Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015""

Transkript

1 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om oppdragsgiver Tidsfrister Offentlighet og innsyn Kvalifikasjonskrav Krav til tilbyderne Attest for merverdiavgift Attest for skatt HMS egenerklæring Tilbyders juridiske stilling Tilbyders økonomiske soliditet Innlevering av prekvalifiseringssøknad Generelt Spørsmål i forbindelse med prekvalifisering Språk Antall eksemplarer av søknaden Innpakning og merking Leveringsadresse Søknadsfrist Registrering av prekvalifisering Avvisning Strukturering av søknaden Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet... 7

2 1 Innledning Ruter As inviterer med dette interesserte til å søke om å bli prekvalifisert i forbindelse med mulig opptak av lån til kjøp av fast eiendom. Invitasjon til prekvalifisering er kunngjort i Doffin, nettadresse og TED (Tenders Electronic Daily) nettadresse ted.europa.eu. Prekvalifikasjonsgrunnlaget gjøres tilgjengelig på nettsiden Konkurransegrunnlaget vil senere bli sendt ut de prekvalifiserte tilbydere. 2 Om oppdragsgiver Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken på vegne av de to fylkene. Ruter har hverken transportmidler eller trafikkbetjening i eget hus. All operativ trafikkdrift utføres på Ruters vegne av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter. Ruters hovedmål er å skape et helhetlig kollektivsystem som gir mer kollektivtrafikk for pengene. For ytterligere informasjon om Ruter vises det til Oppdragsgivers hjemmesider: 3 Tidsfrister Ruter vil gjennomføre prekvalifiseringen i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene av 7. april 2006 nr 403. Konkurransen gjennomføres som en begrenset anbudskonkurranse, det vil ikke være mulig med forhandling. Aktivitet Tidsfrister Klokken Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringsprosessen 19. juni 2015 Siste dag som svar på spørsmål til prekvalifiseringsprosessen 22. juni 2015 legges ut Frist for å innlevere søknad om prekvalifikasjon 26. juni :00 Fremdriftsplanen nedenfor er tentativ (kan bli endret) Avgjørelse om hvem som er prekvalifisert Antatt uke 27 Frist for å stille spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 7. august* Siste dag som svar på spørsmål til konkurransegrunnlaget 10. august legges ut Innlevering av tilbud 14. august :00 Tidspunkt for tildeling Uke 34 * Spørsmål vil ikke bli besvart i perioden 6. juli til 26. juli Side 2 av 7

3 4 Offentlighet og innsyn Ruter er underlagt offentlighetsloven, og opplysninger i denne konkurransen skal i utgangspunktet være offentlig tilgjengelige. Søknader kan unntas offentlighet inntil valg av tilbud er bestemt. Forretningshemmeligheter skal også unntas offentlighet. Ved eventuelle begjæringer om innsyn etter valg av tilbud vil Ruter vurdere hvilke av opplysningene i søknad/tilbud som er forretningshemmeligheter og således unntatt offentlighet. Ved tvilstilfeller vil den aktuelle tilbyderen bli kontaktet. 5 Kvalifikasjonskrav 5.1 Krav til tilbyderne Formålet med kvalifikasjonskravene som beskrives nedenfor, er å fastsette et nedre kvalifikasjonsnivå for deltakelse i konkurransen. Kvalifikasjonskravene bedømmes på grunnlag av dokumentasjonen som fremlegges for vurderingen av hvert enkelt krav. Hvis ett eller flere kvalifikasjonskrav ikke er oppfylt, vil tilbyderen bli avvist. Hvis tilbyder har særlige grunner til ikke å kunne fremlegge den etterspurte dokumentasjonen, kan Ruter kontaktes før tilbudsfristens utløp, for å klarlegge om annen dokumentasjon kan aksepteres, se punkt Attest for merverdiavgift Tilbyder skal dokumentere at alle forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift er oppfylt. Tilbyder skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden (skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbydere fra andre EØS-land, land omfattet av GPA-avtalen eller frihandelsavtale med EFTA/Norge skal vedlegge tilsvarende attest eller annen lovbestemt dokumentasjon fra tilsvarende myndighet i det land tilbyder har sitt hovedsete. 5.3 Attest for skatt Tilbyder skal dokumentere at alle forpliktelser med hensyn til betaling av skatt er oppfylt. Tilbyder skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Side 3 av 7

4 5.4 HMS egenerklæring Tilbydere fra andre EØS-land, land omfattet av GPA-avtalen eller frihandelsavtale med EFTA/Norge skal vedlegge tilsvarende attest eller annen lovbestemt dokumentasjon fra tilsvarende myndighet i det land tilbyder har sitt hovedsete. Tilbyder skal dokumentere at alle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) er oppfylt eller eventuelt vil bli oppfylt ved tildeling av kontrakt. Tilbyder skal fremlegge en egenerklæring som inneholder de samme opplysninger som standarderklæringen inntatt i punkt Tilbyders juridiske stilling Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Tilbyder skal innlevere gyldig firmaattest. 5.6 Tilbyders økonomiske soliditet Tilbyder skal ha tilfredsstillende økonomisk soliditet. Tilbyder skal legge frem kredittvurdering fra en kredittvurderings institusjon. Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn seks måneder (A-ratet). Samt årsregnskap fr de tre-3 siste årene. Tilbyder skal oppgi forvaltningskapital. 6 Innlevering av prekvalifiseringssøknad 6.1 Generelt Hvis det blir aktuelt å rette, supplere eller endre dette kvalifikasjonsgrunnlaget, vil dette bli meddelt senest tre dager før prekvalifiseringsfristens utløp. Det er Tilbyders ansvar å holde seg à jour med de rettelser og endringer som registreres på 6.2 Spørsmål i forbindelse med prekvalifisering Informasjon om prekvalifiseringen er gjort tilgjengelig på nettsiden under fanen Pågående anbud. Der finner man linken til prekvalifiseringen; Lån til kjøp av fast eiendom Inne på denne siden ligger det en fane som heter spørsmål og svar hvor alle spørsmål til konkurransen registreres. Alle spørsmål og Ruters svar vil gjøres tilgjengelig, om nødvendig i anonymisert/omarbeidet form. Det er tilbyders ansvar å holde seg à jour med spørsmål og svar som publiseres på Side 4 av 7

5 6.3 Språk Forespørselen med tilhørende dokumentasjon skal være utformet på norsk og det samme vil gjelde for tilbudet med tilhørende dokumentasjon. 6.4 Antall eksemplarer av søknaden Prekvalifikasjonssøknaden med dokumentasjon skal leveres i ett signert originaleksemplar på papir, i tillegg skal én elektronisk versjon leveres på en minnepinne. Dokumentasjonen skal organiseres og inndeles slik det fremgår av punkt 7. Dette gjelder både papirversjon og elektronisk versjon. Hvis søknaden inneholder forretningshemmeligheter skal tilbyder også levere en komplett elektronisk versjon av søknaden hvor forretningshemmeligheter er sladdet (papirversjon av sladdet versjon er ikke nødvendig). Den sladdede versjonen skal legges i en egen mappe på samme minnepinne som den usladdede versjonen av tilbudet. 6.5 Innpakning og merking Søknaden skal leveres i lukket forsendelse. Det innebærer at forsendelsen må være fysisk lukket, for eksempel med tape/lim. Søknaden kan ikke sendes pr. e-post eller telefaks. Forsendelsen/konvolutten skal merkes: "Søknad om prekvalifisering - Lån til kjøp av fast eiendom2015 Forsendelser som ikke er merket på riktig måte, og/eller ikke er sendt i lukket forsendelse, vil bli avvist. 6.6 Leveringsadresse Søknaden skal sendes eller leveres til: Postadresse Leveringsadresse Ruter As Ruter As Postboks 1030 Sentrum Dronningens gate 40, 4. etasje v/resepsjonen 0104 OSLO 0154 OSLO 6.7 Søknadsfrist Søknadsfrist er satt til 26. juni 2015 kl Søknaden skal være oppdragsgiveren i hende på leveringsadressen, jf punkt 6.6, før utløpet av søknadsfristen. Ved postforsendelse er det tilbyderens ansvar at forsendelsen kommer frem innen fristens utløp. For sent innkomne søknader vil bli avvist. Hvis søknaden blir mottatt etter tilbudsfristens utløp, vil den bli avvist selv om tilbyder har postkvittering eller annen dokumentasjon som viser at søknaden ble avsendt i rimelig tid før søknadsfristen. 6.8 Registrering av prekvalifisering Samtlige prekvalifiseringssøknader vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Ruter skriftlig bekrefte tidspunktet for Side 5 av 7

6 når søknaden er mottatt. Søknadene vil bli underlagt skriftlig administrativ behandling hos Ruter. 6.9 Avvisning Ruter vil kunne gi en kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter som mangler før avvisning blir behandlet. Ruter forbeholder seg retten til å stille krav til tilbyderne tilsvarende de krav som er angitt i Forskrift om offentlige anskaffelser annet og tredje ledd, jfr. forsyningsforskriften Strukturering av søknaden Tilbydere som søker om prekvalifisering skal legge frem den dokumentasjonen som er etterspurt i punkt 5 foran. Det bes om at dokumentasjonen struktureres i henhold til beskrivelsen nedenfor. Tilbydere som presenterer dokumentasjonen på en annen måte, kan ikke forvente at dokumentasjonen blir vurdert. 1. Søknadsbrev 2. Skatteattest for merverdiavgift 3. Skatteattest for skatt 4. HMS-erklæring 5. Dokumentasjon på at foretaket er lovlig etablert 6. Dokumentasjon på tilbyders økonomiske soliditet Det påhviler potensielle tilbydere å dokumentere sin søknad tilstrekkelig. Mangel på dokumentasjon for oppfyllelse av punktene ovenfor kan føre til avvisning av søknaden. Side 6 av 7

7 8 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr/-sted Land 1 Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr 1127 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at Ruter as etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) 1 For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. av 6 desember 1996 i medhold av lov av 4 februar nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.) Dato: Side 7 av 7

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SIA Arcers Att. Ivar Kalnins Katlakalne 11 LV-1073 RIGA Deres referanse Vår referanse Dato 2009/200 06.05.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer