SNØRYDDING for Området Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNØRYDDING for Området Sentrum"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE SNØRYDDING for Området Sentrum Steinkjer Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 1

2 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av maskiner med fører og utstyr til snørydding. Tilbudets omfang framgår av beskrivelse med de eventuelle tillegg og endringer som skriftlig er meddelt samtlige tilbydere før tilbudsfristens utløp. Tilbyder kan velge å gi pris på deler av beskrevet oppdrag. Frist for innlevering av anbud: mandag den 25.august 2008 kl Anbudet merkes Anbud 28/08 Brøyting Sentrum Sone og leveres i ett eksemplar, skriftlig utfylt i lukket konvolutt til: Steinkjer kommune v/innkjøpsleder Birger Asphaug Rådhuset Postadresse: Serviceboks Steinkjer kommune AVTALEPERIODE: Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere to år (1 år + 1 år). I tillegg skal tilbudet leveres pr e-post like etter anbudsfristen til: 1.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter del III i Forskrift om offentlige anskaffelser. 1.2 Avtalens omfang Alle veger og fortau i sentrum på østsiden av E6 er inkludert i denne forespørselen. Se kartvedlegg og brøytesoner for mer detaljert beskrivelse. I tillegg til offentlige veger og fortau er en stor del av private gårdsareal med i forespørselen. Steinkjer kommune koordinerer all snørydding i sentrum på denne måten. Konkurransegrunnlaget inneholder følgende soner som det skal leveres tilbud på: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 2

3 Sone Antall meter Areal - brøyting rydding m2 Sone 1 Sentrum Sone 2 Skolegt/Sannangt 8800 Sone 3 - HINT 3450 Sone 4 - Fortau Kongensgt 3860 Sone 5 Steinkjer barneskole 3500 Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum Sone 8 - Nordsia Sone 9 - Torget 2675 Totalt RAMMEBETINGELSER Det kan vise seg behov for mindre justeringer opp eller ned når det gjelder areal i den enkelte sone. Ved endringer inntil +/- 10% areal, skal samme pris pr. enhet benyttes Tilbudets innhold og utforming Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne forespørselen stiller krav om. Mangelfulle tilbud vil bli forkastet. Vedlagte skjemaer skal være utfylt. Språket skal være på norsk. 2.2 Vedståelse Mottatte tilbud skal vedstås av anbyder i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 2.3 Omkostninger Omkostninger som anbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kommunen. 2.4 Antakelse av tilbud Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud i henhold til gjeldende regelverk. 2.5 Oppdeling av leveransen Det vil være anledning til å legge inn anbud på både hele anbudet, dvs. alle 9 sonene, eller på en eller flere soner. Dersom underleverandører benyttes, eller anbyder samarbeider med andre ved leveranse, skal anbyder selv stå ansvarlig overfor disse dersom de inngår i en eventuell kontrakt. Underleverandør skal, om kunden krever det, godkjennes av denne. 2.6 Anbudsåpning Det vil bli lukket anbudsåpning. Åpningen foretas av minst 2 representanter fra oppdragsgiver. 2.7 Konkurranseregulerende avtaler Det gjøres oppmerksom på at det etter 2 i forskrifter gitt i medhold av Prislovens 24 og 42, ikke er tillatt med konkurranseregulerende avtaler. Bruk av slike avtaler, muntlig eller skriftlig, vil føre til at tilbud blir avvist. 2.8 Forbehold til tilbudet Det vil ved tilbudsavgjørelse bli lagt vekt på at tilbudet er fritt for forbehold. Dersom tilbyder likevel ikke finner å kunne godta enkelte bestemmelser i tilbudsdokumentene, skal forbehold om dette tas i separat følgeskriv til tilbudet. Her skal punktvis klargjøres hva det tas forbehold om og hvilke endringer i dokumentene som kreves for at forholdet skal bortfalle. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 3

4 Forbehold vil bli prissatt, og kan føre til at tilbudet forkastes. 2.9 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendige kontroll med at kravet til lønnsog arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Det stilles i kontrakten krav til lønns og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns - og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 3.1 Krav til tjenesten Det er utarbeidet en instruks (krav) for tjenesten, jfr. vedlegg 4 - Instruks for snøbrøyting/snørydding mv. Området i sentrum skal ryddes for snø. Det betyr at snøen skal kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i vedlegg 2 Brøytesoner og evt. benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. Det legges til grunn at snøen skal kjøres bort senest innen det påfølgende døgnet. Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. Tilbyder skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer. Dette gjelder ryddingen. 3.2 Maskiner/lastebil og brøytemateriell Det skal opplyses på tilbudsskjemaet hvilken type maskin/bil og utstyr som skal brukes til brøytingen. Kommunen kan vurdere utstyr for lite egnet, og forkaste tilbudet av den grunn. Både veg og fortau skal ryddes, og kommunen forutsetter at tilbyder gjør seg kjent med de begrensninger som følger av utforming av bygninger og andre anlegg i sentrum. Kommunen holder ikke nødvendig utstyr/materiell. 3.3 Krav/egnethet til utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 4

5 Følgende spesielle krav til utstyr er satt til disse sonene/områdene: A) Torget i sone 9: Gummiskjær er et absolutt krav B) Fortau alle soner: i) smalt fortau 1-2m bredt: Egnet utstyr: liten klappvinge max 1,0 1,5 m ii) bredt fortau > 2 m bred, åpne plasser/parkeringsplasser: Egnet utstyr: klappvinge > 1,5 m Alt utstyr som skal benyttes til brøyting og bortkjøring skal beskrives. 3.4 Forsikringer Tilbyder er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Oppsynsmann veg, eller teknisk vakt skal varsles samme døgn som det oppstår skade. Tilbyder er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringene er ordnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal, hvis den etterspørres, kunne legges fram. 4. VALG AV LEVERANDØR Valg av leverandør vil skje på basis av lavest pris. For prisfastsetting jfr kap PRISER For kjøretøy og maskiner er det aktuelt med følgende godtgjørelser: a) Beredskapsgodtgjørelse for hver sesong som utbetales uavhengig av antall timer eller kjørt distanse. b) Turpris, variabel godtgjørelse for utført brøyting. c) Timepris Beredskapsgodtgjørelsen skal dekke beredskap i brøyteperioden, forsikringer, samt godtgjørelse for anskaffelse, montering og vedlikehold av plogfeste og annet nødvendig tilleggsutstyr på bil og maskin. Dersom det ikke er gitt pris på beredskapsgodtgjørelsen, anses denne å være dekket gjennom den variable godtgjørelsen. Beredskapsgodtgjørelse utbetales etter regning i 5 like beløp fra november til mars. Turpris/ variabel godtgjørelse, dekker alle øvrige vederlag ved brøytingen. også brøyting av fortau, busslommer, kryss, møteplasser og lignende som inngår i roden hvis ikke annet er avtalt. En tur defineres som ferdig brøytet og ryddet veg/fortau/ gangveg/snuplass/område som anvist i pkt 5 i brøyteinstruksen (4) Prisene skal være basert på tidligere årlige erfaringer med brøyting/snømengde som tilsier brøyting dager pr sesong. Fakturering etter timepris, gjøres bare ved forhåndsavtale enkeltoppdrag etter avtale med oppsynsmann, enhetsleder, eller overordnet ingeniørvakt. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 5

6 Det utbetales ikke overtidstillegg for arbeid ut over ordinær arbeidstid. For prisregulering, j.fr. kontraktens punkt 6 i vedlegg KVALIFIKASJONSKRAV Formålet med å stille krav til tilbyderens kvalifikasjoner er å sikre at avtaleleverandøren er i stand til å oppfylle kontrakten i hele perioden. Tilbyder vil bli avvist hvis dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Hvis tilbyderen er klar over at dokumentasjonen som skal leveres etter kvalifikasjonskrava kan gi usikkerhet om hans evne til å oppfylle kontrakten, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen må være á jour med innbetaling av skatter og avgifter. Tilbyderens finansielle og økonomiske stilling må være slik at kontrakten kan oppfylles i hele avtaleperioden (god soliditet og likviditet). Sisteårsrapport inkl årsregnskap Krav om dokumentasjon: Firmaattest Skatteattest for merverdiavgift og for skatt. Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristen. HMS-erklæring Bruk av underleverandører Dersom tilbyder inkluderer leveranser fra andre leverandører, skal tilbyderen stå ansvarlig for disse når det gjelder oppfylling av kontrakten. Hvilke underleverandører som skal benyttes, skal opplyses i tilbudet. For underleverandørene gjelder samme krav til kvalifikasjoner som for hovedleverandøren. 7. FAKTURERING/OPPGJØRSORDNING Oppgjør for brøyting av offentlige areal gjøres 5 ganger pr sesong etter faktura fra kontraktør. Faktura skal være uten merverdiavgift. De private gårdeierne faktureres direkte fra kontraktør. De private arealene inngår i den totale kvadratmeteroversikten. 8. KONTAKTPERSONER Spørsmål vedrørende anbudsinnbydelsen kan rettes til : Brøytefaglige spørsmål: Jan Hognes, tlf ; : Innkjøpsfaglige spørsmål: Birger Asphaug, tlf ; : Steinkjer kommune Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 6

7 Steinkjer den Birger Asphaug Innkjøpsleder Vedlegg: 1. Anbudserklæring 2. Brøytesoner 3. Prisskjema 4. Instruks for snøbrøyting/snørydding 5. Utkast til kontrakt. 6. Maskinutstyr 7. HMS-erklæring 8. Kartgrunnlag Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 7

8 Vedlegg 1 Anbudserklæring Undertegnede tilbyr seg å levere tjenester til Steinkjer kommune i samsvar med krav og spesifikasjoner. Tilbyders navn og adresse: Foretaksnr.: Kontaktperson: Tlfnr.: Fax. Nr. adresse: Liste over vedlegg: Vedlagt Vedlegg Skatteattest 3 Prisskjema 4 Maskinutstyr 7 HMS/erklæring Andre Ja/nei Evt. andre vedlegg: Underskrift: Sted: Dato: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 8

9 Vedlegg 2: Brøytesoner - strekninger Tilbudet gjelder snøbrøyting/snørydding av følgende områder/veger i sentrum: Navn/Strekning SONE 1 Sentrum 1: Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kappellet Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 185 m 60 m 170 m Sum sone 1 Sentrum m Ca m2 SONE 2 Skolegata/Sannangata: Bying. Gregussons gate Skolegata med p-plasser Sannangata Renovasjonsplass Sannangata Gårdsrom mellom HINT/Tannlege/ Sum Sone 2 Skolegata/Sannangata SONE 3 - HINT For HINT: P-plasser vest (1) P-plasser sør for E-bygget (2) P-plasser ved bedehuset (3) Sum sone 3: HINT: ca 8800m m2 SONE 4: Fortau Kongens gt I samarbeid med MESTA: Rydding av fortau i Kongensgate fra krysset ved Sannangata til Ogndalsvegen. Rydding av fortau i Ogndalsvegen fra krysset ved Kristoffer Uppdals gate til krysset ved Strandvegen Sum sone 4: Fortau Kongens gate / Ogndalsvegen: 3860m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 9

10 Navn/Strekning SONE 5: Steinkjer barneskole: For Enhet Eiendom: Steinkjer b-skole P-plasser Steinkjer b-skole Sum sone 5: Steinkjer barneskole Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 2000m2 1500m2 3500m2 SONE 6: Strandvegen: P-plass ved Statens hus (1) 2300m2 P-plass ved Strandvegen sør (2) 1100m2 Terminalplassen sør og vest for NSB-stasjon (4) 5040m2 Perrongområdet utenfor Stasjonen (6) 800m2 P-plasser og offentlig trafikkareal utenfor Rådhuset (5) Taxi holdeplass 600m2 Strandvegen med fortau og 1240 m p-plasser fra rundkjøring riksveg til kryss Ogndalsvegen G/s-veg langs Strandvegen til Riksveg 590 m Vegbit mellom Strandvegen og Riksveg (3) 75m Sum Sone 6-Strandvegen: 1905 m 9840 m2 SONE 7: Sentrum 2: Svein Jarls gate 1020 m2 Kirkegata med fortau og stikk inn til Grand m2 Parkgata med fortau 460 m2 Torgata med fortau og stikk til kirka 1200 m2 Jakob Weidemannsgate med fortau 1300 m2 Lønseths plass (1) 1610 m2 Angells plass (2) 790 m2 Juletretorget (3) 1670 m2 P-plasser O2 huset (4) 280 m2 Håkkagata 1330 m2 Bakgård mellom Kongensgt. og Kirkegt. (5) 510m2 Bakgård mellom Kirkegt. og Strandvegen (6) 440m2 P-plasser ved vaskeriet 690m2 P-plasser ved Rundkjøring E6 og g/s veg til undergangen. (8) 1600m2 G/s veg fra Strandvegen/Jakob W.veg til Sneppen og Håkkågt. 110m Kristian Kr. gate 220m Strandvegen fra kryss Ogndalsvegen med fortau og 470m langsgående parkering SUM Sone 7- Sentrum 2: 800m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 10

11 Navn/Strekning Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes SONE 8: Nordsia: Kongensgate med fortau på vest side 2780 m2 Steinkjerbrua fra Torget 1580 m2 Brugata med fortau 740 m2 Skippergata med fortau og stikk til gårdsareal 1450 m2 Ølvegata med fortau til Bogavegen (ikke Fargesenteret) 2510 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (1) 350 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (2) 365 m2 Privat gårdsareal mellom Kongensgt. og Ølvegata (3) 700 m2 P-plasser ved elva (4) 770 m2 P-plasser til Brannstasjon (5) 1000 m2 P-plasser på Rosenvinges plass (8) 18. stk 480 m2 Dampsaga Parkeringshus, topp 5290 m2 Ølvegata fra Bogavegen helt opp til riksvegen ved steinbrua 340 meter Gamle Kongeveg fra kryss med Ølvegata mot riksvegen 135 meter (sørøst) SUM: Sone 8- Nordsia: 475 meter m2 SONE 9: Torget: Torget SUM: Sone 9- Torget: 2675 m m2 SUM TOTALT m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 11

12 Vedlegg 3 Prisskjema Tilbyders navn:.. For prisfastsetting jfr kap 5. Sone Sone 1 Sentrum 1 Beredskapsgodtgjørelse Turpris Timepris for ekstra kjøring Sone 2 Skolegt/Sannangt Sone 3 HINT Sone 4 - Fortau Kongensgt Sone 5 Steinkjer barneskole Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum 2 Sone 8 Nordsia Sone 9 Torget Totalt Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 12

13 Vedlegg 5: Instruks for snøbrøyting/snørydding m.v. 1. Kontraktøren forutsettes å gjøre seg godt kjent med roden før sesongens begynnelse. Se nedenfor punkt nr. 8. Brøytingen skal utføres så ofte det ansees nødvendig etter de retningslinjer som fastsettes av kommunen. Dersom ikke annet er fastsatt i kontrakten, gjelder instruksens pkt. 2-5 som retningslinjer for brøytingen. Snørydding, sandstrøing og annet vintervedlikehold utover snøbrøyting utføres etter direktiver gitt av vegoppsynsmann/ vakthavende ingeniør. 2. Vegen skal i det tidsrom den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 3. Det skilles mellom de ulike vegklassene: adkomstveg 15 cm samleveg 10 cm gang/sykkelveg 10 cm innenfor parkeringssonen 5 cm skoleområde/ renovasjon 10 cm Samleveger er hoved- og gjennomgangsveger med stor trafikk og bør søkes å ha tilsvarende brøytestandard som tilstøtende fylkesveger, dvs 10 cm snødybde før brøyting igangsettes. For adkomstveger på distriktet og boliggater i tettbygde strøk skal det være 15 cm snø før brøyting igangsettes. Boliggater skal maksimalt brøytes en gang pr. døgn og da fortrinnsvis om morgenen før kl Ved ekstreme snømengder kan det være aktuelt å fravike denne bestemmelsen. På gang-/sykkelvegene skal standarden tilsvare standarden på tilgrensende veg, men maksimalt 10 cm. På vegstrekninger med mye snøfokk må det aksepteres at vegene kan bli stengt for et begrenset tidsrom. Spesielt vil dette gjelde veger med adkomst fra to sider, dvs gjennomgangsveger. Slike vurderinger skal alltid på dagtid skje i samråd med vegoppsynsmann og utenom ordinær arbeidstid med overordnet beredskapsvakt. 4. På veger utenfor avgiftssonen bør brøyting normalt ikke utføres i tidsrommet kl De angitte snømengder under pkt. 3 kan da overskrides. Ved snøfall om natta skal vegen være gjennombrøytet før morgen-trafikken setter inn. Hvis det på grunn av uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, rydding, strøing og annet vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, skal vegoppsynsmannen snarest mulig underrettes. Utenom ordinær arbeidstid skal leder for overordnet beredskapsvakt varsles. 5. Veg av 5 meters bredde eller mer, brøytes slik at to biler kan møtes hvor som helst på vegen. På smalere veger brøytes alle møteplasser til full bredde. Det legges an på å brøyte i så stor bredde som mulig for å ha plass til et større snøfall. Utbrøyting av snuplasser, busslommer og vegkryss gjøres mest mulig parallelt med brøytingen av selve vegbanen. Alle snuplasser brøytes ved første gjennomkjøring, slik at det er mulig snu. I kryssene skal all snø fjernes slik at sikten opprettholdes. Dersom brøyting av fortau inngår i kontrakten, må rydding av disse, så langt det er praktisk, prioriteres på lik linje med rydding av kjørebanen. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 13

14 6. Dersom kontraktøren anser snømåking, isrydding, rømming av snøkanter, høvling av vegbanen påkrevet, skal han snarest gi melding til oppsynsmann om når og hvor slike arbeider er nødvendig. 7. Kontraktøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer. Om nødvendig må farten settes ned for å unngå å tildekke frontruter på møtende kjøretøy med snøføyke fra plogen. 8. Ved brøyting må forsiktighet utvises slik at det ikke gjøres skade på brurekkverk, vegrekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg, kantstein, kummer, gatetrær m.v. Dersom skade skulle oppstå under snøryddingen, skal denne erstattes. Skade skal meldes til oppsynsmann veg eller teknisk vakt samme døgn som skaden oppstår. 9. Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding, jfr. Trafikkreglene 18 nr. 5 og Kjøretøyforskriftene Kommunens plog- og strømmateriell skal ikke benyttes på andre veger enn den kontrakten omfatter uten etter avtale med kommunens tjenesteenhet for veg og gatelys. SPESIELT FOR SENTRUM: 11. Området i sentrum skal ryddes for snø og derved kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i brøytesoneskjemaet og benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. 12. Bortkjøring av snø skal være utført innen kl Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. 13. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning 14. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. 15. Entrepenøren skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer.. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 14

15 VEDLEGG 5 UTKAST TIL: KONTRAKT mellom Steinkjer kommune, nedenfor benevnt kommunen og nedenfor benevnt kontraktøren Kontrakten gjelder snøbrøyting/snørydding strøing av følgende veger i: Vegnr Navn/strekning Areal/ Lengde Enh pris Pris pr tur (kr) Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kapellet SUM m2 Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg SUM 185 m 60 m 170 m 415 m FAST PRIS for hele området: Fastgodtgjørelse pr. sesong kr.: 1/5 fastgodtgjørelse kr.: Fastgodtgjørelsen utbetales i 5 like beløp fra november til mars Leie av Leie av pris pr. time kr.: pris pr. time kr.: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 15

16 Ovennevnte priser er eksklusive merverdiavgift og faktureres uten mva Regning sendes etter hver månedsskifte(nov/mars) til: Felles fakturamottak, enhet økonomi Ressurs nr Serviceboks Steinkjer 2. Kontraktøren forplikter seg til å utføre de arbeider som er beskrevet i denne kontrakt på ovennevnte strekning(er ) i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt og instruks. Kontraktøren plikter videre å rette seg etter de direktiver som blir gitt fra enhet veg,trafikk og park eller den/de han bemyndiger, samt overordnet teknisk vakt i kommunen. 3. Kontraktøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For kortere fravær kan imidlertid kontraktøren stille med vikar som er godkjent av kommunen. 5 Betaling/oppgjør for arbeid som omhandles i denne kontrakt skal skje på grunnlag av brøyterapport og i samsvar med prisene nevnt under pkt. 1. Brøyterapporten skal være nøyaktig utfylt og sendes sammen med faktura innen den 5. i hver måned. Kommunen plikter å honorere fakturaen senest 30 dager etter mottak av faktura. 6 Prisene justeres etter Statistisk Sentralbyrås faktorprisindeks for vegarbeidsdrift fratrukket den til enhver tid gjeldende produktivitetsgevinst (Tilsvarende den prisstigning Statens vegvesen gir sine kontraktører). Prisene justeres for prisstigning en gang pr. år foran brøytesesongen. 7 Hvis kontraktoren midlertidig på grunn av bilskade, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, varsles vegoppsynsmann så snart som mulig. Dersom kontraktøren ikke kan skaffe vikar som nevnt i punkt 3, kan kommunen anta en annen kontraktør til å utføre arbeidet eller bruke kommunens egne folk og utstyr inntil kontraktøren på nytt kan overta oppgavene. I slike tilfeller har kommunen rett til å gjøre fradrag i eventuell fast godtgjørelse som svarer til den tiden andre har stått for arbeidet. 8 Hvis kontraktøren på grunn av konkurs, eller andre varige årsaker, ikke lenger kan utføre sine oppgaver i henhold til denne kontrakt, bortfaller kontrakten. Avregning foregår som etter punkt Kommunen er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv, sin bil eller eget utstyr under brøyting, rydding og annet vintervedlikeholdsarbeid. Likeledes for skader som skyldes usedvanlig hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Kontraktøren er ansvarlig for skader som påføres tredjemann. 10 Tap som måtte oppstå for kontraktøren ved kommunens mislighold av kontrakten kan kreves erstattet. Tap som påføres kommunen på grunn av at kontraktøren forsettelig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av kontraktøren. I tilfelle tvist avgjøres erstatningsspørsmål ved voldgift, jfr. punkt 13. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 16

17 11 Denne kontrakten kan sies opp gjensidig hvert år med virkning fra 1. juli. Kommunen kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom kontraktøren forsømmer sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten. 12 Lønns- og arbeidsvilkår for leverandør og underleverandører er ikke dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, 13 I tilfelle tvist om kontraktens forståelse avgjøres denne ved voldgift. Voldgiftsretten skal være sammensatt av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner ett medlem og disse i fellesskap det tredje. Bir de ikke enige om valget oppnevnes det tredje medlem av fylkesmannen. Selv om en oppstått tvist er undergitt avgjørelse ved voldgift, er kontraktøren ikke berettiget til å avbryte oppdraget. 14 Spesielle forhold. Denne kontrakten er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, ett til hver av partene. Sted. Dato. Steinkjer kommune kontraktør. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 17

18 Vedlegg 6: Maskin utstyr Maskin/bil + årsmodell samt utstyr må oppgis Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 18

19 Vedlegg 7: HMS-erklæring 0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 19

Strøing for Området Sparbu Øst

Strøing for Området Sparbu Øst STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE Anbud 33/08: Strøing for Området Sparbu Øst Steinkjer den 25.07.08 Anbud 33/08 Vintervedlikehold - Strøing Sparbu øst for E 6.

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse STEINKJER KOMMUNE Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/5516-22230/2008/BIAS 601 17.10.2008 Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse 1. Generelt Steinkjer

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008. Frist for innlevering av tilbud: 28. april 2008 kl. 12.00

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008. Frist for innlevering av tilbud: 28. april 2008 kl. 12.00 STEINKJER KOMMUNE Rådmannen Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008 Lastebil - anbud 1. Generelt Steinkjer kommune skal

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2560-8954/2008/LILE M52 22.04.2008 Avdeling for kommunaltekniske tjenester

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer 24.08.07 Rådhuset Telefon 74 16 90 00 Bankgirokonto 4410.06.00444

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune.

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE Enhet for plan og drift Åpen anbudskonkurranse Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 15.09.2014 kl 13:00 Hægebostad

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Periode 2014-2017 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Lindesnes kommune Teknisk etat Åpen tilbudskonkurranse Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Kvalifiseringsgrunnlag og Konkurransegrunnlag

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rehabilitering av eksisterende sportsgulv ved Ekneshallen REFERANSE Ekneshallen, rehabilitering av eksisterende sportsgulv. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10 Konkurransegrunnlag Innsamling av farlig avfall Renovasjon 601/ 200906266 Side 1 av 10 INNHOLD 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 Konkurransen gjelder... 3 1.2 Konkurranseregler... 3 1.3 Innleveringssted...

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider på Verran kommunes tekniske anlegg, kommunale veger/plasser og på kommunal grunn/eiendommer

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Snekker/Tømrerarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse. Innleie av vikarer innenfor helsesektoren, sommerferien 2014 m.m. Eigersund kommune

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse. Innleie av vikarer innenfor helsesektoren, sommerferien 2014 m.m. Eigersund kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Innleie av vikarer innenfor helsesektoren, sommerferien 2014 m.m. Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009

Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009 Stranda kommune Kommunalteknikk Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009 Side 1 STRANDA KOMMUNE Kommunalteknikk PRISTILBOD FOR INNLEIE AV LASTEBILER OG MASKINER TIL VINTERVEDLIKEHALD

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURANSE MED FORHANDLINGER. Rammeavtale for levering av tjenestene

ÅPEN ANBUDSKONKURANSE MED FORHANDLINGER. Rammeavtale for levering av tjenestene VERRAN KOMMUNE ÅPEN ANBUDSKONKURANSE MED FORHANDLINGER Rammeavtale for levering av tjenestene Brøyting og strøing av veger i Malm Samleplasser for avfall m.m. Til Verran kommune For perioden 01.10.2015

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: Fredag 07. oktober 2005 kl. 12.00 Referanse til kunngjøring i Norsk

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25

Invitasjon til prekvalifikasjon - DL-200600345 Busstjenester 2007, busskontraktene Sentrum og Linje 25 AS Oslo Sporveier Side 1 av 6 Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og tidsfrister... 1 2 Omfang av kjøreoppdraget...

Detaljer