HØRING KOMMUNEDELPLAN LNF, MELHUS KOMMUNE. Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til saken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING KOMMUNEDELPLAN LNF, MELHUS KOMMUNE. Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til saken."

Transkript

1 Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 03/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN LNF, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til saken. Trondheimsregionens Friluftsråd tilrår at: For å ivareta naturgrunnlaget og allmennhetens tilgang til ferdsel og opphold ved vann og elver bør det derfor være byggeforbud i 100-metersbeltet ved vann og elver. Der hvor offentlig vei og jernbane ligger i 100-metersbeltet og representerer en naturlig grense for byggeforbudet er det naturlig og akseptabelt at grensen er under 100-meter. Et slikt byggeforbud er spesielt viktig i et langsiktig perspektiv og avgjørende for hvilke friluftsområder og tilgang til strandsonen vi vil levere videre til kommende generasjoner. For alle nye hytteområder/hyttebebyggelse bør det være bestemmelser om reguleringsplan for å sikre natur- og miljøkvalitetene, landskapskvalitetene, tekniske inngrep, kanalisering av ferdsel, sikre kulturminner m.m. Foreslått område for spredt hyttebygging i Flåmarka med inntil 25 hytter og bestemmelsen om at det kan bygges veg inn i dette hytteområdet bør ta ut av planen. Foreslått hytteområde vest for Håen bør tas ut av planen. Eventuell ny hyttebygging i områdene ved Håen bør lokaliseres i områdene nord for Håen i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse. Det bør vurderes å flytte foreslått spredt hyttebebyggelse nord for Skolda (10 hytter) til området sør/øst for Skolda hvor det er god adkomstveg. I bestemmelsene for spredt hyttebygging bør det settes en grense for bruksareal på 80m2. For øvrige områder forslått avsatt til hyttebygging etter reguleringplan bør det foretas en gjenommgang av lokaliseringen i forhold til adkomst og egnethet. Det bør utarbeides retningslinjer for hvilken type hyttebebyggelse som kan tillates i disse områdene og krav til teknisk infrastruktur. Grunneierlagenes forslag til faste løypetraseer bør tas ut av planen siden de er i strid med gjeldende lovverk. Forslaget et uansett så omfattende at det vil være helt uakseptabelt i forhold til natur- og friluftsinteressene. Det vil også være i strid med friluftslovens formål. Saksdokumentene hentes fra nettsidene til Melhus kommune: samlet saksframstilling, melding om vedtak, forslag til kommunedelplan LNF, plan og kart med utsnitt for Lundamo, Hovin, Gåsbakken og Korsvegen samt Planbeskrivelse med retningslinjer. Vedlegg om nasjonal hyttepolitikk følger vedlagt (er sendt ut) 1

2 Fakta: Forslaget til Kommunedelplan LNF gjelder for alle arealene i Melhus kommune unntatt Nedre Melhus, Kvål og områdene langs Gaula. Det er utarbeidet egne utsnitt for Lundamo, Hovin, Gåsbakken og Korsvegen. Kommunedelplanen erstatter tidligere arealdel for kommuneplan for det området planen gjelder og er derfor en svært omfattende plan. I forslag til Kommunedelplan LNF angis det områder for utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven Iht forskriften om konsekvensutredninger skal kommunedelplaner som angir områder for utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven 20-4 alltid behandles etter forskrift om konsekvensutredninger bla. beskrivelser av konsekvensene av planen, dvs virkningene av plan og tiltak for bl.a. befolkningens helse, tilgjengelighet, friluftsliv, natur, dyreliv, miljø og landskap. I forslaget er det ikke slike beskrivelse. Vurdering av forslag til plan: Forslaget til Kommunedelplan LNF er en omfattende og viktig plan på for natur- og friluftslivsinteressene og for allmennhetens muligheter for friluftsliv, fordi den skal erstatte gjeldende arealdel til kommuneplanen. Arealdisponering, lokalisering av byggeområder og andre inngrep i LNF-områdene vil være helt avgjørende for framtidens frilufstaliv: allmennhetens tilgjengelighet natur- og friluftsområdene vil vi ha og hvordan blir natur- og friluftsopplevelsen. Fordi planen er så omfattende er det bare hensiktsmessig å komme med innspill til de temaene i planen som er viktigst for natur- og friluftsinteressene. Lov om friluftsliv (friluftsloven) er et viktig juridisk grunnlag ved utarbeidelse av planer, spesielt viktig i arealplaner, hvor friluftslovens formålsparagraf må vektlegges: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Formålsparagrafen viser den tosidige oppgaven som loven skal ha: a) å verne naturgrunnlaget for friluftslivet b) å sikre allmennhetens rett og muligheter til å utøve friluftsliv Det hadde vært ønskelig at foreslåtte tiltak i forslaget til kommunedelplan LNF hadde vært konsekvensvurdert ut fra friluftslovens formål. Følgende temaer i planen og planbestemmelsene vurderes til å være de viktigst for natur- og friluftsinteressene: Arealbruken langs vann og vassdrag Arealbruken i natur- og friluftsområdene - bygging av hytter/fritidsbebyggelse og adkomstveger Motorferdsel i natur- og friluftsområdene faste løyper for snøskuter Arealbruken langs vann og vassdrag Planens forslag: Det foreslås en byggegrense ved strand- og elvekant på 50 meter. Dette er en endring av gjeldende bestemmelse hvor det er for Gaula, Gaua og Lundesokna er forbud mot tiltak i 100 metersbeltet for å ta vare på de helt spesielle kvaliteter som ligger i Gaulas nære omgivelser. For strandområdene langs Ånøya, Gaustadvatnet, Langåsvatnet, Skjegstadvatnet, Svorksjøen, Langvatnet, Håen og Samsjøen er det byggeforbud i 100 metersbeltet for å sikre allmennhetens tilgjengelighet til strandområdene. 2

3 Vurderinger: Konsekvensene av forslaget til ny byggegrense ved vann og vassdrag innebærer at det vil bli forbud mot bygging i 50 metersbeltet langs alle elver og vann. Dette er også foreslått for Gaula og sideelver i forslaget til Kommunedelplan for Gaula (sak 04/07), men det svekker ivaretakelse av vassdragsbeltet som inngrepsfri sone. Forslaget innebærer en bedre ivaretakelsen av strandsonen og elvesonene ved vann og elver som ikke har hatt slik byggesone. For de største vannene innebærer forslaget reduksjon av sonen med byggeforbud fra 100 til 50 meter. Det vil svekkes ivaretakelsen av strandsonen og allmennhetens tilgang til strandområdene. For å ivareta verdiene i vassdragsbeltene og strandsonen ved vann er det nødvendig å ha arealer som kan huse verdiene og naturgrunnlaget for friluftsliv: biologisk mangfold, vegetasjon, dyrelivet, vilt, landskapsbilde, turstier, badeplasser og områder for oppholde. Til dette trengs det en sone som i hovedsak er 100 meter. Et slikt arealbehov er bl.a. en av grunnene til forbudet mot bygging i 100- meterbeltet langs sjø i plan- og bygningsloven. Det må også kunne sies at 100 meter ikke er noen lang distanse å går fra en hytte/hus til vannkanten eller elvebredden. Man bruker ca 120 skritt på 100 meter og det tar ikke lang tid. Eksempelvis bruker en idrettsutøver sekunder å løpe denne distansen. Dersom det tillates bygging av hytter og hus bare 50 meter fra strandkanten/elvebredden blir ofte ofte som ligger mot vann/elv privatisert med flaggstenger, gjerder, bord og benker o.l.. Det hindrer allmenhetens ferdsel og tilgjengelighet. Alle, også de som bor eller har hytte ved vassdragene, vil ha glede av at det ikke tillates bygging i 100-metersbeltet. Strandsonen rundt Ånøya, Gaustadvatnet, Langåsvatnet, Skjegstadvatnet, Svorksjøen, Langvatnet, Håen og Samsjøen er viktige natur- og friluftsområder. Det er derfor svært viktig at gjeldende byggeforbud i 100 metersbeltet for å sikre allmennhetens tilgjengelighet til strandområdene videreføres. Etter innskjerpelsene av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø er presset for utbygging av hytter/fritidsboliger/hus ved vassdragene, spesielt ved større vann, økt betydelig. Strandsonene er svært attraktive områder for utbygging. Utbyggingspresset vil sannsynligvis bare øke i årene som kommer fordi flere ønsker seg hytter/fritidsboliger som ligger helt i vannkanten det gir gjerne litt status. Det er derfor viktig at man bruker føre-var -prinsippet og sikrer strandsonen ved vann mot nedbygging og lignende tilstander som det vi har hatt ved sjøen. For å ivareta naturgrunnlaget og allmennhetens tilgang til ferdsel og opphold ved vann og elver bør det derfor være byggeforbud i 100-metersbeltet ved vann og elver. Der hvor offentlig vei og jernbane ligger i 100-metersbeltet og representerer en naturlig grense for byggeforbudet er det naturlig og akseptabelt at grensen er under 100-meter. Et slikt byggeforbud er spesielt viktig i et langsiktig perspektiv og avgjørende for hvilke friluftsområder og tilgang til strandsonen vi vil levere videre til kommende generasjoner. Dersom man ikke vil vedta byggeforbud i 100-metersbeltet ved alle vassdrag kan et alternativ være forskjellige bestemmelser for de vassdragene som er de viktigste natur- og friluftsområdene som er de største vannene, og mindre vann og elver: - I strandsonen rundt Ånøya, Gaustadvatnet, Langåsvatnet, Skjegstadvatnet, Svorksjøen, Langvatnet, Håen og Samsjøen gjelder 100 meter byggegrense fra vannkanten - Langs alle andre vassdrag gjelder 50 meter byggegrense fra vannkanten 3

4 Der hvor offentlig vei/hovedvei og jernbane ligger i 100-/50-metersbeltet og representerer en naturlig grense for byggeforbudet er det naturlig og akseptabelt at grensen er under 100 meter/ 50meter. Arealbruken i natur- og friluftsområdene - bygging av hytter/fritidsboliger og adkomstveger Planens forslag: Det er foreslått områder avsatt til byggeformål fritidsbebyggelse eller spredt fritidsbebyggelse på grunnlag av henvendelse fra grunneiere. Det er til sammen 9 områder hvorav to området for spredt fritidsbebyggelse: område i Flåmarka med mulighet for 25 hytter og med inntil 20 hytter i Skoldadalen/Sæterdalen. For områder avsatt til byggeformål fritidsbebyggelse er det krav om reguleringsplan, for området for spredt hyttebygging i Flåmarka er det ikke satt krav om reguleringsplan og det er ikke vis veg fram til området. For hyttene i området i Skoldadalen/Sæterdalen kan det søkes byggetillatelse uten krav om reguleringsplan. Det foreslås at fritidsboliger kan tillates med bruksareal inntil 150 m2 i områder med spredt fritidsbebyggelse. I planbestemmelsene åpnes det for økt vegbygging i utmarka med følgende bestemmelse: I skogområder og myrterreng kan det tillates bygging av veg fram til hyttefelt, sætrer og annen næring, slik at tilgjengeligheten blir lettere. Veg kan også bygges der det anlegges nye hytteområder og ny næring. Det kan bygges kjørbar veg inn i hytteområdet (gjelder Flå sameie). I høringsdokumentene foreligger det ingen politiske mål eller rammer for hytte og fritidsbebyggelse i Melhus med vurderinger av konsekvenser. Temaet er ikke diskutert i det faste utvalg for plansaker. Nasjonal hyttepolitikk: Stortinget har ved behandlingen av St. meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand trukket opp nasjonale rammer for utviklingen av fritidsbebyggelse. De skal legges til grunn for kommunenes planlegging og tilrettelegging for fritidsbebyggelse. De skal også legges til grunn når statlige og fylkeskommunale myndigheter gir innspill til kommunale planer, og i deres egen planlegging og virksomhet jfr. vedlegg om nasjonal hyttepolitikk. Her heter det bl.a. at kommunen bør trekke opp en politikk for fritidsbebyggelse i kommuneplanen, omfang, miljøkriterier og lokalpolitiske mål. Langsiktige mål for utvikling av fritidsbebyggelsen i kommunen bør være tema i samfunnsdelen av kommuneplanen, som grunnlag for arealdelen står det i Miljøverndepartementets veileder om Planlegging av fritidsbebyggelse. Av St. meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand framgår det at ny hytteutbygging bør unngås i følgende områder av hensyn til bl.a. naturverdiene: Store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. Områder langs vann og vassdrag (50-100meters belte). Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold, sjeldne eller unike økosystemer. Leveområder for villrein og andre sårbare eller truede arter, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer. Nærområder til nasjonalparker eller landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier. I veilederen pekes det på at i tillegg til å vurdere utforming av områdene, tekniske installasjoner, adkomst osv, må en også vurdere konsekvenser av å akseptere fritidsbebyggelse som fast bolig eller for langtids beboelse. Det vil gjelde kapasiteten til tekniske anlegg, kommunale tjenester som bussforbindelser, skole og barnehagedekning og sosiale tjenester. 4

5 Vurderinger: Hytteutbygging gir flere mulighet til å utøve friluftsliv med utgangspunkt i hytta, men det er også med på å redusere omfang, kvalitet og tilgjengelighet til friluftsområdene. Hyttebygging med adkomstveger og andre tekniske inngrep som faktisk ofte representere større inngrep enn selve hytta, bør derfor lokaliseres slik at det gir færrest mulig inngrep og oppdeling av markaområdene. For å opprettholde mest mulig sammenhengende naturområdene og for å redusere inngrepene bør hytteutbygging lokaliseres til områder hvor det allerede er hyttebebyggelse og adkomstveger og/eller i nye hyttefelt i områder hvor det allerede er eksisterende adkomstmuligheter(veg). Nye områder til hytteområder må ikke lokaliseres i de gjenværende villmarksområdene og områder uten større tekniske inngrep som har stor nasjonal og regional betydning. I mål og rammer for hyttebyggingen bør det tas stilling til hvilket omfang hyttebyggingen skal ha, hvilken størrelse som skal tillates hvor og hvilken infrastruktur som skal kreves. Det må være et skille mellom hytter i tradisjonell forstand med størrelse opp til 80 m2, og høgstandardhytter med størrelse over 80 m2. De tekniske krav og infrastruktur vil naturlig nok kunne være forskjellig for disse hyttetypene. For alle nye hytteområder bør det være bestemmelser om reguleringsplan for å sikre natur- og miljøkvalitetene, landskapskvalitetene, tekniske inngrep, kanalisering av ferdsel, sikre kulturminner m.m. Til forslagene i planenutkastet: - Foreslått område for spredt hyttebygging i Flåmarka med inntil 25 hytter og bestemmelsen om at det kan bygges veg inn i dette hytteområdet bør ta ut av planen. Området innover mot Reinsfjellet er klassifiser som villmarksområde (inngrepsfrie områder) av Direktoratet for naturforvaltning. Området er et viktig regionalt område for friluftsliv hvor det ikke bør foretas inngrep. Inngrepsfrie områder et en viktig del av naturgrunnlaget for friluftslivet som det er viktig å ivareta. (jfr. Friluftslovens formål). - Bestemmelsen om at det kan bygges veg til hytteområde i Flåmarka tas ut av bestemmelsene. - Foreslått hytteområde vest for Håen bør tas ut av planen. Eventuell ny hyttebygging i områdene ved Håen bør lokaliseres i områdene nord for Håen i tilknytning til eksisterende hyttebeyggelse. Dette for å redusere antall inngrep, krav til nye veger og skuterløyper i området. - Foreslått område for spredt hyttebygging i Skoldadalen/Sæterdalen gjelder to områder. Et område sør/øst for Skolda (10 hytter) hvor utbygging medfører utbygging i et område med hyttebebyggelse. Her er det adkomst ved bommveg. Dette er en god løsning. For området nord for Skolda (10 hytter) ligger det noen få hytter. Iht. kartet er det ingen veger inn i området som kan brukes som adkomst. Det vil kunne medføre bygging av nye veger. Det bør derfor vurderes å flytte denne hyttebyggingen til området sør/øst for Skolda hvor det er god adkomstveg. - Foreslåtte områder avsatt til spredet hyttebebyggelse egner seg best til tradisjonell hyttebebyggelse med begrenset størrelse (40-80m2). Hytter større enn dette blir fritidbolig med andre krav til komfort, strøm, veg, parkering, vann og avløp, renovasjon m.m. og bør bygges i felt. I bestemmelsene for spredt hyttebygging bør det derfor settes en grense for bruksareal på 80m2. - For øvrige områder forslått avsatt til hyttebygging etter reguleringplan bør det foretas en gjenommgang av lokaliseringen i forhold til adkomst og egnethet. Det bør utarbeides 5

6 retningslinjer for hvilken type hyttebebyggelse som kan tillates i disse områdene og krav til teknisk infrastruktur. Motorferdsel i natur- og friluftsområdene faste løyper for snøskuter Planens forslag: I planen er det tatt inn de traseer hvor det det blir gitt dispensasjon til transport/kjøring iht loven om motorferdsel i utmark, og et omfattende forslagt fra grunneierlagene på østsida av Gaula om faste løypetraseer for snøskuter. Lov om motorferdsel i utmark Etter motorferdsellovens 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jf. 3 med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe. Vurdering: Støy, forurensing m.m. som følge av motorferdsel i utmark oppleves som negativt ved utøvelse av friluftsliv. Det foregår et arbeid med gjennomgang av lov om motorferdsel. Et av innspillene er ønsker fra snøskuterinteressene om å åpne for å gi tillatelse til kjøring med snøskuter i faste løypetraseer som skal være vedtatt av kommunen. Det er antakelig bakgrunnen for forslaget fra grunneierlagene. Det er gjeldende lovverk som må legges til grunn for kommunedelplan LNF. De traseeser hvor det etter gjeldende lov erfaringsmessig gis dispensasjon til kjøring med snøskuter bør tas inn i planen med kommunens retningslinjer for bruk av disse trasene. Grunneierlagenes forslag til faste løypetraseer bør tas ut av planen siden de er i strid med gjeldende lovverk. Forslaget et uansett så omfattende at det vil være helt uakseptabelt i forhold til natur- og friluftsinteressene. Det vil også være i strid med friluftslovens formål. Dersom det skulle bli vedtatt en lovendring som åpner for faste løypetrasser må kommunen behandle temaet og tiltak ut fra en helhetlig vurdering av saken for hele kommunen. Forslag til vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til saken. Trondheimsregionens Friluftsråd tilrår at: For å ivareta naturgrunnlaget og allmennhetens tilgang til ferdsel og opphold ved vann og elver bør det derfor være byggeforbud i 100-metersbeltet ved vann og elver. Der hvor 6

7 offentlig vei og jernbane ligger i 100-metersbeltet og representerer en naturlig grense for byggeforbudet er det naturlig og akseptabelt at grensen er under 100-meter. Et slikt byggeforbud er spesielt viktig i et langsiktig perspektiv og avgjørende for hvilke friluftsområder og tilgang til strandsonen vil vil levere videre til kommende generasjoner. For alle nye hytteområder/hyttebebyggelse bør det være bestemmelser om reguleringsplan for å sikre natur- og miljøkvalitetene, landskapskvalitetene, tekniske inngrep, kanalisering av ferdsel, sikre kulturminner m.m. Foreslått område for spredt hyttebygging i Flåmarka med inntil 25 hytter og bestemmelsen om at det kan bygges veg inn i dette hytteområdet bør ta ut av planen. Foreslått hytteområde vest for Håen bør tas ut av planen. Eventuell ny hyttebygging i områdene ved Håen bør lokaliseres i områdene nord for Håen i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse. Det bør vurderes å flytte foreslått spredt hyttebebyggelse nord for Skolda (10 hytter) til området sør/øst for Skolda hvor det er god adkomstveg. I bestemmelsene for spredt hyttebygging bør det settes en grense for bruksareal på 80m2. For øvrige områder forslått avsatt til hyttebygging etter reguleringplan bør det foretas en gjenommgang av lokaliseringen i forhold til adkomst og egnethet. Det bør utarbeides retningslinjer for hvilken type hyttebebyggelse som kan tillates i disse områdene og krav til teknisk infrastruktur. Grunneierlagenes forslag til faste løypetraseer bør tas ut av planen siden de er i strid med gjeldende lovverk. Forslaget et uansett så omfattende at det vil være helt uakseptabelt i forhold til natur- og friluftsinteressene. Det vil også være i strid med friluftslovens formål. Trondheim 15. januar 2007 Kirsti Jaråker Daglig leder 7

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal

Detaljer

Funksjonell strandsone-

Funksjonell strandsone- Funksjonell strandsone- Bør den kartlegges? Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Vega, 3.6.13 Fakta om Steigen Areal på 1012,8 km 2 Kystlinje på 1364 km, herav 477 km fastland og 887

Detaljer

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende.

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende. 1. Byggeområder Bestemmelser Det tillates ikke oppført stengsler eller andre tiltak som hindrer de allmenne frilufts- og ferdselsinteressene langs stranda. 1.1 Byggeområde bolig a) I B1, B.2 og B3 kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Institutt for landskapsplanlegging UMB

Institutt for landskapsplanlegging UMB Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging UMB Dagens veileder fra 2002 Behov for ny veileder? En rekke lovendringer siden 2002 Ny rettspraksis Fremdeles et aktuelt tema, både rettslig sett og politisk

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling. Arkivsak. Nr.: 2012/1104-26 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 22/13 06.05.2013 Kommunestyret Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Hjemlet i 6-2 i plan- og bygningsloven

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Det gode liv ved Mjøsa

Det gode liv ved Mjøsa Det gode liv ved Mjøsa Sigrid J. Langsjøvold 4.12.2014 Bakgrunn Big Lakes II -prosjektet: videreføre og styrke allerede etablert nettverk Strandsone-seminar i april 2006 konkluderte med at det er behov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Tjøme kommune Rødsgt. 36 3145 TJØME Deres ref Vår ref Dato 200500079 /MT 09.05.06 Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 30. januar

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 18.06.2008 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1864 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2008-2019. Utlegging til offentlig

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200503422 Arkivnr.: 740 Saksbehandler: Eli-Nann Stubberud Saksgang Fylkestinget 15.10.2007 99/07 Sakstittel: Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Utvidelsen av felt H7- Langs skogkanten og innover marka. Planbeskrivelsen er utarbeidet av Stenumgård bygg AS 10.08.2015 v/ Sindre Myhrsveen Med endringer

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr. Saksframlegg NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.: 05/4687 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Østre Garaas GNR 146/3,4 på Blefjell - pbl 27-2 nr 1 ( ) MØTEBEHANDLING:

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Østre Garaas GNR 146/3,4 på Blefjell - pbl 27-2 nr 1 ( ) MØTEBEHANDLING: FLESBERG KOMMUNE Lampeland 07.03.2011 Arkiv L12 Saksmappe 2007/1409 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Østre Garaas GNR 146/3,4 på

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Erfaringer med hensynssoner i kommuneplanen. Rullering av kommuneplanens arealdel Hvaler

Erfaringer med hensynssoner i kommuneplanen. Rullering av kommuneplanens arealdel Hvaler Hvaler kommune Erfaringer med hensynssoner i kommuneplanen Rullering av kommuneplanens arealdel Hvaler 2011-2015 Anna Auganes siv ark MNAL Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune Hovedpunkter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Strandsonen. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Strandsonen. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Strandsonen Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/kysten/strandsonen/ Side 1 / 5 Strandsonen Publisert 18.06.2015 av Miljødirektoratet Det er ved kysten de fleste av oss bor og

Detaljer

metode og arbeidet politisk prosess tanker til slutt

metode og arbeidet politisk prosess tanker til slutt Hva er hensynssoner? Hensynssoner betyr at det knyttes to slags bestemmelser til et område. Det ene laget er inndelingen i de tradisjonelle arealbruksformålene med bestemmelsersom forteller hvilket formål

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/3742-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av Dokumenter i saken: 1 I Søknad

Detaljer

Plan, byggesak og oppmåling

Plan, byggesak og oppmåling Plan, byggesak og oppmåling «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 1376/2016/1621/61/1/THOENG 08.02.2016 HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Statskog SF søker om dispensasjon for fradeling av Bevakerstua i Ljørdalen. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Statskog SF søker om dispensasjon for fradeling av Bevakerstua i Ljørdalen. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Trysil kommune Saksframlegg Dato: 27.04.2015 Referanse: 9897/2015 Arkiv: 9/662 Vår saksbehandler: Christer Danmo Statskog SF søker om dispensasjon for fradeling av Bevakerstua i Ljørdalen Saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer