Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt"

Transkript

1 Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer Biltema Nordic Services AB

2 Multifunktionell infraröd termometer Säkerhetsföreskrifter Termometern förvaras utom räckhåll för barn. Termometern ska inte användas av barn utan vuxens överinseende. Detaljförklaring Ear -knapp Sensor Display Forehead -knapp Sensor Täcklock för batteri Sensorskydd ON/MEM -knapp 2008 Biltema Nordic Services AB 2

3 Funktioner Datum/tid Aktuell tid lagras tillsammans med uppmätt temperatur i minnet. Inomhustermometer Omgivningstemperaturen visas alltid på displayen. Febertermometer Mäter feber på pannan eller i örat. Temperaturskanning Visar yttemperaturen. Användbart för att t ex få reda på temperaturen på vällningen i en flaska. Stoppur Används t ex. för att räkna hjärtslag. Feber/larm Är kroppstemperaturen (vid mätning på panna eller i öra) högre än 37,5 C hörs ett pipljud. Minnesfunktion Termometern kan lagra upp till 9 mätningar. Varje minne lagrar mättemperaturen, datum, tid och lägesikonen. När termometern är igång tryck på ON/MEM -knappen för att se lagrad temperatur. Växla mellan C och F Byt mätområde, C eller F, genom att trycka och hålla nere Ear - knappen och samtidigt trycka kort på ON/MEM -knappen. Efter 3 sekunder visas ikonen för aktuellt mätområde Biltema Nordic Services AB

4 Ställ klockan 1. Tryck på ON-MEM -knappen för att starta termometern. Termometern är klar att använda när två pipljud hörs. 2. Tryck och håll ON/MEM-knappen intryckt i 5 sekunder. När ikonen Set blinkar visar det att termometern är i inställningsläge. 3. Tryck på Forehead -knappen så att ikonen 24 blinkar. Välj tidformat (12- eller 24-timmar) genom att trycka på Forehead -knappen. 4. Tryck på ON/MEM -knappen för att växla mellan inställning av timmar, minuter, år, månad och dag. 5. Ändra värdet för respektive inställning med knappen Forehead. Använda termometern Se till att sensorn är ren och inte skadad. Febermätning i örat 1. Starta termometern med ON/MEM -knappen. 2. Välj driftläge genom att trycka på Ear -knappen. Termometern är klar att användas när två pipljud hörs. OBS! För bästa resultat mät temperaturen 3 gånger. Om de tre mätresultaten skiljer sig åt välj det högsta. Rengör sensorn mellan varje mätning. 3. Dra försiktigt örat bakåt för att räta ut örongången. Och för in sensorn mot trumhinnan. 4. Tryck och håll Ear -knappen intryckt tills ett pipljud hörs. 5. Ta ut sensorn och läs av temperaturen Biltema Nordic Services AB 4

5 Febermätning på pannan 1. Starta termometern med ON/MEM -knappen. 2. Välj driftläge genom att trycka på Forehead - knappen. Termometern är klar att användas när två pipljud hörs. OBS! Mätresultatet räknas om och visas som oral-temperatur. Var helt stilla 5 minuter innan mätning. Mät inte heller temperaturen förrän 30 minuter efter ett bad. Håll området där temperaturen mäts ren. 3. Placera termometern mot tinningen (se bilderna). 4. Tryck på Forehead -knappen och för sensorn försiktigt runt området runt tinningen. Pipljud indikerar en mätning. Mätningen är klar efter två pipljud. Mätningen tar mellan 5 och 8 sekunder (det kan ta upp till 30 sekunder). 5 Temperaturskanning 1. När du trycker på Forehead -knappen visas aktuell yttemperatur omedelbart. Om du håller knappen intryckt kommer den kontinuerligt att uppdatera yttemperaturen på det sensorn hålls mot. 2. Sensorn kan hållas mot t ex flaskor med vatten eller välling. Den kan även hållas mot kläder, hud och andra föremål. OBS! Det är aktuell yttemperatur som visas. Rumstemperatur 1. Stäng av termometern. 2. Placera termometern på ett bord och undvik direkt solljus eller luftflöde från klimatanläggning. 3. Efter 15 minuter visas aktuell rumstemperatur Biltema Nordic Services AB

6 Efter avslutad mätning 1. Termometern stängs av automatiskt efter1 minut om den inte används. Displayen visar då datum, tid och rumstemperatur. 2. Rengör sensorn för att säkerställa korrekt mätning och minska smittorisken. 3. Sätt på sensorskyddet när termometern inte används. Använda stoppuret 1. Aktivera stoppuret genom att trycka och hålla ON/MEM -knappen intryckt och samtidigt trycka på Forehead -knappen två gånger. 2. Tryck på Forehead -knappen för att starta och stoppa räkningen. 3. Nollställ stoppuret med ON/MEM -knappen. 4. Tryck och håll ON/MEM -knappen intryckt och tryck samtidigt på Forehead -knappen för att aktivera mätning på pannan. Räkna ut pulsen. Om antalet hjärtslag till 18 stycken på 15 sekunder blir pulsen 72 slag per minut. Rengöring Sensorn är den känsligaste delen på termometern. Var försiktig när den rengörs. Torka av sensorn med trasa fuktad med 70% alkohollösning. Låt sensorn torka i minst 1 minut. Undvik kontakt med vätskor och direkt solljus. Förvaras i temperatur mellan -20~50 C OBS! Kontrollera att termometern inte är skadad om den t ex. har tappats Biltema Nordic Services AB 6

7 Byte av batteri 1. Öppna täcklocket med t ex. en penna tryck samtidigt ut täcklocket med tummen. 2. Håll i termometern och bänd försiktigt ut batteriet med en skruvmejsel. 3. Sätt i ett nytt CR2032 batteri, med minussidan neråt, under metallbläcket på vänster sida och tryck ner högra sidan av batteriet tills ett klickljud hörs. Se bilden. 4. Sätt tillbaka täcklocket Biltema Nordic Services AB

8 Felsökning Felmeddelande Problem Åtgärd Fel 5-9, termometern fungerar inte korrekt Mätning innan termometern är redo Rumstemperaturen växlar ofta. Rumstemperaturen är inte mellan 10 och 40 C Febermätning: Temperaturen som uppmäts är högre än 42,2 C. Temperaturskanning: Temperaturen som mäts är högre än 80 C Febermätning: Temperaturen som uppmäts är lägre än 34 C. Temperaturskanning: Temperaturen som mäts är lägre än -22 C Termometern startar inte Plockar ur batteriet och vänta 1 minut. Sätt tillbaka batteriet. Kvarstår problemet, kontakta leverantören. Vänta att mäta tills ikonen slutat blinka. Låt termometern ligga i ett rum med en temperatur på mellan 10 och 40 C i minst 30 minuter. Mätning sker utanför termometerns mätområdet. Byt batteri 2008 Biltema Nordic Services AB 8

9 Multifunksjonelt infrarødt termometer Sikkerhetsforskrifter Termometeret oppbevares utenfor barns rekkevidde. Termometeret skal ikke brukes av barn uten tilsyn av en voksen. Delebeskrivelse Sensor Ear -knapp Display Forehead -knapp Sensor Dekklokk for batteri Sensorbeskytter ON/MEM -knapp Biltema Nordic Services AB

10 Funksjoner Dato/klokkeslett Aktuell tid lagres sammen med målt temperatur i minnet. Innendørstermometer Omgivelsestemperaturen vises alltid i displayet. Febertermometer Måler feber på pannen eller i øret. Temperaturskanning Viser overflatetemperaturen. Anvendelig for. f.eks. å finne temperaturen på vellingen i en flaske. Stoppeklokke Brukes f.eks. for å telle hjerteslag. Feber/alarm Når kroppstemperaturen (ved måling på panne eller i øre) er høyere enn 37,5 C, lyder en pipetone. Minnefunksjon Termometeret kan lagre opptil 9 målinger. Hvert minne lagrer måletemperatur, dato, klokkeslett og modusikon. Når termometeret er i gang, trykk på ON/MEM -knappen for å se lagret temperatur. Veksle mellom C og F Skift måleområde, C eller F, ved å trykke på og holde nede Ear - knappen og samtidig trykke kort på ON/MEM -knappen. Etter 3 sekunder vises ikonet for aktuelt måleområde Biltema Nordic Services AB 10

11 Stille klokken 1. Trykk på ON-MEM -knappen for å slå på termometeret. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. 2. Trykk på og hold ON/MEM-knappen inntrykt i 5 sekunder. Når ikonet Set blinker, viser det at termometeret er i innstillingsmodus. 3. Trykk på Forehead -knappen, slik at ikonet 24 blinker. Velg klokkeslettformat (12 eller 24 timer) ved å trykke på Forehead -knappen. 4. Trykk på ON/MEM -knappen for å veksle mellom innstilling av timer, minutter, år, måned og dag. 5. Endre verdi for respektiv innstilling med knappen Forehead. Bruke termometeret Se etter at sensoren er ren og ikke skadet. Febermåling i øret 1. Slå på termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Velg driftsmodus ved å trykke på Ear -knappen. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. OBS! For best resultat, mål temperaturen 3 ganger. Dersom de tre måleresultatene er forskjellige, velg det høyeste. Rengjør sensoren mellom hver måling. 3. Dra forsiktig øret bakover for å rette ut øregangen, og før sensoren inn mot trommehinnen. 4. Trykk på og hold Ear -knappen inntrykt til en pipetone høres. 5. Ta ut sensoren, og les av temperaturen Biltema Nordic Services AB

12 Febermåling på pannen 1. Slå på termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Velg driftsmodus ved å trykke på Forehead - knappen. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. OBS! Måleresultatet omregnes og vises som munntemperatur. Vær helt stille 5 minutter før måling. Mål heller ikke temperaturen før etter 30 minutter etter et bad. Området der temperaturen måles må holdes rent. 3. Plasser termometeret mot tinningen (se bilder). 4. Trykk på Forehead -knappen, og før sensoren forsiktig rundt området rundt tinningen. Pipetone indikerer en måling. Målingen er klar etter to pipetoner. Målingen tar mellom 5 og 8 sekunder (den kan ta opptil 30 sekunder). Temperaturskanning 1. Når du trykker på Forehead -knappen, vises aktuell overflatetemperatur umiddelbart. Dersom du holder knappen inntrykt, vil den kontinuerlig oppdatere overflatetemperaturen på det sensoren holdes mot. 2. Sensoren kan holdes mot f.eks. flasker med vann eller velling. Den kan også holdes mot klær, hud og andre gjenstander. OBS! Det er aktuell overflatetemperatur som vises. Romtemperatur 1. Slå av termometeret. 2. Plasser termometeret på et bord og unngå direkte sollys eller luftstrømning fra klimaanlegg. 3. Etter 15 minutter vises aktuell romtemperatur Biltema Nordic Services AB 12

13 Etter avsluttet måling 1. Termometeret slås automatisk av etter 1 minutt dersom det ikke brukes. Displayet viser da dato, klokkeslett og romtemperatur. 2. Rengjør sensoren for å sikre korrekt måling og redusere smittefare. 3. Sett på sensorbeskytteren når termometeret ikke er i bruk. Bruke stoppeklokken 1. Aktiver stoppeklokken ved å trykke på og holde ON/MEM -knappen inntrykt og samtidig trykke på Forehead -knappen to ganger. 2. Trykk på Forehead -knappen for å starte og stoppe tellingen. 3. Nullstill stoppeklokken med ON/MEM -knappen. 4. Trykk på og hold ON/MEM -knappen inntrykt, og trykk samtidig på Forehead -knappen for å aktivere måling på pannen. Regne ut puls Dersom antallet hjerteslag er 18 stykker på 15 sekunder blir pulsen 72 slag per minutt. Rengjøring Sensoren er den mest følsomme delen på termometeret. Vær forsiktig når den rengjøres. Tørk av sensoren med en klut fuktet med 70 % alkoholløsning. La sensoren tørke i minst 1 minutt. Unngå kontakt med væsker og direkte sollys. Oppbevares i temperatur mellom -20~50 C OBS! Kontroller at termometeret ikke er skadet dersom det f.eks. har blitt mistet i gulvet Biltema Nordic Services AB

14 Skifte batteri 1. Åpne dekklokket med f.eks. en penn, og trykk samtidig ut dekklokket med tommelen. 2. Hold i termometeret og bøy forsiktig ut batteriet med en skrutrekker. 3. Sett i et nytt CR2032 batteri, med minussiden nedover, under metallblikket på venstre side, og trykk ned høyre side av batteriet til et klikk høres. Se bilde. 4. Sett dekklokket på igjen Biltema Nordic Services AB 14

15 Feilsøking Feilmelding Problem Tiltak Feil 5-9, termometeret virker ikke som det skal Måling før termometeret er klart Ta ut batteriet og vent 1 minutt. Sett batteriet i igjen. Om problemet vedvarer, kontakt leverandør. Vent med å måle til ikonet har sluttet å blinke. Romtemperatur veksler ofte Romtemperatur er ikke mellom 10 og 40 C La termometeret ligge i et rom med en temperatur på mellom 10 og 40 C i minst 30 minutter. Febermåling: Målt temperatur er høyere enn 42,2 C. Temperaturskanning:Målt temperatur er høyere enn 80 C Måling skjer utenfor termometerets måleområde. Febermåling: Målt temperatur er lavere enn 34 C. Temperaturskanning: Målt temperatur er lavere enn -22 C Termometeret starter ikke Skift batteri Biltema Nordic Services AB

16 Monitoiminen infrapunalämpömittari Turvallisuusohjeet Lämpömittari on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa käyttää mittaria ilman aikuisten valvontaa. Osat Tunnistin Korvapainike Näyttö Otsapainike Tunnistin Akkupaikan kansi Tunnistimen suojus ON/MEM-painike 2008 Biltema Nordic Services AB 16

17 Toiminnot Päivämäärä/aika Aika ja mittaustulokset tallennetaan muistiin. Sisälämpömittari Ympäröivä lämpötila näkyy aina näytössä. Kuumemittari Kuume voidaan mitata korvasta tai otsalta. Lämpötilan skannaaminen Näyttää pintalämpötilan. Tästä on hyötyä esimerkiksi mitattaessa tuttipullon lämpötila. Ajanottokello Käytetään esimerkiksi pulssin mittaamiseen. 17 Kuumehälytys Jos kehon lämpötila otsalta tai korvasta mitattuna ylittää 37,5 C, kuuluu äänimerkki. Muistitoiminto Lämpömittarin muistiin voidaan tallentaa enintään 9 mittaustulosta. Muistiin tallennetaan mitattu lämpötila, päiväys, aika ja tilakuvake. Näet tallennetun lämpötilan painamalla ON/MEM-painiketta, kun lämpömittariin on kytketty virta. C- ja F-asteiden välillä vaihtaminen Voit vaihtaa C- ja F-asteiden välillä pitämällä Ear-painiketta painettuna ja painamalla ON/MEM-painiketta. Käytettävän asteikon kuvake tulee näkyviin kolmen sekunnin kuluttua Biltema Nordic Services AB

18 Kellonajan asettaminen 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEM-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. 2. Pidä ON/MEM-painiketta painettuna 5 sekuntia. Kun Set-kuvake vilkkuu, lämpömittari on valmis mittaamaan. 3. Paina Forehead-painiketta. 24-kuvake vilkkuu. Valitse ajan muoto (12 tai 24 tuntia) painamalla Forehead-painiketta. 4. Voit siirtyä tuntien, minuuttien, vuosien, kuukausien ja päivien välillä painamalla ON/MEM-painiketta. 5. Voit muuttaa kulloisenkin asetuksen arvoa Forehead-painikkeen avulla. Lämpömittarin käyttäminen Varmista, että tunnistin on puhdas ja ehjä. Kuumeen mittaaminen korvasta 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEMpainiketta. 2. Valitse toimintatila painamalla Ear-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. HUOM! Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa mitata 2 kertaa. Jos nämä kolme mittaustulosta poikkeavat toisistaan, valitse niistä korkein. Puhdista tunnistin mittauskertojen välillä. 1. Vedä korvaa varovasti taaksepäin korvakäytävän suoristamiseksi. Paina tunnistin kiinni tärykalvoon. 2. Paina Ear-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. 3. Vedä tunnistin ulos ja lue lämpötila Biltema Nordic Services AB 18

19 Kuumeen mittaaminen otsalta 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEM-painiketta. 2. Valitse toimintatila painamalla Forehead-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. HUOM! Tämä mittaustulos vastaa suusta mitattua tulosta. Ennen mittaamista on oltava 5 minuuttia paikallaan. Kuumetta ei saa myöskään mitata ennen kuin kylvystä on kulunut 30 minuuttia. Pidä mittausalue puhtaana. Lämpötilan skannaaminen 1. Kun painat Forehead.painiketta, ympäristön lämpötila näkyy heti. Jos pidät painiketta painettuna, tunnistimen osoittaman kohteen lämpötila näytetään jatkuvasti. 2. Voit mitata esimerkiksi vesi- tai vellipullon lämpötilan. Voit osoittaa tunnistimella myös vaatteita, ihoa ja muita esineitä. HUOM! Lämpömittarissa näkyy senhetkinen lämpötila. 3. Aseta lämpömittari ohimolle kuvissa näkyvällä tavalla. 4. Paina Forehead-painiketta ja liikuta tunnistinta varovasti ohimolla. Kun mittaus alkaa, kuuluu äänimerkki. Mittaus on valmis, kun kuuluu kaksi äänimerkkiä. Mittaaminen kestää 5 8 sekuntia, mutta aikaa voi kulua jopa 30 sekuntia. 19 Huoneenlämpötila 1. Katkaise lämpömittarista virta. 2. Aseta lämpömittari pöydälle paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmityslaitteesta nousevalle lämmölle. 3. Huoneen lämpötila näkyy 15 minuutin kuluttua Biltema Nordic Services AB

20 Mittaamisen päätyttyä 1. Lämpömittarista katkeaa virta automaattisesti, kun se on ollut minuutin käyttämättä. Näytössä näkyy tällöin päivämäärä, aika ja huoneenlämpötila. 2. Puhdista tunnistin mittaamistuloksen virheettömyyden varmistamiseksi ja tartuntavaaran vähentämiseksi. 3. Aseta tunnistimen suojus paikalleen, kun lämpömittaria ei käytetä. Ajanottokellon käyttäminen 1. Voit ottaa ajanottokellonkäyttöön pitämällä ON/ MEM-painiketta painettuna ja painamalla Foreheadpainiketta kaksi kertaa. 2. Voit aloittaa ja lopettaa ajan ottamisen painamalla Forehead-painiketta. 3. Voit nollata ajanottokellon painamalla ON/MEMpainiketta. 4. Voit aloittaa mittaamisen otsalta pitämällä ON/ MEM-painikkeen painettuna ja painamalla Foreheadpainiketta. Pulssin laskeminen Jos sydän lyö 18 kertaa 15 sekunnissa, pulssi on 72 lyöntiä minuutissa. Puhdistaminen Tunnistin on lämpömittarin herkin osa. Puhdista se varovaisesti. Pyyhi tunnistin 70-prosenttiseen alkoholiin kostutetulla kankaalla. Anna tunnistimen kuivua vähintään minuutin ajan. Vältä tunnistimen altistumista nesteille ja suoralle auringonpaisteelle. Säilytä lämpötilassa C. HUOM! Tarkista, ettei lämpömittari ole vaurioitunut esimerkiksi pudotessaan Biltema Nordic Services AB 20

21 Pariston vaihtaminen 1. Avaa kansi esimerkiksi painamalla kynän kärjellä. Paina kantta samalla peukalolla. 2. Irrota paristo varovasti ruuvimeisselin avulla. 3. Aseta lämpömittariin uusi CR2032-paristo miinuspuoli alaspäin vasemmalla puolella olevan metallikielekkeen alle. Paina pariston oikeaa puolta alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Lisätietoja on kuvassa. 4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen Biltema Nordic Services AB

22 Ongelmanratkaisu Virheilmoitus Ongelma Toimenpide Vika 5 9. Lämpömittari ei toimi oikein. Lämpötilaa mitataan ennen kuin lämpömittari on valmis. Huoneenlämpötila vaihtelee usein. Huoneenlämpötila ei ole välillä C. Irrota paristo ja odota minuutti. Aseta paristo takaisin paikalleen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys valmistajaan. Mittaa vasta kun kuvake on lakannut vilkkumasta. Anna lämpötilan olla vähintään 30 minuuttia huoneessa, jonka lämpötila on C. Kuumeen mittaaminen: Mitattu lämpötila ylittää 42,2 C. Lämpötilan skannaaminen: Mitattu lämpötila ylittää 80 C. Mitattu lämpötila ei ole lämpömittarin mittausalueella. Kuumeen mittaaminen: Mitattu lämpötila alittaa 34 C. Lämpötilan skannaaminen: Mitattu lämpötila alittaa -22 C. Lämpömittari ei käynnisty: Vaihda paristo Biltema Nordic Services AB 22

23 Multifunktionelt IR-termometer Sikkerhedsforskrifter Termometeret opbevares utilgængeligt for børn. Termometeret bør ikke anvendes af børn uden voksenopsyn. DELBESKRIVELSE Sensor Ear -knap Display Forehead -knap Sensor Dæksel til batteri Sensorbeskyttelse ON/MEM -knap Biltema Nordic Services AB

24 Funktioner Dato/tid Aktuel tid lagres sammen med målt temperatur i hukommelsen. Indendørstermometer Rumtemperaturen vises altid på displayet. Febertermometer Måler feberen på panden eller i øret. Temperaturskanning Viser overfladetemperaturen. Kan f.eks. bruges til at måle temperaturen på sutteflaskens indhold. Stopur Bruges f.eks. til at tælle hjerteslag. Feber/alarm Er kropstemperaturen (ved måling på pande eller i øre) højere end 37,5 C, høres en biplyd. Hukommelse Termometeret kan lagre op til 9 målinger. Hver hukommelse lagrer temperatur, dato, tid og positionsikonet. Når termometeret er i brug trykkes på ON/MEM -knappen for at se lagrede temperaturer. Omstil mellem C og F. Omstil måleområde, C eller F, ved at trykke og holde nede på Ear -knappen. Samtidigt trykkes kort på ON/MEM -knappen. Efter 3 sekunder vises ikonet for det aktuelle måleområde Biltema Nordic Services AB 24

25 Stil uret 1. Tryk på ON/MEM -knappen for at tænde termometeret. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. 2. Tryk og hold ON/MEM -knappen inde i 5 sekunder. Når ikonet Set blinker, betyder det, at termometeret kan indstilles. 3. Tryk på Forehead -knappen så ikonet 24 blinker. Vælg tidsformat (12- eller 24-timer) ved at trykke på Forehead -knappen. 4. Tryk på ON/MEM -knappen for at skifte mellem indstilling af timer, minutter, år, måned og dag. 5. Værdien for de forskellige indstillinger ændres med knappen Forehead. Brug af termometeret Kontrollér, at sensoren er ren og ubeskadiget. Febermåling i øret 1. Start termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Vælg brug ved at trykke på Ear -knappen. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. OBS! For sikkert resultat måles temperaturen 3 gange. Hvis de 3 måleresultater er væsentligt forskellige, vælges det højeste. Rengør sensoren mellem hver måling. 3. Træk forsigtigt øret bagud for at rette øregangen ud. Og før sensoren mod trommehinden. 4. Tryk og hold Ear -knappen inde til en biplyd høres. 5. Tag sensoren ud og aflæs temperaturen Biltema Nordic Services AB

26 Febermåling på panden 1. Start termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Vælg brug ved at trykke på Forehead -knappen. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. OBS! Måleresultatet omregnes og vises som oral-temperatur. Vær helt stille 5 minutter inden måltagning. Mål heller ikke temperaturen før 30 minutter efter et bad. Renhold området, hvor temperaturen måles. Temperaturskanning 1. Når du trykker på Forehead -knappen vises den aktuelle overfladetemperatur straks. Hvis du holder knappen inde, vil den kontinuerligt opdatere overfladetemperaturen på det, som sensoren holdes imod. 2. Sensoren kan holdes mod f.eks. flasker med vand eller vælling. Den kan også holdes mod tøj, hud eller andre genstande. OBS! Det er den aktuelle overfladetemperatur, som vises. 1. Placer termometeret mod tindingen (se billederne). 2. Tryk på Forehead -knappen og før forsigtigt sensoren rundt i området omkring tindingen. Biplyd indikerer en måling. Målingen er klar efter 2 biplyde. Målingen tager mellem 5 og 8 sekunder (det kan tage op til 30 sekunder) Biltema Nordic Services AB 26 Rumtemperatur 1. Sluk termometeret. 2. Placer termometeret på et bord og undgå direkte sollys eller luftstrøm fra klimaanlæg. 3. Efter 15 minutter vises den aktuelle rumtemperatur.

27 Efter endt måling 1. Termometeret slukkes automatisk efter 1 minut, når det ikke er i brug. Displayet viser da dato, tid og rumtemperatur. 2. Rengør sensoren for at sikre korrekt måling og mindske smitterisikoen. 3. Sæt sensorbeskyttelse på, når termometeret ikke er i brug. Brug af stopuret 1. Aktiver stopuret ved at trykke og holde ON/ MEM -knappen inde og samtidigt trykke på Forehead -knappen 2 gange. 2. Tryk på Forehead -knappen for at tænde og stoppe beregningen. 3. Nulstil stopuret med ON/MEM -knappen. 4. Tryk og hold ON/MEM -knappen inde og tryk samtidigt på Forehead -knappen for at aktivere måling på panden. Mål pulsen Hvis antal hjerteslag er 18 på 15 sekunder er pulsen 72 slag i minuttet. Rengøring Sensoren er den mest følsomme del på termometeret. Vær forsigtig ved rengøring. Tør sensoren med en fugtig klud med 70% spritopløsning. Lad sensoren tørre i mindst 1 minut. Undgå kontakt med væsker og direkte sollys. Opbevares i temperatur mellem -20~50 C OBS! Kontroller at termometeret ikke er skadet, hvis det f.eks. har været tabt Biltema Nordic Services AB

28 Udskiftning af batteri 1. Åbn dækslet med f.eks. en pen, tryk samtidigt dækslet ud med tommelfingeren. 2. Hold i termometeret og løsn forsigtigt batteriet med en skruetrækker. 3. Sæt et nyt CR2032 batteri i, med minussiden nedad, under metalpladen på venstre side og tryk ned i højre side af batteriet til der høres en kliklyd. Se billedet. 4. Sæt dækslet på plads Biltema Nordic Services AB 28

29 Fejlfinding Fejlmeddelelse Problem Foranstaltning Fejl 5 9, termometeret fungerer ikke korrekt Måling før termometeret er klar Tag batteriet ud og vent 1 minut. Sæt batteriet på plads. Hvis problemet opstår igen, kontakt leverandøren. Vent med at måle til ikonen holder op med at blinke. Rumtemperaturen skifter ofte Rumtemperaturen er ikke mellem 10 og 40 C Febermåling: Temperaturen som måles er højere end 42,2 C. Temperaturskanning: Temperaturen som måles er højere end 80 C Febermåling: Temperaturen som måles er højere end 34 C. Temperaturskanning: Temperaturen som måles er lavere end -22 C Termometeret starter ikke Lad termometeret ligge i et rum med en temperatur på mellem 10 og 40 C i mindst 30 minutter. Måling sker udenfor termometerets måleområde. Skift batteri Biltema Nordic Services AB

30 2008 Biltema Nordic Services AB Art

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56

ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer