FOR HELSE. Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital Revisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR HELSE. Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital 10.10.01 Revisjon 03.03.03"

Transkript

1 ROM FOR HELSE Utdrag Kapittel 4 - INTERIØR FORMVEILEDER St. Olavs Hospital Revisjon

2 Menneskets opfattelse av rum er nært knyttet til dets selvopfattelse, som står i intim vekselvirkning med omgivelserne. Man kan betragte mennesket som værende i besiddelse af et selv med kinæstetiske, taktile og termiske aspekter, hvis udvikling omgivelserne enten kan hæmme eller fremme «Den skjulte dimension - menneskets opfattelse af rum» E.T. Hall.

3 INNLEDNING Dette heftet er et utdrag av Formveileder St. Olavs Hospital Kap.4 Interiør, som inneholder krav og retningslinjer for utforming av interiør i sykehuset. Avsnittet Rom for Helse er et forsøk på å systematisere noen av erfaringene og den pedagogikken som er utviklet i prosjektet for å få fram nye og mer pasientfokuserte og driftseffektive løsninger. Avsnittet er i tillegg inspirert og influert av; - Bodynamic International Aps.; skrifter, bøker, kurs og terapi - PlaneTree organization; skrifter, foredrag, internettsider og realiserte prosjekter - Edward T. Hall; The Hidden Dimension, Carl G Jung; Man and his Symbols, publ Anya Loinsworth, sivilarkitekt Romkunst; Næringshagen - en formveileder, juni Ninni Sødahl, sivilarkitekt og somaterapeut, rådgiving og grafisk formgiving - Plan og programmeringsavdelingen v/ sykesøstrene i Helsebygg, programmeringsansvarlige i senterprosjektene; tilførsel av kunnskap og presise tilbakemeldinger på form og innhold underveis Øvrige avsnitt i Kap. 4 omhandler de konkrete føringer for utforming av rom og bygningselementer, og er basert på utredningen Generelt senter interiør som er utarbeidet av Frisk og Medplan arkitekter i samarbeid med Helsebygg, pasientrepresentant og brukere fra St. Olavs Hospital og NTNU våren Dette heftet inneholder illustrasjoner utført av kunstnere, arkitekter og fotografer i inn og utland. Da dette er et internt dokument for RIT 2000 er godkjenning for reproduksjon av bilder ikke innhentet. Helsebygg, Ragnhild Aslaksen sjefarkitekt

4 organisering - funksjoner og prosesser - medisinsk og tekninsk kompetanse kvantitet harde verdier - produksjon av helsetjenester teknikk - funksjonalitet - teknisk kvalitet på bygninger og utstyr mennesker pasient fokus bygninger etikk - holdninger og kommunikasjon hos personale, pasienter, m.m. kvalitet myke verdier - tilfredshet, velvære estetikk - opplevelseskvalitet i utforming og organisering av rom og bygninger HELHETSMODELL menneskelige og materielle ressurser Ragnhild Aslaksen Helhetsmodellen viser hvilke ressurser og verdisektorer som er virksomme i utvikling, bygging og drift av sykehus. Oppnåelse av felles mål er avhengig av samspill og forståelse mellom de ulike aspekter. Alle delaspekter er virksomme, uavhengig om de tas hensyn til eller ikke. I sentrum av modellen synliggjøres virksomhetens eller prosjektets mål. St. Olavs Hospital har definert følgende visjon for sin virksomhet; helhet, likeverd, respekt og medbestemmelse. 4

5 FORMGIVING UTFRA PASIENTPERSPEKTIVET Hovedoppgaven for det nye Universitetssykehuset er pasientbehandling, forskning og undervisning, oppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. Det er et mål å realisere et miljø som preges av balanse mellom avansert medisin, helhetlig omsorg, pleie og service. Prosessanalyse og programmering har som hensikt å frambringe en organisering av sykehusets tjenester som er utviklet utfra hensyn til effektiv drift og pasientens behov og ønsker. God behandling er avhengig av god kommunikasjon mellom pasient og behandler. Sykehusets utforming må derfor legge til rette for at samspillet mellom pasient og behandler blir best mulig i de ulike deler av sykehuset. For å oppnå dette må pasientens perspektiv vektlegges i prosessen. Formgiverne må sette seg selv i pasientens sted, og gjennom kunnskap og innlevelse få en dypere forståelse av hvordan det fysiske miljø best kan tilrettelegge for god pasientbehandling. 5

6 Et ufødt barn i livmoren. Det første helsebringende rom som blir til i et følsomt samspill mellom ytre og indre påvirkninger. Skisser av Leonardo da Vinchi fra

7 ROM FOR HELSE Det nye Universitetssykehusets målsetting om å skape et pasientfokusert, menneskelig sykehus, settes på prøve når interiøret skal realiseres. Det er en stor utfordring å utvikle gode estetiske og funksjonelle interiører i sykehus. Det er derfor valgt en innfallsvinkel til dette kapittelet som søker å kartlegge noen underliggende psykososiale forhold som påvirker utformingen av de fysiske omgivelsene. Disse forholdene er særlig viktige å bevisstgjøre seg i utformingen av sykehus dersom en skal lykkes i å realisere omgivelser som kan fungere hensiktsmessig over tid. Et beroligende interiør bidrar til avslapping av kropp og sinn, - et godt utgangspunkt for god helse. 7

8 grenser sosial og fysisk avgrensning - kroppens rom biologisk - personlig rom psykologisk - territorier geografisk - sosialt rom kontakt indre sansninger sosiale og fysiske omgivelser 8 Nivå av kontakt ogavgrensning - Plansjen viser elementer i samspillet mellom fysiske og sosiale rammer for kommunikasjon og samhandling. Grupper og enkeltmenneskers mulighet for gjensidig kontakt, påvirkes av muligheten for relevant avgrensning, der avgrensning kan beskrives på flere nivå og forstås både som sosiale og fysiske grenser.

9 Brukergrupper og roller i sykehuset Tre hovedgrupper av brukere stiller krav til utformingen av sykehuset; pasienter og pårørende pasienter/pårørende behandlere/medisinsk drift/ undervisning (medisinsk personale) teknisk drift teknisk drift medisinsk drift Et godt interiør skal kunne integrere disse ulike behovene i en estetisk og funksjonell helhet. I noen deler av sykehuset må pasientens behov få stor vekt, i andre områder krever behandlingen at medisinsk personell må ha stort spillerom, og noen områder må primært styres av driftstekniske hensyn. Konflikter og uforløste områder oppstår der de ulike behovene ikke er tilstrekkelig utredet og forstått, eller at det oppstår sterke motsetninger mellom ulike behov. Disse områdene bør i planleggings- og prosjekteringsprosessen få spesiell oppmerksomhet for å oppnå mest mulig optimale løsninger. ROM FOR KONTAKT OG KOMMUNIKASJON Et viktig utgangspunkt for utforming av sykehusinteriøret er bevissthet omkring menneskets evne og behov for å skape ulike romlige avgrensinger omkring seg selv. Den romlige avgrensingen foregår på ulike nivå, og er ofte et ubevisst men svært virksomt underliggende motiv i planleggingen av funksjoner, arealer og arkitektoniske løsninger. 9

10 TERRITORIER Et nivå av grensedannelse omkring grupper og enkeltmenneskers aktiviteter viser seg i det fysiske miljø som territorier. Territorier markeres ofte av ved hjelp av tegn og symboler som kommuniserer innhold av mer eller mindre privat karakter. Territorier avgrenser og skaper trygghet for den gruppen som har opprettet territoriet, men kan oppleves ekskluderende, forvirrende eller utrygge for den som ikke opplever å høre til der. Negativ territorialisering kan framstå som uhensiktsmessige fysiske barrierer i den aktiviteten det planlegges for, eller som uryddighet, uoversiktlighet, ( cluttering - taping av beskeder på veggene) og ustrukturert merking og skilting. Adkomst til barselavdelingen, en forvirrende og lite vennlig adkomst til en viktig begivenhet for far og andre pårørende. Forbudskilt og advarsler konkurrerer med overdimensjonert merking av dør. 10

11 Sykehusets rom er daglig arbeidsplass for sykehusets personale. Pasienter og pårørende er for det meste kun til stede for relativt korte opphold. Dette skaper flere steder en rolle - og territoriekonflikt i sykehuset. Personalet opplever et område som sitt og markerer området med utstyr, skilt og annet, noe som bidrar til å fremmedgjøre sykehuset som midlertidig hjem for pasienter og pårørende. Pasient og pårørende får inntrykk av å være i veien eller på besøk (besøk inne i andres territorier) hos behandlingsinstitusjonen. Tilsvarende territorialisering ville vært uhørt for eksempel i et hotell eller annen serviceinstitusjon, der hensynet til at kunden føler seg velkommen i høy grad former miljøet. Det må derfor arbeides mot tilsvarende kundefokusering eller pasientfokus, i de deler av sykehuset der pasienten oppholder seg og får behandling. Et avklart rollemønster i sykehuset vil minske behovet for uheldig territorialisering. Arkitektoniske virkemidler vil være å skape gode gjenkjenbare steder med markerte fysiske grenser, oversiktlige planer og kommunikasjonssystemer med tydelighet i plassering av fellesarealer og dedikerte arealer. Dedikerte arealer bør utformes med tanke på at brukerne av kan påvirke/endre visuelle signaler i rommet slik som bilder, planter og andre innredningselementer, som påvirker rommets atmosfære. Fellesarealer må innredes ryddig og oversiktlig og med minst mulig sykehusprivate signaler. Skilting må nøye tilpasses funksjonen i rommet. 11

12 Skejby sykehus utenfor Århus. Stor luftig foyer med åpen hovedskranke skaper et generøst, oversiktlig og vennlig preg med assosiasjoner til hotell eller annen serviceinstitusjon. Paramount hotel i New York, arkitekt Philippe Starck Innfelte vaser med roser i veggen et ordløst - hjertelig velkommen 12

13 Rom for behandling - pasientens sykdom Det er pasienten som med støtte fra behandler og nødvendige tekniske og medisinske hjelpemidler, bekjemper sykdommen. Rom for pasientbehandling må derfor innrettes slik at pasienten opplever seg som fokus i behandlingsprosessen, og føler trygghet og kontroll. I undersøkelses og behandlingsrom skal informasjon fra behandler, utstyr (skjermer etc.) rettes mot pasienten eller til kontaktrommet/fellesrommet mellom pasient og behandler. Signaler som bidrar til fremmedgjøring eller driftsmessig territorialisering av rommet må dempes mest mulig. På pasientrom kan pasienten ha mulighet for å prege rommet med egne bilder og eiendeler. Sengerommet oppleves tryggere når det er plass til personlige eiendeler. 13

14 Pasientperspektivet i praksis En Navajo indianer som får tradisjonell behandling. Behandleren har tegnet en framstilling av pasientens konstitusjon som et avgrenset rom omkring den syke, sykdommen tilhører pasienten. Pasienten kjemper mot sykdommen, behandleren veileder og støtter uten å plassere seg selv i sentrum for prosessen. God behandling er avhengig av god kommunikasjon mellom pasient og behandler. Sykehusets interiør må legge til rette for at samspillet mellom pasient og behandler blir best mulig i de ulike delene av sykehuset. 14

15 PERSONLIG ROM Alle mennesker er omgitt av et personlig rom. Grensen for det personlige rom merkes godt når andre mennesker oppleves å komme fysisk for nær. Omfang og avgrensing av det personlige rom varierer mellom ulike kulturer, enkeltmennesker og situasjoner. Avgrensing og kontroll av eget personlig rom er avgjørende for menneskets evne til å slappe av og føle trygghet. Måten sykehusets rom og prosesser organiseres på, kan støtte eller svekke enkeltmenneskets mulighet for avgrensing av eget personlig rom. Tydelig definerte rom og arbeidsplasser med god innbyrdes orientering og riktig visuell og akustisk avgrensing, er et tiltak for å oppnå dette. Enerom for alle pasienter er et svært viktig tiltak som bidrar avgjørende til å sikre pasient/pårørende et personlige rom i sykehuset. 15

16 Det vil være store individuelle variasjoner mellom enkeltmennesker med hensyn til behov for avgrensing av det personlige rom f.eks i en arbeidsituasjon. Det er viktig å finne løsninger som er fleksible nok til at den enkelte kan tilpasse seg. Foto: J. Wærdahl Denne mannen utnytter moderne IKT hjelpemidler og kan skape seg en arbeidsplass der han er. Mange har bruk for mer stabilitet og fysisk avgrensing for å finne konsentrasjon. Egget av Arne Jacobsen - en stol som gir støtte til det personlige rom og lager sitt eget rom i rommet. 16

17 Rom for kontakt Gjensidig kontakt styrker kvaliteten av den medisinske behandlingen, og pasientens opplevelse av trygghet. Et samlet og avgrenset personlig rom gir bedre mulighet for samlet oppmerksomhet og god kontakt og kommunikasjon mellom pasient og behandler. Arkitektoniske tiltak for å legge til rette for gjensidig kontakt kan være å kombinere avgrensing og skjerming av privat sfære, med visuell kontakt med pleiepersonell og pårørende. Tilretteleggelse for god og naturlig kontakt på en kontorarbeidsplass, kan være at man fra sitt personlige rom (del av landskap, team eller celle) har visuell kontakt til fellesområder, og at det innrettes til gode møteplasser for to eller flere personer. Det er viktig at behovet for kontakt mellom pasient og behandler ikke reduseres til ensidig kontroll og overvåking. Dette gir primært trygghet til medisinsk personale, og ikke nødvendigvis opplevd trygghet til pasienten, som ikke kan kontrollere om noen følger med bak kamera og skjerm (eksempelvis i et stråleterapirom). 17

18 Vaktrom på poliklinikk og sengeavdeling. Slik mange pasienter og pårørende erfarer fungerer ikke vaktrommet som et kontaktrom, men som en avgrensing av personalets territorium og personlige rom, - en barriere for pasienten. For at kontaktrommet skal fungere, må funksjonene skilles, personalet må få et eget skjermet territorium, pauserommet. Kontaktrommet, arbeidstasjonen, må være åpen og tilgjengelig for publikum. 18

19 Arbeidstasjon, Pacific Presbytarian Medical Centre. Sentral arbeidstasjon med utsyn/innsyn fra pasientrom der pasienten kan styre kontakten. Både i et pasient -, behandlings- og forskningsmiljø er det viktig å legge til rette for uformelle møter. Mange bedrifter arbeider bevisst med dette og innretter små kaffebarer i fellesområdene, der spontan kontakt og utveksling kan finne sted. 19

20 20

21 For et lite barn i utvikling er det livsnødvendig å etablere et kontaktrom med mor, og omgivelsene må legge til rette for ro og nærhet. motsatt side; Dette kobberstikket fra forrige århundrede, viser en såret offiser som mottar behandling fra en gruppe oppofrende og omsorgsfulle kvinner. Kvinnene fokuserer på pleie og kontakt med den sårede soldat. Det omsluttende og myke interiøret forsterker atmosfæren av velvære, støtte og omsorg. 21

22 KROPPENS ROM Menneskets kroppslige avgrensing er tett forbundet med huden. Kroppens sansninger retter seg både innover mot spenningsforhold i organer og muskulatur, og utover i sansninger av omgivelsene gjennom berøring, lukt, lyd, lys og visuelle inntrykk. Under sykdom opplever mange at kroppens sanseinntrykk forsterkes. Farger, lukt, luftkvalitet, lys, temperatur og synsinntrykk kan påvirke pasientens velvære i høy grad. Positiv kontakt og sansing gjennom kroppen er viktig i en behandlingssituasjon noe formgivere må ta hensyn til. Det er derfor viktig at pasienten gis mest mulig kontroll med lys, lyd og klima; temperatur, fuktighet og luftkvalitet. Arkitektoniske tiltak for å styrke kontakten med kroppen er valget av materialer som er behagelige å ta på, gulv som oppleves stabile og trygge, tydelige omgivelser, opplevelse av tyngdekraft, klare flater og grenser kan også virke støttende, eller utydelige uklare rom kan svekke opplevelsen av tyngde og kontakt med kroppens grenser. Berøring og kroppsbevissthet. Veggmaleri fra graven til en lege i Saggara, Egypt; år 2330 f. Kr. 22

23 Overvåkingspasienter som er tilkoblet medisinsk teknisk intensivutstyr og får injeksjoner/medisiner som er livsviktige for pasienten, opplever ofte utstyret og medisinene som en del av kroppen. Mange har vanskelig for å merke kroppens avgrensing og trenger støtte i form av fysisk berøring av kroppen. Arkitekturen kan støtte ved å skape mest mulig tydelige omgivelser, med god avgrensing omkring pasienten. Fysisk berøring kan styrke kontakten med kroppens avgrensing og senke stressnivået. 23

24 Oppvåkning, dagkirugisk avdeling Somerset Medical Center. Mest mulig tydelige rom med klar avgrensing omkring pasienten er viktig i en overvåkingsituasjon. Hver seng har plass for pårørende samtidig med god kontakt til personalet. En ytterligere forbedring vil være faste eller uttrekkbare vegger mellom pasientene med akustisk demping. Rommet har brystning i tre som gir en følelse av soliditet og stabilitet, samtidig med godt dagslys og utsikt (som alle senger bør ha). Himlingens detaljering og linjeføring er med på å tydeliggjøre rommet. 24

25 Tung overvåking. Sykehusets behov for mengder av medisinsk teknisk utstyr og oversikt til pasienten, gjør overvåkingsrommene til noen av de vanskeligste og mest motsetningsfylte rom i sykehuset. Utstyr i fokus - reklame fra japansk produsent. Det er viktig at utstyret ikke dominerer rommet, men betjener det. 25

26 Under sykdom er virkningen av skjønnhet, av variasjon og strålende farger nesten ikke verdsatt... Jeg har sett feberanfall... der det oppstod voldsomme lidelser hos pasienten fordi han ikke kunne se ut av vinduet... jeg glemmer aldri feberpasientens henførelse over en bukett ville blomster i strålende farger. Jeg husker (fra min egen sykdom) at en liten bukett ville blomster ble sendt meg, og at jeg fra det øyeblikket ble fortere frisk. Florence Nightingale, Anmerkninger om sykepleie - hva det er og ikke er,1859 Vrinnevie sykehus, Sverige, oppholdssone i ende av korridor. Grønne planter sildrer lyset og skaper en vennlig, livgivende stemning i rommet. Livgivende elementer Visuelt og sansemessig er det viktig med livgivende elementer, dagslys, utsikt til natur, bilder av natur, blomster og grønne planter, fisk, fugler, rennende vann, bruk av naturmaterialer etc. Behagelig lukt som gir gode assosiasjoner og lyd som virker avstressende kan ha stor positiv betydning. Negativt kan ubehagelig lukt og lyd oppleves som stadige grenseoverskridelser som setter kroppen i alarmberedskap. Mangel på livgivende elementer skaper en steril og fremmedgjort atmosfære fjernt fra kroppens natur. 26

27 Ofte er det vanskelig å gi alle rom som behøver det nok daglys, utsikt og livgivende elementer. Forskning viser at bilder av natur også har en helsebringende virkning. Et amerikansk firma vant en designpris for denne gardinen med påtrykt landskapsmotiv. Afrikans kvinne dekorer en døråpning. Form og farge, vil frisette din pasient fra smertefulle tanker bedre enn hvilket som helst argument Florence Nightingale 27

28 SYKEHUSINTERIØR - NOEN EKSEMPLER Fødestue - her er det ikke mye støtte i omgivelsene for den som skal føde eller bli født; Blanke reflekterende gulv, blending fra vindu, ingen skjerming av fødeseng som ligger rett mot døråpning, oppstabling av utstyr som gir rommet uklare grenser og gjør et stort rom trangt og rotete, mangel på livgivende og vennlige signaler. 28

29 Kuvøseavdeling - en mor prøver å etablere og avgrense et kontaktrom mellom seg og sitt barn. Omgivelsene gir stress, ikke støtte. Der er ingen skjerming omkring pasienten, pårørende er i veien, ingen belysning som kan gi intimitet til situasjonen, ingen akustisk avskjerming eller tilskudd av livgivende elementer. 29

30 Operasjonsstue Meissen von Wörner und Partner Architecten. Blåfargen samler rommet og tydeliggjør dets form og avgrensing. Himlingens linjeføring med integrert belysning forsterker dette. Fondveggen med det smale vinduet mot naturen gir personalet en rolig flate der blikket kan hvile og samle næring i et øyeblikks pause. Bris - utført av kunstner Hanne Heuch. Eksempel på utsmykking av tungt behandlingsrom, stråleterapi, Kreftavdelingen på St. Olavs Hospital. Det er benyttet delvis glasert keramisk flis som er innfelt i veggen. 30

31 alminnelighet enkelhet atmosfære I sykehusets pasientområder bør det tilstrebes en atmosfære av alminnelighet og enkelhet. 31

32 Det påstås at skjønnhet virker utelukkende på sjelen. Men slik er det ikke. Den virker på kroppen også. Hvor lite vi enn vet om hvordan vi påvirkes gjennom form, farge og lys, så vet vi i det minste at de har en avgjørende påvirkning på kroppen. Anmerkninger om sykepleie - hva det er og ikke er Florence Nightingale 1859

33 Åpen sengeavdeling, St. Olavs Hospital fra forrige århundreskifte

34 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Besøksadresse; Schwachsgate 1 Telefon; Telefaks; E-post; Utbygger; Helsebygg Midt-Norge Byggherre; Helse Midt-Norge Finansiering; Helsedepartementet og Utdannings-og forskningsdepartementet

ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU ORDENSVEILEDER St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU INNHOLD innledning ryddige omgivelser personlig og profesjonell estetikk

Detaljer

veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU veileder for ORDEN og TRIVSEL St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Utarbeidet av Helsebygg Midt-Norge i samarbeid med St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU. Vedtatt av sameiestyret

Detaljer

Det sitter noe i veggene..

Det sitter noe i veggene.. Omgivelsenes betydning Det sitter noe i veggene.. Jubileumskonferanse Torsdag 16. Oktober 2014 Gamle Logen ved Are P Normann seksjonsoverlege side 1 side 2 Marie Åkre «Dere har skapt mye som er spesielt

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

aktuell teori I dette heftet følger både teori og inspirasjon rundt temaet.

aktuell teori I dette heftet følger både teori og inspirasjon rundt temaet. Tema/ aktuell teori FRIrom skal være et trygt sted for mennesker i en sårbar situasjon. Vi mennesker reagerer veldig forskjellig, og for å bedre kunne forstå hvorfor og hvordan vi reagerer forskjellig,

Detaljer

Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos

Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos Pasientenes erfaringer med sanserom som beroligende tiltak i spesialisthelsetjenesten Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos En liten smakebit Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

utdrag Funksjonsprogram/

utdrag Funksjonsprogram/ romlige studier Underveis i prosessen med å jobbe fram FRIrom, har vi gjort ulike romlige studier i full skala. FRIrom er et lite rom, så det er viktig at størrelsesforholdene fungerer til aktuell bruk.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Bruker- er veiledning

Bruker- er veiledning Brukerveiledning Brukerveiledning for Emma Sansehus Emma Sansehus (snozelen) er et fritidstilbud for alle grupper og kan være et opplæringssenter for mennesker med store og sammensatte lærevansker. Brukerveiledningen

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Helhetlig demensomsorg Behov for et utvidet perspektiv som inkluderer forståelsen av

Detaljer

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as KUNNSKAPSSENTERET St Olavs Hospital, Trondheim byggherre: Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen, direktør Lars Abrahamsen, utbyggingssjef

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Evidensbaserad design

Evidensbaserad design Evidensbaserad design Hur påverkar design och arkitektur, ljussättning och konst patienter och anställda? Knut Bergsland, SINTEF 20-21.august 1 Evidensbasert design: Utgangspunkt i medisinen; Evidensbasert

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus Bursdager Vi anbefaler grupper på ca 15 barn og en voksen pr fem barn. Barnehager For å få størst utbytte av Emma Sansehus anbefaler

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/7859-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 10.10.2007, kl 13.00 Sak 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Muligheter når ingenting går av seg selv. Multifunksjonshemming «Kroppen i rommet. Omgivelser som skaper muligheter»

Muligheter når ingenting går av seg selv. Multifunksjonshemming «Kroppen i rommet. Omgivelser som skaper muligheter» Muligheter når ingenting går av seg selv Multifunksjonshemming «Kroppen i rommet. Omgivelser som skaper muligheter» «Det går ikke an å snakke om et utviklende språkmiljø for elever med multifunksjonshemming

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Å sette pris på en god opplevelse Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Erika Søfting 2010 Oppmøtebaserte opplevelser Det romlige er vesentlig Veldig viktig for verdien hos gjesten

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF

Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF Terapeutiske bygg, prosjekter ved Sykehuset Telemark HF Sivilarkitekt MNAL Tor Arild Danielsen SYKEHUSUTBYGGING, NYE PROSJEKTER-NYE IDEER 03.04.2008 Psykiatri +arkitektur, ingen ny ide! Gaustad sykehus

Detaljer

Trygghet/ Hva gjør at vi føler oss trygge i et rom?

Trygghet/ Hva gjør at vi føler oss trygge i et rom? Konsepter/ Trygghet/ Hva gjør at vi føler oss trygge i et rom? Dette har vi diskutert mye gjennom prosessen med å designe FRIrom. Trygghet er et viktig kriterie for at FRIrom skal fungere slik vi ønsker.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Frivillighet før tvang

Frivillighet før tvang Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern Gardermoen 8. september 2010 Per Gaarder Elisabeth Dehn Jordbakke Kort om organisering Undersøkelsen er en

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

FROL SKOLE. Spesialpedagogisk avdeling Toa

FROL SKOLE. Spesialpedagogisk avdeling Toa FROL SKOLE Spesialpedagogisk avdeling Toa Alle elever skal ha mestringsopplevelser Vi lærer ved å lykkes! Veien til økt mestring går gjennom vellykkede forsøk, ikke gjennom nederlag og ubehag! Gunnar Ree

Detaljer

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 Marit Sjørengen Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 INDIVIDUALITET ETIKK MEDMENNESKELIGHET EMPATI INTERESSE RESPEKT Med hovedvekt på etikk Ser jeg i litt i sammenheng med Kitwood`s kjærlighetsbegrep

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Tema i Strategi 2030: Den nye pasientrollen pasientenes helsetjeneste

Tema i Strategi 2030: Den nye pasientrollen pasientenes helsetjeneste Tema i Strategi 2030: Den nye pasientrollen pasientenes helsetjeneste Temasak 15/2016 Styremøte i Helse Midt-Norge RHF 3. februar 2016 Daniel Haga May Britt Kjelsaas 2000 2010 2016 2020 2030 Få endringer

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Nostalgisk kaffelidenskap

Nostalgisk kaffelidenskap signalprosjektercafé Frieles KaffeBergen Jernbanestasjon Sonja Solstrand, interiørarkitekt MNIL Sol Design Krediteringside 144 Nostalgisk kaffelidenskap Barbord med utsikt mot gaten, Kaffekopp Unika-utstilling

Detaljer

Marte Meo. May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal

Marte Meo. May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal Marte Meo May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal Veiledningsmetoden er kommunikasjonsbasert og løsningsorientert, og film brukes som arbeidsredskap.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005

Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005 Se liste Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005 Invitasjon til arbeidsmøte Vi viser til St.prp. nr. 1 (2004-2005) der Helse- og omsorgsdepartementet varsler at resultatevaluering av sykehusreformen

Detaljer

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER MATERIAL- OG FARGEKONSEPT

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER MATERIAL- OG FARGEKONSEPT OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER MATERIAL- OG FARGEKONSEPT SEPTEMBER 2017 OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER MATERIAL- OG FARGEKONSEPT september 2017 - underlag for kunstnerisk utsmykking - FORMÅL For å etablere en

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte

Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Ikke alle vil spille bingo personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

Seksjonsvise leveregler. v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie

Seksjonsvise leveregler. v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie Seksjonsvise leveregler v/ Anne Karine Roos, avdeling for sykepleie Nytt Østfoldsykehus i 2015 - Et sykehus bygget på samhandling Avdeling for sykepleie Avdelingen har virksomhet fordelt på syv sengeposter

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem?

Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem? Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem? Sengeområdet En historisk oversikt Utvikling av pleie, diagnostisering og behandling Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk utstyr Sengeområder,

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Å gi psykisk utviklingshemmede innbyggere i Kvæfjord kommune en verdig avslutning på livet, samt at de pårørende og personalet ivaretas på en god måte. Prosjekt i Kvæfjord kommune

Detaljer

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Hovedbudskap Passende møteplasser er viktig. Personer med demens møtes i økende grad for å arbeide med demensrelaterte saker. De blir også invitert til møter og konferanser.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hva er autisme? ASF er en gjennomgripende biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.

Hva er autisme? ASF er en gjennomgripende biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som varer livet ut. Hva er autisme? ASF er en gjennomgripende biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som varer livet ut. Mange personer med ASF har tilleggsdiagnoser, men ikke alle. Vi kjenner ikke til årsaken til autisme,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet God akustikk på arbeidsplassen Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet Hvert år går millioner av arbeidsdager tapt som følge av arbeidsrelatert sykdom, og dette medfører tapt produktivitet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Muligheter når ingenting går av seg selv

Muligheter når ingenting går av seg selv Muligheter når ingenting går av seg selv Multifunksjonshemming «Kroppen i rommet. Omgivelser som skaper muligheter» Benthe Nilsen Kroppen «Det går ikke an å snakke om et inkluderende og utviklende språkmiljø

Detaljer

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Velkommen til Balanzen Livskraften er knyttet til sjelen vår, den unike delen av oss. Når vi lever i samsvar med vår livskraft vet vi hva meningen med våre

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Tverrfaglighet i Palliasjon ved Psykolog Helene Faber-Rod Palliativt Team NLSH Bodø

Tverrfaglighet i Palliasjon ved Psykolog Helene Faber-Rod Palliativt Team NLSH Bodø Tverrfaglighet i Palliasjon ved Psykolog Helene Faber-Rod Palliativt Team NLSH Bodø Hva er tverrfaglighet og hvorfor så avgjørende for palliasjon? Palliativt Team NLSH Bodø som eksempel på tverrfaglig

Detaljer

Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS

Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS https://www.youtube.com/watch?v=fclnk zx1bjy Hva husker dere fra sist samling ER DET NOE AV DET DU TENKER DU VIL TA MED DEG VIDERE.

Detaljer

collage 10 years anniversary

collage 10 years anniversary collage 10 years anniversary 1 2 «Den mest iøynefallende kontrasten mellom dagslys og kunstig lys er at naturen bare har én lyskilde, og at man aldri ser direkte inn i lyskilden. Vår oppfattelse av lys

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll Sikring mot fugl Rentokil Skadedyrkontroll Beskytter din eiendom og ditt renomè Rentokil Skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE UTSMYKKINGSUTVALGET UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Utsmykkkingsutvalget ved Byåsen videregående skole har følgende medlemmer: Knut Wold Solveig Aune Jan Eirik Evjen Edith Lundebrekke Geir Bjordal

Detaljer