SNØRYDDING for Området Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNØRYDDING for Området Sentrum"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE SNØRYDDING for Området Sentrum Steinkjer Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 1

2 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av maskiner med fører og utstyr til snørydding. Tilbudets omfang framgår av beskrivelse med de eventuelle tillegg og endringer som skriftlig er meddelt samtlige tilbydere før tilbudsfristens utløp. Tilbyder kan velge å gi pris på deler av beskrevet oppdrag. Frist for innlevering av anbud: mandag den 25.august 2008 kl Anbudet merkes Anbud 28/08 Brøyting Sentrum Sone og leveres i ett eksemplar, skriftlig utfylt i lukket konvolutt til: Steinkjer kommune v/innkjøpsleder Birger Asphaug Rådhuset Postadresse: Serviceboks Steinkjer kommune AVTALEPERIODE: Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere to år (1 år + 1 år). I tillegg skal tilbudet leveres pr e-post like etter anbudsfristen til: 1.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter del III i Forskrift om offentlige anskaffelser. 1.2 Avtalens omfang Alle veger og fortau i sentrum på østsiden av E6 er inkludert i denne forespørselen. Se kartvedlegg og brøytesoner for mer detaljert beskrivelse. I tillegg til offentlige veger og fortau er en stor del av private gårdsareal med i forespørselen. Steinkjer kommune koordinerer all snørydding i sentrum på denne måten. Konkurransegrunnlaget inneholder følgende soner som det skal leveres tilbud på: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 2

3 Sone Antall meter Areal - brøyting rydding m2 Sone 1 Sentrum Sone 2 Skolegt/Sannangt 8800 Sone 3 - HINT 3450 Sone 4 - Fortau Kongensgt 3860 Sone 5 Steinkjer barneskole 3500 Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum Sone 8 - Nordsia Sone 9 - Torget 2675 Totalt RAMMEBETINGELSER Det kan vise seg behov for mindre justeringer opp eller ned når det gjelder areal i den enkelte sone. Ved endringer inntil +/- 10% areal, skal samme pris pr. enhet benyttes Tilbudets innhold og utforming Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne forespørselen stiller krav om. Mangelfulle tilbud vil bli forkastet. Vedlagte skjemaer skal være utfylt. Språket skal være på norsk. 2.2 Vedståelse Mottatte tilbud skal vedstås av anbyder i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 2.3 Omkostninger Omkostninger som anbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kommunen. 2.4 Antakelse av tilbud Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud i henhold til gjeldende regelverk. 2.5 Oppdeling av leveransen Det vil være anledning til å legge inn anbud på både hele anbudet, dvs. alle 9 sonene, eller på en eller flere soner. Dersom underleverandører benyttes, eller anbyder samarbeider med andre ved leveranse, skal anbyder selv stå ansvarlig overfor disse dersom de inngår i en eventuell kontrakt. Underleverandør skal, om kunden krever det, godkjennes av denne. 2.6 Anbudsåpning Det vil bli lukket anbudsåpning. Åpningen foretas av minst 2 representanter fra oppdragsgiver. 2.7 Konkurranseregulerende avtaler Det gjøres oppmerksom på at det etter 2 i forskrifter gitt i medhold av Prislovens 24 og 42, ikke er tillatt med konkurranseregulerende avtaler. Bruk av slike avtaler, muntlig eller skriftlig, vil føre til at tilbud blir avvist. 2.8 Forbehold til tilbudet Det vil ved tilbudsavgjørelse bli lagt vekt på at tilbudet er fritt for forbehold. Dersom tilbyder likevel ikke finner å kunne godta enkelte bestemmelser i tilbudsdokumentene, skal forbehold om dette tas i separat følgeskriv til tilbudet. Her skal punktvis klargjøres hva det tas forbehold om og hvilke endringer i dokumentene som kreves for at forholdet skal bortfalle. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 3

4 Forbehold vil bli prissatt, og kan føre til at tilbudet forkastes. 2.9 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendige kontroll med at kravet til lønnsog arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Det stilles i kontrakten krav til lønns og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns - og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 3.1 Krav til tjenesten Det er utarbeidet en instruks (krav) for tjenesten, jfr. vedlegg 4 - Instruks for snøbrøyting/snørydding mv. Området i sentrum skal ryddes for snø. Det betyr at snøen skal kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i vedlegg 2 Brøytesoner og evt. benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. Det legges til grunn at snøen skal kjøres bort senest innen det påfølgende døgnet. Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. Tilbyder skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer. Dette gjelder ryddingen. 3.2 Maskiner/lastebil og brøytemateriell Det skal opplyses på tilbudsskjemaet hvilken type maskin/bil og utstyr som skal brukes til brøytingen. Kommunen kan vurdere utstyr for lite egnet, og forkaste tilbudet av den grunn. Både veg og fortau skal ryddes, og kommunen forutsetter at tilbyder gjør seg kjent med de begrensninger som følger av utforming av bygninger og andre anlegg i sentrum. Kommunen holder ikke nødvendig utstyr/materiell. 3.3 Krav/egnethet til utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 4

5 Følgende spesielle krav til utstyr er satt til disse sonene/områdene: A) Torget i sone 9: Gummiskjær er et absolutt krav B) Fortau alle soner: i) smalt fortau 1-2m bredt: Egnet utstyr: liten klappvinge max 1,0 1,5 m ii) bredt fortau > 2 m bred, åpne plasser/parkeringsplasser: Egnet utstyr: klappvinge > 1,5 m Alt utstyr som skal benyttes til brøyting og bortkjøring skal beskrives. 3.4 Forsikringer Tilbyder er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Oppsynsmann veg, eller teknisk vakt skal varsles samme døgn som det oppstår skade. Tilbyder er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringene er ordnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal, hvis den etterspørres, kunne legges fram. 4. VALG AV LEVERANDØR Valg av leverandør vil skje på basis av lavest pris. For prisfastsetting jfr kap PRISER For kjøretøy og maskiner er det aktuelt med følgende godtgjørelser: a) Beredskapsgodtgjørelse for hver sesong som utbetales uavhengig av antall timer eller kjørt distanse. b) Turpris, variabel godtgjørelse for utført brøyting. c) Timepris Beredskapsgodtgjørelsen skal dekke beredskap i brøyteperioden, forsikringer, samt godtgjørelse for anskaffelse, montering og vedlikehold av plogfeste og annet nødvendig tilleggsutstyr på bil og maskin. Dersom det ikke er gitt pris på beredskapsgodtgjørelsen, anses denne å være dekket gjennom den variable godtgjørelsen. Beredskapsgodtgjørelse utbetales etter regning i 5 like beløp fra november til mars. Turpris/ variabel godtgjørelse, dekker alle øvrige vederlag ved brøytingen. også brøyting av fortau, busslommer, kryss, møteplasser og lignende som inngår i roden hvis ikke annet er avtalt. En tur defineres som ferdig brøytet og ryddet veg/fortau/ gangveg/snuplass/område som anvist i pkt 5 i brøyteinstruksen (4) Prisene skal være basert på tidligere årlige erfaringer med brøyting/snømengde som tilsier brøyting dager pr sesong. Fakturering etter timepris, gjøres bare ved forhåndsavtale enkeltoppdrag etter avtale med oppsynsmann, enhetsleder, eller overordnet ingeniørvakt. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 5

6 Det utbetales ikke overtidstillegg for arbeid ut over ordinær arbeidstid. For prisregulering, j.fr. kontraktens punkt 6 i vedlegg KVALIFIKASJONSKRAV Formålet med å stille krav til tilbyderens kvalifikasjoner er å sikre at avtaleleverandøren er i stand til å oppfylle kontrakten i hele perioden. Tilbyder vil bli avvist hvis dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Hvis tilbyderen er klar over at dokumentasjonen som skal leveres etter kvalifikasjonskrava kan gi usikkerhet om hans evne til å oppfylle kontrakten, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen må være á jour med innbetaling av skatter og avgifter. Tilbyderens finansielle og økonomiske stilling må være slik at kontrakten kan oppfylles i hele avtaleperioden (god soliditet og likviditet). Sisteårsrapport inkl årsregnskap Krav om dokumentasjon: Firmaattest Skatteattest for merverdiavgift og for skatt. Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristen. HMS-erklæring Bruk av underleverandører Dersom tilbyder inkluderer leveranser fra andre leverandører, skal tilbyderen stå ansvarlig for disse når det gjelder oppfylling av kontrakten. Hvilke underleverandører som skal benyttes, skal opplyses i tilbudet. For underleverandørene gjelder samme krav til kvalifikasjoner som for hovedleverandøren. 7. FAKTURERING/OPPGJØRSORDNING Oppgjør for brøyting av offentlige areal gjøres 5 ganger pr sesong etter faktura fra kontraktør. Faktura skal være uten merverdiavgift. De private gårdeierne faktureres direkte fra kontraktør. De private arealene inngår i den totale kvadratmeteroversikten. 8. KONTAKTPERSONER Spørsmål vedrørende anbudsinnbydelsen kan rettes til : Brøytefaglige spørsmål: Jan Hognes, tlf ; : Innkjøpsfaglige spørsmål: Birger Asphaug, tlf ; : Steinkjer kommune Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 6

7 Steinkjer den Birger Asphaug Innkjøpsleder Vedlegg: 1. Anbudserklæring 2. Brøytesoner 3. Prisskjema 4. Instruks for snøbrøyting/snørydding 5. Utkast til kontrakt. 6. Maskinutstyr 7. HMS-erklæring 8. Kartgrunnlag Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 7

8 Vedlegg 1 Anbudserklæring Undertegnede tilbyr seg å levere tjenester til Steinkjer kommune i samsvar med krav og spesifikasjoner. Tilbyders navn og adresse: Foretaksnr.: Kontaktperson: Tlfnr.: Fax. Nr. adresse: Liste over vedlegg: Vedlagt Vedlegg Skatteattest 3 Prisskjema 4 Maskinutstyr 7 HMS/erklæring Andre Ja/nei Evt. andre vedlegg: Underskrift: Sted: Dato: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 8

9 Vedlegg 2: Brøytesoner - strekninger Tilbudet gjelder snøbrøyting/snørydding av følgende områder/veger i sentrum: Navn/Strekning SONE 1 Sentrum 1: Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kappellet Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 185 m 60 m 170 m Sum sone 1 Sentrum m Ca m2 SONE 2 Skolegata/Sannangata: Bying. Gregussons gate Skolegata med p-plasser Sannangata Renovasjonsplass Sannangata Gårdsrom mellom HINT/Tannlege/ Sum Sone 2 Skolegata/Sannangata SONE 3 - HINT For HINT: P-plasser vest (1) P-plasser sør for E-bygget (2) P-plasser ved bedehuset (3) Sum sone 3: HINT: ca 8800m m2 SONE 4: Fortau Kongens gt I samarbeid med MESTA: Rydding av fortau i Kongensgate fra krysset ved Sannangata til Ogndalsvegen. Rydding av fortau i Ogndalsvegen fra krysset ved Kristoffer Uppdals gate til krysset ved Strandvegen Sum sone 4: Fortau Kongens gate / Ogndalsvegen: 3860m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 9

10 Navn/Strekning SONE 5: Steinkjer barneskole: For Enhet Eiendom: Steinkjer b-skole P-plasser Steinkjer b-skole Sum sone 5: Steinkjer barneskole Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 2000m2 1500m2 3500m2 SONE 6: Strandvegen: P-plass ved Statens hus (1) 2300m2 P-plass ved Strandvegen sør (2) 1100m2 Terminalplassen sør og vest for NSB-stasjon (4) 5040m2 Perrongområdet utenfor Stasjonen (6) 800m2 P-plasser og offentlig trafikkareal utenfor Rådhuset (5) Taxi holdeplass 600m2 Strandvegen med fortau og 1240 m p-plasser fra rundkjøring riksveg til kryss Ogndalsvegen G/s-veg langs Strandvegen til Riksveg 590 m Vegbit mellom Strandvegen og Riksveg (3) 75m Sum Sone 6-Strandvegen: 1905 m 9840 m2 SONE 7: Sentrum 2: Svein Jarls gate 1020 m2 Kirkegata med fortau og stikk inn til Grand m2 Parkgata med fortau 460 m2 Torgata med fortau og stikk til kirka 1200 m2 Jakob Weidemannsgate med fortau 1300 m2 Lønseths plass (1) 1610 m2 Angells plass (2) 790 m2 Juletretorget (3) 1670 m2 P-plasser O2 huset (4) 280 m2 Håkkagata 1330 m2 Bakgård mellom Kongensgt. og Kirkegt. (5) 510m2 Bakgård mellom Kirkegt. og Strandvegen (6) 440m2 P-plasser ved vaskeriet 690m2 P-plasser ved Rundkjøring E6 og g/s veg til undergangen. (8) 1600m2 G/s veg fra Strandvegen/Jakob W.veg til Sneppen og Håkkågt. 110m Kristian Kr. gate 220m Strandvegen fra kryss Ogndalsvegen med fortau og 470m langsgående parkering SUM Sone 7- Sentrum 2: 800m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 10

11 Navn/Strekning Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes SONE 8: Nordsia: Kongensgate med fortau på vest side 2780 m2 Steinkjerbrua fra Torget 1580 m2 Brugata med fortau 740 m2 Skippergata med fortau og stikk til gårdsareal 1450 m2 Ølvegata med fortau til Bogavegen (ikke Fargesenteret) 2510 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (1) 350 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (2) 365 m2 Privat gårdsareal mellom Kongensgt. og Ølvegata (3) 700 m2 P-plasser ved elva (4) 770 m2 P-plasser til Brannstasjon (5) 1000 m2 P-plasser på Rosenvinges plass (8) 18. stk 480 m2 Dampsaga Parkeringshus, topp 5290 m2 Ølvegata fra Bogavegen helt opp til riksvegen ved steinbrua 340 meter Gamle Kongeveg fra kryss med Ølvegata mot riksvegen 135 meter (sørøst) SUM: Sone 8- Nordsia: 475 meter m2 SONE 9: Torget: Torget SUM: Sone 9- Torget: 2675 m m2 SUM TOTALT m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 11

12 Vedlegg 3 Prisskjema Tilbyders navn:.. For prisfastsetting jfr kap 5. Sone Sone 1 Sentrum 1 Beredskapsgodtgjørelse Turpris Timepris for ekstra kjøring Sone 2 Skolegt/Sannangt Sone 3 HINT Sone 4 - Fortau Kongensgt Sone 5 Steinkjer barneskole Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum 2 Sone 8 Nordsia Sone 9 Torget Totalt Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 12

13 Vedlegg 5: Instruks for snøbrøyting/snørydding m.v. 1. Kontraktøren forutsettes å gjøre seg godt kjent med roden før sesongens begynnelse. Se nedenfor punkt nr. 8. Brøytingen skal utføres så ofte det ansees nødvendig etter de retningslinjer som fastsettes av kommunen. Dersom ikke annet er fastsatt i kontrakten, gjelder instruksens pkt. 2-5 som retningslinjer for brøytingen. Snørydding, sandstrøing og annet vintervedlikehold utover snøbrøyting utføres etter direktiver gitt av vegoppsynsmann/ vakthavende ingeniør. 2. Vegen skal i det tidsrom den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 3. Det skilles mellom de ulike vegklassene: adkomstveg 15 cm samleveg 10 cm gang/sykkelveg 10 cm innenfor parkeringssonen 5 cm skoleområde/ renovasjon 10 cm Samleveger er hoved- og gjennomgangsveger med stor trafikk og bør søkes å ha tilsvarende brøytestandard som tilstøtende fylkesveger, dvs 10 cm snødybde før brøyting igangsettes. For adkomstveger på distriktet og boliggater i tettbygde strøk skal det være 15 cm snø før brøyting igangsettes. Boliggater skal maksimalt brøytes en gang pr. døgn og da fortrinnsvis om morgenen før kl Ved ekstreme snømengder kan det være aktuelt å fravike denne bestemmelsen. På gang-/sykkelvegene skal standarden tilsvare standarden på tilgrensende veg, men maksimalt 10 cm. På vegstrekninger med mye snøfokk må det aksepteres at vegene kan bli stengt for et begrenset tidsrom. Spesielt vil dette gjelde veger med adkomst fra to sider, dvs gjennomgangsveger. Slike vurderinger skal alltid på dagtid skje i samråd med vegoppsynsmann og utenom ordinær arbeidstid med overordnet beredskapsvakt. 4. På veger utenfor avgiftssonen bør brøyting normalt ikke utføres i tidsrommet kl De angitte snømengder under pkt. 3 kan da overskrides. Ved snøfall om natta skal vegen være gjennombrøytet før morgen-trafikken setter inn. Hvis det på grunn av uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, rydding, strøing og annet vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, skal vegoppsynsmannen snarest mulig underrettes. Utenom ordinær arbeidstid skal leder for overordnet beredskapsvakt varsles. 5. Veg av 5 meters bredde eller mer, brøytes slik at to biler kan møtes hvor som helst på vegen. På smalere veger brøytes alle møteplasser til full bredde. Det legges an på å brøyte i så stor bredde som mulig for å ha plass til et større snøfall. Utbrøyting av snuplasser, busslommer og vegkryss gjøres mest mulig parallelt med brøytingen av selve vegbanen. Alle snuplasser brøytes ved første gjennomkjøring, slik at det er mulig snu. I kryssene skal all snø fjernes slik at sikten opprettholdes. Dersom brøyting av fortau inngår i kontrakten, må rydding av disse, så langt det er praktisk, prioriteres på lik linje med rydding av kjørebanen. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 13

14 6. Dersom kontraktøren anser snømåking, isrydding, rømming av snøkanter, høvling av vegbanen påkrevet, skal han snarest gi melding til oppsynsmann om når og hvor slike arbeider er nødvendig. 7. Kontraktøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer. Om nødvendig må farten settes ned for å unngå å tildekke frontruter på møtende kjøretøy med snøføyke fra plogen. 8. Ved brøyting må forsiktighet utvises slik at det ikke gjøres skade på brurekkverk, vegrekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg, kantstein, kummer, gatetrær m.v. Dersom skade skulle oppstå under snøryddingen, skal denne erstattes. Skade skal meldes til oppsynsmann veg eller teknisk vakt samme døgn som skaden oppstår. 9. Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding, jfr. Trafikkreglene 18 nr. 5 og Kjøretøyforskriftene Kommunens plog- og strømmateriell skal ikke benyttes på andre veger enn den kontrakten omfatter uten etter avtale med kommunens tjenesteenhet for veg og gatelys. SPESIELT FOR SENTRUM: 11. Området i sentrum skal ryddes for snø og derved kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i brøytesoneskjemaet og benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. 12. Bortkjøring av snø skal være utført innen kl Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. 13. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning 14. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. 15. Entrepenøren skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer.. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 14

15 VEDLEGG 5 UTKAST TIL: KONTRAKT mellom Steinkjer kommune, nedenfor benevnt kommunen og nedenfor benevnt kontraktøren Kontrakten gjelder snøbrøyting/snørydding strøing av følgende veger i: Vegnr Navn/strekning Areal/ Lengde Enh pris Pris pr tur (kr) Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kapellet SUM m2 Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg SUM 185 m 60 m 170 m 415 m FAST PRIS for hele området: Fastgodtgjørelse pr. sesong kr.: 1/5 fastgodtgjørelse kr.: Fastgodtgjørelsen utbetales i 5 like beløp fra november til mars Leie av Leie av pris pr. time kr.: pris pr. time kr.: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 15

16 Ovennevnte priser er eksklusive merverdiavgift og faktureres uten mva Regning sendes etter hver månedsskifte(nov/mars) til: Felles fakturamottak, enhet økonomi Ressurs nr Serviceboks Steinkjer 2. Kontraktøren forplikter seg til å utføre de arbeider som er beskrevet i denne kontrakt på ovennevnte strekning(er ) i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt og instruks. Kontraktøren plikter videre å rette seg etter de direktiver som blir gitt fra enhet veg,trafikk og park eller den/de han bemyndiger, samt overordnet teknisk vakt i kommunen. 3. Kontraktøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For kortere fravær kan imidlertid kontraktøren stille med vikar som er godkjent av kommunen. 5 Betaling/oppgjør for arbeid som omhandles i denne kontrakt skal skje på grunnlag av brøyterapport og i samsvar med prisene nevnt under pkt. 1. Brøyterapporten skal være nøyaktig utfylt og sendes sammen med faktura innen den 5. i hver måned. Kommunen plikter å honorere fakturaen senest 30 dager etter mottak av faktura. 6 Prisene justeres etter Statistisk Sentralbyrås faktorprisindeks for vegarbeidsdrift fratrukket den til enhver tid gjeldende produktivitetsgevinst (Tilsvarende den prisstigning Statens vegvesen gir sine kontraktører). Prisene justeres for prisstigning en gang pr. år foran brøytesesongen. 7 Hvis kontraktoren midlertidig på grunn av bilskade, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, varsles vegoppsynsmann så snart som mulig. Dersom kontraktøren ikke kan skaffe vikar som nevnt i punkt 3, kan kommunen anta en annen kontraktør til å utføre arbeidet eller bruke kommunens egne folk og utstyr inntil kontraktøren på nytt kan overta oppgavene. I slike tilfeller har kommunen rett til å gjøre fradrag i eventuell fast godtgjørelse som svarer til den tiden andre har stått for arbeidet. 8 Hvis kontraktøren på grunn av konkurs, eller andre varige årsaker, ikke lenger kan utføre sine oppgaver i henhold til denne kontrakt, bortfaller kontrakten. Avregning foregår som etter punkt Kommunen er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv, sin bil eller eget utstyr under brøyting, rydding og annet vintervedlikeholdsarbeid. Likeledes for skader som skyldes usedvanlig hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Kontraktøren er ansvarlig for skader som påføres tredjemann. 10 Tap som måtte oppstå for kontraktøren ved kommunens mislighold av kontrakten kan kreves erstattet. Tap som påføres kommunen på grunn av at kontraktøren forsettelig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av kontraktøren. I tilfelle tvist avgjøres erstatningsspørsmål ved voldgift, jfr. punkt 13. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 16

17 11 Denne kontrakten kan sies opp gjensidig hvert år med virkning fra 1. juli. Kommunen kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom kontraktøren forsømmer sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten. 12 Lønns- og arbeidsvilkår for leverandør og underleverandører er ikke dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, 13 I tilfelle tvist om kontraktens forståelse avgjøres denne ved voldgift. Voldgiftsretten skal være sammensatt av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner ett medlem og disse i fellesskap det tredje. Bir de ikke enige om valget oppnevnes det tredje medlem av fylkesmannen. Selv om en oppstått tvist er undergitt avgjørelse ved voldgift, er kontraktøren ikke berettiget til å avbryte oppdraget. 14 Spesielle forhold. Denne kontrakten er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, ett til hver av partene. Sted. Dato. Steinkjer kommune kontraktør. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 17

18 Vedlegg 6: Maskin utstyr Maskin/bil + årsmodell samt utstyr må oppgis Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 18

19 Vedlegg 7: HMS-erklæring 0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 19

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av 01.01.2008 (Lov Nr.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer 24.08.07 Rådhuset Telefon 74 16 90 00 Bankgirokonto 4410.06.00444

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD Rode: 1-13 Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE 2009 KLÆBU KOMMUNE Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLAGSMATERIALE...3 2. ORGANISERING...3 3. TILBUDSFRIST...3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer