Frivillighet før tvang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighet før tvang"

Transkript

1 Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern Gardermoen 8. september 2010 Per Gaarder Elisabeth Dehn Jordbakke

2 Kort om organisering Undersøkelsen er en del av Rådet for psykisk helses prosjekt Frivillighet før tvang som er finansiert av Helsedirektoratet Arbeidet har vært gjennomført av konsulentselskapet Con Moto under ledelse av en arbeidsgruppe nedsatt av Rådet. I tilknytning til arbeidet har arbeidsgruppen fått innspill og tilbakemeldinger fra en faglig referansegruppe

3 Mandat og metode Sentrale spørsmål i undersøkelsen har vært Hva utløser tvang? Hvilke forhold bidrar til tvangsbruk, men kan reduseres eller unngås? Hvilke tiltak reduserer bruk av tvang? Er det vesentlige forskjeller i områder som har relativt høy og lav bruk av tvang med henblikk på ledelse, organisasjon, bedriftskultur m.m.? Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2010 og baserer seg på intervjuer med totalt 28 informanter fra ulike deler av behandlingskjeden i fire opptaksområder. I tillegg har vi også brukt informasjon fra 6 pilotintervjuer

4 Mange av tiltakene som nevnes av våre respondenter har disse egenskapene Lave kostnader Relativt høy effekt Ikke så vanskelige å gjennomføre Høy aksept blant pasienter og behandlere

5 Behandlingskjeden Den fragmenterte helheten Akutt situasjon Pasient Fastlege/ legevakt Øvrig kommunal helsetjeneste DPS Psyk. sykehus Noen utfordringer Mangel på helhetlig ledelse av behandlingskjeden En del pasienter fanges ikke opp før langt ut i sykdomsforløpet Svikt i overgangene mellom de ulike funksjonene Utskrivning fra et sted fanges ikke nødvendigvis opp i neste ledd Til tider manglende utveksling av vital informasjon De koordinerende tiltakene som skal binde funksjonene sammen fungerer ikke alltid like bra

6 Tiltak Ledermøter mellom kommune og stat i Helseforetaket m/sikte på felles mål, arbeidsdeling og kvalitetssikrede rutiner for bedre samhandling i behandlingskjeden Vektlegge tiltak som avdekker psykiske lidelser tidlig i sykdomsforløpet slik at effektiv behandling kan bli gitt Etablere rutiner for at bl.a. epikriser sendes innen en frist til aktuelle behandlingsfunksjoner Se til at tverrfunksjonelle team binder de ulike behandlingsleddene sammen Standardisere en del dokumenter som skal brukes i alle ledd av behandlingskjeden; for eksempel oppsett av kriseplan

7 Nærmere om de enkelte leddene i behandlingskjeden Akutt situasjon Pasient Legevakt/ fastlege Øvrig kommunal helsetjeneste DPS Psyk. sykehus

8 Legevakt Noen utfordringer De akutte situasjonene som kan utløse tvang oppleves som svært stressende av alle parter- og fordrer en særegen sosial kompetanse Mangelfull innsikt i lovverk og kriterier for tvungent psykisk helsevern Manglende oversikt over aktuelle frivillige tilbud i Helseforetaket Tiltak Krisehåndtering og klare prosedyrer for vurdering av psykisk syke ved tvil om innleggelse God opplæring av legevaktsleger i relevante bestemmelser i Psykisk helsevernlov knyttet til tvang Øke kjennskapen til alternative lokale tilbud, f. eks tilgang på beredskapsseng på DPS m.m.

9 Fastlege Noen utfordringer Noen kvier seg for å ta opp personlige problemer med pasienten Ikke alle fastleger deltar i Ansvarsgrupper eller i veiledningssamtaler Noen skyver på vanskelige pasienter som kan involvere tvang til legevakt Tiltak Fastlegen legger inn spørsmål om psykisk helse som en del av kartleggingen av alle pasienter Kommunelegen ser til at alle fastleger deltar i den lovpålagte oppgaven det er å delta i Ansvarsgrupper Sørge for at fastlegen har god innsikt i de vanligste psykiske sykdomsforløp, har oversikt over lokale behandlingstilbud og intervenerer tidlig før situasjonen blir akutt

10 Kommune Noen utfordringer Tilbudet varierer med kommunenes størrelse og økonomi Det etterlyses mer kompetanse om sykdomsforløp i en del kommunale enheter Sykefravær eller at behandler slutter, kan føre til at pasienter midlertidig faller ut av behandlingsopplegg og utvikler akutt sykdom Tiltak Mer interkommunalt samarbeid om det kommunale helsetilbudet Kompetanseutvikling av nøkkelmedarbeidere i boenheter og andre enheter slik at de kan intervenere i en tidlig fase av sykdomsutvikling Tilstrebe teamarbeid i forhold til pasientene

11 Noen utfordringer DPS Store variasjoner mht ledelse, organisasjon og kultur mellom DPS`er i ett og samme helseforetak Terskelen er høy for å få behandling i en del DPS -i andre ikke Noen samarbeider organisk med resten av behandlingskjeden andre ikke Noen kjent for god ledelse - andre det motsatte Ambulante team (akutt- team, ACT- team) fungerer bra, men kan ha for liten produktivitet og har ikke ført til merkbar nedgang i tvangsbruk i en del helseforetak Tiltak Sette klare standarder for gode DPS, tørre å si at noen er bedre enn andre, lære av de beste ( Benchmarke ) Utvikle effektive lavterskel tilbud : Beredskapssenger, brukerstyrte plasser, tilgang på akutt- timer med fagpersonale osv. Se på muligheten for å øke produktiviteten i en del ambulante team mht antall besøk og måloppnåelse

12 Sykehusavdeling Noen utfordringer Vanskelig å få plass og når en først er innenfor blir oppholdet avsluttet før øvrig hjelp kan ta over Mange pasienter er Tordenskjolds soldater de har hver seg mange innleggelser Noen sykehus oppfattes som vanskelige å samarbeide med av deler av det øvrige hjelpeapparatet Tiltak I den grad det er mulig: Ikke slipp taket før et bærekraftig tilbud er etablert Vurder å kartlegge pasienter med høy frekvens av tvangsinnlegger: Sett ned team med fagfolk fra Sykehus, DPS og kommune for å finne felles løsninger som senker tvangsbruken Skap gode samarbeidsrelasjoner preget av gjensidig respekt og tillit ift. resten av behandlingskjeden

13 Det handler om godt lederskap og ønske om endring! Overordnet: Pasienten i sentrum! Hvordan opplever pasientene behandlingskjeden og de ulike leddene på godt og vondt? På helseforetak- nivå: Hvordan skal dere få behandlingskjeden til å fungere som en samspillende enhet? Hvordan skal dere sikre tilstrekkelig kvalitet i alle ledd? Hvordan skal dere bygge felles kultur? På funksjonsnivå: Er dere tydelige som ledere mht frivillighet/tvang? Oppmuntrer dere til kreativitet blant fagfolk og pasienter i utviklingen av tiltak? Har dere metodikk for å kartlegge og forbedre sentrale behandlingsprosesser?

14 Noen refleksjoner rundt The knowing- doing gap Se Se Lær Lær Tenk Tenk Evaluer Evaluer Plan Plan Gjennomfør Gjennomfør Det vanskeligste i endringsarbeid er å gjennomføre de tiltak man er blitt enige om

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen. GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer