IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK"

Transkript

1 FORPROSJEKTRAPPORT: IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK [Skriv inn tekst]

2 Sammendrag Formålet med rapporten er å utrede grunnlaget for etablering av IKT samarbeid mellom kommunene i Vest-Finnmark. Arbeidet er utført etter oppdrag fra Vest-Finnmark regionråd. I løpet av prosjektgruppens arbeid, er prosjektet delt i 2 hoveddeler; Samarbeid om IKT drift og brukerstøttet samt IKT strategi og utvikling. Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte foreslås organisert som ett interkommunalt selskap (IKS). Samarbeid om IKT strategi og utvikling anbefales felles organisert mellom eierkommunene, men det er ikke tatt stilling til organisasjonsform så langt i prosjektet. Nye teknologiske muligheter kombinert med økte forventninger hos ansatte og innbyggere skaper dynamikk og et betydelig press om handling på den enkelte kommune. Kommunene er presset på økonomi, tjenester og kvalitet. Effektiv administrasjon og rasjonell tjenesteproduksjon krever tilgang til velfungerende og sikrede IKT løsninger og som støtte for nødvendig omstilling og utvikling. Bruk av komplekse IKT-løsninger forutsetter spesialiserte IKT-faglige miljøer med god kompetanse. IKT er en sårbar og virksomhetskritisk ressurs. Dette stiller høye krav til tekniske løsninger, stabil og sikker drift. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Effektiv utnyttelse av systemløsningene forutsetter god IKT kompetanse hos ledere og ansatte og i organisasjonen i sin alminnelighet. Samarbeidskommunene står hver for seg og samlet overfor store IKT utfordringer. En bedre utbygget og mer robust IKT-funksjon blir nødvendig dersom man skal kunne møte den kompleksitet og det mangfold av utfordringer som kommunene - på kort og lang sikt - vil stå overfor. IKT samarbeid anbefales ut fra faglige, tekniske, driftsmessige og ressursmessige årsaker. 2

3 Bakgrunn Regionrådet har ved flere anledninger drøftet spørsmålet om tjenestesamarbeid. Dette var også bakgrunnen for at man engasjerte Bedriftskompetanse til forprosjektet Samarbeid om tjenester i kommunene i Vest-Finnmark. Rapporten som ble lagt frem tilråder at det igangsettes konkrete samarbeidsprosjekter på flere områder. Regionrådet ble også av KS invitert til å være med i en landsomfattende kartlegging sammen med Kongsbergregionen, Knutepunkt Sørlandet og Salten Regionråd. NIVI analyse AS har vært engasjert av KS i dette arbeidet. På samme tid som diskusjoner om IKT samarbeid har pågått, opplever de mindre kommunene stadige utfordringer med å håndtere den økende bruken av informasjonsteknologi i sine virksomheter. Kombinasjonen av tidvis utfordrende rekruttering, høy kompleksitet i IKT løsningene og uforutsigbare kostnader på området er påpekte som store utfordringer. Vest-Finnmark regionråd nedsatte i oktober 2009 en arbeidsgruppe bestående av 2 IKTmedarbeidere fra to kommuner i Vest-Finnmark og en rådmann til å utrede spørsmål om samarbeid om IKT tjenester mellom kommunene, herunder se på ulike modeller for samarbeid. Daglig leder i Vest-Finnmark regionråd tar ansvar for sekretariat for arbeidsgruppen, Rådmannen leder arbeidsgruppen. Mandat Formål: - Bedre kvaliteten - Effektivisere tjenesten - Utvikles spisskompetanse innenfor tjenesteområdet - Minske sårbarhet - Spare penger Avtaler/organisering - Arbeidsgruppen bør se på ulike organisatoriske løsninger, om det kan selskapsorganiseres eller om der finnes andre samarbeidsløsninger. - Utgangspunktet er tjenestesamarbeid i alle regionens kommuner i mellom, men en bør også kunne se på muligheten for bilaterale samarbeidsformer. 3

4 Arbeidsgruppen 1. Leder IKT i Alta kommune, Aleksander Øines 2. IT-sjef i Hammerfest kommune, Bård Dyrseth 3. Rådmann i Måsøy kommune, Aina Borch Styringsgruppe Rådmennene i medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd er prosjektets styringsgruppe. Referansegruppe Referansegruppe vil være Regionrådets styre som består av ordførere og rådmenn pluss to folkevalgte fra henholdsvis Hammerfest og Alta. Prosjekteier Vest-Finnmark regionråd er prosjekteier. 4

5 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mandat... 3 Hva skal vi samarbeide om?... 6 Konkretisering av samarbeidsområder:... 6 Premisser og forutsetninger for samarbeid... 7 IKT- status i Vest-Finnmark region... 8 Organisering... 8 Teknisk infrastruktur og drift... 8 Oppgaver og bemanning... 8 Systemløsninger... 9 Omfang/brukere Plan for IKT samarbeid Overordnede prinsipper Organisasjonsform, styring og ledelse Del 1 - Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte Teknisk infrastruktur og drift Systemløsninger og drift Informasjonssikkerhet IKT utstyr Lisenser Eie eller leie? Del 2 samarbeid om IKT strategi og utvikling

6 Hva skal vi samarbeide om? Selv om utgangspunktet til dels varierer sterk mellom kommunene, dels også internt i den enkelte kommune, vil alle kommuner de nærmest årene stå overfor økte krav og forventninger til sin IKT-funksjon og IKT-løsninger. Utfordringene i samarbeidskommunene ligger først og fremst på disse områder: Krav til stabil og sikker IKT drift IKT er i dag en viktig og virksomhetskritisk ressurs i alle kommuner. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Oppgavene vil ikke kunne løses innenfor små og sårbare driftsmiljøer. Brukerne vil stille høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot tap og misbruk av data. Krav til profesjonalisering av IKT- drift og brukerstøtte For å kunne møte kravene til stabil og sikker IKT drift, må driften av IKT tjenester settes i ett prosessorientert system for å sikre kvalitet i leveransene til eierkommunene. Det er i tillegg nødvendig med ett felles kontaktpunkt for ansatte i kommunene, som både kan hjelpe til med plunder og heft, i tillegg til følge opp at driften av IKT systemene møter avtalt kvalitet. Krav til faglig ansvarlig systemdrift Innføring av fag- og systemløsninger forutsetter nødvendig IKT kompetanse og modenhet i de virksomhetene og fagmiljøene hvor løsningene skal brukes. Manglende IKT kompetanse og modenhet hos ledere og ansatte er en begrensende faktor og hindrer optimal utnyttelse av løsningene. Dette gjelder særlig fravær av reelt og forpliktende systemeierskap. Konkretisering av samarbeidsområder: Teknisk infrastruktur og drift Etablering og drift av felles teknisk infrastruktur, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Teknisk brukerstøtte og basisopplæring Etablering av felles senter for brukerstøtte. Koordinering av opplæringstilbud/-ressurser. Fag- og systemløsninger, applikasjonsdrift Etablering og drift av felles fag- og systemløsninger. Samarbeid om systemansvar, brukerstøtte og opplæring. Innkjøp Felles innkjøp av maskin- og programvare, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger osv. Samordnet opptreden overfor leverandører og utnyttelse av markedet. 6

7 Kompetanseoppbygging Utvikling av bestillerkompetanse og strategisk IKT-kompetanse. Kompetanse innenfor IKT-planlegging, utrednings-, rådgivnings- og prosjektbistand til kommuneledelse og virksomheter. Faglig og administrativ utvikling Samarbeid om faglig og administrativt utviklingsarbeid, effektivisering og kvalitetsutvikling gjennom bruk av felles fag- og systemløsninger. E-tjenester Samarbeid om utvikling av portalløsninger, e-servicetorg, interaktive tjenester osv. Premisser og forutsetninger for samarbeid Interkommunalt samarbeid må bygge på tillit og gjensidige forpliktelser. Alle parter må bidra og ha nytte av samarbeidet. Felles forståelse og kommunikasjon, felles verdier og kunnskap om behovene også hos de andre deltakerne er viktig for at et samarbeid skal kunne vokse fram. IKT er dypt integrert med den enkelte kommunes organisasjon, tjenesteproduksjon og administrative funksjoner. En viktig forutsetning for et vellykket samarbeid er derfor at kommunene hver for seg avklarer egne behov på IKT området, organisasjonsmessige og faglige utviklingsbehov og - med det som utgangspunkt - seg imellom avklarer og koordinerer sine felles behov og prioriteringer. Som for interkommunalt samarbeid ellers, innebærer IKT samarbeid overføring av beslutningsmyndighet til fellesskapets organer. Det er avgjørende at det blir etablert styrende organer og prosedyrer hvor den administrative ledelsen i fellesskap avklarer felles mål- og strategier som grunnlag for beslutninger om iverksetting av tiltak. IKT er en gjennomgående fellestjeneste og har som mål å understøtte oppgaveløsning og tjenesteproduksjon i organisasjonen for øvrig. Det er med andre ord sammenheng mellom de ressurser og muligheter IKT-tjenesten gis for å løse sine oppgaver og de bidrag den kan gi til måloppnåelse ellers i organisasjonen. Gevinstene ved økt satsing på IKT må derfor realiseres i andre deler av organisasjonen. På kort sikt er det vanskelig å kvantifisere slike gevinster, men resultatene vil være målbare over tid. Med økt forståelse og modenhet i kommunene får IKT stadig større betydning som verktøy for omstilling, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren. Det finnes gode eksempler på dette innen Vest-Finnmark. 7

8 IKT- status i Vest-Finnmark region Dette kapittel gir en kort oversikt over dagens IKT-funksjon i samarbeidskommunene. Organisering IKT er i alle kommuner definert som en administrativ oppgave. Rådmannen har det overordnede og formelle ansvar for IKT-funksjonen som omfatter både tekniske løsninger og systemløsninger. Politisk styring skjer i hovedsak gjennom kommunenes ordinære plan- og styringsdokumenter, først og fremst økonomiplan og budsjett. Ansvar og oppgaver for tekniske løsninger er organisert som sentral støttefunksjon i alle kommunene - som egen tjeneste eller sammen med andre fellestjenester/støttefunksjoner. Den praktiske utforming varierer. Teknisk infrastruktur og drift Kommunene har i dag eget driftspersonell og utfører driften i en blanding av egen regi og kjøp av tjenester. Spesialkompetanse og spesialiserte tjenester kjøpes fra eksterne leverandører. Ingen av kommunene har formalisert driftsberedskap utenom ordinær arbeidstid. Oppgaver og bemanning Oppgavene som utføres i IKT-tjenesten varierer sterk mellom kommunene, som et resultat av bemanning, kompetanse og intern ressursdisponering. Alta: Antall ansatte (årsverk): 9 (9) IKT i Alta kommune, er organisert med 5 årsverk i Sentral IKT avdeling, med ansvar for drift av infrastruktur, servere, fagsystemer samt felles brukerstøtte. I Helse og Sosialsektoren er det 2 IKT medarbeidere som håndterer sektorens brukerstøtte, oppfølging av sektorens fagsystemer og IKT prosjekter. 8

9 Innen Barn og Unge sektoren i Alta kommune, er det 2 årsverk for drift og brukerstøtte av skolers og barnehagers pedagogiske servere og infrastruktur. Drift av switcher i pedagogisk nettverk er satt ut til en ekstern leverandør. Opplæring organiseres av lønn og personalavdelingen. Hammerfest: Antall ansatte (årsverk): 9 (9) Hammerfest kommune har en sentral IKT avdeling med 7 årsverk. Det finnes i tillegg 2 årsverk som jobber med IKT i skolene. Loppa: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Måsøy: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Kvalsund: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Hasvik: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Nordkapp: Antall fast ansatte (årsverk): 1 (1) Systemløsninger IKT er tatt i bruk på de fleste områder innen tjenesteproduksjon og administrasjon. En rekke felles- og fagsystemer er i bruk. Bruken og utnyttelsen av systemløsningene varier fra område til område i den enkelte kommune og mellom kommune. Alta og Hammerfest har kommet lengst i utviklingen, men det finnes gode eksepler i alle kommuner. 9

10 Omfang brukere og utstyr Alta Hammerfest Nordkapp Måsøy Kvalsund Hasvik Loppa Brukere totalt - ansatte i tjenesteproduksjon og administrasjon - ansatte i undervisning (lærere) Arbeidsstasjoner totalt innen tjenesteproduksjon og administrasjon - innen undervisning 711* Elever i kommunale grunnskoler totalt * 378 lærere får i tillegg tilgang til kommunal arbeidsflate (terminalserver) fra august

11 Plan for IKT samarbeid Dette kapitlet inneholder forslag til utforming av IKT samarbeid og skisserer rammer og forutsetninger for gjennomføringen. Overordnede prinsipper IKT- samarbeid bygges ut som en fellestjeneste og skal ivareta en samordnet IKTfunksjon for samtlige eierkommuner. IKT- samarbeidet styres ut fra felles (omforente) strategier og planer, koblet mot nasjonale retningslinjer og lokale forutsetninger. Ansvar, myndighet og oppgaver overføres fra den enkelte eierkommune til besluttende og utførende organer i IKT- samarbeidet. Styrets beslutninger er bindende for eierkommunene. IKT- samarbeidet baseres på en fullt integrert infrastruktur med ett felles driftssenter fordelt mellom Alta og Hammerfest. Den tekniske løsningen bygger på en enhetlig teknisk plattform og felles standarder. All teknisk brukerstøtte og feilretting organiseres fra felles driftssenter. Samarbeidet baseres på felles administrative og sikkerhetsmessige retningslinjer og rutiner. Felles retningslinjer og rutiner legges til grunn for all bruk av IKT-verktøy i eierkommunene og gjelder for samtlige brukere. Rådmennene i den enkelte kommune er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. IKT- samarbeidet er å anse som databehandler etter samme lov. Innkjøp skjer ut fra felles innkjøpsavtaler, retningslinjer og rutiner. 11

12 Organisasjonsform, styring og ledelse Organisasjonsform I utredningen er følgende alternative organisasjonsformer vurdert: Formalisert tjenestekjøp. Interkommunalt styre etter kommunelovens 27. Interkommunalt selskap (IKS). Prosjektgruppen anbefaler samarbeidet om IKT drift og brukerstøtte organisert som interkommunalt selskap (IKS). Basis IKT-funksjoner har sjelden behov for løpende politisk styring. I utgangspunktet ligger det derfor til rette for å organisere samarbeid om basis IKT-funksjoner som drift og brukerstøtte til egne rettssubjekter, med den forretningsmessige frihet og beslutningseffektivitet det innebærer. Det er i denne sammenheng også viktig å peke på at én ting er organiseringen av det praktiske, utøvende samarbeidet. En annen ting er strategisk samarbeid, dvs samarbeid om bestillinger, veivalg og eierstyring. Et slikt samarbeid er ofte nødvendig i tillegg til det praktiske driftssamarbeidet. Det kan da ta form av en modell hvor eierkommunene innstifter et strategiråd, et bestillerforum eller lignende prosjektorganisert eller formelt organisert på en måte som er formålstjenlig (f eks etter Kommunelovens 27). En slik klar adskillelse av rollene som henholdsvis eier og kunde (av samarbeidet) kan bidra til ryddighet. Del 2 av prosjektet IKT samarbeid i Vest Finnmark vil ta for seg dette. Kompetansebehov Ett IKT samarbeid, organisert som en egen organisasjon, vil ha andre kompetansebehov enn det som finnes blant IKT medarbeiderne i dag. Prosjektgruppen ser at det på ett tidlig tidspunkt er ett behov for økt økonomikontroller kompetanse, som enten må tilføres eller kjøpes fra en av eierkommunene. 12

13 Del 1 - Samarbeid om IKT drift og brukerstøtte Teknisk infrastruktur og drift Teknisk infrastruktur Det etableres felles teknisk infrastruktur for samtlige eierkommuner. Infrastrukturen bygges på felles teknisk plattform og baseres på gjeldende industristandarder. Løsningen skal være skalerbar og kunne utvides eller reduseres i takt med eierkommunenes behov, herunder også kunne utvides til å betjene andre kommuner som senere måtte bli tatt opp i samarbeidet. Drift og teknisk brukerstøtte Det etableres felles driftssentral delt mellom Alta og Hammerfest. All teknisk drift skjer fra felles driftssentral. Driften skjer ved eget personale i IKT- samarbeidet og kjøp av definerte tjenester i markedet. Driften omfatter: Drift av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger Drift av server- og nettverksløsninger. Drift av databaseløsninger. Drift av applikasjonsløsninger. Drift av e-post og kalendersystem. Drift av løsning for telefoni og IP-telefoni. Drift av lokalt utstyr tilknyttet nettverket Sentralisert brukerstøtte utføres av personalet i IKT- samarbeidet. Teknisk brukerstøtte og feilretting omfatter: Mottak av melding om feil og problemer med felles infrastruktur og lokalt utstyr. Retting av feil på felles infrastruktur og lokalt utstyr. Bistand og veiledning ved bruk av standardprodukter, e-post/kalender, telefoni etc. 13

14 Konsekvenser for gjennomføringen i kommunene Så snart de tekniske de forutsetninger er på plass kan den enkelte kommune overfører sine brukere og systemløsninger til felles driftssentral. Overføring kan gjennomføres etappevis for de brukere og systemløsninger som fyller vilkårene. Det forutsettes at den enkelte kommune opprettholder driften av egen teknisk infrastruktur og systemløsninger samt dekker kostnadene ved dette inntil brukere og applikasjoner kan overføres til felles driftssentral. Systemløsninger og drift Konsolideringsstrategi Kommunene i Vest-Finnmark har i dag en rekke forskjellige fagsystemer i bruk. Prosjektgruppen finner det ikke hensiktsmessig å anbefale at fagsystemer byttes ut eller standardiseres før det er samarbeid om innkjøp eller tjenestesamarbeid som utløser dette behovet. Organisering av systemdriften Det forutsettes at funksjonene som systemeier, systemansvarlig og superbruker er etablert i alle kommuner. Ansvar, oppgaver og myndighet for funksjonene forutsettes definert i felles retningslinjer. Rådmannen i den enkelte kommune utpeker systemeier for hvert system kommunen benytter. Systemeier utpeker systemansvarlig og superbruker(e) for sitt system. Systemansvarlig er kontaktperson overfor IKT- samarbeidet og utgjør sammen med systemansvarlige i de øvrige kommuner et felles faglig forum for vedkommende system. Forumets arbeidsmåte, ansvar og myndighet defineres i felles retningslinjer. Systemeier i to eller flere kommuner kan samarbeide om en felles systemansvarlig for sine kommuner. Dersom alle kommuner er enige om det, kan det etableres felles systemdrift for alle eierkommuner hos IKT- samarbeidet. Hver kommune må i tillegg ha egne lokale systemansvarlige. Prosjektbistand IKT- samarbeidet vil ha ansvar for planlegging og implementering av tekniske løsninger ved innføring av nye systemløsninger. IKT- samarbeidet vil være teknisk rådgiver overfor 14

15 systemeiere og være en sentral deltaker i prosjekter som gjelder innføring av nye systemløsninger og fagapplikasjoner. Informasjonssikkerhet Kommunene er pålagt å utarbeide internkontrollsystem og rutiner for datasikkerhet. De fleste kommuner har dessuten utarbeidet interne retningslinjer for databrukere. Internkontroll systemene forutsettes samordnet så langt mulig. Det forutsettes utarbeidet felles retningslinjer for databrukere. IKT utstyr Uavhengig av om det er et IKS eller en vertskapsmodell som etableres, kan kommuner meget vel benytte operasjonell leie som et alternativ til vanlig lånefinansiering som kan være vanskelig. Operasjonell leie gir kommunene mulighet til å skaffe seg overskuddslikviditet, ved at investeringsbudsjettet ikke belastes. Leiekostnadene føres som driftsutgifter og problematikken med avskrivninger og håndteringen av disse i regnskapet unngås dermed. Operasjonell leie gir i tillegg en del fordeler i seg selv, så som; Fleksibilitet i utskiftning og fornyelse av utstyr. Forutsigbare og oversiktlige kostnader i utstyrets leietid. Enkel håndtering ved avhending av utstyr ved endt leietid. Selv om dette har vært lite benyttet i norske kommuner, kan man også selge og deretter tilbakeleie anleggsmidler, slik som f eks IT-utstyr. Når et IKS etableres, belastes gjerne eierkommunenes budsjetter med en del etableringskostnader. Midlene til dette kan skaffes til veie gjennom salg av utstyr som så leies tilbake. En effekt av et regime med operasjonell leie er at det etableres en status og en kostnadsbase for det utstyret driftsselskapet eller vertskommunen skal ha ansvar for å forvalte og leie videre til brukerne. Bruk av utstyrsforvaltningsløsninger i kombinasjon med et opplegg med operasjonell leie kan sette driftsselskapet i stand til å tilby brukerne en løsning der utstyret aldri blir mer enn tre år gammelt - uten at leiekostnadene øker. Kombinasjonen av utstyrsforvaltning og bruk av operasjonell leie gir IKSer et godt utgangspunkt for å hente ut noen av de IKT-driftsmessige effektivitetsgevinstene som ofte er grunnen til at de blir etablert. 15

16 Lisenser Dersom alle medlemskommunene blir med i et felles driftsmiljø vil dette utgjøre ca 3500 PCer i tillegg til ca 200 servere. Det er et uttalt mål innen offentlig forvaltning at en i størst mulig grad skal benytte seg av fri programvare. Vår vurdering er at vi benytter Microsoft sitt operativsystem på pc og Microsoft office som kontorstøtteverktøy. Det er flere årsaker til dette blant annet har kommunene generelt ikke definert klare krav til sine leverandører om utvikling av løsninger basert på fri programvare. Fri programvare er ikke det samme som gratis programvare. Vi nevner dette fordi det er et faktum at vi må forholde oss til at alle maskiner må ha forskjellige typer programvare som i de aller fleste tilfeller er lisensiert. Den største utgiftsposten ligger i kostnader til operativsystemer, kontorstøttesystemer og større fagsystemer. Offentlige virksomheter skal være lisensiert i forhold til det antall maskiner en har. Det finnes eksempler hvor dette ikke har vært tilfelle og hvor dette har medført betydelige ekstra kostnader i forhold til strafferettslige reaksjoner fra programvareleverandører. Eie eller leie? På lik linje med at en kan velge å leie datautstyr (leasing) så kan en inngå leieavtale på lisenser. Fordelen med dette er at en ikke binder opp sine investeringsmidler mot en fast versjon av et program men har rett til å foreta oppgraderinger i hele leieperioden. For eksempel kan en leie Microsoft office lisenser som i dag betyr versjon 2003 og 2007, men en vil å mulighet til å oppgradere til versjon 2010 når denne blir lansert til sommeren. Vår anbefaling er at en leier lisenser som Microsoft office og Microsoft server fordi det gir oss mulighet til å oppgradere når vi har behov for det og fordi volumet på antall lisenser er så stort at det gir oss direkte økonomiske fordeler som storkunde. Videre synes vi en skal vurdere å kjøpe enkelte lisenser hvor volumet er lavt. 16

17 Del 2 samarbeid om IKT strategi og utvikling En profesjonalisering av IKT drift og brukerstøtte, stiller større krav til kommunene som gode bestillere av IKT tjenester. IKT må i større grad brukes som ett strategisk verktøy som understøtter organisasjonsutvikling i kommunene og økt innbyggerdialog via elektroniske medier, i samsvar med regjeringens målsetning om digitalt førstevalg. IKT er ett ledelsesansvar. Samarbeid om IKT strategi og utvikling forutsetter derfor at kommunenes øverste ledelse har tilstrekkelig kompetanse innen strategisk bruk av IKT til å kunne utøve dette ansvaret. Prosjektgruppen anbefaler derfor at ordførere og rådmenn i Vest-Finnmark regionråd deltar i KS lederopplæringsprogram i strategisk bruk av IKT. Prosjektgruppen anbefaler videre at kommunene oppretter ett formelt organisert samarbeid som kan være en profesjonell bestiller mot IKT driftsorganisasjonen, samt en aktiv pådriver i utvikling av IKT strategiske valg og utvikling. Da kommunenes utgangspunkter i forbindelse med ett IKT samarbeid er varierende, anbefaler prosjektgruppen at det legges opp til en prosjektperiode som varer ut 2011 på området strategi og utvikling, mens samarbeid om IKT drift og brukerstøtte etableres i løpet av

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune Digitalt førstevalg i Finnmark Digitalt førstevalg - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune 1 2 Digitalt førstevalg i Finnmark Bakgrunn for prosjektet - Hvordan kom vi i

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Interkommunalt samarbeid - IKT

Interkommunalt samarbeid - IKT Saksframlegg Arkivnr. 026 Saksnr. 2009/1625-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Gøran Johansson Interkommunalt samarbeid - IKT Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 3-1 IKT Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004 Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 1 Agenda Bakgrunn for 3-1 prosjektet 3-1 IKT Ikomm IKS Organisering Delprosjekter Erfaringer 2 Fakta kommunene Gausdal

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Møtet fant sted på Rica Hotel, Alta. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann Bjørn Atle Hansen Alta:

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering.

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering. IKT-STRATEGI HÅ KOMMUNE 2016-2019 IKT-strategi for Hå kommune 2016-2019 1. Visjon Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Hovedmål:...2 2.0 FORANKRING OG ORGANISERING... 3 3.0 DRIVKREFTER... 4 3.0 STRATEGIER...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015 Notat Fra Politidirektoratet Dato 20.1.2015 Vår referanse Til Tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar

Detaljer

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Vertskommuneavtale for IKT mellom Vegårshei og Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Versjon 1.0 11. august 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Tjenestens innhold... 3 4. Tjeneste-

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Eierstrategi STRATEGI FOR PERIODEN 2014-2017 02.05.13

Indre Østfold Data IKS. Eierstrategi STRATEGI FOR PERIODEN 2014-2017 02.05.13 Indre Østfold Data IKS Eierstrategi STRATEGI FOR PERIODEN 2014-2017 02.05.13 INNHOLD Endelig vedtak i representantskapsmøte... 2 Saken gjelder... 2 Vedtak... 2 Hva er en eierstrategi?... 3 Prosess for

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

UTKAST Organisering Qm+

UTKAST Organisering Qm+ DILBERT-prosjektet UTKAST Organisering Qm+ NOTAT Utarbeidet av Bjørn Grønning, Dato 16.08.12 Dokumentversjon 0.5 Dette dokumentets formål Beskrive organisering av personellressurser til Qm+ systemet og

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Årsrapport 2012. «Service, støtte og IKT»

Årsrapport 2012. «Service, støtte og IKT» Årsrapport 2012 «Service, støtte og IKT» 1. Om resultatenheten «Service, støtte og IKT» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Roger N. Sæthre (Ikke oppsatt om regulær enhetsleder

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer