Hjerneslagpasienter i Romsdal samles i slagenhet på nevrologisk avd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerneslagpasienter i Romsdal samles i slagenhet på nevrologisk avd."

Transkript

1 Praksisnytt Informasjon til 1.linjetjenesten Samling hjerneslag ved nevrologisk avd., geriatrisk seksjon i Molde informerer, tilbud til lett grad CP, møteserie høst 2008, nytt gruppetilbud innen psykisk helsevern, ny radiolog i Kristiansund, informasjon om flått og Borrelia Hjerneslagpasienter i Romsdal samles i slagenhet på nevrologisk avd. AKUTT HJERNESLAG KREVER RASK INNLEGGELSE Fra 1. september 2008 vil alle hjerneslagspasienter i Romsdalsregionen som trenger sykehusinnleggelse, bli innlagt i slagenhet ved Nevrologisk avdeling i Molde. For publikum, primærleger og AMK- personell betyr dette at det nå er ett sted å henvende seg ved mistanke om akutt hjerneslag eller TIA (transitorisk ischemisk attack), der innleggelse er aktuelt. Symptomene på akutt hjerneslag er plutselig tap av kraft i arm og/eller bein, talevansker eller tap av syn på et øye. Mulighet for å kunne gi trombolyse ved akutt hjerneslag krever rask innleggelse for utredning og behandling. Akutte symptomer på hjerneslag som raskt går over igjen, TIA, kan være uttrykk for truende hjerneinfarkt og skal håndteres på samme måte Akutt innleggelse av hjerneslagspasienter til Molde sjukehus skal alltid varsles til vakthavende nevrolog. MERK: Dette er en endring som gjelder pasienter fra romsdalskommuner som tradisjonelt har brukt Molde som hovedsjukehus. Pasienter fra nordmørskommuner blir tatt imot på slagenheten ved Medisinsk avdeling ved Kristiansund sykehus som tidligere. Med hilsen Guttorm Eldøen, konst. avdelingssjef, Nevrologisk avdeling, Helse Nordmøre og Romsdal

2 Orientering fra geriatrisk seksjon, medisinsk avdeling Molde Som vist over, overføres all akutt utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag i alle aldre fra medisinsk avdeling i Molde til nevrologisk avdeling. Samtidig bygger vi opp vår funksjon i geriatrisk seksjon ved medisinsk avdeling. Geriatrisk seksjon Molde består av geriatrisk sengepost med tverrfaglig team geriatrisk poliklinikk med tverrfaglig kompetanse andre funksjoner: geriatrisk tilsyn til alle avdelinger på forespørsel faste tilsynsdager i alderspsykiatrisk sengepost samarbeid i Hukommelses-senteret (alderspsykiatrisk avd., nevrologisk avd. og geriatriske seksjoner i med. avd. i Kristiansund og Molde) samarbeid i Høgskole- klinikk og med Helsestasjon for eldre i Molde undervisning Vi ønsker følgende pasienter vurdert for innleggelse i geriatrisk sengepost: Eldre med uavklart akuttmedisinsk tilstand som ikke åpenbart bør behandles ved annen seksjon flere akutte og kroniske sykdomstilstander og et sammensatt klinisk bilde akutt / subakutt funksjonssvikt fallproblematikk nyoppstått delirium = konfusjon = forvirringstilstand Hvordan jobber vi? Geriatriens viktigste arbeidsmetode er systematisk utredning, helhetlig tilnærming, og vi vekt-legger funksjon og livskvalitet. I geriatrien arbeider vi med akuttmedisin og rehabilitering. Vår styrke er det geriatriske team. Vi samarbeider nært med pårørende og primærhelsetjenesten som bl.a. deltar i nettverksmøter. Aktuelle planer for framtiden: følge hjem-tjeneste etter endt sjukehusopphold (møter samtidig pårørende og hj.tjeneste) ambulant poliklinikk samarbeid med ortopedene i forhold til ortogeriatrisk enhet på sikt forskning Vi ønsker alle som har behov for det velkommen til å ta kontakt med oss og håper på et fruktbart samarbeid om våre geriatriske pasienter. Med vennlig hilsen Birgit Gjerstad Riise konst. seksjonsoverlege Medisinsk avd. Molde sjukehus Ingrid Vasdal Avdelingssjef med.avd HNR

3 Gruppeopphold på Muritunet for voksne med lett grad av Cerebral Parese Enhet for Voksenhabilitering, Helse Nordmøre og Romsdal har i samarbeid med CP-foreningen etablert en nettverksgruppe for voksne med lett grad av CP uten kognitiv svikt. Den har eksistert i ca. 4 år. I 2007 ble det arrangert et gruppeopphold på Muritunet med stor suksess. Tilbudet gjentas nå i høst i tiden 17.september til 15.oktober. Dere allmennleger er i kontakt med mange i målgruppen som vi i habiliteringstjenesten ikke vet om. Vi ønsker derfor at dere er orientert om dette tilbudet til voksne med lett grad av CP og informerer om nettverksgruppen og Muritunoppholdet til deres pasienter. Det vil også bli annonsert gruppeopphold ved en senere anledning. Oppholdet ved Muritunet fokuserer særlig på: Innsikt i egen tilstand Bedre evnen til å takle hverdagen Skape gode vaner som man kan fortsette med i hverdagen Kunnskap om CP og hvordan den påvirker deg selv og dine nærmeste Bedre fysisk form, utprøving av ulike former for trening Bedre funksjon i daglige aktiviteter og gjøremål. Sosial vekst og trivsel ved at en møter andre i tilsvarende situasjon Kontaktpersoner er: Ellen Munthe-Kaas Fysioterapeutspesialist Tlf Kari Torvik Spesialfysioterapeut, cand.san Møteserie for leger i allmennpraksis og sykehus høsten 2008 Sett av følgende dager fra kl : Gynekologisk avdeling Kristiansund 21/10 Gynekologisk avdeling Molde 28/10 Klinisk kjemisk avdeling Molde 18/11 Klinisk kjemisk avdeling Kristiansund 25/11 Link til program: rie.htm og klikk på program. Hver kveld gir tre tellende timer som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

4 På egne ben nytt gruppetilbud innen psykisk helsevern På egne ben er et gruppetilbud for mennesker med psykiske plager. Det er bygd opp om aktivitet, og er basert på ideen om at aktivitet har en kurativ effekt på fysisk og mental helse. Bolig Økonomi Mestring av kriser Nettverk Ernæring og kosthold. Selve gjennomføringen av gruppetilbudet består av undervisning i de aktuelle temaene. Et sentralt begrep er likemannsutveksling, og tilbudet er mer en gjøre-terapi enn en prate-terapi, hvor hvert tema avsluttes med en aktivitet. Det er et av fire delprosjekt i utviklingsprosjektet Utvikling av brukerkompetanse. Målet med tilbudet er at deltakerne skal øke mestring av hverdagslivets aktiviteter, samt oppleve større livskvalitet. Dette kan være temaer som omhandler Vi har avsluttet den første gruppa i juni, og starter ny gruppe 6.november. Tilbakemeldingene vi har fått har vært positive, der disse temaene har hatt en nyttig overføringsverdi til hverdagen til den enkelte. Vi utvider derfor tilbudet til 6 måneder. For nærmere informasjon, ta kontakt med Astrid Benedicte Karlsnes eller Ann Kristin Førde ved Front Kompetansesenter på Hjelset, Avd. for voksenpsykiatri. Tlf E-post: Endelig fast radiolog i Kristiansund Inntil nå har Kristiansund kun hatt radiolog i 50 prosents stilling ved at en dansk frilanser har jobbet der to uker i måneden. Resten av radiologbehovet har vært dekket av pendlende leger fra Molde og vikarinnleie. Kristiansund sykehus har nå tredoblet den faste bemanningen etter at den 31 år gamle Svetozar Zarnovicky fra Slovakia begynte. Etter å ha hatt en dansk radiolog i det vi kaller «sjømannsturnus» er det godt å få en fast radiolog å forholde seg til, sier enhetsleder Odd Emil Hanneseth ved røntgenavdelingen til Eric Utheim i Tidens Krav. Vi har klart oss på vikarer og innleie. Nå slipper både ansatte og pasienter å måtte forholde seg til flere skiftende radiologer, nå har vi én mann som er her hele tiden. Han forteller at målet er å få ansatt enda en radiolog i Kristiansund i løpet av neste år. Ny CT-maskin Helseforetaket har også startet prosessen med anskaffelse av ny CT-maskin til Kristiansund sykehus. Denne forventes å være på plass rundt nyttår.

5 Vedrørende flått, Borrelia og blodprøveundersøkelser Nummer 3 - september 2008 Flått Erythema migrans Det råder mye usikkerhet om diagnostikk ved flåttbitt og borreliainfeksjoner, samt indikasjon for antistoffundersøkelser. Vi vil her prøve å klare opp litt rundt dette. 1. Insektbitt kan være så mangt. De fleste insektstikk /-bitt er ikke flåttbitt. Skogflått (Ixodes ricinus) er en liten midd/edderkoppdyr som lever av å suge blod av fugler og pattedyr (vanligvis smågnagere og hjortedyr). Flåtten biter seg fast og sitter i huden til den har sugd seg mett, vanligvis flere døgn, evt. til den blir fjernet. Flåtten finnes i kyststrøk i Norge, der det er milde vintre. Flåtten kan spre forskjellige sykdommer, vanligst i Norge er Lyme borreliose, forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi i vid forstand. Flåttbitt i seg selv (uten sykdom) er ikke indikasjon for undersøkelse av antistoff mot Borrelia (ekstrem angst for smitte kan likevel være det). Dersom flåtten fjernes innen 24 timer er risiko for smitte minimal (< 0,5 %); sitter den mer enn 2 døgn er risikoen litt høyere (men også da få %). 2. Tidlig lokalisert sykdom: Den vanligste manifestasjonen på tidlig Lyme borreliose er erythema migrans (EM), som kan opptre fra få dager til ca en måned etter flåttbitt, og forekommer hos opptil 90 % av smittede. Dette er en klinisk diagnose, basert på et typisk utseende utslett, kombinert med opplysninger om flåttbitt. I dette stadiet har de fleste pasienter (> 60 %) ikke utviklet nye målbare Borreliaantistoffer i serum (negativ IgM og IgG), antistoffundersøkelse er ikke indisert. IgG-antistoff fra tidligere infeksjoner kan likevel finnes, og være forvirrende. Gjennomgått borreliainfeksjon gir ikke immunitet, ny smitte kan forekomme. Erythema migrans skal alltid behandles (også i ettertid), anbefalt behandling er fenoksymetylpenicillin i dager. Amoksicillin og doksycyklin er likeverdige; makrolider (erytromycin/klaritromycin) og kinoloner er ikke dokumentert. Erythema migrans kan være ledsaget av uspesifikke plager som tretthet, kvalme, hodepine, myalgier, artralgier eller regional/generell lymfadenopati. Uten EM er disse symptomene ikke typisk for Lyme borreliose. Luftveissymptomer og gastrointestinale symptomer er meget uvanlig ved Lyme borreliose, tilstedeværelse av slike indikerer annen (viral) årsak. Ved febril sykdom etter flåttbitt må annen sykdom overveies (etter smittested) f. eks. TBE (flåttbåren encefalitt: Vestfold Agder, Østersjøområdet)

6 3. Tidlig disseminert sykdom: Forekommer fra få uker til ca ett år etter infeksjon. Det vanligste er Bannwarths syndrom, dvs. akutt (ofte migrerende) oligonevritt/meningoradikulitt (hyppigst facialisparese), samt lette spinalvæskeforandringer (lymfocytær pleocytose og økt albumin), hos barn og unge. Serologisk undersøkelse hos disse kan også være negativ de første 6 8 uker, likeledes kan antistoffrespons i spinalvæske mangle. Facialisparese (spesielt hvis bilateral!) hos barn og unge i endemiske områder skal alltid regnes som Lyme borreliose og alltid behandles som sådan. Sjeldnere manifestasjoner på tidlig disseminert sykdom er ledd/muskelplager (mono-/ oligoartritt spesielt i større ledd); lymfocytom; myokarditt med AV-blokk. Her er serologisk undersøkelse relevant. Undersøkelse med henblikk på Borrelia er også relevant ved kronisk utmattelsessyndrom. 4. Sein disseminert sykdom. Utvikler seg mer enn ett år etter smitte. De forskjellige manifestasjoner er: Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), mest typisk dypt rødbrune blålilla hudforandringer på hender og/eller føtters dorsalside, ikke sjelden asymmetrisk. Her vil serologiske undersøkelser alltid være positive. Kroniske ledd- og muskelplager (sjeldnere i Europa enn i Nord-Amerika). Også her alltid positiv serologi. Kronisk nevroborreliose: encefalopati, kognitiv svikt, kronisk utmattelse, parestesier, ataksi, hodepine, perifere nevropatier etc. Ved mistanke om nevroborreliose bør spinalvæskeundersøkelse alltid foretas parallelt med serumundersøkelse! Kontroller av antistoffer etter påvist borreliose gir svært liten klinisk informasjon, da både IgM og IgG gjerne vedvarer i lang tid, også etter vellykket behandling. Indikasjon for blodprøver for Borrelia-serologi: Ved uklare nevrologiske tilstander særlig ved opplysning om flåttbitt. Spinalvæskeundersøkelse er nødvendig ved nevroborreliose. Ved utredning av ledd-/muskelplager, myokarditt med AV-blokk, særlig ved opplysning om flåttbitt. Ved facialisparese hos barn/unge? negativ serologi utelukker ikke sykdom bør behandles uansett! Ikke indikasjon: Flåttbitt uten sykdom. Erytema migrans. Kontroll etter behandling. 5. Ved inkonklusive prøver, høye titer eller i andre spesielle situasjoner vil vi videresende prøven til immunblot-undersøkelse ved St. Olavs Hospital. Karl Wesenberg overlege, spesialist i indremedisin Laboratorium for medisinsk mikrobiologi/medisinsk avdeling Molde sjukehus Einar Vik Overlege, spesialist i mikrobiologi Laboratorium for medisinsk mikrobiologi Molde sjukehus

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 4 desember 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 6 Erytrocyttantistoff

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON Nr. 1 Årg. 7 8. jan. 2004 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON HOSPITERING Hospiteringsordninga

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs?

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs? 02/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Pasienter i bevegelse side 8 Pårørende problem eller ressurs? side 18 Eldre er sjelden bare gamle Geriatri: Moderne eldremedisin side 16 2 L E D E

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene.

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene. Et liv uten sult Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv. TEKST og FOTO Tone Galåen tg@fysio.no HVERT år opereres

Detaljer

Dette er Helse Sør-øst. Sunnaas sykehus HF. Litt historie

Dette er Helse Sør-øst. Sunnaas sykehus HF. Litt historie Årsmagasin 2010 Noen fakta OM Sunnaas sykehus HF 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim 750 ansatte Pasienter kommer i hovedsak fra Helse Sør-Øst, men økende tilgang fra hele landet Foretaket har i overkant

Detaljer