Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer Weights, measures and portion sizes for foods MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer Weights, measures and portion sizes for foods MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER"

Transkript

1 MÅL, VEKT OG PORSJONS- STØRRELSER FOR MATVARER 20

2 Publikasjns tittel: Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet Bestillingsnummer: IS-2286 Kontakt: Forfattere: Design: Trykkeri: Foto: Mattilsynet E-post: Telefon: Jorån Østerholt Dalane (prosjektleder) Thea Amalie Martinsen Bergvatn Ellen Kielland Monica Hauger Carlsen Wittusen & Jensen Wittusen & Jensen Forsiden: Offset.com Side 9: Hans Dalane-Hval

3

4 4 Forord Prosjektet ble gjennomført av Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2013/2014. Prosjektgruppen har bestått av Jorån Østerholt Dalane (prosjektleder), Thea Amalie Martinsen Bergvatn, Ellen Kielland og Monica Hauger Carlsen. Prosjektgruppen takker Anne Marte Wetting Johansen og Anine C. Medin som deltok i planlegging og oppstart av prosjektet, og Camilla Reboli Kløvstad, Helene Astrup og Britt Marlene Kåsin som deltok i veiingen av matvarer. Prosjektet har mottatt støtte fra Thr Holst Stiftelse. Vi takker alle som har bidratt med informasjon og opplysninger til prosjektet.

5 5 Innhold Om 6 About 7 Hulmål / Volume measures 8 r / s Melk og meieriprodukter / Milk and dairy products 10 Ost / Cheese 11 Egg / Eggs 12 Fjørfe og kjøtt / Poultry and meat 13 Pølser / Sausages 17 Kjøttpålegg / Cold cuts 18 Kjøttprodukter / Meat products 19 Fisk / Fish 20 Fiskepålegg / Fish spread 21 Fiskeprodukter / Fish products 22 Skalldyr / Shellfish 23 Mel / Flour 24 Gryn o.l. / Grains 25 Pasta, ris, nudler / Pasta, rice, noodles 26 Frokostblanding / Breakfast cereal 27 Brød / Bread 28 Rundstykker og andre bakte produkter / Rolls etc. 29 Knekkebrød, flatbrød o.l. / Crisp breads etc. 30 Kjeks / Biscuits 31 Småkaker / Cookies 31 Kaker / Cakes 32 Nøtter, mandler, frø / Nuts, almonds and seeds 34 Poteter og potetprodukter / Potatoes and potato products 35 Grønnsaker, rå / Vegetables, raw 35 Grønnsaker, tilberedt / Vegetables, prepared 39 Grønnsaksprodukter / Vegetable products 40 Belgfrukter / Legumes 41 Frukt / Fruits 42 Bær / Berries 44 Produkter av frukt og bær / Fruit and berry products 45 Sukker, honning og søte pålegg / Sugar, hy and sweet spreads 46 Sjokolade og andre søtsaker / Chocolate and other sweets 47 Snacks / Snacks 48 Vegetarprodukter / Vegetarian products 48 Margarin, smør, matolje o.l. / Margarine, butter, oil etc. 49 Dressing, majs og majssalat / Dressing, mayonnaise 49 Tran / Cod liver oil 49 Retter / Dishes 50 Sauser og annet middagstilbehør / Sauces etc. 51 Spedbarnsmat / Infant food 51 Dessert, iskrem og tilbehør / Dessert, ice cream etc. 52 Diverse ingredienser / Miscellaneous ingredients 53 Vektendringsfaktorer / Weight yield factors 54 Referanseliste 56 List of references 58 Vedlegg: Beskrivelse av prosjektet 60 Appendix: About the project 64

6 6 Om «Mål, vekt og s størrelser for matvarer» Innledning Hva veier maten vi spiser og hvor store er egentlig porsjne? I forskning og i undervisningsøyemed, i planlegging av kosthold og i kostholdsveiledning trenger man standardmengder og -størrelser for matvarer. Heftet «Mål og vekt for matvarer» (Landsforeningen for kosthold og helse [LKH], 1989) ble sist revidert i 1989, og har i mange år vært standardreferansen for vekt og sstørrelser for matvarer. Imidlertid endres matvarer og matvaner over tid, og sstørrelser, bestikk, kopper og glass har endret størrelse de siste tyve årene. I 2013 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av ansatte ved Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med målsetning om å revidere og oppdatere mål, vekt og sstørrelser for matvarer. Prosjektet ble gjennomført i 2013/2014. Arbeidet i prosjektet baserte seg på gjennomgang av eksisterende data fra ulike kilder, veiing av matvarer og innhenting av informasjon fra produsenter og butikker. I tillegg ble det innhentet data om sstørrelser fra den nasjonale kostholds undersøkelsen Norkost 3, kokebøker og andre kilder. Prosjektet er detaljert beskrevet i vedlegget bakerst i heftet. Referanser Alle verdiene for mål og vekt har en referanse. Referansene er oppgitt i referanselisten. Utvalg av matvarer Utvalget av matvarer i heftet er basert på matvarene i tabellen. Noen andre vanlige matvarer er også tatt med, for eksempel fileter av laks, ørret og kylling. Mengder Porsjonsstørrelser vil variere fra person til person. Porsjonsstørrelsene i heftet er basert på faktiske sstørrelser fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 3 (Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo og Mattilsynet, 2012) og data fra kokebøker o.l., og er ikke nødvendigvis i samsvar med de offisielle kostrådene (Helsedirektoratet, 2011; Helsedirektoratet, 2014). Porsjne er gjennomsnittsstørrelser for voksne, og vil være for store for barn. For noen voksne kan sstørrelsene være for små eller for store. Vektendring Ved tilberedning av mat kan vekten av maten øke eller minke, avhengig av om vann blir tilført eller fordamper. Eksempelvis vil ris øke i vekt fra rå til kokt tilstand, mens en kotelett vil veie mindre etter steking enn i rå tilstand på grunn av tap av vann. Gjennom vektendring vil derfor konsentrasjn av næringsstoffer endres i en matvare. En vektendringsfaktor er en faktor som brukes til å beregne vektendring fra rå til tilberedt mat. En del av matvarene i heftet har vektendringsfaktorer som kan benyttes for å regne ut hvor mye vekten av en matvare endrer seg ved tilberedning. Eksempler på utregning 1 1. Hvor mye endrer vekten seg fra 500 g rå laks til den er ferdig tilberedt (ovnsstekt): I heftet er vektendringsfaktoren 0,92 oppgitt for fet fisk som er ovnsstekt. Dermed blir omregningen: 500 g rå laks x 0,92 = 460 g ovnsstekt laks 2. Hvor mye couscous trengs for å få 200 gram ferdig tilberedt couscous? I heftet er vektendringsfaktoren 2,51 oppgitt for tilberedt couscous. Dermed blir omregningen: 200 g tilberedt couscous = 80 g tørr couscous 2,51 Litteraturliste Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer. Oslo: Helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. (Rapport IS-2170). Oslo: Helsedirektoratet. Landsforeningen for kosthold og helse (1989). Mål og vekt for matvarer. Oslo: Landsforeningen for kosthold og helse. Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet (2012). Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen år, (Rapport IS-2000). Oslo: Institusjne. Spiselig del En del av matvarene har oppgitt verdi for spiselig del, det vil si den andelen av matvaren som vanligvis spises. Spiselig andel er oppgitt i prosent. Dersom den spiselige andelen av matvaren er oppgitt, er også verdiene for brutto og netto matvare beregnet i heftet. Avrunding Fra 20 gram og oppover er de fleste verdiene rundet av til nærmeste 0 eller 5. Dette gjelder ikke verdier for spiselig del. 1 Ikke tilsatt fett i tilberedningen

7 7 About «Weights, measures and sizes for foods» Introduction What does the food we eat weigh and how large are the s? Standard amounts and sizes for foods are required for research and for teaching purposes and in nutritional planning and guidelines. The booklet Weights and measures for foods (the National Association for nutrition and health [LKH], 1989) was last issued in 1989 and which for many years was the standard reference for weight and sizes of foods. However, foods and food habits change over time and sizes, cutlery, cups and glasses have changed size over the last 20 years. In 2013 a project group was set up consisting of staff at the Norwegian Food Safety Authority and Department of Nutrition at University of Oslo, with the objective of revising and updating weights, measures and sizes for foods. The project was carried out in 2013/2014. The project work is based on the review of existing data from various sources, weighing of foods and gathering of information from producers and shops. In addition, data was gathered about sizes from the national nutritional survey Norkost 3, cookbooks and other sources. The project is described in detail in the appendix at the back of the booklet. References All values for weights and measures have a reference. The references are given in the reference list. Choice of foods Choice of foods in the booklet is based on foods in the Norwegian Food Composition table. Some other foods are also included, e.g. fillets of salmon, trout and chicken. Amounts Portion sizes will vary from person to person. Portion sizes in the booklet are based on actual sizes from the National Nutritional Survey Norkost 3 (the Norwegian Directorate of Health, University of Oslo and the Norwegian Food Safety Authority, 2012) and data from cookbooks etc. and is not necessarily related to official nutritional advice (the Norwegian Directorate of Health, 2011; the Norwegian Directorate of Health, 2014). The s are average sizes for adults and will be too large for children. For some adults, the sizes are too small or too large. Edible part Some of the foods are assigned a value for the edible part, meaning the part of the foods that is usually eaten. The edible part is presented as a percentage. If the edible part of the product is given, the values for gross and net foods are also presented in the booklet. Rounding off From 20 grams and above, most values are rounded off to the nearest 0 or 5. This does not apply to values for edible parts. Weight changes In the preparation of food, the weight of the food may increase or decrease, depending on whether water is added or evaporates, respectively. For example, rice will increase in weight from a raw to cooked state while a cutlet will weigh less after cooking owing to water loss. Weight changes result in a change in the concentration of nutrients in a food item. A weight yield factor is a factor used to estimate weight change from raw to prepared food. Some of the foods in the booklet have weight yield factors that can be used to estimate how much the weight of a food item changes during preparation. Examples of calculation 2 1. How much does 500 g raw salmon weigh after it has been prepared (roasted): In the booklet, a weight yield factor of 0.92 is given for fatty fish that is roasted. Thus the conversion is: 500 g raw salmon x 0.92 = 460 g roasted salmon 2. How much couscous is needed to get 200 grams of ready-to-eat couscous? In the booklet, a weight yield factor of 2,51 is given for prepared couscous. The conversion is therefore: 200 g prepared couscous = 80 g uncooked couscous 2,51 List of references The National Association of Diet and Health (LKH) (1989). Mål og vekt for matvarer [Weights and measures for foods]. Oslo: LKH. The Norwegian Directorate of Health (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer. Oslo: The Norwegian Directorate of Health. The Norwegian Directorate of Health (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (Report IS-2170). Oslo: The Norwegian Directorate of Health. University of Oslo, the Norwegian Food Safety Authority and the Norwegian Directorate of Health (2012). Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen år, [Norkost 3: National dietary survey conducted among adults in Norway]. Oslo: The Institutions. 2 No fat added in preparation

8 8 Hulmål Hulmålene er gjennomgått i revideringen av «Mål, vekt og s størrelser for matvarer» i 2013/2014. Fremgangs måten for hvordan de nye hulmålene er bestemt er beskrevet i vedlegget. 1 dl vann veier 100 g. Volume measures Volume measures have been revised in the revision of «Weights, measures and sizes for foods» in 2013/2014. The approach for how the new measures have been decided is described in the appendix. 1 dl of water weighs 100 g. Hulmål Glass (lite) Glass (middels) Glass (stort) Mengde 1,5 dl 2 dl 3,2 dl Volume measure Glass (small) Glass (medium) Glass (large) Amount 1.5 dl 2 dl 3.2 dl Kopp (liten) Kopp (middels) (kaffe) Kopp (middels) (te/kakao) Kopp (stor) 1,2 dl 1,7 dl 2,4 dl 3,2 dl Cup (small) Cup (medium) (coffee) Cup (medium) (tea/cocoa) Cup (large) 1.2 dl 1.7 dl 2.4 dl 3.2 dl Kaffebeger (lite) Kaffebeger (stort) Espresso (enkel) Espresso (dobbel) Kaffe latte 2,5 dl 4,5 dl 3 cl 6 cl 3 dl Coffe cup, paper or plastic (small) Coffe cup, paper or plastic (large) Espresso (single) Espresso (double) Latte 2.5 dl 4.5 dl 3 cl 6 cl 3 dl Måleskje (ms) (flytende) Måleskje (ms) (ikke-flytende) Spiseskje (ss) (flytende) Spiseskje (ss) (ikke-flytende) 15 ml Strøken skje 11 ml Toppet skje* Measuring spoon (msp) (liquid) Measuring spoon (msp) (non-liquid) Tablespoon (tbsp) (liquid) Tablespoon (tbsp) (non-liquid) 15 ml Flat spoonful 11 ml Heaped spoonful** Teskje (ts) (flytende) Teskje (ts) (ikke-flytende) 5 ml Toppet skje* Teaspoon (tsp) (liquid) Teaspoon (tsp) (non-liquid) 5 ml Heaped spoonful** Ett glass hvitvin Ett glass rødvin Ett glass sterkvin/søtvin Ett glass brennevin 10 cl 12 cl 6 cl 4 cl A glass of white wine A glass of red wine A glass of fortified wine/dessert wine A glass of spirits 10 cl 12 cl 6 cl 4 cl *Skje med topp som er like høy som skjeen er dyp. ** Spoon with a heap as high as the depth of the spoon.

9 Kopp (stor) 3,2 dl Kopp (middels) (te/kakao) 2,4 dl Kopp (middels) (kaffe) 1,7 dl Kopp (liten) 1,2 dl Måleskje (flytende) 15 ml Spiseskje (flytende) 11 ml Teskje (flytende) 5 ml Glass (lite) 1,5 dl Glass (middels) 2 dl Glass (stort) 3,2 dl Kaffebeger (stort) 4,5 dl Kaffebeger (lite) 2,5 dl

10 10 Melk og meieriprodukter Milk and dairy products Drikkeyoghurt Yoghurt drink Fløte Cream Fløteerstatning, vegetabilsk fløte Cream substitute, vegetable fat Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g Vekt pr ts, g Weight per tsp, g 100e* 11e 5e 100e 11e 5e 100e 11e 5e Kaffemelk Coffee creamer 100e 11e Krem/topping på boks Whipped cream, canned Melk Milk Melkepulver Instant coffee creamer Milkshake Milkshake Rømme, crème fraîche, kesam Sour cream, crème fraîche, quark Syrnet melk, kulturmelk, kefir Cultured milk, kefir milk Yoghurt Yoghurt 25a 2,5a 5e 10ǵ ( / ) 100e 11e 5e 55a 6a 3a 100e 11e 5e 100a 18f 7f 100e 11e 5e 100e 18a 7a *Bokstavene er referanser. Se referanseliste på s. 56 / The letters are references. See the list of references on p. 58

11 11 Ost Cheese Blåmuggost Blue cheese Brunost Brown cheese Cottage cheese Cottage cheese Fetaost Feta cheese Gammelost Traditional Norwegian cheese, matured, Gammelost Gomme Traditional Norwegian cheese, Gomme Hvitmuggost (brie, camembert o.l.) Soft-ripened cheese (brie, camembert etc) Hvitost, gulost White or yellow hard to semi-hard cheese Kremost Cream cheese Mozzarella Mozzarella Parmesan Parmesan Pultost Traditional Norwegian cheese, Pultost Prim Sweet spread made of whey, Prim Smelteost Cheese spread g/enhet g/unit 30ǵ 8a 16ǵ 12i 100a 16a 60a 15ǵ 115a 20a 13a 40a 10a 20ǵ 13i 15ǵ 40f 125o 40a 6a 10ǵ 15ǵ 10ǵ Enhet Unit skive (skåret med ostehøvel slice (sliced with a cheese slicer) til en brødskive for a slice of bread ferdigskivet pre-sliced cheese spiseskje tablespoon (terninger) (in cubes) til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon skive (skåret med kniv) slice (sliced with a knife) skive (skåret med ostehøvel) slice (sliced with a cheese slicer) til en brødskive for a slice of bread ferdigskivet pre-sliced cheese til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread

12 12 Egg Eggs Egg, kokt Egg, boiled Egg, rå Egg, raw Egg, stekt Egg, pan-fried Eggehvite Egg white Eggeplomme Egg yolk Eggerøre Scrambled eggs Omelett Omelette Brutto (med skall), g Gross (with shell), g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g 64d 88f 56b g/enhet g/unit 63æ 88ak 55b 100ag 48d 37ag 18ag 100ag 100ag 90ag 50ǵ 125ǵ Enhet Unit Vektklassifisering av egg Classification of eggs ekstra store egg XL extra large eggs store egg L large eggs mellomstore egg M medium eggs små egg S small eggs over 73 g more than 73 g g g under 53 g less than 53 g Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, Animalia & Nortura (2011). Den norske kjøtt- og fjørfe bransjens retningslinje for egg. Oslo: Organisa sjne.

13 13 Fjørfe, rå Poultry, raw Andekjøtt, med skinn Duck meat, with skin Andekjøtt, uten skinn Duck meat, without skin Gåsekjøtt, med skinn Goose meat, with skin Gåsekjøtt, uten skinn Goose meat, without skin Hønsekjøtt Chicken, hen meat Kalkunkjøtt Turkey meat Kylling, hel, med skinn Chicken, with skin Kylling, hel, uten skinn Chicken, without skin Kylling, lår, med skinn Chicken, thigh and drumstick, with skin Kylling, lår, uten skinn Chicken, thigh and drumstick, without skin Kylling, lårklubbe, med skinn Chicken, drumstick, with skin Kylling, lårklubbe, uten skinn Chicken, drumstick, without skin Kylling, vinge, med skinn Chicken, wing, with skin Kylling, vinge, uten skinn Chicken, wing, without skin Kyllingfilet Chicken breast fillet Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 100j 100j 100j 100j 100j Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 375d 395d 365d 485d 215d 195f 1400y 71y 990b 195f 1200y 66y 785b 195f 215y 78y 170b 195f 185y 74y 140b 195f 100y 69y 70b 195f 90y 66y 60b 195f 30y 66y 20b 195f 22y 56y 12b 195f 175x 100h 175b 195d

14 14 Fjørfe, tilberedt, hjemmelaget Poultry, prepared, home-made Andekjøtt, ovnsstekt Duck meat, roasted Gåsekjøtt, ovnsstekt Goose meat, roasted Hønsekjøtt, kokt Hen meat, boiled Kyllingfilet, kokt Chicken breast fillet, boiled Kyllingfilet, ovnsstekt Chicken breast fillet, roasted Kyllingfilet, stekt i panne Chicken breast fillet, pan-fried Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 100j 100j Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 120d 100h 120b 150ǵ 140d 100h 140b 150ǵ 140d 100h 140b 150ǵ Fjørfe, tilberedt, kjøpt Poultry, prepared, industrially made Kylling, hel, med skinn, grillet Rotissari chicken, with skin Kylling, lår, med skinn, grillet Rotissari chicken, thigh and drumstick, with skin Kylling, lårklubbe, med skinn, grillet Rotissari chicken, drumstick, with skin Kylling, vinge, med skinn, grillet Rotissari chicken, wing, with skin Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 725y 73y 530b 150ǵ 150y 77y 115b 150ǵ 65y 68y 45b 150ǵ 18y 69y 12b 150ǵ Lam, rå Lamb, raw Kotelett, kjøtt med fettrand Chops, with fat Kotelett, kjøtt uten fettrand Chops, fat trimmed Lår, med mørbrad Leg, with shank and sirloin Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 145o 73ø 105b 270d 58ø 79ab 270d 265d

15 15 Lam, tilberedt Lamb, prepared Kotelett, stekt Chops, cutlet, pan-fried Lårstek med mørbrad, ovnsstekt Leg, with shank and sirloin, roasted Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g Vekt pr, g Weight per, g 80d 72o 60b 150ǵ 100j 150ǵ Storfe, kalv, rå Beef, veal, raw Entrecôtekam Rib-eye steak, fillet steak Kalvekjøtt Veal Storfekjøtt Beef Ytrefilet Striploin Spiselig del, % Edible part, % 78ab 100j Vekt pr, g Weight per, g 195d 200f 200f 200d Storfe, kalv, tilberedt Beef, veal, prepared Entrecôtekam, stekt Rib-eye steak, fillet steak, roasted Kalvekjøtt, tilberedt Veal, prepared Storfekjøtt, tilberedt Beef, prepared Ytrefilet, stekt Striploin, roasted Spiselig del, % Edible part, % 71j 100j Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ

16 16 Svin, rå Pork, raw Bacon Bacon Familieribbe Rib with loin Flatbiff Inside round Kotelett, kam, med fettrand Chops, loin with bs Nakkekotelett Pork neck chops Sideflesk Side bacon Svinekjøtt Pork meat Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 86j 100å Netto, g Net, g 20a (skive / rasher) Vekt pr, g Weight per, g 230d 200d 170o 77å 130b 200d 220o 83å 180b 230d 93ae 150w 200f Svin, tilberedt Pork, prepared Bacon, stekt Bacon, pan-fried Familieribbe, stekt Rib with loin, roasted Flatbiff, stekt Inside round, roasted Kotelett, kam med fettrand, stekt Loin chops with bs, roasted Nakkekotelett, stekt Pork neck chops, roasted Sideflesk, stekt Side bacon, pan-fried Svinekjøtt, tilberedt Pork meat, prepared Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % 100j 80j 100j Netto, g Net, g 6d (skive / rasher) Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 130d 79j 100b 150ǵ 145d 77j 110b 150ǵ 100j 55d 150ǵ Tilgjengeligheten av data om kjøttprodukter varierte mye, derfor inneholder de nye standardene for mål, vekt og sstørrelser mye informasjon om noen produkter, slik som kylling, og mindre informasjon om andre produkter, for eksempel lam. Porsjonsstørrelsene er beregnet fra den spiselige delen av kjøttet. Det må derfor beregnes mer kjøtt dersom stykningsdelen ikke er 100 % spiselig. The availability of data about meat products varied a great deal. Therefore, the new standards for measures, weights and sizes contain more information about certain products, e.g. chicken, and less information about other products, e.g. lamb. Portion sizes are calculated based on the edible part of the meat. More meat must be allowed if the cuts are not 100 % edible.

17 17 Vilt Venison Viltkjøtt, rå Venison, raw Viltkjøtt, tilberedt Venison, prepared Vekt pr, g Weight per, g 200d 150ǵ Pølser Sausages Falukorv Swedish sausage Grillpølse Grill sausage, hot dogs Grillpølse, kylling og kalkun Grill sausage, chicken and turkey Grillpølse, med mindre fett Grill sausage, lean Kjøttpølse Meat sausage Kjøttpølse, med mindre fett Meat sausage, lean Knakkpølse Mild dinner sausage, Knakkpølse Kylling- og kalkunpølse, med mindre fett Chicken and turkey sausage, lean Kylling- og kalkunpølse, med ost Chicken and turkey sausage, with cheese Medisterpølse Pork sausage Ostegrill Grill sausage, with cheese Sosisser Cocktail sausage Wienerpølse Wiener/frankfurter Wienerpølse, med mindre fett Wiener/frankfurter, lean Vekt pr, g Weight per item, g 400/800o 60o 60o 60o 90/150o 90o 65o 60o 60o 400o 80o 30ag 65o 65o

18 18 Kjøttpålegg Cold cuts Bayonneskinke Smoked picnic shoulder Fenalår Cured leg of mutton Fleskepølse Pork sausage Fårepølse Mutton sausage Kalkunfilet Turkey ham, for sandwiches Kalverull Veal roll Kokt skinke Boiled ham Lammerull Lamb roll Leverpostei Liver paste Morrpølse Sausage, cured, Morr Okserull Rolled beef Reinsdyrpølse Reindeer sausage Ribberull Pork roll Roastbiff Roast beef Salami Salami Salami, dansk type Salami, Danish Salami, med mindre fett Salami, lean Servelat Bologna Servelat, med mindre fett Bologna, lean Spekeskinke Smoke-cured ham Stabburpølse Sausage, Stabburpølse Svinekam, røkt Pork loin, smoked Sylte Head cheese Westfalerskinke Cured ham Vekt pr skive, g Weight per slice, g 15m 15ag 15f (til en brødskive / for a slice of bread) 5n 11o 12ag 12o 12a 20ǵ (til en brødskive / for a slice of bread) 2a 9o 3,5a 14a 13a 7a 10a 7o 9o 9o 8a 4,5a 15f 11m 12ag

19 19 Kjøttprodukter Meat products Bogskinke, hermetisk Boiled ham, canned Hamburger, rå Ground meat, raw Karbonade, stekt Beef patties, fried Kjøttboller, hermetisk Meat balls, canned Kjøttboller, kylling og kalkun Chicken and turkey meat balls Kjøttkaker Meat rissoles Kjøttpudding Meat loaf Kyllingnuggets, dagligvare Chicken nuggets, industrially made Kyllingnuggets, fastfood Chicken nuggets, fastfood Medisterkaker, stekt Pork patties, fried Ostepanetter med kylling Chicken schnitzel, with cheese Reinsdyrkaker, hermetisk Reindeer meat balls, canned Wienersnitzel Wienerschnitzel Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ g/enhet g/unit 25a 100o 100o 9a 15a 55o 30a 20o 16a 80o 75o 15ag 150o Enhet Unit skive slice skive slice

20 20 Fet fisk Fatty fish Fet fisk, rå Fatty fish, raw Fet fisk, tilberedt Fatty fish, prepared Laksefilet, rå Salmon fillet, raw Laksefilet, tilberedt Salmon fillet, prepared Ørretfilet, rå Trout fillet, raw Ørretfilet, tilberedt Trout fillet, prepared Vekt pr, g Weight per item, g 125x 110d 160o 140d Vekt pr, g Weight per, g 175d 150ǵ 175d 150ǵ 175f 150ǵ Mager fisk Lean fish Lutefisk Cod, traditional Norwegian dish, Lutefisk Mager fisk, rå Lean fish, raw Mager fisk, tilberedt Lean fish, prepared Rødspette, fylt, forfritert, frossen Plaice, filled, pre-fried, frozen Rødspettefilet, kavringpanert, rå Plaice fillet, rolled in breadcrumps, raw Seibiff, panert, frossen Saithe, rolled in flour, frozen Torsk, forfritert, fylt, frossen Cod, filled, pre-fried, frozen Torskefilet, panert, rå Cod fillet, rolled in flour, raw Torskefilet, rå Cod fillet, raw Torskefilet, tilberedt Cod fillet, prepared Vekt pr, g Weight per item, g 150o 100o 90o 150o 100o 125x 90d Vekt pr, g Weight per, g 500p 270d 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 200ǵ 270d 200ǵ Skillet mellom fet og mager rå fisk er satt ved 5 g fett pr. 100 g. Fet fisk omfatter først og fremst laks, ørret, kveite, makrell, sild og ål mens torsk, sei, rødspette, steinbit, sik og uer er eksempler på mager fisk (Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2006). Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold. Oslo: VKM). The distinction between fatty and lean raw fish is set at 5 g per 100 g fish. The most common fatty fishes are salmon, trout, Atlantic halibut, mackerel, herring and eel, while cod, pollock, plaice, wolf fish, whitefish and red perch are examples of lean fish (Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) (2006). A comprehensive assessment of fish and other seafood in the Norwegian diet. Oslo: VKM).

21 21 Fiskepålegg Fish spread Ansjos, hermetisk Anchovies, canned Brisling, hermetisk Sprat, canned Gaffelbiter Anchovy fillets, canned Kabaret Fish in aspic Kaviar Caviar Kryddersild, sursild Pickled herring Laks, røkt/gravet Salmon, smoked/cured Makrell i tomat, hermetisk Mackerel fillet, in tomato sauce, canned Makrell, kaldrøkt/varmrøkt Mackerel, cold smoked, warm smoked Rognleverpostei Roe paste, canned Ørret, røkt/gravet Trout, smoked, dry salted g/enhet g/unit 20ag 25ǵ 5ag 40m 15ǵ 15a 25ǵ 25a 40ǵ 25ǵ 15ǵ 20a Enhet Unit til en brødskive for a slice of bread skive slice til en brødskive for a slice of bread spiseskje tablespoon til en brødskive for a slice of bread skive slice til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread til en brødskive for a slice of bread skive slice

22 22 Fiskeprodukter Fish products Fiskeboller Fish balls Fiskeburger, fastfood Fish burger, fastfood Fiskekaker Fish cakes Fiskekarbonader Fish patty Fiskepaté Fish paté Fiskepinner Fish fingers Fiskepinner, stekt Fish fingers, fried Fiskepudding Fish pudding Torskerogn Cod roe Tunfisk, hermetisk Tuna, canned Vekt pr, g Weight per, g 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ 150ǵ g/enhet g/unit 25a 130a 55o 100o 50n 25o 22d 40a 45ag 14a 95a Enhet Unit skive slice skive slice skive slice spiseskje tablespoon

23 23 Skalldyr Shellfish Blåskjell, hermetisk Mussel, canned Blåskjell, rå Mussel, raw Hummer, kokt Lobster, boiled Kamskjell, rå Scallop, raw Krabbe, kokt Crab, boiled Krabbepinner, crabsticks Crab sticks Kreps, kokt Crawfish, boiled Reker, i lake Shrimps, in brine Reker, innbakt, forfritert Shrimps, battered, pre-fried Reker, innbakt, forfritert, stekt Shrimps, battered, pre-fried, prepared Reker, kokt Shrimps, boiled Snegler, hermetisk Snails, canned Østers Oyster Brutto, g Gross, g Spiselig del, % Edible part, % Netto, g Net, g g/enhet g/unit 100j 8f 70ag 15ag 49an 8b 115r,v 28an 10am 80h 8am 40ai 100j 12an 100j 17m 70ag 150r,v 150r,v 150r,v 70a 100j 7a 190d 100j 5,5d 150ǵ 33ai 100an 100am 10an 10b 150r,v 70m Enhet Unit

24 24 Mel Flour Bokhvetemel Buckwheat flour Byggmel Barley flour Finbakstmel Wheat flour, cake flour Glutenfri fin kakemiks Gluten free cake mix Glutenfritt mel, grovt Gluten-free flour, wholemeal Glutenfritt mel, lyst Gluten-free flour, white Grovbakstmel Wholemeal flour Havrekli Oatbran Havremel Oatmeal Hvetekim Wheatgerm Hvetekli Wheatbran Hvetemel, sammalt Wheat flour, wholemeal Hvetemel, siktet Wheat flour Maismel, polenta Cornmeal, polenta Maisstivelse Corn starch Potetmel, potetstivelse Potato starch Rismel Rice flour Rugmel, sammalt Rye flour, wholemeal Rugmel, siktet Rye flour Soyamel Soy flour Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ms, g Weight per msp, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g Vekt pr ts, g Weight per tsp, g 65a 10a 11f 4,5f 60a 9a 9a 4a 65a 10a 11a 4,5a 40f 7f 8f 3,5f 45a 8a 9a 4a 40a 7a 8a 3,5a 65a 10a 11a 4,5a 50a 7a 7a 3a 55a 7a 7a 3a 35a 5a 5a 2a 25a 4a 3,5a 1,5a 60a 9a 9a 3,5a 55a 9a 9a 4a 65a 12a 12a 4,5a 60a 9a 9a 3,5a 70a 11a 11a 4,5a 70a 11f 11f 4,5f 55a 9a 9a 4a 50a 9a 9a 4a 45a 8a 9f 4f

25 25 Gryn o.l. Grain etc Bokhvete, hele korn Buckwheat, grain Bulgurgryn, kokt Bulgur, cooked Bulgurgryn, tørr Bulgur, uncooked Byggryn Pearl barley Couscous, kokt Couscous, cooked Couscous, tørr Couscous, uncooked Havregryn Rolled oats Hirse, hele korn Millet, grain Hvete, hele korn Wheat, grain Quinoa, kokt Quinoa, cooked Quinoa, tørr Quinoa, uncooked Semulegryn, hvetegryn Semolina, wheat meal Sorghum Sorghum Vekt pr dl, g Weight per dl, g Vekt pr ms, g Weight per msp, g Vekt pr ss, g Weight per tbsp, g 75a 12a 10a Vekt pr, g Weight per, g 225d 80a 13a 13a 75f 80a 13a 13a 190d 75a 11a 11a 75v 40a 5a 6a 80am 13f 12am 60a 9a 9a 100ǵ (frokostblanding/ breakfast cereal) 185d 70a 11a 11a 75v 70a 10a 10a 75f 12f 10f

26 26 Pasta, ris, nudler Pasta, rice, noodles Vekt pr, g Weight per, g g/enhet g/unit Enhet Unit Fersk pasta Fresh pasta 110d Fersk pasta, kokt Fresh pasta, cooked 195ǵ Fersk pasta, Ravioli Fresh pasta, Ravioli 35a 3,5a Fersk pasta, Tortellini Fresh pasta, Tortellini 45a 5a Fullkornpasta, kokt Whole-grain pasta, cooked 195ǵ Fullkornpasta, tørr Whole-grain pasta, uncooked 85d 30f Grøtris Porridge rice 90a Hurtigris, kokt Pre-boiled rice, cooked 160ǵ Hurtigris, tørr Pre-boiled rice, uncooked 50a Lasagneplater, kokt Lasagne sheets, cooked 45d Lasagneplater, tørr Lasagne sheets, uncooked 17a Makaroni, kokt Macaroni, cooked 195ǵ Makaroni, tørr Macaroni, uncooked 75d 40a Nudler, med egg, kokt Egg noodles, cooked 220d Nudler, med egg, tørr Egg noodles, uncooked 85ǵ Nudler, uten egg, kokt Noodles, without egg, cooked 180d Nudler, uten egg, tørr Noodles, without egg, uncooked 85ǵ Pasta, kokt Pasta, cooked 195ǵ Pasta, tørr Pasta, uncooked 75d 30a Ris, kokt Rice, cooked 160ǵ Ris, tørr Rice, uncooked 55d 80a Spagetti, kokt Spaghetti, cooked 195ǵ Spagetti, tørr Spaghetti, uncooked 65d

Lunsjmeny lunch menu. Stroganoffgryte med oksekjøtt 185,- servert med ris Inneholder: melk, sennep Beef Stroganoff served with rice

Lunsjmeny lunch menu. Stroganoffgryte med oksekjøtt 185,- servert med ris Inneholder: melk, sennep Beef Stroganoff served with rice Lunsjmeny lunch menu Fra kl. 11-16, søndag hele dagen Bergenseren 175,- Kryddersild servert med potet- og rødbetsalat, kapers, egg og rødløk Inneholder: egg, soya, melk, sennep, fisk Norwegian herring

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

Småretter Serveres 11.00 22.00 Light Dishes served from 11am to 10pm

Småretter Serveres 11.00 22.00 Light Dishes served from 11am to 10pm Småretter Serveres 11.00 22.00 Light Dishes served from 11am to 10pm Fløiens Sommersalat Friske Salater med syltet Løk, Vannmelon, Oliven, Krutonger og friske Urter. Husets Vinaigrette. Hjemmebakt Oliven

Detaljer

starters Varme nachochips i minitacotub, med kjøttdeig, salsa og ost. Perfekt som snacks eller liten forrett.

starters Varme nachochips i minitacotub, med kjøttdeig, salsa og ost. Perfekt som snacks eller liten forrett. meny starters mini-nacho 39,- Varme nachochips i minitacotub, med kjøttdeig, salsa og ost. Perfekt som snacks eller liten forrett. Warm nachochips in mini-taco-tub with minced beef, salsa and cheese. Perfect

Detaljer

Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost. Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites

Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost. Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites CAFE ZANDRA Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites Asiatisk rekesalat kr 154,- Reker,

Detaljer

Smårettar & Salater. Kyllingwrap 128,- steikt kylling, guacamole, salat inneholder: Gluten (hvete), sennep, melk

Smårettar & Salater. Kyllingwrap 128,- steikt kylling, guacamole, salat inneholder: Gluten (hvete), sennep, melk Smårettar & Salater Pastasalat 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost inneholder: Gluten (hvete), melk Serrano - salat 164,- Serranoskinke, mango, ruccolasalat, yoghurtdressing inneholder: melk

Detaljer

Forretter. Grønne asparges Servert med serranoskinke og hollandaise. Green asparagus and serrano ham with hollandaise sauce Kr.

Forretter. Grønne asparges Servert med serranoskinke og hollandaise. Green asparagus and serrano ham with hollandaise sauce Kr. På Bryggekanten setter vi pris på sesongenes variasjon, derfor vil dere på sommermenyen finne igjen råvarer som skalldyr og fisk. Alt er laget fra bunnen av med noen av de beste råvarene havet og sommeren

Detaljer

Savner du noe på menyen?!

Savner du noe på menyen?! SELSKAPS MENY Chambre Gourmet Tar opp til 14 personer Her finnes også egen gourmet meny Chambre Separée Tar opp til 30 personer. Egen inngang, toaletter og muligheten for bar Her finnes også egen gourmet

Detaljer

TRERETTERSMENY SET MENU

TRERETTERSMENY SET MENU TRERETTERSMENY SET MENU Forrett Starter Røkt og bakt laks med pepperrotkrem, sitronsyltet fennikel og dillolje Smoked and baked salmon with horseradish cream, lemon pickled fennel and dill oil Hovedretter

Detaljer

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00 LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten: 109,- Stor: 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish

Detaljer

Sommerretter Serveres fra kl: 11.00

Sommerretter Serveres fra kl: 11.00 Sommerretter Serveres fra kl: 11.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten 109,- Stor 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish soup

Detaljer

LUNCH Serveres kl 11.00-16.00

LUNCH Serveres kl 11.00-16.00 LUNCH Serveres kl 11.00-16.00 Kokeriets cæsarsalat Romanosalat med Kokeriets cæsardressing, krutonger, kyllingfilet, parmesan og bacon. Serveres med brød. * Ceasarsalad. Romain lettuce with our own dressing,

Detaljer

À LA CARTE MENY MUSSERENDE VIN/SPARKLING WINE. The Well Gin & Tonic 125,- Classic champagne cocktail 125,- Prosecco DOC Millesimato.

À LA CARTE MENY MUSSERENDE VIN/SPARKLING WINE. The Well Gin & Tonic 125,- Classic champagne cocktail 125,- Prosecco DOC Millesimato. The Well Gin & Tonic Gin, hylleblomst tonic, agurk Gin, elderflower tonic, cucumber 125,- Classic champagne cocktail Champagne, brunt sukker, cognac, angostura bitter Champagne, brown sugar, cognac, angostura

Detaljer

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat /GB-liste Matvare Mengde i g som All-Bran (Kellog's) 30 100 50 15 Ananas 59 462 11 6 Appelsiner 42 545 9 4 Appelsinjuice 46 481 10 5 Aprikoser 57 667 8 4 Aprikoser, hermetisk, i sukkerlake 64 316 16 10

Detaljer

Welcome to Heim. Once you have found something you fancy from the menu, please order and pay at the bar. We'll bring the food to your table.

Welcome to Heim. Once you have found something you fancy from the menu, please order and pay at the bar. We'll bring the food to your table. Velkommen Heim. Når du har funnet noe du har lyst på fra menyen bestiller du og betaler i baren, så kommer vi med maten til bordet ditt. Husk bordnummeret. Welcome to Heim. Once you have found something

Detaljer

Bergenseren 169,- Kryddersild servert med potet- og rødbetsalat, kapers, egg og rødløk

Bergenseren 169,- Kryddersild servert med potet- og rødbetsalat, kapers, egg og rødløk Lunsjmeny lunch menu Fra kl. 11-16, søndag hele dagen Bergenseren 169,- Kryddersild servert med potet- og rødbetsalat, kapers, egg og rødløk Norwegian herring served with potato- and red beet salad, capers,

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Savner du noe på menyen?!

Savner du noe på menyen?! SELSKAPS MENY Chambre Gourmet Tar opp til 14 personer Chambre Separée Tar opp til 30 personer. Egen inngang, toaletter og muligheten for bar 2. etasje Tar opp til 60 personer. Egen inngang, toaletter og

Detaljer

My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist

My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist Forretter starters No. 1 Big Horns Løksuppe / Big Horn s Onion soup 83,- No. 2 Kyllingvinger / Chicken wings 130,- Marinert

Detaljer

Forretter Serveres 17.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm

Forretter Serveres 17.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm Forretter Serveres 17.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm Skalldyrkremsuppe garnert med Skalldyr og Grønnsaker. Urteskum Creamed Shellfish soup garnished with Shellfish and Vegetables. Herb foam

Detaljer

Brasserie Normandie. Brasserie Normandie. Hjertelig velkommen til oss på Scandic Parken hotel!

Brasserie Normandie. Brasserie Normandie. Hjertelig velkommen til oss på Scandic Parken hotel! Hjertelig velkommen til oss på! Brasserie Normandie Åpningstider á la Carte: Mandag lørdag: 17.30 23.00 Søndag: kontakt resepsjonen Forretter Starters Kryddersild På rugbrød med dillrømme, syltet løk og

Detaljer

Forretter Serveres 16.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm

Forretter Serveres 16.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm Forretter Serveres 16.00 22.00 Starters served from 4pm to 10pm Skalldyrkremsuppe garnert med Skalldyr og Grønnsaker. Urteskum Melk, egg, skalldyr og seller. Creamed Shellfish soup garnished with Shellfish

Detaljer

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00 Hjertelig velkommen til et besøk i vår restaurant, hvor du også kan se litt fra Kongsbergs historie; Sølv og orgelpiper. Prøv våre velsmakende retter fra vår spennende meny! VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag

Detaljer

LUNCH Serveres kl 11.00-16.00

LUNCH Serveres kl 11.00-16.00 LUNCH Serveres kl 11.00-16.00 Kokeriets cæsarsalat Romanosalat med Kokeriets cæsardressing, krutonger, kyllingfilet, parmesan og bacon. Serveres med brød. * Ceasarsalad. Romain lettuce with our own dressing,

Detaljer

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00 LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 16.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten: 109,- Stor: 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish

Detaljer

LUNCH Serveres fra kl 11.00

LUNCH Serveres fra kl 11.00 LUNCH Serveres fra kl 11.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell,grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. * Creamy fish soup made with curry, basil, mussels,

Detaljer

For bordbestilling: 55 36 31 30 / www.dickensbergen.no / ann@dickensbergen.no

For bordbestilling: 55 36 31 30 / www.dickensbergen.no / ann@dickensbergen.no For bordbestilling: 55 36 31 30 / www.dickensbergen.no / ann@dickensbergen.no Lunsjmeny Serveres fra kl.11-16 (Søndag hele dagen) Bergenseren 149,- Kryddersild med friske tomater, rødløk og hjemmelaget

Detaljer

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00 Hjertelig velkommen til et besøk i vår restaurant, hvor du også kan se litt fra Kongsbergs historie; Sølv og orgelpiper. Prøv våre velsmakende retter fra vår spennende meny! VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag

Detaljer

Verdens beste sushimeny

Verdens beste sushimeny Verdens beste sushimeny FORRETTER / STARTERS Misoshiru soup Japansk suppe med sjøgress og silke-tofu Japanese soup with seaweed and silk tofu 79,- Gyoza Japanske dumplings fylt med svinekjøtt og ponzusaus

Detaljer

Velkommen til OLYMPEN

Velkommen til OLYMPEN Velkommen til OLYMPEN Olympen er en restaurant og ølhall. Den har gjerne blitt kalt østkantens storstue eller bare Lompa på folkemunne. Kjøkkenet presenterer moderne skandinavisk husmannskost og kontinentale

Detaljer

Lunch Menu Lunsjmeny. Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013

Lunch Menu Lunsjmeny. Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013 Lunch Menu Lunsjmeny Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013 SANDWICHES PÅSMURT Roll w/cheese Rundstykke m/ost 31 / 30 Roll w/ham Rundstykke m/skinke 31 / 30 Sandwich w/ham Smørbrød m/skinke

Detaljer

Macau Chinese Restaurant Take away meny

Macau Chinese Restaurant Take away meny Macau Chinese Restaurant Take away meny tlf: 51 62 70 88 Olav kyrresgate 4-4306 Sandnes Våre åpningstider: mandag til søndag kl 13:00-22:00 www.macau.no Forretter / starters 1 Vårrull Spring roll 2 Grillet

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Savner du noe på menyen?!

Savner du noe på menyen?! SELSKAPS MENY Chambre Gourmet Tar opp til 14 personer Chambre Separée Tar opp til 30 personer. Egen inngang, toaletter og muligheten for bar 2. etasje Tar opp til 60 personer. Egen inngang, toaletter og

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

Lunsjmeny 11.00-16.00 Søndag hele dagen

Lunsjmeny 11.00-16.00 Søndag hele dagen Lunsjmeny 11.00-16.00 Søndag hele dagen Landbrød med hjemmelaget tunfisksalat 154,- Open sandwich w/homemade tuna salad Egg & bacon smørbrød med frisk salat og aioli 159,- Egg & bacon sandwich w/salad

Detaljer

ÅPNINGSTIDER BAR OG BISTRO

ÅPNINGSTIDER BAR OG BISTRO ÅPNINGSTIDER Mandag 07.00 23.00 Tirsdag til Torsdag 07.00 24.00 Fredag 07.00 02.00 Lørdag 07.00 02.00 Søndag Stengt / Closed Kjøkkenet stenger kl 23.00 alle dager utenom mandag (22.00) Bestill bord på:

Detaljer

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00 LUNCH - Serveres fra kl: 11.00-16.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten 109,- Stor 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish

Detaljer

Årets Julemeny. Forretter Entrées. Fra 10. november 30. desember 2015.

Årets Julemeny. Forretter Entrées. Fra 10. november 30. desember 2015. Forretter Entrées Årets Julemeny Rakfisk fra Leira i Valdres servert på tradisjonelt vis med seterrømme, rødløk, rødbeter, lefse og flatbrød Kr. 190,- Traditional rakfisk fermented trout Norwegian style

Detaljer

A la Carte høst og vinter

A la Carte høst og vinter A la Carte høst og vinter FORRETTER Appetizers Tomatisert linsesuppe 119,- Serveres med ruccula, crème fraîche, fritert grønnsaksrisotto Tomato lentil soup with ruccula, crème fraiche, fried vegetable

Detaljer

LUNSJ ANBEFALING / LUNCH RECOMMENDATION

LUNSJ ANBEFALING / LUNCH RECOMMENDATION LUNSJ ANBEFALING LUNCH RECOMMENDATION Chef Lunch * F G M S SE SK minimum 2 personer Vår chef lunch plate består av flere små asiatiske smaksbomber servert på en sharing tallerken. Chef lunch består av

Detaljer

BRYGGHUS 9. Meny / Menu. september 2015

BRYGGHUS 9. Meny / Menu. september 2015 BRYGGHUS 9 Meny / Menu september 2015 Småretter / Starters Ost- og speketallerken Utvalgte oster og spekeprodukter fra lokale småprodusenter. (inneholder: gluten, laktose) Cheese and cured meat platter

Detaljer

Mat er nytelse. Mat er en fest. Mat er nødvendig. Livet er for kort til å spise dårlig mat, du burde nyte alle måltider du spiser.

Mat er nytelse. Mat er en fest. Mat er nødvendig. Livet er for kort til å spise dårlig mat, du burde nyte alle måltider du spiser. Ukens 3 retter og Dagens Husmann som I selv printer. Papirformat: 135 x 240 mm Mat er nytelse. Mat er en fest. Mat er nødvendig. Livet er for kort til å spise dårlig mat, du burde nyte alle måltider du

Detaljer

www.ni-hao.no Tlf: 76077900

www.ni-hao.no Tlf: 76077900 www.ni-hao.no Tlf: 76077900 TAKE-AWAY MENY 前 餐 Forrett / Starters 1. Nihao s hjemmelagde vårruller Kr. 69,- m/ en deilig søtlig chilidip Nihao s home made spring rolls 2. Hvitløksgratinerte kamskjell Kr.

Detaljer

Hovdes Klassiske Smørbrød (11.00-1600) Main Classic Sandwiches (11.00-16.00)

Hovdes Klassiske Smørbrød (11.00-1600) Main Classic Sandwiches (11.00-16.00) Hovdes Klassiske Smørbrød (11.00-1600) Main Classic Sandwiches (11.00-16.00) Rekesmørbrød kr. 85,- Ferske, håndpillede reker, med salat, majones, egg og sitron Fresh, hand-peeled shrimp, with lettuce,

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00 Hjertelig velkommen til et besøk i vår restaurant, hvor du også kan se litt fra Kongsbergs historie; Sølv og orgelpiper. Prøv våre velsmakende retter fra vår spennende meny! VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag

Detaljer

Velkommen til Brasserie Fengselet

Velkommen til Brasserie Fengselet Velkommen til Brasserie Fengselet Brasserie Fengselet åpnet sine dører i januar 2009. Vi har siden den gang jobbet for å gi gode mat og drikke opplevelser til våre gjester i alle aldersgrupper og anledninger.

Detaljer

Meny for kick-start fasen Norge

Meny for kick-start fasen Norge Meny for kick-start fasen Norge Frokost: Dag 1 Eggerøre med sopp Liten håndfull med frø-blanding: Foreslått blanding: gresskarkjerner og solsikkefrø Skivet røkt skinke med en stor, grillet/stekt tomat

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Serrano- salat 164,- Clubsandwic kr 165,- Kyllingwrap 128,- Quiche Lorraine, 136,- Tapas Tallerken 145,-

Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Serrano- salat 164,- Clubsandwic kr 165,- Kyllingwrap 128,- Quiche Lorraine, 136,- Tapas Tallerken 145,- Smårettar & Salatar Pastasalat Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost.. kr 148,- Serrano- salat Serranoskinke, mango, ruccolasalat, babyspinat, jogurtdressing kr 164,- Clubsandwich med kylling, bacon,

Detaljer

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr CATERINGTILBUD 2014 - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr -gresk salat -salat med grillet kylling -salat med tunfisk -salat med ost, krabbe og ananas -salat med ost og hvitløk -Waldorf-salat

Detaljer

HØST OG JULEMENY 2012

HØST OG JULEMENY 2012 HØST OG JULEMENY 2012 Påsmurt Halve rundstykker Kr 29,- Skinke Ost Roastbeef Reker og krepsehaler. Karbonade med syltet rødløk. Påsmurt Ciabatta Kr 55,- Marinert kyllingfilet med feta, cherrytomat, rødløk

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLOSTERET

VELKOMMEN TIL KLOSTERET VELKOMMEN TIL KLOSTERET HVORDAN VELGE RIKTIG VIN TIL MATEN: VI HAR ET STORT OG INNHOLDSRIKT VINKART. DERFOR VIL VI GJERNE HJELPE DERE PÅ VEI SLIK AT MÅLTIDET KAN BLI EN MINNEVERDIG OPPLEVELSE NÅR DU SKAL

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen )

LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen ) LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen ) Bergenseren. Kryddersild med friske tomater, 149, rødløk og hjemmelaget potetsalat, servert med brød & smør Norwegian herring served with fresh

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT ONSDAG: OKSE STROGANOFF MED SALAT OG RIS TORSDAG: LAKS I FOLIE MED GRØNNSAKER OG POTETER**

UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT ONSDAG: OKSE STROGANOFF MED SALAT OG RIS TORSDAG: LAKS I FOLIE MED GRØNNSAKER OG POTETER** UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT Fiskegrateng (torsk, makaroni, purre, egg, fløte (melk), grillmel, hvetemel, hvitost, margarin, fiskefond, krydderblanding), råkostsalat (hodekål,

Detaljer

salater salads sandwicher sandwiches småretter small COURSES supper soups VEGETARSALAT MED QUINOA & FETAOST 189,- superclub sandwich 165,-

salater salads sandwicher sandwiches småretter small COURSES supper soups VEGETARSALAT MED QUINOA & FETAOST 189,- superclub sandwich 165,- Vintermeny 2016 lunchmeny 11-18 SPISERImeny 11-21 sandwicher sandwiches superclub sandwich 165,- Lun clubsandwich serveres med aïoli & bakte småpoteter fra Jæren Warm club sandwich served with aïoli &

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

Chicken BLT Sandwich TRUE BURGERS

Chicken BLT Sandwich TRUE BURGERS Chicken BLT Sandwich TRUE BURGERS Fiskesuppe Chicken Caesar Salat Skalldyrsalat Sunset salat Lunsjmeny 98,- Frem til 15.00 1. Egg og bacon Surdeig rustikk-brød og salat. 2. Omelett med salat Velg mellom

Detaljer

Ønsker deg velkommen til en kulinarisk opplevelse

Ønsker deg velkommen til en kulinarisk opplevelse Ønsker deg velkommen til en kulinarisk opplevelse Du kan selv endre på sterkhetsgraden. Litt sterk - Krydringen er pikant. De fleste tåler denne graden. Men anbefales ikke til barn Medium Sterk Veldig

Detaljer

My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist

My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist My favorite animal is steak. ~Fran Lebowitz, amerikansk skribent og humorist Big Horn Steak House har siden 1986 servert amerikansk inspirerte steakhouse-retter laget med førsteklasses norske råvarer.

Detaljer

1920-2011 FORRETTER ENTRÉS

1920-2011 FORRETTER ENTRÉS 1920-2011 FORRETTER ENTRÉS Pannestekt foie gras servert med dadlepuré, olivenis, melonsalat og sherry sirup Pan-fried foie gras served with dates purée, melon salad, sherry syrup and olive ice cream Kr.

Detaljer

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00

LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 LUNCH - Serveres fra kl: 11.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy fish soup made with curry, basil,

Detaljer

g protein mg phe g vare per 25 mg phe Grønnsaker

g protein mg phe g vare per 25 mg phe Grønnsaker Grønnsaker AGURK SLANGEAGURK 0,8 24 104 AGURKER SYLTEDE 0,7 21 119 ARTISKOKK 2,8 84 30 ASPARGES HERMETISK/RÅ 3,1 93 27 AUBERGIN/EGGPLANTE 1,2 36 69 BLOMKÅL BØNNER ERTER GULROT FRYST 2,4 96 26 BLOMKÅL ERTER

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

meny Chicken Sandwich BLT Sandwich Deluxe Bacon-cheeseburger Skalldyrsalat Harbour Cafe steker alt kjøtt på lavasteinsgrill for det beste resultatet.

meny Chicken Sandwich BLT Sandwich Deluxe Bacon-cheeseburger Skalldyrsalat Harbour Cafe steker alt kjøtt på lavasteinsgrill for det beste resultatet. BLT Sandwich Chicken Sandwich meny Fiskesuppe Chicken Caesar Salat Harbour Cafe steker alt kjøtt på lavasteinsgrill for det beste resultatet. Edo, Kjøkkensjef Skalldyrsalat Deluxe Bacon- Lunsjmeny Lunch

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen ) Served from 11.00 16.00 ( all day sunday )

LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen ) Served from 11.00 16.00 ( all day sunday ) LUNCH : Serveres fra kl. 11.00 16.00 ( søndag hele dagen ) Served from 11.00 16.00 ( all day sunday ) Landbrød med hjemmelaget eggesalat, røkt ørret og frisk salat 156, vendt i sitronvinaigrette Open sandwich

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Dressinger og dipp. Guacamole

Dressinger og dipp. Guacamole Dressinger og dipp. Guacamole 2 modne avokado 1 tomat 1 lime Litt chili hvis du tørr? Evn litt hvitløk og koriander For å runde smaken kan det være lurt med ¼ ts salt og evt ¼ ts sukker hvis ikke søte

Detaljer

LUNCH RETTER - Serveres fra kl: 11.00 16.00

LUNCH RETTER - Serveres fra kl: 11.00 16.00 LUNCH RETTER - Serveres fra kl: 11.00 16.00 Fiskesuppe - KLASSIKER! Liten: 109,- Stor: 172,- Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. - Creamy

Detaljer

Aksdal CATERING MENY. Alt mellom himmel og jord. Kr. 350,- pr. person. Kr. 375,- pr. person

Aksdal CATERING MENY. Alt mellom himmel og jord. Kr. 350,- pr. person. Kr. 375,- pr. person Alt mellom himmel og jord - Tomat og camembert med balsamico - Parmaskinke med asparges og parmesan - Ferske reker med dill mayonaise - Salt poteter og piquillos - Barbeque kylling klubber og guacamole

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

A la Carte vår og sommer

A la Carte vår og sommer A la Carte vår og sommer FORRETTER Appetizers Salat med gratinert Chevre og varmrøkt andebryst 139,- Serveres med syltet rødløk, brønnkarse, karamelliserte valnøtter Salad with gratinated Chevre and smoked

Detaljer

Kr 125,- Milk and orange juice. Assortments of rolls, croissant, Danish pastry, wholegrain bread

Kr 125,- Milk and orange juice. Assortments of rolls, croissant, Danish pastry, wholegrain bread Kr 125,- Melk og appelsinjuice Assortert utvalg av rundstykker, croissant, wienerbrød og rugbrød Toast, smør og syltetøy Ost, skinke, salami, tomat og agurk Valg av ferskbrygget kaffe, espresso eller te

Detaljer

LUNCH Serveres fra kl 11.00 16.00

LUNCH Serveres fra kl 11.00 16.00 LUNCH Serveres fra kl 11.00 16.00 Kremet fiskesuppe laget med karri, basilikum, blåskjell, grønnsaker og dagens fisk. Serveres med brød. * Creamy fish soup made with curry, basil, mussels, vegetables and

Detaljer

Vinterhaven/ Bibliotekbaren

Vinterhaven/ Bibliotekbaren Vinterhaven/ Bibliotekbaren Afternoon Tea Serveres hver dag mellom kl 14 23 Served every day from 2 pm 11 pm Vennligst benytt garderoben for yttertøy Smørbrød/Sandwiches Smørbrød med reker serveres med

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Alle priser er å forstå inkl. 15% mva og hentet her på Viken Folkehøgskole.

Alle priser er å forstå inkl. 15% mva og hentet her på Viken Folkehøgskole. Stiftelsen Viken Folkehøgskole Østre Totenvei 120 2816 Gjøvik tlf: 61 13 15 08 fax: 61 13 15 90 foretaksreg.: NO 974 478 668 bankgiro: 3000 15 70419 www.viken.fhs.no Cateringmeny 2015 1 Minimumsbestilling

Detaljer

Middagskombinasjoner Minimum 2 pers.

Middagskombinasjoner Minimum 2 pers. Middagskombinasjoner Minimum 2 pers. Meny A Forrett: Sprøstekte wontonpakker og vårull Hovedretter: Sjømatwok med teriyakisaus Kylling i rød kokos-karri saus Sprøstekt svinekjøtt panert med sesamfrø i

Detaljer

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Spiselig Sum Sum transumettedenumettedflerumettede Karbohydrat Kost- del Vann Energi Energi Protein

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no Meny Kontakt oss gjerne for reservasjoner E-post info@vennerrestaurant.no eller telefon 22 17 50 22 Vi arrangerer selskap for de fleste anledninger i våre lokaler. Se også www.vennerrestaurant.no 3 RETTER

Detaljer

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014 VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014 Kjære Gjest! Vi sender som avtalt våre selskapsmenyer. Dere kan velge retter fra alle menyene, det vil si at dere kan sette sammen deres egen meny, men alle i selskapet

Detaljer

SpiseMENY. Forretter - Pizza - Salater - Desserter

SpiseMENY. Forretter - Pizza - Salater - Desserter SpiseMENY Forretter - Pizza - Salater - Desserter Vi har ikke bordservering hos oss på Postkontoret. All mat og drikke bestilles i baren, og maten sier selv i fra når den er klar til å plukkes opp. O M

Detaljer

MAT FOR ALLE ANLEDNINGER

MAT FOR ALLE ANLEDNINGER 1 MAT FOR ALLE ANLEDNINGER MENY GJELDER FRA 1.4.2015 2 Påsmurt mat Det er 3 dagers bestillingsfrist på alt påsmurt. Baguetter med fritt valg av pålegg, reker, røkelaks, svinesteik, hjemmelagede karbonader,

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY JUL 2014

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY JUL 2014 VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY JUL 2014 Kjære Gjest! Vi sender som avtalt våre selskapsmenyer. Dere kan velge retter fra alle menyene, det vil si at dere kan sette sammen deres egen meny, men alle i selskapet

Detaljer

Chinese Restaurant Chinese Restaurant

Chinese Restaurant Chinese Restaurant Yang Tse Kiang 2007:Layout 1 20-08-07 14:29 Side 31 Yang Tse Kiang Tse Kiang Yang Tse Kiang Kjøkkensjefens anbefalinger Kjøkkensjefens anbefalinger Take Take Chinese Restaurant Chinese Restaurant away

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

LISTE OVER FENYLALANIN (PHE) I MATVARER

LISTE OVER FENYLALANIN (PHE) I MATVARER LISTE OVER FENYLALANIN (PHE) I MATVARER Denne enhetslisten ble oppdatert i februar 2011. De fleste verdiene er regnet ut i fra Matvaretabellen 2006, produsert av Mattilsynet, Sosial-og helsedirektoratet

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

Lunch Menu Lunsjmeny. www.fjord1.no

Lunch Menu Lunsjmeny. www.fjord1.no Lunch Menu Lunsjmeny www.fjord1.no Sandwiches Påsmurt Roll w/cheese Rundstykke m/ost 29 Roll w/ham Rundstykke m/skinke 29 Sandwich w/ham Smørbrød m/skinke 53 Sandwich w/ham and cheese Sandwich m/ost og

Detaljer

Mat før og etter trening

Mat før og etter trening Mat før og etter trening AV LISE VON KROGH ERNÆRINGSFYSIOLOG VON KROGH ERNÆRING/ BRAMAT.NO Vi starter med 2 Spise nå 1 frukt 1 brødskive Margarin Pålegg Pynt (tomat, agurk, paprika)vann Lage matpakke 1

Detaljer