Tertialrapport 2. tertial 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2. tertial 2013"

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial 2013 for Balestrand kommune Rådmannen 1

2 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda Rapporten vil vere konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Alle tal med negativt forteikn inneber inntekt/innsparing, medan alle tal med positivt forteikn representerer utgift/meirforbruk. 2. DRIFT VURDERING I HØVE TIL DEI EINSKILDE BUDSJETTOMRÅDA 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Det er noko usikkerheit knytt til kostandene med stortingsval. Utover dette kjenner ein ikkje no til uføresette utgifter RÅDMANN/FELLESTENESTER Ansvaret fekk tilført kr ved 1. tertial. Dette skulle dekka uspesifisert reduksjon i budsjettet 2013 med kr , kr til innkjøp av innbu. Innbu gjeld kjøp nytt kontorinventar for å førebygge slitasje og vidare sjukemeldingar og auka tilskot Balestrand Sokn kr NÆRINGSKONTORET TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Etter budsjettjustering 1. tertial står det att kr Dette skal dekke: Netto kostander med 3 lærlingar frå haust Tilbod til tilsette om Studie i Personalpsykolog/Filosofi og leiing Ikkje disponert avsetnad til lokale forhandlingar Dei lokale forhandlingane er ikkje sluttførte slik at det er ein liten usikkerheit her OPPVEKSTKONTORET På dette ansvaret blir utgifter knytt til drift av kommunalsjef oppvekst og kultur, refusjon for skuletilbod i andre kommunar, vaksenopplæring og Kringsjå leirskule bokført.. 2

3 210 SAGATUN SKULE Budsjettområdet fekk tilført kr ved 1. tertial. Dette for å kompensera for ikkje budsjetterte lisens- og servicekostander knytt til IKT samt delvis inndekning av varsla meirkostander knytt til leirskuleopphald og ekstratiltak etter opplæringslova (vikarutgifter). Sagatun skule: Det er føreteke ei framskriving av rekneskap ut frå føresetnader lagt i timeplanen for hausthalvåret 2013 og ei vurdering av driftsutgifter til dagleg drift. Framskrive rekneskap viser at det kan gå mot eit overforbruk på fastløn lærarar og assistentar på kr Dette gjeld ekstra tiltak som ikkje var budsjettert per 1.8. I tillegg har skulen motteke ny elev med rett til særskild norskopplæring. Kva tilbod dette vil medføre er under vurdering og det kan difor kome ytterligare lønskostander utover hausten. I tillegg kjem utgifter til leirskuleopphald som ikkje var budsjettert og som ein likevel må betale for På inntektssida får skulen kr mindre enn budsjettert i skuletilskot frå NAV. Skulefritidsordninga : Framskrive utgifter til løn faste stillingar ligg litt over budsjett. Det er oppretta ei eiga gruppe på SFO fordi ein del elevar ikkje ynskjer å be nytta seg av tilbod om lesehjelp. Ut frå tal barn som er meldt SFO vurderer ein svikt i eigenbetaling på kr i høve budsjett. Det er tidlegare år avsett midlar til fond knytt til spesielle tiltak. Desse midlane har ikkje vorte tilbakeført i takt med kostnadsføring på prosjekta. Det kan såleis nyttast kr av fond Avsetjingar Sagatun skule. Framskrive meirutgift viser då kr Rådmann forventar tiltak for å finna budsjettbalanse. 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Budsjettramma til Fjordtun oppvekstsenter er redusert med vel kr 61 frå NESSE OPPVEKSTSENTER Ansvarsområde fekk tilført kr ved 1. tertial. Dette skal dekka auka kostand med datalinje kr og kostand bedriftshelseteneste til ergonomikurs og ergonomikartlegging, støykurs og førstehjelpskurs, totalt ca kr SAGATUN BARNEHAGE Det vart ved 1. tertial varsla at det var svært usikkert om budsjettramma for 2013 ville halde. Dette med bakgrunn i mykje fråvær og dertil innleie av vikar sett opp mot refusjon sjukeløn. Ny prognose for framskrive rekneskap viser at fleire budsjettføresetnader ikkje held. Estimert meirforbruk i 2013 i høve til budsjett er kr Dette skuldast at det ikkje er teke nok høgde for løn HTV med tilhøyrande innleige av vikar, stor korttidssjukefråvær som ikkje blir refundert, høgare løn på nytilsette enn føresett. I tillegg har det vorte trong for ekstraressursar knytt til barn med særlege behov. Driftspostane: I arbeidet med å få barehagen godkjend etter lov om helse, miljø og sikkerheit har det vore naudsynt å få plass eit elektronisk HMS system, meirkostnad kr Våren 2013 avdekka ein at det store dyssestativet av sikkerheitsmesige grunnar måtte skiftast, meirkostand kr Forventa meirforbruk kr

4 230 PPT-KONTORET. 250 KULTURSKULEN 260 BIBLIOTEKET Ansvaret fekk tilført kr ved 1. tertial til kjøp av 2 nye hyller. 262 KULTUR 270 LEGE 271 HELSESTASJON Ansvaret fekk tilført kr ved 1. tertial til kjøp av jordmortenester. 272 FYSIOTERAPEUT 275 PLEIE OG OMSORG Ansvaret fekk ved 1. tertial tilført kr som skulle dekka opp meirkostand ved «Medfinansiering somatiske tenester». I tillegg vart kostnad knytt til samarbeidsprosjekt knytt til samhandlingsreforma og miljøretta helsevern finansiert med kr Framskrive rekneskap ved 2. tertial viser eit meirforbruk på kr knytt til IKT-kostnader. Her kan det bli meir då ein ikkje har kontroll over alle utgifter knytt til dette. Forventa meirforbruk kr og 278 OMSORG OG HEIMETENESTE/REHABILITERING Ansvarsområda omfattar tenestene omsorg, rehabilitering, heimetenestene og psykiatri. Framskrive rekneskap syner eit samla meirforbruk på kr fordelt på omsorg og rehabilitering/heimetenestene med kr og psykiatri med kr Meirforbruk blir forklart med stort forbruk av vikartimar og overtid på grunn av ein «holete» turnus fram til august månad. Det er og eit vesentleg meirforbruk på ferievikarposten ( per august kr over budsjett). Det er venta at bruk av timelønte vil gå ned i siste kvartal. 4

5 Det må arbeidast vidare med tiltak for å redusera meirforbruket. Forventa meirforbruk kr SPESIALOMSORG PU Ansvarsområdet omfattar arbeidssenteret,buster til funksjonshemma samt tilskot til stiftinga Eikely. Ansvarsområdet fekk tilført kr ved 1. tertial med flg. grunngjeving; «Uforutsette problem i høve til utagerande, urolige og sjuke brukarar har medført at ein ikkje har klart å justert utgiftene vesentleg så langt i året. Nytt tiltak og tilbod, der fleire faginstansar er involvert, er under vurdering. Dette vil vera avgjerande for korleis kostandene på dette ansvarsområdet vil bli ut året. Ein estimerer no meirforbruket i høve til budsjettramma til kr 600, men det kan fort bli høgare. Dette må ein koma nærare tilbake til ved 2. tertialrapport». Etter 2. tertial viser framskrive resultat for 2013 eit overforbruk i høve til revidert budsjett på ytterligare kr Noko av forklaringa er at ein har sett det som naudsynt å nytta 2 nattevakter i Victoriahagen som ekstratiltak frå mai/juni. Det er og ein vesentleg svikt mellom budsjettert refusjon sjukeløn og kva som er bokført på kr Det vert framhalde at det er vanskeleg å gjera noko med kostanden på dette ansvarsområdet. Dette av di dei fleste tilbod er basert på vedtak i følgje lovverket, og låst i lønsmidlar knytt til dei vedtaka. Det må arbeidast vidare med tiltak for å redusera meirforbruket. Forventa meirforbruk kr BARNEVERN Balestrand kommune kjøper denne tenesta frå Sogn barnever. Utgiftene til denne tenesta har hatt ein auke dei siste åra. Rapport 2. tertial signaliserer ein reduksjon i høve til budsjett. Forventa mindreforbruk - kr NAV Ansvarsområdet fekk tilført kr ved 1. tertial. I hovudsak knytt til integreringsprogram og sosialstønad. På grunn av skifte av husvære for nokre flykningar i 2. halvår, ser ein at det vil kome kostander i storleiken kr utover budsjett. Utgifta vil bli saldert ved auke bruk av tilskot til flygingar som kommunen får (redusert avsetnad til disposisjonsfond fond).. Det er på dette ansvarsområdet ført kostnad til funksjonshemma barn. Endra trong for tilbod vil medføra ein auke i ressursbruken. Kva dette vil medføre av kostnad har ein ikkje heit oversyn over pr. i dag, men ein må pårekna ein netto meirkostnad i budsjettet for 2013 estimert til kr Desse utgiftene kan bli større. Ansvar for tiltaket vil frå 1. september bli flytta til ansvarsområde 277. Forventa meirutgift kr

6 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Det vart avsett kr til faresonevurdering av ras i samband med 1. tertial. Kostandene etter anbod og kontrakt med NGI vert ca. kr så det vert noko innsparing her. Kommunen fekk ved ein feil betalt ut eit tilskot til strandsoneanalyse på kr i 2010 to gong utan at det vart oppdaga då. Dette er tilbakebetalt i år og fører til ein ekstra utgift i 2013 på tilsvarande beløp. Det er nokre ekstra kostnader til kontor utsyr (stolar og kontorpult) på avdelinga samla Forventa meirutgift kr JORDBRUK 330 SKOGBRUK 350 TEKNISK DRIFT Ansvarsområdet fekk tilført kr ved 1. tertial med grunngjeving i sviktane leigeinntekter. Gjennomgang av dei viktige utgiftspostar på ansvarsområdet viser ein del interne endringar: Auka kostnader vedlikehald av bygg og anlegg (m.a. oppussing etter brann Fjordtun) Auka kostnader til reinhaldsmiddel Auka kostnader til drift av grøntområde Reduserte kostnader til energibruk Auka leigeinntekter kommunale utleigebustader, omsorgsbustader Auka inntekter kaileige For vedlikehald av bygg og anlegg er det budsjettert samla med kostnader på til vedlikehaldskostnader og kjøp av tenester. Det er så langt nytta ca. kr , dvs meir enn budsjettert fram til no. Ekstraordinært vedlikehald på Fjordtun oppvekstsenter etter brannen seinhausten 2012 vart dels gjennomført i 2013 med materialkostnader til ca i tillegg til lønskostnader. Det er ikkje lett å fastslå det eksakte behovet for vedlikehald og reparasjonar ut året, men er grunnlag til å tru at det må bli nytta kring utover det som er brukt så langt, dvs. at det vert nytta samla meir enn føresett i budsjettet. Ein vil så langt som råd forsøke å styre dette, og berre gjennomføre det som ein vurderer er naudsynt. Løn andre utgiftspostar ser ut til å bli om lag som føresett i budsjett. Det ser også ut til at gjennom prosjektet med Seljetunet kan få inntekter frå investeringar som føresett. Samla sett vurderer ein at budsjettet for ansvarsområdet vil kunne halde ut året, og at det ikkje er trong for budsjettendring no. 360 BYGGESAK Det er nokre høgre inntekter inn føresett i budsjett Forventa meirinntekt kr

7 370 OPPMÅLING Gjennomgang av dei viktige utgiftspostar på ansvarsområdet viser ein del interne endringar: Reduserte kostnader fleire postar Reduserte inntekter (litt usikre) Er noko usikkert med omsyn på inntektene få oppmåling som vil komme ut året. Gjennomførte oppmålingar i Høyanger, og kjente oppmålingar som er planlagt gjennomført i år, tyder på ein noko lægre inntekt enn føresett i budsjettet. Ein vil prøve å styre kostnadene slik at ansvarsområdet balanserer ut rekneskapsåret. Ein vurderer at dette kan la seg gjennomføre heilt eller relativt nær budsjettføresetnadene, og at det ikkje er trong for budsjettendring no. 380 BRANNVERN 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 798 MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGAR Refusjon mva-kompensasjon på investeringsutgifter må sjåast opp mot framdrift på budsjetterte prosjekt. I budsjettføresetnaden for 2013 er det budsjettert med at 100% av kompensasjon blir tilbakeført som finansiering av investeringsprosjektet. Manglande inntekt her vi såleis visa att i lågare overføring til investeringsrekneskapen. Det er difor viktig at budsjettering av investeringsprosjekt blir meir treffsikkert i høve til gjennomføringstakt. Det blir ikkje gjort framlegg til budsjettendring no. 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Pensjonsutgifter Kommunen har budsjettert med ein nettoutgift på kr 11.7 mill i pensjonskostander i Prognose frå pensjonsselskapa (KLP og SPK) i september estimerer ein netto bokført kostnad i kommunerekneskapen på kr 11,1 mill. Prognose frå pensjonsselskapa har vore rimeleg treffsikre og det bør derfor vera forsvarleg å redusera totale pensjonskostander med -kr Konsesjonskraft Det er ikkje venta vesentlege avvik i høve til budsjett Heimfallsinntekter Kommunen si heimfallskraft vert selt til spotpris og det er budsjettert med ein nettoinntekt på kr Denne prisen har så langt i 2013 halde seg høgt i høve til 2012 og kommunen har difor per august nettoinntekt på kr Med ei forsiktig framskriving ut året, bør det vera forsvarleg å forventa ei samla nettoinntekt her på kr Med tanke på at kommunen ikkje har budsjettert med kostander til pågåande rettssak mot skatteetaten, bør ein kunne forventa ei meirinntekt utover budsjett på -kr

8 Skatteinntekter/rammetilskot Summen av skatteinntekt på inntekt og formue og rammetilskot må sjåast i samanheng. Ved 1. tertial vart samla overføringar redusert med kr i høve til budsjett. Budsjettert inntekt er no såleis i tråd med KS sin prognosemodell. Vertskommunetilskot Som budsjettert kr Refusjon ressurskrevjande brukarar Kommunen har fleire tunge tiltak der brukarane får tilbod i samsvar med einskildvedtak. Der lønskostnaden for kvar brukar er over kr 975, korrigert for tilskot motteke gjennom rammetilskot eller andre særtilskot, får kommunen refundert 80% av meirkostanden. Det er i 2013 sett i verk nye tiltak som vil medføre meir refusjon. Då ein per i dag ikkje har full oversyn over kva tiltaka kostar, har ein per no estimert ein nettokostnad. Det blir såleis ikkje gjort framlegg om å auke i denne posten no men det er estimert ein nettokostand på tenestområda, jfr. kommentar til ansvar 296. Integreringstilskot til flykningar Kommunen tek imot tilskot for 24 flykningar i Dette vil tilsvara eit tilskot på kr Då 2 personar har flytta til anna kommune i 2013, skal noko av tilskotet overførast til ny bustadkommune. Redusert inntekt kr Finanstransaksjonar Rente- og avdragsutgifter: Det er i budsjettet lagt inn føresetnad om låneopptak til investeringar i 2013 på nær 9,8 mill kr. Dette lånet er ikkje teke opp per i dag, i hovudssak grunna at dei mest kapitalkrevjande prosjekta ikkje er starta opp. Det vil såleis vera innsparing her. På den andre sida vil ikkje kommune få dei renteinntekter som føresett på utlån frå fond. Dette fordi det største lånet er innløyst, eit løn er sendt til tingretten (konkurs) samt uvisse knytt til eitt lån. Samla vurderer ein at det kan bli ei mindreutgift på -kr Interne finanstransaksjonar Disposisjonsfond: Etter 1. tertial var det budsjettert med avsetjing til disposisjonsfond med kr , samansett av unytta integreringstilskot kr og unytta årsresultat frå 2012 kr Som ein konsekvens av tiltak knytt til flykningatenesta og overføring av tilskot til anna kommune vert avsetnad til disposisjonsfond redusert med -kr Ikkje disponert saldo på disposisjonsfond frå 2012 er på kr Dette er i det alt vesentlege ikkje nytta introduksjonstilskot til flykningar. «Overskot budsjett 2013»: Budsjettet for 2013 vart vedteke med eit ikkje disponert overskot på kr som ikkje er disponert. 3. Samla vurdering driftsbudsjettet 2013 Budsjettet for 2013 er vesentleg redusert i høve til Status ved 2. tertial viser at ein ikkje har gjennomført naudsynte tiltak for å oppnå balanse mellom budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter. På den andre sida vil det som ein konsekvens av nye/endra tiltak påkomme noko meirutgifter utover budsjettføresetnadene. Framskrive driftsresultat etter 2. tertial viser eit meirforbruk i høve til driftsinntekter på kr Dette fordeler seg slik innan planområda: 8

9 Planområde Meir-/mindreforbruk Politisk (Ans 100) - Administrasjon (Ans 120:190) - Oppvekst og kultur (Ans 200:262) Helse og omsorg (Ans 270:299) Tekniske tenester (Ans 300:399) Sentral inntekter og utgifter ( Ans 798: 800) "Underskot" løpande drift Rådmann gjer framlegg om at det blir gjennomført slik budsjettendring ved 2. tertial : ANSVAR Budsjettavvik 220 SAGATUN BARNEHAGE kr PLEIE OG OMSORG kr /278 OMSORG/HEIMETENESTENE/REHABILITERING/PSYKERIATRI kr SPESIALOMSORG PU kr BARNEVERNET kr NAV kr PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET kr BYGGESAK kr SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING - Pensjonskostander kr Heimfallsinntekter kr Finansinntekter kr Integreringstilskot flykningar kr Redusert avsetjing til disp.fond, integreringstilskot kr Sum ubalanse mellom løpande driftsinntekterog driftsutgifter kr Ytterligare resusert avsetjing til disp.fond, rest integreringstilskot Ytterigare redusert avsetjing til disp.fond, rest av overskot 2012 kr Disponering av budsjettert overskto 2013 kr Bruk av disposisjonsfond avsett tidlegare år kr Sum finansiering kr T O T A L T kr - + = meirforbruk/mindreinntekt - = mindreforbruk/meirinntekter 9

10 4. Investering vurdering i høve til dei einskilde investeringsprosjekt Det vart ved 1. tertial gjort budsjettendring for å justera dei einskilde prosjekta for meir- /mindreforbruk ved årsavslutning av årsrekneskapen Budsjettendringane medførte ikkje endring i det samla utgiftsbehovet for dei einskilde prosjekta. Det vert vist til status for dei einskilde prosjekta under. Som oppsettet viser er det ikkje samsvar mellom budsjett og framdrift på nokre prosjekt. For å tilpasse budsjettramma til framdrift, må det gjennomførast budsjettendring for å overføre løyving til Det blir ikkje lagt opp til budsjettendring no. Det vil bli fremma eiga sak til kommunestyremøtet i desember. Status for investeringsprosjekt: Regnskap Buds(end) IKT INVESTERINGAR Fjortun skule - avkøyring NESSE SAMBRUKSHUS BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST BEREDSKAP - AGGREGAT MM OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET SENTRUMSTILTAK OMSORGSBUSTADER BALA HITTUNSFJØRA KJØP AREAL HOLMAMYRANE KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD NÆRINGSTILTAK SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR BRUK AV LÅN MVA-KOMPENSASJON BRUK UBUNDNE FOND BRUK AV DRIFTSFOND STATLEGE REFUSJONAR SUM FINANSIERING Prosjekt 100 IKT-investeringar Ein kjenner ikkje til vesentlege avvik her. Grunnen til at rekneskapsført beløp står negativt, er at utift til Microsoft office-lisensar er utgiftsført i 2012 medan faktura kjem i 2013 (periodisering av utgift). Prosjekt 199 Fjordtun skule - avkjøring Ingen endring. Er gjort avtale om prosjektering med Bystøl AS. 10

11 Prosjekt 201 Nesse sambrukshus Ingen endring. Delar av prosjektet er gjennomført og noko vart gjennomført i samband med bygginga av ballbana. Prosjektet som står at er kjøp og utviding av ute arealet til barnehagen. Dette synast mindre aktuelt no ut i frå tal elevar/born i barnehagen. Kan vurdere å avslutte prosjektet. Prosjekt 220 Hyttefelt Kvamsøy - tilkomst Ingen endring. Restsum på vert utbetalt når prosjektet med vegen er ferdigstilt. Prosjekt 228 Beredskap aggregat m.m Prosjektet er igangsett. Det er kjøpt inn 3 aggregat, og ein har hatt gjennomgang av aggregatet til helsetunet. Det er tinga arbeid for oppgradering av styringa på aggregatet på helsetunet, samt tinga arbeid på installasjonsarbeid i omsorgsbustader og på helsetunet for å tilrettelegge for bruk og ytterlegare kapasitet i tråd med prosjektet. Forventa gjennomført som føresett. Prosjekt 301 Omsorgsbustader Seljetunet 3 av 6 einingar er ferdigstilte og tekne i bruk. Dei tre siste vert ferdigstilt utover hausten og over nyttår. Budsjettet er på kr ,- nettokostnad, medan det er utgiftsført kr pr. no. Alle kostnadene er ikkje med då det manglar nokre timar som ikkje er fordelte. På den andre sida er ein del av materiell og utstyr kjøpt inn og utgiftsført til alle husværa. Ein vil ha eit meir detaljert bilete i eiga sak om gjennomgang av investeringar som vert lagt fram for kommunestyret før årsskiftet, og kan eventuelt tilpasse eventuelle justeringar i budsjettet for Så langt vert det ikkje lagt opp til å gjere endring i budsjett. Prosjekt 400 Kommunal næringsverksemd - sentrum Ingen endring. Prosjekt 713 Omsorgsbustader Bala Det er henta inn anbod på utarbeiding av forprosjekt og anbodsutarbeiding. Det vert vidare lagt opp til å gjennomføre byggentreprisen som ein totalentreprise basert på eit anbodsinnhenting ut i frå dette forprosjektnivået. Kravspesifikasjonar som er utarbeida i samarbeid med pleie og omsorg viser behov for 8-9 bustader samt fellesfunksjonar. Dette er gjort for å både gje eit tilbod til nye brukarar og samstundes kunne legge ned og avvikle Lerkehaugen som butilbod. Ein vil med det opp nå betre tilrettelagte bustader for brukarane og ikkje minst få betre og meir robuste forhold for personalet. Ein vil då også unngå å måtte etablere enda ei nattevaktteneste som vil ha store økonomiske konsekvensar i drifta. For investeringsprosjektet vil det derimot bety større kostnader enn føresett. Det vert ikkje lagt opp til å gjere ei budsjettendring no, men at saka kjem opp når forprosjektet med kostnadskalkyler er ferdigstilt. 11

12 Prosjekt 714 Hittunsfjøra Det er som eige delprosjekt gjennomført grunnarbeid med drenering, utskifting av massar, opparbeiding av område for lagerplass av sprengstein og tilkomstveg. Det er utgiftsført kr inkl. rekneskapsført mva. Det er vidare som i regi av Statsbygg fylt ut stein frå museet i moloen. Dette arbeidet vert avslutta i haust med plastring og oppbygging av moloen i rett høgde. Kontrakten for dette arbeidet er på eks mva. Kommunen har ikkje motteke rekningar på dette pr. dato. Det kan bli nokre tillegg i ein slik entreprise. Samla sett er kostnadsbiletet så langt innfor rammer som er sette. Forprosjektet vert no bearbeida og det vert utarbeida nytt anbodsgrunnlag for utføring av restarbeidet. Det vert lagt opp til å gjere dette i løpet av Det er i budsjettet lagt opp til delfinansiering gjennom tilskot på 1,5 mill. Det har vore understreka at dette er usikre inntekter og at kommunen må vere budd på å finansiere opp dette på annan måte. Det har vore søkt om tettstadmidlar, men ein har ikkje fått tilsegn om dette. Ein vil søkje på nytt i Det vert ikkje lagt opptil budsjettjustering no, men dette er viktig å ha med i budsjetthandsaming for 2014 og ev. i eiga sak før ein set i gang med restarbeidet. Prosjekt 718 Kjøp areal Holmamyrane Eigedomsoverføringa er no tinglyst. Prosjekt 719 Kjøp areal Holmamyrane Eigedomsoverføringa er no tinglyst. 12

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial for Balestrand kommune

Tertialrapport 1. tertial for Balestrand kommune Tertialrapport 1. tertial 2013 for Balestrand kommune 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2011

Tertialrapport. 2. tertial 2011 Tertialrapport 2. tertial 2011 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2016

Tertialrapport 2. tertial 2016 Tertialrapport 2. tertial 2016 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2016, periode 8/2016 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2015

Tertialrapport 1. tertial 2015 Tertialrapport 1. tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 1. tertial 2015, periode 4/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden

Oversyn over økonomiplanperioden - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 201 3 201 6 Arbeidsgrunnlag 23.10.2012 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Rekneskap Oppr..

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/642-1 Rekneskapsrapport pr.30.04.2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012 2015

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2016

Tertialrapport 1. tertial 2016 Tertialrapport 1. tertial 2016 for Balestrand kommune Rådmannen 1 TERTIALRAPPORT 1. tertial 2016, periode 4/2016 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1 Budsjettendring juni 2014 TILRÅDING: Leikanger kommune sitt driftsbudsjett vert for 2014 endra på netto rammer slik: Rammetilskot,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 26/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 26/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/12 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer