A. Investeringsprogram økonomiplanperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017"

Transkript

1 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden

2 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får kompensert rente- og avdragsutgifter frå staten eller som genererer inntekter. Det er såleis i økonomiplanperioden berre vidareført investeringar i samsvar med økonomiplan I budsjettet for 2014 og økonomiplanen for er det føresett at alle investeringar blir lånefinansiert med unnatak av årleg eigenkapitalinnskot til KLP. Tabell under viser kva prosjekt som heit eller delvis er budsjettert finansiert med lån i 2013 og vidare i planperioden IKT investeringar Beredskap aggregat mm 280 Omsorgsbustader seljetunet 900 Omsorgsbustader yngre brukarar 6211 Friområde Hittunsfjøra 2768 Kjøp areal Lunde Prestegard 850 Bustad-/næringsføremål SUM Avkastning av kraftfond 1 Kraftfondet har ei avkastning kvart år som dels har vorte nytta til drift og dels til finansiering av investeringar. Følgjande summar er lagt inn som finansiering av investeringar i perioden: Avkastning kraftfond Utover kr , som er løyvd frå fondet til finansiering av vedtekne ikkje gjennomførte prosjekt, er det ikkje ledige midlar på dette fondet i planperioden. Bruk av kraftfond 2 Dette er fondsmidlar som vart avsett etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Disponible midlar er på vel 9,5 mill kr. Av fondskapitalen er det gjort vedtak om å disponera 8,030 mill kr i investeringsbudsjettet for Udiponerte midlar skriv seg frå innbetaling på næringslån. Desse midlane bør kanskje nyttast til nye lån som hjelp til næringsetableringar Fjordtun skule 100 Nesse sambrukshus 93 Hyttefelt Kvamsøy 25 Sentrumstiltak 3702 Kjøp Holmamyrane 4100 Sum Ubundne kapitalfond Ubundne kapitalfond vert bygd opp ved sal av kommunal eigedom som bustadtomter, hus, næringsareal og liknande. Pr i dag er det disponibelt kr som ikkje er føresett nytta per

3 Disposisjonsfond inntekter frå drift I framlegg til budsjett 2014, økonomiplan er det ikkje funne rom for å avsetja driftsmidlar til disposisjonsfond som seinare kan nyttast til finansiering av investeringar. Det er likevel teke høgd for at årleg innbetaling av EK-innskot KLP blir finansiert frå driftsbudsjettet då desse ikkje kan lånefinansierast. Overf. av driftsm. til investering Tilskot I budsjettet for 2013 vart det føresett tilskot på samla kr som del av finansiering av omsorgsbustader og friområde Hittunsfjøra. Ein må i budsjettet for 2014 gjera ei ny vurering av desse tilskota. Mva-kompensasjon Frå 2014 skal momskompensasjon på investeringar, inntektsført i drift, 100% refusjonen skal frå 2014 tilbakeførast til investeringsrekneskapen og vil vera ein del av finansieringa. Det er førebel berre sett opp mva-kompensasjon på IKT-investeringar. Mva-kompensasjon

4 C. Prosjekta i økonomiplanen Følgjande investeringsprosjekt er vedteke gjennomført i økonomiplanperioden: IKT-investeringar Ansvar 120 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKT maskin- og programvare. Budsjettposten er ei rammeløyving som skal ta høgd for kostander i samsvar med IKT plan for kommunen. Det vert å komme attende til eit eige handlingsprogram til denne som viser kva tiltak som skal gjennomførast i Investeringar i IKT har kort avskrivingstid. Ideelt burde desse investeringane vore finanisert med driftsmidlar. Kostnad inkl. mva Kraftfond 1 MVA-kompensasjon Lån Omsorgsbustader yngre brukarar Det har tidlegare, og som grunnlag for budsjettrammene som er sette så langt, vore føresett eit behov for 6 reine omsorgsbustader. Ei plangruppe har jobba med å avklare buløysingar for yngre brukarar med særskilde helpebehov. Denne gruppa har konkludert med at kommunen bør bygge eit bygg med kring minimum 8 omsorgsbustader og fellesareal/personalareal. Dette er gjort for å kunne legge ned Lerkehaugen som bufellesskap og ikkje måtte etablere ei ny nattevakt med høge driftskostnader. Det er som grunnlag for prosjektetring sett opp slik Romprogram Det skal byggast eitt bygg med 8-9 bueiningar, fellesareal, personalareal, gangar og ev heis. Uteareal og parkering. Tomt og terreng skal opparbeidast. Areal Totalareal, bygg Bueiningar: Tomt 2300 m2 Bygg, uteareal felles og privat, parkering, tilkomstvegar Føreset at det vert 8 bueiningar vert det lagt opp til ca. følgjande areal Bueiningar 4*60 m2 240 m2 Bueiningar 2*70 m2 140 m2 Bueiningar 2*80 m2 160 m2 Personalareal 50 m2 Fellesareal 70 m2 Gangar, heis og anna 120 m2 Totalt 780 m2 Ev parkering under bygg kjem i tillegg Omsorgsbustad etter krav frå Husbanken. 2 busteiningar skal ha ekstra soverom 2 bueingar skal ha ekstra stort bad, samt ekstra rom.

5 Personaldel: Fellesareal Gangar mm Skal innehalde 2 kontor, garderobe/2 stk WC, dusj, rom-nattevakt (ev kombinasjon med kontor), medisinrom, lager Kjøkken, stove i samla løysing og trimrom Bøttekott med utslagsvask, felles bod, lager. Med slikt total areal, og funksjonalitet som tilfredsstiller krav frå Husbanken m.m. må ein rekne med ein kostnad på minimum kr/m2 (eks mva). Prosjektet vil då få ein totalkostnad på 25 mill. inkl. mva. Finansiering kan vere: Tilskot husbanken 30 % til omsorgsbustadene Tilskot husbanken 40% til fellesareal (grunnlag for heildøgns tenester) Mva komp Sal av Lerkehaugen Kommunal finansiering Det er tidlegare føresett ein kommunal eigen finansiering på Skal prosjektet gjennomførast som lagt opp til må budsjettet justerast med auke i netto ramme på kr ,-. Det er å understreke at prosjektet er basert på enkle kalkyler ut frå kvadratmeterpris og at eit gjennomarbeida forprosjekt. Innhenta anbod vil gje eksakte kostnader. Føresett at det vert nytta kring til gjennomføring av forprosjekt i 2013 bør budsjettet bør budsjetterast opp slik: Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot Husbanken Bruk av kapitalfond Lån Friområde Hittunsføra I samband med at kommunen tok på seg å handtere steinmassane frå Norsk reiselivsmuseum vart det avgjort å etablere Hittunsfjøra friområde. Prosjektet har eit samla budsjett på 5,9 mill. Det er fram til no gjennomført følgjande: grunnundersøkingar i regi av Multiconsult As planlegging av området i Hittunsføra med tanke på å etablere eit friområde med ein molo som kan gje både badelagune og småbåtplassar. Det er utarbeidd forprosjekt og vedteke reguleringsplan for området. Forhandlingar og vidare vedtak av avtale om grunn. Bygging av tilkomstveg, område for mellomlagring av plastringsstein og drenering av arealet. Inngått avtale med Statsbygg om deponering av steinmassane, bygging av molo og plastring av denne. Dette arbeidet er venta ferdig i Sett i gang arbeid med justering av forprosjekt og utarbeiding av anbodsbeskriving fro ferdigstilling av badeanlegg. Dette arbeidet er føresett ferdigstilt i Kostnader og prisar er så langt relativt bra i samsvar med kalkyler. Ein har så langt kontraktspris med Stasbygg ikkje fått eksakte kostnader med deponeringsarbeida. Ved justert forprosjekt vil ein ha noko betre føresetnader for å vurder om det vert avvik på kostnadssida. Ei problemstilling ein må ta stilling til er val av strategi for småbåthamna. I avtale med grunneigar kan denne ferdigstillast over tid etter kvart som det er tilgjengelege steinmassar. Dette fører derimot med

6 seg nokre utfordringar knytt til anleggsarbeidet, samt at anlegget vert eit delvis anleggsområde over tid. Dette vert å komme attende til. Det vidare lagt inn tilskot på kr 1,5 mill. som del av finansiering. Dette er tilskot kommunen ikkje har tilsegn om på noverande tidspunkt, noko som gjer at ein må ta høgd for annan finansiering av denne delen dersom ein ikkje får dette på plass. Ein har søkt på tettstadmidlar og fått avslag tidlegare, men vil forsøkje å søkje på nytt ved neste søknadsrunde. Det er i alle høve sannsynleg at ein ikkje får finansiert heile tilskotssummen. Restsum må finansierast ved låneopptak. Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot 1500 Lån Bustad-/næringsareal Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Kostnad Lån Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800 Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP for kvart år i planperioden. Dette er ein kostanden skal førast i kapitalrekneskapen og som det ikkje er høve til å lånefinansiera. Kostnad Overføring frå drift

7 Opprusting av aldersbustadene «Seljetunet bufellesskap» Ansvar Det er i alt 10 bueiningar i det som vert kalla aldersbustadene som ligg oppom Helsetunet. Allereie i dag bur fleire yngre brukarar i desse bustadene, medan tilrettelagde bustader for eldre i tillegg står tomme. Helse og omsorg har ut i frå dette, samt at det er nye behov for yngre brukarar, sett på løysingar som inneberer å om definere bruken av desse bustadene. I dette ligg opprusting av dei 6 eldste av bueiningane som er samla i to separate bygg. Tanken er å etablere 5 bueiningar og nytte 1 eining til personale/fellesareal. Ei slik opprusting og tilpassing er mest ei føresetnad for å få dette til, då desse bueiningane er gamle og ueigna! Omfanget av opprusting har vore enkelt vurdert så langt. Det er då lagt opp til utskifting av kjøkken, tilrettelegging av bad, lyskilder og måling av overflater nye utvendige tilkomstramper m.m. Det kan vere mogeleg å få husbanktilskot dersom dette vert sett på som opprusting og ikkje generelt vedlikehald. Det var i utgangspunktet sett opp ein netto kostnad på kr pr. eining. Prosjektet har vore vidare planlagt i 2013 og vert gjennomført i eigen regi for alle fag med unntak av noko elektrikar arbeid. Pr. september 2013 er 3 leilegheiter ferdigstilte og innflytta. Resten vert utført hausten 2013, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i april Leilegheitene vert teke i bruk etter kvart som dei vert ferdige. I utgangspunktet var det berre setta opp ei nettobudsjettering og nettofinansiering av prosjektet. Ein kjenner no kostnader og inntekter betre, og kan setje opp eit fullstendig budsjett for heile prosjektet: Arbeid i eigen regi plankostnad Arbeid i eigen regi utføring Materiell og kjøpte tenester Mva Totale kostnader Husbanktilskot 20 % Mva komp Planarbeid, frå driftsbudsjett Eigen finansiering ved lån Samla finansiering Då det er finansiert i 2013 må det finansierast i 2014 i netto for prosjektet totalt sett. Når det gjeld bruttobudsjettering og fordeling av kostnader mellom 2013 og 2014 vert dette gjort eksakt i sak om investeringar i desember Kostnad 200 Lån -200

8 Potensielle nye prosjekt endringar i prosjekt Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Ballbinge Fjordtun Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Det er i HP 2013 under investeringsprosjekt teke inn ballbinge ved Fjordtun oppvekstsenter. Tiltaket er eit heilt nytt tiltak. I dag er her ein asfaltert plass som ver nytta til mellom anna ballspel. Det er føresett ein samla kostnad på kr Av dette er føresett finansiert kr ved spelemidlar, ved dugnad og ved kommunal eigendel. Tidlegare har tiltak som har vore teke inn i HP i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet samstundes vore innarbeidd i økonomiplanen til kommunen. Det er ikkje gjort no, og tiltaket må difor innarbeidast i budsjett 2014, ev seinare i perioden og det skal bli gjennomført. Auka kostnad: kr Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kunstgras Kreklingen Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Det er i HP 2013 under investeringsprosjekt teke inn utskifting av kunstgrasdekke på Kreklingen stadion. Bana er i år 10 år gamal og kan etter reglane få spelemidlar til renovering. Prosjektet er teke inn i langtidsprogrammet i høyringsutkast til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunstgraset er slitt og bana har no ikkje den standard den hadde då den var ny. Kunstgras har også utvikla seg mykje denne tiårsperioden til å bli meir robust og ha betre kvalitet. Bana har heller ikkje god nok drenering slik at det vert overvatn på bana ved mykje regn. I HP er det føresett ein samla kostnad på kr Av dette er føresett finansiert kr ved spelemidlar, ved dugnad/tilskot og ved kommunal eigendel. Etter dette har kommunen fått utarbeida eit meir eksakt kostnadsoverslag på mil der også ny drenering vert teke inn. Det er også vurdert at det vil vere reelt å måtte redusere posten dugnad/tilskot ut i frå omfang av arbeid som kan gjerast på dugnad å få dugnad. Meir reell finansiering vil vere: Spelemidlar (må forskotterast) Balestrand kommune Dugnad/tilskot Mva komp Finansiering kan ver og private tilskot ikkje Tidlegare har tiltak som har vore teke inn i HP i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet samstundes vore innarbeidd i økonomiplanen til kommunen. Det er ikkje gjort no, og tiltaket må difor innarbeidast i budsjett 2014, ev seinare i perioden og det skal bli gjennomført. Auka kostnad: kr

9 Oppmålingsutstyr teodolitt og GPS Innan oppmåling kjem den største delen av inntekta frå oppdrag utanfor kommunen si eiga verksemd. Balestrand kommune har inngått avtale med Høyanger kommune om at alle oppmålingsoppdrag i Høyanger vert utført av Balestrand kommune, i tillegg tek kommunen på seg annan type oppmålingsoppdrag, t.d. for Statens vegvesen, private entreprenører, konsulentselskap m. fl. For at Balestrand kommune skal kunne ta på seg slike oppdrag må ein ha utstyr som stetter dei krav til nøyaktighet og effektivitet som oppdragsgjevar krev. I tillegg er det viktig at kommunen har mest mogleg effektivt utstyr med tanke på å ha kapasitet til å utføre oppdraga. Oppmålingsutstyret fungerer som ei datamaskin med programvare og oppmålingsutstyret har hatt same utvikling som anna dataverktøy, dvs. etter nokre år er dei umoderne og lite effektiv. Balestrand kommune disponerer i dag 1 GPS og 1 teodolitt til oppmåling. Teodolitten vart kjøpt brukt i 1999 og GPS vart kjøpt brukt i Teodolitten nyttar gamal datateknologi som gjer at ein ikkje kan overføre data til/frå dei datamaskiner ein nytter i dag, leverandøren av utstyret har sagt at dei ikkje kan skaffe deler til teodolitten om det skulle vere naudsynt. Som følgje av dette tek ikkje kommunen på seg oppmålingsoppdrag som krev at ein må nytte teodolitten, dvs. oppdrag med krav til stor høgdenøyaktighet, inne i bygg, i skogsområder og andre områder kor det ikkje er GPS dekning. Eksempel på slike oppdrag er stikking i samband med bygging Norsk Reiselivsmuseum. GPS som vart kjøpt brukt i 2008 nyttar eldre programvare og kan ikkje oppgraderast med dei program som er i marknaden i dag. Det har og vore ei stor utvikling innan utstyret sin evne til å oppnå gode målingar i område med dårlig satellitt dekning, dvs. ein kan i fleire høve måle raskare og meir effektivt med nytt utstyr enn det utstyret kommunen har i dag. Behov for investering er kr , ein vil da kunne bytte ut både teodolitt og GPS. Auka kostnad: kr Ny bæremaskin eller tilpassing av traktorar til uteseksjonen Balestrand kommune har to traktorar som er nytta til transport og som bæremaskinar for reiskap til brøyting, feiing, kantslått og liknande. Traktorane vart kjøpte brukt for 5 år sidan og er ca. 10 år gamle. Dei som bruker utstyret i dag er ikkje nøgd med funksjonalitet og arbeidsmiljø for alle opperasjonar, då mykje av utstyret er montert bak på traktoren. Det er med bakgrunn i dette eit primært ønske om ein ny bæremaskin av typen Willie, som er ein midjestyrt doning og som har gjennomgåande frontmontert utstyr. Ei slik løysing vil vere god med tanke på effektiv gjennomføring av arbeid og vil gje eit godt arbeidsmiljø/hms. Kostnaden ved kjøp er derimot relativt høg. Kjøp av ei brukt maskin ein har fått tilbod på inneberer ein kostnad på ca. 1,8 mill. kr. Ved kjøp av ein slik maskin føreset ein sal av den eine traktoren slik at nettokostnaden vil vere ca ,-. Ein har ut i frå at dette er ein omfattande kostnad, sett på ei løysing med eit frontmontert brøyteplate på eksisterande traktorar. Dette gjer at ein kan nytte frontmontert brøyteutstyr og anna utstyr. Kostnaden med dette samt nye tilpassa brøyteskjer vil vere ca. kr Ein vil med ei slik løysing også få eit betre arbeidsmiljø og betre funksjonalitet. Ein vil her også ha ein fordel med at vi også kan nytte alt utstyr på begge doningane om eit anna. Auka kostnad med ny bæremaskin (alt 1): kr Auka kostnad med brøyteplater m.m. (alt 2): kr

10 Ny bil til skogbrukssjefen Bilen som skogbrukssjefen i Balestrand kommune nyttar er gamal og reparasjonane vert store for å få godkjent bilen frå år til år. Skogbrukssjefen har ansvar for både Balestrand og Høyanger kommune og er i tillegg avhengig av ein tilrettelagd arbeidsbil for utøving av arbeidet innan skogbruk, friluftsliv og viltforvaltning. Ein har vurdert det som mest økonomisk fordelaktig for kommunen å eige ein slik bil framfor å lease. Det er ikkje naudsynt med ein ny bil. Auka kostnad: kr Opprusting kommunestyresalen Ansvar 100 Balestrand rådhus har over tid i liten grad vore opprusta med nytt interiør og tidsmessig utstyr. Kommunestyresalen er det viktigaste møterommet til kommunen og her vert helde dei fleste politiske møte, møte og mottaking med eksterne besøkande og interne administrative arbeidsmøte. Kommunestyresalen er også nytta av kriseleiing når denne trer saman. Det har vore utarbeidd ein plan for oppgradering av rommet med utskifting av bord og stolar, overflatebehandling av veggar, utskifting av gardiner, ny lyssetting, nytt AV-utstyr og tilrettelegging for IKT. Det vert vist til denne. Auka kostnad: kr Sagatun skule - solavskjerming I samband med godkjenning av Sagatun skule etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vart gjort vedtak i utval for oppvekst og omsorg der skulen ikkje vart godkjent før tiltak med solavskjerming av alle klasserom på heile Sagatun skule er gjennomført. Effektiv solskjerming må skje utom glaset. Då mange klasserom har uteområde rett utom glasa vil solavskjerming vere utsett for skade ved leik eller herverk. Dette gjer persienner og også markiser sårbare. Ut i frå dette har ein sett på ei løysing med «Screen» som er ei utvendig rullegardin som går i skinner. Dette må styrast elektrisk, og kan også koplast til automatikk som tidsstyring, solstyring og liknande. Innhenta prisar gav kostnader på ca. kr ,- for dei 4 klasseromma i ungdomsskulen, samt nokre arbeidsrom for lærarar med same eksponering. Det er ikkje henta inn prisar for heile skulen men basert på dette vil kostnadene vere på kring Auka kostnad: kr Sagatun skule utbetring av toalett på småskulen og mellomsteget I samband med godkjenning av Sagatun skule etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vart gjort vedtak i utval for oppvekst og omsorg der skulen ikkje vart godkjent før utbetring av toalettilhøva på barnesteget og mellomsteget er gjennomført.

11 I rapporten frå Miljøretta helsevern vert det i dette vurdert at det ikkje er tilstrekkeleg med berre eitt toalett i kvart av bygga med innvendig tilkomst, og at hovud toaletta ikkje er tilstrekkeleg tilgjengelege med berre utvendig tilkomst. Det har vore sett på løysingar internt. For mellomsteget kan problemet bli løyst relativt enkelt med innsetting av innvendige dører frå gangen, samt opprusting av sjølve toalettromma med lysare farger. I barneskulebygget må det byggast om noko meir med toalett/garderobe og dette kan løysast på fleire måtar. Prosjektet er ikkje detaljprosjektert, men så langt vurdert at det kan gjennomførast innanfor ei kostnadsramme på kr ,-. Auka kostnad: kr Sagatun skule utstyr leikeareal I samband med ferdigstilling av uteområda nedom Sagatun skule vart det etablert eit sandbasseng for leikeapparat. Det har vore sett og innhenta prisar på ulike typar husker, klatrestativ, balanseliner og liknande. Kostnadene med innkjøp og montering er vurdert til kr ,-. Auka kostnad: kr Sagatun skule tilrettelegging for folkebibliotek i B-bygget Det har vore føresett at ein skal utgreie og legge til rette for å kunne flytte Balestrand folke bibliotek til Sagatun skule og samordne dette med skulebiblioteket. I tillegg til å samordne kompetanse på bibliotekområdet vil ein kunne spare kostnader på drift innan husleige, straum, reinhald og drift av biblioteksystem. Det har vore ein gjennomgang mellom skulen, folkebiblioteket og teknisk avdeling for å avklare naudsynte endringar i bygget. Så langt er det konkludert med at det ikkje er naudsynt med vesentlege endringar i bygget med omsyn på inndeling av rom og liknande. Det er sett på ein fordel både for biblioteket og skulen at det er eit oppdelt areal i staden for eit større rom. Skulen kan då nytte areala i skulesamanheng på ein fleksibel måte. Tiltak som er vurdert må gjennomførast er å tilrettelegge for betre toalettilhøve. Ein har sett på løysingar utan at prosjektet er detaljprosjektert og eksakt kostnadsrekna. Så langt vurderer ein at tiltaket kan gjennomførast innan for ei kostnadsramme på kr ,- Auka kostnad: kr Brannstasjon Det er gjort vurderingar av Sogn Brann og Redning IKS som gjer at Balestrand kommune må etablere ny brannstasjon. Vurderingar til storleik og krav til bygg og krav knytt til utkjøring, parkering tilgjenge m.m. gjer det lite aktuelt å bygge om eksisterande stasjon. Det vert vurdert anten å bygge nys stasjon eller å inngå avtale om leige med privat aktør. I begge tilfelle vil det bli ein årleg kostnad som må innarbeidast i budsjett og økonomiplan.

12 Arealbehovet er stipulert til 200 m2 fordelt på 150 m2 garasje/vognhall med portar og 50 m2 garderobedel. Det vil kunne vere aktuelt å samlokalisere ambulanse med brannutrykkingskjøretøya. Det må i tillegg vere uteareal som er eigna til utrykking, p-plassar m.v. Ein har så langt ikkje funne konkret tomt, eller gjort eit reelt kostnadsoverslag for alternativ kommunal utbygging. Det vert jobba med løysing knytt til privat utbyggar og då med leigeavtale for kommunen. Auka kostnad: kr Kyrkjestove Ansvar 100 Balestrand Sokneråd har teke opp med Balestrand kommune finansiering av bygging av ny kyrkjestove, seinast ved brev Kyrkjestova på ca. 90 m2 er planlagd bygd ved Tjugum kyrkje. Prosjektet er kalkulert til å ha ein totalkostnad på kr inkl. mva. Soknerådet ber om at Balestrand kommune bidreg med lånefinansiering på og i tillegg kommunal løyving på Slik ein forstår det er det lagt opp til at avkastning frå Thorbjørnsens legat skal dekke rentekostnadene med lånet og at Balestrand kommune skal dekke dei årlege avdraga. Det er vidare føresett at bunde driftsfond som Soknerådet disponerer på kr og mvakompensasjon på kring vert nytta til finansiering.. Auka kostnad: kr Kommunedelplan - Esefjorden Det er gjort vedtak om å gjennomføre kommunedelplan for Esefjorden i løpet av Det er så langt ikkje avsett midlar til arbeidet. Det er føresett å nytte ekstern kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Vi har ikkje eksakt kostnad eller pristilbod, men har tidlegare stipulert arbeidet til å koste mellom 1,0-1,5 mil kr. Det vil bli innhenta pris i løpet av hausten. Det er vidare mest truleg at denne planen ikkje kan finansierast som investeringstiltak, men i staden må innarbeidast i driftsbudsjettet. Dette vert avklart til neste møte i finansutvalet Auka kostnad: kr

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Investeringsprogram 2012 2015

Investeringsprogram 2012 2015 Investeringsprogram 2012 2015 Rådmannen 02.11.2011 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Barnehagebruksplan for Klepp kommune

Barnehagebruksplan for Klepp kommune Barnehagebruksplan for Klepp kommune 2017 2025 Planen blir laga for 8 år fram i tid, men bør rullerast kvart 2. år. Mål for planen Føremålet med barnehagebruksplanen er: a. Ombygging/tilpassing av eksisterande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353. Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353. Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353 Arkiv: M55 Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek å byggja

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/1045-14 Folkebiblioteket Leige av lokale TILRÅDING: Leikanger kommunestyre vedtek: 1. Det blir inngått ei kortsiktig avtale med

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 16.30 Medlemmer: Sigrunn Dale, leiar Renate Rendedal Hanna Menes Siv Midtbø Lidal Siren Ese Forfall: Hanna Menes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/11 Formannskapet 22.06.2011 42/11 Formannskapet 17.10.2011 33/11 Utval for plan og utvikling 06.12.2011 66/11 Formannskapet 07.12.2011 85/11 styret 15.12.2011 Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer