Investeringsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsprogram 2012 2015"

Transkript

1 Investeringsprogram Rådmannen

2 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får kompensert rente- og avdragsutgifter frå staten eller som genererer inntekter. I budsjettet for 2012 og økonomiplanen for er det føresett låneopptak til finansiering av investeringar med kr i 2012, i 2013, i 2014 og i Låneutgifter nye omsorgsbustader er føresett dekka av leigeinntekter.. Opprusting av kaia i Balestrand sentrum på kr i Dette tiltaket vil ikkje gje auka inntekter, men er eit tiltak som må gjennomførast ut frå sikkerheitsmessige omsyn. Avkastning av kraftfond 1 Kraftfondet har ei avkastning kvart år som dels vert nytta til drift og dels til finansiering av investeringar. Følgjande summar er lagt inn som finansiering av investeringar i perioden: Avkastning kraftfond Dette betyr at ein kan nytte moko av avkastning i investering i 2012, medan ein for resten av planperioden har måtte føresett alt brukt i drift. Bruk av kraftfond 2 Dette er fondsmidlar som vart avsett etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Etter vedtekne disponeringar og utlån frå fondet, er det no lite til disposisjon for den næraste tida framover. Ved utgangen av 2011 vil det vere på fondet som ikkje er føresett nytta til andre føremål. I løpet av 2012 vil det komme inn avdrag i storleik som vil bli lagt til fondskapitalen. Det er ikkje føresett nytta midlar frå denne fondskapitalen til finansiering av investeringar i planperioden. Ubundne kapitalfond sal av eigedom Ubundne kapitalfond vert bygd opp ved sal av kommunal eigedom som bustadtomter, hus, næringsareal og liknande. Pr i dag er det ikkje diponible midlar, og det er heller ikkje føresett midlar som finansiering frå dette fondet i planperioden. Disposisjonsfond inntekter frå drift Overskot frå drift gjennom ekstra inntekter frå konsesjonskraftsal og ekstra oppmålingsinntekter er føresett sett til fond og nytta til finansiering av investeringar slik; Føresette inntekter: Føresett bruk av driftsmidlar Sal av konsesjonskraft Meirinntekt oppmåling Totalt Tilskot I 2012 er det budsjettert med tilskot/privat innsats(dugnad) for prosjekt i kommunedelplan for idrett og friluftsliv på kr I 2013 er det føresett tislkot på samla til omsorgsbustader og friområde i Hittunsfjøra. Mva-kompensasjon Det er lagt inn følgjande mva-kompensasjon som finansiering Mva-kompensasjon

3 Prosjekta i økonomiplanen Følgjande investeringsprosjekt er vedteke gjennomført i økonomiplanperioden: IKT-investeringar Ansvar 120 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKTmaskin- og programvare. I avsetjinga har ein nytta disponible midlar frå kapitalfond til dette føremålet. Ut over dette vert det så langt som råd teke omsyn til skisserte behov i vedteken IKT-plan for Balestrand kommune. Det vert vist til IKT-planen. Handlingsprogrammet til denne planen vert i utgangspunktet justert slik for 2012: NR Tiltak i 2012 kr 1 Økonomisystem, restløyving Kontorsaksystem Kvalitetssystem Maskinvare til skulane Supplering av maskin og prgramvare Totalt Det er vidare lagt inn mva- kompensasjon på 60% i 2012 og 80% i 2013 og full kompensasjon frå Kostnad Kraftfond MVA-kompensasjon Disposisjonsfond Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet klatrevegg i Belehalli Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå I framlegg til handlingsprogram er det for 2012 teke inn eit prosjekt med klatrevegg i Belehalli. Klatrevegg Klatrevegg i Belehalli. Det har vore bede om ein ca budsjettpris på ein klatrevegg som er tilpassa montering i Belehalli frå Top30climbingwalls. Ut i frå dette vil ein totalkostnad vere kring (inkl mva). Klatreveggen vil gå frå golv til tak og ha eit areal på ca 150 m2. Det vil vere ca 600 klatregrep og nødvendige taufester Dette prosjektet er spilt inn frå Sygna vidaregåande skule, og vil gje eit breiare tilbod i deira undervisning. I ttillegg vil klatreveggen kunne gje eit nytt til at prosjekte Kostnad 600 Mva-kompensasjon -70 Tilskot -200 Privat/dugnad -50 Lån -280 Omsorgsbustader yngre brukarar

4 Ei plangruppe har jobba med å avklare buløysingar for yngre brukarar med særskilde helpebehov. Denne gruppa har konkludert med at kommunen bør bygge eit bygg med kring 6 omsorgsbustader og fellesareal/personalareal. Det har vore sett i gang arbeid med planavklaring av tomt til føremålet. Prosjektet er så langt lagt inn i budsjett økonomiplanen ut i frå følgjande føresetnader: Med 6 einingar på kring 60 m2 og fellesareal/personalareal vil eit samla byggareal komme opp i ca m2. Byggkostnaden for slike bustader i har i gjennomsnitt vore ca kr kr pr m2. I tillegg kjem tomtekostnad og gebyr og avgifter. Dette vil gje ein samla kostnad på kring 11 mill. Til omsorgsbustader for brukarar med trong for heildøgns helse og sosialtenester er det mogeleg å få 30 % tilskot av godkjende anleggskostnader avgrensa oppad til kr pr bueining. Det er ut i frå dette så langt lagt til grunn eit tilskot frå Husbanken på kr 3,0 mill. Det er vidare lagt inn mvakompensasjon på 60% i 2012 og 80% i Prosjektet har ikkje hatt framdrift som føresett i Det er ut i frå dette gjort ei ny vurdering av forventa framdrift der det vert sett av ein rammepott på 1,0 mill kr i 2012 slik at all planlegging og prosjektering kan bli gjennomført dette budsjettåret. Vidare er det sett av 10,0 mill kr i 2013 slik at bygging kan gjennomførast dette året. Det er føresett å ha eigen politisk sak knytt til endeleg godkjenning av kostnad og finansiering før byggestart i Kostnad Tilskot - Husbanken MVA - kompensasjon Lån (m/inndekking av husleige) Friområde Hittunsføra Kommunen har teke på seg å handtere steinmassane frå Norsk reiselivsmuseum. Det er i den samanhengen gjennomført grunnundersøkingar og planlegging av området i Hittunsføra med tanke på å etablere eit friområde med ein molo som kan gje både badelagune og småbåtplassar. Det er no utarbeidd forprosjekt og vedteke reguleringsplan for området som tilretteleg for gjennomføring av prosjektet. Som førebels siste del av igangsett planlegging vert det no utarbeidd detaljprosjekt og anbodsgrunnlag for bygging av tilkomstveg og molo. Norsk reiselivsmuseum har gjeve melding om at prosjektet no blir lyst ut på anbod. Dette tilseier anleggstart ut på vinteren For at kommunen skal vere i stand til å ta i mot steinen frå tomta til dette prosjektet slik det er lagt opp til er det sett av midlar til dette prosjektet i 2012 og vidare i 2013 i samsvar med kostnadskalkyler i forprosjektet. Det er å understreke at dette er kalkyler og at endelege kostnader kan avvike frå dette. Fordeling mellom budsjettåra 2012 og 2013 kan også bli endra alt etter korleis opparbeiding av området vert inretta. På finansieringssida er det lagt inn mva- kompensasjon på 60% i 2012 og 80% i Det vidare lagt inn tilskot på kr 1,5 mill. Dette er er ikkje tilskot kommunen har tilsegn om på noverande tidspunkt, og noko som gjer at ein må ta høgd for ny finansiering av tiltaket. Restsum må finansierast ved låneopptak. Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot Lån Kaia i Balestrand sentrum På bakgrunn av ein rapport av firmaet Aas Jakobsen vart det avgjort å utarbeide eit felles anbodsgrunnlag for nødvendige repararsjonar av kaia samla. Statens vegvesen som har kompetanse på slike arbeid vart byggherre og det vart avtalt at kostnadene vart fordelt dels etter oppdeling i anbod og

5 dels som relativ del av felleskostnad. Det vart understreka frå vegvesenet at prosjektet måtte ha så romsleg ramme at det kunne gjennomførast sjølv om innkomne anbod låg noko høgre en stipulerte kostnader. I samband med budsjett for 2011 vart det samla sett av kr 2,1 mill til gjennomføring av prosjektet, då ut i frå kostnadskalkyler. Etter anbodsinnhenting og kontrahering viser det seg at kommunen sin kostnad er ca 2.5 mill eks mva, dvs ca 3.1 mill inkl mva. Dette gjer at kommunen må budsjettere med 1,0 mill kr i 2012 utover dei 2,1 som er avsett i budsjettet for Det er føresett mva- kompensasjon på 60% i Kostnad 1000 Mva-kompensasjon -120 Lån -880 Geovekstprosjekt høgdedata I geodataplanen for Sogn og Fjordane skal det gjennomførast eit prosjekt med etablering av nye høgdedata for heile kommunen ved laserscanning i 2011og Høgdedataene vi har i dag er i frå 70- tallet då økonomisk kartverk vart etablert, med unntak av tettbebygde områder og langs riksvegen kor det er etablert nye høgdekotar gjennom fleire geovekstprosjekt dei seinare åra. Metoden ein nyttar i dag er laserscanning, dvs. ein etablerer eit nettverk med høgdepunkt med stor nøyaktigheit ved skanning av terrenget ved bruk av fly eller helikopter, mot tidlegare kor ein konstruerte høgdekurvar ut ifrå flybilete. Kravet til gode høgdetata er vesentleg auka som følgje av den teknologiske utviklinga, kor ein nyttar høgdedata til analyse, prosjektering, skogtaksering og 3D presentasjon. I geodataplan for Sogn og Fjordane er det satt som mål at kommunane skal vere dekt med laserskanna data innan I 2011 er det planlagt oppstart i 8 kommunar der Balestrand er ein av dei. Prosjektet er eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Sognekraft, Statens kartverk, Telenor, Fylkesmannen og kommunane. Balestrand sin del i prosjektet er ut ifrå dagens kalkylar sett til kr ,- fordelt på 2011 og Det er lagt opp til å finansiere heile tiltaket med inntekter frå oppmålingsgebyr. Dette føresett avsetjing av inntekter utover budsjetterte inntekter i driftsbudsjettet til disposisjonsfond som vert nytta til føremålet. Prosjektet har framdrift etter planen og 2012 er siste år. Kostnad 140 Disposisjonsfond -140

6 Bygdebok, bind 3 trykking Når manus til boka vert ferdig er neste steg trykking av boka. Kostnad med trykking av eksemplar vil vere kring Kostnad 200 Sal eigedom -200 Bustad-/næringsareal Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Kostnad Lån Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800 Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP også for Denne må førast i kapitalrekneskapen. For 2010 må det setjast av kr Det vil truleg kome krav om liknande beløp dei kommande åra også. Førebels er det ikkje lagt inn noko for desse åra. Kostnad Disposisjonsfond

7 Investeringsprosjekt frå før 2011 I tillegg vert ikkje ferdigstilte prosjekt frå tidlegare år budsjettert opp att i Avkjøring Fjordtun er for lite til 2012 Sagatun prosjektering til 2012 Sentrumstiltak Skulptur parken - sett i gang Gangveg parken Parkering Essoen Veg, gangveg/fortau ved Norsk Reiselivsmuseum OK til 2012 VA-grøft ned til kaia brukt OK resten til 2012 Kommunedelplan idrett og friluftsliv sandvolleyballbane totalt - OK Bygningsmessig vedlikehald OK restsum til 2012 Uteområde Nessane Ca 100 kan vurdere dette. Hyttefelt Kvamsøy OK restsum til 2012 Sevicebygg - døropnar OK ikkje gjennomført til 2012

8 Potensielle nye tiltak Ny bæremaskin (traktor) plan og utvikling Maskinparken må med jamne mellomrom fornyast på line med kommunen sine bygg og anlegg. Det har vore sett på, og henta inn tilbod ei bæremaskin med tilhøyrande utstyr som er framtidsretta for både effektiv og god ergonomisk drift med frontmontert krafutak/montering av utstyr (Wille 855 C). Traktorane vi har i dag har berre bakmotert kraftuttak som fører til dårleg arbeidsstilling ved arbeidsstiuasjonar som kantslått og liknande. Kostnad 2500 Mva-kompensasjon -500 Lån Ventilasjon Sagatun skule Pålegg frå arbeidstilsynet og miljøretta helsevern om å få luftkvaliteteten i samsvar med krav på at CO2 nivået ikkje bør overstige 1000 ppm i bygg A, barneskulen. Set no i verk mindre tiltak og vurderingar knytt til eksisterande anlegg og gjentek målingar for å sjå om dette er tilstrekkeleg. Ei total utskifting av ventilasjon vil føre med seg utskifting av himlingsplater, lys og truleg bygningsmessig tilpassing. Dette vil vere eit prosjekt med kostnadsramme på kring 2,0 mill kr. Denne vurderinga er basert på erfaringstal frå utskifting av ventilasjonen i C-bygget rundt år Treng vidare avklaring og ev planlegging før budsjettering. Kostnad Solavskjerming Sagatun skule Manglar solavskjerming på bygg D, ungdomsskule- og administrasjonsbygget. Dette er ikkje eit eksakt krav basert på målte kriterie (temperatur), men er eit opplevd behov frå tilsette. Utvendige persienner vert tilrådd og vil ha ein kostnad på ca alt etter styring (manuell eller automatisk). Slike persienner ved bakkenivå er naturleg nok utsette for skade og også herverk på ein skule. Vi bør difor vurdere om det er gode nok alternative løysingar før vi iverkset eit slik tiltak Kostnad 150 Skulekjøkken Sagatun skule Miljøretta helsevern påpeiker trong for å moderniserer skulekjøkkenet. Dette er ikkje planlagt eller kostnadsrekna Kostnad 150

9 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skitrekk Saurdal skiarena Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå I framlegg til handlingsprogram er det for 2013 teke inn eit prosjekt med nytt skitrekk i Saurdal skiarena. Saurdal Skiarena nye skibakke og trekk Viser til tidlegare vedtak om at hovudanlegg for skiaktivitet i Balestrand skal være i Saurdal. Eksisterande tautrekking (som i si tid blei flytta frå Holma myrane) er blitt lite attraktivt for meir aktive utøvarar og det er eit sterkt ønskje m.a. frå eit auka ungdomsmiljø om eit nytt trekk. Saurdal har og fått større merksemd både frå utanbys og innabygds som eit attraktiv skiområde med unike kvalitetar (Eit av få anlegg i landet med fjordutsikt mellom gamle furutre) Planen er å bygge eit familieanlegg på ca. 400 m i eit område sør-vest for vinterparkeringa. Området treng svært lite terrenginngrep, noko bjørkeskog må hoggast, men ein vil prøve å bevare særpreget med sprette furutrær. Her er natrurlege kular for hopp i ulik vanskegrad, det er veg i området for enkel montering, kort veg til trafo og frå parkeringa er det slakt unna til påstigning. Elles kan ein nytte eksisterande prepareringsutstyr, skihytte, tilkomst til skiløypene og bilparkering Det er innhenta ekspertise frå eit heisfirma og med profesjonelle ski kjørarar. I tillegg til skitrekket er det og planar om ei vaktbu med toalett. Kostnad 1500 Mva-kompensasjon -240 Tilskot -500 Private -500 Lån -260 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Ballbinge Fjordtun Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå I framlegg til handlingsprogram er det for 2013 teke inn eit prosjekt med ny ballbinge ved Fjordtun oppvekstsenter. Ballbinge i Vetlefjorden Nytt anlegg. Ligg inne i langtidsprogrammet. Aktuelt å lokalisere ved oppvekstsenteret. Kostnad 450 Mva-kompensasjon -60 Tilskot -200 Private -90 Lån -100

10 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet kunstgras Kreklingen Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå I framlegg til handlingsprogram er det for 2014 teke inn eit prosjekt med nytt kunstgrasdekke på Kreklingen stadion: Nytt kunstgrasdekke Kreklingen stadion Kunstgrasdekket på Kreklingen stadion er vel 8 år gamalt. Dekket held ikkje den kvaliteten som då det var nytt og på langt nær den kvalitet som er på nye dekker. Ved skifte må ein også sjå om det kan gjerast grep som betrar drenering slik at det ikkje dannar seg overvatn ved kraftige regnskyll. Tiltaket må også sjåast i samanheng med Sygna vidaregåande skule og deira topp og breiddesatsing innan fotball. Kan søke spelmidlar frå Kostnad 3000 Mva-kompensasjon -600 Tilskot Private -400 lån Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Klubbhus Kreklingen Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå I framlegg til handlingsprogram er det for 2015 teke inn eit prosjekt med nytt klubbhus ved Kreklingen i tilknyting og sambruk med Sagatun skule: Klubbhus på Kreklingen Nytt anlegg. Balestrand idrettslag ynskjer å få eit tenleg klubbhus for idrettslaget i tilknyting til Kreklingen stadion. Dette bør innehalde klubblokale, kiosk, toalett, utstyrsrom for bruksutstyr (ballar og liknande) og lager for større utstyr til bana og andre anlegg. Det vert vurdert ei sambruksløysing med Sagatun skule der framtidig kantine vert løyst. Bygget er innpassa i utomhusplan for Sagatun skule. Kostnader for klubbhusdelen er vurdert til: Kostnad 1500 Mva-kompensasjon -300 Tilskot -500 Private -500 Lån -200 Kyrkja kyrkjestove ved Tjugum kyrkje

11 Soknerådet har sett fram ynskje om kommunal medverknad i kyrkjestove ved kyrkja på Tjugum. Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot Private lån

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Utkast 11.10.11 Føreord Denne kommunedelplan styrer utbygging og større opprustingar av anlegg samt sikring og tilrettelegging av område som vert brukt

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer