Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet"

Transkript

1 delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Utkast

2 Føreord Denne kommunedelplan styrer utbygging og større opprustingar av anlegg samt sikring og tilrettelegging av område som vert brukt til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen er med andre ord med på å legge til rette for fysisk aktivitet god folkehelse og trivsel til innbyggarane i Balestrand. Planen munnar ut i eit handlingsprogram for åra med konkrete tiltak som skal gjennomførast. Dette handlingsprogrammet skal samordnast med kommunen sin økonomiplan. I tillegg er det sett opp nokre aktuelle tiltak i eit langtidsprogram. Dette er tiltak det ikkje er funne rom til i første 4-årsperiode, men som må vurderast innarbeidd ved neste hovudrullering. Tilrettelegging av anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert anten utført direkte av lag og organisasjonar, eller av kommunen - og då nesten utan unntak i tett samarbeid med lag og organisasjonar og også private aktørar. Det har difor vore spesielt viktig at planprosessen har vore open, og at prioriteringane også er gjort med grunnlag i det engasjement og dei innspel som er kome i prosessen. Skal vi i Balestrand få gjennomført slike positive tiltak som denne planen omhandlar, er vi heilt avhengige av å vidareføre dette gode samspelet som har vore her i Balestrand dei seinare åra. Saman er vi sterke og får til det vi vil! Balestrand den

3 Innhald Innleiing og bakgrunn for planen Utviklingstrekk i kommunen n si idretts- og friluftslivspolitikk Resultatvurdering av førre plan Forhold til andre kommunale planar Situasjonen i kommunen pr. i dag Analyse av behov aktivitet og anlegg Handlingsprogram for anlegg og område Langsiktig del s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 s. 13 s. 17 s. 18 Vedlegg: Kart 3

4 1. Innleiing og bakgrunn for planen 1.1. Planstatus Planen er heimla i Plan og bygningslova 11-2 og er ein tematisk delplan. Planen viser kommunen sin prioritering på anlegg og tilrettelegging av område som vert brukt til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen skal vere samordna med kommunen sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå kommunen si side er klarerte. For å få spelemidlar er det ein føresetnad at nærmiljøanlegg og ordinære anlegg er med i handlingsprogrammet i denne planen. 1.2 Klargjering av omgrep brukt i delplanen Klassifisering av anlegg Departementet opererer med følgjande klassifisering m.o.t. spelemiddelfordelinga: Nærmiljøanlegg/forenkla nærmiljøanlegg Anlegg eller område tilrettelagt for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakleg lokalisert i tilknyting til bu- og/ eller opphaldsområde. Områda skal vere fritt allment tilgjengelege og berekna på eigenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkninga. Nærmiljøanlegg kan lokaliserast i tilknyting til eit skuleanlegg og/ eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikkje utformast for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettsleg aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett. Forenkla nærmiljøanlegg har ei kostnadsramme under kr ,- Ordinære anlegg Ordinære anlegg er dei anlegg som kan få etter publikasjon V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I hovudsak er dei anleggstypane som gjev rett til stønad, nært knytte til konkurranse- og treningsverksemd for idrettsorganisasjonane. Dei tekniske krava til mål og utforming av anlegga tek utgangspunkt i konkurransereglane til det einskilde særforbundet. Nasjonalanlegg Idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale meisterskap og konkurransar. Friluftsområde og friområde Frilufts- og friområde blir ofte brukt som samleform på grøne område som er tilgjengelege for ålmenta sin frie ferdsel. Friluftsområde Store og oftast uregulerte område som i hovudsak er i privat eige, og som er omfatta av allemannsretten. Det er ikkje krav om parkmessig opparbeiding, tilrettelegging for funksjon og bruk. Områda vert nytta til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområda oftast vist som landbruks-, natur-, og friluftsområde (LNF- område) med vekt på friluftsliv (eigen skravur på plankartet). I reguleringsplansamanheng kan friluftsområde avsetjast til spesialområde for friluftsliv (jf. Pbl 12-5, nr. 5). Friområde Dekker avgrensa område med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for ålmenta sin frie rekreasjon og opphald utandørs. Områda er vanlegvis erverva, opparbeid og vedlikehaldne av kommunen, og kan vere parkanlegg, turvegar, lysløyper, leikeplassar, nærmiljøanlegg og badeplassar, men også omfatte inngrepsfrie naturområde, t.d. koller, sletter og bakkar i nærmiljøet. I kommuneplanens arealdel er friområde oftast vist som byggeområde på kartet, då dei blir sett på som ein del av dette formål. I reguleringsplansamanheng er friområde ein eige kategori (jf. Pbl 12-5, nr. 3). 4

5 2. Utviklingstrekk i kommunen 2.1. Folketal Balestrand kommune har hatt noko nedgang i folketalet med 63 personar dei siste 7 åra. Figurane nedanfor syner utviklinga i folketalet i kommunen (øvst) og alderssamansetjinga fordelt på alder og kjønn. Balestrand ein relativt har lik alderssamansetning som elles i fylket. I gruppa born (6-19 år) er det 256 personar i 11. Dette utgjer 19.1 % mot 19,4% på fylkesnivå. Balestrand har i tillegg ein vidaregåande internatskule med ca 150 elever. Tek ein omsyn til at nokre ungdomar i Balestrand går på skule andre stader og at nokre pendlar til Sygna, er nok det reelle talet for gruppa ungdom som oppheld seg i Balestrand det meste av tida kring 340 personar. 5

6 3. n si idretts- og friluftspolitikk 3.1. Overordna mål kommuneplanen Balestrand kommune har særskilde fordelar for utøving av eit variert friluftslivog også for mange idrettsgreiner. n skal gjennom kommunedelplan for friluftsliv, idrett og grøntområde systematisk jobbe for å leggje til rette for og ta vare på dei anlegg og område som er viktige i denne samanhengen Delmål Mål for friluftsliv i kommunen Stimulere til breidde i tilbodet av friluftsliv heile året. Frå fjord til fjell, frå kulturlandskap til villmark. Stimulere til friluftsliv ved informasjon, rettleiing og naturtilpassa tilrettelegging. I kommunale styringsvedtak fremje friluftslivet og sikre dei viktigaste friluftsområda i kommunen gjennom vedtak knytt til plan- og bygningslova. Mål for idrett i kommunen Å leggje forholda til rette slik at alle sosiale grupper skal kunne drive idrett ut i frå eigne føresetnader. Å leggje til rette slik at det er høve til å kunne konkurrere innanfor dei største idrettane i Noreg generelt, og i dei idrettane som det eventuelt vil vere stor interesse for i Balestrand spesielt. Mål for offentlege friområde/ grøntområde: Offentlege friområde skal til ei kvar tid vere innbydande, fremje nærmiljøfunksjonen og fungere som eit trivselsskapande element i bygda. Mål for fysisk aktivitet Balestrand kommune skal legge til rette for at alle grupper skal kunne drive fysisk aktivitet. n skal med dette vektlegge universell utforming, samt koordinere arbeidet med anleggstilrettelegging med folkehelsearbeidet og dei organisasjonar som tilrettelegg tilbod innan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 6

7 4. Resultatvurdering av handlingsplan i førre plan 1. Opprusting utstyr Belehalli Det var sett av kr.000 for kvart av åra i planperioden. Ramma for åra 09 og 10 er ikkje nytta. 2. Esebotn skytebane, fase3 Balestrand skyttarlag har gjennomført fase 3 med innstallering av elektroniske skiver. Prosjektet hadde ein total kostnad på kr og fekk tilsagn om kr i spelemidlar. Desse spelemidlane er utbetalt og prosjektrekneskapen avslutta. 3. Opprusting Kvamsøy Friområde Fase 1 til 3 er gjennomført av Balestrand kommune. Prosjektet omfatter strandrensing med tilføring av sand, bålhus, ny sti i austre del, badstu, nye benkar og bord og «Styrhuset» på lekteren. Prosjeket har hatt ein kostnad på kr som er finansiert med kr frå Direktoratet for Naturforvaltning sine friluftsmidler og kommune sin eigandel på kr Friområdet på Kvamsøy. Frå møte i utval for plan og utvikling Trolløyane skianlegg Lysløype med samla lengd på 3,3 km er ferdigstilt av Vetlefjorden IL med eigne midlar, stor sinnsats. Prosjektet har i søknad om spelemidlar hatt eit samla kostnadsoverslag på kr Prosjektet har ikkje fått spelemidlar, men eit på kr frå Balestrand kommune. 5. Hakkespettskogen villmarksleir Prosjektet er under arbeid. Det er inngått leigeavtale med grunneigar på eit om lag daa stort skogområde. Så langt er gapahuken med bålplass, vanntilføring, benkar og nye slengar ferdig. Taubane, merking av natursti m.m. er planlagt utført i løpet av året. Det er løyvd kr frå spelemidlar i tillegg til kr kommunal eigenandel. 6. Ballflate Nessane Ballflate på Nessane med mål som 5-arbane vart gjennomført som føresett i samarbeid mellom Nesse grendalag og Balestrand kommune i 08. Prosjektet hadde ein total kostnad på kr og fekk i spelemidlar som nærmiljøanlegg. Ballbana på Nessane er eit flott anlegg vegg i vegg med oppvekstseteret. 7. Badeplass Stølsberg Fjordane grendalag har ikkje gjennomført prosjektet. 8. Saurdal Skiarena garasje 7

8 Ny garasje bygd i tradisjonelt grindverk frå lokal produsjon er fullført av Balestrand idrettslag. Her er plass for to maskiner og loft for skuter og utstyr. Finansiert gjennom gave frå Balestrand Røde Kors på og Balestrand kommune med på kr Saurdal Skiarena prepareringsutsyr Ny brukt trakkemaskin med fres og sporutsryr er kjøpt inn av Balestrand idrettslag. Kostnaden på kr er finansiert med kr som gåve frå Balestrand Røde Kors og kr som frå kommunen. 10. Saurdal Skiløype I planen var både lysløype og utviding av løypa vestover mot eit planlagt hyttefelt inne i handlingsprogrammet. Dette har gått ut i planperioden pga etablering av lysløype i Trolløyane, og at planane for hyttefelt ikkje er konkretisert som føresett. I staden var utbetring av delar eksisterande skitrasè sett opp i rullringa av handlingsprogrammet i 09. Dette er no utført av Balestrand idrettslag og omfatta planering av trasè i einskide område og nye bruer; tiltak som gjer det lettare å preparere til tider med lite snø. Kostnad er på kr og finansiert med i kommunat og resten med. 11. Sandvolleybane Kreklingen Prosjektet har fått tilsegn om spelemidlar, men er ikkje gjennomført. Dette fordi gjennomføring av prosjektet med vegframføring har teke lengre tid enn føresett. Ein tek sikte på å gjennomføre prosjektet så snart det let seg gjere i praksis. 12. Motorsportbane Trolløyane Motorsportbane på ca 400 meter er bygd og i hovudsak ferdigstilt av Balestrand Motorklubb som er ein del av Vetlefjorden Idrettslag. Bana har vore synfart og er godkjent av Norges Motorsportforbund i høve deira krav. Anlegget er avsett i kommuneplanen sin arealdel, og reguleringsplan for området er planlagt gjennomført 11/ Tursti Kreklingen Orrabenken Anlegget er gjennomført av Balestrand kommune, og hadde offesiell opning 11. september. Stien er maskinelt og manuelt opparbeidd med moderate stigningar. Sien har ei lengd på 2 km og høgdeskilnad på 300 meter. Dette har vorte eit populært tiltak både for fastboande og tilreisande. Totalkostnaden vart kr Finansiering med kr i spelemidlar, kr i kommunalt og kr i. 14. Klubbhus Balestrand Idrettslag Tiltaket er ikkje gjennomført. Prosjektet var føresett gjennomført i samanheng med utbygging av Sagatun skule. Dette samla prosjektet er ikkje planlagt som føresett. Det er då heller ikkje søkt om spelemidlar. 15. Kreklingen Natursti, fase 3 Tiltaket er gjennomført av Balestrand kommune og omfatter eit bålhus bygd som grindbygg, tauleikområde, nye infotavner og to grinder til gapahuk. Investeringskostnaden vart på kr som vart finansiert med kr frå Direktoratet for Naturforvaltning sine friluftsmidlar, kr i kommunal eigendel og kr i form av. 16. Kibberg Natursti Klibberg Natursti var ikkje med i forige plan, men er gjennomført i perioden, i hovudsak eit samarbeid mellom Dragsvik Hotel og skogbrukssjefen. Finansiert med eigeninsats og tilgjengeleg kapasitet frå kommunen. Stien er tilrettelagt for korte turar i lett terreng og starter på ferjekaia, innover langs fjordkanten, vidare kryssing av riksvegen og ein runde rundt Klibberg. 8

9 5. Forhold til andre kommunale planar For å leggje til rette for tiltak innan idrett, friluftsområde og grøntområde er andre planar viktige: plan, samfunnsdel: plan, arealdel Reguleringsplanar: Økonomiplan/budsjett: Næringsplan/ Reiselivsplan: Viser overordna mål og satsing. Kan trekkje fram store prosjekt. Sikrar areal. Fastlegg eksakt kommunal ressursbruk på anlegg. Er saman med denne planen grunnlag/føresetnad for å få frå andre instansar. Kan ha fellesprosjekt. Samordne finansiering/gjennomføring mellom næring, kommune, og andre instansar. Skogbruksplan: Kan vise område der det skal takast omsyn til friluftsverdiar. Finne fellesløysingar, t.d. skogsvegar og tilkomst til friluftsområde. Trafikktryggleiksplan: Trygg tilkomst til og frå anlegg og områder. Handlingsplan for Folkehelsearbeidet: Konkrete aktivitetar for folk flest. 9

10 6. Situasjonen i kommunen pr i dag Registrerte medlemmar i idrettslaga i Balestrand (Kjelde: Idrettsregistreringa, Sogn og Fjordane Idrettskrins) 0-5 år 6-12 år år -25 år over 26 år Totalt Kvinne Mann Totalt Oversikt over aktivitetar Tabellen syner eksempel på aktivitetar i kommunen pr. i dag. Kategori Kva Fiske Vetlefjordelvi, Nessadalsvatnet (båtutleige), Saurdalen, Gaularfjellet, Sognefjorden. Mosjon og konkurranse Esefjorden Rundt (mosjonsløp) Fotball, handball, friidrett, volleyball, aerobic, sirkeltrening, skyting, miniatyrskyting, trimgruppe/postar, folkehelsetrim, skitrim med postar (langrenn), alpint. Barn og unge Idrettsskule Kveldsope trekk i Saurdal, kurs i slalåm mm, KNAX- leikar, karusellrenn (langrenn og Super-G). Fotball, handball, friidrett, volleyball, aerobic, sirkeltrening, skyting, miniatyrskyting, trimgruppe/postar, folkehelsetrim. Dans Dansegrupper Kart Turkart for Balestrand (1: 50000) Friluftsfoldar med kart over nærturområde. Foldar Lunde Arboret Idrettslag Vetlefjorden IL, Balestrand.I.L. Turlag Balestrand og Høyanger Turlag, guida turar, merka DNT-ruter Anna Motorsportklubb, paintballklubb, KRIK Prosjektet (v. B.I.L., Sagatun skule, Balestrand sogelag, Sognefjord Reiseliv og Balestrand kommune) 10

11 Registrering av anlegg Friområde/ friluftsområde Geogr. Plassering (etter skulekrins) Namn på friområde / friluftsområde Vetlefjorden Stølsberg - badeplass Gaularfjellet Sværeskaret (friluftsområde) Trolløyane lysløype, skiområde Trolløyane motorsportbane Sagatun/sentrum Klibberg natursti (området v/dragsvik) Gamlevegen mellom Bakkeviki og Kvammen Arboretet på Lunde og Lunde friområde/badeplass Park i sentrum med småbåthamn Kreklingen friområde (naturleikeområde) Turstien Kreklingen Skåsheim, Gulløypa Balahaugen og Balasletta (grøntområde) Gamleheimsfjøra Saurdal friluftsområde (sommar og vinter) Hakkespettskogen villmarksleir Friområde på Kvamsøy med badeplass Nessane Tusvik-berget/ kultursti Nessadalen friluftsområde, turstiar og skiløyper Strandområde på Nessane (Kvitehelen, Osen, Oseneset) 11

12 12

13 13

14 7. Analyse av behov for aktivitet og anlegg Sett i lys av storleik på kommunen har Balestrand i dag ein rimeleg god anleggssituasjon. Strategien vert gradvis å forbetre og tilpasse det vi allereie har, samt forsøke å få til nokre nye tiltak tilpassa det lokale behovet som er. I kva grad vi lukkast avheng mykje av lokalt engasjement og medverknad frå aktørar utanfor kommunen. Aktuelle tiltak som kan vurderast innarbeidd i det nye handlingsprogrammet er: tiltak som ikkje er gjennomført i gjeldande handlingsprogram tiltak frå langtidsprogrammet nye tiltak ut frå nye vurderingar/tiltak frå folkemøte Følgjande tiltak er ut i frå dette førebels vurdert (Driftskostnad er vurdert som den del av skostnaden ved tiltaket som kommunen må pårekne utover det ein har i dag): Jettegryteløype Mel Dette er øvre parsell i dei tidlegare planane for Vasskraftløypa som no er lagt på is. Grendalag og grunneigar ønskjer å spisse dette tiltaket opp mot sti frå Mel Kraftverk via ulike jettegrytane i dei gamle elvefara og med hengebru under jettegrytene i hovudelva og sti vidare til gamlebrua på Langehaug. Tiltaket er så langt ikkje kosstnadsrekna. 0 Fjordane Grendalag Opprusting utstyr i Belehalli Det var sett av kr.000 for kvart av åra i forrige planperiode. At Sygna no har etablert idrettsline og ynskjer utvida brukstid i Belehalli aukar dette behovet. Tiltaket kan som sist fordelast over fleire år Balestrand kommune Opprusting av badeplassar, Kvamsøy friområde fase 4 Det er løyvd og utført tiltak i fase 1-3, men stor bølgeerosjon av tilkøyrt sand etter strandrens gjer at det er trong for ein steinmolo. Vidare er kostnadsramma i fase 1-3 overskride med kr Balestrand kommune 00 Treningssenter Aktuelle lokale til føremålet er musikkrom og klasserom i Belehalli. Desse utgjer samla 100 m2. Romma er pr i dag ikkje frigjort til føremålet. Kostnad med lokale vil vere relativt små føresett at SFO kan nytte andre areal. Kostnad til utstyr med akseptabel kvalitet vil vere naudsynt. Storleiken på desse kostnadene kan til ein viss grad tilpassast og kanskje fordelast over tid. Den viktigaste utfordringa er likevel organisering av tilbodet slik at det er ein ansvarleg opperatør som har ansvar for lokale, utstyr og tilrettelegging av aktivitet (felles treningsopplegg, individuelle treningsprogran, instruksjon m.m) Nytt selskap/org 14

15 Saurdal Skiarena nye skibakke og trekk Viser til tidlegare vedtak om at hovudanlegg for skiaktivitet i Balestrand skal være i Saurdal. Eksisterande tautrekking (som i si tid blei flytta frå Holma myrane) er blitt lite attraktivt for meir aktive utøvarar og det er eit sterkt ønskje m.a. frå eit auka ungdomsmiljø om eit nytt trekk. Saurdal har og fått større merksemd både frå utanbys og innabygds som eit attraktiv skiområde med unike kvalitetar (Eit av få anlegg i landet med fjordutsikt mellom gamle furutre) Planen er å bygge eit familieanlegg på ca. 400 m i eit område sør-vest for vinterparkeringa. Området treng svært lite terrenginngrep, noko bjørkeskog må hoggast, men ein vil prøve å bevare særpreget med sprette furutrær. Her er natrurlege kular for hopp i ulik vanskegrad, det er veg i området for enkel montering, kort veg til trafo og frå parkeringa er det slakt unna til påstigning. Elles kan ein nytte eksisterande prepareringsutstyr, skihytte, tilkomst til skiløypene og bilparkering Det er innhenta ekspertise frå eit heisfirma og med profesjonelle ski kjørarar. I tillegg til skitrekket er det og planar om ei vaktbu med toalett Balestrand I.L Saurdal Skiarena, Skileikpark Det er laga plan for utbetring av eksisterande skibakke, med planeringar for utvida bruk under lite snøtilhøve, byggjing av hopp og kular, innkjøpa av rail m.m Balestrand I.L. Båtplass Lunde Tilrettelegging av kai ved friområdet på Lunde. Vurdere om det er rett å ha tiltaket med her. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd Balestrand kommune Kajakkplass Gjeld tilrettelegging av tilkomst og oppbevaring av kajakkar, helst i Esefjorden. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Balestrand kommune Klatrevegg Klatrevegg i Belehalli. Det har vore bede om ein ca budsjettpris på ein klatrevegg som er tilpassa montering i Belehalli frå Top30climbingwalls. Ut i frå dette vil ein totalkostnad vere kring (inkl mva). Klatreveggen vil gå frå golv til tak og ha eit areal på ca 150 m2. Det vil vere ca 600 klatregrep og nødvendige taufester Balestrand kommune Ballbinge i Vetlefjorden Nytt anlegg. Ligg inne i langtidsprogrammet. Aktuelt å lokalisere ved oppvekstsenteret. 15

16 Balestrand kommune Klubbhus på Kreklingen Nytt anlegg. Balestrand idrettslag ynskjer å få eit tenleg klubbhus for idrettslaget i tilknyting til Kreklingen stadion. Dette bør innehalde klubblokale, kiosk, toalett, utstyrsrom for bruksutstyr (ballar og liknande) og lager for større utstyr til bana og andre anlegg. Det vert vurdert ei sambruksløysing med Sagatun skule der framtidig kantine vert løyst. Bygget er innpassa i utomhusplan for Sagatun skule. Kostnader for klubbhusdelen er vurdert til: Balestrand kommune Balestrand I.L Sandvolleyballbane - Kreklingen Sandvolleyballbane gjev grunnlag for ein ny og populær aktivitet. Fordelen med sandvolleyball er at ein kan få ein fornuftig aktivitet med alt frå fire til mange deltakarar. Sandvolleyball kan spelast av folk i alle aldrar og på alle ferdigheitsnivå. Anlegget er innpassa i utomhusplan for Sagatun skule og lokalisert ved sida av ballbingen og Kreklingen stadion. Tiltaket vil vere med å ferdigstille området kring skulen og idrettsanlegget, og vil gje ytterlegare tilbod til aktivitet i skule og fritid. Prosjektet ligg inne i eksisterande HP og har fått tilsagn om spelemidlar, men det kan bli nødvendig å ferdisgstille anlegget først i 12 i samanheng med tilkomst til området Balestrand kommune 5000 Turstiar Det er trong for vidareføring av tiltak på stien frå Orrabenken mot Raudmelen. Auka bruk og stadvis myrlendt framkallar behov for kovlelegging og steinsetting. Men det er lite av råtesterkt trematriale og stein i området. Planen er å få frakta opp nokre helikopterhiv med legging på Balestrand I.L. Skileik Nessadalen Nesse Grendalag ønskjer tilrettelegging av skiløype mor Breien med tiltak på skogrydding og kvista løype. Vidare er det planar om bygging av ei gamme i nærleiken av eit skileikområde.. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Nesse grendalag Kreklingen Natursti fase 4 16

17 Sagatun Skule ønskjer meir tilrettelegging i det populære Kreklinga Friområde. Dette gjeld ulike apparat ved Ja-steinen, ferdigstilling av gapahuken og taubane. Det ein kostnadsoverskriding på kr i fase Balestrand kommune Akebakke Dale Ønskje frå leiar i Grendalaget om ein ake-snowboard-bakke i rørgatetrasseen for Dale Kraft, med lys. Manger meir utgreiing. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Fjordane grendalag Sykkelvegar Balestrand Reiseliv har sterkt ønskje om tilrettelegging av sykkelvegar. På sikt ønskjer ein planar for ny gang og sykkelveg på delar av Esefjordvegen. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Turkart Balestrand sitt eksisterande turkart er utsolgt og «utgått på dato». Det er planart om ny produksjon med Ugland IT, eit samarbeid mellom Balestrand Reiseliv, kommunen og Turlaget Balestrand kommune Naturmøteplass Vetlefjorden Leiaren i Fjordjos 4H ønskjer tilrettelegging av ein Naturmøteplass med gamme i området ved skiløypa/motorkrossbana på Trolløyane. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Fjordane grendalag Friområde og badeplass i Hittunsfjøra Friområde i Hittunsfjøra omfattar grunnkjøp og opparbeiding av lagune/molo med badeplass, friområde tilrettelagt for grilling og rolege aktivitetar, friområde for leik, parkeringsplassar og toalett. Parkering og toalett er tenkt å dekke eit behov også for friområde på Balahaugen Balestrand kommune Nytt kunstgrasdekke Kreklingen stadion Kunstgrasdekket på Kreklingen stadion er vel 8 år gamalt. Dekket held ikkje den kvaliteten som då det var nytt og på langt nær den kvalitet som er på nye dekker. Ved skifte må ein også 17

18 sjå om det kan gjerast grep som betrar drenering slik at det ikkje dannar seg overvatn ved kraftige regnskyll. Tiltaket må også sjåast i samanheng med Sygna vidaregåande skule og deira topp og breiddesatsing innan fotball. Kan søke spelmidlar frå Balestrandkommune Leikeområde ved Sagatun skule Uteområdet ved Sagatun skule har mange kvalitetar knytt til samlokalisering med idrettsanlegg og og naturleikeområda oppom skulen. Skulen har også eit ynskje om eit meir tilrettelagt aktivitestbasert leikeområde på nedsida av skulen. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Balestrand kommune Ballbane Lunde Tjugum og Esefjorden grendalag har planlagt opprusting av ballløkka i Lunde bustadfelt. Planen er å legge brukt kunstgras som vart skifta ut av bana i Høyanger som nytt dekke, samt gjere naudsynt grunnarbeid med drenering og avretting Tjugum og Esefjorden 1200 grendalag Parkering ved turutgangspunkt Det er trong for utviding av vinterparkeringa i Saurdal, med bredde auking av vegen nedover om lag 150 meter. Vidare er det trong for tiltak på turutgangspunka i Ese, Sværefjorden og Menes Balestrand kommune Badeplass Nessane Nesse Grendalag ønskjer tilrettelegging av badeplass på vestsida av elveosen på Nessane. Elles lite utgreidd. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Nesse grendalag Framlegg til handlingsprogram er førebels sett opp ut få ei samla vurdering av anleggsbehov og økonomiske rammer som kan vere disponible til slike tiltak. 18

19 8. Handlingsprogram for anlegg og område Handlingsprogram - tabell Nr Tiltak Ansv- Kostn Drift arleg totalt pr år 1000 kr 1 Opprusting utstyr Belehalli 2 Friområde og badeplass Hittunsfjøra Klartrevegg i Belehalli Skileik Nessadalen Kvamsøy friområde, fase 4 Tursti, Orrabenken - Raudmelen Naturmøteplass Trolløyane Ballbane i Lunde bustadfelt Turkart Saurdal Skiarena, skileikpark Kreklingen natursti, fase 4 Parkering ved turutgangspunkt Treningssenter i Belehalli Saurdal Skiarena, nytt trekk Nytt kunstgras på Kreklingen stadion Ballbinge ved Fjordtun Klubbhus/lager BIL Sam la kostnad Samla kommunal del 1000 kr 12 Inv Drift BK BK BK NG BK BIL FG TEG BK BIL BK BK BK/BIL BIL BK BK BIL Stat/ Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Priv/ Fylke dugn Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Alle kostnadstal i heile kr Forklaringar Anvar: BK- Balestrand kommune, BIL Balestrand idrettslag, VIL. Vetlefjorden idrettslag, BM- Balestrand motorklubb FG- Fjordane grendalag, NG Nesse Grendalag, TEG- Tjugum og Esefjorden grendalag,

20 9. Langsiktig del Følgjande prosjekt er aktuelle i 12-årsperioden: Desse prosjekta kan også prioriterast inn i handlingsprogrammet når og om dei vert nærare planlagt og konkretisert. Jettegryteløype på Mel Båtplass Lunde Kajakkplass i Esefjorden Akebakke på Dale Sykkelvegar Leikeområde ved Sagatun skule Badeplass på Nessane Skaterampe 11/ C

21 11/ C

Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vedteke i kommunestyret, sak 85/11, 15.12.2011 Føreord Denne kommunedelplan styrer utbygging og større opprustingar av anlegg samt sikring og tilrettelegging

Detaljer

Kommunal plan. For idrett og fysisk aktivitet 2016-2019. «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Kommunal plan. For idrett og fysisk aktivitet 2016-2019. «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Kommunal plan For idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand okt. 2015 1 Føreord Denne kommunedelplan styrer utbygging og større opprustingar av anlegg samt

Detaljer

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/11 Formannskapet 22.06.2011 42/11 Formannskapet 17.10.2011 33/11 Utval for plan og utvikling 06.12.2011 66/11 Formannskapet 07.12.2011 85/11 styret 15.12.2011 Sakshandsamar:

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 16.30 Medlemmer: Sigrunn Dale, leiar Renate Rendedal Hanna Menes Siv Midtbø Lidal Siren Ese Forfall: Hanna Menes

Detaljer

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Planprogram Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand 10.06.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og bakgrunn med planarbeidet. 4 2.1. Føremål

Detaljer

Investeringsprogram 2012 2015

Investeringsprogram 2012 2015 Investeringsprogram 2012 2015 Rådmannen 02.11.2011 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Spørsmål til refleksjon Vil mangelfullt vedlikehaldne anlegg innby til eigenorganisert fysisk

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013.

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. FLORA KOMMUNE Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. 1 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 1.2 Brukarar av Brandsøyåsen... 3 1.3 Potensiale framover... 3 1.4 Politiske

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Marit Karlberg Arkivsaksnr: 17/595 Arkiv: 144 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 07.09.2017 081/17 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Vurdering av LNF områda. Tematisk utgreiing til arealdelen av kommuneplanen

Vurdering av LNF områda. Tematisk utgreiing til arealdelen av kommuneplanen Vurdering av LNF områda Tematisk utgreiing til arealdelen av kommuneplanen Balestrand 25.03.2008 Vurdering av LNF-områda LNF-områda (landbruk- natur og friluftsområde) er hovudkategorien for arealbruk

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Til: Beito skyttarlag Heggenes Vel Høvshaugen Vel Krøsshaugen Vel Oppland fylkeskommune Oppland Idrettskrets Rogne Idrettslag Skulane

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Planstrategi. for Balestrand kommune

Planstrategi. for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2013 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr.

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr. RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV Handlingsprogram 2011-2015 Revidert 24.11.10. Saksnr.: 07/451-8 Side 1 2 9. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM. Samandrag: Under følgjer

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Føresegner til stig- og løypeplanen for vinterløyper i Tuddal

Føresegner til stig- og løypeplanen for vinterløyper i Tuddal Føresegner til stig- og løypeplanen for vinterløyper i Tuddal Hjartdal kommune Plan ID: Siste revisjon: 2.6.2017 Verknad av planen - pbl 1-5. 1. Ny område- eller detaljreguleringsplan går ved motstrid

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund kommune Kart over Otrøya med Holsvatnet i raud ring. HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med Friluftsrådet, NN, MM Org.nr. 984 681 828 Status

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 19.12.2011 123/11 Kommunestyret 19.12.2011 102/11 Sakshandsamar Anita Otneim Hoddevik Arkiv FE-143, FA-C22 Arkivsak 11/324 Revisjon

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/ Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2014-2017 Planprogram Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/14 06.03.14 Innhald Innhald... 2 1 Innleiing... 3 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld Kvifor skal personar innan psykisk helsevern vere i fysisk aktivitet? Kvifor skal personar innan psykisk helsevern

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust VURDERING AV INNSPEL OM NAUST OG FISKEBUER Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, Saksopplysningar/Vurderingar: Kommunen har motteke 3 innspel om naust til kommuneplanarbeidet, og innspel om fiskebuer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthald

Fysisk aktivitet og kosthald Liabygda skule Liabygda skule er ein 3-delt barneskule i Stranda kommune. Skuleåret 2006/2007 er det 34 elevar ved skulen. Fysisk aktivitet og kosthald står sentralt i skuledagen på Liabygda skule. Vi

Detaljer

INNHALD. 1.0 INNLEIING - Bakgrunn for planarbeidet 2.0 MÅLSETJING FOR PLANARBEIDET

INNHALD. 1.0 INNLEIING - Bakgrunn for planarbeidet 2.0 MÅLSETJING FOR PLANARBEIDET INNHALD 1.0 INNLEIING - Bakgrunn for planarbeidet 2.0 MÅLSETJING FOR PLANARBEIDET 3.0 UTFORDRINGAR OG VERKEMIDDEL - Sikring av aktivitetsområde - Finansiering av aktivitets- og anleggskostnadene - Godkjenning

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtedato Kl. 10:

MØTEBOK. Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtedato Kl. 10: MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Skei hotell Møtedato 16.03.2016 Kl. 10:00 15.00 Faste medlemer til stades: Erlend Haugen Herstad, Magnus Strand, Bente Underthun

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå 16.11.09. RAPPORT Fjordstien Damskipskaia / Straumen Datert 17.09.10. 1 INNHALD. 1 BAKGRUNN FOR SAKA... 3 2 PLANSTATUS M.M. I DEI ULIKE DELOMRÅDA... 3 2.1

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer