Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt"

Transkript

1 Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer Biltema Nordic Services AB

2 Multifunktionell infraröd termometer Säkerhetsföreskrifter Termometern förvaras utom räckhåll för barn. Termometern ska inte användas av barn utan vuxens överinseende. Detaljförklaring Ear -knapp Sensor Display Forehead -knapp Sensor Täcklock för batteri Sensorskydd ON/MEM -knapp 2008 Biltema Nordic Services AB 2

3 Funktioner Datum/tid Aktuell tid lagras tillsammans med uppmätt temperatur i minnet. Inomhustermometer Omgivningstemperaturen visas alltid på displayen. Febertermometer Mäter feber på pannan eller i örat. Temperaturskanning Visar yttemperaturen. Användbart för att t ex få reda på temperaturen på vällningen i en flaska. Stoppur Används t ex. för att räkna hjärtslag. Feber/larm Är kroppstemperaturen (vid mätning på panna eller i öra) högre än 37,5 C hörs ett pipljud. Minnesfunktion Termometern kan lagra upp till 9 mätningar. Varje minne lagrar mättemperaturen, datum, tid och lägesikonen. När termometern är igång tryck på ON/MEM -knappen för att se lagrad temperatur. Växla mellan C och F Byt mätområde, C eller F, genom att trycka och hålla nere Ear - knappen och samtidigt trycka kort på ON/MEM -knappen. Efter 3 sekunder visas ikonen för aktuellt mätområde Biltema Nordic Services AB

4 Ställ klockan 1. Tryck på ON-MEM -knappen för att starta termometern. Termometern är klar att använda när två pipljud hörs. 2. Tryck och håll ON/MEM-knappen intryckt i 5 sekunder. När ikonen Set blinkar visar det att termometern är i inställningsläge. 3. Tryck på Forehead -knappen så att ikonen 24 blinkar. Välj tidformat (12- eller 24-timmar) genom att trycka på Forehead -knappen. 4. Tryck på ON/MEM -knappen för att växla mellan inställning av timmar, minuter, år, månad och dag. 5. Ändra värdet för respektive inställning med knappen Forehead. Använda termometern Se till att sensorn är ren och inte skadad. Febermätning i örat 1. Starta termometern med ON/MEM -knappen. 2. Välj driftläge genom att trycka på Ear -knappen. Termometern är klar att användas när två pipljud hörs. OBS! För bästa resultat mät temperaturen 3 gånger. Om de tre mätresultaten skiljer sig åt välj det högsta. Rengör sensorn mellan varje mätning. 3. Dra försiktigt örat bakåt för att räta ut örongången. Och för in sensorn mot trumhinnan. 4. Tryck och håll Ear -knappen intryckt tills ett pipljud hörs. 5. Ta ut sensorn och läs av temperaturen Biltema Nordic Services AB 4

5 Febermätning på pannan 1. Starta termometern med ON/MEM -knappen. 2. Välj driftläge genom att trycka på Forehead - knappen. Termometern är klar att användas när två pipljud hörs. OBS! Mätresultatet räknas om och visas som oral-temperatur. Var helt stilla 5 minuter innan mätning. Mät inte heller temperaturen förrän 30 minuter efter ett bad. Håll området där temperaturen mäts ren. 3. Placera termometern mot tinningen (se bilderna). 4. Tryck på Forehead -knappen och för sensorn försiktigt runt området runt tinningen. Pipljud indikerar en mätning. Mätningen är klar efter två pipljud. Mätningen tar mellan 5 och 8 sekunder (det kan ta upp till 30 sekunder). 5 Temperaturskanning 1. När du trycker på Forehead -knappen visas aktuell yttemperatur omedelbart. Om du håller knappen intryckt kommer den kontinuerligt att uppdatera yttemperaturen på det sensorn hålls mot. 2. Sensorn kan hållas mot t ex flaskor med vatten eller välling. Den kan även hållas mot kläder, hud och andra föremål. OBS! Det är aktuell yttemperatur som visas. Rumstemperatur 1. Stäng av termometern. 2. Placera termometern på ett bord och undvik direkt solljus eller luftflöde från klimatanläggning. 3. Efter 15 minuter visas aktuell rumstemperatur Biltema Nordic Services AB

6 Efter avslutad mätning 1. Termometern stängs av automatiskt efter1 minut om den inte används. Displayen visar då datum, tid och rumstemperatur. 2. Rengör sensorn för att säkerställa korrekt mätning och minska smittorisken. 3. Sätt på sensorskyddet när termometern inte används. Använda stoppuret 1. Aktivera stoppuret genom att trycka och hålla ON/MEM -knappen intryckt och samtidigt trycka på Forehead -knappen två gånger. 2. Tryck på Forehead -knappen för att starta och stoppa räkningen. 3. Nollställ stoppuret med ON/MEM -knappen. 4. Tryck och håll ON/MEM -knappen intryckt och tryck samtidigt på Forehead -knappen för att aktivera mätning på pannan. Räkna ut pulsen. Om antalet hjärtslag till 18 stycken på 15 sekunder blir pulsen 72 slag per minut. Rengöring Sensorn är den känsligaste delen på termometern. Var försiktig när den rengörs. Torka av sensorn med trasa fuktad med 70% alkohollösning. Låt sensorn torka i minst 1 minut. Undvik kontakt med vätskor och direkt solljus. Förvaras i temperatur mellan -20~50 C OBS! Kontrollera att termometern inte är skadad om den t ex. har tappats Biltema Nordic Services AB 6

7 Byte av batteri 1. Öppna täcklocket med t ex. en penna tryck samtidigt ut täcklocket med tummen. 2. Håll i termometern och bänd försiktigt ut batteriet med en skruvmejsel. 3. Sätt i ett nytt CR2032 batteri, med minussidan neråt, under metallbläcket på vänster sida och tryck ner högra sidan av batteriet tills ett klickljud hörs. Se bilden. 4. Sätt tillbaka täcklocket Biltema Nordic Services AB

8 Felsökning Felmeddelande Problem Åtgärd Fel 5-9, termometern fungerar inte korrekt Mätning innan termometern är redo Rumstemperaturen växlar ofta. Rumstemperaturen är inte mellan 10 och 40 C Febermätning: Temperaturen som uppmäts är högre än 42,2 C. Temperaturskanning: Temperaturen som mäts är högre än 80 C Febermätning: Temperaturen som uppmäts är lägre än 34 C. Temperaturskanning: Temperaturen som mäts är lägre än -22 C Termometern startar inte Plockar ur batteriet och vänta 1 minut. Sätt tillbaka batteriet. Kvarstår problemet, kontakta leverantören. Vänta att mäta tills ikonen slutat blinka. Låt termometern ligga i ett rum med en temperatur på mellan 10 och 40 C i minst 30 minuter. Mätning sker utanför termometerns mätområdet. Byt batteri 2008 Biltema Nordic Services AB 8

9 Multifunksjonelt infrarødt termometer Sikkerhetsforskrifter Termometeret oppbevares utenfor barns rekkevidde. Termometeret skal ikke brukes av barn uten tilsyn av en voksen. Delebeskrivelse Sensor Ear -knapp Display Forehead -knapp Sensor Dekklokk for batteri Sensorbeskytter ON/MEM -knapp Biltema Nordic Services AB

10 Funksjoner Dato/klokkeslett Aktuell tid lagres sammen med målt temperatur i minnet. Innendørstermometer Omgivelsestemperaturen vises alltid i displayet. Febertermometer Måler feber på pannen eller i øret. Temperaturskanning Viser overflatetemperaturen. Anvendelig for. f.eks. å finne temperaturen på vellingen i en flaske. Stoppeklokke Brukes f.eks. for å telle hjerteslag. Feber/alarm Når kroppstemperaturen (ved måling på panne eller i øre) er høyere enn 37,5 C, lyder en pipetone. Minnefunksjon Termometeret kan lagre opptil 9 målinger. Hvert minne lagrer måletemperatur, dato, klokkeslett og modusikon. Når termometeret er i gang, trykk på ON/MEM -knappen for å se lagret temperatur. Veksle mellom C og F Skift måleområde, C eller F, ved å trykke på og holde nede Ear - knappen og samtidig trykke kort på ON/MEM -knappen. Etter 3 sekunder vises ikonet for aktuelt måleområde Biltema Nordic Services AB 10

11 Stille klokken 1. Trykk på ON-MEM -knappen for å slå på termometeret. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. 2. Trykk på og hold ON/MEM-knappen inntrykt i 5 sekunder. Når ikonet Set blinker, viser det at termometeret er i innstillingsmodus. 3. Trykk på Forehead -knappen, slik at ikonet 24 blinker. Velg klokkeslettformat (12 eller 24 timer) ved å trykke på Forehead -knappen. 4. Trykk på ON/MEM -knappen for å veksle mellom innstilling av timer, minutter, år, måned og dag. 5. Endre verdi for respektiv innstilling med knappen Forehead. Bruke termometeret Se etter at sensoren er ren og ikke skadet. Febermåling i øret 1. Slå på termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Velg driftsmodus ved å trykke på Ear -knappen. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. OBS! For best resultat, mål temperaturen 3 ganger. Dersom de tre måleresultatene er forskjellige, velg det høyeste. Rengjør sensoren mellom hver måling. 3. Dra forsiktig øret bakover for å rette ut øregangen, og før sensoren inn mot trommehinnen. 4. Trykk på og hold Ear -knappen inntrykt til en pipetone høres. 5. Ta ut sensoren, og les av temperaturen Biltema Nordic Services AB

12 Febermåling på pannen 1. Slå på termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Velg driftsmodus ved å trykke på Forehead - knappen. Termometeret er klart for bruk når to pipetoner høres. OBS! Måleresultatet omregnes og vises som munntemperatur. Vær helt stille 5 minutter før måling. Mål heller ikke temperaturen før etter 30 minutter etter et bad. Området der temperaturen måles må holdes rent. 3. Plasser termometeret mot tinningen (se bilder). 4. Trykk på Forehead -knappen, og før sensoren forsiktig rundt området rundt tinningen. Pipetone indikerer en måling. Målingen er klar etter to pipetoner. Målingen tar mellom 5 og 8 sekunder (den kan ta opptil 30 sekunder). Temperaturskanning 1. Når du trykker på Forehead -knappen, vises aktuell overflatetemperatur umiddelbart. Dersom du holder knappen inntrykt, vil den kontinuerlig oppdatere overflatetemperaturen på det sensoren holdes mot. 2. Sensoren kan holdes mot f.eks. flasker med vann eller velling. Den kan også holdes mot klær, hud og andre gjenstander. OBS! Det er aktuell overflatetemperatur som vises. Romtemperatur 1. Slå av termometeret. 2. Plasser termometeret på et bord og unngå direkte sollys eller luftstrømning fra klimaanlegg. 3. Etter 15 minutter vises aktuell romtemperatur Biltema Nordic Services AB 12

13 Etter avsluttet måling 1. Termometeret slås automatisk av etter 1 minutt dersom det ikke brukes. Displayet viser da dato, klokkeslett og romtemperatur. 2. Rengjør sensoren for å sikre korrekt måling og redusere smittefare. 3. Sett på sensorbeskytteren når termometeret ikke er i bruk. Bruke stoppeklokken 1. Aktiver stoppeklokken ved å trykke på og holde ON/MEM -knappen inntrykt og samtidig trykke på Forehead -knappen to ganger. 2. Trykk på Forehead -knappen for å starte og stoppe tellingen. 3. Nullstill stoppeklokken med ON/MEM -knappen. 4. Trykk på og hold ON/MEM -knappen inntrykt, og trykk samtidig på Forehead -knappen for å aktivere måling på pannen. Regne ut puls Dersom antallet hjerteslag er 18 stykker på 15 sekunder blir pulsen 72 slag per minutt. Rengjøring Sensoren er den mest følsomme delen på termometeret. Vær forsiktig når den rengjøres. Tørk av sensoren med en klut fuktet med 70 % alkoholløsning. La sensoren tørke i minst 1 minutt. Unngå kontakt med væsker og direkte sollys. Oppbevares i temperatur mellom -20~50 C OBS! Kontroller at termometeret ikke er skadet dersom det f.eks. har blitt mistet i gulvet Biltema Nordic Services AB

14 Skifte batteri 1. Åpne dekklokket med f.eks. en penn, og trykk samtidig ut dekklokket med tommelen. 2. Hold i termometeret og bøy forsiktig ut batteriet med en skrutrekker. 3. Sett i et nytt CR2032 batteri, med minussiden nedover, under metallblikket på venstre side, og trykk ned høyre side av batteriet til et klikk høres. Se bilde. 4. Sett dekklokket på igjen Biltema Nordic Services AB 14

15 Feilsøking Feilmelding Problem Tiltak Feil 5-9, termometeret virker ikke som det skal Måling før termometeret er klart Ta ut batteriet og vent 1 minutt. Sett batteriet i igjen. Om problemet vedvarer, kontakt leverandør. Vent med å måle til ikonet har sluttet å blinke. Romtemperatur veksler ofte Romtemperatur er ikke mellom 10 og 40 C La termometeret ligge i et rom med en temperatur på mellom 10 og 40 C i minst 30 minutter. Febermåling: Målt temperatur er høyere enn 42,2 C. Temperaturskanning:Målt temperatur er høyere enn 80 C Måling skjer utenfor termometerets måleområde. Febermåling: Målt temperatur er lavere enn 34 C. Temperaturskanning: Målt temperatur er lavere enn -22 C Termometeret starter ikke Skift batteri Biltema Nordic Services AB

16 Monitoiminen infrapunalämpömittari Turvallisuusohjeet Lämpömittari on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa käyttää mittaria ilman aikuisten valvontaa. Osat Tunnistin Korvapainike Näyttö Otsapainike Tunnistin Akkupaikan kansi Tunnistimen suojus ON/MEM-painike 2008 Biltema Nordic Services AB 16

17 Toiminnot Päivämäärä/aika Aika ja mittaustulokset tallennetaan muistiin. Sisälämpömittari Ympäröivä lämpötila näkyy aina näytössä. Kuumemittari Kuume voidaan mitata korvasta tai otsalta. Lämpötilan skannaaminen Näyttää pintalämpötilan. Tästä on hyötyä esimerkiksi mitattaessa tuttipullon lämpötila. Ajanottokello Käytetään esimerkiksi pulssin mittaamiseen. 17 Kuumehälytys Jos kehon lämpötila otsalta tai korvasta mitattuna ylittää 37,5 C, kuuluu äänimerkki. Muistitoiminto Lämpömittarin muistiin voidaan tallentaa enintään 9 mittaustulosta. Muistiin tallennetaan mitattu lämpötila, päiväys, aika ja tilakuvake. Näet tallennetun lämpötilan painamalla ON/MEM-painiketta, kun lämpömittariin on kytketty virta. C- ja F-asteiden välillä vaihtaminen Voit vaihtaa C- ja F-asteiden välillä pitämällä Ear-painiketta painettuna ja painamalla ON/MEM-painiketta. Käytettävän asteikon kuvake tulee näkyviin kolmen sekunnin kuluttua Biltema Nordic Services AB

18 Kellonajan asettaminen 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEM-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. 2. Pidä ON/MEM-painiketta painettuna 5 sekuntia. Kun Set-kuvake vilkkuu, lämpömittari on valmis mittaamaan. 3. Paina Forehead-painiketta. 24-kuvake vilkkuu. Valitse ajan muoto (12 tai 24 tuntia) painamalla Forehead-painiketta. 4. Voit siirtyä tuntien, minuuttien, vuosien, kuukausien ja päivien välillä painamalla ON/MEM-painiketta. 5. Voit muuttaa kulloisenkin asetuksen arvoa Forehead-painikkeen avulla. Lämpömittarin käyttäminen Varmista, että tunnistin on puhdas ja ehjä. Kuumeen mittaaminen korvasta 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEMpainiketta. 2. Valitse toimintatila painamalla Ear-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. HUOM! Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa mitata 2 kertaa. Jos nämä kolme mittaustulosta poikkeavat toisistaan, valitse niistä korkein. Puhdista tunnistin mittauskertojen välillä. 1. Vedä korvaa varovasti taaksepäin korvakäytävän suoristamiseksi. Paina tunnistin kiinni tärykalvoon. 2. Paina Ear-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. 3. Vedä tunnistin ulos ja lue lämpötila Biltema Nordic Services AB 18

19 Kuumeen mittaaminen otsalta 1. Käynnistä lämpömittari painamalla ON/MEM-painiketta. 2. Valitse toimintatila painamalla Forehead-painiketta. Kun kaksi äänimerkkiä kuuluu, lämpömittari on valmis käytettäväksi. HUOM! Tämä mittaustulos vastaa suusta mitattua tulosta. Ennen mittaamista on oltava 5 minuuttia paikallaan. Kuumetta ei saa myöskään mitata ennen kuin kylvystä on kulunut 30 minuuttia. Pidä mittausalue puhtaana. Lämpötilan skannaaminen 1. Kun painat Forehead.painiketta, ympäristön lämpötila näkyy heti. Jos pidät painiketta painettuna, tunnistimen osoittaman kohteen lämpötila näytetään jatkuvasti. 2. Voit mitata esimerkiksi vesi- tai vellipullon lämpötilan. Voit osoittaa tunnistimella myös vaatteita, ihoa ja muita esineitä. HUOM! Lämpömittarissa näkyy senhetkinen lämpötila. 3. Aseta lämpömittari ohimolle kuvissa näkyvällä tavalla. 4. Paina Forehead-painiketta ja liikuta tunnistinta varovasti ohimolla. Kun mittaus alkaa, kuuluu äänimerkki. Mittaus on valmis, kun kuuluu kaksi äänimerkkiä. Mittaaminen kestää 5 8 sekuntia, mutta aikaa voi kulua jopa 30 sekuntia. 19 Huoneenlämpötila 1. Katkaise lämpömittarista virta. 2. Aseta lämpömittari pöydälle paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmityslaitteesta nousevalle lämmölle. 3. Huoneen lämpötila näkyy 15 minuutin kuluttua Biltema Nordic Services AB

20 Mittaamisen päätyttyä 1. Lämpömittarista katkeaa virta automaattisesti, kun se on ollut minuutin käyttämättä. Näytössä näkyy tällöin päivämäärä, aika ja huoneenlämpötila. 2. Puhdista tunnistin mittaamistuloksen virheettömyyden varmistamiseksi ja tartuntavaaran vähentämiseksi. 3. Aseta tunnistimen suojus paikalleen, kun lämpömittaria ei käytetä. Ajanottokellon käyttäminen 1. Voit ottaa ajanottokellonkäyttöön pitämällä ON/ MEM-painiketta painettuna ja painamalla Foreheadpainiketta kaksi kertaa. 2. Voit aloittaa ja lopettaa ajan ottamisen painamalla Forehead-painiketta. 3. Voit nollata ajanottokellon painamalla ON/MEMpainiketta. 4. Voit aloittaa mittaamisen otsalta pitämällä ON/ MEM-painikkeen painettuna ja painamalla Foreheadpainiketta. Pulssin laskeminen Jos sydän lyö 18 kertaa 15 sekunnissa, pulssi on 72 lyöntiä minuutissa. Puhdistaminen Tunnistin on lämpömittarin herkin osa. Puhdista se varovaisesti. Pyyhi tunnistin 70-prosenttiseen alkoholiin kostutetulla kankaalla. Anna tunnistimen kuivua vähintään minuutin ajan. Vältä tunnistimen altistumista nesteille ja suoralle auringonpaisteelle. Säilytä lämpötilassa C. HUOM! Tarkista, ettei lämpömittari ole vaurioitunut esimerkiksi pudotessaan Biltema Nordic Services AB 20

21 Pariston vaihtaminen 1. Avaa kansi esimerkiksi painamalla kynän kärjellä. Paina kantta samalla peukalolla. 2. Irrota paristo varovasti ruuvimeisselin avulla. 3. Aseta lämpömittariin uusi CR2032-paristo miinuspuoli alaspäin vasemmalla puolella olevan metallikielekkeen alle. Paina pariston oikeaa puolta alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Lisätietoja on kuvassa. 4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen Biltema Nordic Services AB

22 Ongelmanratkaisu Virheilmoitus Ongelma Toimenpide Vika 5 9. Lämpömittari ei toimi oikein. Lämpötilaa mitataan ennen kuin lämpömittari on valmis. Huoneenlämpötila vaihtelee usein. Huoneenlämpötila ei ole välillä C. Irrota paristo ja odota minuutti. Aseta paristo takaisin paikalleen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys valmistajaan. Mittaa vasta kun kuvake on lakannut vilkkumasta. Anna lämpötilan olla vähintään 30 minuuttia huoneessa, jonka lämpötila on C. Kuumeen mittaaminen: Mitattu lämpötila ylittää 42,2 C. Lämpötilan skannaaminen: Mitattu lämpötila ylittää 80 C. Mitattu lämpötila ei ole lämpömittarin mittausalueella. Kuumeen mittaaminen: Mitattu lämpötila alittaa 34 C. Lämpötilan skannaaminen: Mitattu lämpötila alittaa -22 C. Lämpömittari ei käynnisty: Vaihda paristo Biltema Nordic Services AB 22

23 Multifunktionelt IR-termometer Sikkerhedsforskrifter Termometeret opbevares utilgængeligt for børn. Termometeret bør ikke anvendes af børn uden voksenopsyn. DELBESKRIVELSE Sensor Ear -knap Display Forehead -knap Sensor Dæksel til batteri Sensorbeskyttelse ON/MEM -knap Biltema Nordic Services AB

24 Funktioner Dato/tid Aktuel tid lagres sammen med målt temperatur i hukommelsen. Indendørstermometer Rumtemperaturen vises altid på displayet. Febertermometer Måler feberen på panden eller i øret. Temperaturskanning Viser overfladetemperaturen. Kan f.eks. bruges til at måle temperaturen på sutteflaskens indhold. Stopur Bruges f.eks. til at tælle hjerteslag. Feber/alarm Er kropstemperaturen (ved måling på pande eller i øre) højere end 37,5 C, høres en biplyd. Hukommelse Termometeret kan lagre op til 9 målinger. Hver hukommelse lagrer temperatur, dato, tid og positionsikonet. Når termometeret er i brug trykkes på ON/MEM -knappen for at se lagrede temperaturer. Omstil mellem C og F. Omstil måleområde, C eller F, ved at trykke og holde nede på Ear -knappen. Samtidigt trykkes kort på ON/MEM -knappen. Efter 3 sekunder vises ikonet for det aktuelle måleområde Biltema Nordic Services AB 24

25 Stil uret 1. Tryk på ON/MEM -knappen for at tænde termometeret. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. 2. Tryk og hold ON/MEM -knappen inde i 5 sekunder. Når ikonet Set blinker, betyder det, at termometeret kan indstilles. 3. Tryk på Forehead -knappen så ikonet 24 blinker. Vælg tidsformat (12- eller 24-timer) ved at trykke på Forehead -knappen. 4. Tryk på ON/MEM -knappen for at skifte mellem indstilling af timer, minutter, år, måned og dag. 5. Værdien for de forskellige indstillinger ændres med knappen Forehead. Brug af termometeret Kontrollér, at sensoren er ren og ubeskadiget. Febermåling i øret 1. Start termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Vælg brug ved at trykke på Ear -knappen. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. OBS! For sikkert resultat måles temperaturen 3 gange. Hvis de 3 måleresultater er væsentligt forskellige, vælges det højeste. Rengør sensoren mellem hver måling. 3. Træk forsigtigt øret bagud for at rette øregangen ud. Og før sensoren mod trommehinden. 4. Tryk og hold Ear -knappen inde til en biplyd høres. 5. Tag sensoren ud og aflæs temperaturen Biltema Nordic Services AB

26 Febermåling på panden 1. Start termometeret med ON/MEM -knappen. 2. Vælg brug ved at trykke på Forehead -knappen. Termometeret er klar til brug, når der høres 2 biplyde. OBS! Måleresultatet omregnes og vises som oral-temperatur. Vær helt stille 5 minutter inden måltagning. Mål heller ikke temperaturen før 30 minutter efter et bad. Renhold området, hvor temperaturen måles. Temperaturskanning 1. Når du trykker på Forehead -knappen vises den aktuelle overfladetemperatur straks. Hvis du holder knappen inde, vil den kontinuerligt opdatere overfladetemperaturen på det, som sensoren holdes imod. 2. Sensoren kan holdes mod f.eks. flasker med vand eller vælling. Den kan også holdes mod tøj, hud eller andre genstande. OBS! Det er den aktuelle overfladetemperatur, som vises. 1. Placer termometeret mod tindingen (se billederne). 2. Tryk på Forehead -knappen og før forsigtigt sensoren rundt i området omkring tindingen. Biplyd indikerer en måling. Målingen er klar efter 2 biplyde. Målingen tager mellem 5 og 8 sekunder (det kan tage op til 30 sekunder) Biltema Nordic Services AB 26 Rumtemperatur 1. Sluk termometeret. 2. Placer termometeret på et bord og undgå direkte sollys eller luftstrøm fra klimaanlæg. 3. Efter 15 minutter vises den aktuelle rumtemperatur.

27 Efter endt måling 1. Termometeret slukkes automatisk efter 1 minut, når det ikke er i brug. Displayet viser da dato, tid og rumtemperatur. 2. Rengør sensoren for at sikre korrekt måling og mindske smitterisikoen. 3. Sæt sensorbeskyttelse på, når termometeret ikke er i brug. Brug af stopuret 1. Aktiver stopuret ved at trykke og holde ON/ MEM -knappen inde og samtidigt trykke på Forehead -knappen 2 gange. 2. Tryk på Forehead -knappen for at tænde og stoppe beregningen. 3. Nulstil stopuret med ON/MEM -knappen. 4. Tryk og hold ON/MEM -knappen inde og tryk samtidigt på Forehead -knappen for at aktivere måling på panden. Mål pulsen Hvis antal hjerteslag er 18 på 15 sekunder er pulsen 72 slag i minuttet. Rengøring Sensoren er den mest følsomme del på termometeret. Vær forsigtig ved rengøring. Tør sensoren med en fugtig klud med 70% spritopløsning. Lad sensoren tørre i mindst 1 minut. Undgå kontakt med væsker og direkte sollys. Opbevares i temperatur mellem -20~50 C OBS! Kontroller at termometeret ikke er skadet, hvis det f.eks. har været tabt Biltema Nordic Services AB

28 Udskiftning af batteri 1. Åbn dækslet med f.eks. en pen, tryk samtidigt dækslet ud med tommelfingeren. 2. Hold i termometeret og løsn forsigtigt batteriet med en skruetrækker. 3. Sæt et nyt CR2032 batteri i, med minussiden nedad, under metalpladen på venstre side og tryk ned i højre side af batteriet til der høres en kliklyd. Se billedet. 4. Sæt dækslet på plads Biltema Nordic Services AB 28

29 Fejlfinding Fejlmeddelelse Problem Foranstaltning Fejl 5 9, termometeret fungerer ikke korrekt Måling før termometeret er klar Tag batteriet ud og vent 1 minut. Sæt batteriet på plads. Hvis problemet opstår igen, kontakt leverandøren. Vent med at måle til ikonen holder op med at blinke. Rumtemperaturen skifter ofte Rumtemperaturen er ikke mellem 10 og 40 C Febermåling: Temperaturen som måles er højere end 42,2 C. Temperaturskanning: Temperaturen som måles er højere end 80 C Febermåling: Temperaturen som måles er højere end 34 C. Temperaturskanning: Temperaturen som måles er lavere end -22 C Termometeret starter ikke Lad termometeret ligge i et rum med en temperatur på mellem 10 og 40 C i mindst 30 minutter. Måling sker udenfor termometerets måleområde. Skift batteri Biltema Nordic Services AB

30 2008 Biltema Nordic Services AB Art

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta digital febertermometer Febermätning i örat Digitalt febertermometer Febermåling i øre Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta Digitalt febertermometer Febermåling i øret Geon Corporation

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

digital febertermometer Mäter utan kroppskontakt Digitaalinen kuumemittari Mittaa koskettamatta kehoa

digital febertermometer Mäter utan kroppskontakt Digitaalinen kuumemittari Mittaa koskettamatta kehoa digital febertermometer Mäter utan kroppskontakt Digitalt febertermometer Måler uten kroppskontakt Digitaalinen kuumemittari Mittaa koskettamatta kehoa Digitalt febertermometer Måler uden kropskontakt

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER BERÖRINGSFRI TERMOMETER Digital BERØRINGSFRITT TERMOMETER Digital KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI Digitaalinen BERØRINGSFRIT TERMOMETER Digitalt Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Timer for FlexiLife TIMER 2013-10-18 Dok.nr.: 1661 A Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforskrifter... 3 Knapper... 3 Før bruk... 3 Stille klokka... 4 Programmere

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 Art. 14-750 Digital pedometer Digital skritteller Digitaalinen askelmittari Digitalt pedometer Digital pedometer INTRODUKTION Denna digitala pedometer visar

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION

TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION TRÅDLÖS VÄDERSTATION TRÅDLØS VÆRSTASJON LANGATON SÄÄASEMA TRÅDLØS VEJRSTATION Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Termostat til gulvvarme. Termostat for gulvvarme

Termostat til gulvvarme. Termostat for gulvvarme Termostat till golvvärme Termostat for gulvvarme TermostaaTTi lattialämmitystä varten Termostat til gulvvarme SE Termostat till golvvärme IntroduKTion Denna termostat är särskilt utformad för elektrisk

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur 44-420 manual.indd 2013-10-11, 10.48.00 Art. 44-420 astronomiskt kopplingsur Styr till-/frånslag efter solhöjden Astronomisk tidsur Styr på-/avslåing etter solhøyden Astronominen ajastuskello Ohjaa päälle-

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari IR-termometer Infrapunalämpömittari SE Egenskaper IR-termometern har tillverkats i överensstämmelse med EMC direktiv 2004/108/EC. Exakt och beröringsfri mätning Inbyggd laserpekare Automatiskt val av mätområde

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur SE Art. -9 I MÄTARE INTRODUKTION Denna mätare mäter och visar laddtrycket analogt samt mäter och visar spänning, oljetryck och oljetemperatur digitalt. Allt i en och samma mätare. Sensorer för laddtryck,

Detaljer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR Styr till-/frånslag efter solhöjden ASTRONOMISK TIDSUR Styr på-/avslåing etter solhøyden ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO Ohjaa päälle- ja poiskytkemistä auringon korkeuden mukaan ASTRONOMISK

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL NO SE DK FI GB KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Viktig 1. Vennligst les gjennom anvisningene nøye før vekten benyttes. 2. Forviss

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä 87-7887 manual 131204.indd 2013-12-4, 10.24.26 Art. 87-7887 Kassaskåp, brandsäkert Safe, brannsikker Kassakaappi, palonkestävä Pengeskab, brandsikkert EN-1047 NT FIRE 017-60 paper Nordtest ISO834 Tillverkat

Detaljer