Sluttrapport FoU-prosjekt. Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport FoU-prosjekt. Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver. www.sfj.no"

Transkript

1 Sluttrapport FoU-prosjekt Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver

2

3 Innhold Forord...4 Samandrag...5 Om prosjektet...6 Effekten av Seljeprogrammet...9 Konklusjon Andre prosjektresultat Publikasjonar og formidling Om Seljeprogrammet

4 Forord Denne rapporten samanfattar funn, kunnskap og erfaringar som er gjort gjennom prosjektet Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråvær. For meir utfyllande informasjon om prosjektet og forskingsresultat syner vi til Uni helse sin forskingsrapport og Birte Barsnes si masteroppgåve. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Selje hotell, KLP, psykolog Thomas Bickhardt, Idrettssenteret AS og Uni helse. Det har vore stor vilje til dette prosjektet blant dei involverte. Som prosjektansvarleg verksemd vil Sogn og Fjordane fylkeskommune takke alle partar i prosjektet for eit god samarbeid. Det gode samarbeidet mellom prosjektpartane, og med FARVE sitt sekretariat, har gjort at vi raskt fann gode løysingar på utfordringane som dukka opp. Viljen og det gode samarbeidet har vore avgjerande for gjennomføringa av prosjektet. Sist, men ikkje minst, vil vi spesielt takke tilsette og leiarar som har bidrege med si tid og sine synspunkt. Utan deira deltaking hadde ikkje dette prosjektet komme ut av startgropa. Toril Einarsen For prosjektansvarleg verksemd Sogn og Fjordane fylkeskommune Jan-Erik Weinbach Prosjektleiar 4

5 Samandrag I februar 2007 bestemte Sogn og Fjordane fylkeskommune seg for å gå nye vegar for å få fram meir kunnskap om fysisk aktivitet, arbeidshelse og helsefremjande tiltak for å redusere sjukefråvær. Bakgrunnen var eit forholdsvis låg sjukefråvær (4,9 % i 2006), som hadde vore stabilt over mange år og eit ynskje om å redusere sjukefråværet i tråd med målsettingane i IA-avtalen. Utfordringa låg i å finne dei gode tiltaka som kunne hjelpe fylkeskommunen til å nå desse måla. Nyare forsking har indikert at risikogrupper kan ha nytte av å delta på (helse)meistringsprogram. Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråveret har vore eit prosjekt der vi har prøvd ut og forska på Seljeprogrammet, som er eit meistrings- og motivasjonsprogram for personar som opplever at ein krevjande arbeidsdag, i kombinasjon med eigne helseplager, kan vere vanskeleg og utfordrande. Vårt hovudmål var å tileigne oss erfaringar frå og å forske på om Seljeprogrammet kunne redusere sjukefråvær blant langtidsjukmeldte (og andre risikogrupper) og virke motiverande for å returnere til arbeidslivet. Målgruppa var tilsette, som ein eller fleire gonger i løpet av dei siste tre åra, hadde vore/var samanhengande sjukmeldt i meir enn 6 veker. Tilsette som ikkje hadde vore sjukmeldt i løpet av dei siste to åra blei ikkje inkludert. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV Sogn og Fjordane, Selje hotell, psykolog Thomas Bickhardt, Idrettssenteret AS og Uni helse. Unifob helse har hatt hovudansvaret for finne ut om Seljeprogrammet hadde nokon effekt på deltakarane. Resultata frå spørjeskjema viste at Seljeprogrammet ikkje hadde dokumentert effekt på meistring, funksjon, fysisk form og subjektive helseplager. Programmet hadde heller ingen effekt på tilbakeføring til arbeid. Eit positivt funn var at fleire av deltakarane i tiltaksgruppa hadde auka sitt fysiske aktivitetsnivå samanlikna med deltakarane i kontrollgruppa. Det var også statistisk signifikant fleire i tiltaksgruppa som rapporterte at dei følte seg generelt betre etter Seljeprogrammet samanlikna med kontrollgruppa. Dei som rapporterte betring (frå både tiltaks- og kontrollgruppa) hadde lågare score på aktiv mestring og fysisk form før deltaking i forskingsprosjektet, enn dei som rapporterte uendra eller verre generell helsetilstand. Dette kan tyde på at dei som hadde dårlegast meistring og fysisk form før prosjektstart har hatt størst utbytte av å delta i mestringsprogrammet. Det låge talet deltakarar kan vere ein årsak til at effekten av Seljeprogrammet ikkje let seg dokumentere statistisk. Den kvalitative undersøkinga tyda derimot på at Seljeprogrammet har styrka deltakaranes sølvfølelse og tru på at dei i framtida kan meistre kvardagen på ein betre måte til tross for helseplager. For å kunne seie noko sikkert om nytteverdien av Seljeprogrammet (og liknande tiltak) bør studien gjentakast i større skala og med fleire deltakarar. 5

6 Om prosjektet Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråveret har vore eit prosjekt der vi har prøvd ut og forska på Seljeprogrammet. Seljeprogrammet er eit individuelt tilpassa meistrings- og motivasjonsprogram for personar som opplever at ein krevjande arbeidsdag, i kombinasjon med eigne helseplager, kan vere vanskeleg og utfordrande. Vårt hovudmål var å tileigne oss erfaringar frå og å forske på om Seljeprogrammet kan redusere sjukefråvær blant, og virke motiverande for, langtidsjukmeldte (og andre risikogrupper) å returnere til arbeidslivet. Vidare hadde vi som mål å skaffe oss kunnskap og erfaringar som kan nyttast til vidare forsking, t.d. på om individuelt tilpassa meistrings- og motivasjonsprogram har ein langsiktig effekt på deltakarane, som kan virke førebyggande/dempande på sjukefråværet og om det kan motverke/hindre utstøyting frå arbeidslivet. Delmål 1. Å tilføre tilsette og organisasjonen (fylkeskommunen) kunnskap om grunnleggande vilkår for, og om samspelet mellom, psykisk og fysisk helse. Vidare at denne kunnskapen skal medverke til at alle tilsette står betre rusta til å unngå å pådra seg emosjonell og/ eller fysisk overbelasting. 2. Å utvikle samarbeidet, og fellestiltak, mellom NAV, lege, tillitsvalde og fylkeskommunen. 3. Å tilføre organisasjonen (fylkeskommunen) FoU erfaring, innan leiing og personalarbeid. 4. Å formidle kunnskap frå prosjektet slik at andre verksemder kan gjere seg bruk av kunnskapen og våre erfaringar. 5. Å hauste erfaring frå om prosessen kring dialogmøtet innan 12. sjukmeldingsveke og/eller oppfølgingsplan etter 6. sjukmeldingsveke kan avklare kandidatar og deretter motivere til deltaking på eit individuelt tilpassa meistrings- og motivasjonsprogram. 6. Setje fokus på, og å bli meir bevisst, sjukenærvær og dei arbeidsmiljømessige utfordringa kring sjukenærvær. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV Sogn og Fjordane, Selje hotell, psykolog Thomas Bickhardt, Idrettssenteret AS og Unifob helse. Tabell 1: Prosjektansvarleg verksemd og prosjektleiar Prosjektansvarleg verksemd Prosjektleiar bedrift/institusjon Adresse Postnr. og sted Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen Leikanger Namn bedrift Adresse Postnr. Internettadresse Organisasjonsnr Namn adm.ansv Toril Einarsen Jan-Erik Weinbach Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen Leikanger Stilling/tittel Personalsjef Stilling/tittel Personalrådgjevar Telefon Telefon E-post E-post 6

7 Tabell 2: Aktive samarbeidspartar i prosjektet Institusjon/bedrift Kontaktperson Adresse Telefon og faks NAV arbeidslivssenter i Sogn og Fjordane Institut fur Leistungsentwicklung im Unternehmen Heidi Myrvold Skrivarvegen Leikanger Thomas Bickhardt Hammersvik 6740 Selje E-post / Selje hotel Gerd Kjellaug Berge 6740 Selje Uni helse Torill Helene Tveito / Liv Heide Magnussen Christiesgate Bergen Idrettssenteret AS Kolbjørn Rydvang 6856 Sogndal Sogn og Fjordane Jan-Erik Weinbach Askedalen fylkeskommune 6863 Leikanger UiB Birte Barsnes/Liv Heide Magnussen 6856 Sogndal Det var tilsette i Sogn og fjordane fylkeskommune som fekk tilbod om å delta i Seljeprogrammet. Målgruppa var tilsette som: ein eller fleire gonger har vore, eller som var, samanhengande sjukmeldt i meir enn 6 veker i ein periode på tre år. Tilsette som ikkje hadde vore sjukmeldt dei to siste åra blei ikkje inkludert. Ved utveljing til forskingsutval vart det prioritert slik: først tilsette som var langtidssjukmeldte (meir enn 6 veker), så dei som hadde redusert stilling pga. at dei var mellombels arbeidsuføre og til sist dei som tidligare hadde hatt eit eller fleire langtidsfråvær. Forskingsutvalet blei så delt inn i to grupper, dei som fekk delta (tiltaksgruppa) og dei som ikkje fekk delta (kontrollgruppa) på Seljeprogrammet. Uni helse har hatt hovudansvaret for finne ut (forske) om Seljeprogrammet hadde nokon effekt på deltakarane. Dei har forska på fyljande problemstillingar: 1. Opplever langtidssjukmeldte som deltek i Seljeprogrammet meir motivasjon til å returnere til jobben/arbeidslivet enn andre langtidsjukmelde? 2. Opplever nærmaste leiar nokon effekt av at tilsette er med i Seljeprogrammet? 3. Opplever deltakarane av Seljeprogrammet nokon effekt av programmet? 4. Kjem dei som tek del på Seljeprogrammet raskare tilbake til arbeid enn andre langtidssjukmeldte? Seljeprogrammet er eit samansett program der psykolog Thomas Bickhardt, Selje hotell og Idrettssenteret AS samarbeider for å tilby eit heilskapleg meistrings- og motivasjonsprogram. Sjå eige kapittel for meir detaljert informasjon om Seljeprogrammet. 7

8 prosentandel Figur 1. Fordeling av 12 vanlige helseplager hjå deltakarane i prosjektet før intervensjonen og i norske normaldata. 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % antall plager Normaldata SFF spa Figur 1 syner ei samanlikning mellom deltakarane i prosjektet og normalen i Norge for 12 av dei mest vanlege helseplagene (hovudverk, nakkesmerter, smerter øvst i ryggen, smerter i korsrygg, smerter i armar, smerter i skulder, migrene, smerter i føter, søvnvanskar, trøttheit, angst og depresjon). Figuren syner at deltakarane i prosjektet hadde fleire helseplager enn normalen i Norge. 8

9 Effekten av Seljeprogrammet Resultata frå spørjeskjema viste at Seljeprogrammet ikkje hadde dokumentert effekt på mestring, funksjon, fysisk form og subjektive helseplager. Programmet hadde heller ingen effekt på tilbakeføring til arbeid. Eit positivt funn var at fleire av deltakarane i tiltaksgruppa hadde auka sitt fysiske aktivitetsnivå samanlikna med deltakarane i kontrollgruppa. Det var også statistisk signifikant fleire i tiltaksgruppa som rapporterte at dei følte seg generelt betre etter Seljeprogrammet samanlikna med kontrollgruppa (sjå Figur 2). Deltakarane i tiltaksgruppa rapporterte også mindre smerte og mindre problem på jobb grunna emosjonelle forhold etter Seljeprogrammet. Dei tenderte til å ha betre fysisk funksjon og mindre trøttleiksplager, men denne endringa var ikkje statistisk signifikant forskjellig frå endringa i kontrollgruppa. Ein kan ikkje sjå bort i frå at endringa som deltakarane opplevde ikkje blei fanga opp av Uni helse sine spørjeskjema. Ei forklaring kan være at deltakarane generelt synes opphaldet gjorde dei godt, men at denne effekten ikkje skuldast auka meistring av helseplagene eller betring av fysisk form. Figur 2. Opplevd endring i tiltaksgruppa og kontrollgruppa intervensjonsgruppe kontrollgruppe Det viste seg at dei som rapporterte betring (både i frå tiltaks- og kontrollgruppa) hadde lågare score på aktiv mestring og fysisk form før deltaking i forskingsprosjektet, enn dei som rapporterte uendra eller verre generell helsetilstand. Dette kan tyde på at dei som hadde dårlegast meistring og fysisk form før oppstart har hatt størst utbytte av å delta i forskingsprosjektet. Sidan dette er deltakarar frå både tiltaks- og kontrollgruppa kan ikkje denne effekten tilkjennast Seljeprogrammet. Hovudinntrykket frå den kvalitative evalueringa var at deltaking i Seljeprogrammet hadde vore ei positiv oppleving for dei aller fleste. Deltakarane gav uttrykk for at programmet hadde hjelpt dei til å meistre eigen sjukdom/eigne plager og eigen kvardag, at deltaking hadde gitt auka sjølvkjensle, auka bevisstheit om å setje grenser og hjelpt dei til å takle det å være sjukmeldt på ein betre måte. Deltakarane gav også uttrykk for at dei var motiverte for å returnere til arbeidet, både før og etter prosjektet. Motivasjonen var viktigheten av å kunne bidra, føle seg verdsatt og å være ein del av eit fellesskap; ikkje som eit resultat av Seljeprogrammet. Deltakarane trakk fram heilskapen i Seljeprogrammet, med fokus både på det kognitive, fysisk trening, thalassoterapi, natur/kultur, og fellesskapet med de andre deltakarane, som viktig for utbyttet. 9

10 Her er to utsegner som illustrerer dette: En del av terapien her har ikke bare vært i trening, behandling og de samtalene vi har hatt med Thomas (psykologen). Men og i de samtalene vi har hatt når vi har vært sammen på det sosiale. Jeg var litt skeptisk til å begynne med fordi jeg var redd det skulle være sånn sykehusprat, men det har det ikke vært, ikke i det hele tatt. I den grad det har vært det, har det vært gjennom gode råd eller opp-backing. Du møter folk i samme livssituasjon. Og du føler et fellesskap, uten at du føler deg som nær sagt en taper. Etterpå, når en skal reise hver til sitt, så vet en med seg selv at der er flere. Inntrykket frå den kvalitative evalueringa samsvara godt med funn frå andre studiar, som har vist at helsemestringsprogram som kombinerer kognitiv behandling, stressmeistring og fysisk trening kan gjere at enkelte opplever seg betre i stand til å handtere eigne helseplager og meistrer stress betre (H.R. Eriksen, et al., 2002). Figur 3. Subjektive helseplager hos intervensjons- og kontrollgruppa før og etter Seljeprogram og samanlikna med norske normaldata intervensjon før intervensjon etter kontroll før kontroll etter norsk norm SHCmuskel SHCpseudo SHCmage Figuren syner at det er ein nedgang i subjektive helseplager for begge grupper når det gjeld muskelog skjelettplager og pseudonevrologiske plager (trøttheit, hjartebank, nedtryktheit, pustevanskar, migrene, brystsmerter). For mage/tarm plager, var det ein marginal nedgang for tiltaksgruppa og ein marginal oppgang for kontrollgruppa. Fordi endringane er forholdsvis like for begge gruppene er det ikkje grunnlag til å seie at meistringsprogrammet hadde ein effekt på dei subjektive helseplagene. Konklusjon Evalueringa av Seljeprogrammet kan ikkje konkludere med at programmet har ein positiv effekt på deltakarane sin funksjon, helse eller gjer at dei kjem raskare tilbake i arbeid. Det låge talet deltakarar kan vere ein årsak til at effekten av Seljeprogrammet ikkje let seg dokumentere statistisk. Den kvalitative undersøkinga tyda derimot på at Seljeprogrammet har styrka deltakaranes sjølvfølelse og tru på at dei i framtida kan meistre kvardagen på ein betre måte til tross for helseplager. Men om det på sikt bidreg til å redusere sjukefråværet er usikkert. Det var ein tendens til at dei som rapporterte betring etter Seljeprogrammet hadde lågare score på aktiv meistring og fysisk form før si deltaking i programmet, og difor hadde større potensiale for betring. For å kunne si noe sikkert om nytteverdien av denne typen tiltak bør studien gjentakast i større skala og med fleire deltakarar. 10

11 Andre prosjektresultat Forskingsrapportane vi har fått i samband med dette prosjektet indikerer at tilsette i Sogn og Fjordane fylkeskommune har ein høg grad av motivasjon for å returnere til sitt arbeid når dei er langtidssjukmelde, og at å delta i eit tilpassa meistrings- og motivasjonsprogram ikkje gir auke i motivasjonen. Forskingsrapportane fortel også at dei tilsette i hovudsak opplever å meistre arbeidskvardagen. Det statistiske grunnlaget til desse konklusjonane er marginalt. Vi skal difor vere forsiktige med å skalere konklusjonane til å gjelde heile verksemda. Samtidig ser vi at funna til Uni helse og Birte Barsnes samsvarar godt med resultata til fylkeskommunen sine medarbeidarundersøkingar. Går vi litt bak dei samla resultata til Uni helse, så ser vi indikasjonar på at Seljeprogrammet har hatt ein positiv effekt på enkelte av deltakarane. Det viste seg at de som rapporterte bedring hadde lavere score på aktiv mestring og fysisk form før oppstart av Seljeprogrammet sammenlignet med de som var uendret eller verre. (lysbilde 40, Magnussen nov 2009). Dette er for fylkeskommune ny og viktig kunnskap, som fylkeskommunen vil ta omsyn til når vi skal vurdere nye eller eksisterande helsefremjande tiltak og våre rutinar for oppfølging av sjukmelde. Når det gjeld delmåla for prosjektet, så opplever fylkeskommune at prosjektet har tilført fylkeskommunen og deira tilsette meir kunnskap om vilkår for samspelet mellom fysisk og psykisk helse. Fylkeskommunen har ikkje metodisk undersøkt dette, men hevdar dette med bakgrunn i at det har vorte gjennomført informasjonsmøter med leiinga ved alle dei fylkeskommunale einingane. Det har også vorte sendt ut informasjonsmateriale til utdeling til alle tilsette og publisering av nyhende knytt til dette på fylkeskommunen sin interne nettportal. I tillegg veit vi at nokre av dei tilsette som har delteke i forskingsprosjektet (tiltaks- og kontrollgruppe) har gitt uttrykk for at det pga. dette prosjektet har vorte lettare seie i frå om at dei har ein psykiske sjukdom og er borte frå arbeidet pga. det. For fylkeskommunen, og spesielt for fylkesrådmannen si personaleining, har prosjektet gitt verdifull erfaring når det gjeld å ha ansvar for eit større FoU prosjekt innan HMT, leiing og HR. Vi har gjort oss erfaring med at søknadsprosessen og tildelingsprosessen kan ta lenger tid er forventa. Det kan difor kan vere smart å ha god margin frå tenkt tildelingstidspunkt til oppstart av tiltak og forsking. I vårt tilfelle måtte tidspunkt for oppstart av tiltaket og evalueringa av tiltaket endrast frå april 2008 til oktober Dette medførte at vi måtte gjere endringar i den kvalitative evalueringa, då masterstudent Birte Barsnes som skulle gjere den kvalitative evalueringa ikkje kunne vente til oktober med å starte på si masteroppgåve. Vi vil likevel presisere at Når det gjeld delmålet om å hauste erfaringar frå fylkeskommunen si oppfølging av sjukmelde, og spesielt det som gjeld oppfølgingsplan og dialogmøte, så er Birte Barsnes si masteroppgåve Langtidssykmeldtes og lederes erfaringer med sykefraværsarbeidet i Sogn og Fjordane fylkeskommune eit viktig arbeid. Barsnes sitt arbeid fortel at tilsette og leiarar i fylkeskommunen opplever at fylkeskommunen generelt arbeider godt i høve oppfølging av langtidsjukmelde. Hovudbodskapen til dei sjukmeldte, som Barsnes har intervjua, er viktigheita av å bli møtt med respekt og forståing, bli sett og verdsett av både leiar, lege og NAV. Resultata frå den kvalitative undersøkinga syner at fylkeskommunen sine leiarar ser på oppfølging av sjukmelde som viktig, men at dei etterlyser meir informasjon frå NAV om reglar, rettar og tiltaksmoglegheiter for sjukmelde. Både leiarar og sjukmeldte ser på usynlege plager (blant anna psykiske lidingar) og medisinsk uforklarlege plager og symptom som ei utfordring. Nokre av dei sjukmeldte opplevde også at legen var lite tilgjengeleg for samarbeid med arbeidsplass og NAV. 11

12 Konkret kom det fram at dei sjukmeldte ynskjer hjelp av ein nøytral person i NAV i forhold til vidare handsaming av deira sak. Mange av dei sjukmeldte var lite nøgde med NAV, og gav uttrykk for at dei ikkje fekk nok informasjon om rettar, moglegheiter og tidsfristar. Ordet skjemavelde blei brukt av både sjukmelde og leiarar. Leiar ynskjer i større grad å bli kontakta av Nav for ein dialog, i staden for kommunikasjon via skjerm. Ein del av dei tilsette ynskjer også ein meir aktiv og systematisk bruk av medarbeidarsamtalen og at det er viktig at den tilsette tydleg formidlar seier i frå om sine behov og kva dei meiner dei treng. Til sist vil vi nemne at med utgangspunkt i dei erfaringane vi har gjort oss gjennom dette prosjektet, så estimerar vi at mellom 7 % og 10 % av fylkeskommunen sine tilsette til ei kvar tid kan seiast å vere i risikogruppa for å falle utanfor arbeidslivet. Publikasjonar og formidling Prosjektet har til no resultert ein tilstandsrapport og ei masteroppgåve levert av masterstudenten Birte Barsnes og ein evalueringsrapport levert av Uni helse. Tilstandsrapporten og masteroppgåva tek føre seg korleis sjukmeldte og deira leiarar opplever at fylkeskommunen si oppfølginga av langtidssjukmeldte fungerer. Evalueringsrapporten frå Uni helse tek føre seg effekten av Seljeprogrammet. Det har også vorte formidla kunnskap frå prosjektet og forskinga på ulike arenaer. Desse er: Poster ECSS 2009 i Oslo Do people on long term sick leave experience an including working life? Poster på idrettsmedisinsk konferanse i Sør-Afrika Back to work after sick leave important factors Det har vore omtale av prosjektet i lokalradio (P1 NRK Sogn og Fjordane), i lokale aviser, på fylkeskommunen si årlige leiarsamling (i 08 og 09), på fylkeskommunen si heimeside og på fylkeskommunen sitt intranett. Det har vorte publisert ein reportasje i magasinet Helsa vår som blir utgitt av Helse Førde. Den hadde overskrifta Sjå meg og verdset meg og blei publisert i blad nr 2 i Artikkel basert på masteroppgåva til Birte Barsnes er sendt til tidsskriftet Fysioterapeuten for publisering 12

13 Om Seljeprogrammet Målet med Seljeprogrammet er at kognitiv (mental) refleksjon og fysisk trening skal gjere deltakarane betre i stand til både å meistre eigne helseplager og å meistre eigen arbeidskvardag. Deltakarane skal få kunnskap og forståing for kor viktig fysisk trening er for både fysisk og psykisk helse. Seljeprogrammet har som mål å gjere sjukmelde arbeidstakarar motivert til å returnere til og å vere i arbeid. Vidare er det tenkt å redusere deltakarane sin risiko for fysisk eller mental overbelastning. Dvs. at programmet også har ein førebyggande effekt, som er meint å gi utslag i form av redusert framtidig sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet. Det er plass til maksimalt 15 personar i kvart program, som strekker seg over 5-6 månadar. Det inkluderer to 5 dagars samlingar med ca. 5 månaders mellomrom. Den 1. samlinga skal avklare deltakarane sine utfordringar. På denne samlinga får deltakarane individuelt tilpassa treningsprogram og rettleiing/råd om korleis dei best kan meistre sine utfordringar. I mellom 1. og 2. samling skal deltakarane fylje sine treningsprogram (både kognitiv og fysisk trening), med oppfylging og rettleiing frå både kognitiv og fysisk trenar. Seljeprogrammet er utviklet av psykolog Thomas Bickhardt i samarbeid med Selje hotell og Idrettssenteret AS. Programmet bygger på fire deler, som utgjer det dei kallar Balansesirkelen. 1. Den eine delen var retta mot den psykiske helsa og hadde ei kognitiv tilnærming. Tema som ble belyst var: sjølvinnsikt i eiga helse, motivasjon og kommunikasjon, belastning og stress, spenning og avspenning, samt individuelle tema som deltakarane sjølv tok opp. Dei ulike tema blei drøfta både gruppevis med 7-8 personer i kvar gruppe, men også individuelt. Det kognitive programmet blei leia av ein erfaren psykolog. 2. Ein annen del av programmet bestod av fysisk trening leia av treningspedagogar ved Idrettssenteret i Sogndal. Deltakarane ble fysisk testa ved oppstart av programmet for å kunne gi den enkelte eit tilrettelagt treningsprogram. Hensikt med treninga var å auke styrke og kondisjon. Vidare skulle deltakarane fortsette treninga mellom samlingane på Selje Hotell, og deretter re-testast på siste samling. 3. Thalassoterapi blei gitt daglig under samlingane og bestod av massasje, algepakningar, massasjebad med sjøvann, stråledusj og dusjaffusjon med massasje. Thalassoterapien sin funksjon er blant anna å tilføre deltakarane oppbyggande energi og overskot til å gjennomføre den kognitive og fysiske treninga. 4. Fjerde og siste del av programmet kalla støttande rammeverk bestod av naturopplevingar, kulturopplevingar, kreativ underholdning og lokal mat og ernæring. 13

14 Fylkesrådmannen Askedalen 2, 6853 Leikanger Telefon: E-post:

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM. Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM. Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune BAKGRUNN Vidareutvikling av «Diabetesprosjektet» som vart gjennomført

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Ein multiregional studie v/inge Holsen Prosjektmedarbeidar og fysioterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Multisenter- og multiregional studie

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde

Oppfølging av sjukmelde Oppfølging av sjukmelde "RASKERE TILBAKE" Attføringsbedriftene i Sogn og Fjordane er fylkesdekkande på helse - og rehabiliteringstenester for sj u kmelde a rbeidsta ka ra r. ORIGOD AS er hovudleverandør.

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjer noko med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjer noko med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjer noko med det! Har du det bra på jobben? Dei aller fleste arbeidstakarar i Noreg opplever arbeidsmiljøet som noko positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pasientopplæring? Pasientrettigheitslova; rettigheiter Spesialisthelsetenestelova; plikter Helsepersonell lova; plikter Kva er pedagogikk?

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn.

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 14/2874-4 Dykkar ref. Dato 08.10.2014 Kommunane i Sogn regionråd Partnerskapsavtale for styrka psykisk helse

Detaljer

Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan

Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan Grunnkurs 3 Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Læringsmål Gi auka tryggleik og sjølvtillit i rolla som personalansvarleg leiar i oppfølging av sjukmeldte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer