Arkivsak Arkivkode Dato 09/ /A2/ Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule"

Transkript

1 - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/ /A2/ Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å få signal frå formannskapet om kva løysing/alternativ administrasjonen bør arbeide vidare med. Rådmannen legg i denne omgang ikkje opp til at det vert gjort vedtak. Status på eigedom/eigedommar: Gnr; 13/18, 13/19, 13/37. Tomtestorleik: ca 2915 m2. Gamleskulen ca 100m2 bygd i 1912 Tilbygg 175m2 bygd i mindre/eldre uthus. Tilstøytande kommunal eigedom (andre sida av vegen); Gnr ; 13/83 og 13/46, har vore /er nytta som ballplass/parkering (om lag 2000 m2) Jf.vedlagde bilde og kart. Skuledrifta har vore primærføremålet for eigedommane. Barnehage /privat barnehage har nytta lokale i skulen i periodar. Anlegget har i tillegg dekka funksjonar som offentleg toalett i sommarhalvåret (kommunen har ytt eit driftstilskot på kr ,- pr år til dette) og bygda/lag og organisasjonar har dekka sitt behov for forsamlings/aktivitetslokale. Ungdomshuset vis a vis dekkar og opp mykje av denne aktiviteten. Kommunen har vassverk/uttak av grunnvatn, i nærleiken, der forsyning av skulen har vore det primære. Nabo 13/41 nyttar veg over skuleplassen som tilkomst til sin bustadeigedom. Aktiviteten på uteområdet har vorte/er redusert då det er området i Hesthagen som vert satsa på som bygda sitt fritids- og aktivitetsområde med m.a. bygging av ballbinge.

2 Budsjett 2009/kostnader I budsjettet for 2009 er det slik omtale; Bruk/eigarskap av skuleanlegget i Fortun bør avklarast i Dette har samanheng med nedlegginga av skuledrifta. Det er ikkje andre kommunale primæroppgåver kopla til bygget/eigedomen. I "skulesaka" er det føresett innsparing av FDV-kostnadane kopla til eigedommen. Dette er teke vidare inn i budsjettet slik at me ikkje har avsett driftsmidlar til å driva anlegget. FDVforbruket dei seinare år har vore der vaktmeister/reinhald (lønsutgifter) har vore største delen (50%-75%) og straumutgifter den andre store posten. Sjølv om bruken er minimal så vert straum, forsikring og kommunale avgifter løpande utgifter for kommunen. Inkludert mindre vedlikehald vil dette vere om lag pr år, jf eige oppsett nedanfor. Kartlegging og vurdering I kommuneplanen sin arealdel er arealet avsett til byggjeområde, offentleg område. Dette gjer at det vil vere relativt kurant å ev omregulere det til andre føremål. Bygningsmassen er i middels god stand. Taket på gymsalen er eternitt og bør snart skiftast. Gamle skulen har nye vindauge og er i bra stand. Eksisterande bygningsmasse er lite eigna for omgjering til bustadføremål. Det er interesse for bruk av lokale i skulen og gymsalen frå lokale lag og organisasjonar (4H m fl), men bruken er så liten at dette ikkje forsvarar å ha bygningar ståande til dette føremålet. Bygdalaget er oppteken av at eigedommane kan nyttast slik at det gir aktivitet i bygda. Alternativ; 1) Sal som det står. Bustad og eller næring Har ikkje gjennomført formell tilstandsrapport/taksering. Det er ikkje registrert konkret interesse for kjøp av eigedommen/eigedommane. 2)Kommunal eige - utleige. Leigeinntekter vil ikkje dekka kostnader med å ha bygningsmassen ståande. Det er ikkje registrert konkret interesse utover lag/organisasjonar, konkret 4H-klubben, husflid, kunstlag. 3) Fortun næringshage. Overføring av eigedommen til Fortun Bygdalag. lokal næringshage. Basert på dialog er tilbakemelding frå bygdalaget slik (sitat): Bakgrunn: Fortun skule er nedlagt. På Bygdelaget sitt årsmøte (18 februar i år) vart det oppretta ein komité som skulle arbeida med framtida til skulen med tanke på at den framleis kunne nyttast til beste for bygda. Komiteen består av fem personar (Haldis Kilen, Else Steig, Anne Sandvik, Steinar Mørkrid og Øyvind Samnøy). Komiteen har arbeid eit halvt år, sondert noko og fått ein del idear og innspel. Komiteen har enno ikkje kunna gått høgt ut på bana, då me formelt ikkje eig skulen. Likevel har styret for bygdelaget i Fortun funne grunnlag for fylgjande forslag. Fortun Bygdelag kjøper skulen:

3 1) Fortun Bygdelag overtek Fortun Skule for kr 1,-. Føresetnadane for dette er; Dette vert ei ordning med ei prøvetid på fem år (tidsrom kan diskuterast). Dersom Bygdelaget innan denne tida ikkje har fått i gang tiltak som kan forsvara overtakinga og som kjem bygda til gode, har kommunen rett til å ta skulen attende. Kommentar til fyrste føresetnad: Heile hensikta med at Fortun Bygdelag ynskjer å ta over skulen er at den på ei eller anna form skal koma bygda og bygdefolket til gode. Dette gjeld for det fyrste ulike arrangement, aktivitetar og hobbyar. Kunne det i tillegg fått nye folk og arbeidsplassar til bygda, så er det òg vel. På ei eller anna vis må drifta kunna forsvarast økonomisk. Skulle dette visa seg som umulig, så har det inga hensikt verken for Fortun bygd eller kommunen at bygdelaget vert sitjande med skulen. 2) Kommunen skal dekkja dei faste utgiftene (straum, forsikring og kommunal avgift) i ei overgangstid på tre år (lengda på overgangstida kan diskuterast). Til andre føresetnad: Bygdelaget har alt ansvar for eitt hus. Laget har ikkje økonomi til å sitja med utgiftene til skulen før ein får starta opp noko som kan vera med å bera utgiftene. Erfaringsmessig tek det alltid ei tid for å få slikt til. Me meinar difor dette vil vera ei rett og god investering for kommunen (hjelp til sjølvhjelp). Denne overgangsordninga vil gje oss tiltrengt rom og tid for å få gode tiltak i gang. 3) Kommunen tek ansvar for at skulen har/får vatn med godkjent kvalitet (Dette kjem sjølvsagt òg andre med same vasskjelde til gode). For bygdelaget Jan Norvald Steig (formann) Øyvind Samnøy (komitémedlem) Det kan vere interessant å forfølgje eit slikt lokalt initiativ for å få til ny næringsutvikling. Rådmann er open for dette, men syner til at løysinga representerer årlege kostnader på om lag kroner. Ev løpande utgifter utover dette bør initiativtakarane sjølv kunne skaffe dekning for. Rådmannen viser i denne samanheng og til anna lokalt initiativ om lokal næringshage i området. 4) Bustadtomtar. Eigedommane kan vera eigna for bygging av bustader. Byggjeavstand til riksveg og omsynet til støy må takast omsyn til. Alle eigedommane kan på sikt nyttast til bustadføremål, men eksisterande bygningsmasse må rivast for å få ei god og hensiktsmessig utnytting/løysing. Det kan leggjast til rette for bustadtomtar utan store investeringar. Rivingskostnader og VAløysingar vil likevel representere ein kostnad. Rådmannen syner og til prosessen om avregulering av bustadområde i Drægni bustadfelt som vil opna for spreidd bustadbygging. Sluttord Det kan tenkjast ein strategi der ein nyttar ein kombinasjon av alternativa 3 og 4; Bygdalaget får overta eksisterande bygningsmasse i samsvar med tilbod og prøve seg som lokal næringsutviklarar. I første omgang kan eigedommane 13/46 og 13/83 samanføyast og parsellerast ut som 2-3 bustadtomtar. Om det ikkje lukkast å etablere næringsaktivitet på hovudeigedommen kan salsforsøk eller riving og utparsellering av tomtar vidareførast også til denne delen. Tore Eriksen Rådmann.

4 Vedlegg: I. BILDE: II. KART:

5 III. Orientering om kommunale kostnader kopla til skuleanlegget; 1) Straum. Skuledrifta har hatt straumkostnader mellom kroner + mva dei siste åra. Dette kan reduserast vesentleg, men det må påreknast ved ein viss bruk av anlegget. 2) Forsikring. Siste åra er det belasta mellom i forsikring. Kommunen vil kunne stille med forsikring av eigedommen i ein ev utleigeavtale innanfor ein kostnad på i underkant av pr år. 3) Kommunale avgifter, vatn, avløp, renovasjon. Siste åra er kostnadane ca mva. Her vil bruken av anlegget vera avgjerande. Minimumsavgift vatn 1.220,- pluss betaling pr.m3, pluss mva. Avløp vil her vera betaling for slamtømming, 225kr * 8m3 er dagens gebyr, tømming 4 kvart år kan halvere dette. Altså 1000 pluss mva / mot no 2000 pluss mva. Renovasjon vil og ha krav om gebyr om anlegget er i fast bruk.( pluss mva.) 4) Nødvendig vedlikehald er ikkje nærare vurdert, men +/ pr år vil vere eit utgangspunkt.

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer