FOR HELSE. Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital Revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR HELSE. Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital 10.10.01 Revisjon 03.03.03"

Transkript

1 ROM FOR HELSE Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital Revisjon

2 Menneskets opfattelse av rum er nært knyttet til dets selvopfattelse, som står i intim vekselvirkning med omgivelserne. Man kan betragte mennesket som værende i besiddelse af et selv med kinæstetiske, taktile og termiske aspekter, hvis udvikling omgivelserne enten kan hæmme eller fremme «Den skjulte dimension - menneskets opfattelse af rum» E.T. Hall.

3 INNLEDNING Dette heftet er et utdrag av Formveileder St. Olavs Hospital Kap.4 Interiør, som inneholder krav og retningslinjer for utforming av interiør i sykehuset. Avsnittet Rom for Helse er et forsøk på å systematisere noen av erfaringene og den pedagogikken som er utviklet i prosjektet for å få fram nye og mer pasientfokuserte og driftseffektive løsninger. Avsnittet er i tillegg inspirert og influert av; - Bodynamic International Aps.; skrifter, bøker, kurs og terapi - PlaneTree organization; skrifter, foredrag, internettsider og realiserte prosjekter - Edward T. Hall; The Hidden Dimension, Carl G Jung; Man and his Symbols, publ Anya Loinsworth, sivilarkitekt Romkunst; Næringshagen - en formveileder, juni Ninni Sødahl, sivilarkitekt og somaterapeut, rådgiving og grafisk formgiving - Plan og programmeringsavdelingen v/ sykesøstrene i Helsebygg, programmeringsansvarlige i senterprosjektene; tilførsel av kunnskap og presise tilbakemeldinger på form og innhold underveis Øvrige avsnitt i Kap. 4 omhandler de konkrete føringer for utforming av rom og bygningselementer, og er basert på utredningen Generelt senter interiør som er utarbeidet av Frisk og Medplan arkitekter i samarbeid med Helsebygg, pasientrepresentant og brukere fra St. Olavs Hospital og NTNU våren Dette heftet inneholder illustrasjoner utført av kunstnere, arkitekter og fotografer i inn og utland. Da dette er et internt dokument for RIT 2000 er godkjenning for reproduksjon av bilder ikke innhentet. Helsebygg, Ragnhild Aslaksen sjefarkitekt

4 organisering - funksjoner og prosesser - medisinsk og tekninsk kompetanse kvantitet harde verdier - produksjon av helsetjenester teknikk - funksjonalitet - teknisk kvalitet på bygninger og utstyr mennesker pasient fokus bygninger etikk - holdninger og kommunikasjon hos personale, pasienter, m.m. kvalitet myke verdier - tilfredshet, velvære estetikk - opplevelseskvalitet i utforming og organisering av rom og bygninger HELHETSMODELL menneskelige og materielle ressurser Ragnhild Aslaksen Helhetsmodellen viser hvilke ressurser og verdisektorer som er virksomme i utvikling, bygging og drift av sykehus. Oppnåelse av felles mål er avhengig av samspill og forståelse mellom de ulike aspekter. Alle delaspekter er virksomme, uavhengig om de tas hensyn til eller ikke. I sentrum av modellen synliggjøres virksomhetens eller prosjektets mål. St. Olavs Hospital har definert følgende visjon for sin virksomhet; helhet, likeverd, respekt og medbestemmelse. 4

5 FORMGIVING UTFRA PASIENTPERSPEKTIVET Hovedoppgaven for det nye Universitetssykehuset er pasientbehandling, forskning og undervisning, oppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. Det er et mål å realisere et miljø som preges av balanse mellom avansert medisin, helhetlig omsorg, pleie og service. Prosessanalyse og programmering har som hensikt å frambringe en organisering av sykehusets tjenester som er utviklet utfra hensyn til effektiv drift og pasientens behov og ønsker. God behandling er avhengig av god kommunikasjon mellom pasient og behandler. Sykehusets utforming må derfor legge til rette for at samspillet mellom pasient og behandler blir best mulig i de ulike deler av sykehuset. For å oppnå dette må pasientens perspektiv vektlegges i prosessen. Formgiverne må sette seg selv i pasientens sted, og gjennom kunnskap og innlevelse få en dypere forståelse av hvordan det fysiske miljø best kan tilrettelegge for god pasientbehandling. 5

6 Et ufødt barn i livmoren. Det første helsebringende rom som blir til i et følsomt samspill mellom ytre og indre påvirkninger. Skisser av Leonardo da Vinchi fra

7 ROM FOR HELSE Det nye Universitetssykehusets målsetting om å skape et pasientfokusert, menneskelig sykehus, settes på prøve når interiøret skal realiseres. Det er en stor utfordring å utvikle gode estetiske og funksjonelle interiører i sykehus. Det er derfor valgt en innfallsvinkel til dette kapittelet som søker å kartlegge noen underliggende psykososiale forhold som påvirker utformingen av de fysiske omgivelsene. Disse forholdene er særlig viktige å bevisstgjøre seg i utformingen av sykehus dersom en skal lykkes i å realisere omgivelser som kan fungere hensiktsmessig over tid. Et beroligende interiør bidrar til avslapping av kropp og sinn, - et godt utgangspunkt for god helse. 7

8 grenser sosial og fysisk avgrensning - kroppens rom biologisk - personlig rom psykologisk - territorier geografisk - sosialt rom kontakt indre sansninger sosiale og fysiske omgivelser 8 Nivå av kontakt ogavgrensning - Plansjen viser elementer i samspillet mellom fysiske og sosiale rammer for kommunikasjon og samhandling. Grupper og enkeltmenneskers mulighet for gjensidig kontakt, påvirkes av muligheten for relevant avgrensning, der avgrensning kan beskrives på flere nivå og forstås både som sosiale og fysiske grenser.

9 Brukergrupper og roller i sykehuset Tre hovedgrupper av brukere stiller krav til utformingen av sykehuset; pasienter og pårørende pasienter/pårørende behandlere/medisinsk drift/ undervisning (medisinsk personale) teknisk drift teknisk drift medisinsk drift Et godt interiør skal kunne integrere disse ulike behovene i en estetisk og funksjonell helhet. I noen deler av sykehuset må pasientens behov få stor vekt, i andre områder krever behandlingen at medisinsk personell må ha stort spillerom, og noen områder må primært styres av driftstekniske hensyn. Konflikter og uforløste områder oppstår der de ulike behovene ikke er tilstrekkelig utredet og forstått, eller at det oppstår sterke motsetninger mellom ulike behov. Disse områdene bør i planleggings- og prosjekteringsprosessen få spesiell oppmerksomhet for å oppnå mest mulig optimale løsninger. ROM FOR KONTAKT OG KOMMUNIKASJON Et viktig utgangspunkt for utforming av sykehusinteriøret er bevissthet omkring menneskets evne og behov for å skape ulike romlige avgrensinger omkring seg selv. Den romlige avgrensingen foregår på ulike nivå, og er ofte et ubevisst men svært virksomt underliggende motiv i planleggingen av funksjoner, arealer og arkitektoniske løsninger. 9

10 TERRITORIER Et nivå av grensedannelse omkring grupper og enkeltmenneskers aktiviteter viser seg i det fysiske miljø som territorier. Territorier markeres ofte av ved hjelp av tegn og symboler som kommuniserer innhold av mer eller mindre privat karakter. Territorier avgrenser og skaper trygghet for den gruppen som har opprettet territoriet, men kan oppleves ekskluderende, forvirrende eller utrygge for den som ikke opplever å høre til der. Negativ territorialisering kan framstå som uhensiktsmessige fysiske barrierer i den aktiviteten det planlegges for, eller som uryddighet, uoversiktlighet, ( cluttering - taping av beskeder på veggene) og ustrukturert merking og skilting. Adkomst til barselavdelingen, en forvirrende og lite vennlig adkomst til en viktig begivenhet for far og andre pårørende. Forbudskilt og advarsler konkurrerer med overdimensjonert merking av dør. 10

11 Sykehusets rom er daglig arbeidsplass for sykehusets personale. Pasienter og pårørende er for det meste kun til stede for relativt korte opphold. Dette skaper flere steder en rolle - og territoriekonflikt i sykehuset. Personalet opplever et område som sitt og markerer området med utstyr, skilt og annet, noe som bidrar til å fremmedgjøre sykehuset som midlertidig hjem for pasienter og pårørende. Pasient og pårørende får inntrykk av å være i veien eller på besøk (besøk inne i andres territorier) hos behandlingsinstitusjonen. Tilsvarende territorialisering ville vært uhørt for eksempel i et hotell eller annen serviceinstitusjon, der hensynet til at kunden føler seg velkommen i høy grad former miljøet. Det må derfor arbeides mot tilsvarende kundefokusering eller pasientfokus, i de deler av sykehuset der pasienten oppholder seg og får behandling. Et avklart rollemønster i sykehuset vil minske behovet for uheldig territorialisering. Arkitektoniske virkemidler vil være å skape gode gjenkjenbare steder med markerte fysiske grenser, oversiktlige planer og kommunikasjonssystemer med tydelighet i plassering av fellesarealer og dedikerte arealer. Dedikerte arealer bør utformes med tanke på at brukerne av kan påvirke/endre visuelle signaler i rommet slik som bilder, planter og andre innredningselementer, som påvirker rommets atmosfære. Fellesarealer må innredes ryddig og oversiktlig og med minst mulig sykehusprivate signaler. Skilting må nøye tilpasses funksjonen i rommet. 11

12 Skejby sykehus utenfor Århus. Stor luftig foyer med åpen hovedskranke skaper et generøst, oversiktlig og vennlig preg med assosiasjoner til hotell eller annen serviceinstitusjon. Paramount hotel i New York, arkitekt Philippe Starck Innfelte vaser med roser i veggen et ordløst - hjertelig velkommen 12

13 Rom for behandling - pasientens sykdom Det er pasienten som med støtte fra behandler og nødvendige tekniske og medisinske hjelpemidler, bekjemper sykdommen. Rom for pasientbehandling må derfor innrettes slik at pasienten opplever seg som fokus i behandlingsprosessen, og føler trygghet og kontroll. I undersøkelses og behandlingsrom skal informasjon fra behandler, utstyr (skjermer etc.) rettes mot pasienten eller til kontaktrommet/fellesrommet mellom pasient og behandler. Signaler som bidrar til fremmedgjøring eller driftsmessig territorialisering av rommet må dempes mest mulig. På pasientrom kan pasienten ha mulighet for å prege rommet med egne bilder og eiendeler. Sengerommet oppleves tryggere når det er plass til personlige eiendeler. 13

14 Pasientperspektivet i praksis En Navajo indianer som får tradisjonell behandling. Behandleren har tegnet en framstilling av pasientens konstitusjon som et avgrenset rom omkring den syke, sykdommen tilhører pasienten. Pasienten kjemper mot sykdommen, behandleren veileder og støtter uten å plassere seg selv i sentrum for prosessen. God behandling er avhengig av god kommunikasjon mellom pasient og behandler. Sykehusets interiør må legge til rette for at samspillet mellom pasient og behandler blir best mulig i de ulike delene av sykehuset. 14

15 PERSONLIG ROM Alle mennesker er omgitt av et personlig rom. Grensen for det personlige rom merkes godt når andre mennesker oppleves å komme fysisk for nær. Omfang og avgrensing av det personlige rom varierer mellom ulike kulturer, enkeltmennesker og situasjoner. Avgrensing og kontroll av eget personlig rom er avgjørende for menneskets evne til å slappe av og føle trygghet. Måten sykehusets rom og prosesser organiseres på, kan støtte eller svekke enkeltmenneskets mulighet for avgrensing av eget personlig rom. Tydelig definerte rom og arbeidsplasser med god innbyrdes orientering og riktig visuell og akustisk avgrensing, er et tiltak for å oppnå dette. Enerom for alle pasienter er et svært viktig tiltak som bidrar avgjørende til å sikre pasient/pårørende et personlige rom i sykehuset. 15

16 Det vil være store individuelle variasjoner mellom enkeltmennesker med hensyn til behov for avgrensing av det personlige rom f.eks i en arbeidsituasjon. Det er viktig å finne løsninger som er fleksible nok til at den enkelte kan tilpasse seg. Foto: J. Wærdahl Denne mannen utnytter moderne IKT hjelpemidler og kan skape seg en arbeidsplass der han er. Mange har bruk for mer stabilitet og fysisk avgrensing for å finne konsentrasjon. Egget av Arne Jacobsen - en stol som gir støtte til det personlige rom og lager sitt eget rom i rommet. 16

17 Rom for kontakt Gjensidig kontakt styrker kvaliteten av den medisinske behandlingen, og pasientens opplevelse av trygghet. Et samlet og avgrenset personlig rom gir bedre mulighet for samlet oppmerksomhet og god kontakt og kommunikasjon mellom pasient og behandler. Arkitektoniske tiltak for å legge til rette for gjensidig kontakt kan være å kombinere avgrensing og skjerming av privat sfære, med visuell kontakt med pleiepersonell og pårørende. Tilretteleggelse for god og naturlig kontakt på en kontorarbeidsplass, kan være at man fra sitt personlige rom (del av landskap, team eller celle) har visuell kontakt til fellesområder, og at det innrettes til gode møteplasser for to eller flere personer. Det er viktig at behovet for kontakt mellom pasient og behandler ikke reduseres til ensidig kontroll og overvåking. Dette gir primært trygghet til medisinsk personale, og ikke nødvendigvis opplevd trygghet til pasienten, som ikke kan kontrollere om noen følger med bak kamera og skjerm (eksempelvis i et stråleterapirom). 17

18 Vaktrom på poliklinikk og sengeavdeling. Slik mange pasienter og pårørende erfarer fungerer ikke vaktrommet som et kontaktrom, men som en avgrensing av personalets territorium og personlige rom, - en barriere for pasienten. For at kontaktrommet skal fungere, må funksjonene skilles, personalet må få et eget skjermet territorium, pauserommet. Kontaktrommet, arbeidstasjonen, må være åpen og tilgjengelig for publikum. 18

19 Arbeidstasjon, Pacific Presbytarian Medical Centre. Sentral arbeidstasjon med utsyn/innsyn fra pasientrom der pasienten kan styre kontakten. Både i et pasient -, behandlings- og forskningsmiljø er det viktig å legge til rette for uformelle møter. Mange bedrifter arbeider bevisst med dette og innretter små kaffebarer i fellesområdene, der spontan kontakt og utveksling kan finne sted. 19

20 20

21 For et lite barn i utvikling er det livsnødvendig å etablere et kontaktrom med mor, og omgivelsene må legge til rette for ro og nærhet. motsatt side; Dette kobberstikket fra forrige århundrede, viser en såret offiser som mottar behandling fra en gruppe oppofrende og omsorgsfulle kvinner. Kvinnene fokuserer på pleie og kontakt med den sårede soldat. Det omsluttende og myke interiøret forsterker atmosfæren av velvære, støtte og omsorg. 21

22 KROPPENS ROM Menneskets kroppslige avgrensing er tett forbundet med huden. Kroppens sansninger retter seg både innover mot spenningsforhold i organer og muskulatur, og utover i sansninger av omgivelsene gjennom berøring, lukt, lyd, lys og visuelle inntrykk. Under sykdom opplever mange at kroppens sanseinntrykk forsterkes. Farger, lukt, luftkvalitet, lys, temperatur og synsinntrykk kan påvirke pasientens velvære i høy grad. Positiv kontakt og sansing gjennom kroppen er viktig i en behandlingssituasjon noe formgivere må ta hensyn til. Det er derfor viktig at pasienten gis mest mulig kontroll med lys, lyd og klima; temperatur, fuktighet og luftkvalitet. Arkitektoniske tiltak for å styrke kontakten med kroppen er valget av materialer som er behagelige å ta på, gulv som oppleves stabile og trygge, tydelige omgivelser, opplevelse av tyngdekraft, klare flater og grenser kan også virke støttende, eller utydelige uklare rom kan svekke opplevelsen av tyngde og kontakt med kroppens grenser. Berøring og kroppsbevissthet. Veggmaleri fra graven til en lege i Saggara, Egypt; år 2330 f. Kr. 22

23 Overvåkingspasienter som er tilkoblet medisinsk teknisk intensivutstyr og får injeksjoner/medisiner som er livsviktige for pasienten, opplever ofte utstyret og medisinene som en del av kroppen. Mange har vanskelig for å merke kroppens avgrensing og trenger støtte i form av fysisk berøring av kroppen. Arkitekturen kan støtte ved å skape mest mulig tydelige omgivelser, med god avgrensing omkring pasienten. Fysisk berøring kan styrke kontakten med kroppens avgrensing og senke stressnivået. 23

24 Oppvåkning, dagkirugisk avdeling Somerset Medical Center. Mest mulig tydelige rom med klar avgrensing omkring pasienten er viktig i en overvåkingsituasjon. Hver seng har plass for pårørende samtidig med god kontakt til personalet. En ytterligere forbedring vil være faste eller uttrekkbare vegger mellom pasientene med akustisk demping. Rommet har brystning i tre som gir en følelse av soliditet og stabilitet, samtidig med godt dagslys og utsikt (som alle senger bør ha). Himlingens detaljering og linjeføring er med på å tydeliggjøre rommet. 24

25 Tung overvåking. Sykehusets behov for mengder av medisinsk teknisk utstyr og oversikt til pasienten, gjør overvåkingsrommene til noen av de vanskeligste og mest motsetningsfylte rom i sykehuset. Utstyr i fokus - reklame fra japansk produsent. Det er viktig at utstyret ikke dominerer rommet, men betjener det. 25

26 Under sykdom er virkningen av skjønnhet, av variasjon og strålende farger nesten ikke verdsatt... Jeg har sett feberanfall... der det oppstod voldsomme lidelser hos pasienten fordi han ikke kunne se ut av vinduet... jeg glemmer aldri feberpasientens henførelse over en bukett ville blomster i strålende farger. Jeg husker (fra min egen sykdom) at en liten bukett ville blomster ble sendt meg, og at jeg fra det øyeblikket ble fortere frisk. Florence Nightingale, Anmerkninger om sykepleie - hva det er og ikke er,1859 Vrinnevie sykehus, Sverige, oppholdssone i ende av korridor. Grønne planter sildrer lyset og skaper en vennlig, livgivende stemning i rommet. Livgivende elementer Visuelt og sansemessig er det viktig med livgivende elementer, dagslys, utsikt til natur, bilder av natur, blomster og grønne planter, fisk, fugler, rennende vann, bruk av naturmaterialer etc. Behagelig lukt som gir gode assosiasjoner og lyd som virker avstressende kan ha stor positiv betydning. Negativt kan ubehagelig lukt og lyd oppleves som stadige grenseoverskridelser som setter kroppen i alarmberedskap. Mangel på livgivende elementer skaper en steril og fremmedgjort atmosfære fjernt fra kroppens natur. 26

27 Ofte er det vanskelig å gi alle rom som behøver det nok daglys, utsikt og livgivende elementer. Forskning viser at bilder av natur også har en helsebringende virkning. Et amerikansk firma vant en designpris for denne gardinen med påtrykt landskapsmotiv. Afrikans kvinne dekorer en døråpning. Form og farge, vil frisette din pasient fra smertefulle tanker bedre enn hvilket som helst argument Florence Nightingale 27

28 SYKEHUSINTERIØR - NOEN EKSEMPLER Fødestue - her er det ikke mye støtte i omgivelsene for den som skal føde eller bli født; Blanke reflekterende gulv, blending fra vindu, ingen skjerming av fødeseng som ligger rett mot døråpning, oppstabling av utstyr som gir rommet uklare grenser og gjør et stort rom trangt og rotete, mangel på livgivende og vennlige signaler. 28

29 Kuvøseavdeling - en mor prøver å etablere og avgrense et kontaktrom mellom seg og sitt barn. Omgivelsene gir stress, ikke støtte. Der er ingen skjerming omkring pasienten, pårørende er i veien, ingen belysning som kan gi intimitet til situasjonen, ingen akustisk avskjerming eller tilskudd av livgivende elementer. 29

30 Operasjonsstue Meissen von Wörner und Partner Architecten. Blåfargen samler rommet og tydeliggjør dets form og avgrensing. Himlingens linjeføring med integrert belysning forsterker dette. Fondveggen med det smale vinduet mot naturen gir personalet en rolig flate der blikket kan hvile og samle næring i et øyeblikks pause. Bris - utført av kunstner Hanne Heuch. Eksempel på utsmykking av tungt behandlingsrom, stråleterapi, Kreftavdelingen på St. Olavs Hospital. Det er benyttet delvis glasert keramisk flis som er innfelt i veggen. 30

31 alminnelighet enkelhet atmosfære I sykehusets pasientområder bør det tilstrebes en atmosfære av alminnelighet og enkelhet. 31

32 Det påstås at skjønnhet virker utelukkende på sjelen. Men slik er det ikke. Den virker på kroppen også. Hvor lite vi enn vet om hvordan vi påvirkes gjennom form, farge og lys, så vet vi i det minste at de har en avgjørende påvirkning på kroppen. Anmerkninger om sykepleie - hva det er og ikke er Florence Nightingale 1859

33 Åpen sengeavdeling, St. Olavs Hospital fra forrige århundreskifte

34 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Besøksadresse; Schwachsgate 1 Telefon; Telefaks; E-post; Utbygger; Helsebygg Midt-Norge Byggherre; Helse Midt-Norge Finansiering; Helsedepartementet og Utdannings-og forskningsdepartementet

ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU INNHOLD innledning ryddige omgivelser personlig og profesjonell estetikk

Detaljer

veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Utarbeidet av Helsebygg Midt-Norge i samarbeid med St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU. Vedtatt av sameiestyret

Detaljer

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as KUNNSKAPSSENTERET St Olavs Hospital, Trondheim byggherre: Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen, direktør Lars Abrahamsen, utbyggingssjef

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Bruker- er veiledning

Bruker- er veiledning Brukerveiledning Brukerveiledning for Emma Sansehus Emma Sansehus (snozelen) er et fritidstilbud for alle grupper og kan være et opplæringssenter for mennesker med store og sammensatte lærevansker. Brukerveiledningen

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Evidensbaserad design

Evidensbaserad design Evidensbaserad design Hur påverkar design och arkitektur, ljussättning och konst patienter och anställda? Knut Bergsland, SINTEF 20-21.august 1 Evidensbasert design: Utgangspunkt i medisinen; Evidensbasert

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus Bursdager Vi anbefaler grupper på ca 15 barn og en voksen pr fem barn. Barnehager For å få størst utbytte av Emma Sansehus anbefaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/7859-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 10.10.2007, kl 13.00 Sak 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF

Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF Sivilarkitekt MNAL Tor Arild Danielsen SYKEHUSUTBYGGING, NYE PROSJEKTER-NYE IDEER 03.04.2008 Psykiatri +arkitektur, ingen ny ide! Gaustad sykehus

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE UTSMYKKINGSUTVALGET UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Utsmykkkingsutvalget ved Byåsen videregående skole har følgende medlemmer: Knut Wold Solveig Aune Jan Eirik Evjen Edith Lundebrekke Geir Bjordal

Detaljer

Frivillighet før tvang

Frivillighet før tvang Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern Gardermoen 8. september 2010 Per Gaarder Elisabeth Dehn Jordbakke Kort om organisering Undersøkelsen er en

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse.

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. KRISETEAM Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. Alvorlige hendelser er Ulykke Trusselsituasjoner Brå død Umiddelbart etter en hendelse kan alt oppleves uvirkelig

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Hovedbudskap Passende møteplasser er viktig. Personer med demens møtes i økende grad for å arbeide med demensrelaterte saker. De blir også invitert til møter og konferanser.

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder

Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder Hovedpunkter Den åpenbare løsningen De kommunale oppgaver Hva er ulikhetene Om det

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Å sette pris på en god opplevelse Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Erika Søfting 2010 Oppmøtebaserte opplevelser Det romlige er vesentlig Veldig viktig for verdien hos gjesten

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

First Hotel Ambassadør, Drammen

First Hotel Ambassadør, Drammen MANDAG 5. OKTOBER 2009 KL 09.00 16.00 First Hotel Ambassadør, Drammen Nok er nok - etiske retningslinjer i forhold til ernæring i livets sluttfase. Hdir har i 2009 utgitt: Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

collage 10 years anniversary

collage 10 years anniversary collage 10 years anniversary 1 2 «Den mest iøynefallende kontrasten mellom dagslys og kunstig lys er at naturen bare har én lyskilde, og at man aldri ser direkte inn i lyskilden. Vår oppfattelse av lys

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte

Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007. i samarbeid med. ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007. i samarbeid med. ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Sykehusutbygging I Praksis - Realiserte Visjoner? Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007 i samarbeid med ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Onsdag 14.

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet God akustikk på arbeidsplassen Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet Hvert år går millioner av arbeidsdager tapt som følge av arbeidsrelatert sykdom, og dette medfører tapt produktivitet

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Konferanse i regi av Nasjonalt Senter for distriktsmedisin Bodø 13. mars 2008 Helse Nord RHF

Detaljer

LÆRINGSLANDSKAPET. Kunnskap, inspirasjon og ideer. Besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming

LÆRINGSLANDSKAPET. Kunnskap, inspirasjon og ideer. Besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming LÆRINGSLANDSKAPET Kunnskap, inspirasjon og ideer Besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming ...Læringslandskapet - et miljø for læring... L æringslandskapet

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

God stemning med riktig belysning

God stemning med riktig belysning LYS OG SKYGGE: Dagslyset fyller rommet, og skaper samtidig spennende lys og skyggevirkninger. God stemning med riktig belysning Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes,

Detaljer

ansatte med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet Sykehusets møte med pasienter og - om kropp, sårbarhet og likeverdig

ansatte med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet Sykehusets møte med pasienter og - om kropp, sårbarhet og likeverdig Sykehusets møte med pasienter og ansatte med nedsatt funksjonsevne - om kropp, sårbarhet og likeverdig tilgjengelighet Inger Marie Lid Teolog, ph.d., førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Innhold Logo - Profil Norges Bondelag 3 Hvorfor skal Norges Bondelag ha en visuell profil? 4 Hvorfor nek i logoen? 5 Hovedlogo 6 Bilder

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Seksjonsvise leveregler. v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie

Seksjonsvise leveregler. v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie Seksjonsvise leveregler v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie Nytt Østfoldsykehus i 2015 - Et sykehus bygget på samhandling Avdeling for sykepleie Avdelingen har virksomhet fordelt på syv sengeposter

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din?

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din? FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM Hva kan det gjøre med hverdagen din? Balcova, Tyrkia 2015 ERFARINGSUTVEKSLING Tilbud om et møte til Erfaringsutveksling hvor dere bidrar med deres egne erfaringer

Detaljer