SNØRYDDING for Området Sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNØRYDDING for Området Sentrum"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE SNØRYDDING for Området Sentrum Steinkjer Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 1

2 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av maskiner med fører og utstyr til snørydding. Tilbudets omfang framgår av beskrivelse med de eventuelle tillegg og endringer som skriftlig er meddelt samtlige tilbydere før tilbudsfristens utløp. Tilbyder kan velge å gi pris på deler av beskrevet oppdrag. Frist for innlevering av anbud: mandag den 25.august 2008 kl Anbudet merkes Anbud 28/08 Brøyting Sentrum Sone og leveres i ett eksemplar, skriftlig utfylt i lukket konvolutt til: Steinkjer kommune v/innkjøpsleder Birger Asphaug Rådhuset Postadresse: Serviceboks Steinkjer kommune AVTALEPERIODE: Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere to år (1 år + 1 år). I tillegg skal tilbudet leveres pr e-post like etter anbudsfristen til: 1.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter del III i Forskrift om offentlige anskaffelser. 1.2 Avtalens omfang Alle veger og fortau i sentrum på østsiden av E6 er inkludert i denne forespørselen. Se kartvedlegg og brøytesoner for mer detaljert beskrivelse. I tillegg til offentlige veger og fortau er en stor del av private gårdsareal med i forespørselen. Steinkjer kommune koordinerer all snørydding i sentrum på denne måten. Konkurransegrunnlaget inneholder følgende soner som det skal leveres tilbud på: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 2

3 Sone Antall meter Areal - brøyting rydding m2 Sone 1 Sentrum Sone 2 Skolegt/Sannangt 8800 Sone 3 - HINT 3450 Sone 4 - Fortau Kongensgt 3860 Sone 5 Steinkjer barneskole 3500 Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum Sone 8 - Nordsia Sone 9 - Torget 2675 Totalt RAMMEBETINGELSER Det kan vise seg behov for mindre justeringer opp eller ned når det gjelder areal i den enkelte sone. Ved endringer inntil +/- 10% areal, skal samme pris pr. enhet benyttes Tilbudets innhold og utforming Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne forespørselen stiller krav om. Mangelfulle tilbud vil bli forkastet. Vedlagte skjemaer skal være utfylt. Språket skal være på norsk. 2.2 Vedståelse Mottatte tilbud skal vedstås av anbyder i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 2.3 Omkostninger Omkostninger som anbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kommunen. 2.4 Antakelse av tilbud Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud i henhold til gjeldende regelverk. 2.5 Oppdeling av leveransen Det vil være anledning til å legge inn anbud på både hele anbudet, dvs. alle 9 sonene, eller på en eller flere soner. Dersom underleverandører benyttes, eller anbyder samarbeider med andre ved leveranse, skal anbyder selv stå ansvarlig overfor disse dersom de inngår i en eventuell kontrakt. Underleverandør skal, om kunden krever det, godkjennes av denne. 2.6 Anbudsåpning Det vil bli lukket anbudsåpning. Åpningen foretas av minst 2 representanter fra oppdragsgiver. 2.7 Konkurranseregulerende avtaler Det gjøres oppmerksom på at det etter 2 i forskrifter gitt i medhold av Prislovens 24 og 42, ikke er tillatt med konkurranseregulerende avtaler. Bruk av slike avtaler, muntlig eller skriftlig, vil føre til at tilbud blir avvist. 2.8 Forbehold til tilbudet Det vil ved tilbudsavgjørelse bli lagt vekt på at tilbudet er fritt for forbehold. Dersom tilbyder likevel ikke finner å kunne godta enkelte bestemmelser i tilbudsdokumentene, skal forbehold om dette tas i separat følgeskriv til tilbudet. Her skal punktvis klargjøres hva det tas forbehold om og hvilke endringer i dokumentene som kreves for at forholdet skal bortfalle. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 3

4 Forbehold vil bli prissatt, og kan føre til at tilbudet forkastes. 2.9 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendige kontroll med at kravet til lønnsog arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Det stilles i kontrakten krav til lønns og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns - og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 3.1 Krav til tjenesten Det er utarbeidet en instruks (krav) for tjenesten, jfr. vedlegg 4 - Instruks for snøbrøyting/snørydding mv. Området i sentrum skal ryddes for snø. Det betyr at snøen skal kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i vedlegg 2 Brøytesoner og evt. benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. Det legges til grunn at snøen skal kjøres bort senest innen det påfølgende døgnet. Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. Tilbyder skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer. Dette gjelder ryddingen. 3.2 Maskiner/lastebil og brøytemateriell Det skal opplyses på tilbudsskjemaet hvilken type maskin/bil og utstyr som skal brukes til brøytingen. Kommunen kan vurdere utstyr for lite egnet, og forkaste tilbudet av den grunn. Både veg og fortau skal ryddes, og kommunen forutsetter at tilbyder gjør seg kjent med de begrensninger som følger av utforming av bygninger og andre anlegg i sentrum. Kommunen holder ikke nødvendig utstyr/materiell. 3.3 Krav/egnethet til utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 4

5 Følgende spesielle krav til utstyr er satt til disse sonene/områdene: A) Torget i sone 9: Gummiskjær er et absolutt krav B) Fortau alle soner: i) smalt fortau 1-2m bredt: Egnet utstyr: liten klappvinge max 1,0 1,5 m ii) bredt fortau > 2 m bred, åpne plasser/parkeringsplasser: Egnet utstyr: klappvinge > 1,5 m Alt utstyr som skal benyttes til brøyting og bortkjøring skal beskrives. 3.4 Forsikringer Tilbyder er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Oppsynsmann veg, eller teknisk vakt skal varsles samme døgn som det oppstår skade. Tilbyder er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringene er ordnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal, hvis den etterspørres, kunne legges fram. 4. VALG AV LEVERANDØR Valg av leverandør vil skje på basis av lavest pris. For prisfastsetting jfr kap PRISER For kjøretøy og maskiner er det aktuelt med følgende godtgjørelser: a) Beredskapsgodtgjørelse for hver sesong som utbetales uavhengig av antall timer eller kjørt distanse. b) Turpris, variabel godtgjørelse for utført brøyting. c) Timepris Beredskapsgodtgjørelsen skal dekke beredskap i brøyteperioden, forsikringer, samt godtgjørelse for anskaffelse, montering og vedlikehold av plogfeste og annet nødvendig tilleggsutstyr på bil og maskin. Dersom det ikke er gitt pris på beredskapsgodtgjørelsen, anses denne å være dekket gjennom den variable godtgjørelsen. Beredskapsgodtgjørelse utbetales etter regning i 5 like beløp fra november til mars. Turpris/ variabel godtgjørelse, dekker alle øvrige vederlag ved brøytingen. også brøyting av fortau, busslommer, kryss, møteplasser og lignende som inngår i roden hvis ikke annet er avtalt. En tur defineres som ferdig brøytet og ryddet veg/fortau/ gangveg/snuplass/område som anvist i pkt 5 i brøyteinstruksen (4) Prisene skal være basert på tidligere årlige erfaringer med brøyting/snømengde som tilsier brøyting dager pr sesong. Fakturering etter timepris, gjøres bare ved forhåndsavtale enkeltoppdrag etter avtale med oppsynsmann, enhetsleder, eller overordnet ingeniørvakt. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 5

6 Det utbetales ikke overtidstillegg for arbeid ut over ordinær arbeidstid. For prisregulering, j.fr. kontraktens punkt 6 i vedlegg KVALIFIKASJONSKRAV Formålet med å stille krav til tilbyderens kvalifikasjoner er å sikre at avtaleleverandøren er i stand til å oppfylle kontrakten i hele perioden. Tilbyder vil bli avvist hvis dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Hvis tilbyderen er klar over at dokumentasjonen som skal leveres etter kvalifikasjonskrava kan gi usikkerhet om hans evne til å oppfylle kontrakten, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen må være á jour med innbetaling av skatter og avgifter. Tilbyderens finansielle og økonomiske stilling må være slik at kontrakten kan oppfylles i hele avtaleperioden (god soliditet og likviditet). Sisteårsrapport inkl årsregnskap Krav om dokumentasjon: Firmaattest Skatteattest for merverdiavgift og for skatt. Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristen. HMS-erklæring Bruk av underleverandører Dersom tilbyder inkluderer leveranser fra andre leverandører, skal tilbyderen stå ansvarlig for disse når det gjelder oppfylling av kontrakten. Hvilke underleverandører som skal benyttes, skal opplyses i tilbudet. For underleverandørene gjelder samme krav til kvalifikasjoner som for hovedleverandøren. 7. FAKTURERING/OPPGJØRSORDNING Oppgjør for brøyting av offentlige areal gjøres 5 ganger pr sesong etter faktura fra kontraktør. Faktura skal være uten merverdiavgift. De private gårdeierne faktureres direkte fra kontraktør. De private arealene inngår i den totale kvadratmeteroversikten. 8. KONTAKTPERSONER Spørsmål vedrørende anbudsinnbydelsen kan rettes til : Brøytefaglige spørsmål: Jan Hognes, tlf ; : Innkjøpsfaglige spørsmål: Birger Asphaug, tlf ; : Steinkjer kommune Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 6

7 Steinkjer den Birger Asphaug Innkjøpsleder Vedlegg: 1. Anbudserklæring 2. Brøytesoner 3. Prisskjema 4. Instruks for snøbrøyting/snørydding 5. Utkast til kontrakt. 6. Maskinutstyr 7. HMS-erklæring 8. Kartgrunnlag Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 7

8 Vedlegg 1 Anbudserklæring Undertegnede tilbyr seg å levere tjenester til Steinkjer kommune i samsvar med krav og spesifikasjoner. Tilbyders navn og adresse: Foretaksnr.: Kontaktperson: Tlfnr.: Fax. Nr. adresse: Liste over vedlegg: Vedlagt Vedlegg Skatteattest 3 Prisskjema 4 Maskinutstyr 7 HMS/erklæring Andre Ja/nei Evt. andre vedlegg: Underskrift: Sted: Dato: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 8

9 Vedlegg 2: Brøytesoner - strekninger Tilbudet gjelder snøbrøyting/snørydding av følgende områder/veger i sentrum: Navn/Strekning SONE 1 Sentrum 1: Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kappellet Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 185 m 60 m 170 m Sum sone 1 Sentrum m Ca m2 SONE 2 Skolegata/Sannangata: Bying. Gregussons gate Skolegata med p-plasser Sannangata Renovasjonsplass Sannangata Gårdsrom mellom HINT/Tannlege/ Sum Sone 2 Skolegata/Sannangata SONE 3 - HINT For HINT: P-plasser vest (1) P-plasser sør for E-bygget (2) P-plasser ved bedehuset (3) Sum sone 3: HINT: ca 8800m m2 SONE 4: Fortau Kongens gt I samarbeid med MESTA: Rydding av fortau i Kongensgate fra krysset ved Sannangata til Ogndalsvegen. Rydding av fortau i Ogndalsvegen fra krysset ved Kristoffer Uppdals gate til krysset ved Strandvegen Sum sone 4: Fortau Kongens gate / Ogndalsvegen: 3860m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 9

10 Navn/Strekning SONE 5: Steinkjer barneskole: For Enhet Eiendom: Steinkjer b-skole P-plasser Steinkjer b-skole Sum sone 5: Steinkjer barneskole Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes 2000m2 1500m2 3500m2 SONE 6: Strandvegen: P-plass ved Statens hus (1) 2300m2 P-plass ved Strandvegen sør (2) 1100m2 Terminalplassen sør og vest for NSB-stasjon (4) 5040m2 Perrongområdet utenfor Stasjonen (6) 800m2 P-plasser og offentlig trafikkareal utenfor Rådhuset (5) Taxi holdeplass 600m2 Strandvegen med fortau og 1240 m p-plasser fra rundkjøring riksveg til kryss Ogndalsvegen G/s-veg langs Strandvegen til Riksveg 590 m Vegbit mellom Strandvegen og Riksveg (3) 75m Sum Sone 6-Strandvegen: 1905 m 9840 m2 SONE 7: Sentrum 2: Svein Jarls gate 1020 m2 Kirkegata med fortau og stikk inn til Grand m2 Parkgata med fortau 460 m2 Torgata med fortau og stikk til kirka 1200 m2 Jakob Weidemannsgate med fortau 1300 m2 Lønseths plass (1) 1610 m2 Angells plass (2) 790 m2 Juletretorget (3) 1670 m2 P-plasser O2 huset (4) 280 m2 Håkkagata 1330 m2 Bakgård mellom Kongensgt. og Kirkegt. (5) 510m2 Bakgård mellom Kirkegt. og Strandvegen (6) 440m2 P-plasser ved vaskeriet 690m2 P-plasser ved Rundkjøring E6 og g/s veg til undergangen. (8) 1600m2 G/s veg fra Strandvegen/Jakob W.veg til Sneppen og Håkkågt. 110m Kristian Kr. gate 220m Strandvegen fra kryss Ogndalsvegen med fortau og 470m langsgående parkering SUM Sone 7- Sentrum 2: 800m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 10

11 Navn/Strekning Lengde i meter - Brøytes Areal - Ryddes SONE 8: Nordsia: Kongensgate med fortau på vest side 2780 m2 Steinkjerbrua fra Torget 1580 m2 Brugata med fortau 740 m2 Skippergata med fortau og stikk til gårdsareal 1450 m2 Ølvegata med fortau til Bogavegen (ikke Fargesenteret) 2510 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (1) 350 m2 Privat gårdsareal Ølvegata (2) 365 m2 Privat gårdsareal mellom Kongensgt. og Ølvegata (3) 700 m2 P-plasser ved elva (4) 770 m2 P-plasser til Brannstasjon (5) 1000 m2 P-plasser på Rosenvinges plass (8) 18. stk 480 m2 Dampsaga Parkeringshus, topp 5290 m2 Ølvegata fra Bogavegen helt opp til riksvegen ved steinbrua 340 meter Gamle Kongeveg fra kryss med Ølvegata mot riksvegen 135 meter (sørøst) SUM: Sone 8- Nordsia: 475 meter m2 SONE 9: Torget: Torget SUM: Sone 9- Torget: 2675 m m2 SUM TOTALT m m2 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 11

12 Vedlegg 3 Prisskjema Tilbyders navn:.. For prisfastsetting jfr kap 5. Sone Sone 1 Sentrum 1 Beredskapsgodtgjørelse Turpris Timepris for ekstra kjøring Sone 2 Skolegt/Sannangt Sone 3 HINT Sone 4 - Fortau Kongensgt Sone 5 Steinkjer barneskole Sone 6 Strandvegen Sone 7 Sentrum 2 Sone 8 Nordsia Sone 9 Torget Totalt Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 12

13 Vedlegg 5: Instruks for snøbrøyting/snørydding m.v. 1. Kontraktøren forutsettes å gjøre seg godt kjent med roden før sesongens begynnelse. Se nedenfor punkt nr. 8. Brøytingen skal utføres så ofte det ansees nødvendig etter de retningslinjer som fastsettes av kommunen. Dersom ikke annet er fastsatt i kontrakten, gjelder instruksens pkt. 2-5 som retningslinjer for brøytingen. Snørydding, sandstrøing og annet vintervedlikehold utover snøbrøyting utføres etter direktiver gitt av vegoppsynsmann/ vakthavende ingeniør. 2. Vegen skal i det tidsrom den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 3. Det skilles mellom de ulike vegklassene: adkomstveg 15 cm samleveg 10 cm gang/sykkelveg 10 cm innenfor parkeringssonen 5 cm skoleområde/ renovasjon 10 cm Samleveger er hoved- og gjennomgangsveger med stor trafikk og bør søkes å ha tilsvarende brøytestandard som tilstøtende fylkesveger, dvs 10 cm snødybde før brøyting igangsettes. For adkomstveger på distriktet og boliggater i tettbygde strøk skal det være 15 cm snø før brøyting igangsettes. Boliggater skal maksimalt brøytes en gang pr. døgn og da fortrinnsvis om morgenen før kl Ved ekstreme snømengder kan det være aktuelt å fravike denne bestemmelsen. På gang-/sykkelvegene skal standarden tilsvare standarden på tilgrensende veg, men maksimalt 10 cm. På vegstrekninger med mye snøfokk må det aksepteres at vegene kan bli stengt for et begrenset tidsrom. Spesielt vil dette gjelde veger med adkomst fra to sider, dvs gjennomgangsveger. Slike vurderinger skal alltid på dagtid skje i samråd med vegoppsynsmann og utenom ordinær arbeidstid med overordnet beredskapsvakt. 4. På veger utenfor avgiftssonen bør brøyting normalt ikke utføres i tidsrommet kl De angitte snømengder under pkt. 3 kan da overskrides. Ved snøfall om natta skal vegen være gjennombrøytet før morgen-trafikken setter inn. Hvis det på grunn av uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, rydding, strøing og annet vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, skal vegoppsynsmannen snarest mulig underrettes. Utenom ordinær arbeidstid skal leder for overordnet beredskapsvakt varsles. 5. Veg av 5 meters bredde eller mer, brøytes slik at to biler kan møtes hvor som helst på vegen. På smalere veger brøytes alle møteplasser til full bredde. Det legges an på å brøyte i så stor bredde som mulig for å ha plass til et større snøfall. Utbrøyting av snuplasser, busslommer og vegkryss gjøres mest mulig parallelt med brøytingen av selve vegbanen. Alle snuplasser brøytes ved første gjennomkjøring, slik at det er mulig snu. I kryssene skal all snø fjernes slik at sikten opprettholdes. Dersom brøyting av fortau inngår i kontrakten, må rydding av disse, så langt det er praktisk, prioriteres på lik linje med rydding av kjørebanen. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 13

14 6. Dersom kontraktøren anser snømåking, isrydding, rømming av snøkanter, høvling av vegbanen påkrevet, skal han snarest gi melding til oppsynsmann om når og hvor slike arbeider er nødvendig. 7. Kontraktøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer. Om nødvendig må farten settes ned for å unngå å tildekke frontruter på møtende kjøretøy med snøføyke fra plogen. 8. Ved brøyting må forsiktighet utvises slik at det ikke gjøres skade på brurekkverk, vegrekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg, kantstein, kummer, gatetrær m.v. Dersom skade skulle oppstå under snøryddingen, skal denne erstattes. Skade skal meldes til oppsynsmann veg eller teknisk vakt samme døgn som skaden oppstår. 9. Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding, jfr. Trafikkreglene 18 nr. 5 og Kjøretøyforskriftene Kommunens plog- og strømmateriell skal ikke benyttes på andre veger enn den kontrakten omfatter uten etter avtale med kommunens tjenesteenhet for veg og gatelys. SPESIELT FOR SENTRUM: 11. Området i sentrum skal ryddes for snø og derved kjøres bort. Dette gjelder hvor gatene er skrevet med kursiv i brøytesoneskjemaet og benevnt med kvadratmeter. De gatene som er benevnt med lengde antall meter, skal brøytes. 12. Bortkjøring av snø skal være utført innen kl Steinkjer kommune anviser sted for opplegg av snø i påvente av bortkjøring. 13. Ved lagring av snø på grøntareal skal snøen under enhver omstendighet fjernes før snøen smelter. I motsatt fall vil plenene bli ryddet for grus og sand for entrepenørens regning 14. Steinkjer Torg har et dekke som krever gummiskjær. 15. Entrepenøren skal tilby tilstrekkelig og egnet utstyr for å utføre tjenesten innenfor 5 timer.. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 14

15 VEDLEGG 5 UTKAST TIL: KONTRAKT mellom Steinkjer kommune, nedenfor benevnt kommunen og nedenfor benevnt kontraktøren Kontrakten gjelder snøbrøyting/snørydding strøing av følgende veger i: Vegnr Navn/strekning Areal/ Lengde Enh pris Pris pr tur (kr) Elvegata med p-plasser Kristoffer Updals gate m/fortau Svein Jarls gate Skolegata med fortau Eirik Jarls gate Peter Egges gate Skoggata Wimpelmannsgata Kongens gate fra Ogndalsv. til Torget Aldersheim p-plasser utenfor kapellet SUM m2 Peter Egges gate Johan Bojers gate Veg til gamle aldersheim blindveg SUM 185 m 60 m 170 m 415 m FAST PRIS for hele området: Fastgodtgjørelse pr. sesong kr.: 1/5 fastgodtgjørelse kr.: Fastgodtgjørelsen utbetales i 5 like beløp fra november til mars Leie av Leie av pris pr. time kr.: pris pr. time kr.: Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 15

16 Ovennevnte priser er eksklusive merverdiavgift og faktureres uten mva Regning sendes etter hver månedsskifte(nov/mars) til: Felles fakturamottak, enhet økonomi Ressurs nr Serviceboks Steinkjer 2. Kontraktøren forplikter seg til å utføre de arbeider som er beskrevet i denne kontrakt på ovennevnte strekning(er ) i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt og instruks. Kontraktøren plikter videre å rette seg etter de direktiver som blir gitt fra enhet veg,trafikk og park eller den/de han bemyndiger, samt overordnet teknisk vakt i kommunen. 3. Kontraktøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For kortere fravær kan imidlertid kontraktøren stille med vikar som er godkjent av kommunen. 5 Betaling/oppgjør for arbeid som omhandles i denne kontrakt skal skje på grunnlag av brøyterapport og i samsvar med prisene nevnt under pkt. 1. Brøyterapporten skal være nøyaktig utfylt og sendes sammen med faktura innen den 5. i hver måned. Kommunen plikter å honorere fakturaen senest 30 dager etter mottak av faktura. 6 Prisene justeres etter Statistisk Sentralbyrås faktorprisindeks for vegarbeidsdrift fratrukket den til enhver tid gjeldende produktivitetsgevinst (Tilsvarende den prisstigning Statens vegvesen gir sine kontraktører). Prisene justeres for prisstigning en gang pr. år foran brøytesesongen. 7 Hvis kontraktoren midlertidig på grunn av bilskade, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, varsles vegoppsynsmann så snart som mulig. Dersom kontraktøren ikke kan skaffe vikar som nevnt i punkt 3, kan kommunen anta en annen kontraktør til å utføre arbeidet eller bruke kommunens egne folk og utstyr inntil kontraktøren på nytt kan overta oppgavene. I slike tilfeller har kommunen rett til å gjøre fradrag i eventuell fast godtgjørelse som svarer til den tiden andre har stått for arbeidet. 8 Hvis kontraktøren på grunn av konkurs, eller andre varige årsaker, ikke lenger kan utføre sine oppgaver i henhold til denne kontrakt, bortfaller kontrakten. Avregning foregår som etter punkt Kommunen er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv, sin bil eller eget utstyr under brøyting, rydding og annet vintervedlikeholdsarbeid. Likeledes for skader som skyldes usedvanlig hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Kontraktøren er ansvarlig for skader som påføres tredjemann. 10 Tap som måtte oppstå for kontraktøren ved kommunens mislighold av kontrakten kan kreves erstattet. Tap som påføres kommunen på grunn av at kontraktøren forsettelig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av kontraktøren. I tilfelle tvist avgjøres erstatningsspørsmål ved voldgift, jfr. punkt 13. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 16

17 11 Denne kontrakten kan sies opp gjensidig hvert år med virkning fra 1. juli. Kommunen kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom kontraktøren forsømmer sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten. 12 Lønns- og arbeidsvilkår for leverandør og underleverandører er ikke dårligere enn det som følger gjeldende landsomfattende tariffavtale, 13 I tilfelle tvist om kontraktens forståelse avgjøres denne ved voldgift. Voldgiftsretten skal være sammensatt av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner ett medlem og disse i fellesskap det tredje. Bir de ikke enige om valget oppnevnes det tredje medlem av fylkesmannen. Selv om en oppstått tvist er undergitt avgjørelse ved voldgift, er kontraktøren ikke berettiget til å avbryte oppdraget. 14 Spesielle forhold. Denne kontrakten er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, ett til hver av partene. Sted. Dato. Steinkjer kommune kontraktør. Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 17

18 Vedlegg 6: Maskin utstyr Maskin/bil + årsmodell samt utstyr må oppgis Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Type/merke Utstyr Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 18

19 Vedlegg 7: HMS-erklæring 0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 19

Strøing for Området Sparbu Øst

Strøing for Området Sparbu Øst STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE Anbud 33/08: Strøing for Området Sparbu Øst Steinkjer den 25.07.08 Anbud 33/08 Vintervedlikehold - Strøing Sparbu øst for E 6.

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE. Anbud 35/08: SNØBRØYTING OG STRØING for Området Lerkehaug og Sannan

STEINKJER KOMMUNE. Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE. Anbud 35/08: SNØBRØYTING OG STRØING for Området Lerkehaug og Sannan STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE Anbud 35/08: SNØBRØYTING OG STRØING for Området Lerkehaug og Sannan Steinkjer den 23.07.08 1. GENERELL ORIENTERING Anbud 34/08:

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER Steinkjer 11. juni 2007 1 Steinkjer 11. juni 2007 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer Kino flyttet inn i 3 nye saler

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE VA - MATERIELL

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE VA - MATERIELL KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE VA - MATERIELL 2012-2014 1. GENERELT---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 FRIST FOR INNLEVERING AV TILBUD -------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse STEINKJER KOMMUNE Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/5516-22230/2008/BIAS 601 17.10.2008 Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse 1. Generelt Steinkjer

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget KONTRAKTSBESTEMMELSER VINTERVEDLIKEHOLD FRA OG MED SESONGEN 2016 /2017 TIL OG MED SESONGEN 2020/2021 1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Tilbudsfrist: 15.08.2016 kl. 12.00 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INFORMASJON 1.1 Kort om oppdragsgiver og oppdraget

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune Geosynteter og filterlag Harstad, 10. august 2012 0. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Tilbudsinnbydelse 3 2. Tilbudsregler 4 3. Bedriften og finanser 6 4. Kontraktsvilkår

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Frist for innlevering av tilbud: 8. oktober 2008, kl Tilbudet merkes: Tilbud 45/2008 papirposer for matavfall

Frist for innlevering av tilbud: 8. oktober 2008, kl Tilbudet merkes: Tilbud 45/2008 papirposer for matavfall 22.09.2008 Anbud papirposer for matavfall 1. Generelt Kommunene Steinkjer og Snåsa, skal kjøpe inn flere papirposer for matavfall/ våtorganisk avfall fra husholdningene. Husholdningene plasserer papirposene

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Elektronisk journalsystem for legetjenestene i 6 kommuner. samt 2 interkommunale legevakter

ANBUDSINNBYDELSE. Elektronisk journalsystem for legetjenestene i 6 kommuner. samt 2 interkommunale legevakter Fosen Helse IKS ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger UTLYSNING Elektronisk journalsystem for legetjenestene i 6 kommuner samt 2 interkommunale legevakter Anbud 1/2014: Elektronisk journalsystem

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kravspesifikasjon for Renovasjonsbil enkammer sidelaster Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2560-8954/2008/LILE M52 22.04.2008 Avdeling for kommunaltekniske tjenester

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftenes del I og II. for anskaffelse av. Brøytetjenester på Håra Seljestad/Løyning Lontjørn

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftenes del I og II. for anskaffelse av. Brøytetjenester på Håra Seljestad/Løyning Lontjørn KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftenes del I og II for anskaffelse av Brøytetjenester på Håra Seljestad/Løyning Lontjørn Tilbudsfrist : 28.10.2014 kl.15:00 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK

Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK-0462-09 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/ /2018

Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/ /2018 SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste ANBUD Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/15 2017/2018 INNHOLDSOVERSIKT: 1) Anbudsdokumentene 2) Orientering om arbeidene 3) Kontraktsbestemmelser

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373

Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373 0 SYKEHUSET NAMSOS 7800 NAMSOS Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373 1 Innholdsfortegnelse SYKEHUSET NAMSOS... 0 1 TILBUDETS innhold... 2 1.1 Tilbudsvilkår... 2 1.2 Informasjonsmøte...

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Transmisjonsmikroskop

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Transmisjonsmikroskop Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK-0391-09 Transmisjonsmikroskop Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008. Frist for innlevering av tilbud: 28. april 2008 kl. 12.00

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008. Frist for innlevering av tilbud: 28. april 2008 kl. 12.00 STEINKJER KOMMUNE Rådmannen Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/2317-8025/2008/BIAS 601 11.04.2008 Lastebil - anbud 1. Generelt Steinkjer kommune skal

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer 24.08.07 Rådhuset Telefon 74 16 90 00 Bankgirokonto 4410.06.00444

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer:2013003509 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune.

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune. TILBUDSMAPPE Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune Hobøl kommune Side 1 av 13 Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer:

Detaljer

KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN MED MULIGHET FOR PROLONGERING I ÅR

KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN MED MULIGHET FOR PROLONGERING I ÅR Vedlegg 3 Kontraktsvilkår KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN 01.10.2015 31.09.2017 MED MULIGHET FOR PROLONGERING I 1 + 1 ÅR 1. INTENSJON Hensikten med denne

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _ Jot?/22% ÅFJORD KOMMUNE f: n...,.. f' TEKNISKE TJENESTER AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2017-2022 Ratvika ', O, á. 5, " \\ (få. 507 StOr. ` f s \ I' 'Noraskíörin -., -' «" f-._ 7` "' f

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II Forespørsel Ved anskaffelse av ANSK-0420-09 Autoklaver HIB II Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma:

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma: TILBUDSMAPPE Djupvik-Seines 2012-2017 for Narvik kommune Veg og park Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side 1 av

Detaljer