Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis"

Transkript

1 Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Nortick Tønsberg Stipendiat Knut Eirik Eliassen, ASP, IASAM, UiO

2 Bakgrunn Forekomsten av flåttbårne sykdommer i Norge er økende. Kunnskap om hvordan flåttbitt virker inn på folkehelsen i Norge er imidlertid mangelfull Det finnes lite forskningsbasert kunnskap innen allmennmedisin om flåttbårne sykdommers (borreliose, erythema migrans og virusencefalitt) utbredelse og behandling.

3 Bakgrunn Disseminert infeksjon med borreliose er alvorlig, men heldigvis sjeldent i Norge. I 2008 ble 346 tilfeller meldt til MSIS. (I 2009 bare 278 ) Selv om man tar høyde for underrapportering, og anslår 500/år, utgjør dette kun 1 per innbyggere årlig.

4 The table shows cases of borreliosis per inhabitants for the last 12 years in the Norwegian counties (MSIS ): 5,8 7,2 6,8 6,6 5,8 5,3 3,1 2,1 2,9 2,8 3,3 3,5 Total 1,4 1,4 Finnmark 0,6 1,3 0,6 1,3 0,6 1,3 Troms 0,8 3,0 1,7 0,4 1,3 0,4 1,3 0,4 1,3 Nordland 3,1 3,8 2,3 2,3 1,5 0,8 0,8 Nord-Trøndelag 2,4 4,2 3,1 2,4 1,4 1,0 1,0 2,1 0,7 1,7 1,4 2,1 Sør-Trøndelag 10,5 16,9 14,5 8,4 6,0 8,0 3,6 6,4 8,0 4,4 2,8 8,4 Møre og Romsdal 21,6 17,8 26,3 23,5 14,1 9,4 4,7 4,7 4,7 4,7 6,6 7,5 Sogn og Fjordane 5,1 3,0 2,3 4,5 4,9 1,3 1,1 0,4 1,1 1,3 0,6 2,1 Hordaland 5,9 5,9 10,5 9,3 6,9 7,8 4,3 3,1 4,5 3,8 3,1 2,9 Rogaland 14,3 35,1 36,9 27,9 36,3 29,1 22,0 13,1 22,6 22,6 35,7 23,8 Vest-Agder 14,0 24,2 29,8 15,8 25,1 31,7 23,3 4,7 14,9 8,4 16,8 14,9 Aust-Agder 12,5 17,9 16,7 42,4 19,1 14,9 13,7 9,5 8,4 12,5 11,9 14,9 Telemark 13,1 4,4 8,3 6,1 10,5 12,7 2,6 2,2 3,9 5,7 4,4 2,6 Vestfold 2,7 2,4 4,3 2,4 3,1 1,2 2,4 1,2 1,2 1,6 0,4 1,6 Buskerud 2,2 1,6 1,6 2,2 1,1 0,5 Oppland 0,5 1,1 1,1 0,5 1,6 1,1 0,5 Hedmark 6,1 7,8 1,2 1,9 1,4 2,1 0,2 0,3 1,0 0,3 0,5 0,3 Oslo 3,6 4,9 2,1 2,5 1,5 2,1 0,2 1,1 0,2 0,4 0,9 1,1 Akershus 6,0 4,8 5,2 6,7 4,8 4,1 1,1 0,4 0,7 1,1 1,1 3,7 Østfold Fylke Totalt

5 Bakgrunn Erythema migrans (EM) er imidlertid ikke meldepliktig og vi kjenner ikke forekomsten av dette i norsk allmennpraksis. I et endemisk område det kan være naturlig å sammenligne seg med, Blekinge i Sverige, anslår man nå årlig 5 EM pr 1000 innbyggere Om dette er overførbart til norske forhold, kan vi regne med ca tilfeller med EM i Norges mest utsatte fylker (28% av befolkningen, 75% av borreliosen): Agderfylkene,, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, hver sesong.

6 Formål med prosjektet Skape nødvendig ny viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner

7 Materiale og metode Retrospektivt studium fra allmennpraksis i flåttendemiske fylker Datauttrekk fra fastlegers elektroniske pasientjournaler , 5 år

8 Implikasjoner / relevans Bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å utarbeide kliniske retningslinjer for diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

9 Metode retrospektivt Utfordring: Diagnosen EM finnes ikke som egen diagnose i ICPC-2 2 systemet. Det er derfor sannsynlig at diagnosen er spredt på flere andre diagnoser. I tillegg vil det være mange legekontakter for flåttbitt, uten at diagnosen stilles. For å få denne oversikten vil det derfor være nødvendig med et fritekstsøk i de elektroniske pasientjournalene.

10 ICPC-2 Ved søk i fulltekstversjonen på ordene erytem,, erytema, erythema, migrans, erytema migrans, borrelia, borreliose og Lyme sykdom kommer kun èn diagnosekode opp: A78 Infeksjonssykdom IKA, og denne er ikke eksklusiv for borreliose, Ved søk på Flått Flått fremkommer S73 Infestasjon av parasitt som inkluderer, men ikke er ekslusiv for Flåttinfestasjon hud. Det var ingen funn for tege, skaubjønn og lignende. Søk på utslett og rødme gir to diagnoser: S06 Lokalisert utslett hud og S07 Utbredt utslett hud.. Disse inkluderer erytem INA, erytem utbredt (S07) og erytem lokalisert (S06). Man kan også tenke seg at flåttbitt og EM er inkludert under S12 Insektstikk/bitt og eventuelt S11 Hudinfeksjon posttraumatisk da denne inkluderer infisert insektstikk/bitt.

11 Metode Fritekstsøk for EM, erytem*, erythem*, migrans, borrel*, borel*, flåt*, skaubjønn,, skaumann, skogbjørn, tege, tikk, tick, Lyme*, blodmidd, påte, sugar og fästing.

12 Metode Utvelgelse av hvilke kontakter som skal inkluderes må avgjøres med manuell gjennomlesing - Studentoppgave. EM JA/NEI Flåttbitt JA/NEI Serologiske tests JA/NEI, resultat? Viderehenv/innlagt JA/NEI, til hvor? Vært på legevakt JA/NEI

13 Plan A Etisk riktig (?) minimal informasjon: man henter ut det aktuelle søkeordet inkludert f. eks 30 tegn før og etter ordet. Eksempler på journalnotat og hva som kommer ut av det kan være (30 tegn markert med gult):

14 Eksempel 1: 30 årig kvinne kommer med spørsmål om EM etter å ha fjernet 3 flått på hytta i helgen. Ved undersøkelse sees lett rødme omkring bittstedene, men ingen mistanke om EM.. Ser an 2 dager og rekontakt ved forverring av utslett. (Vurdering: Flåttbitt: JA. EM: NEI. Beh: : NEI).

15 Eksempel 2: Mor kommer med sin sønn på 2. Rødme omkring øyet og i pannen. Blitt større i løpet av de siste 3 dagene. Ingen varme eller ubehag. God AT. På dir spm bekreftes at de for en uke siden fjernet en flått fra øyenbrynene på gutten. Ved us sees ujevn utbredt makulært utslett rundt ve øye og opp i panne samt neserygg. Ca diam 8 cm. Vurdering: V Klinisk mistanke om EM.. Ingen kjent allergi. Beh pc e retn linjer. Ktr om 14 dager. Før v forverring. (Vurdering: Flåttbitt: JA. EM: JA. Beh: : JA).

16 Eksempel 3: 63 årig kvinne. Mye plager fra muskulatur og hodepine. Tidl spm om fibromyalgi. Sarotex u effekt. Henv seg nå sm m datter pga forverring i kortidshukommelse og daglig funksjon. MMS 18, og godt orientert. Velger å ta borreliaprøver for utelukkelse før videre utredn v geriater. (Vurdering: Flåttbitt: NEI. EM: NEI. Beh: : NEI).

17 Minimum datauttrekk bør inneholde: - Dato for kontakt, konsultasjon: 2ad. - Pasientens kjønn og alder - Diagnosekode(r) - Eventuell forskrivning (Antibiotika J01) Man går altså ikke glipp av forskrivningen i konsultasjonen selv om man ikke fanger den i fritekstsøket.

18 Gjennomføring Fastlegen får tilsendt minnebrikke/cd Installeres automatisk, lett å gjennomføre Trekker ut relevante data på under 1 min Data lagres på minnebrikke som sendes retur i ferdigfrankert konvolutt Legene rekrutteres gjennom media, kurs, kontakter++

19

20

21

22 Så langt, så godt Etter en liten pilot: Plan A kan forkastes Men Hvor lett er det med en plan B?

23 REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK, REK,

24 REK Søkt også om dispensasjon fra taushetsplikt (Ikke lenger NSD). Ønsket å registrere pas med 11-sifret personnummer pga. 1. Sikre at det ikke ble dobbeltregistrering av samme pasient med samme EM hos fastlege og på legevakt. 2. Kunne følge kohorten med EM etter fx 5 år med spørreskjema mtp senvirkninger.

25 Så hva nå? REK sier: "Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til studien".

26 Men så sier de også: Det søkes i dette prosjektet om dispensasjon fra taushetsplikt. Slik dispensasjon kan bare gis dersom det er vanskelig å innhente samtykke, dersom slik forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Kravet om samtykke er et hovedkrav i helseforskningsloven. Det samlede antallet deltakere i denne studien er høyt, noe som utvilsomt vil kunne berettige dispensasjon fra både taushetsplikt og samtykkeinnhenting. Komiteen oppfatter det likevel dit hen at det er den enkelte fastlege som har ansvaret for inklusjon av sine pasienter med symptomer og behandling forenelig med infeksjon fra flått. Komiteen mener at det er mulig å innhente samtykke fra pasientene, siden antallet pasienter hos den enkelte fastlege ikke er uoverkommelig. Komiteen oppfatter heller ikke at a dataene som skal samles inn reelt sett er anonyme på forskers hånd, da forsker selv sitter på koblingsnøkkel. Komiteen har, på bakgrunn av det ovennevnte, valgt å ikke gi dispensasjon fra taushetsplikt. Prosjektet må derfor innhente deltakernes samtykke".

27 Plan B Vi går bort fra personnummer, men presiserer viktigheten av å få fulltekst journalnotat til gjennomlesning. (Vi har gjennomgått de notatene i prøveprosjektet med funnord +/- 30 tegn og det er her ikke mulig å lese tilstrekkelig ut av notatet. tet. Vi tror heller ikke fx 60 eller 100 tegn vil gjøre samme nytten). For presentasjonen av resultatene (tegne kartet over forekomst og o spredning av EM) vil det være tilstrekkelig med ikke identifiserbare data: pasientens kjønn, alder (fødselsår eller evt. 5 års intervall), postnummer, kontaktdato (evt. -måned), diagnose, forskrivning, fastlege (hvor vi kan få fatt i relevante data fra SAFH). I tillegg altså det/de aktuelle journalnotatene i fulltekst.

28 Spørsmål Kreves det ikke samtykke ved anonymiserte data? Er det skisserte tilstrekkelig? Må journalnotatene fristilles fra andre data under scoring?

29 REK sier I dette prosjektet kreves det altså ikke kun dispensasjon fra taushetsplikt for prosjektgruppen, men også for de fastlegene og legevaktene som skal levere ut opplysninger. Dispensasjon fra taushetsplikt ; REK har besluttet å gi dispensasjon fra taushetsplikt. Helseopplysninger kan gis fra helsepersonell uten hinder av taushetsplikt, jf. helseforskningslovens 35. Dispensasjonen gjelder for utlevering av opplysninger for å kunne kartlegge forekomsten og spredningen av erytema migrans (EM) og flåttbitt i allmennpraksis i Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold og Telemark, de siste fem årene. Konkret kan følgende opplysninger leveres ut fra de utvalgte fastlegekontor og legevakter: Kjønn, fødselsår, dato for kontakt, diagnoser, forskriving av antibiotika og opplysninger om hvilken fastlege eller legevakt pasienten er sett.

30 REK sier Grønt lys! Avidentifiserbare data, da er journalnotater ok. Programmet er ferdig til pilot Vi går i gang!

31 Takk for oppmerksomheten!

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad 2008/26 Notater Julie Kjelvik og Merete Thonstad Notater Undersøkelse om praktisk hjelp i hjemmet i svangerskap og spedbarnsperiode Dokumentasjons- og resultatrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER PUBLIKASJONS NR 348-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER - HUSHOLDNINGER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Komitémøte REK nord 29.10.2009

Komitémøte REK nord 29.10.2009 Komitémøte REK nord 29.10.2009 Generelt Møtedato 29.10.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L 7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.11.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Rapport. Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV

Rapport. Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV Rapport Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV 10.3.2015 1 Forord Rapporten er skrevet av Tannhelsetjenestens kompetansesenter

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 I 2012 ble det diagnostisert 242 nye hivsmittede i Norge, 166 (69 %) menn og 76 kvinner. Etter et rekordhøyt antall nye hivpositive blant menn som har sex med

Detaljer

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND Skolekonserter i videregående skole Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 23/2010 TF-notat Tittel: Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer TF-notat nr: 23/2010

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 12. april 2012 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith Ulseth Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer