Polio. Nr årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polio. Nr. 4 2014 28. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)"

Transkript

1 Polio Nr.. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polioundersøkelsen

2 Tysse 0 HC - Ideell for transport av rullestoler Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu. lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også leveres med fjernstyring. Finn din nærmeste forhandler på - tilhenger av norsk kvalitet Takk Landforeningen for polioskadde takker alle som har bidratt i gjennomføringen av Polioundersøkelsen. Først og fremst medlemmene på LFPS årsmøte, som enstemmig vedtok å sette i gang med undersøkelsen i april 3, selv om finansiering ikke var avklart. Deretter Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, som har bidratt med økonomisk støtte til prosjektet. Sunnaas sykehus HF takkes spesielt, som via seniorforskerne Anne-Kristine Schanke og Johan Kvalvik Stanghelle har hatt avgjørende betydning for prosjektets igangsetting og kvalitet og dessuten har bidratt med kontorfasiliteter for prosjektleder. Annonse Slagordet og Pol... onsdag, 0. september :0 Dside Magenta Svart Cyan Gul eretter vil vi takke prosjektleder Lillian Festvåg, både som initiativtaker, prosjektleder og som forfatter av sammendraget av rapporten. LFPS fagråd takkes også for viktige bidrag i utforming av spørreskjema og faglige perspektiver på funnene. Videre takker vi prosjektgruppens medlemmer, og spesielt Steinar Øyhaugen som bidro med sine erfaringer fra den forrige undersøkelsen. Og sist men ikke minst takkes alle de engasjerte medlemmene i LFPS som har bidratt med innspill og engasjement under hele prosessen, fra deltakerne på pilotseminar som i høy grad bidro til at spørreskjemaet ble så bra som det ble, til deltakere på medlemsmøter over store deler av landet og til enkeltpersoner som har tatt kontakt på telefon og e-post og kommet med gode innspill og kommentarer. Stein Johnsen Polio

3 Polio nr. Postadresse: Postboks, 03 Oslo Telefon sentralbord: innhold Lederen har ordet... Polioundersøkelsen sammendrag... Undersøkelsen... 3 Noen brukerorganisasjoner/diagnoseforeninger og ansatte møttes til dialog fredag.september...0 x-ord... Småklipp etc... Lokallagenes kontaktpersoner...3 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS Stein Johnsen Redaktør, design og layout Svein Sjølie mob: Redaksjonsutvalg Snefrid Bergum Lillian Festvaag Mona Myrer Bjørn Nilsen Frist for innlevering av stoff Stoff til neste numnmer må være innsendt til net senest. februar Trykk Dalby Grafisk, Hamar Annonser Salgs Forum AS Tlf: 3 00 Opplag 0 Forsidebilde: NNNNNN (Foto: Svein Sjølie) Leder: Stein Johnsen Furubergvegen 3 Hamar Mobil: Kasserer: Arne Furulund Hattemakerlia Skedsmokorset Mobil: 3 Sekretær: Ragnhild Skovly Hartviksen Teigev. 0 Råde Mobil: varamedlem og web-redaktør Kjell Inge Bringedal Stemmemyr Karmsund Mobil: 0 hovedstyret i LFPS Nestleder Geir Strømsholm Nerlandsdalen 0 Kristiansund N Mobil: Styremedlem: Snefrid Bergum Postvn. 3, Hagan Mobil: 3 varamedlem Bjørn Nilsen Styrmannsveien 0 Tromsø Mobil: 0 com KONTAKT TIL KONTORET HOS NHF: Ellen Trondsen, tlf: 0 3, Postboks, Grønland, 03 Oslo Polio 3

4 Nok et spennende arbeidsår går mot slutten. Et spennende år med arbeidet med, og framlegging av den store levekårsundersøkelsen blant poliopasientene, poliokonferansen i Amsterdam i sommer og arbeidet med rehabiliteringstilbudet til kronikergruppene. Et år som har gitt oss noen signaler om hvordan vi som diagnosegruppe fungerer, og hvordan vi blir verdsatt i samfunnet. Vi har valgt å vie dette nummeret av Polio til å presentere undersøkelsen og hovedresultatene for våre medlemmer. Siden vil det komme fagartikler som tar for seg spesifikke områder fra undersøkelsen. Disse vil bli lagt fram for offentligheten gjennom media og for fagmiljøet og politikerne. Vi har allerede gjort noen framstøt ovenfor disse miljøene, men nå, i innspurten av budsjettarbeidet, så kan vi ikke regne med noen stor respons fra politikerne. Da har både de og vi viktigere spørsmål og jobbe med. Dette skal jeg komme litt tilbake til etter hvert. Vi i Hovedstyret vil benytte denne anledning til å takke alle berørte parter, herunder våre medlemmer, for engasjementet i forbindelse med utsending og besvaring av spørreskjemaene. Vi er virkelig imponert over engasjementet og svarprosenten. Hele er nesten utrolig. Noe som er nesten like utrolig er at så mange sier at de, stort sett, har god helse og at de klarer seg bra i hverdagen. Det betyr jo at vi har hatt god nytte av de tilbud som vi har hatt tilbud til så langt, og bra er det. Det er slik at vi føler oss stolte over å få representere en slik flott gruppe utad. Og det gir oss noen gode argumenter når vi nå er inne i det viktige arbeidet med å forsøke å bevare tilbudene på et nivå som vil tjene poliottene også i framtiden. Og det kjære venner. Det trengs. De siste årene har vi sett en tiltagende tendens til at kronikergruppene blir skjøvet til side og fratatt godt innarbeide tilbud og rettigheter. Det gjelder naturligvis ikke bare for oss med polio, men det er nå engang de vi er satt til å jobbe for. Andre diagnosegrupper opplever også at vi blir skjøvet ut i forbindelse med helsereformen vi nå er i ferd med å implementere i samfunnet. Etter hvert som kommunene nå skal ta over det meste av ansvaret for rehabilitering så ser vi at de ikke har hverken kapasitet eller økonomi til å møte behovet. Hvordan skal den enkelte kommune klare å tilby rehabilitering til grupper og gi et tilbud over tre til fire uker sammenhengene? Det sier seg selv at det kan knapt de største kommunene i landet klare, men jeg tror ikke at tanken om å gjøre noe slikt har vært framtredende i de kommunale planbudsjettene så langt. Når vi da samtidig opplever at spesialhelsetjenesten også er i ferd med å fase oss ut så blir det straks mere nært og alvorlig. Vi har over tid fått bygget opp et meget godt tilbud ved Grande Rehabiliteringssenter på Nes i Hedmark. Dette er et tilbud som har kommet i stand gjennom tett samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Rehabiliteringsavdelingen i Ottestad, og Grande. De er den eneste institusjonen i hele lederen har ordet helse Sør Øst som har gitt tilbud om gruppeopphold på fire uker for bl.a. poliopasienter og smertepasienter. Dette tilbudet har også nådd ut i de andre helseforetakene, og pasienter fra hele landet har nytt godt av tilbudet. Det har vært med på å holde poliofolket så oppegående som vi tross alt er. Jfr. i den forbindelse levekårsundersøkelsen og resultatene av denne. Når så Helse Sør Øst ikke ønsker å forlenge avtalen med Grande så blir det helt uforstående for oss. Vi vet jo at behandlingen av vår helse er prisgitt anbud og ikke menneskeverd, men at det skulle gi seg så klare uttrykk for hvor lite kronikergruppene er verdt i samfunnet forskrekker meg. Her snakker vi om kortsiktig tenking. Hva tror helsemyndighetene at de oppnår med dette? Vi har jo gjennom 0 til 0 år virkelig fått bevist at vi klarer oss bra dersom samfunnet gjør noen enkle grep, som for eksempel tilbud om rehabiliteringsopphold. Uten disse grepene vil gruppen raskt få en forverret helsetilstand med påfølgende radikal økning av hjelpebehovet. Jeg tenker da både på hjelpemidler, hjelp i hjemmet, øket behov for fysioterapi på hjemstedet og til slutt institusjonsplasser. Er det et godt helsetiltak, og er det noen som tror at det er en rimeligere løsning menneskelig og økonomisk? Derfor har vi engasjert oss for å redde både dette tilbudet og lignende tilbud andre steder i landet. I skrivende stund er jeg og sekretæren vår og jeg på vei til et møte med administrasjonen i Helse Sør Øst hvor vi skal argumentere for våre synspunkter. I tillegg har vi kontaktet stortingspolitikerne og sentrale politiske myndigheter. Utfallet av aksjonen vet vi ikke når bladet nå går i trykken, men medlemmene skal bli holdt orientert gjennom hjemmesiden og meldinger til lokallagene. I dette arbeidet er vår store Levekårsundersøkelse et viktig bidrag når vi skal finne gode argumenter. Takk for at dere har vært med på å lette dette arbeidet, og så håper jeg at dere står på ovenfor både sentrale og lokale beslutningstakere i tiden som kommer. Se nøye på undersøkelsen og bruk den for det den er verd. Etter hvert skal vi også legge den ut på nett i sin helhet sammen med den tidligere undersøkelsen fra og kommentarartikler til den siste. Da vil jeg til slutt ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for at vi får jobbe sammen med dere. Slapp av og kos dere i jula og vel møtt til neste år. Stein Polio

5 Polioundersøkelsen en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge. Landsforeningen for polioskadde, i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup. Sammendrag: Undersøkelsen omfatter 0 personer, kvinner og menn, med en svarprosent på,. I studien inngår rundt 00 innvandrere med senfølger etter polio, som er betydelig yngre og som angir sammensatte helseplager i tillegg til psykososiale belastninger. Polioskadde rapporterer at lammelsene tiltar med økende alder, 3 opplever økende lammelser i polioskadet muskulatur mens 3 angir lammelser i muskulatur som har vært antatt uskadet. Puste- og svelgvansker angis av mellom 0 av utvalget. Dette kan utgjøre en livstruende tilstand og krever korrekt diagnostikk og behandling. Det fremkommer at opplever økende problemer med smerter i muskler og ledd, hvor smerter hemmer i dagliglivet. Undersøkelsen viser at gruppen har et stort behov for hjelpemidler og stort behov for spesialkompetanse for å tilpasse hjelpemidler. Til tross for at flertallet i poliogruppen rapporterer betydelige funksjonsproblemer, mottar ikke hjelp fra det offentlige i form av hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Undersøkelsen dokumenterer hvordan aldringsprosessen forløper for en stor gruppe av nevrologiske pasienter i Norge, som kan ha overføringsverdi til andre diagnosegrupper. Polioskadde lever med en livslang sykdom, som i mange tilfeller har kompliserende faktorer som kan være livstruende ved feilbehandling. Konklusjon: Det er behov for å etablere regionale kompetansesentra og en nasjonal kompetansetjeneste for poliogruppen, som kan bidra i diagnostikk, rådgivning, behandling og kunnskapsformidling. Polioundersøkelsen en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge er en års oppfølging av en tidligere studie utført av Landsforeningen for polioskadde (LFPS) i samarbeid med Sunnaas sykehus; Polioundersøkelsen LFPS. (Lobben og Øyhaugen ). Polioundersøkelsen fra, hvor personer besvarte et spørreskjema, kartla poliorammedes situasjon i akutt- og opptreningsfasen, samt daværende senfølger og livssituasjon, med særlig fokus på behov for helsetjenester og sosiale ytelser. Undersøkelsen var viktig for etablering av behandlingsreiser til varmt klima og til etablering av utredningsog behandlingsplasser i Norge. I tillegg førte den til økt fokus på polioskaddes situasjon i form av foredrag og nasjonale og internasjonale publikasjoner. Polioundersøkelsen hadde som siktemål å undersøke norske polioskaddes demografiske, sosiale og medisinske situasjon, samt nåværende behov for helsehjelp. Spørreundersøkelsen ble laget slik at den var sammenliknbar med poliostudien fra. Det foreligger ikke tilsvarende internasjonale oppfølgingsstudier. Politisk siktemål med studien var å synliggjøre de poliorammedes situasjon ovenfor allmennheten, helsepersonell og offentlige myndigheter, slik at deres interesser bedre ivaretas i det offentlige tjenestetilbud. Bakgrunn for undersøkelsen Epidemisk poliomyelitt var en av de mest fryktede sykdommene i forrige århundre, etter den første store landsomfattende epidemien i 0-0, med mer enn ett tusen tilfeller. I årene som fulgte var det mange landsomfattende utbrudd, spesielt i årene 0-, med 00 meldte tilfeller av paralytisk poliomyelitt. Vaksineringen som ble iverksatt i Norge fra førte til en dramatisk reduksjon av poliomyelitt, men det var fortsatt spredte tilfeller og mindre epidemier helt fram til midten av -0 tallet. I perioden 3 hadde Folkehelseinstituttet registrert rundt 000 tilfeller av polio med og uten lammelser i Norge. Man regner med at det i dag lever rundt personer med polioskader i Norge. Dette er i Lillian Festvaag Prosjektleder/forskningsassistent hovedsak de som fikk lammelser etter å ha blitt angrepet av polioviruset. Registrering av de som fikk polio uten lammelser var mangelfull og det er dokumentert i ettertid at gruppen uten paralytisk polio også kan utvikle senfølger. Antall polioskadde er derfor trolig større enn antatt. Poliogruppen er på størrelse med MS - gruppen og tre ganger så stor som gruppen med traumatiske ryggmargskader, grupper som har mange sammenlignbare nevrologiske skader. Ryggmargsskadde i Norge har tre spinalenheter; Sunnaas sykehus HF/Oslo universitetssykehus HF, Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim, med oppfølging i et livsløpsperspektiv. MS - pasienter har i tillegg til regionale kompetansesenter, et nasjonalt kompetansesenter ved Haukeland Universitetssykehus HF med et nasjonalt pasientregister. Det foreligger ikke tilsvarende funksjoner for pasienter med senfølger etter polio. Utarbeidelse av spørreskjema og gjennomføring På Landsforeningen for polioskaddes årsmøte i 3 ble det vedtatt å gjennomføre denne undersøkelsen, i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup. Spørreskjemaet Polio

6 fra Polioundersøkelsen LFPS lå til grunn ved utarbeidelse av spørreskjemaet. I tillegg ble det inkludert spørreskjema som var brukt i andre norske helseundersøkelser og spørreskjemaet ble prøvd ut blant en gruppe poliorammede. Det endelige spørreskjemaet besto av spørsmål fra akuttfasen, stabilfasen og dagens situasjon for polioskadde. Det ble lagt til rette for å svare på internett, og webskjemaet ble gjort åpent tilgjengelig på internett (www. tns-gallup.no/polio). I januar ble invitasjon og spørreskjema sendt ut til medlemmer av LFPS, kvinner og 0 menn. personer meldte fra om at de var støtte- eller familiemedlemmer og ble trukket ut av undersøkelsen. Derved var 3 personer aktuelle. I tillegg ble spørreskjema sendt ut til ikkemedlemmer som var registrert med poliodiagnose i Helse Sør - Øst. Totalt 0 personer svarte på undersøkelsen, kvinner og menn - noe som gjenspeiler at det er flere kvinner enn menn i medlemsmassen hos LFPS. For å korrigere for kjønnsforskjellene i svarene, ble datamaterialet vektet ved at kvinner ble gitt vekt på 0, og menn ble gitt vekt,. Svarprosenten for kvinner på ble da og for menn - totalt en svarprosent på,. Dette er høyere enn i, hvor besvarte undersøkelsen og viser at det har vært stort engasjement blant polioskadde også denne gang. Alder og bosted Gjennomsnittsalderen på de som svarte var 0 år, og mer enn halvparten av deltakerne i undersøkelsen fra var mellom - år. Det betyr at poliorammede utgjør en relativt stor gruppe eldre funksjonshemmede i pensjonsalderen, som vil ha behov for helsehjelp framover. Deltakerne er i gjennomsnitt år eldre enn ved forrige undersøkelse, noe som indikerer at vi har fått et litt annet utvalg enn ved undersøkelse for år siden. Dette bekreftes av at bare 3 husket at de hadde deltatt ved forrige undersøkelse. Polioskadde er spredt ut over hele landet. Rundt halvparten av deltakerne bor på Østlandet med Oslo, en tredjedel på Sør / Vestlandet og rundt i de tre nordligste fylkene. Akuttfasen Studien bekrefter tidligere undersøkelser, de fleste fikk polio som barn. Syv av ti var under skolealder ved akutt polio. I alt 0 svarer at de hadde varierende grad av lammelser i bein- og hoftemuskulatur i akuttfasen, mens svarte at de hadde lammelser i armer og skuldre. Mer enn halvparten fikk lammelser i rygg, og fire av ti rapporterte det samme i magemuskler. En tredjedel av utvalget (3 ) anga lammelser i svelg og pustemuskulatur i akuttfasen, som kan føre til svelg- og pusteproblematikk i senskadefasen. Nye lammelser Undersøkelsen bekrefter at polio er en sykdom hvor lammelsene tiltar over år. Nesten fire av ti rapporterte at de hadde fått nye lammelser i såkalt ikke-polioskadet muskulatur, mens 3 anga nye lammelser i tidligere polioskadet muskulatur. Sammenliknet med grad av lammelser angitt i, fremkom en markant økning. Antall prosent som erfarte lammelser i bein og hofter hadde økt fra til 3, mens lammelser i armer og skuldre var økt fra 3 til. Diagnostisering av ny lammelse eller svekkelser fordrer spesialistkompetanse om polio, med konsekvens for tiltak og behandling. Pustevansker Puste- og svelgvansker er en alvorlig kompliserende faktor, som kan være livstruende ved feildiagnostisering eller feilbehandling, og som krever spesialiserte undersøkelser og behandling. Mens lammelser i rygg, mage, bryst og pustemuskulatur ble rapportert likt med, angir nå 0 pustebesvær ved anstrengelse og pustebesvær uten tilknytning til anstrengelse. Opplevde lammelser i svelgmuskulatur hadde fordoblet seg, fra fem til ti prosent. I alt - opplevde økende grad av svelgbesvær og forandring i stemmen. Andre poliorelaterte plager Hele opplevde økende problemer med smerter i muskler og ledd, en økning på nesten 30 fra, og anga at smertene hemmet dem i hverdagen. Andre hyppig rapporterte problemer var nedsatt toleranse for kulde ( ), hevelser i legger/føtter ( ) og søvnproblemer (3 ), mens 0 rapporterte problemer med leamus eller kramper i muskulaturen. I tillegg anføres konsentrasjonsproblemer (3 ), søvnighet på dagtid ( ), søvn apnè ( ), som samlet utgjør symptomer som krever en differensialdiagnostisk vurdering hvor spesialistkompetanse om polio og senvirkninger inngår. Av andre sykdommer var det særlig slitasjegikt som dominerte, med, mens polioskadde ikke rapporterte hyppigere hjertesykdom og diabetes enn andre eldre. Hjelpemidler, tilrettelegging og behov for hjemmetjenester Undersøkelsen viste at det trolig er et underforbruk av hjelpemidler i poliogruppen. For eksempel hadde ikke tilrettelegging eller spesialinnredning av egen bolig. Bruken av ortopediske hjelpemidler og ganghjelpemidler hadde økt, særlig bruk av rullator (fra i til i ) og elektrisk rullestol (fra 3 til 3 ). Derimot var det bare som hadde fått tilpasset hjelpemidler for hender / armer, mens rapporterte at de hadde varige, store lammelser i armer/skuldre etter akuttfasen. Per i dag hadde behov for hjelp i trapp, mens trengte hjelp til å bære ting. Sett i lys av dette er det slående at hele ikke hadde noen form for hjelp fra det offentlige til praktisk hjelp i hverdagen, som for eksempel hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Tilgang på helsetjenester Polioskadde bor spredt ut over hele landet, men tilgangen til helsetjenester varierer stort og mange henvises til undersøkelse og behandling av helsepersonell uten spesifikk kunnskap om polio og senfølger av polio. Rundt halvparten av deltakerne var middels til godt fornøyd med fastlegens kunnskap om polio, mens ikke kunne vurdere dette og mente den var dårlig. Det var bare som anga ønske om omfattende utredning uten å ha fått det, mens ikke hadde vært til omfattende utredning for sin polioskade de siste fem årene og bare rundt 0 har hatt kontakt med nevrolog. Undersøkelsen bekrefter dermed at det er behov for et utrednings- og behandlingstilbud med kompetanse på polio. Av de som har vært med på behandlingsreise i varmt klima oppga 3 at de var meget godt fornøyd med tilbudet. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette tilbudet ikke omfatter de hardest rammede polioskadde, og en fjerdedel av gruppen hadde aldri vært på behandlingsreise. Det har videre vært gjort studier og utprøvning av immunoaktiv behandling på undergrupper av polioskadde Polio

7 med særskilt hurtig utvikling av symptomer. Dette er behandling som krever kompetanse på utredning og høyspesialiserte behandlingsmiljøer med fokus også på polio. Videre analyser Det gjenstår å analysere svarene mer detaljert for å identifisere undergrupper med udekkede helsebehov, der man vil se på regionale forskjeller i helsetilbud, alders- og kjønnsforskjeller, og tilbudet til ikke-etnisk norske poliorammede som forventes å øke. Likeså vil man kunne sammenligne poliogruppen med den jevnaldrende normalbefolkning på mål som angir helse, og sammenligne poliorammede med andre diagnosegrupper med tilsvarende funksjonshemninger. Konklusjon Polioskadde lever med en livslang sykdom, som i mange tilfeller har kompliserende faktorer som kan være livstruende ved feildiagnostisering eller feilbehandling. Dette krever spesialiserte undersøkelser og behandling og det anbefales at polioskadde henvises til regionale sentra med spisskompetanse. I tillegg har polioskadde behov for jevnlig vurdering og behandling for å opprettholde funksjon, samt sikre nødvendig og tilgjengelig helsehjelp. Undersøkelsen dokumenterer derfor behovet for å etablere regionale kompetansesentra for poliogruppen, som kan bidra i diagnostikk, rådgivning, behandling og kunnskapsformidling. LFPS anbefaler derfor en regional kompetansetjeneste plassert ved Sunnaas sykehus HF/Oslo universitetssykehus HF, Haukeland Universitetssykehus (Helse Bergen HF) og St. Olavs Hospital i Trondheim, i tillegg til Universitetssykehuset i Nord- Norge HF (UNN).LFPS ønsker at det etableres en nasjonal overbygning over de regionale tjenestene, i form av en nasjonal kompetansetjeneste, for å sikre en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert utredning og behandling av polioskadde i Norge. Prosjektgruppen Lillian Festvåg, prosjektleder / forskningsassistent Landsforeningen for polioskadde, LFPS Forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus HF. Tlf: / 0 E-post: lillian. Stein Johnsen, Landsforeningen for polioskadde, LFPS.Tlf: 3 33 E-post: Geir Strømsholm, Landsforeningen for polioskadde, LFPS.Tlf:. E-post: Ragnhild Skovly Hartviksen, Landsforeningen for polioskadde, LFPS. Tlf:. E-post: online.no. Steinar Øyhaugen, Landsforeningen for polioskadde, LFPS, Tlf: 0 E-post: Anne-Kristine Schanke, sjefpsykolog, Professor, dr. philos, Sunnaas sykehus HF, Universitetet i Oslo. Tlf: / E-post: Johan K. Stanghelle, Forskningsdirektør, Professor dr. med, Sunnaas sykehus HF, Universitetet i Oslo. Tlf; / 33 E- post: TNS Gallup: Jonny Nordøy og Audun Fladmo. Tlf: 03 / 00 E-post: no. LFPS Fagråd Leder: Stein Johnsen, Furubergveien C, 3 Hamar Nestleder: Geir Strømsholm, Nerlandsdalen, 0 Kristiansund. Sekretær:Ragnhild Skovly Hartviksen Teigeveien D, 0 Råde. Psykolog: Anne-Kristine Schanke Sunnaas Sykehus HF. Nevrolog Nils Erik Gilhus, Haukeland Universitetssykehus Lungelege Sigurd Aarrestad, Oslo Universitetsykehus HF Fysioterapeut Kari Lofthun, UNN Vara: Ove Fondenes, Haukeland Universitetssykehus. Tina Rekand, Stavanger Universitetssykehus. Dolores Nilsen, Sunnaas Sykehus HF Anita Kjeverud,Sykehuset Innlandet HF. Snefrid Bergum, Postveien 3, Hagan. Polioundersøkelsen en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge Landsforeningen for polioskadde (LFPS), i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio

8 Om undersøkelsen Bakgrunn og formål Denne undersøkelsen er en oppfølging og videreutvikling av en omfattende kartlegging av polioskadde i Norge, som Landsforeningen for polioskadde (LFPS) gjennomførte i og. Polioundersøkelsen gjennomføres i samarbeid mellom LFPS, Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup. Prosjektleder for undersøkelsen er Lillian Festvåg. Ansvarlig i TNS Gallup er Audun Fladmoe og Jonny Nordøy. Spørreskjema TNS Vinter og gjennomføring Polioundersøkelsen Spørreskjema Spørreskjemaet ble tilrettelagt postalt og på web. Postalskjemaet bestod av sider inkludert forside. Webskjemaet ble gjort åpent tilgjengelig på internett (www.tns-gallup.no/polio). I brevet til medlemmene av LFPS ble det informert om muligheten til å svare på web. I tillegg ble linken distribuert til andre som var interessert i å svare. Gjennomføring 3.. ble det sendt invitasjon til å delta i undersøkelsen til medlemmer av LFPS. 3.. ble det sendt påminnelse til medlemmer av LFPS som ikke hadde svart. I tillegg ble det sendt ny invitasjon til personer som ikke var medlem av LFPS, men som hadde tatt kontakt med ønske om å delta... ble spørreskjema sendt til poliopasienter ved Sunnas sykehus. Av konfidensialitetshensyn knyttet til pasientlister, ble disse skjemaene sendt direkte fra prosjektleder, Lillian Festvåg. Utover i februar sendte også Festvåg skjema til ytterligere andre polioskadde som tok kontakt. Feltarbeidet ble avsluttet Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

9 Målgruppe og utvalg Utvalg Primærutvalget bestod av personer som er medlemmer av LFPS. Det ble sendt ut invitasjoner til å delta på undersøkelsen. Personer som ikke hadde polio (støttemedlemmer, familiemedlemmer, etc.) ble oppfordret til å melde fra, slik at disse ikke skulle motta påminnelse. Totalt 0 medlemmer ga tilbakemelding om at de ikke hadde polio. I tillegg kom skjema i postretur. Det endelige primærutvalget bestod derfor av til sammen 3 personer. Sekundærutvalget bestod av poliorammede som ikke er medlemmer av LFPS. Disse ble rekruttert dels blant pasienter på Sunnaas sykehus og dels gjennom uformelle nettverk. Samtlige pasienter som ikke var medlem av LFPS () mottok spørreskjemaet i posten. Poliorammede som var i kontakt med prosjektgruppen gjennom uformelle nettverk, fikk tilbud om å få spørreskjemaet tilsendt i posten eller besvare undersøkelsen på internett. Det endelige sekundærutvalget bestod derfor av til sammen personer + et ukjent antall poliorammede som besvarte undersøkelsen direkte på nett uten å melde fra. Totalt 33 av medlemmene i LFPS besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarandel i primærutvalget på,3 prosent. I sekundærutvalget ble undersøkelsen besvart av til sammen personer. Da poliorammede kan ha besvart undersøkelsen på internett uten å ha meldt interesse til prosjektgruppen, har vi ikke et eksakt tall på bruttoutvalget. Ut fra den kjennskapen vi har til sekundærutvalget, kan vi operere med et svarestimat på noe rundt 0 prosent. Primærutvalg Sekundærutvalg Utvalg 3 ~ Antall svar totalt 33 - Antall svar postalt - Antall svar internett 3 Svarandel,3 ~ 0 TNS Vinter Polioundersøkelsen Utvalgene (i) Deltok i undersøkelsen i 3 0 Mann 3 Kvinne 3 Under år 0 - år 3 - år - år 0 - år Over år Oslo/-Akershus Rest Østland Sør/ Vestland Trlag/-N.Norge Utlandet Utdanning: Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Fagutdanning etter VGS Universitet/høgskole bachelor/cand. mag. eller lavere Universitet/høgskole mastergrad eller høyere Hovedkilde til livsopphold: Inntektsgivende arbeid heltid Inntektsgivende arbeid deltid Selvstendig næringsdrivende Alderspensjonist Arbeidsledig/arbeidstrygd Uføretrygd Annen type trygd Elev, student Hjemmeværende Annet Primærutvalg (n=33) Sekundærutvalg (n=) Primærutvalg (n=33) Sekundærutvalg (n=) TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio

10 Utvalgene (ii) Husstandens samlede bruttoinntekt: Under kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner eller mer Ønsker ikke å svare Sivilstatus: Ugift Samboer / gift Enke / enkemann Skilt Annet Født i Norge Foreldre født i utlandet: Ja,mor Ja,far Ja,begge 3 3 Høyde: Under 0 cm 0- cm 0- cm cm eller høyere Bostatus: Bor alene Bor sammen med noen Type bolig: Enebolig/ rekkehus/leilighet Enebolig/ rekkehus/leilighet ikke Aldershjem/institusjon Annet Vekt: Under 0 kg 0- kg 0- kg 0- kg 0 kg eller tyngre Primærutvalg (n=33) Sekundærutvalg (n=) Primærutvalg (n=33) Sekundærutvalg (n=) Polio akuttfasen TNS Vinter Polioundersøkelsen «Vi ber deg tenke tilbake til da du ble rammet av polio» Omtrent hvor gammel var du da du fikk polio? (n=3) år eller eldre - år -0 år - år 3 Under år Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

11 Var du innlagt på sykehus/institusjon i den akutte fasen? (n=330) Antall måneder innlagt på sykehus/institusjon i den akutte fasen (n=) Vet ikke Lengre enn måneder - måneder 3- måneder Nei - måneder 3 3- måneder Ja Under 3 måneder Vet ikke Var du innlagt på opptreningsinstitusjon/ rehabiliteringsavdeling etter den akutte fasen? (n=3) TNS Vinter Polioundersøkelsen Antall måneder innlagt på sykehus/institusjon i den akutte fasen (n=3) Lengre enn måneder - måneder 3- måneder Nei - måneder 3 3- måneder 3 Ja 30 Under 3 måneder TNS Vinter Polioundersøkelsen 3

12 Mange var på sykehus/institusjon, både i akuttfasen og i rehabiliteringsfasen. Hvordan var din situasjon i disse to fasene? Sykehus / institusjon nær hjemstedet 3 0 Sykehus / institusjon annet sted i Norge Sykehus / institusjon i Sverige Akuttfase Rehabiliteringsfase Sykehus / institusjon i Danmark 0 Sykehus / institusjon i annet land (n=3) Hvis du var innlagt på sykehus/institusjon, hvor ofte fikk du besøk? (n=) Jeg fikk aldri besøk TNS Vinter Polioundersøkelsen Hvem fikk du vanligvis besøk av? (n=) Lengre enn måneder Andre Jeg fikk sjelden besøk 0 Venner Annen familie 3 Jeg fikk ofte besøk Søsken Foreldre TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio

13 Hvis du var innlagt på sykehus/institusjon, hvor ofte fikk du besøk? (n=) Jeg fikk aldri besøk Hvem fikk du vanligvis besøk av? (n=) Lengre enn måneder Andre Jeg fikk sjelden besøk 0 Venner Annen familie 3 Jeg fikk ofte besøk Søsken Foreldre Hvor mye trening/fysioterapi hadde du i akutt- og rehabiliteringsfasen? (n=3) TNS Vinter Polioundersøkelsen Vet ikke Aldri Sjeldnere Ukentlig Daglig Polio 3 TNS Vinter Polioundersøkelsen

14 3 Polio akuttfasen: Lammelser Dersom du tenker tilbake på den akutte fasen, i hvilken grad var følgende deler av kroppen lammet? Bein'/'fot'/'hofte (én eller begge) (n=) 3 3 Arm'/'hånd'/'skulder ( én eller begge) (n=) Ryggmuskulatur (n=) 3 3 Mage'/'bryst (n=) 3 Pustemuskulatur (n=) Svelgmuskulatur (n=) 3 Ingen lammelse Noe lammelse Stor lammelse Helt lammet Husker ikke'/' vet ikke Brukte du pustehjelpemidler (eks. ventilator, jernlunge, TNS Vinter skjold, Polioundersøkelsen surstoffmaske) i akuttfasen? (n=33) Vet ikke Nei Ja Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

15 Polio stabilfasen «Med stabilfaser mener vi den perioden etter akutt-/ opptrening og frem til du opplevde forverret funksjon/ senskader. Dersom du fortsatt regner deg selv for å være i stabilfasen, ber vi deg svare ut fra hvordan du hadde det den første tiden etter at akuttfasen/opptreningsfasen var over» Hadde du lammelser som varte etter akuttfasen og eventuelt i hvilken grad var følgende deler av kroppen lammet? Ingen lammelse Noe lammelse Stor lammelse Helt lammet Husker ikke'/' vet ikke Bein'/' fot'/'hofte (én eller begge) (n=) Ryggmuskulatur (n=) 30 Arm'/' hånd'/'skulder (én eller begge) (n=0) Mage'/'bryst (n=) Pustemuskulatur (n=) 0 Svelgmuskulatur (n=) 3 TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio

16 Hvilke hjelpemidler benyttet du deg av i den stabile fasen, og hvor ofte benyttet du disse? Benyttet ikke Benyttet ved behov (av og til) Benyttet alltid Ortopediske hjelpemidler (skinne, korsett, krykke, stokk) (n=) 3 3 Andre hjelpemidler, noter (n=0) Rullestol manuell (n=) Hjelpemidler for hender'/'armer (n=) 3 Rullestol elektrisk (n=) 3 3 Rullator (n=) 3 Respirator eller andre pustehjelpemidler (n=0) TNS Vinter Polioundersøkelsen Hvilke av følgende gjøremål trengte du hjelp av andre, ofte eller av og til, for å få utført i den stabile fasen? Trengte personhjelp Trengte hjelp, men ikke dersom tilrettelagt for funksjonshemmet Trengte ingen form for hjelp Bære «ting» (n=0) Gå opp eller ned trapper (n=0) 3 Husstell (n=03) 0 Kle på '/' av meg (n=0) Matlaging (n=0) Personlig hygiene (n=0) Gå på toalettet (n=0) 3 Legge meg '/' stå opp (n=0) 0 Matlaging (n=03) Bilkjøring (n=) Spise eller svelge (n=0) 3 TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Polio

17 Er du operert pga din polio? (n=3) Vet ikke Nei Ja Opplevde du i eller mot slutten av stabilfasen en vesentlig endring i funksjon, som du antar har sammenheng med din polioskade? (n=300) Dersom ja, omtrent hvor gammel var du da du opplevde dette? (n=) TNS Vinter Polioundersøkelsen år eller eldre 3 - år Vet ikke - år år Nei -3 år - år Ja Under år Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

18 Polio stabilfasen «Nå vil du få spørsmål om hvordan du har det i dag» Opplever du i dag lammelser og eventuelt hvor sterke er disse lammelsene? Ingen lammelse Noe lammelse Stor lammelse Helt lammet Husker ikke'/' vet ikke Bein'/'fot'/'hofte (én eller begge) (n=) 3 Arm'/'hånd'/'skulder (én eller begge) (n=030) 3 Ryggmuskulatur (n=3) 3 Mage'/'bryst (n=) 3 Pustemuskulatur (n=3) 3 3 Svelgmuskulatur (n=3) Hvilke Politikk hjelpemidler og samfunn benytter du deg av i dag, og hvor ofte TNS Vinter Polioundersøkelsen benytter du disse? Benyttet ikke Benyttet ved behov (av og til) Benyttet alltid Ortopediske hjelpemidler (skinne, korsett, krykke, stokk) (n=3) 3 Rullator (n=0) 3 Rullestol elektrisk (n=0) 3 Andre hjelpemidler, noter (n=3) Respirator eller andre pustehjelpemidler (n=) 0 Rullestol manuell (n=0) Hjelpemidler for hender'/'armer (n=00) Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

19 Hvilke av følgende gjøremål trenger du, ofte eller av og til, hjelp av andre for å få utført? Trenger personhjelp Trenger hjelp, men ikke dersom tilrettelagt for funksjonshemmet Trengte ingen form for hjelp Ikke aktuelt Trapper (n=) 3 Bære «ting» (n=) 3 3 Bilkjøring (n=) Husstell (n=) Matlaging (n=) 0 Kle på '/' av meg (n=0) 3 Å gå (n=0) 0 Personlig hygiene (n=) 30 Legge meg '/' stå opp (n=) 3 30 Gå på toalettet (n=) 0 30 Spise eller svelge (n=) 0 30 For å lette hverdagen for funksjonshemmede, er det utviklet en rekke spesialinnredninger til hus. Har du noen av følgende? (n=3) TNS Vinter Polioundersøkelsen Har ingen av disse hjelpemidlene Annet Spesialinnredet '/' tilpasset bad Tilpasset kjøkken Kjørerampe'/'heis Spesielt tilrettelagt hus TNS Vinter Polioundersøkelsen 30 Polio

20 Polio senskader «Nå vil du få spørsmål om eventuelle senskader som følge av polio» Har du i senere år opplevd at du er blitt svakere i muskulaturen? Nei Dersom ja, hvor gammel var du da du først opplevde dette? Ja år eller eldre I tidligere ikkepolioskadet muskulatur (n=) 33 - år - år 3- år 3 Under 3 år I tidligere polioskadet muskulatur (n=3) år eller eldre - år - år 3- år -3 år 3 - år Under år Har du opplevd uventet tap av muskelstørrelse eller volum? TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Nei Dersom ja, hvor gammel var du da du først opplevde dette? I tidligere ikkepolioskadet muskulatur (n=) 3 Ja år eller eldre - år - år år Under 3 år I tidligere polioskadet muskulatur (n=) 3 3 år eller eldre - år - år 3- år -3 år 3 - år Under år Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen 33

21 Har du i senere tid opplevd økende problemer med: Ja Nei Smerter i muskler og ledd (n=33) Toleransegrensen for kulde (n=) Problem å få sove (lang innsovning og'/'eller hyppig oppvåkning) (n=) Leamus'/'muskelkramper (n=) Hevelser i legger'/'føtter (n=) Søvnighet på dagtid (faller i søvn ufrivillig på dagtid) (n=3) Påfallende pustebesvær ved anstrengelser (n=) Konsentrasjonsproblemer (n=0) Hodepine (n=) Forandring i stemmen (n=) Svelgebesvær (n=0) Påfallende pustebesvær uten tilknytning til anstrengelser (n=) Matinntak (n=3) Har Politikk du, og eller samfunn har du noen gang hatt, noen av disse sykdommene/plagene: TNS Vinter Polioundersøkelsen ja 3 Slitasjegikt (artrose) (n=) Søvnapné (OSAS, nattlig pustestopp) (n=) Psykiske plager som du har søkt hjelp for (n=) Beinskjørhet (osteoporose) (n=) Kreftsykdom (n=) Eksem (n=0) Annen hjertesykdom (n=) Astma (n=) Diabetes (sukkersyke) (n=) 0 Psoriasis (n=) 0 Hjerteinfarkt (n=3) Kronisk bronkitt, emfysem, KOLS (n=) Leddgikt (reumatoid artritt) (n=0) Fibromyalgi (n=) Nyresykdom (n=) Epilepsi (n=) Bechterews sykdom (n=3) Sarkoidose (n=3) TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio 3

22 Hvordan er din helse for tiden? (n=) Føler du at din helsetilstand endrer seg for tiden? Blir gradvis verre Blir gradvis bedre Er stabil Svært god Min fysiske helse (n=) 3 God 3 Ikke helt god 3 Min generelle helsetilstand (n=) 3 Dårlig Min psykiske helse (n=0) TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Opplever du at du har en funksjonshemming? (n=3) Svært alvorlig På en skala fra 0-0, vennligst oppgi gjennomsnittet for smertene du har hatt de siste dagene (n=30) 0 Verst tenkelige smerter Ganske alvorlig 3 Lett 3 Ubetydelig 3 Ingen 0 Ingen smerter TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Polio

23 På en skala fra 0-0, vennligst oppgi gjennomsnittet for smertene du har hatt de siste dagene (n=30) Hvis du har smerter, hemmer det din funksjonsevne i hverdagen? (n=) 0 Verst tenkelige Ikke i det hele tatt I liten grad 3 I noen grad 3 I betydelig grad 0 Ingen smerter TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Mener du at du har postpoliosyndromet '/' senskader? (n=3) Dersom ja, omtrent hvor gammel var du da du fikk dette? (n=) år eller eldre Nei - år - år 3 3- år -3 år Ja 3 - år Under år Polio 3 TNS Vinter Polioundersøkelsen 3

24 Sosialt nettverk, helse og livskvalitet Hvor ofte treffer du venner og slektninger som du ikke bor sammen med (F.eks. besøk, gå ut sammen, snakke sammen i telefon)? (n=3) Forekommer det at du føler deg ensom? (n=33) Sjeldnere enn hver måned Ofte Sjeldnere enn hver uke, men minst én gang i måneden 3 Av og til Minst én gang i uken Aldri'/'sjelden Velg et tall fra til som angir i hvor stor grad du er enig med hvert enkelt utsagn: TNS Vinter Polioundersøkelsen Helt uenig 3 Helt enig Min motivasjon er lavere når jeg er sliten og uopplagt (n=30) Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på hvordan jeg fungerer fysisk (n=) 3 3 Det at jeg er sliten og uopplagt, er ett av de tre symptomene som hemmer meg mest (n=) Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på evnen til å utføre visse oppgaver og plikter (n=) 0 3 Jeg blir fort sliten og uopplagt (n=) Det at jeg er sliten og uopplagt, hindrer meg i å opprettholde min fysiske funksjonsdyktighet over tid (n=) Fysisk aktivitet gjør meg sliten og uopplagt (n=3) Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på mitt arbeid, mitt familieliv eller min omgang med venner (n=3) 3 Det at jeg er sliten og uopplagt, skaper ofte vanskeligheter for meg (n=) 3 3 Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

25 Hvor tilfreds er du med forskjellige aspekter av livet ditt? Meget utilfredsstillende Utilfredsstillende Ganske utilfredsstillende Ganske tilfredsstillende Tilfredsstillende Veldig tilfredsstillende ikke aktuelt Min fysiske helse er (n=30) 3 3 Mitt seksualliv er (n=) 3 Min arbeidssituasjon er (n=3) 3 Min fritidssituasjon er (n=) 3 3 Min psykiske helse er (n=30) 3 Min økonomiske situasjon er (n=30) 3 3 Livet er generelt (n=30) Kontakten med venner og bekjente er (n=3) 3 Familielivet er (n=30) Min evne til å spise (n=30) 0 3 Forholdet til partner er (n=3) 3 3 Min evne til å ta vare på egen hygiene (n=30) 3 3 TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Polio

26 Helsevesenet Hvordan vil du beskrive din fastleges kunnskap om polio og senskader etter polio? Vil du si at han'/'hun har (n=33) Kjenner fastlegen til din polio? (n=3) Kan ikke vurdere det Vet ikke 0 Dårlig kunnskap Nei Middels kunnskap 3 God kunnskap Ja Har du hatt kontakt med følgende spesialister, og hvor god kunnskap hadde de eventuelt om polio? TNS Vinter Polioundersøkelsen God kunnskap Middel kunndskap Dårlig kunnskap Har ikke hatt kontakt'/' ikke relevant Ortoped (n=) 3 Fysioterapeuter'/' ergoterapeuter (n=) 3 3 Nevrolog (n=) 33 Fysikalsk medisiner (n=) Lungelege (n=0) Annet (n=3) 0 Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

27 Hvor (godt) fornøyd er du med det tilbudet som helsevesenet gir deg '/' kan gi når det gjelder dine problemer, plager og mén etter din polio eller senskader med polio? Er du (n=3) Hvis du har smerter, opplever du at du får god nok utredning og behandling for disse? (n=30) Ikke aktuelt Ikke relevant Svært misfornøyd Hverken fornøyd eller misfornøyd Godt fornøyd 33 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad 3 Svært godt fornøyd I stor grad TNS Vinter Polioundersøkelsen Hvor (godt) fornøyd er du med det tilbudet som helsevesenet gir deg '/' kan gi når det gjelder dine problemer, plager og mén etter din polio eller senskader med polio? Er du (n=3) Hvis du har smerter, opplever du at du får god nok utredning og behandling for disse? (n=30) Ikke aktuelt Ikke relevant Svært misfornøyd Hverken fornøyd eller misfornøyd Godt fornøyd 33 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad 3 Svært godt fornøyd I stor grad Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

28 Har du vært til omfattende utredning i forbindelse med din polioskade'/'polioproblem er de siste årene? (n=) Nei Ja, men etter anke Ja Hvilket sykehus var det som foretok denne utredningen? (n=) Ålesund sykehus Tromsø sykehus Sykehuset innlandet Sunnaas sykehus Stavanger sjukehus St. Olavs hospital Rikshospitalet Ottestad Levanger sykehus Kysthospitalet Kongsgård Haukeland sykehus Tilfredshet med utredning (3) Svært godt fornøyd 3 Godt fornøyd Hverken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd 3 Svært misfornøyd TNS Vinter Polioundersøkelsen Har du hatt ønske om omfattende utredning, men av ulike grunner ikke fått det? (n=) Nei Ja Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen 0

29 Har du opplevd at andre sykdommer har blitt mistolket som seinfølger av poliomyelitt? (n=33) Har du opplevd at poliorelaterte symptomer har blitt mistolket som andre sykdommer? (n=33) Vet ikke Vet ikke 30 Nei Nei Ja Ja TNS Vinter Polioundersøkelsen Hvor ofte driver du med fysisk trening'/'aktivitet som f. eks. turgåing, hagearbeid, svømming, sykling etc. i mere enn 30 minutter? (n=30) Har du benyttet deg av noen av disse behandlingsformene? (n=3) Oftere enn 3 ganger i uken -3 ganger i uken 3 Annet Alternativ behandling (f.eks. aromaterapi, soneterapi) Opphold i varmt klima med behandling 3 Ca gang i uken Helsesportsenter Bassengtrening Sjelden eller aldri Fysikalsk behandling TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio

30 Hvor mange ganger har du vært på behandlingsreise i varmt klima for din polio? (n=0) Hvor stor betydning har selve behandlingen i varmt klima hatt for deg? (n=) Hvor lenge etter at du kom hjem følte du at oppholdet hadde en positiv effekt på deg? (n=0) Vet ikke/ikke svar 3 Ikke aktuelt Vet ikke/ikke svar ganger eller flere Umulig å svare uker eller mer 3 ganger Ingen betydning 0- uker ganger Noe betydning gang Stor betydning - uker Ingen ganger Meget stor betydning 3 Under uker TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Hvilke av de følgende behandlingsformene tror du at du vil ha størst nytte av i fremtiden? (n=30) TNS Vinter Polioundersøkelsen 30 Polio

31 Behandlingsopphold & fottøy Ønsker du å reise på et behandlingsopphold i Norge i løpet av de neste månedene? (n=3) 3 3 Ja Nei Ønsker du å reise på en behandlingsreise til varmt klima i løpet av de neste månedene? (n=3) Vet ikke Har du benyttet deg av ortopedisk fottøy? (n=) 3 Har du opplevd problemer med skotøyet du bruker? (n=3) 3 0 Syn på det å bli eldre TNS Vinter Polioundersøkelsen Hvor godt passer disse beskrivelsene av det å bli gammel på deg? Er ikke sant i det hele tatt Litt sant Ganske sant Svært sant Jeg tror at mitt liv har vært av betydning for noen eller noe (n=0) 3 Det er svært viktig å bringe nyttige erfaringer videre til yngre folk (n=03) Jeg ønsker å være et godt eksempel for yngre folk (n=03) Etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg fått et mer fortrolig og tilfredsstillende forhold til de Livet mitt har like mye mening nå som det alltid har hatt (n=0) Jeg føler meg ikke gammel (n=0) Jeg godtar meg selv mer etter hvert som jeg blir eldre (n=03) Nå har jeg tid til å gjøre de tingene jeg virkelig interesserer meg for (n=) Jeg mister min fysiske uavhengighet når jeg blir eldre (n=) Min identitet er ikke bestemt av hvor gammel jeg er (n=0) Det å bli eldre har vært lettere enn jeg trodde (n=3) Jeg holder meg selv i form og er så aktiv som mulig ved å mosjonere (n=3) Problemer med min fysiske helse holder meg ikke tilbake fra å gjøre hva jeg ønsker (n=0) Jeg liker ikke at utseendet mitt forandrer seg etter hvert som jeg blir eldre (n=) Min helse er bedre enn jeg forventet i min alder (n=) Jeg ønsker å drive med en eller annen form for frivillig eller betalt arbeid så lenge som mulig 30 Min personlige tro og åndelige liv betyr mer for meg etter hvert som jeg blir eldre (n=0) 30 Jeg ser alderdommen hovedsakelig som en tid med tap (n=) 3 Jeg har mer energi nå enn jeg forventet i min alder (n=3) 3 Jeg synes det er vanskeligere å snakke om mine følelser etter hvert som jeg blir eldre (n=) 0 Etter hvert som jeg blir eldre, finner jeg det vanskeligere å få nye venner (n=30) Nå som jeg er blitt eldre føler jeg meg lite engasjert i samfunnslivet (n=) Jeg frykter at jeg vil miste min økonomiske uavhengighet etter som jeg blir eldre (n=) Fremtiden fyller meg med frykt (n=3) Jeg føler at jeg blir holdt utenfor på grunn av min alder (n=) Jeg er bekymret for at jeg skal bli til økonomisk belastning for min familie (n=) TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio 3

32 Bakgrunnsinformasjon Bruker du noen av de følgende medikamentene? Bruker fast Bruker av og til Bruker ikke Smertestillende (n=) Hjertemedisin (n=0) 3 Sovemedisin (n=) Beroligende'/'nervemedisin (n=0) 0 Annet (n=) 0 Hvor mange måltider spiser du vanligvis i løpet av en dag? (n=3) Gjør du noe for å endre kroppsvekten? (n=33) TNS Vinter Polioundersøkelsen Unngår du noen matvarer på grunn av senskader knyttet til polio? (n=33) - eller mer Ja, jeg ønsker å legge på meg Vet ikke 3-0 Ja, jeg ønsker å slanke meg Nei - Nei 3 Ja Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen 0

33 Røyker du? (n=3) Omtrent hvor ofte har du i løpet av de siste måneder drukket alkohol (regn ikke med lettøl)? (n=3) Hvor ofte drikker du glass eller mer av øl, vin eller brennevin ved samme anledning? (n=3) Ja, sigaretter daglig Ja, sigarer'/'sigarillos' /'pipe av og til Ja, sigaretter av og til (fest'/'ferie, ikke daglig) Nei, jeg har sluttet å røyke Nei, jeg har aldri røykt Aldri drukket alkohol Ingen ganger siste år Noen få ganger pr. år Ca gang pr. måned -3 ganger pr. måned Ca gang pr. uke -3 ganger pr. uke - ganger pr. uke 0 Daglig Ukentlig Månedlig Aldri TNS Vinter Polioundersøkelsen Dersom du er eller tidligere har vært helt eller delvis uføretrygdet. Omtrent hvor gammel var du da du første gang ble dette? (n=0) år eller eldre - år - år Dersom du mottar eller tidligere har mottatt trygdeytelser. Hvilke ytelser er dette? (n=) Alderspensjon Stønad til bil Sykepenger Attføringspenger Har du søkt om ytelser fra NAV som har blitt avslått? (n=) Vet ikke Nei 3- år Hjelpestønad -3 år Grunnstønad 0 Ja Under år Uføretrygd Polio 33 TNS Vinter Polioundersøkelsen

34 Får du støtte fra det offentlige til praktisk hjelp i hverdagen (f.eks. hjemmehjelp, hjemmesykepleie)? (n=33) Dekker støtten du får fra det offentlige ditt behov? (n=) Omtrent hvor mange timer i uken får du hjelp til praktiske ting fra det offentlige? (n=) Vet ikke Ikke aktuelt 3 Nei, har ikke søkt Over timer 3 Ja, har søkt og ikke fått tilsagn Nei 3 - timer 3 - timer Ja, har søkt og fått tilsagn Ja Mindre enn timer TNS Vinter Polioundersøkelsen 3 Hvordan er din helse for tiden? (n=) Føler du at din helsetilstand endrer seg for tiden? Blir gradvis verre Blir gradvis bedre Er stabil Svært god Min fysiske helse (n=) 3 God 3 Ikke helt god 3 Min generelle helsetilstand (n=) 3 Dårlig Min psykiske helse (n=0) Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

35 Utvikling Opplever du i dag lammelser og eventuelt hvor sterke er disse lammelsene? Noe lammelse Stor lammelse Helt lammet Noe lammelse Stor lammelse Helt lammet Bein'/'fot'/'hofte (én eller begge) Bein'/'fot'/'hofte (én eller begge) (n=) Arm'/'hånd'/'skulder (én eller begge) 3 Arm'/'hånd'/'skulder (én eller begge) (n=030) 3 Ryggmuskulatur 30 0 Ryggmuskulatur (n=3) 3 Mage'/'bryst Mage'/'bryst (n=) 3 Pustemuskulatur Pustemuskulatur (n=3) 3 Svelgmuskulatur 0 Svelgmuskulatur (n=3) 00 Sum av mange spørsmål Hvilke Politikk hjelpemidler og samfunn benytter du deg av i dag, og hvor ofte TNS Vinter Polioundersøkelsen benytter du disse? Benyttet ved behov (av og til) Benyttet alltid Benyttet ved behov (av og til) Benyttet alltid Ortopediske hjelpemidler (skinne, korsett, krykke, stokk) * Ortopediske hjelpemidler (skinne, korsett, krykke, stokk) (n=3) Rullator ** Rullator (n=0) 3 Rullestol elektrisk Rullestol elektrisk (n=0) 3 Andre hjelpemidler, noter 0 Andre hjelpemidler, noter (n=3) Respirator eller andre pustehjelpemidler Respirator eller andre pustehjelpemidler (n=) 0 Rullestol manuell Rullestol manuell (n=0) Hjelpemidler for hender'/'armer Hjelpemidler for hender'/'armer (n=00) 3 3 * Sum av mange enkeltspørsmål i ** Gåstol i TNS Vinter Polioundersøkelsen Polio 3

36 Hvilke av følgende gjøremål trenger du, ofte eller av og til, hjelp av andre for å få utført? Trenger personhjelp Trenger hjelp, men ikke dersom tilrettelagt for funksjonshemmet Trenger personhjelp Trenger hjelp, men ikke dersom tilrettelagt for funksjonshemmet Trapper 3 0 Trapper (n=) 3 Bære «ting» 3 Bære «ting» (n=) 3 Bilkjøring * Bilkjøring (n=) Husstell Husstell (n=) Matlaging * Matlaging (n=) Kle på '/' av meg Kle på '/' av meg (n=0) Å gå Å gå (n=0) Personlig hygiene 3 Personlig hygiene (n=) Legge meg/stå opp Legge meg/stå opp (n=) Gå på toalettet Spise eller svelge 3 Gå på toalettet (n=) Spise eller svelge (n=) 0 * Ikke sammenliknbare tall TNS Vinter Polioundersøkelsen For å lette hverdagen for funksjonshemmede, er det utviklet en rekke spesialinnredninger til hus. Har du noen av følgende? Kjørerampe'/'heis Spesielt tilrettelagt hus Spesialinnredet '/' tilpasset bad Tilpasset kjøkken Annet Polio TNS Vinter Polioundersøkelsen

Polioundersøkelsen 2014 en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge

Polioundersøkelsen 2014 en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge Polioundersøkelsen 2014 en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge Landsforeningen for polioskadde (LFPS), i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup TNS Vinter 2014 Polioundersøkelsen

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

En time for bedre folkehelse. Invitasjon til HUNT 3. Vel møtt til undersøkelsen! Tid og sted for oppmøte. Åpningstida: Viktig Enkelt.

En time for bedre folkehelse. Invitasjon til HUNT 3. Vel møtt til undersøkelsen! Tid og sted for oppmøte. Åpningstida: Viktig Enkelt. Invitasjon til HUNT 3 Viktig Enkelt Gratis Du inviteres herved til å delta i den tredje store Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT 3). Ved å delta f du en enkel undersøkelse av din egen helse, og

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2017

Medlemsundersøkelse 2017 Medlemsundersøkelse 2017 Om undersøkelsen MS-forbundet ønsker å kartlegge oppfatningene personer med MS har om eget liv og behandling. Undersøkelsen følger kronologien i livet til en person med MS, fra

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring Pasientens søknad om behandlingsreise til utlandet for voksne med psoriasis Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 og 4 fylles ut av søkers lege. For at et eventuelt behandlingsopphold for søker skal kunne

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Figurregister. På like vilkår? Figurregister

Figurregister. På like vilkår? Figurregister På like vilkår? 1. Datagrunnlag og metode 1.1. Andel personer 16 år og eldre med nedsatt funksjonsevne. Aldersgrupper. Menn og kvinner. 16 år og eldre. 2008. Prosent...12 1.2. Bakgrunnskjennetegn i befolkningen

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN.

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. Dette er spørsmål som prøver å belyse hvor godt eller dårlig du har det, det som kalles livskvalitetsmåling. I de fleste spørsmålene

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. 1. Kjønn: Mann Kvinne 2. Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Enke/enkemann Skilt Separert 3. Har

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Vedleggstabeller 145

Vedleggstabeller 145 45 Helse i Norge Tabell 2. Andel personer, etter kjønn, alder og utdanning, krysset med egenvurdert helse. 998. Prosent God/meget Verken god Dårlig/meget N god helse eller dårlig helse dårlig helse Alle...

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år)

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år) Ref.nr. Spørreskjema til FEDRE / MØDRE til barn med diabetes (0- år) Spørreskjemaet inneholder spørsmål om deg og ditt barn med diabetes. Ta utgangspunkt i det yngste barnet med diabetes dersom du har

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis.

Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis. Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis. Viktig! For at et eventuelt behandlingsopphold for barnet/ ungdommen skal kunne tilrettelegges best mulig, ber vi om at alle spørsmål

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon ID Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon og vil ta ca 5 min Del 2 skal kartlegge behandlingstiltak,

Detaljer

Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis.

Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis. Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis. Viktig! For at et eventuelt behandlingsopphold for barnet/ ungdommen skal kunne tilrettelegges best mulig, ber vi om at alle spørsmål

Detaljer

Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117

Sluttrapport for Sammen for mer aktivitet Prosjektnummer 2012-3-0117 Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117 Innledning LHL-klinikkene Røros (tidligere Røros Rehabilitering) er et av flere rehabiliteringssenter i LHL-klinikkene, som igjen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ)

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) Dette spørreskjemaet har til hensikt å finne ut hvordan du har hatt det de siste 2 ukene. Du får spørsmål om symptomer du har eller har hatt

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS NK nr: Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS Terapiavgift: 300:-/sesjon inkl. moms. Betales direkte til terapeutkandidaten. KONFIDENSIELT

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER DATO: Nasjonalt Register for Leddproteser Helse Bergen HF, Ortopedisk FØDSELSNR (11 siffer): klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister i psykiatri. Screening for bipolar lidelse Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer