Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?"

Transkript

1 Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

2 Utgangspunkt: Finansieringsordningen har betydning for omfang og utforming av helsetjenestene Vi har noen overordnede mål for helsetjenesten: Tilgjengelighet, prioritering, kvalitet, effektivitet Faglige mål må relateres til de mer overordnede målene for helsetjenesten Lønnsomhet må forstås på denne bakgrunn: Støtter finansieringsordningen opp om de overordnede målene?

3 Disposisjon: Innledende betraktning om rehabilitering Om dagens finansieringsordning, med vekt på ISF Ønskede og uønskede effekter av DRG-finansiering? Hvilken rolle bør finansieringssystemet ha blant annet i lys av samhandlingsreformen? Oppsummering

4 Hvordan ser rehabiliteringsfeltet i Helse Midt-Norge ut? I tillegg: Andel pasienter registrert med kode for rehabilitering Kommunale tjenester Psykisk helsevern 21 % 18 % Sykehus: Primær rehab. Sykehus: Sekundær rehab. 19 % Sykehus: Dag/poliklinikk 30 % Opptreningsinstitusjoner: Henvist fra sykehus 12 % Opptreningsinstitusjoner: Henvist fra primærlege/annet Kilde: SAMDATA sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste/sintef Tall fra 2008

5 Fra åpent brev til helseministeren, april 2006: Prioriterte pasientgrupper blir finansielle tapsprosjekter innad i sykehusene Andelen av driftsbudsjettet som må rammefinansieres blir så stor at disse avdelingene fremstår som høyaktuelle innsparingsprosjekter Skal vi måle lønnsomheten og vurdere kostnadene ut fra en slik fordelingsnøkkel, eller skal vi se hvilken folkehelsenytte tjenestene gir? Hvilke hensyn vil sykehus med presset økonomi komme til å ta? Vil det være etiske hensyn, vil det være faglige, eller vil det være økonomiske?

6 St. meld. nr. 47: Samhandlingsreformen (2009) Rett behandling på rett sted til rett tid Kommunal medfinansiering: Kommunene får økonomisk medansvar for behandling i spesialisthelsetjenesten Deler av tilskuddene til de regionale helseforetakene overføres til kommunene - Setter helseforetakene i en ny situasjon ift finansieringskilder Forventning ift pasientforløp: Helseforetakenes behandlingspraksis må utformes som en del av en større helhet

7 Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Spørsmålet er: Bidrar finansieringen til Rett behandling på rett sted til rett tid? Eller er finansieringen et hinder?

8 Dagens finansiering av helseforetak - og kommuner: Finansiering av helseforetak: En kombinasjon av basisbevilgning (rammefinansiering) og aktivitetsbasert tilskudd (ISF = innsatsstyrt finansiering) Somatisk pasientbehandling: 60 % basis, 40 % ISF Finansiering av helse- og omsorgstjenester i kommunene: I all hovedsak rammefinansiering (frie inntekter), men enkelte øremerkede tilskudd, bidrag fra folketrygden og brukerbetaling

9 Dagens finansiering av helseforetak - og kommuner: Rammefinansiering i utgangspunktet den enkle løsningen Aktivitetsbasert finansiering den kompliserte løsningen. Krever at vi definerer aktivitetsenheten (avdelings- og/eller sykehusopphold, skille mellom døgn, dag og poliklinikk) vi må bestemme hvilke grupper innenfor denne enheten vi skal benytte (koding og registrering) vi må beregne forventede kostnader innen hver gruppe (regler for beregning av refusjon)

10 Aktivitetsbasert finansiering (ISF) - DRG-basert inntekt DRG = Diagnoserelaterte grupper (867 i 2010) DRG er basert på sykehusopphold og polikliniske episoder Gruppene er medisinsk homogene Gruppene er ressursmessig homogene Det bærende prinsipp er kostnadsnøytralitet: Skal ta hensyn til at ulike pasientgrupper krever ulik ressursbruk Løses i prinsippet ved at en kostnadsvekt, sammen med enhetspris, bestemmer beregnet kostnad per opphold i hver DRG

11 Aktivitetsbasert finansiering (ISF) - DRG-basert inntekt Eksempel: DRG 462A, kompleks rehabilitering (primær) Individuell rehabilitering, normalt døgnbehandling Rehabilitering etter akuttopphold: Slag, amputasjon, hofteoperasjon m.fl. Tverrfaglig, min. seks helsefaggrupper i teamet Overnatting, funksjonstrening Vurdering av tiltak i hjem, skole, arbeid og fritid Legespesialist er ansvarlig

12 Aktivitetsbasert finansiering (ISF) - DRG-basert inntekt Eksempel (forts): DRG 462A, kompleks rehabilitering Vekt = 0.15, enhetspris 2010 = kr Beregnet DRG-kostnad blir kr ISF-sats 40 % gir refusjon = kr dvs. for dag én

13 Aktivitetsbasert finansiering (ISF) - DRG-basert inntekt Behov for særlige prisregler fordi Noen pasienter har særlig dyrt utstyr/medikamenter som ikke fanges opp i kostnadsvektsberegningene Noen grupper er svært heterogene med lange og varierende liggetider Eksempel: DRG 462A, kompleks rehabilitering, 5 dagers opphold Vekt = 0.15, enhetspris 2010 = kr Tillegg per ekstra dag, fra dag 1 til 5: Vekt 0.32 Hvis fem fager blir beregnet kostnad: ((0.15) + (5*0.32))* kr = ( ) kr = % refusjon gir kr

14 Fra Helsedirektoratets regelverk (2010): DRG 462A og 462B ISF og DRG-basert inntekt

15 Hvilke rehabiliterings-drg er har vi? Primær rehabilitering som innlagt: DRG 462 A, kompleks DRG 462 B, vanlig DRG 462 C, annen Sekundær rehabilitering: Egne regler for liggetidstillegg knyttet til spesifikke DRG er Poliklinisk rehabilitering (herunder ambulant behandling): 462O Rehabilitering 923O Poliklinisk konsultasjon vedr faktorer som har betydning forhelsetilstand/kontakt med helsetjenesten Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende: 998O Grupperettet pasientopplæring

16 Aktivitetsbasert finansiering (ISF) - DRG-basert inntekt Finansieringssystemet er komplekst - og kompleksiteten øker i takt med særskilte prisregler Noen utfordringer, generelt, for systemet: Hvordan fordeler pasientoppholdene seg innen den enkelte DRG? Hvor treffsikre er beregningene av kostnadsvektene? Reflekterer beregnet kostnad faktisk gjennomsnittskostnad? Nye elementer innføres årlig, men hvor raskt oppdateres kostnadsvektene ift endringer i klinisk praksis? Min påstand: DRG-systemet vil alltid henge etter Det vil alltid være noen skjevheter Kostnadsnøytralitet er noe man streber etter

17 Er rehab-drg-finansieringen god nok? Generelt, jfr prinsippet om kostnadsnøytralitet - er forventet kostnad godt nok beregnet? DRG-finansieringen tar hensyn til oppholdenes varighet (gjelder innlagte) Poliklinisk behandling: - Skiller ikke spesifikt ut utredning, ressurskrevende tverrfaglig utredning mangelfullt dekket? - Kun de 10 første oppholdene for samme pasient innen samme program kan rapporteres, tilfeldig satt eller faglig begrunnet? Ambulant behandling tilfredsstillende dekket? Det er rom for forbedring.

18 Hvis rehab-drg-finansieringen ikke oppfattes som god nok Hvilke effekter kan det få? På hvilken måte kan det påvirke avdelingenes planlegging og gjennomføring av rehabiliteringstiltak? Og som i neste omgang kan påvirke samhandling med kommunene og effektive pasientforløp?

19 Hvis vi løfter blikket og ser det hele ovenfra Hvilken rolle er DRG-finansieringen tiltenkt å spille? Hvilke ønskede og uønskede effekter kan DRGfinansieringen ha? Hvilken rolle bør DRG-finansieringen få spille?

20 Formål med innsatsstyrt finansiering skal sammen med øvrige finansieringsordninger understøtte de regionale helseforetakenes sørge-for -ansvar, og skal bidra til at aktivitetsmål fastsatt i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartmentet til de regionale helseforetak nås på en mest mulig effektiv måte. - DRG-finansieringen har vært tenkt brukt mellom HOD og RHF, og mellom RHF og HF. Regelverket skal ikke være styrende for de prioriteringer som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som tilbys helsehjelp og hvilken helsehjelp som velges. - DRG-finansieringen har ikke vært tenkt brukt på avdelingsnivå i helseforetakene.

21 Hvilken rolle spiller DRG-finansieringen? Åpenbart: Bidrar til at helseforetak må få godtgjort sine kostnader de settes i økonomisk stand til å produsere tjenestene DRG-finansieringen bør støtte opp under viktige mål for helsetjenesten: - God kostnadskontroll - God tilgjengelighet - Effektiv ressursbruk - God kvalitet - Riktig prioritering I praksis: Ønskede og uønskede effekter?

22 Effekter: DRG-finansiering og prioritering Hvis brudd på kostnadsnøytralitet: Eksempel: To pasientgrupper, lik kostnad kr % ISF dekker hhv 20 og 40 prosent av reelle kostnader Gitt 500 opphold: Pasientgruppe A gir 3.5 mill mindre i inntekt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pasientgr A Pasientgr B Basis ISF For helseforetak med krav til omstilling er dette relevant - finansiering kan påvirke prioritering - resultat: for lav kapasitet ett sted, for høy kapasitet et annet?

23 Effekter: DRG-finansiering og kvalitet Gitt sterke signaler til avdelingene om å generere inntektsgivende aktivitet: Ambulant behandling tidkrevende, men lav uttelling? - prioriteres ned? Tidkrevende tverrfaglig poliklinisk utredning, lav uttelling - reduserer på tid brukt, antall involverte faggrupper, kontakt med kommunen? Antall behandlinger over 10 gir ingen uttelling - alle får 10? Finansiering kan påvirke kvalitet

24 Effekter: DRG-finansiering og intern effektivitet I forhold til effektivitet: Vet vi at mer alltid betyr økt kvalitet? Fornuftig å ha et tak på antall polikliniske opphold? Kan oppholdstiden bli for lang? Hva er det optimale pasientforløpet sett i sammenheng med den kommunale innsatsen? Hvilke pasienter bør henvises til opptreningsinstitusjoner? Og hvilke bør pasienter bør hjem med ambulant oppfølging? Klinikernes beslutninger påvirker kostnad per pasient, kan kostnaden for helseforetakene reduseres? - finansiering kan påvirke effektiv ressursbruk

25 Oppsummert: Effekter av DRG-finansiering Ja, DRG-finansiering kan påvirke - hvor effektivt ressursene brukes - kvalitet - prioritering Er da DRG-finansieringen et egnet virkemiddel i denne sammenheng? Min vurdering: Ja, gitt stor grad av kostnadsnøytralitet, at det oppfattes som rimelig adekvat i fagfeltet - og brukt ledelsesmessig fornuftig, så kan det støtte opp under viktige mål.

26 Hva mener vi med lønnsomhet? Et tiltak kan være lønnsomt for helseforetaket: - gi høy inntjening ift ressursbruken - god kvalitet gjør at reinnleggelse unngås - kommunen overtar jobben, foretaket sparer utgifter Et tiltak kan være lønnsomt for kommunen: - helseforetaket gjør jobben, kommunen sparer utgifter - pasienten klarer seg selv, kommunen sparer utgifter Det kan være lønnsomt for arbeidsgiver, pasienten er raskt tilbake i arbeid Og ikke minst: Lønnsomt for pasienten økt mestring og livskvalitet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Alle relevante kostnader og gevinster inkluderes i ett samlet regnestykke

27 Pasientforløp og faglige mål: Foretak og kommuner hånd i hånd Utfordring: - Utforme differensierte tilbud, sammen med kommunene - Hvordan organisere og dimensjonere tjenestene? - Hensiktsmessige modeller for samhandling? - Være realistisk ift kryssende økonomiske interesser

28 Hvilken rolle bør finansieringssystemet spille? En pasientgruppe skal ikke vurderes ut fra om den er et finansielt tapsprosjekt eller ikke Grad av DRG-inntjening skal ikke være avgjørende i intern budsjettildeling Omstilling må basere seg på andre kriterier enn grad av ISFinntjening Vi bør jakte på effektive tilbud med god kvalitet uavhengig av finansieringsordningene, og DRG-finansieringen spesielt Vi må tilstrebe et helhetlig perspektiv, folkehelsenytte, samfunnsøkonomisk lønnsomhet

29 Hvis rehab-drg-finansieringen ikke oppfattes som god nok Hva gjør vi? Dokumentere skjevheter: Reell kostnad per pasient ift beregnet kostnad Foreslå endringer som harmonerer med faglig begrunnet klinisk praksis Adressat: Helsedirektoratet, HF og RHF har felles interesser Fokusere på komplett registrering, korrekt bruk av kodeverk og komplett rapportering

30 Med andre ord: Arbeide for at finansieringsordningen skal legge til rette for utvikling av kvalitativt gode og effektive pasientforløp! Takk for oppmerksomheten

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer