Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan. for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet"

Transkript

1 delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Utkast

2 Føreord Denne kommunedelplan styrer utbygging og større opprustingar av anlegg samt sikring og tilrettelegging av område som vert brukt til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen er med andre ord med på å legge til rette for fysisk aktivitet god folkehelse og trivsel til innbyggarane i Balestrand. Planen munnar ut i eit handlingsprogram for åra med konkrete tiltak som skal gjennomførast. Dette handlingsprogrammet skal samordnast med kommunen sin økonomiplan. I tillegg er det sett opp nokre aktuelle tiltak i eit langtidsprogram. Dette er tiltak det ikkje er funne rom til i første 4-årsperiode, men som må vurderast innarbeidd ved neste hovudrullering. Tilrettelegging av anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert anten utført direkte av lag og organisasjonar, eller av kommunen - og då nesten utan unntak i tett samarbeid med lag og organisasjonar og også private aktørar. Det har difor vore spesielt viktig at planprosessen har vore open, og at prioriteringane også er gjort med grunnlag i det engasjement og dei innspel som er kome i prosessen. Skal vi i Balestrand få gjennomført slike positive tiltak som denne planen omhandlar, er vi heilt avhengige av å vidareføre dette gode samspelet som har vore her i Balestrand dei seinare åra. Saman er vi sterke og får til det vi vil! Balestrand den

3 Innhald Innleiing og bakgrunn for planen Utviklingstrekk i kommunen n si idretts- og friluftslivspolitikk Resultatvurdering av førre plan Forhold til andre kommunale planar Situasjonen i kommunen pr. i dag Analyse av behov aktivitet og anlegg Handlingsprogram for anlegg og område Langsiktig del s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 s. 13 s. 17 s. 18 Vedlegg: Kart 3

4 1. Innleiing og bakgrunn for planen 1.1. Planstatus Planen er heimla i Plan og bygningslova 11-2 og er ein tematisk delplan. Planen viser kommunen sin prioritering på anlegg og tilrettelegging av område som vert brukt til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen skal vere samordna med kommunen sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå kommunen si side er klarerte. For å få spelemidlar er det ein føresetnad at nærmiljøanlegg og ordinære anlegg er med i handlingsprogrammet i denne planen. 1.2 Klargjering av omgrep brukt i delplanen Klassifisering av anlegg Departementet opererer med følgjande klassifisering m.o.t. spelemiddelfordelinga: Nærmiljøanlegg/forenkla nærmiljøanlegg Anlegg eller område tilrettelagt for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakleg lokalisert i tilknyting til bu- og/ eller opphaldsområde. Områda skal vere fritt allment tilgjengelege og berekna på eigenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkninga. Nærmiljøanlegg kan lokaliserast i tilknyting til eit skuleanlegg og/ eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikkje utformast for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettsleg aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett. Forenkla nærmiljøanlegg har ei kostnadsramme under kr ,- Ordinære anlegg Ordinære anlegg er dei anlegg som kan få etter publikasjon V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I hovudsak er dei anleggstypane som gjev rett til stønad, nært knytte til konkurranse- og treningsverksemd for idrettsorganisasjonane. Dei tekniske krava til mål og utforming av anlegga tek utgangspunkt i konkurransereglane til det einskilde særforbundet. Nasjonalanlegg Idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale meisterskap og konkurransar. Friluftsområde og friområde Frilufts- og friområde blir ofte brukt som samleform på grøne område som er tilgjengelege for ålmenta sin frie ferdsel. Friluftsområde Store og oftast uregulerte område som i hovudsak er i privat eige, og som er omfatta av allemannsretten. Det er ikkje krav om parkmessig opparbeiding, tilrettelegging for funksjon og bruk. Områda vert nytta til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområda oftast vist som landbruks-, natur-, og friluftsområde (LNF- område) med vekt på friluftsliv (eigen skravur på plankartet). I reguleringsplansamanheng kan friluftsområde avsetjast til spesialområde for friluftsliv (jf. Pbl 12-5, nr. 5). Friområde Dekker avgrensa område med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for ålmenta sin frie rekreasjon og opphald utandørs. Områda er vanlegvis erverva, opparbeid og vedlikehaldne av kommunen, og kan vere parkanlegg, turvegar, lysløyper, leikeplassar, nærmiljøanlegg og badeplassar, men også omfatte inngrepsfrie naturområde, t.d. koller, sletter og bakkar i nærmiljøet. I kommuneplanens arealdel er friområde oftast vist som byggeområde på kartet, då dei blir sett på som ein del av dette formål. I reguleringsplansamanheng er friområde ein eige kategori (jf. Pbl 12-5, nr. 3). 4

5 2. Utviklingstrekk i kommunen 2.1. Folketal Balestrand kommune har hatt noko nedgang i folketalet med 63 personar dei siste 7 åra. Figurane nedanfor syner utviklinga i folketalet i kommunen (øvst) og alderssamansetjinga fordelt på alder og kjønn. Balestrand ein relativt har lik alderssamansetning som elles i fylket. I gruppa born (6-19 år) er det 256 personar i 11. Dette utgjer 19.1 % mot 19,4% på fylkesnivå. Balestrand har i tillegg ein vidaregåande internatskule med ca 150 elever. Tek ein omsyn til at nokre ungdomar i Balestrand går på skule andre stader og at nokre pendlar til Sygna, er nok det reelle talet for gruppa ungdom som oppheld seg i Balestrand det meste av tida kring 340 personar. 5

6 3. n si idretts- og friluftspolitikk 3.1. Overordna mål kommuneplanen Balestrand kommune har særskilde fordelar for utøving av eit variert friluftslivog også for mange idrettsgreiner. n skal gjennom kommunedelplan for friluftsliv, idrett og grøntområde systematisk jobbe for å leggje til rette for og ta vare på dei anlegg og område som er viktige i denne samanhengen Delmål Mål for friluftsliv i kommunen Stimulere til breidde i tilbodet av friluftsliv heile året. Frå fjord til fjell, frå kulturlandskap til villmark. Stimulere til friluftsliv ved informasjon, rettleiing og naturtilpassa tilrettelegging. I kommunale styringsvedtak fremje friluftslivet og sikre dei viktigaste friluftsområda i kommunen gjennom vedtak knytt til plan- og bygningslova. Mål for idrett i kommunen Å leggje forholda til rette slik at alle sosiale grupper skal kunne drive idrett ut i frå eigne føresetnader. Å leggje til rette slik at det er høve til å kunne konkurrere innanfor dei største idrettane i Noreg generelt, og i dei idrettane som det eventuelt vil vere stor interesse for i Balestrand spesielt. Mål for offentlege friområde/ grøntområde: Offentlege friområde skal til ei kvar tid vere innbydande, fremje nærmiljøfunksjonen og fungere som eit trivselsskapande element i bygda. Mål for fysisk aktivitet Balestrand kommune skal legge til rette for at alle grupper skal kunne drive fysisk aktivitet. n skal med dette vektlegge universell utforming, samt koordinere arbeidet med anleggstilrettelegging med folkehelsearbeidet og dei organisasjonar som tilrettelegg tilbod innan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 6

7 4. Resultatvurdering av handlingsplan i førre plan 1. Opprusting utstyr Belehalli Det var sett av kr.000 for kvart av åra i planperioden. Ramma for åra 09 og 10 er ikkje nytta. 2. Esebotn skytebane, fase3 Balestrand skyttarlag har gjennomført fase 3 med innstallering av elektroniske skiver. Prosjektet hadde ein total kostnad på kr og fekk tilsagn om kr i spelemidlar. Desse spelemidlane er utbetalt og prosjektrekneskapen avslutta. 3. Opprusting Kvamsøy Friområde Fase 1 til 3 er gjennomført av Balestrand kommune. Prosjektet omfatter strandrensing med tilføring av sand, bålhus, ny sti i austre del, badstu, nye benkar og bord og «Styrhuset» på lekteren. Prosjeket har hatt ein kostnad på kr som er finansiert med kr frå Direktoratet for Naturforvaltning sine friluftsmidler og kommune sin eigandel på kr Friområdet på Kvamsøy. Frå møte i utval for plan og utvikling Trolløyane skianlegg Lysløype med samla lengd på 3,3 km er ferdigstilt av Vetlefjorden IL med eigne midlar, stor sinnsats. Prosjektet har i søknad om spelemidlar hatt eit samla kostnadsoverslag på kr Prosjektet har ikkje fått spelemidlar, men eit på kr frå Balestrand kommune. 5. Hakkespettskogen villmarksleir Prosjektet er under arbeid. Det er inngått leigeavtale med grunneigar på eit om lag daa stort skogområde. Så langt er gapahuken med bålplass, vanntilføring, benkar og nye slengar ferdig. Taubane, merking av natursti m.m. er planlagt utført i løpet av året. Det er løyvd kr frå spelemidlar i tillegg til kr kommunal eigenandel. 6. Ballflate Nessane Ballflate på Nessane med mål som 5-arbane vart gjennomført som føresett i samarbeid mellom Nesse grendalag og Balestrand kommune i 08. Prosjektet hadde ein total kostnad på kr og fekk i spelemidlar som nærmiljøanlegg. Ballbana på Nessane er eit flott anlegg vegg i vegg med oppvekstseteret. 7. Badeplass Stølsberg Fjordane grendalag har ikkje gjennomført prosjektet. 8. Saurdal Skiarena garasje 7

8 Ny garasje bygd i tradisjonelt grindverk frå lokal produsjon er fullført av Balestrand idrettslag. Her er plass for to maskiner og loft for skuter og utstyr. Finansiert gjennom gave frå Balestrand Røde Kors på og Balestrand kommune med på kr Saurdal Skiarena prepareringsutsyr Ny brukt trakkemaskin med fres og sporutsryr er kjøpt inn av Balestrand idrettslag. Kostnaden på kr er finansiert med kr som gåve frå Balestrand Røde Kors og kr som frå kommunen. 10. Saurdal Skiløype I planen var både lysløype og utviding av løypa vestover mot eit planlagt hyttefelt inne i handlingsprogrammet. Dette har gått ut i planperioden pga etablering av lysløype i Trolløyane, og at planane for hyttefelt ikkje er konkretisert som føresett. I staden var utbetring av delar eksisterande skitrasè sett opp i rullringa av handlingsprogrammet i 09. Dette er no utført av Balestrand idrettslag og omfatta planering av trasè i einskide område og nye bruer; tiltak som gjer det lettare å preparere til tider med lite snø. Kostnad er på kr og finansiert med i kommunat og resten med. 11. Sandvolleybane Kreklingen Prosjektet har fått tilsegn om spelemidlar, men er ikkje gjennomført. Dette fordi gjennomføring av prosjektet med vegframføring har teke lengre tid enn føresett. Ein tek sikte på å gjennomføre prosjektet så snart det let seg gjere i praksis. 12. Motorsportbane Trolløyane Motorsportbane på ca 400 meter er bygd og i hovudsak ferdigstilt av Balestrand Motorklubb som er ein del av Vetlefjorden Idrettslag. Bana har vore synfart og er godkjent av Norges Motorsportforbund i høve deira krav. Anlegget er avsett i kommuneplanen sin arealdel, og reguleringsplan for området er planlagt gjennomført 11/ Tursti Kreklingen Orrabenken Anlegget er gjennomført av Balestrand kommune, og hadde offesiell opning 11. september. Stien er maskinelt og manuelt opparbeidd med moderate stigningar. Sien har ei lengd på 2 km og høgdeskilnad på 300 meter. Dette har vorte eit populært tiltak både for fastboande og tilreisande. Totalkostnaden vart kr Finansiering med kr i spelemidlar, kr i kommunalt og kr i. 14. Klubbhus Balestrand Idrettslag Tiltaket er ikkje gjennomført. Prosjektet var føresett gjennomført i samanheng med utbygging av Sagatun skule. Dette samla prosjektet er ikkje planlagt som føresett. Det er då heller ikkje søkt om spelemidlar. 15. Kreklingen Natursti, fase 3 Tiltaket er gjennomført av Balestrand kommune og omfatter eit bålhus bygd som grindbygg, tauleikområde, nye infotavner og to grinder til gapahuk. Investeringskostnaden vart på kr som vart finansiert med kr frå Direktoratet for Naturforvaltning sine friluftsmidlar, kr i kommunal eigendel og kr i form av. 16. Kibberg Natursti Klibberg Natursti var ikkje med i forige plan, men er gjennomført i perioden, i hovudsak eit samarbeid mellom Dragsvik Hotel og skogbrukssjefen. Finansiert med eigeninsats og tilgjengeleg kapasitet frå kommunen. Stien er tilrettelagt for korte turar i lett terreng og starter på ferjekaia, innover langs fjordkanten, vidare kryssing av riksvegen og ein runde rundt Klibberg. 8

9 5. Forhold til andre kommunale planar For å leggje til rette for tiltak innan idrett, friluftsområde og grøntområde er andre planar viktige: plan, samfunnsdel: plan, arealdel Reguleringsplanar: Økonomiplan/budsjett: Næringsplan/ Reiselivsplan: Viser overordna mål og satsing. Kan trekkje fram store prosjekt. Sikrar areal. Fastlegg eksakt kommunal ressursbruk på anlegg. Er saman med denne planen grunnlag/føresetnad for å få frå andre instansar. Kan ha fellesprosjekt. Samordne finansiering/gjennomføring mellom næring, kommune, og andre instansar. Skogbruksplan: Kan vise område der det skal takast omsyn til friluftsverdiar. Finne fellesløysingar, t.d. skogsvegar og tilkomst til friluftsområde. Trafikktryggleiksplan: Trygg tilkomst til og frå anlegg og områder. Handlingsplan for Folkehelsearbeidet: Konkrete aktivitetar for folk flest. 9

10 6. Situasjonen i kommunen pr i dag Registrerte medlemmar i idrettslaga i Balestrand (Kjelde: Idrettsregistreringa, Sogn og Fjordane Idrettskrins) 0-5 år 6-12 år år -25 år over 26 år Totalt Kvinne Mann Totalt Oversikt over aktivitetar Tabellen syner eksempel på aktivitetar i kommunen pr. i dag. Kategori Kva Fiske Vetlefjordelvi, Nessadalsvatnet (båtutleige), Saurdalen, Gaularfjellet, Sognefjorden. Mosjon og konkurranse Esefjorden Rundt (mosjonsløp) Fotball, handball, friidrett, volleyball, aerobic, sirkeltrening, skyting, miniatyrskyting, trimgruppe/postar, folkehelsetrim, skitrim med postar (langrenn), alpint. Barn og unge Idrettsskule Kveldsope trekk i Saurdal, kurs i slalåm mm, KNAX- leikar, karusellrenn (langrenn og Super-G). Fotball, handball, friidrett, volleyball, aerobic, sirkeltrening, skyting, miniatyrskyting, trimgruppe/postar, folkehelsetrim. Dans Dansegrupper Kart Turkart for Balestrand (1: 50000) Friluftsfoldar med kart over nærturområde. Foldar Lunde Arboret Idrettslag Vetlefjorden IL, Balestrand.I.L. Turlag Balestrand og Høyanger Turlag, guida turar, merka DNT-ruter Anna Motorsportklubb, paintballklubb, KRIK Prosjektet (v. B.I.L., Sagatun skule, Balestrand sogelag, Sognefjord Reiseliv og Balestrand kommune) 10

11 Registrering av anlegg Friområde/ friluftsområde Geogr. Plassering (etter skulekrins) Namn på friområde / friluftsområde Vetlefjorden Stølsberg - badeplass Gaularfjellet Sværeskaret (friluftsområde) Trolløyane lysløype, skiområde Trolløyane motorsportbane Sagatun/sentrum Klibberg natursti (området v/dragsvik) Gamlevegen mellom Bakkeviki og Kvammen Arboretet på Lunde og Lunde friområde/badeplass Park i sentrum med småbåthamn Kreklingen friområde (naturleikeområde) Turstien Kreklingen Skåsheim, Gulløypa Balahaugen og Balasletta (grøntområde) Gamleheimsfjøra Saurdal friluftsområde (sommar og vinter) Hakkespettskogen villmarksleir Friområde på Kvamsøy med badeplass Nessane Tusvik-berget/ kultursti Nessadalen friluftsområde, turstiar og skiløyper Strandområde på Nessane (Kvitehelen, Osen, Oseneset) 11

12 12

13 13

14 7. Analyse av behov for aktivitet og anlegg Sett i lys av storleik på kommunen har Balestrand i dag ein rimeleg god anleggssituasjon. Strategien vert gradvis å forbetre og tilpasse det vi allereie har, samt forsøke å få til nokre nye tiltak tilpassa det lokale behovet som er. I kva grad vi lukkast avheng mykje av lokalt engasjement og medverknad frå aktørar utanfor kommunen. Aktuelle tiltak som kan vurderast innarbeidd i det nye handlingsprogrammet er: tiltak som ikkje er gjennomført i gjeldande handlingsprogram tiltak frå langtidsprogrammet nye tiltak ut frå nye vurderingar/tiltak frå folkemøte Følgjande tiltak er ut i frå dette førebels vurdert (Driftskostnad er vurdert som den del av skostnaden ved tiltaket som kommunen må pårekne utover det ein har i dag): Jettegryteløype Mel Dette er øvre parsell i dei tidlegare planane for Vasskraftløypa som no er lagt på is. Grendalag og grunneigar ønskjer å spisse dette tiltaket opp mot sti frå Mel Kraftverk via ulike jettegrytane i dei gamle elvefara og med hengebru under jettegrytene i hovudelva og sti vidare til gamlebrua på Langehaug. Tiltaket er så langt ikkje kosstnadsrekna. 0 Fjordane Grendalag Opprusting utstyr i Belehalli Det var sett av kr.000 for kvart av åra i forrige planperiode. At Sygna no har etablert idrettsline og ynskjer utvida brukstid i Belehalli aukar dette behovet. Tiltaket kan som sist fordelast over fleire år Balestrand kommune Opprusting av badeplassar, Kvamsøy friområde fase 4 Det er løyvd og utført tiltak i fase 1-3, men stor bølgeerosjon av tilkøyrt sand etter strandrens gjer at det er trong for ein steinmolo. Vidare er kostnadsramma i fase 1-3 overskride med kr Balestrand kommune 00 Treningssenter Aktuelle lokale til føremålet er musikkrom og klasserom i Belehalli. Desse utgjer samla 100 m2. Romma er pr i dag ikkje frigjort til føremålet. Kostnad med lokale vil vere relativt små føresett at SFO kan nytte andre areal. Kostnad til utstyr med akseptabel kvalitet vil vere naudsynt. Storleiken på desse kostnadene kan til ein viss grad tilpassast og kanskje fordelast over tid. Den viktigaste utfordringa er likevel organisering av tilbodet slik at det er ein ansvarleg opperatør som har ansvar for lokale, utstyr og tilrettelegging av aktivitet (felles treningsopplegg, individuelle treningsprogran, instruksjon m.m) Nytt selskap/org 14

15 Saurdal Skiarena nye skibakke og trekk Viser til tidlegare vedtak om at hovudanlegg for skiaktivitet i Balestrand skal være i Saurdal. Eksisterande tautrekking (som i si tid blei flytta frå Holma myrane) er blitt lite attraktivt for meir aktive utøvarar og det er eit sterkt ønskje m.a. frå eit auka ungdomsmiljø om eit nytt trekk. Saurdal har og fått større merksemd både frå utanbys og innabygds som eit attraktiv skiområde med unike kvalitetar (Eit av få anlegg i landet med fjordutsikt mellom gamle furutre) Planen er å bygge eit familieanlegg på ca. 400 m i eit område sør-vest for vinterparkeringa. Området treng svært lite terrenginngrep, noko bjørkeskog må hoggast, men ein vil prøve å bevare særpreget med sprette furutrær. Her er natrurlege kular for hopp i ulik vanskegrad, det er veg i området for enkel montering, kort veg til trafo og frå parkeringa er det slakt unna til påstigning. Elles kan ein nytte eksisterande prepareringsutstyr, skihytte, tilkomst til skiløypene og bilparkering Det er innhenta ekspertise frå eit heisfirma og med profesjonelle ski kjørarar. I tillegg til skitrekket er det og planar om ei vaktbu med toalett Balestrand I.L Saurdal Skiarena, Skileikpark Det er laga plan for utbetring av eksisterande skibakke, med planeringar for utvida bruk under lite snøtilhøve, byggjing av hopp og kular, innkjøpa av rail m.m Balestrand I.L. Båtplass Lunde Tilrettelegging av kai ved friområdet på Lunde. Vurdere om det er rett å ha tiltaket med her. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd Balestrand kommune Kajakkplass Gjeld tilrettelegging av tilkomst og oppbevaring av kajakkar, helst i Esefjorden. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Balestrand kommune Klatrevegg Klatrevegg i Belehalli. Det har vore bede om ein ca budsjettpris på ein klatrevegg som er tilpassa montering i Belehalli frå Top30climbingwalls. Ut i frå dette vil ein totalkostnad vere kring (inkl mva). Klatreveggen vil gå frå golv til tak og ha eit areal på ca 150 m2. Det vil vere ca 600 klatregrep og nødvendige taufester Balestrand kommune Ballbinge i Vetlefjorden Nytt anlegg. Ligg inne i langtidsprogrammet. Aktuelt å lokalisere ved oppvekstsenteret. 15

16 Balestrand kommune Klubbhus på Kreklingen Nytt anlegg. Balestrand idrettslag ynskjer å få eit tenleg klubbhus for idrettslaget i tilknyting til Kreklingen stadion. Dette bør innehalde klubblokale, kiosk, toalett, utstyrsrom for bruksutstyr (ballar og liknande) og lager for større utstyr til bana og andre anlegg. Det vert vurdert ei sambruksløysing med Sagatun skule der framtidig kantine vert løyst. Bygget er innpassa i utomhusplan for Sagatun skule. Kostnader for klubbhusdelen er vurdert til: Balestrand kommune Balestrand I.L Sandvolleyballbane - Kreklingen Sandvolleyballbane gjev grunnlag for ein ny og populær aktivitet. Fordelen med sandvolleyball er at ein kan få ein fornuftig aktivitet med alt frå fire til mange deltakarar. Sandvolleyball kan spelast av folk i alle aldrar og på alle ferdigheitsnivå. Anlegget er innpassa i utomhusplan for Sagatun skule og lokalisert ved sida av ballbingen og Kreklingen stadion. Tiltaket vil vere med å ferdigstille området kring skulen og idrettsanlegget, og vil gje ytterlegare tilbod til aktivitet i skule og fritid. Prosjektet ligg inne i eksisterande HP og har fått tilsagn om spelemidlar, men det kan bli nødvendig å ferdisgstille anlegget først i 12 i samanheng med tilkomst til området Balestrand kommune 5000 Turstiar Det er trong for vidareføring av tiltak på stien frå Orrabenken mot Raudmelen. Auka bruk og stadvis myrlendt framkallar behov for kovlelegging og steinsetting. Men det er lite av råtesterkt trematriale og stein i området. Planen er å få frakta opp nokre helikopterhiv med legging på Balestrand I.L. Skileik Nessadalen Nesse Grendalag ønskjer tilrettelegging av skiløype mor Breien med tiltak på skogrydding og kvista løype. Vidare er det planar om bygging av ei gamme i nærleiken av eit skileikområde.. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Nesse grendalag Kreklingen Natursti fase 4 16

17 Sagatun Skule ønskjer meir tilrettelegging i det populære Kreklinga Friområde. Dette gjeld ulike apparat ved Ja-steinen, ferdigstilling av gapahuken og taubane. Det ein kostnadsoverskriding på kr i fase Balestrand kommune Akebakke Dale Ønskje frå leiar i Grendalaget om ein ake-snowboard-bakke i rørgatetrasseen for Dale Kraft, med lys. Manger meir utgreiing. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Fjordane grendalag Sykkelvegar Balestrand Reiseliv har sterkt ønskje om tilrettelegging av sykkelvegar. På sikt ønskjer ein planar for ny gang og sykkelveg på delar av Esefjordvegen. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Turkart Balestrand sitt eksisterande turkart er utsolgt og «utgått på dato». Det er planart om ny produksjon med Ugland IT, eit samarbeid mellom Balestrand Reiseliv, kommunen og Turlaget Balestrand kommune Naturmøteplass Vetlefjorden Leiaren i Fjordjos 4H ønskjer tilrettelegging av ein Naturmøteplass med gamme i området ved skiløypa/motorkrossbana på Trolløyane. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Fjordane grendalag Friområde og badeplass i Hittunsfjøra Friområde i Hittunsfjøra omfattar grunnkjøp og opparbeiding av lagune/molo med badeplass, friområde tilrettelagt for grilling og rolege aktivitetar, friområde for leik, parkeringsplassar og toalett. Parkering og toalett er tenkt å dekke eit behov også for friområde på Balahaugen Balestrand kommune Nytt kunstgrasdekke Kreklingen stadion Kunstgrasdekket på Kreklingen stadion er vel 8 år gamalt. Dekket held ikkje den kvaliteten som då det var nytt og på langt nær den kvalitet som er på nye dekker. Ved skifte må ein også 17

18 sjå om det kan gjerast grep som betrar drenering slik at det ikkje dannar seg overvatn ved kraftige regnskyll. Tiltaket må også sjåast i samanheng med Sygna vidaregåande skule og deira topp og breiddesatsing innan fotball. Kan søke spelmidlar frå Balestrandkommune Leikeområde ved Sagatun skule Uteområdet ved Sagatun skule har mange kvalitetar knytt til samlokalisering med idrettsanlegg og og naturleikeområda oppom skulen. Skulen har også eit ynskje om eit meir tilrettelagt aktivitestbasert leikeområde på nedsida av skulen. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Balestrand kommune Ballbane Lunde Tjugum og Esefjorden grendalag har planlagt opprusting av ballløkka i Lunde bustadfelt. Planen er å legge brukt kunstgras som vart skifta ut av bana i Høyanger som nytt dekke, samt gjere naudsynt grunnarbeid med drenering og avretting Tjugum og Esefjorden 1200 grendalag Parkering ved turutgangspunkt Det er trong for utviding av vinterparkeringa i Saurdal, med bredde auking av vegen nedover om lag 150 meter. Vidare er det trong for tiltak på turutgangspunka i Ese, Sværefjorden og Menes Balestrand kommune Badeplass Nessane Nesse Grendalag ønskjer tilrettelegging av badeplass på vestsida av elveosen på Nessane. Elles lite utgreidd. Plan og kostnadskalkyle er så langt ikkje utarbeidd. 0 Nesse grendalag Framlegg til handlingsprogram er førebels sett opp ut få ei samla vurdering av anleggsbehov og økonomiske rammer som kan vere disponible til slike tiltak. 18

19 8. Handlingsprogram for anlegg og område Handlingsprogram - tabell Nr Tiltak Ansv- Kostn Drift arleg totalt pr år 1000 kr 1 Opprusting utstyr Belehalli 2 Friområde og badeplass Hittunsfjøra Klartrevegg i Belehalli Skileik Nessadalen Kvamsøy friområde, fase 4 Tursti, Orrabenken - Raudmelen Naturmøteplass Trolløyane Ballbane i Lunde bustadfelt Turkart Saurdal Skiarena, skileikpark Kreklingen natursti, fase 4 Parkering ved turutgangspunkt Treningssenter i Belehalli Saurdal Skiarena, nytt trekk Nytt kunstgras på Kreklingen stadion Ballbinge ved Fjordtun Klubbhus/lager BIL Sam la kostnad Samla kommunal del 1000 kr 12 Inv Drift BK BK BK NG BK BIL FG TEG BK BIL BK BK BK/BIL BIL BK BK BIL Stat/ Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Priv/ Fylke dugn Priv/ Fylke dugn. Inv Drift Stat/ Alle kostnadstal i heile kr Forklaringar Anvar: BK- Balestrand kommune, BIL Balestrand idrettslag, VIL. Vetlefjorden idrettslag, BM- Balestrand motorklubb FG- Fjordane grendalag, NG Nesse Grendalag, TEG- Tjugum og Esefjorden grendalag,

20 9. Langsiktig del Følgjande prosjekt er aktuelle i 12-årsperioden: Desse prosjekta kan også prioriterast inn i handlingsprogrammet når og om dei vert nærare planlagt og konkretisert. Jettegryteløype på Mel Båtplass Lunde Kajakkplass i Esefjorden Akebakke på Dale Sykkelvegar Leikeområde ved Sagatun skule Badeplass på Nessane Skaterampe 11/ C

21 11/ C

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 1 Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 Planutkasst til offentleg ettersyn frå 12.06.2014 til 15.08.2014 Saksbehandlar: Espen Skagen 2 Forord Trafikktryggingsplanen har som hensikt å auke og samordne

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005 Utgåve: 1 Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området

Detaljer