IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK"

Transkript

1 FORPROSJEKTRAPPORT: IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK [Skriv inn tekst]

2 Sammendrag Formålet med rapporten er å utrede grunnlaget for etablering av IKT samarbeid mellom kommunene i Vest-Finnmark. Arbeidet er utført etter oppdrag fra Vest-Finnmark regionråd. I løpet av prosjektgruppens arbeid, er prosjektet delt i 2 hoveddeler; Samarbeid om IKT drift og brukerstøttet samt IKT strategi og utvikling. Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte foreslås organisert som ett interkommunalt selskap (IKS). Samarbeid om IKT strategi og utvikling anbefales felles organisert mellom eierkommunene, men det er ikke tatt stilling til organisasjonsform så langt i prosjektet. Nye teknologiske muligheter kombinert med økte forventninger hos ansatte og innbyggere skaper dynamikk og et betydelig press om handling på den enkelte kommune. Kommunene er presset på økonomi, tjenester og kvalitet. Effektiv administrasjon og rasjonell tjenesteproduksjon krever tilgang til velfungerende og sikrede IKT løsninger og som støtte for nødvendig omstilling og utvikling. Bruk av komplekse IKT-løsninger forutsetter spesialiserte IKT-faglige miljøer med god kompetanse. IKT er en sårbar og virksomhetskritisk ressurs. Dette stiller høye krav til tekniske løsninger, stabil og sikker drift. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Effektiv utnyttelse av systemløsningene forutsetter god IKT kompetanse hos ledere og ansatte og i organisasjonen i sin alminnelighet. Samarbeidskommunene står hver for seg og samlet overfor store IKT utfordringer. En bedre utbygget og mer robust IKT-funksjon blir nødvendig dersom man skal kunne møte den kompleksitet og det mangfold av utfordringer som kommunene - på kort og lang sikt - vil stå overfor. IKT samarbeid anbefales ut fra faglige, tekniske, driftsmessige og ressursmessige årsaker. 2

3 Bakgrunn Regionrådet har ved flere anledninger drøftet spørsmålet om tjenestesamarbeid. Dette var også bakgrunnen for at man engasjerte Bedriftskompetanse til forprosjektet Samarbeid om tjenester i kommunene i Vest-Finnmark. Rapporten som ble lagt frem tilråder at det igangsettes konkrete samarbeidsprosjekter på flere områder. Regionrådet ble også av KS invitert til å være med i en landsomfattende kartlegging sammen med Kongsbergregionen, Knutepunkt Sørlandet og Salten Regionråd. NIVI analyse AS har vært engasjert av KS i dette arbeidet. På samme tid som diskusjoner om IKT samarbeid har pågått, opplever de mindre kommunene stadige utfordringer med å håndtere den økende bruken av informasjonsteknologi i sine virksomheter. Kombinasjonen av tidvis utfordrende rekruttering, høy kompleksitet i IKT løsningene og uforutsigbare kostnader på området er påpekte som store utfordringer. Vest-Finnmark regionråd nedsatte i oktober 2009 en arbeidsgruppe bestående av 2 IKTmedarbeidere fra to kommuner i Vest-Finnmark og en rådmann til å utrede spørsmål om samarbeid om IKT tjenester mellom kommunene, herunder se på ulike modeller for samarbeid. Daglig leder i Vest-Finnmark regionråd tar ansvar for sekretariat for arbeidsgruppen, Rådmannen leder arbeidsgruppen. Mandat Formål: - Bedre kvaliteten - Effektivisere tjenesten - Utvikles spisskompetanse innenfor tjenesteområdet - Minske sårbarhet - Spare penger Avtaler/organisering - Arbeidsgruppen bør se på ulike organisatoriske løsninger, om det kan selskapsorganiseres eller om der finnes andre samarbeidsløsninger. - Utgangspunktet er tjenestesamarbeid i alle regionens kommuner i mellom, men en bør også kunne se på muligheten for bilaterale samarbeidsformer. 3

4 Arbeidsgruppen 1. Leder IKT i Alta kommune, Aleksander Øines 2. IT-sjef i Hammerfest kommune, Bård Dyrseth 3. Rådmann i Måsøy kommune, Aina Borch Styringsgruppe Rådmennene i medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd er prosjektets styringsgruppe. Referansegruppe Referansegruppe vil være Regionrådets styre som består av ordførere og rådmenn pluss to folkevalgte fra henholdsvis Hammerfest og Alta. Prosjekteier Vest-Finnmark regionråd er prosjekteier. 4

5 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mandat... 3 Hva skal vi samarbeide om?... 6 Konkretisering av samarbeidsområder:... 6 Premisser og forutsetninger for samarbeid... 7 IKT- status i Vest-Finnmark region... 8 Organisering... 8 Teknisk infrastruktur og drift... 8 Oppgaver og bemanning... 8 Systemløsninger... 9 Omfang/brukere Plan for IKT samarbeid Overordnede prinsipper Organisasjonsform, styring og ledelse Del 1 - Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte Teknisk infrastruktur og drift Systemløsninger og drift Informasjonssikkerhet IKT utstyr Lisenser Eie eller leie? Del 2 samarbeid om IKT strategi og utvikling

6 Hva skal vi samarbeide om? Selv om utgangspunktet til dels varierer sterk mellom kommunene, dels også internt i den enkelte kommune, vil alle kommuner de nærmest årene stå overfor økte krav og forventninger til sin IKT-funksjon og IKT-løsninger. Utfordringene i samarbeidskommunene ligger først og fremst på disse områder: Krav til stabil og sikker IKT drift IKT er i dag en viktig og virksomhetskritisk ressurs i alle kommuner. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Oppgavene vil ikke kunne løses innenfor små og sårbare driftsmiljøer. Brukerne vil stille høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot tap og misbruk av data. Krav til profesjonalisering av IKT- drift og brukerstøtte For å kunne møte kravene til stabil og sikker IKT drift, må driften av IKT tjenester settes i ett prosessorientert system for å sikre kvalitet i leveransene til eierkommunene. Det er i tillegg nødvendig med ett felles kontaktpunkt for ansatte i kommunene, som både kan hjelpe til med plunder og heft, i tillegg til følge opp at driften av IKT systemene møter avtalt kvalitet. Krav til faglig ansvarlig systemdrift Innføring av fag- og systemløsninger forutsetter nødvendig IKT kompetanse og modenhet i de virksomhetene og fagmiljøene hvor løsningene skal brukes. Manglende IKT kompetanse og modenhet hos ledere og ansatte er en begrensende faktor og hindrer optimal utnyttelse av løsningene. Dette gjelder særlig fravær av reelt og forpliktende systemeierskap. Konkretisering av samarbeidsområder: Teknisk infrastruktur og drift Etablering og drift av felles teknisk infrastruktur, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Teknisk brukerstøtte og basisopplæring Etablering av felles senter for brukerstøtte. Koordinering av opplæringstilbud/-ressurser. Fag- og systemløsninger, applikasjonsdrift Etablering og drift av felles fag- og systemløsninger. Samarbeid om systemansvar, brukerstøtte og opplæring. Innkjøp Felles innkjøp av maskin- og programvare, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger osv. Samordnet opptreden overfor leverandører og utnyttelse av markedet. 6

7 Kompetanseoppbygging Utvikling av bestillerkompetanse og strategisk IKT-kompetanse. Kompetanse innenfor IKT-planlegging, utrednings-, rådgivnings- og prosjektbistand til kommuneledelse og virksomheter. Faglig og administrativ utvikling Samarbeid om faglig og administrativt utviklingsarbeid, effektivisering og kvalitetsutvikling gjennom bruk av felles fag- og systemløsninger. E-tjenester Samarbeid om utvikling av portalløsninger, e-servicetorg, interaktive tjenester osv. Premisser og forutsetninger for samarbeid Interkommunalt samarbeid må bygge på tillit og gjensidige forpliktelser. Alle parter må bidra og ha nytte av samarbeidet. Felles forståelse og kommunikasjon, felles verdier og kunnskap om behovene også hos de andre deltakerne er viktig for at et samarbeid skal kunne vokse fram. IKT er dypt integrert med den enkelte kommunes organisasjon, tjenesteproduksjon og administrative funksjoner. En viktig forutsetning for et vellykket samarbeid er derfor at kommunene hver for seg avklarer egne behov på IKT området, organisasjonsmessige og faglige utviklingsbehov og - med det som utgangspunkt - seg imellom avklarer og koordinerer sine felles behov og prioriteringer. Som for interkommunalt samarbeid ellers, innebærer IKT samarbeid overføring av beslutningsmyndighet til fellesskapets organer. Det er avgjørende at det blir etablert styrende organer og prosedyrer hvor den administrative ledelsen i fellesskap avklarer felles mål- og strategier som grunnlag for beslutninger om iverksetting av tiltak. IKT er en gjennomgående fellestjeneste og har som mål å understøtte oppgaveløsning og tjenesteproduksjon i organisasjonen for øvrig. Det er med andre ord sammenheng mellom de ressurser og muligheter IKT-tjenesten gis for å løse sine oppgaver og de bidrag den kan gi til måloppnåelse ellers i organisasjonen. Gevinstene ved økt satsing på IKT må derfor realiseres i andre deler av organisasjonen. På kort sikt er det vanskelig å kvantifisere slike gevinster, men resultatene vil være målbare over tid. Med økt forståelse og modenhet i kommunene får IKT stadig større betydning som verktøy for omstilling, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren. Det finnes gode eksempler på dette innen Vest-Finnmark. 7

8 IKT- status i Vest-Finnmark region Dette kapittel gir en kort oversikt over dagens IKT-funksjon i samarbeidskommunene. Organisering IKT er i alle kommuner definert som en administrativ oppgave. Rådmannen har det overordnede og formelle ansvar for IKT-funksjonen som omfatter både tekniske løsninger og systemløsninger. Politisk styring skjer i hovedsak gjennom kommunenes ordinære plan- og styringsdokumenter, først og fremst økonomiplan og budsjett. Ansvar og oppgaver for tekniske løsninger er organisert som sentral støttefunksjon i alle kommunene - som egen tjeneste eller sammen med andre fellestjenester/støttefunksjoner. Den praktiske utforming varierer. Teknisk infrastruktur og drift Kommunene har i dag eget driftspersonell og utfører driften i en blanding av egen regi og kjøp av tjenester. Spesialkompetanse og spesialiserte tjenester kjøpes fra eksterne leverandører. Ingen av kommunene har formalisert driftsberedskap utenom ordinær arbeidstid. Oppgaver og bemanning Oppgavene som utføres i IKT-tjenesten varierer sterk mellom kommunene, som et resultat av bemanning, kompetanse og intern ressursdisponering. Alta: Antall ansatte (årsverk): 9 (9) IKT i Alta kommune, er organisert med 5 årsverk i Sentral IKT avdeling, med ansvar for drift av infrastruktur, servere, fagsystemer samt felles brukerstøtte. I Helse og Sosialsektoren er det 2 IKT medarbeidere som håndterer sektorens brukerstøtte, oppfølging av sektorens fagsystemer og IKT prosjekter. 8

9 Innen Barn og Unge sektoren i Alta kommune, er det 2 årsverk for drift og brukerstøtte av skolers og barnehagers pedagogiske servere og infrastruktur. Drift av switcher i pedagogisk nettverk er satt ut til en ekstern leverandør. Opplæring organiseres av lønn og personalavdelingen. Hammerfest: Antall ansatte (årsverk): 9 (9) Hammerfest kommune har en sentral IKT avdeling med 7 årsverk. Det finnes i tillegg 2 årsverk som jobber med IKT i skolene. Loppa: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Måsøy: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Kvalsund: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Hasvik: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Nordkapp: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Systemløsninger IKT er tatt i bruk på de fleste områder innen tjenesteproduksjon og administrasjon. En rekke felles- og fagsystemer er i bruk. Bruken og utnyttelsen av systemløsningene varier fra område til område i den enkelte kommune og mellom kommune. Alta og Hammerfest har kommet lengst i utviklingen, men det finnes gode eksepler i alle kommuner. 9

10 Omfang brukere og utstyr Alta Hammerfest Nordkapp Måsøy Kvalsund Hasvik Loppa Brukere totalt - ansatte i tjenesteproduksjon og administrasjon - ansatte i undervisning (lærere) Arbeidsstasjoner totalt innen tjenesteproduksjon og administrasjon - innen undervisning 711* Elever i kommunale grunnskoler totalt * 378 lærere får i tillegg tilgang til kommunal arbeidsflate (terminalserver) fra august

11 Plan for IKT samarbeid Dette kapitlet inneholder forslag til utforming av IKT samarbeid og skisserer rammer og forutsetninger for gjennomføringen. Overordnede prinsipper IKT- samarbeid bygges ut som en fellestjeneste og skal ivareta en samordnet IKTfunksjon for samtlige eierkommuner. IKT- samarbeidet styres ut fra felles (omforente) strategier og planer, koblet mot nasjonale retningslinjer og lokale forutsetninger. Ansvar, myndighet og oppgaver overføres fra den enkelte eierkommune til besluttende og utførende organer i IKT- samarbeidet. Styrets beslutninger er bindende for eierkommunene. IKT- samarbeidet baseres på en fullt integrert infrastruktur med ett felles driftssenter fordelt mellom Alta og Hammerfest. Den tekniske løsningen bygger på en enhetlig teknisk plattform og felles standarder. All teknisk brukerstøtte og feilretting organiseres fra felles driftssenter. Samarbeidet baseres på felles administrative og sikkerhetsmessige retningslinjer og rutiner. Felles retningslinjer og rutiner legges til grunn for all bruk av IKT-verktøy i eierkommunene og gjelder for samtlige brukere. Rådmennene i den enkelte kommune er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. IKT- samarbeidet er å anse som databehandler etter samme lov. Innkjøp skjer ut fra felles innkjøpsavtaler, retningslinjer og rutiner. 11

12 Organisasjonsform, styring og ledelse Organisasjonsform I utredningen er følgende alternative organisasjonsformer vurdert: Formalisert tjenestekjøp. Interkommunalt styre etter kommunelovens 27. Interkommunalt selskap (IKS). Prosjektgruppen anbefaler samarbeidet om IKT drift og brukerstøtte organisert som interkommunalt selskap (IKS). Basis IKT-funksjoner har sjelden behov for løpende politisk styring. I utgangspunktet ligger det derfor til rette for å organisere samarbeid om basis IKT-funksjoner som drift og brukerstøtte til egne rettssubjekter, med den forretningsmessige frihet og beslutningseffektivitet det innebærer. Det er i denne sammenheng også viktig å peke på at én ting er organiseringen av det praktiske, utøvende samarbeidet. En annen ting er strategisk samarbeid, dvs samarbeid om bestillinger, veivalg og eierstyring. Et slikt samarbeid er ofte nødvendig i tillegg til det praktiske driftssamarbeidet. Det kan da ta form av en modell hvor eierkommunene innstifter et strategiråd, et bestillerforum eller lignende prosjektorganisert eller formelt organisert på en måte som er formålstjenlig (f eks etter Kommunelovens 27). En slik klar adskillelse av rollene som henholdsvis eier og kunde (av samarbeidet) kan bidra til ryddighet. Del 2 av prosjektet IKT samarbeid i Vest Finnmark vil ta for seg dette. Kompetansebehov Ett IKT samarbeid, organisert som en egen organisasjon, vil ha andre kompetansebehov enn det som finnes blant IKT medarbeiderne i dag. Prosjektgruppen ser at det på ett tidlig tidspunkt er ett behov for økt økonomikontroller kompetanse, som enten må tilføres eller kjøpes fra en av eierkommunene. 12

13 Del 1 - Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte Teknisk infrastruktur og drift Teknisk infrastruktur Det etableres felles teknisk infrastruktur for samtlige eierkommuner. Infrastrukturen bygges på felles teknisk plattform og baseres på gjeldende industristandarder. Løsningen skal være skalerbar og kunne utvides eller reduseres i takt med eierkommunenes behov, herunder også kunne utvides til å betjene andre kommuner som senere måtte bli tatt opp i samarbeidet. Drift og teknisk brukerstøtte Det etableres felles driftssentral delt mellom Alta og Hammerfest. All teknisk drift skjer fra felles driftssentral. Driften skjer ved eget personale i IKT- samarbeidet og kjøp av definerte tjenester i markedet. Driften omfatter: Drift av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger Drift av server- og nettverksløsninger. Drift av databaseløsninger. Drift av applikasjonsløsninger. Drift av e-post og kalendersystem. Drift av løsning for telefoni og IP-telefoni. Drift av lokalt utstyr tilknyttet nettverket Sentralisert brukerstøtte utføres av personalet i IKT- samarbeidet. Teknisk brukerstøtte og feilretting omfatter: Mottak av melding om feil og problemer med felles infrastruktur og lokalt utstyr. Retting av feil på felles infrastruktur og lokalt utstyr. Bistand og veiledning ved bruk av standardprodukter, e-post/kalender, telefoni etc. 13

14 Konsekvenser for gjennomføringen i kommunene Så snart de tekniske de forutsetninger er på plass kan den enkelte kommune overfører sine brukere og systemløsninger til felles driftssentral. Overføring kan gjennomføres etappevis for de brukere og systemløsninger som fyller vilkårene. Det forutsettes at den enkelte kommune opprettholder driften av egen teknisk infrastruktur og systemløsninger samt dekker kostnadene ved dette inntil brukere og applikasjoner kan overføres til felles driftssentral. Systemløsninger og drift Konsolideringsstrategi Kommunene i Vest-Finnmark har i dag en rekke forskjellige fagsystemer i bruk. Prosjektgruppen finner det ikke hensiktsmessig å anbefale at fagsystemer byttes ut eller standardiseres før det er samarbeid om innkjøp eller tjenestesamarbeid som utløser dette behovet. Organisering av systemdriften Det forutsettes at funksjonene som systemeier, systemansvarlig og superbruker er etablert i alle kommuner. Ansvar, oppgaver og myndighet for funksjonene forutsettes definert i felles retningslinjer. Rådmannen i den enkelte kommune utpeker systemeier for hvert system kommunen benytter. Systemeier utpeker systemansvarlig og superbruker(e) for sitt system. Systemansvarlig er kontaktperson overfor IKT- samarbeidet og utgjør sammen med systemansvarlige i de øvrige kommuner et felles faglig forum for vedkommende system. Forumets arbeidsmåte, ansvar og myndighet defineres i felles retningslinjer. Systemeier i to eller flere kommuner kan samarbeide om en felles systemansvarlig for sine kommuner. Dersom alle kommuner er enige om det, kan det etableres felles systemdrift for alle eierkommuner hos IKT- samarbeidet. Hver kommune må i tillegg ha egne lokale systemansvarlige. Prosjektbistand IKT- samarbeidet vil ha ansvar for planlegging og implementering av tekniske løsninger ved innføring av nye systemløsninger. IKT- samarbeidet vil være teknisk rådgiver overfor 14

15 systemeiere og være en sentral deltaker i prosjekter som gjelder innføring av nye systemløsninger og fagapplikasjoner. Informasjonssikkerhet Kommunene er pålagt å utarbeide internkontrollsystem og rutiner for datasikkerhet. De fleste kommuner har dessuten utarbeidet interne retningslinjer for databrukere. Internkontroll systemene forutsettes samordnet så langt mulig. Det forutsettes utarbeidet felles retningslinjer for databrukere. IKT utstyr Uavhengig av om det er et IKS eller en vertskapsmodell som etableres, kan kommuner meget vel benytte operasjonell leie som et alternativ til vanlig lånefinansiering som kan være vanskelig. Operasjonell leie gir kommunene mulighet til å skaffe seg overskuddslikviditet, ved at investeringsbudsjettet ikke belastes. Leiekostnadene føres som driftsutgifter og problematikken med avskrivninger og håndteringen av disse i regnskapet unngås dermed. Operasjonell leie gir i tillegg en del fordeler i seg selv, så som; Fleksibilitet i utskiftning og fornyelse av utstyr. Forutsigbare og oversiktlige kostnader i utstyrets leietid. Enkel håndtering ved avhending av utstyr ved endt leietid. Selv om dette har vært lite benyttet i norske kommuner, kan man også selge og deretter tilbakeleie anleggsmidler, slik som f eks IT-utstyr. Når et IKS etableres, belastes gjerne eierkommunenes budsjetter med en del etableringskostnader. Midlene til dette kan skaffes til veie gjennom salg av utstyr som så leies tilbake. En effekt av et regime med operasjonell leie er at det etableres en status og en kostnadsbase for det utstyret driftsselskapet eller vertskommunen skal ha ansvar for å forvalte og leie videre til brukerne. Bruk av utstyrsforvaltningsløsninger i kombinasjon med et opplegg med operasjonell leie kan sette driftsselskapet i stand til å tilby brukerne en løsning der utstyret aldri blir mer enn tre år gammelt - uten at leiekostnadene øker. Kombinasjonen av utstyrsforvaltning og bruk av operasjonell leie gir IKSer et godt utgangspunkt for å hente ut noen av de IKT-driftsmessige effektivitetsgevinstene som ofte er grunnen til at de blir etablert. 15

16 Lisenser Dersom alle medlemskommunene blir med i et felles driftsmiljø vil dette utgjøre ca 3500 PCer i tillegg til ca 200 servere. Det er et uttalt mål innen offentlig forvaltning at en i størst mulig grad skal benytte seg av fri programvare. Vår vurdering er at vi benytter Microsoft sitt operativsystem på pc og Microsoft office som kontorstøtteverktøy. Det er flere årsaker til dette blant annet har kommunene generelt ikke definert klare krav til sine leverandører om utvikling av løsninger basert på fri programvare. Fri programvare er ikke det samme som gratis programvare. Vi nevner dette fordi det er et faktum at vi må forholde oss til at alle maskiner må ha forskjellige typer programvare som i de aller fleste tilfeller er lisensiert. Den største utgiftsposten ligger i kostnader til operativsystemer, kontorstøttesystemer og større fagsystemer. Offentlige virksomheter skal være lisensiert i forhold til det antall maskiner en har. Det finnes eksempler hvor dette ikke har vært tilfelle og hvor dette har medført betydelige ekstra kostnader i forhold til strafferettslige reaksjoner fra programvareleverandører. Eie eller leie? På lik linje med at en kan velge å leie datautstyr (leasing) så kan en inngå leieavtale på lisenser. Fordelen med dette er at en ikke binder opp sine investeringsmidler mot en fast versjon av et program men har rett til å foreta oppgraderinger i hele leieperioden. For eksempel kan en leie Microsoft office lisenser som i dag betyr versjon 2003 og 2007, men en vil å mulighet til å oppgradere til versjon 2010 når denne blir lansert til sommeren. Vår anbefaling er at en leier lisenser som Microsoft office og Microsoft server fordi det gir oss mulighet til å oppgradere når vi har behov for det og fordi volumet på antall lisenser er så stort at det gir oss direkte økonomiske fordeler som storkunde. Videre synes vi en skal vurdere å kjøpe enkelte lisenser hvor volumet er lavt. 16

17 Del 2 samarbeid om IKT strategi og utvikling En profesjonalisering av IKT drift og brukerstøtte, stiller større krav til kommunene som gode bestillere av IKT tjenester. IKT må i større grad brukes som ett strategisk verktøy som understøtter organisasjonsutvikling i kommunene og økt innbyggerdialog via elektroniske medier, i samsvar med regjeringens målsetning om digitalt førstevalg. IKT er ett ledelsesansvar. Samarbeid om IKT strategi og utvikling forutsetter derfor at kommunenes øverste ledelse har tilstrekkelig kompetanse innen strategisk bruk av IKT til å kunne utøve dette ansvaret. Prosjektgruppen anbefaler derfor at ordførere og rådmenn i Vest-Finnmark regionråd deltar i KS lederopplæringsprogram i strategisk bruk av IKT. Prosjektgruppen anbefaler videre at kommunene oppretter ett formelt organisert samarbeid som kan være en profesjonell bestiller mot IKT driftsorganisasjonen, samt en aktiv pådriver i utvikling av IKT strategiske valg og utvikling. Da kommunenes utgangspunkter i forbindelse med ett IKT samarbeid er varierende, anbefaler prosjektgruppen at det legges opp til en prosjektperiode som varer ut 2011 på området strategi og utvikling, mens samarbeid om IKT drift og brukerstøtte etableres i løpet av

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune Digitalt førstevalg i Finnmark Digitalt førstevalg - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune 1 2 Digitalt førstevalg i Finnmark Bakgrunn for prosjektet - Hvordan kom vi i

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

ETABLERING AV INTERKOMMUNAL IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

ETABLERING AV INTERKOMMUNAL IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK Saksframlegg som lagt fram i de andre kommunene ETABLERING AV INTERKOMMUNAL IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK Saksbehandler: XXX VEDLEGG: Prosjektrapport datert 27.06.2005 Forslag til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Etablering av interkommunal IKT-tjeneste. for. Drammen Røyken Sande Svelvik

Etablering av interkommunal IKT-tjeneste. for. Drammen Røyken Sande Svelvik Prosjektrapport Etablering av interkommunal IKT-tjeneste for Drammen Røyken Sande Svelvik Drammen 27.09.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 1.1 BAKGRUNN...5 1.2 MANDAT...5 1.3 PROSJEKTORGANISERING

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Notat: Alternativ kostnadsberegning for IKT-samarbeid Mai 2012

Notat: Alternativ kostnadsberegning for IKT-samarbeid Mai 2012 Notat: Alternativ kostnadsberegning for IKT-samarbeid Mai 2012 Utarbeidet av: EVRY Consulting Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 ENDRING 1: ETT DATAROM... 3 2.2 ENDRING 2: INGEN

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 3-1 IKT Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004 Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 1 Agenda Bakgrunn for 3-1 prosjektet 3-1 IKT Ikomm IKS Organisering Delprosjekter Erfaringer 2 Fakta kommunene Gausdal

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Interkommunalt samarbeid - IKT

Interkommunalt samarbeid - IKT Saksframlegg Arkivnr. 026 Saksnr. 2009/1625-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Gøran Johansson Interkommunalt samarbeid - IKT Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Møtet fant sted på Rica Hotel, Alta. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann Bjørn Atle Hansen Alta:

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Møtedato: 1. juni 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/72-6 Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Bodø, 1. februar 2017 Styresak 005-2017 Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Helse Nord IKT

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering.

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering. IKT-STRATEGI HÅ KOMMUNE 2016-2019 IKT-strategi for Hå kommune 2016-2019 1. Visjon Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Arbeidsgruppe: IKT samkjøres og koordineres

Arbeidsgruppe: IKT samkjøres og koordineres Arbeidsgruppe: IKT samkjøres og koordineres Planlagt start- og sluttdato: Hatt møter 18.10., 15.11. og 29.11.16 Oppdragsgiver: Interimnemnda for nye Askim-Hobøl A. Organisering Arbeidsgruppe: Askim: Per-Øystein

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015 Notat Fra Politidirektoratet Dato 20.1.2015 Vår referanse Til Tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Flytting av digital infrastruktur. Harald Hjelde

Flytting av digital infrastruktur. Harald Hjelde Flytting av digital infrastruktur Harald Hjelde Veksten kommer fra røttene Smart cities Innbygger-dialog Velferds- og omsorgsteknologi Digital skolehverdag Økonomi Gevinstrealisering Intern effektivisering

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Hovedmål:...2 2.0 FORANKRING OG ORGANISERING... 3 3.0 DRIVKREFTER... 4 3.0 STRATEGIER...

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Vertskommuneavtale for IKT mellom Vegårshei og Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Versjon 1.0 11. august 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Tjenestens innhold... 3 4. Tjeneste-

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Olav Berg Aasen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1196-2 Støttefunksjoner og kompetanse Direktørens sakssammendrag: Saken er en oppfølging av styresak

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer