analyse

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Regelverk IS-#### Innsatsstyrt finansiering 2018

Regelverk IS-#### Innsatsstyrt finansiering 2018 Regelverk IS-#### Innsatsstyrt finansiering 2018 Publikasjonens tittel: Innsatsstyrt finansiering 2018 Utgitt: 12/201# Publikasjonsnummer: IS-#### ISBN-nr. ######### Utgitt av: Kontakt: Epost: Postadresse:

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

IS 1952. Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011

IS 1952. Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011 IS 1952 Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011 Heftets tittel: Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

ISF psykisk helsevern og TSB. Innlegg DRG-forums høstkonferanse v/ Fredrik A.S.R. Hanssen, Avd.dir. Avdeling Finansiering og DRG

ISF psykisk helsevern og TSB. Innlegg DRG-forums høstkonferanse v/ Fredrik A.S.R. Hanssen, Avd.dir. Avdeling Finansiering og DRG ISF psykisk helsevern og TSB Innlegg DRG-forums høstkonferanse 27.11.2017 v/ Fredrik A.S.R. Hanssen, Avd.dir. Avdeling Finansiering og DRG ISF-ordningens styringskraft Aktualisering:Fra takster til ISF

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Poliklinikk 2008 Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Agenda 1. Begrunnelse for omleggingen 2. Omfang av omleggingen i 2008 3. Hva er i endring? 4. Oversikt over ny DRG-struktur 5. Refusjonsvekter 6.

Detaljer

Kvalitet og bærekraft i helsetjenesten - finansiering som virkemiddel

Kvalitet og bærekraft i helsetjenesten - finansiering som virkemiddel Kvalitet og bærekraft i helsetjenesten - finansiering som virkemiddel Helse og fremtid, 16.1.2018 Fredrik A.S.R. Hanssen, Avd.dir. Avdeling Finansiering og DRG Overordnede, langsiktige mål Legemiddel behandling

Detaljer

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto Finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste RTV dagkirurgi poliklinikk RTV poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Nytt i ISF 2007. DRGforum 5.-6. mars 2007

Nytt i ISF 2007. DRGforum 5.-6. mars 2007 Nytt i ISF 2007 DRGforum 5.-6. mars 2007 Den årlige oppdateringen av regelverket for ISF består i: Kodeverk DRG-logikk Kostnadsvekter Refusjonsregler Enhetsrefusjon Refusjonsandel Andre retningslinjer

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2011

Innsatsstyrt finansiering 2011 IS-1869 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2011 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2011 Utgitt: Desember 2010 Bestillingsnummer: IS-1869 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-222-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial NCMP- STATUS Det nye kodeverket NCMP ble tatt i bruk på poliklinikkene fra 1.1.2006 for rapportering til NPR. Ut fra erfaringer fra registreringen i 2006 gjøres noen endringer i NCMP, bl.a. ved at noen

Detaljer

Regelverk IS- Foreløpig ISF-regelverk 2017

Regelverk IS- Foreløpig ISF-regelverk 2017 Regelverk IS- Foreløpig ISF-regelverk 2017 Publikasjonens tittel: Innsatsstyrt finansiering 2017 Utgitt: 12/2016 Publikasjonsnummer: IS-#### ISBN-nr. 978-82-8081-417-3 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Informasjonshefte om. Innsatsstyrt finansiering 2005

Informasjonshefte om. Innsatsstyrt finansiering 2005 Informasjonshefte om Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver

Innføring av DRG og ISF. Magne Johnsen Rådgiver Innføring av DRG og ISF Magne Johnsen Rådgiver Disposisjon: Innledning om DRG og ISF Et historisk tilbakeblikk: Hovedtrekkene i DRG systemet: Kostnadsvekter: Aggregering: Fremtidige finansieringssystemer:

Detaljer

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. november 2011 med hjemmel i lov 24.

Detaljer

Regelverk IS Innsatsstyrt finansiering 2017

Regelverk IS Innsatsstyrt finansiering 2017 Regelverk IS-2568 Innsatsstyrt finansiering 2017 Publikasjonens tittel: Innsatsstyrt finansiering 2017 Utgitt: 12/2016 Publikasjonsnummer: IS-2568 ISBN-nr. 978-82-8081-489-0 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007 Innsatsstyrt finansiering 2008 Informasjonsmøte 10. desember 2007 Program 10:00-10:10 Innledning v/olav 10:10-11:45 ISF poliklinikk 2008 Formål med omleggingen v/leena Gjennomgang av regelverket v/fredrik

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z DRG 462B. Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C.

Kilder: Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z DRG 462B. Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Innhold først og fremst grunnlaget for mulige endringer i ssystemet Noen betraktninger

Detaljer

ISF 2013. DRG forum 9 november 2012. DRG forum 9 november 2012

ISF 2013. DRG forum 9 november 2012. DRG forum 9 november 2012 ISF 2013 DRG forum 9 november 2012 DRG forum 9 november 2012 1 Overordnet blikk ISF 2013 Små endringer var varslet: konsekvenser for grupperingslogikk «helsepersonellregelen» kostnadsvekter NPK KMF 2013

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk

Behovet for oppdateringer ISF/DRG. Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Behovet for oppdateringer ISF/DRG Trondheim 8.mars 2006, Olav Valen Slåttebrekk Direktoratets nye rolle i forhold til ISF Ansvar for drift og forvaltning av ordningen overført fra HOD til SHDir fra 1.januar

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen?

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Oddvar Kaarbøe UiB og Heb HEALTH ECONOMICS BERGEN Disposisjon Dagens finansieringsordninger Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten Innsatsstyrt

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

DRG-systemet og ISF-ordningen i 2009 Sentrale endringer

DRG-systemet og ISF-ordningen i 2009 Sentrale endringer DRG-systemet og ISF-ordningen i 2009 Sentrale endringer Innlegg på DRG-forums møte 28.10.2008 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Hovedtrekk DRG-systemet: Egne DRGer for dagkirurgisk behandling Ellers

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2013

Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Gardermoen 4. november 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget ble opprettet i 2000 av Stoltenberg I-Regjeringen med Tore Tønne som helseminister Avregningsutvalget

Detaljer

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen?

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? DRG-konferansen 9. mars 2010 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 1 Hva er KPP? 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 2 Kostnader per pasient

Detaljer

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.04.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass, August Bakke, Kahtan Al-Azawy Arne Seternes,

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Versjon 2 rettet oktober 2017 Innledning Formål

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

Nytt om ISF-ordningen i 2011. DRG-forum 4. november 2010

Nytt om ISF-ordningen i 2011. DRG-forum 4. november 2010 Nytt om ISF-ordningen i 2011 DRG-forum 4. november 2010 Tema ISF 2011 (Kristin D og Eva W) 1. Nytt i ISF 2. Reglene knyttet til utførende helsepersonell 3. Legemidler i ISF 4. Nye kostnadsvekter og beregnede

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Finansiering av dagkirurgi og akutt dagbehandling

Finansiering av dagkirurgi og akutt dagbehandling Finansiering av dagkirurgi og akutt dagbehandling Norsk dagkirurgisk forum Vintermøte 2018 Fredrik A.S.R. Hanssen, Avd.dir. Avdeling Finansiering og DRG 12.1.2018 Hovedtema (men først litt kontekst) Overordnede,

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2016

Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Trondheim 14. mars 2016 Bjørn Buan Utvalgsleder Stikkord Oppdrag og sammensetning Arbeidsform Kort tilbakeblikk Tema i 2016 Kort om utvalget Avregningsutvalget ble opprettet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Analysesenteret AS

Analysesenteret AS https://www.asl.no/ Intern Ekstern 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen for de diagnose- og prosedyrekoder som er innrapportert NPR i tilknytning til avdelingsoppholdet? 2. Er det diagnose- eller

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Tingvoll kommune vil med dette gi sin høringsuttale. Vi ser fram til

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

GJELDER. Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Asgeir Winge 7

GJELDER. Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Asgeir Winge 7 NOTAT GJELDER SINTEF Helse Norsk pasientregister Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gate 5 Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 GÅR TIL BEHANDLING

Detaljer

ISF Evaluering av ordningen. Øyvind Sæbø

ISF Evaluering av ordningen. Øyvind Sæbø ISF Evaluering av ordningen Øyvind Sæbø Oppdraget fra HOD Gjennomgå aktivitetsbasert finansiering med sikte på: Bedre utgiftskontroll Hvordan unngå uhensiktsmessige vridninger Hvordan understøtte god tverrfaglig

Detaljer

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/7402-4 Saksbehandler: Bjørnar Alexander Andreassen Dato: 22.09.2015 Høring om fritt rehabiliteringsvalg

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2017

Avregningsutvalgets arbeid i 2017 Avregningsutvalgets arbeid i 2017 Tromsø 16. mars 2017 Bjørn Buan Utvalgsleder Behov for kontroll Avregningsutvalget kontrollerer ISFunderlaget slik at ISF-utbetalingene bygger på en felles standard. Forbedringer

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Vår interesse for kodekvalitet skyldes bl.a. at Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Avregningsutvalget

Detaljer

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 4 2. ENDRINGER FOR 2016 4 3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI 5 4. OMFANG AV ORDNINGEN

Detaljer