A. Investeringsprogram økonomiplanperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017"

Transkript

1 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden

2 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får kompensert rente- og avdragsutgifter frå staten eller som genererer inntekter. Det er såleis i økonomiplanperioden berre vidareført investeringar i samsvar med økonomiplan I budsjettet for 2014 og økonomiplanen for er det føresett at alle investeringar blir lånefinansiert med unnatak av årleg eigenkapitalinnskot til KLP. Tabell under viser kva prosjekt som heit eller delvis er budsjettert finansiert med lån i 2013 og vidare i planperioden IKT investeringar Beredskap aggregat mm 280 Omsorgsbustader seljetunet 900 Omsorgsbustader yngre brukarar 6211 Friområde Hittunsfjøra 2768 Kjøp areal Lunde Prestegard 850 Bustad-/næringsføremål SUM Avkastning av kraftfond 1 Kraftfondet har ei avkastning kvart år som dels har vorte nytta til drift og dels til finansiering av investeringar. Følgjande summar er lagt inn som finansiering av investeringar i perioden: Avkastning kraftfond Utover kr , som er løyvd frå fondet til finansiering av vedtekne ikkje gjennomførte prosjekt, er det ikkje ledige midlar på dette fondet i planperioden. Bruk av kraftfond 2 Dette er fondsmidlar som vart avsett etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Disponible midlar er på vel 9,5 mill kr. Av fondskapitalen er det gjort vedtak om å disponera 8,030 mill kr i investeringsbudsjettet for Udiponerte midlar skriv seg frå innbetaling på næringslån. Desse midlane bør kanskje nyttast til nye lån som hjelp til næringsetableringar Fjordtun skule 100 Nesse sambrukshus 93 Hyttefelt Kvamsøy 25 Sentrumstiltak 3702 Kjøp Holmamyrane 4100 Sum Ubundne kapitalfond Ubundne kapitalfond vert bygd opp ved sal av kommunal eigedom som bustadtomter, hus, næringsareal og liknande. Pr i dag er det disponibelt kr som ikkje er føresett nytta per

3 Disposisjonsfond inntekter frå drift I framlegg til budsjett 2014, økonomiplan er det ikkje funne rom for å avsetja driftsmidlar til disposisjonsfond som seinare kan nyttast til finansiering av investeringar. Det er likevel teke høgd for at årleg innbetaling av EK-innskot KLP blir finansiert frå driftsbudsjettet då desse ikkje kan lånefinansierast. Overf. av driftsm. til investering Tilskot I budsjettet for 2013 vart det føresett tilskot på samla kr som del av finansiering av omsorgsbustader og friområde Hittunsfjøra. Ein må i budsjettet for 2014 gjera ei ny vurering av desse tilskota. Mva-kompensasjon Frå 2014 skal momskompensasjon på investeringar, inntektsført i drift, 100% refusjonen skal frå 2014 tilbakeførast til investeringsrekneskapen og vil vera ein del av finansieringa. Det er førebel berre sett opp mva-kompensasjon på IKT-investeringar. Mva-kompensasjon

4 C. Prosjekta i økonomiplanen Følgjande investeringsprosjekt er vedteke gjennomført i økonomiplanperioden: IKT-investeringar Ansvar 120 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKT maskin- og programvare. Budsjettposten er ei rammeløyving som skal ta høgd for kostander i samsvar med IKT plan for kommunen. Det vert å komme attende til eit eige handlingsprogram til denne som viser kva tiltak som skal gjennomførast i Investeringar i IKT har kort avskrivingstid. Ideelt burde desse investeringane vore finanisert med driftsmidlar. Kostnad inkl. mva Kraftfond 1 MVA-kompensasjon Lån Omsorgsbustader yngre brukarar Det har tidlegare, og som grunnlag for budsjettrammene som er sette så langt, vore føresett eit behov for 6 reine omsorgsbustader. Ei plangruppe har jobba med å avklare buløysingar for yngre brukarar med særskilde helpebehov. Denne gruppa har konkludert med at kommunen bør bygge eit bygg med kring minimum 8 omsorgsbustader og fellesareal/personalareal. Dette er gjort for å kunne legge ned Lerkehaugen som bufellesskap og ikkje måtte etablere ei ny nattevakt med høge driftskostnader. Det er som grunnlag for prosjektetring sett opp slik Romprogram Det skal byggast eitt bygg med 8-9 bueiningar, fellesareal, personalareal, gangar og ev heis. Uteareal og parkering. Tomt og terreng skal opparbeidast. Areal Totalareal, bygg Bueiningar: Tomt 2300 m2 Bygg, uteareal felles og privat, parkering, tilkomstvegar Føreset at det vert 8 bueiningar vert det lagt opp til ca. følgjande areal Bueiningar 4*60 m2 240 m2 Bueiningar 2*70 m2 140 m2 Bueiningar 2*80 m2 160 m2 Personalareal 50 m2 Fellesareal 70 m2 Gangar, heis og anna 120 m2 Totalt 780 m2 Ev parkering under bygg kjem i tillegg Omsorgsbustad etter krav frå Husbanken. 2 busteiningar skal ha ekstra soverom 2 bueingar skal ha ekstra stort bad, samt ekstra rom.

5 Personaldel: Fellesareal Gangar mm Skal innehalde 2 kontor, garderobe/2 stk WC, dusj, rom-nattevakt (ev kombinasjon med kontor), medisinrom, lager Kjøkken, stove i samla løysing og trimrom Bøttekott med utslagsvask, felles bod, lager. Med slikt total areal, og funksjonalitet som tilfredsstiller krav frå Husbanken m.m. må ein rekne med ein kostnad på minimum kr/m2 (eks mva). Prosjektet vil då få ein totalkostnad på 25 mill. inkl. mva. Finansiering kan vere: Tilskot husbanken 30 % til omsorgsbustadene Tilskot husbanken 40% til fellesareal (grunnlag for heildøgns tenester) Mva komp Sal av Lerkehaugen Kommunal finansiering Det er tidlegare føresett ein kommunal eigen finansiering på Skal prosjektet gjennomførast som lagt opp til må budsjettet justerast med auke i netto ramme på kr ,-. Det er å understreke at prosjektet er basert på enkle kalkyler ut frå kvadratmeterpris og at eit gjennomarbeida forprosjekt. Innhenta anbod vil gje eksakte kostnader. Føresett at det vert nytta kring til gjennomføring av forprosjekt i 2013 bør budsjettet bør budsjetterast opp slik: Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot Husbanken Bruk av kapitalfond Lån Friområde Hittunsføra I samband med at kommunen tok på seg å handtere steinmassane frå Norsk reiselivsmuseum vart det avgjort å etablere Hittunsfjøra friområde. Prosjektet har eit samla budsjett på 5,9 mill. Det er fram til no gjennomført følgjande: grunnundersøkingar i regi av Multiconsult As planlegging av området i Hittunsføra med tanke på å etablere eit friområde med ein molo som kan gje både badelagune og småbåtplassar. Det er utarbeidd forprosjekt og vedteke reguleringsplan for området. Forhandlingar og vidare vedtak av avtale om grunn. Bygging av tilkomstveg, område for mellomlagring av plastringsstein og drenering av arealet. Inngått avtale med Statsbygg om deponering av steinmassane, bygging av molo og plastring av denne. Dette arbeidet er venta ferdig i Sett i gang arbeid med justering av forprosjekt og utarbeiding av anbodsbeskriving fro ferdigstilling av badeanlegg. Dette arbeidet er føresett ferdigstilt i Kostnader og prisar er så langt relativt bra i samsvar med kalkyler. Ein har så langt kontraktspris med Stasbygg ikkje fått eksakte kostnader med deponeringsarbeida. Ved justert forprosjekt vil ein ha noko betre føresetnader for å vurder om det vert avvik på kostnadssida. Ei problemstilling ein må ta stilling til er val av strategi for småbåthamna. I avtale med grunneigar kan denne ferdigstillast over tid etter kvart som det er tilgjengelege steinmassar. Dette fører derimot med

6 seg nokre utfordringar knytt til anleggsarbeidet, samt at anlegget vert eit delvis anleggsområde over tid. Dette vert å komme attende til. Det vidare lagt inn tilskot på kr 1,5 mill. som del av finansiering. Dette er tilskot kommunen ikkje har tilsegn om på noverande tidspunkt, noko som gjer at ein må ta høgd for annan finansiering av denne delen dersom ein ikkje får dette på plass. Ein har søkt på tettstadmidlar og fått avslag tidlegare, men vil forsøkje å søkje på nytt ved neste søknadsrunde. Det er i alle høve sannsynleg at ein ikkje får finansiert heile tilskotssummen. Restsum må finansierast ved låneopptak. Kostnad Mva-kompensasjon Tilskot 1500 Lån Bustad-/næringsareal Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Kostnad Lån Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800 Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP for kvart år i planperioden. Dette er ein kostanden skal førast i kapitalrekneskapen og som det ikkje er høve til å lånefinansiera. Kostnad Overføring frå drift

7 Opprusting av aldersbustadene «Seljetunet bufellesskap» Ansvar Det er i alt 10 bueiningar i det som vert kalla aldersbustadene som ligg oppom Helsetunet. Allereie i dag bur fleire yngre brukarar i desse bustadene, medan tilrettelagde bustader for eldre i tillegg står tomme. Helse og omsorg har ut i frå dette, samt at det er nye behov for yngre brukarar, sett på løysingar som inneberer å om definere bruken av desse bustadene. I dette ligg opprusting av dei 6 eldste av bueiningane som er samla i to separate bygg. Tanken er å etablere 5 bueiningar og nytte 1 eining til personale/fellesareal. Ei slik opprusting og tilpassing er mest ei føresetnad for å få dette til, då desse bueiningane er gamle og ueigna! Omfanget av opprusting har vore enkelt vurdert så langt. Det er då lagt opp til utskifting av kjøkken, tilrettelegging av bad, lyskilder og måling av overflater nye utvendige tilkomstramper m.m. Det kan vere mogeleg å få husbanktilskot dersom dette vert sett på som opprusting og ikkje generelt vedlikehald. Det var i utgangspunktet sett opp ein netto kostnad på kr pr. eining. Prosjektet har vore vidare planlagt i 2013 og vert gjennomført i eigen regi for alle fag med unntak av noko elektrikar arbeid. Pr. september 2013 er 3 leilegheiter ferdigstilte og innflytta. Resten vert utført hausten 2013, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i april Leilegheitene vert teke i bruk etter kvart som dei vert ferdige. I utgangspunktet var det berre setta opp ei nettobudsjettering og nettofinansiering av prosjektet. Ein kjenner no kostnader og inntekter betre, og kan setje opp eit fullstendig budsjett for heile prosjektet: Arbeid i eigen regi plankostnad Arbeid i eigen regi utføring Materiell og kjøpte tenester Mva Totale kostnader Husbanktilskot 20 % Mva komp Planarbeid, frå driftsbudsjett Eigen finansiering ved lån Samla finansiering Då det er finansiert i 2013 må det finansierast i 2014 i netto for prosjektet totalt sett. Når det gjeld bruttobudsjettering og fordeling av kostnader mellom 2013 og 2014 vert dette gjort eksakt i sak om investeringar i desember Kostnad 200 Lån -200

8 Potensielle nye prosjekt endringar i prosjekt Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Ballbinge Fjordtun Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Det er i HP 2013 under investeringsprosjekt teke inn ballbinge ved Fjordtun oppvekstsenter. Tiltaket er eit heilt nytt tiltak. I dag er her ein asfaltert plass som ver nytta til mellom anna ballspel. Det er føresett ein samla kostnad på kr Av dette er føresett finansiert kr ved spelemidlar, ved dugnad og ved kommunal eigendel. Tidlegare har tiltak som har vore teke inn i HP i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet samstundes vore innarbeidd i økonomiplanen til kommunen. Det er ikkje gjort no, og tiltaket må difor innarbeidast i budsjett 2014, ev seinare i perioden og det skal bli gjennomført. Auka kostnad: kr Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kunstgras Kreklingen Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Det er i HP 2013 under investeringsprosjekt teke inn utskifting av kunstgrasdekke på Kreklingen stadion. Bana er i år 10 år gamal og kan etter reglane få spelemidlar til renovering. Prosjektet er teke inn i langtidsprogrammet i høyringsutkast til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunstgraset er slitt og bana har no ikkje den standard den hadde då den var ny. Kunstgras har også utvikla seg mykje denne tiårsperioden til å bli meir robust og ha betre kvalitet. Bana har heller ikkje god nok drenering slik at det vert overvatn på bana ved mykje regn. I HP er det føresett ein samla kostnad på kr Av dette er føresett finansiert kr ved spelemidlar, ved dugnad/tilskot og ved kommunal eigendel. Etter dette har kommunen fått utarbeida eit meir eksakt kostnadsoverslag på mil der også ny drenering vert teke inn. Det er også vurdert at det vil vere reelt å måtte redusere posten dugnad/tilskot ut i frå omfang av arbeid som kan gjerast på dugnad å få dugnad. Meir reell finansiering vil vere: Spelemidlar (må forskotterast) Balestrand kommune Dugnad/tilskot Mva komp Finansiering kan ver og private tilskot ikkje Tidlegare har tiltak som har vore teke inn i HP i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet samstundes vore innarbeidd i økonomiplanen til kommunen. Det er ikkje gjort no, og tiltaket må difor innarbeidast i budsjett 2014, ev seinare i perioden og det skal bli gjennomført. Auka kostnad: kr

9 Oppmålingsutstyr teodolitt og GPS Innan oppmåling kjem den største delen av inntekta frå oppdrag utanfor kommunen si eiga verksemd. Balestrand kommune har inngått avtale med Høyanger kommune om at alle oppmålingsoppdrag i Høyanger vert utført av Balestrand kommune, i tillegg tek kommunen på seg annan type oppmålingsoppdrag, t.d. for Statens vegvesen, private entreprenører, konsulentselskap m. fl. For at Balestrand kommune skal kunne ta på seg slike oppdrag må ein ha utstyr som stetter dei krav til nøyaktighet og effektivitet som oppdragsgjevar krev. I tillegg er det viktig at kommunen har mest mogleg effektivt utstyr med tanke på å ha kapasitet til å utføre oppdraga. Oppmålingsutstyret fungerer som ei datamaskin med programvare og oppmålingsutstyret har hatt same utvikling som anna dataverktøy, dvs. etter nokre år er dei umoderne og lite effektiv. Balestrand kommune disponerer i dag 1 GPS og 1 teodolitt til oppmåling. Teodolitten vart kjøpt brukt i 1999 og GPS vart kjøpt brukt i Teodolitten nyttar gamal datateknologi som gjer at ein ikkje kan overføre data til/frå dei datamaskiner ein nytter i dag, leverandøren av utstyret har sagt at dei ikkje kan skaffe deler til teodolitten om det skulle vere naudsynt. Som følgje av dette tek ikkje kommunen på seg oppmålingsoppdrag som krev at ein må nytte teodolitten, dvs. oppdrag med krav til stor høgdenøyaktighet, inne i bygg, i skogsområder og andre områder kor det ikkje er GPS dekning. Eksempel på slike oppdrag er stikking i samband med bygging Norsk Reiselivsmuseum. GPS som vart kjøpt brukt i 2008 nyttar eldre programvare og kan ikkje oppgraderast med dei program som er i marknaden i dag. Det har og vore ei stor utvikling innan utstyret sin evne til å oppnå gode målingar i område med dårlig satellitt dekning, dvs. ein kan i fleire høve måle raskare og meir effektivt med nytt utstyr enn det utstyret kommunen har i dag. Behov for investering er kr , ein vil da kunne bytte ut både teodolitt og GPS. Auka kostnad: kr Ny bæremaskin eller tilpassing av traktorar til uteseksjonen Balestrand kommune har to traktorar som er nytta til transport og som bæremaskinar for reiskap til brøyting, feiing, kantslått og liknande. Traktorane vart kjøpte brukt for 5 år sidan og er ca. 10 år gamle. Dei som bruker utstyret i dag er ikkje nøgd med funksjonalitet og arbeidsmiljø for alle opperasjonar, då mykje av utstyret er montert bak på traktoren. Det er med bakgrunn i dette eit primært ønske om ein ny bæremaskin av typen Willie, som er ein midjestyrt doning og som har gjennomgåande frontmontert utstyr. Ei slik løysing vil vere god med tanke på effektiv gjennomføring av arbeid og vil gje eit godt arbeidsmiljø/hms. Kostnaden ved kjøp er derimot relativt høg. Kjøp av ei brukt maskin ein har fått tilbod på inneberer ein kostnad på ca. 1,8 mill. kr. Ved kjøp av ein slik maskin føreset ein sal av den eine traktoren slik at nettokostnaden vil vere ca ,-. Ein har ut i frå at dette er ein omfattande kostnad, sett på ei løysing med eit frontmontert brøyteplate på eksisterande traktorar. Dette gjer at ein kan nytte frontmontert brøyteutstyr og anna utstyr. Kostnaden med dette samt nye tilpassa brøyteskjer vil vere ca. kr Ein vil med ei slik løysing også få eit betre arbeidsmiljø og betre funksjonalitet. Ein vil her også ha ein fordel med at vi også kan nytte alt utstyr på begge doningane om eit anna. Auka kostnad med ny bæremaskin (alt 1): kr Auka kostnad med brøyteplater m.m. (alt 2): kr

10 Ny bil til skogbrukssjefen Bilen som skogbrukssjefen i Balestrand kommune nyttar er gamal og reparasjonane vert store for å få godkjent bilen frå år til år. Skogbrukssjefen har ansvar for både Balestrand og Høyanger kommune og er i tillegg avhengig av ein tilrettelagd arbeidsbil for utøving av arbeidet innan skogbruk, friluftsliv og viltforvaltning. Ein har vurdert det som mest økonomisk fordelaktig for kommunen å eige ein slik bil framfor å lease. Det er ikkje naudsynt med ein ny bil. Auka kostnad: kr Opprusting kommunestyresalen Ansvar 100 Balestrand rådhus har over tid i liten grad vore opprusta med nytt interiør og tidsmessig utstyr. Kommunestyresalen er det viktigaste møterommet til kommunen og her vert helde dei fleste politiske møte, møte og mottaking med eksterne besøkande og interne administrative arbeidsmøte. Kommunestyresalen er også nytta av kriseleiing når denne trer saman. Det har vore utarbeidd ein plan for oppgradering av rommet med utskifting av bord og stolar, overflatebehandling av veggar, utskifting av gardiner, ny lyssetting, nytt AV-utstyr og tilrettelegging for IKT. Det vert vist til denne. Auka kostnad: kr Sagatun skule - solavskjerming I samband med godkjenning av Sagatun skule etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vart gjort vedtak i utval for oppvekst og omsorg der skulen ikkje vart godkjent før tiltak med solavskjerming av alle klasserom på heile Sagatun skule er gjennomført. Effektiv solskjerming må skje utom glaset. Då mange klasserom har uteområde rett utom glasa vil solavskjerming vere utsett for skade ved leik eller herverk. Dette gjer persienner og også markiser sårbare. Ut i frå dette har ein sett på ei løysing med «Screen» som er ei utvendig rullegardin som går i skinner. Dette må styrast elektrisk, og kan også koplast til automatikk som tidsstyring, solstyring og liknande. Innhenta prisar gav kostnader på ca. kr ,- for dei 4 klasseromma i ungdomsskulen, samt nokre arbeidsrom for lærarar med same eksponering. Det er ikkje henta inn prisar for heile skulen men basert på dette vil kostnadene vere på kring Auka kostnad: kr Sagatun skule utbetring av toalett på småskulen og mellomsteget I samband med godkjenning av Sagatun skule etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vart gjort vedtak i utval for oppvekst og omsorg der skulen ikkje vart godkjent før utbetring av toalettilhøva på barnesteget og mellomsteget er gjennomført.

11 I rapporten frå Miljøretta helsevern vert det i dette vurdert at det ikkje er tilstrekkeleg med berre eitt toalett i kvart av bygga med innvendig tilkomst, og at hovud toaletta ikkje er tilstrekkeleg tilgjengelege med berre utvendig tilkomst. Det har vore sett på løysingar internt. For mellomsteget kan problemet bli løyst relativt enkelt med innsetting av innvendige dører frå gangen, samt opprusting av sjølve toalettromma med lysare farger. I barneskulebygget må det byggast om noko meir med toalett/garderobe og dette kan løysast på fleire måtar. Prosjektet er ikkje detaljprosjektert, men så langt vurdert at det kan gjennomførast innanfor ei kostnadsramme på kr ,-. Auka kostnad: kr Sagatun skule utstyr leikeareal I samband med ferdigstilling av uteområda nedom Sagatun skule vart det etablert eit sandbasseng for leikeapparat. Det har vore sett og innhenta prisar på ulike typar husker, klatrestativ, balanseliner og liknande. Kostnadene med innkjøp og montering er vurdert til kr ,-. Auka kostnad: kr Sagatun skule tilrettelegging for folkebibliotek i B-bygget Det har vore føresett at ein skal utgreie og legge til rette for å kunne flytte Balestrand folke bibliotek til Sagatun skule og samordne dette med skulebiblioteket. I tillegg til å samordne kompetanse på bibliotekområdet vil ein kunne spare kostnader på drift innan husleige, straum, reinhald og drift av biblioteksystem. Det har vore ein gjennomgang mellom skulen, folkebiblioteket og teknisk avdeling for å avklare naudsynte endringar i bygget. Så langt er det konkludert med at det ikkje er naudsynt med vesentlege endringar i bygget med omsyn på inndeling av rom og liknande. Det er sett på ein fordel både for biblioteket og skulen at det er eit oppdelt areal i staden for eit større rom. Skulen kan då nytte areala i skulesamanheng på ein fleksibel måte. Tiltak som er vurdert må gjennomførast er å tilrettelegge for betre toalettilhøve. Ein har sett på løysingar utan at prosjektet er detaljprosjektert og eksakt kostnadsrekna. Så langt vurderer ein at tiltaket kan gjennomførast innan for ei kostnadsramme på kr ,- Auka kostnad: kr Brannstasjon Det er gjort vurderingar av Sogn Brann og Redning IKS som gjer at Balestrand kommune må etablere ny brannstasjon. Vurderingar til storleik og krav til bygg og krav knytt til utkjøring, parkering tilgjenge m.m. gjer det lite aktuelt å bygge om eksisterande stasjon. Det vert vurdert anten å bygge nys stasjon eller å inngå avtale om leige med privat aktør. I begge tilfelle vil det bli ein årleg kostnad som må innarbeidast i budsjett og økonomiplan.

12 Arealbehovet er stipulert til 200 m2 fordelt på 150 m2 garasje/vognhall med portar og 50 m2 garderobedel. Det vil kunne vere aktuelt å samlokalisere ambulanse med brannutrykkingskjøretøya. Det må i tillegg vere uteareal som er eigna til utrykking, p-plassar m.v. Ein har så langt ikkje funne konkret tomt, eller gjort eit reelt kostnadsoverslag for alternativ kommunal utbygging. Det vert jobba med løysing knytt til privat utbyggar og då med leigeavtale for kommunen. Auka kostnad: kr Kyrkjestove Ansvar 100 Balestrand Sokneråd har teke opp med Balestrand kommune finansiering av bygging av ny kyrkjestove, seinast ved brev Kyrkjestova på ca. 90 m2 er planlagd bygd ved Tjugum kyrkje. Prosjektet er kalkulert til å ha ein totalkostnad på kr inkl. mva. Soknerådet ber om at Balestrand kommune bidreg med lånefinansiering på og i tillegg kommunal løyving på Slik ein forstår det er det lagt opp til at avkastning frå Thorbjørnsens legat skal dekke rentekostnadene med lånet og at Balestrand kommune skal dekke dei årlege avdraga. Det er vidare føresett at bunde driftsfond som Soknerådet disponerer på kr og mvakompensasjon på kring vert nytta til finansiering.. Auka kostnad: kr Kommunedelplan - Esefjorden Det er gjort vedtak om å gjennomføre kommunedelplan for Esefjorden i løpet av Det er så langt ikkje avsett midlar til arbeidet. Det er føresett å nytte ekstern kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Vi har ikkje eksakt kostnad eller pristilbod, men har tidlegare stipulert arbeidet til å koste mellom 1,0-1,5 mil kr. Det vil bli innhenta pris i løpet av hausten. Det er vidare mest truleg at denne planen ikkje kan finansierast som investeringstiltak, men i staden må innarbeidast i driftsbudsjettet. Dette vert avklart til neste møte i finansutvalet Auka kostnad: kr

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer