Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer Weights, measures and portion sizes for foods MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer Weights, measures and portion sizes for foods MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER"

Transkript

1 MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER 20

2 Publikasjns tittel: Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet Bestillingsnummer: IS-2286 Kontakt: Forfattere: Design: Trykkeri: Foto: Mattilsynet E-post: Telefon: Jorån Østerholt Dalane (prosjektleder) Thea Amalie Martinsen Bergvatn Ellen Kielland Monica Hauger Carlsen Wittusen & Jensen Wittusen & Jensen Forsiden: Offset.com Side 9: Hans Dalane-Hval

3

4 4 Forord Prosjektet ble gjennomført av Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2013/2014. Prosjektgruppen har bestått av Jorån Østerholt Dalane (prosjektleder), Thea Amalie Martinsen Bergvatn, Ellen Kielland og Monica Hauger Carlsen. Prosjektgruppen takker Anne Marte Wetting Johansen og Anine C. Medin som deltok i planlegging og oppstart av prosjektet, og Camilla Reboli Kløvstad, Helene Astrup og Britt Marlene Kåsin som deltok i veiingen av matvarer. Prosjektet har mottatt støtte fra Thr Holst Stiftelse. Vi takker alle som har bidratt med informasjon og opplysninger til prosjektet.

5 5 Innhold Om 6 About 7 Hulmål / Volume measures 8 r / s Melk og meieriprodukter / Milk and dairy products 10 Ost / Cheese 11 Egg / Eggs 12 Fjørfe og kjøtt / Poultry and meat 13 Pølser / Sausages 17 Kjøttpålegg / Cold cuts 18 Kjøttprodukter / Meat products 19 Fisk / Fish 20 Fiskepålegg / Fish spread 21 Fiskeprodukter / Fish products 22 Skalldyr / Shellfish 23 Mel / Flour 24 Gryn o.l. / Grains 25 Pasta, ris, nudler / Pasta, rice, noodles 26 Frokostblanding / Breakfast cereal 27 Brød / Bread 28 Rundstykker og andre bakte produkter / Rolls etc. 29 Knekkebrød, flatbrød o.l. / Crisp breads etc. 30 Kjeks / Biscuits 31 Småkaker / Cookies 31 Kaker / Cakes 32 Nøtter, mandler, frø / Nuts, almonds and seeds 34 Poteter og potetprodukter / Potatoes and potato products 35 Grønnsaker, rå / Vegetables, raw 35 Grønnsaker, tilberedt / Vegetables, prepared 39 Grønnsaksprodukter / Vegetable products 40 Belgfrukter / Legumes 41 Frukt / Fruits 42 Bær / Berries 44 Produkter av frukt og bær / Fruit and berry products 45 Sukker, honning og søte pålegg / Sugar, hy and sweet spreads 46 Sjokolade og andre søtsaker / Chocolate and other sweets 47 Snacks / Snacks 48 Vegetarprodukter / Vegetarian products 48 Margarin, smør, matolje o.l. / Margarine, butter, oil etc. 49 Dressing, majs og majssalat / Dressing, mayonnaise 49 Tran / Cod liver oil 49 Retter / Dishes 50 Sauser og annet middagstilbehør / Sauces etc. 51 Spedbarnsmat / Infant food 51 Dessert, iskrem og tilbehør / Dessert, ice cream etc. 52 Diverse ingredienser / Miscellaneous ingredients 53 Vektendringsfaktorer / Weight yield factors 54 Referanseliste 56 List of references 58 Vedlegg: Beskrivelse av prosjektet 60 Appendix: About the project 64

6 6 Om «Mål, vekt og s størrelser for matvarer» Innledning Hva veier maten vi spiser og hvor store er egentlig porsjne? I forskning og i undervisningsøyemed, i planlegging av kosthold og i kostholdsveiledning trenger man standardmengder og -størrelser for matvarer. Heftet «Mål og vekt for matvarer» (Landsforeningen for kosthold og helse [LKH], 1989) ble sist revidert i 1989, og har i mange år vært standardreferansen for vekt og sstørrelser for matvarer. Imidlertid endres matvarer og matvaner over tid, og sstørrelser, bestikk, kopper og glass har endret størrelse de siste tyve årene. I 2013 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av ansatte ved Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med målsetning om å revidere og oppdatere mål, vekt og sstørrelser for matvarer. Prosjektet ble gjennomført i 2013/2014. Arbeidet i prosjektet baserte seg på gjennomgang av eksisterende data fra ulike kilder, veiing av matvarer og innhenting av informasjon fra produsenter og butikker. I tillegg ble det innhentet data om sstørrelser fra den nasjonale kostholds undersøkelsen Norkost 3, kokebøker og andre kilder. Prosjektet er detaljert beskrevet i vedlegget bakerst i heftet. Referanser Alle verdiene for mål og vekt har en referanse. Referansene er oppgitt i referanselisten. Utvalg av matvarer Utvalget av matvarer i heftet er basert på matvarene i tabellen. Noen andre vanlige matvarer er også tatt med, for eksempel fileter av laks, ørret og kylling. Mengder Porsjonsstørrelser vil variere fra person til person. Porsjonsstørrelsene i heftet er basert på faktiske sstørrelser fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 3 (Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo og Mattilsynet, 2012) og data fra kokebøker o.l., og er ikke nødvendigvis i samsvar med de offisielle kostrådene (Helsedirektoratet, 2011; Helsedirektoratet, 2014). Porsjne er gjennomsnittsstørrelser for voksne, og vil være for store for barn. For noen voksne kan sstørrelsene være for små eller for store. Vektendring Ved tilberedning av mat kan vekten av maten øke eller minke, avhengig av om vann blir tilført eller fordamper. Eksempelvis vil ris øke i vekt fra rå til kokt tilstand, mens en kotelett vil veie mindre etter steking enn i rå tilstand på grunn av tap av vann. Gjennom vektendring vil derfor konsentrasjn av næringsstoffer endres i en matvare. En vektendringsfaktor er en faktor som brukes til å beregne vektendring fra rå til tilberedt mat. En del av matvarene i heftet har vektendringsfaktorer som kan benyttes for å regne ut hvor mye vekten av en matvare endrer seg ved tilberedning. Eksempler på utregning 1 1. Hvor mye endrer vekten seg fra 500 g rå laks til den er ferdig tilberedt (ovnsstekt): I heftet er vektendringsfaktoren 0,92 oppgitt for fet fisk som er ovnsstekt. Dermed blir omregningen: 500 g rå laks x 0,92 = 460 g ovnsstekt laks 2. Hvor mye couscous trengs for å få 200 gram ferdig tilberedt couscous? I heftet er vektendringsfaktoren 2,51 oppgitt for tilberedt couscous. Dermed blir omregningen: 200 g tilberedt couscous = 80 g tørr couscous 2,51 Litteraturliste Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer. Oslo: Helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. (Rapport IS-2170). Oslo: Helsedirektoratet. Landsforeningen for kosthold og helse (1989). Mål og vekt for matvarer. Oslo: Landsforeningen for kosthold og helse. Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet (2012). Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen år, (Rapport IS-2000). Oslo: Institusjne. Spiselig del En del av matvarene har oppgitt verdi for spiselig del, det vil si den andelen av matvaren som vanligvis spises. Spiselig andel er oppgitt i prosent. Dersom den spiselige andelen av matvaren er oppgitt, er også verdiene for brutto og netto matvare beregnet i heftet. Avrunding Fra 20 gram og oppover er de fleste verdiene rundet av til nærmeste 0 eller 5. Dette gjelder ikke verdier for spiselig del. 1 Ikke tilsatt fett i tilberedningen

7 7 About «Weights, measures and sizes for foods» Introduction What does the food we eat weigh and how large are the s? Standard amounts and sizes for foods are required for research and for teaching purposes and in nutritional planning and guidelines. The booklet Weights and measures for foods (the National Association for nutrition and health [LKH], 1989) was last issued in 1989 and which for many years was the standard reference for weight and sizes of foods. However, foods and food habits change over time and sizes, cutlery, cups and glasses have changed size over the last 20 years. In 2013 a project group was set up consisting of staff at the Norwegian Food Safety Authority and Department of Nutrition at University of Oslo, with the objective of revising and updating weights, measures and sizes for foods. The project was carried out in 2013/2014. The project work is based on the review of existing data from various sources, weighing of foods and gathering of information from producers and shops. In addition, data was gathered about sizes from the national nutritional survey Norkost 3, cookbooks and other sources. The project is described in detail in the appendix at the back of the booklet. References All values for weights and measures have a reference. The references are given in the reference list. Choice of foods Choice of foods in the booklet is based on foods in the Norwegian Food Composition table. Some other foods are also included, e.g. fillets of salmon, trout and chicken. Amounts Portion sizes will vary from person to person. Portion sizes in the booklet are based on actual sizes from the National Nutritional Survey Norkost 3 (the Norwegian Directorate of Health, University of Oslo and the Norwegian Food Safety Authority, 2012) and data from cookbooks etc. and is not necessarily related to official nutritional advice (the Norwegian Directorate of Health, 2011; the Norwegian Directorate of Health, 2014). The s are average sizes for adults and will be too large for children. For some adults, the sizes are too small or too large. Edible part Some of the foods are assigned a value for the edible part, meaning the part of the foods that is usually eaten. The edible part is presented as a percentage. If the edible part of the product is given, the values for gross and net foods are also presented in the booklet. Rounding off From 20 grams and above, most values are rounded off to the nearest 0 or 5. This does not apply to values for edible parts. Weight changes In the preparation of food, the weight of the food may increase or decrease, depending on whether water is added or evaporates, respectively. For example, rice will increase in weight from a raw to cooked state while a cutlet will weigh less after cooking owing to water loss. Weight changes result in a change in the concentration of nutrients in a food item. A weight yield factor is a factor used to estimate weight change from raw to prepared food. Some of the foods in the booklet have weight yield factors that can be used to estimate how much the weight of a food item changes during preparation. Examples of calculation 2 1. How much does 500 g raw salmon weigh after it has been prepared (roasted): In the booklet, a weight yield factor of 0.92 is given for fatty fish that is roasted. Thus the conversion is: 500 g raw salmon x 0.92 = 460 g roasted salmon 2. How much couscous is needed to get 200 grams of ready-to-eat couscous? In the booklet, a weight yield factor of 2,51 is given for prepared couscous. The conversion is therefore: 200 g prepared couscous = 80 g uncooked couscous 2,51 List of references The National Association of Diet and Health (LKH) (1989). Mål og vekt for matvarer [Weights and measures for foods]. Oslo: LKH. The Norwegian Directorate of Health (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer. Oslo: The Norwegian Directorate of Health. The Norwegian Directorate of Health (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (Report IS-2170). Oslo: The Norwegian Directorate of Health. University of Oslo, the Norwegian Food Safety Authority and the Norwegian Directorate of Health (2012). Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen år, [Norkost 3: National dietary survey conducted among adults in Norway]. Oslo: The Institutions. 2 No fat added in preparation

8 8 Hulmål Hulmålene er gjennomgått i revideringen av «Mål, vekt og s størrelser for matvarer» i 2013/2014. Fremgangs måten for hvordan de nye hulmålene er bestemt er beskrevet i vedlegget. 1 dl vann veier 100 g. Volume measures Volume measures have been revised in the revision of «Weights, measures and sizes for foods» in 2013/2014. The approach for how the new measures have been decided is described in the appendix. 1 dl of water weighs 100 g. Hulmål Glass (lite) Glass (middels) Glass (stort) Mengde 1,5 dl 2 dl 3,2 dl Volume measure Glass (small) Glass (medium) Glass (large) Amount 1.5 dl 2 dl 3.2 dl Kopp (liten) Kopp (middels) (kaffe) Kopp (middels) (te/kakao) Kopp (stor) 1,2 dl 1,7 dl 2,4 dl 3,2 dl Cup (small) Cup (medium) (coffee) Cup (medium) (tea/cocoa) Cup (large) 1.2 dl 1.7 dl 2.4 dl 3.2 dl Kaffebeger (lite) Kaffebeger (stort) Espresso (enkel) Espresso (dobbel) Kaffe latte 2,5 dl 4,5 dl 3 cl 6 cl 3 dl Coffe cup, paper or plastic (small) Coffe cup, paper or plastic (large) Espresso (single) Espresso (double) Latte 2.5 dl 4.5 dl 3 cl 6 cl 3 dl Måleskje (ms) (flytende) Måleskje (ms) (ikke-flytende) Spiseskje (ss) (flytende) Spiseskje (ss) (ikke-flytende) 15 ml Strøken skje 11 ml Toppet skje* Measuring spoon (msp) (liquid) Measuring spoon (msp) (non-liquid) Tablespoon (tbsp) (liquid) Tablespoon (tbsp) (non-liquid) 15 ml Flat spoonful 11 ml Heaped spoonful** Teskje (ts) (flytende) Teskje (ts) (ikke-flytende) 5 ml Toppet skje* Teaspoon (tsp) (liquid) Teaspoon (tsp) (non-liquid) 5 ml Heaped spoonful** Ett glass hvitvin Ett glass rødvin Ett glass sterkvin/søtvin Ett glass brennevin 10 cl 12 cl 6 cl 4 cl A glass of white wine A glass of red wine A glass of fortified wine/dessert wine A glass of spirits 10 cl 12 cl 6 cl 4 cl *Skje med topp som er like høy som skjeen er dyp. ** Spoon with a heap as high as the depth of the spoon.

9 Kopp (stor) 3,2 dl Kopp (middels) (te/kakao) 2,4 dl Kopp (middels) (kaffe) 1,7 dl Kopp (liten) 1,2 dl Måleskje (flytende) 15 ml Spiseskje (flytende) 11 ml Teskje (flytende) 5 ml Glass (lite) 1,5 dl Glass (middels) 2 dl Glass (stort) 3,2 dl Kaffebeger (stort) 4,5 dl Kaffebeger (lite) 2,5 dl

10 10 Melk og meieriprodukter Milk and dairy products Drikkeyoghurt Yoghurt drink Fløte Cream Fløteerstatning, vegetabilsk fløte Cream substitute, vegetable fat Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g Vekt pr ts, g Weight per tsp, g 100e* 11e 5e 100e 11e 5e 100e 11e 5e Kaffemelk Coffee creamer 100e 11e Krem/topping på boks Whipped cream, canned Melk Milk Melkepulver Instant coffee creamer Milkshake Milkshake Rømme, crème fraîche, kesam Sour cream, crème fraîche, quark Syrnet melk, kulturmelk, kefir Cultured milk, kefir milk Yoghurt Yoghurt 25a 2,5a 5e 10ǵ ( / ) 100e 11e 5e 55a 6a 3a 100e 11e 5e 100a 18f 7f 100e 11e 5e 100e 18a 7a *Bokstavene er referanser. Se referanseliste på s. 56 / The letters are references. See the list of references on p. 58

11 11 Ost Cheese Blåmuggost Blue cheese Brunost Brown cheese Cottage cheese Cottage cheese Fetaost Feta cheese Gammelost Traditional Norwegian cheese, matured, Gammelost Gomme Traditional Norwegian cheese, Gomme Hvitmuggost (brie, camembert o.l.) Soft-ripened cheese (brie, camembert etc) Hvitost, gulost White or yellow hard to semi-hard cheese Kremost Cream cheese Mozzarella Mozzarella Parmesan Parmesan Pultost Traditional Norwegian cheese, Pultost Prim Sweet spread made of whey, Prim Smelteost Cheese spread g/enhet g/unit 30ǵ 8a 16ǵ 12i 100a 16a 60a 15ǵ 115a 20a 13a 40a 10a 20ǵ 13i 15ǵ 40f 125o 40a 6a 10ǵ 15ǵ 10ǵ Enhet Unit skive (skåret med ostehøvel slice (sliced with a cheese slicer) til en brødskive for a slice of bread ferdigskivet pre-sliced cheese spiseskje tablespoon (terninger) (in cubes) til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon skive (skåret med kniv) slice (sliced with a knife) skive (skåret med ostehøvel) slice (sliced with a cheese slicer) til en brødskive for a slice of bread ferdigskivet pre-sliced cheese til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread

12 12 Egg Eggs Egg, kokt Egg, boiled Egg, rå Egg, raw Egg, stekt Egg, pan-fried Eggehvite Egg white Eggeplomme Egg yolk Eggerøre Scrambled eggs Omelett Omelette Brutto (med skall), g Gross (with shell), g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g 64d 88f 56b g/enhet g/unit 63æ 88ak 55b 100ag 48d 37ag 18ag 100ag 100ag 90ag 50ǵ 125ǵ Enhet Unit Vektklassifisering av egg Classification of eggs ekstra store egg XL extra large eggs store egg L large eggs mellomstore egg M medium eggs små egg S small eggs over 73 g more than 73 g g g under 53 g less than 53 g Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, Animalia & Nortura (2011). Den norske kjøtt- og fjørfe bransjens retningslinje for egg. Oslo: Organisa sjne.

13 13 Fjørfe, rå Poultry, raw Andekjøtt, med skinn Duck meat, with skin Andekjøtt, uten skinn Duck meat, without skin Gåsekjøtt, med skinn Goose meat, with skin Gåsekjøtt, uten skinn Goose meat, without skin Hønsekjøtt Chicken, hen meat Kalkunkjøtt Turkey meat Kylling, hel, med skinn Chicken, with skin Kylling, hel, uten skinn Chicken, without skin Kylling, lår, med skinn Chicken, thigh and drumstick, with skin Kylling, lår, uten skinn Chicken, thigh and drumstick, without skin Kylling, lårklubbe, med skinn Chicken, drumstick, with skin Kylling, lårklubbe, uten skinn Chicken, drumstick, without skin Kylling, vinge, med skinn Chicken, wing, with skin Kylling, vinge, uten skinn Chicken, wing, without skin Kyllingfilet Chicken breast fillet Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 100j 100j 100j 100j 100j Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 375d 395d 365d 485d 215d 195f 1400y 71y 990b 195f 1200y 66y 785b 195f 215y 78y 170b 195f 185y 74y 140b 195f 100y 69y 70b 195f 90y 66y 60b 195f 30y 66y 20b 195f 22y 56y 12b 195f 175x 100h 175b 195d

14 14 Fjørfe, tilberedt, hjemmelaget Poultry, prepared, home-made Andekjøtt, ovnsstekt Duck meat, roasted Gåsekjøtt, ovnsstekt Goose meat, roasted Hønsekjøtt, kokt Hen meat, boiled Kyllingfilet, kokt Chicken breast fillet, boiled Kyllingfilet, ovnsstekt Chicken breast fillet, roasted Kyllingfilet, stekt i panne Chicken breast fillet, pan-fried Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 100j 100j Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 120d 100h 120b 150ǵ 140d 100h 140b 150ǵ 140d 100h 140b 150ǵ Fjørfe, tilberedt, kjøpt Poultry, prepared, industrially made Kylling, hel, med skinn, grillet Rotissari chicken, with skin Kylling, lår, med skinn, grillet Rotissari chicken, thigh and drumstick, with skin Kylling, lårklubbe, med skinn, grillet Rotissari chicken, drumstick, with skin Kylling, vinge, med skinn, grillet Rotissari chicken, wing, with skin Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 725y 73y 530b 150ǵ 150y 77y 115b 150ǵ 65y 68y 45b 150ǵ 18y 69y 12b 150ǵ Lam, rå Lamb, raw Kotelett, kjøtt med fettrand Chops, with fat Kotelett, kjøtt uten fettrand Chops, fat trimmed Lår, med mørbrad Leg, with shank and sirloin Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 145o 73ø 105b 270d 58ø 79ab 270d 265d

15 15 Lam, tilberedt Lamb, prepared Kotelett, stekt Chops, cutlet, pan-fried Lårstek med mørbrad, ovnsstekt Leg, with shank and sirloin, roasted Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 80d 72o 60b 150ǵ 100j 150ǵ Storfe, kalv, rå Beef, veal, raw Entrecôtekam Rib-eye steak, fillet steak Kalvekjøtt Veal Storfekjøtt Beef Ytrefilet Striploin Spiselig del, % Edible part, % 78ab 100j Vekt pr, g Weight per, g 195d 200f 200f 200d Storfe, kalv, tilberedt Beef, veal, prepared Entrecôtekam, stekt Rib-eye steak, fillet steak, roasted Kalvekjøtt, tilberedt Veal, prepared Storfekjøtt, tilberedt Beef, prepared Ytrefilet, stekt Striploin, roasted Spiselig del, % Edible part, % 71j 100j Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ

16 16 Svin, rå Pork, raw Bacon Bacon Familieribbe Rib with loin Flatbiff Inside round Kotelett, kam, med fettrand Chops, loin with bs Nakkekotelett Pork neck chops Sideflesk Side bacon Svinekjøtt Pork meat Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 86j 100å Netto, g Net, g 20a (skive / rasher) Vekt pr, g Weight per, g 230d 200d 170o 77å 130b 200d 220o 83å 180b 230d 93ae 150w 200f Svin, tilberedt Pork, prepared Bacon, stekt Bacon, pan-fried Familieribbe, stekt Rib with loin, roasted Flatbiff, stekt Inside round, roasted Kotelett, kam med fettrand, stekt Loin chops with bs, roasted Nakkekotelett, stekt Pork neck chops, roasted Sideflesk, stekt Side bacon, pan-fried Svinekjøtt, tilberedt Pork meat, prepared Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 80j 100j Netto, g Net, g 6d (skive / rasher) Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 130d 79j 100b 150ǵ 145d 77j 110b 150ǵ 100j 55d 150ǵ Tilgjengeligheten av data om kjøttprodukter varierte mye, derfor inneholder de nye standardene for mål, vekt og sstørrelser mye informasjon om noen produkter, slik som kylling, og mindre informasjon om andre produkter, for eksempel lam. Porsjonsstørrelsene er beregnet fra den spiselige delen av kjøttet. Det må derfor beregnes mer kjøtt dersom stykningsdelen ikke er 100 % spiselig. The availability of data about meat products varied a great deal. Therefore, the new standards for measures, weights and sizes contain more information about certain products, e.g. chicken, and less information about other products, e.g. lamb. Portion sizes are calculated based on the edible part of the meat. More meat must be allowed if the cuts are not 100 % edible.

17 17 Vilt Venison Viltkjøtt, rå Venison, raw Viltkjøtt, tilberedt Venison, prepared Vekt pr, g Weight per, g 200d 150ǵ Pølser Sausages Falukorv Swedish sausage Grillpølse Grill sausage, hot dogs Grillpølse, kylling og kalkun Grill sausage, chicken and turkey Grillpølse, med mindre fett Grill sausage, lean Kjøttpølse Meat sausage Kjøttpølse, med mindre fett Meat sausage, lean Knakkpølse Mild dinner sausage, Knakkpølse Kylling- og kalkunpølse, med mindre fett Chicken and turkey sausage, lean Kylling- og kalkunpølse, med ost Chicken and turkey sausage, with cheese Medisterpølse Pork sausage Ostegrill Grill sausage, with cheese Sosisser Cocktail sausage Wienerpølse Wiener/frankfurter Wienerpølse, med mindre fett Wiener/frankfurter, lean Vekt pr, g Weight per item, g 400/800o 60o 60o 60o 90/150o 90o 65o 60o 60o 400o 80o 30ag 65o 65o

18 18 Kjøttpålegg Cold cuts Bayonneskinke Smoked picnic shoulder Fenalår Cured leg of mutton Fleskepølse Pork sausage Fårepølse Mutton sausage Kalkunfilet Turkey ham, for sandwiches Kalverull Veal roll Kokt skinke Boiled ham Lammerull Lamb roll Leverpostei Liver paste Morrpølse Sausage, cured, Morr Okserull Rolled beef Reinsdyrpølse Reindeer sausage Ribberull Pork roll Roastbiff Roast beef Salami Salami Salami, dansk type Salami, Danish Salami, med mindre fett Salami, lean Servelat Bologna Servelat, med mindre fett Bologna, lean Spekeskinke Smoke-cured ham Stabburpølse Sausage, Stabburpølse Svinekam, røkt Pork loin, smoked Sylte Head cheese Westfalerskinke Cured ham Vekt pr skive, g Weight per slice, g 15m 15ag 15f (til en brødskive / for a slice of bread) 5n 11o 12ag 12o 12a 20ǵ (til en brødskive / for a slice of bread) 2a 9o 3,5a 14a 13a 7a 10a 7o 9o 9o 8a 4,5a 15f 11m 12ag

19 19 Kjøttprodukter Meat products Bogskinke, hermetisk Boiled ham, canned Hamburger, rå Ground meat, raw Karbonade, stekt Beef patties, fried Kjøttboller, hermetisk Meat balls, canned Kjøttboller, kylling og kalkun Chicken and turkey meat balls Kjøttkaker Meat rissoles Kjøttpudding Meat loaf Kyllingnuggets, dagligvare Chicken nuggets, industrially made Kyllingnuggets, fastfood Chicken nuggets, fastfood Medisterkaker, stekt Pork patties, fried Ostepanetter med kylling Chicken schnitzel, with cheese Reinsdyrkaker, hermetisk Reindeer meat balls, canned Wienersnitzel Wienerschnitzel Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ g/enhet g/unit 25a 100o 100o 9a 15a 55o 30a 20o 16a 80o 75o 15ag 150o Enhet Unit skive slice skive slice

20 20 Fet fisk Fatty fish Fet fisk, rå Fatty fish, raw Fet fisk, tilberedt Fatty fish, prepared Laksefilet, rå Salmon fillet, raw Laksefilet, tilberedt Salmon fillet, prepared Ørretfilet, rå Trout fillet, raw Ørretfilet, tilberedt Trout fillet, prepared Vekt pr, g Weight per item, g 125x 110d 160o 140d Vekt pr, g Weight per, g 175d 150ǵ 175d 150ǵ 175f 150ǵ Mager fisk Lean fish Lutefisk Cod, traditional Norwegian dish, Lutefisk Mager fisk, rå Lean fish, raw Mager fisk, tilberedt Lean fish, prepared Rødspette, fylt, forfritert, frossen Plaice, filled, pre-fried, frozen Rødspettefilet, kavringpanert, rå Plaice fillet, rolled in breadcrumps, raw Seibiff, panert, frossen Saithe, rolled in flour, frozen Torsk, forfritert, fylt, frossen Cod, filled, pre-fried, frozen Torskefilet, panert, rå Cod fillet, rolled in flour, raw Torskefilet, rå Cod fillet, raw Torskefilet, tilberedt Cod fillet, prepared Vekt pr, g Weight per item, g 150o 100o 90o 150o 100o 125x 90d Vekt pr, g Weight per, g 500p 270d 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 270d 200ǵ Skillet mellom fet og mager rå fisk er satt ved 5 g fett pr. 100 g. Fet fisk omfatter først og fremst laks, ørret, kveite, makrell, sild og ål mens torsk, sei, rødspette, steinbit, sik og uer er eksempler på mager fisk (Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2006). Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold. Oslo: VKM). The distinction between fatty and lean raw fish is set at 5 g per 100 g fish. The most common fatty fishes are salmon, trout, Atlantic halibut, mackerel, herring and eel, while cod, pollock, plaice, wolf fish, whitefish and red perch are examples of lean fish (Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) (2006). A comprehensive assessment of fish and other seafood in the Norwegian diet. Oslo: VKM).

21 21 Fiskepålegg Fish spread Ansjos, hermetisk Anchovies, canned Brisling, hermetisk Sprat, canned Gaffelbiter Anchovy fillets, canned Kabaret Fish in aspic Kaviar Caviar Kryddersild, sursild Pickled herring Laks, røkt/gravet Salmon, smoked/cured Makrell i tomat, hermetisk Mackerel fillet, in tomato sauce, canned Makrell, kaldrøkt/varmrøkt Mackerel, cold smoked, warm smoked Rognleverpostei Roe paste, canned Ørret, røkt/gravet Trout, smoked, dry salted g/enhet g/unit 20ag 25ǵ 5ag 40m 15ǵ 15a 25ǵ 25a 40ǵ 25ǵ 15ǵ 20a Enhet Unit til en brødskive for a slice of bread skive slice til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon til en brødskive for a slice of bread skive slice til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread skive slice

22 22 Fiskeprodukter Fish products Fiskeboller Fish balls Fiskeburger, fastfood Fish burger, fastfood Fiskekaker Fish cakes Fiskekarbonader Fish patty Fiskepaté Fish paté Fiskepinner Fish fingers Fiskepinner, stekt Fish fingers, fried Fiskepudding Fish pudding Torskerogn Cod roe Tunfisk, hermetisk Tuna, canned Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ g/enhet g/unit 25a 130a 55o 100o 50n 25o 22d 40a 45ag 14a 95a Enhet Unit skive slice skive slice skive slice spiseskje tablespoon

23 23 Skalldyr Shellfish Blåskjell, hermetisk Mussel, canned Blåskjell, rå Mussel, raw Hummer, kokt Lobster, boiled Kamskjell, rå Scallop, raw Krabbe, kokt Crab, boiled Krabbepinner, crabsticks Crab sticks Kreps, kokt Crawfish, boiled Reker, i lake Shrimps, in brine Reker, innbakt, forfritert Shrimps, battered, pre-fried Reker, innbakt, forfritert, stekt Shrimps, battered, pre-fried, prepared Reker, kokt Shrimps, boiled Snegler, hermetisk Snails, canned Østers Oyster Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g g/enhet g/unit 100j 8f 70ag 15ag 49an 8b 115r,v 28an 10am 80h 8am 40ai 100j 12an 100j 17m 70ag 150r,v 150r,v 150r,v 70a 100j 7a 190d 100j 5,5d 150ǵ 33ai 100an 100am 10an 10b 150r,v 70m Enhet Unit

24 24 Mel Flour Bokhvetemel Buckwheat flour Byggmel Barley flour Finbakstmel Wheat flour, cake flour Glutenfri fin kakemiks Gluten free cake mix Glutenfritt mel, grovt Gluten-free flour, wholemeal Glutenfritt mel, lyst Gluten-free flour, white Grovbakstmel Wholemeal flour Havrekli Oatbran Havremel Oatmeal Hvetekim Wheatgerm Hvetekli Wheatbran Hvetemel, sammalt Wheat flour, wholemeal Hvetemel, siktet Wheat flour Maismel, polenta Cornmeal, polenta Maisstivelse Corn starch Potetmel, potetstivelse Potato starch Rismel Rice flour Rugmel, sammalt Rye flour, wholemeal Rugmel, siktet Rye flour Soyamel Soy flour Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ms, g Weight per msp, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g Vekt pr ts, g Weight per tsp, g 65a 10a 11f 4,5f 60a 9a 9a 4a 65a 10a 11a 4,5a 40f 7f 8f 3,5f 45a 8a 9a 4a 40a 7a 8a 3,5a 65a 10a 11a 4,5a 50a 7a 7a 3a 55a 7a 7a 3a 35a 5a 5a 2a 25a 4a 3,5a 1,5a 60a 9a 9a 3,5a 55a 9a 9a 4a 65a 12a 12a 4,5a 60a 9a 9a 3,5a 70a 11a 11a 4,5a 70a 11f 11f 4,5f 55a 9a 9a 4a 50a 9a 9a 4a 45a 8a 9f 4f

25 25 Gryn o.l. Grain etc Bokhvete, hele korn Buckwheat, grain Bulgurgryn, kokt Bulgur, cooked Bulgurgryn, tørr Bulgur, uncooked Byggryn Pearl barley Couscous, kokt Couscous, cooked Couscous, tørr Couscous, uncooked Havregryn Rolled oats Hirse, hele korn Millet, grain Hvete, hele korn Wheat, grain Quinoa, kokt Quinoa, cooked Quinoa, tørr Quinoa, uncooked Semulegryn, hvetegryn Semolina, wheat meal Sorghum Sorghum Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ms, g Weight per msp, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g 75a 12a 10a Vekt pr, g Weight per, g 225d 80a 13a 13a 75f 80a 13a 13a 190d 75a 11a 11a 75v 40a 5a 6a 80am 13f 12am 60a 9a 9a 100ǵ (frokostblanding/ breakfast cereal) 185d 70a 11a 11a 75v 70a 10a 10a 75f 12f 10f

26 26 Pasta, ris, nudler Pasta, rice, noodles Vekt pr, g Weight per, g g/enhet g/unit Enhet Unit Fersk pasta Fresh pasta 110d Fersk pasta, kokt Fresh pasta, cooked 195ǵ Fersk pasta, Ravioli Fresh pasta, Ravioli 35a 3,5a Fersk pasta, Tortellini Fresh pasta, Tortellini 45a 5a Fullkornpasta, kokt Whole-grain pasta, cooked 195ǵ Fullkornpasta, tørr Whole-grain pasta, uncooked 85d 30f Grøtris Porridge rice 90a Hurtigris, kokt Pre-boiled rice, cooked 160ǵ Hurtigris, tørr Pre-boiled rice, uncooked 50a Lasagneplater, kokt Lasagne sheets, cooked 45d Lasagneplater, tørr Lasagne sheets, uncooked 17a Makaroni, kokt Macaroni, cooked 195ǵ Makaroni, tørr Macaroni, uncooked 75d 40a Nudler, med egg, kokt Egg noodles, cooked 220d Nudler, med egg, tørr Egg noodles, uncooked 85ǵ Nudler, uten egg, kokt Noodles, without egg, cooked 180d Nudler, uten egg, tørr Noodles, without egg, uncooked 85ǵ Pasta, kokt Pasta, cooked 195ǵ Pasta, tørr Pasta, uncooked 75d 30a Ris, kokt Rice, cooked 160ǵ Ris, tørr Rice, uncooked 55d 80a Spagetti, kokt Spaghetti, cooked 195ǵ Spagetti, tørr Spaghetti, uncooked 65d

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

Velg sunnere på idrettsarenaen

Velg sunnere på idrettsarenaen Velg sunnere på idrettsarenaen n Ved å spise riktig kan du trene mer og bli en bedre utøver n Det er lett å spise sunnere når det finnes gode alternativer Innledning Fysisk aktivitet er viktig - ikke minst

Detaljer

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år 2 Om dette heftet Introduksjon av smaksporsjoner er en gradvis tilvenning til fast føde frem til barnet spiser den samme

Detaljer

God tur! MAT PÅ TUR nye matopplevelser utendørs

God tur! MAT PÅ TUR nye matopplevelser utendørs God tur! Umerkede foto: Peder@Songedal.no Baksidefoto: TINEs mediebank Varenummer: 2006 01 MAT PÅ TUR nye matopplevelser utendørs Postboks 1011 Sentrum 0104 Oslo Besøksadresse: Borggata 1, oppgang A Tlf

Detaljer

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00 LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten 109,- Stor 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Hurra en allergisk gjest!

Hurra en allergisk gjest! Hurra en allergisk gjest! Informasjonshefte for serveringssteder Innhold Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Hvorfor tilrettelegge for matoverfølsomhet? Nye regler Kundens og serveringsstedets ansvar God

Detaljer

Alle rettigheter. Kolofon Forlag og Liv W. Karlsen

Alle rettigheter. Kolofon Forlag og Liv W. Karlsen Innholdsfortegnelse FORORD KAPITTEL 1 Hva er melkeallergi/laktoseintoleranse? - 14 - Hva reageres det på? - 15 - Barn - 15 - Irritabel tarm - 16 KAPITTEL 2 Ulike hjelpemidler i matlaging - 18 Hva er bra?

Detaljer

SpiseMENY. Forretter - Pizza - Salater - Desserter

SpiseMENY. Forretter - Pizza - Salater - Desserter SpiseMENY Forretter - Pizza - Salater - Desserter Vi har ikke bordservering hos oss på Postkontoret. All mat og drikke bestilles i baren, og maten sier selv i fra når den er klar til å plukkes opp. O M

Detaljer

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat SMAKSGODKJENT AV BARN SMAKSGODKJENT AV BARN Innhold Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat Basisvarer og kjøkkenutstyr s. 2 Meny uke 1 Mandag: Ovnsbakte

Detaljer

"Smelter på tunga" - konsistenstilpasset mat for barn

Smelter på tunga - konsistenstilpasset mat for barn "Smelter på tunga" - konsistenstilpasset mat for barn Innhold: Hvem er denne brosjyren for? Hvem er denne brosjyren for?..................................1 Hva skjer i munnen når vi spiser?...............................2

Detaljer

Oppskrifter og tips. Når du kutter opp epler, legg eplebåtene

Oppskrifter og tips. Når du kutter opp epler, legg eplebåtene 17. Oktober Eplets dag Oppskrifter og tips Når du kutter opp epler, legg eplebåtene Tips Når du kutter opp epler, legg eplebåtene i litt sitronvann, så blir de ikke mørke i fruktkjøttet. Epledipp? Bruk

Detaljer

åpent hus > sjømat til fest

åpent hus > sjømat til fest > Fisk er lett Det finnes alltid en anledning til å be hjem gjester. Og noe av det beste du kan servere er et lett fiskemåltid. Det vil alle leve lenge på. Sjømat er anvendelig, uansett hvilken anledning

Detaljer

NEW ASIA SPECIAL (minimum 2 persons) NEW ASIA SPESIAL (minimum 2 personer) 99 Helstekt svineribbe

NEW ASIA SPECIAL (minimum 2 persons) NEW ASIA SPESIAL (minimum 2 personer) 99 Helstekt svineribbe NEW ASIA SPESIAL (minimum 2 personer) 99 Helstekt svineribbe Oksekjøtt i skiver m/ peppersaus Frityrstekte kongereker Kylling "gongbao" med cashewnøtter NEW ASIA SPECIAL (minimum 2 persons) Barbeque spareribs

Detaljer

Kr 125,- Milk and orange juice. Assortments of rolls, croissant, Danish pastry, wholegrain bread

Kr 125,- Milk and orange juice. Assortments of rolls, croissant, Danish pastry, wholegrain bread Kr 125,- Melk og appelsinjuice Assortert utvalg av rundstykker, croissant, wienerbrød og rugbrød Toast, smør og syltetøy Ost, skinke, salami, tomat og agurk Valg av ferskbrygget kaffe, espresso eller te

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Vet vi hva vi spiser?

Vet vi hva vi spiser? Vet vi hva vi spiser? - En gjennomgang fra Forbrukerrådet av mat i norske butikkhyller Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som arbeider for et forbrukervennlig samfunn, og gir gratis rettshjelp

Detaljer

KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE

KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE RSSO Bodø Innholdsfortegnelse PRAKTISKE RÅD...2 MAT ETTER OPERASJONEN...2 GODE KOSTRÅD...2 Forslag til kostregime etter operasjon hos pasienter som ikke har komplikasjoner...3

Detaljer

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat /GB-liste Matvare Mengde i g som All-Bran (Kellog's) 30 100 50 15 Ananas 59 462 11 6 Appelsiner 42 545 9 4 Appelsinjuice 46 481 10 5 Aprikoser 57 667 8 4 Aprikoser, hermetisk, i sukkerlake 64 316 16 10

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

GRILLEDE GRØNNSAKER I SALATEN SALAT PÅ PIZZAEN SØDME I SALATEN SALATEN MÅ HA CRUNCH COBB SALAD EN AMERIKANSK KLASSIKER

GRILLEDE GRØNNSAKER I SALATEN SALAT PÅ PIZZAEN SØDME I SALATEN SALATEN MÅ HA CRUNCH COBB SALAD EN AMERIKANSK KLASSIKER GRATIS MAGASIN GUNNAR HVARNES, kaptein på kokkelandslaget, presenterer GRILLEDE GRØNNSAKER I SALATEN SALAT PÅ PIZZAEN SØDME I SALATEN SALATEN MÅ HA CRUNCH COBB SALAD EN AMERIKANSK KLASSIKER FRISKERE FÅR

Detaljer

ISJONSRIK MAT SIDEN D 1 A 9 R 8 T 9 Meny

ISJONSRIK MAT SIDEN D 1 A 9 R 8 T 9 Meny TRADISJONSRIK MAT SIDEN 1989 Meny Småretter SMALLDISHES Hvitløksbrød - Garlic bread - 109,- Bruschetta med pesto, buffalo mozzarella, tomat, basilikum og hvitløk - Toasted bread with pesto, buffalo mozzarella,

Detaljer

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00 Hjertelig velkommen til et besøk i vår restaurant, hvor du også kan se litt fra Kongsbergs historie; Sølv og orgelpiper. Prøv våre velsmakende retter fra vår spennende meny! VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag

Detaljer

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 o Fossheim Turisthotell SUPERTACO WOK AMOK i farger 2 Sett deg som mål å spise alle regnbuens farger hver

Detaljer

Små måltider - mye næring. Frokost s Supper s Middag s Desserter s Drikker

Små måltider - mye næring. Frokost s Supper s Middag s Desserter s Drikker Små måltider - mye næring Frokost s Supper s Middag s Desserter s Drikker Litt om produktene Addera/Addera Plus Addera/Addera Plus er klare saftlignende næringsdrikker, som passer best å servere som måltidsdrikke.

Detaljer

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005 Sammendrag Sammendrag I samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ble det utarbeidet to dokumentasjoner på merutgifter ved matvareallergi. Den ene omhandler merutgifter for mat, drikke og transport

Detaljer